Studie- og ordensregler. Glamsbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Glamsbjerg

2 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen... 4 Mødepligt... 4 Fraværsopfølgning og sanktioner ved manglende studieaktivitet... 5 Skriftligt arbejde... 6 Oprykning til næste klassetrin på hhx... 7 Selvstuderende på hhx... 8 Klagemuligheder... 8 Studiekontrakt

3 Disse studie- og ordensregler skal sikre et godt undervisningsmiljø på Handelsgymnasiet Vestfyn. Det er elevens pligt at følge studie- og ordensreglerne, og det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv. Almindelig orden og samvær Det forudsættes naturligvis, at eleven følger almindelige regler for god opførsel, både når eleven er på skolen, og når eleven repræsenterer skolen i forskellige sammenhænge. Rygning På baggrund af rygeloven er skolen med tilhørende udearealer (hele uddannelsescentret) totalt røgfrit område (incl. e-cigaretter). Det gælder hele døgnet og der kan ikke dispenseres fra loven. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at indtage alkohol i skoletiden, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil i forbindelse med fester, fredagscafé og lignende. Det er endvidere ikke tilladt for elever på 1. år at indtage alkohol på studieture. For elever på 2. år henvises til Regler for deltagelse i studieture på Handelsgymnasiet Vestfyn. Euforiserende stoffer må ikke findes på skolens område. Det er ikke tilladt at møde op til undervisningen eller andre undervisningsrelaterede aktiviteter på skolen i påvirket tilstand. Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Fester Der må ikke udskænkes alkohol til elever under 18 år. Hvis man udviser upassende og voldelig adfærd vil man blive udelukket fra den næste fest. I grovere eller gentagende tilfælde vil man blive udelukket fra skolens fester i resten af studietiden. Ordensreglement for skolefester på Handelsgymnasiet Vestfyn. Festdeltagerne skal respektere og efterkomme beskeder fra dørmænd og festansvarlige lærere. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. 2

4 Hvis afspærringen til rygeareal eller andre afspærringer ikke respekteres medfører det bortvisning fra festen. Enhver form for vold vil af dørmændene blive anmeldt til politiet og medføre karantæne til næste fest. Hærværk mod skolens ejendom (indendørs og udendørs) medfører bortvisning fra festen, karantæne til næste fest og efterfølgende erstatningsansvar. Alt udefrakommende alkohol bliver konfiskeret af dørmændene. Der må ikke medbringes drikkevarer på dansegulvet. Såfremt man mister sit armbånd skal en ansvarlig lærer eller dørmand kontaktes. Der bliver ikke solgt stærke alkoholiske drikke (over 15 %) IT-regler Der gælder følgende IT-regler på skolen: Der må ikke down/uploades piratkopier af spil, musik, film, software osv. Vi tillader ikke brug af P2P programmer så som Spotify, bittorrent, Vuze osv. på skolens net. Man må ikke skaffe sig adgang til andre systemer ved hacking. Vi forventer, at elever opfører sig pænt, når de er i kontakt med andre via internettet, man må ikke mobbe eller true andre. Vi forbeholder os ret til at registrere dig ved skolestart, da vi følger mængden af data-trafik på netværket, dette er kun for at sikre at alle kan opretholde et godt arbejdsmiljø. Ved manglende tilbagelevering af lånt udstyr, vil man blive opkrævet betaling der svarer til enhedens nyanskaffelsesværdi. Forlængerledning ud over klassens kabeltromle skal medbringes af eleven selv. Overtrædelse af IT-reglerne medfører indberetning efter gældende lovgivning samt sanktioner svarende til overtrædelse af skolens almindelige regler for orden og samvær. 3

5 Lokaler Den enkelte elev er medansvarlig for et godt miljø i klasselokalet. Dvs. at eleven sørger for at holde orden i lokalet. Når lokalet forlades, skal alt affald være lagt i affalds- og papirspand (grønne spande til genbrug), og stolene skal være sat op. Indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i klasselokalet med undtagelse af vand i flaske. I kantinen, hvor mad og drikke skal indtages, stiller eleven brugt service på de dertil indrettede vogne og smider affald i affaldscontainerne. Eleven er ansvarlig for egne handlinger og vil dermed være omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar for handlinger, der er begået af eleven og dennes kammerater, med mindre skaden skyldes manglende instruktion fra skolens side. Sanktioner Overtrædelse af skolens regler for almindelig orden og samvær kan medføre sanktioner. I første omgang modtager eleven en advarsel, hvorefter følgende sanktioner kan tages i brug: Udelukkelse fra konkrete arrangementer/aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen, hvor eleven registreres som fraværende. Bortvisning i særligt grove tilfælde. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen Mødepligt Eleven har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket indebærer, at: Eleven møder rettidigt til undervisningen (klasseundervisning og fællesarrangementer). Eleven er aktiv i undervisningen. Eleven deltager i interne prøver, årsprøver, eksaminer og lignende. 4

6 Eleven deltager i ekskursioner og studieture med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning (max. 80 kr. pr. døgn pr. deltager). Eleven deltager i virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Eleven deltager i andre undervisningsrelaterede aktiviteter. Er eleven forhindret i at møde til undervisningen, skal eleven ringe til skolens administration (tlf.nr ) senest i tidsrummet kl med angivelse af årsagen til fraværet. Lærerne foretager fraværsregistrering ved starten af hver lektion, og elever der kommer senere, kan ikke kræve at blive ført som tilstedeværende. Eleven kan gøre indsigelse mod registreret fravær. Det er elevens ansvar at påvise i hvilke lektioner, der er ført uretmæssigt fravær. Alle former for fravær er ulovligt fravær med undtagelse af deltagelse i skolens udvalgsarbejde samt session. Eleven har pligt til at meddele planlagt fravær til administrationen inden fraværet indtræder. Er elevens fravær forårsaget af længerevarende eller hyppig sygdom, kan eleven afkræves en lægeerklæring for egen regning. I forbindelse med fravær er det elevens ansvar at orientere sig om det faglige indhold i undervisningen. I forbindelse med interne prøver, årsprøver og eksaminer er eneste acceptable årsag til fravær sygdom, der skal dokumenteres med en lægeerklæring. Lægeerklæringen er for egen regning. Fraværsopfølgning og sanktioner ved manglende studieaktivitet Skolens administration følger løbende med i elevens fravær. Overstiger elevens samlede fravær 10 %, eller overstiger elevens fravær i et enkelt fag 20 %, træder følgende procedure i kraft: 1. Eleven indkaldes til samtale med kontaktlæreren. Eleven modtager en mundtlig advarsel med besked om, at fraværet skal nedbringes. 2. Hvis den mundtlige advarsel ikke har mærkbar effekt, indkaldes eleven til en samtale med uddannelses- og erhvervsvejlederen. Eleven modtager og underskriver en skriftlig advarsel, hvoraf konsekvenserne af fortsat fravær fremgår. Er eleven under 18 år, orienteres forældre/værge. 5

7 3. Hvis fraværet herefter fortsætter, indkaldes eleven til en samtale med uddannelseslederen og andre relevante parter (jævnfør trin 1 og 2), hvor eleven modtager en skriftlig advarsel. På hhx orienteres eleven om, at fortsat fravær kan medføre, at eleven bliver underlagt reglerne for selvstuderende, og at eleven har mulighed for i stedet at ansøge om at gå det pågældende skoleår om. Er eleven under 18 år, orienteres hjemmet skriftligt. Har den sidste advarsel heller ikke nogen effekt, kan det medføre bortvisning fra skolen. Enhver samtale på trin 1-3 skal følges op af de involverede parter. Desuden kan ovenstående procedure for fraværsregistrering ændres. Fraværsadvarsler bortfalder ved et nyt skoleårs start, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis skolen skønner, at en elev ikke kan betegnes som studieaktiv, kan skolen afmelde elevens SU. Eleven kan først søge SU igen, når eleven har deltaget aktivt i undervisningen i mindst én måned efter afmelding af SU. Har en hhx-elev meget fravær i et enkelt fag, kan eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. Eleven kan også fortabe retten til at blive indstillet til prøve i de pågældende fag, hvis skolen skønner, at eleven er nødt til at følge undervisningen i faget på ny, før eleven aflægger prøve i det følgende skoleår. Skriftligt arbejde I løbet af skoleåret skal der afleveres en række skriftlige opgaver på fastsatte afleveringstidspunkter. Eleven er forpligtet til at aflevere disse skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er fastsat for de stillede opgaver. Hvis opgaven ikke lever op til faglærerens krav om kvalitet og kvantitet, kan faglæreren forlange en ny aflevering, før opgaven vil kunne accepteres som afleveret. Den enkelte faglærer vil løbende registrere elevens afleveringer. Eleven har pligt til at udarbejde de skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat, dvs. at opgaven er en afskrift efter en anden opgave (under foregivende af at være en opgave, der er udarbejdet selvstændigt), tillades ikke. Anvendes der citater i opgaven, skal kilden, hvorfra citatet stammer, altid være angivet. Ved almindelige afleveringsopgaver, der indgår som grundlag for karaktergivningen i faget, vil opgaven i tilfælde af plagiat, uanset omfanget, blive registreret som ikke afleveret. Dette gælder både for den elev, der videregiver og afskriver opgaven. Afleverer eleven senere end det fastsatte tidspunkt uden forudgående aftale med faglæreren, har eleven ikke krav på en evaluering af opgaven. Konstaterer skolen snyd eller forsøg herpå ved interne prøver, 6

8 årsprøver og lignende, gives der karakteren -3. I tilfælde af plagiat orienteres uddannelseslederen. Hvis en elev overtræder ovenstående regler, træder samme procedure i kraft som beskrevet under Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen. Ved plagiat i hele eller dele af opgaver, der skal benyttes i en eksamenssammenhæng, kan eleven som hovedregel ikke indstilles til eksamen. Eleven modtager en skriftlig advarsel, der kan medføre bortvisning fra skolen i resten af skoleåret med den konsekvens, at eleven skal gå det pågældende skoleår om. Oprykning til næste klassetrin på hhx Eleven kan kun oprykkes til næste klassetrin, hvis skolen ved skoleårets afslutning vurderer, at elevens standpunkt og udbytte af undervisningen er tilstrækkelig. Eleven har krav på oprykning, hvis: 1. Eleven har 02 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning. 2. Eleven har aflagt de krævede prøver, herunder interne prøver og årsprøver samt afleveret større skriftlige arbejder med ubetinget afleveringspligt. Eleven kan nægtes oprykning, hvis: 1. Eleven har under 02 i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning. 2. Det vurderes, at elevens udbytte af den gennemførte undervisning ikke har været tilstrækkeligt. 3. Eleven er udeblevet fra årsprøver eller eksamen og udeblevelsen ikke skyldes sygdom, der kan dokumenteres med en lægeerklæring. I vurderingen af elevens udbytte af undervisningen kan indgå elevens fraværsprocent og eventuelle manglende skriftlige afleveringer. Før den endelige beslutning om ikke at rykke eleven ét klassetrin op, skal eleven have mulighed for at udtale sig. Eleven har ret til at gå et skoleår om én gang. Er eleven 3. års elev, kan eleven henvises til at være selvstuderende. 7

9 Selvstuderende på hhx Hvis eleven har for højt fravær og/eller ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal skriftlige opgaver, kan skolen henvise eleven til at være selvstuderende. Dvs. at eleven skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer, og afsluttende standpunktskarakterer fra tidligere år bortfalder. En betingelse for at gå til eksamen som selvstuderende er, at eleven har udarbejdet rapporter mv. i det omfang, som kræves efter regler om prøve i de enkelte fag. Klagemuligheder Eleven kan klage over skolens afgørelse senest 2 uger, efter at afgørelsen er blevet meddelt. Klagen skal indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med skolens egen udtalelse. Før klagen videresendes, får eleven mulighed for at give skriftlige kommentarer til skolens udtalelse. Kommentarerne vedlægges klagen. 8

10 Studiekontrakt Jeg erklærer hermed, at Jeg har modtaget et eksemplar af Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Vestfyn. Jeg har læst og forstået studie- og ordensreglerne. Jeg kender konsekvenserne ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne. Jeg er indforstået med, at studie- og ordensreglerne skal overholdes. Jeg er indforstået med, at billeder, video og lignende optaget på skolen eller i forbindelse med aktiviteter i skoleregi kan anvendes i markedsføringssammenhænge (internet, avisartikler etc.). Jeg er indforstået med, at anvendelse af IT i forbindelse med eksamen er på eget ansvar. Dato: Navn (skrives med blokbogstaver): Underskrift: For elever under 18 år: Underskrift (forældre/værge): 9

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING UM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNAS NASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GY SIUM TEKNISK ELEV-INFO GYMNASIUM

Læs mere