BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER"

Transkript

1 Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

2 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 Fremtidige styringsprincipper - styringsprincipper INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomiske styringsprincipper -bygningsdrift Fælles principper Principper for køb og salg af kommunale bygninger Principper for indgåelse af leasing-/lejeaftaler af fast ejendom Principper for byggerådgivning, renovering og anlægsprojekter vedr. fast ejendom, hvor fagforvaltningerne er projektejer Principper for byggerådgivning ifm. renovering og anlæg af almene ældre- og plejeboliger Principper for økonomistyring af anlægsbevillinger Principper for udvendig vedligeholdelse Principper for vedligeholdelse af tekniske installation Principper for husleje i lejede bygninger Principper for husleje i udlejede bygninger Principper for administration af forsikringer af ejendomme Energi besparende foranstaltninger (anlæg) Pulje til større vedligeholdelsesopgaver (anlæg) Selvstændigt ejendomscenter model B Principper for indvendig vedligeholdelse Principper for vedligeholdelse af udenomsarealer Principper for energistyring Videreudvikling af Den nuværende model Model A Principper for indvendig vedligeholdelse Principper for vedligeholdelse af udenomsarealer Principper for energistyring 8 3. Økonomiske styringsprincipper Facility management Selvstændigt ejendomscenter model B Principper for styring af rengøringsområdet Videreudvikling af den nuværende model Principper for styring af rengøringsområdet 10

4 1. INDLEDNING Som led i analysen af Randers Kommunes ejendomsadministration skal der udarbejdes forslag til fremtidig organisering af ejendomsadministrationen. Dette notat beskriver, forslag til hvorledes de økonomiske styringsprincipper kan være i en fremtidig organisering af Randers Kommunes ejendomsadministration. Der beskrives styringsprincipper i forhold til Bygningsområdet Facility management opgaverne. Inden for hvert af de to områder beskrives principperne i forhold til de to modeller i rapporten med den mest vidtgående (model B) først. 1

5 2. ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER -BYGNINGSDRIFT Forslag til fremtidige styringsprincipper i forhold til bygningsdrift er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende organisering af ejendomsdriften, hvor en stor del af opgaverne er organiseret i Bygninger under Miljø og Teknik. Styringsprincipperne beskrives i forhold til følgende områder: Køb og salg af kommunale bygninger Indgåelse af leasing-/lejeaftaler af fast ejendom Byggerådgivning, renovering og anlæg, hvor fagforvaltningerne er projektejer Byggerådgivning ifm renovering og anlæg af almene ældre- og plejeboliger Økonomistyring af anlægsbevillinger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af tekniske installationer Husleje i lejede bygninger Husleje i udlejede bygninger Forsikringer Energistyring Pulje til større vedligeholdelsesopgaver Energi besparende foranstaltninger Styringsprincipper er fælles for begge modeller med undtagelse af områderne Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Energistyring I det følgende beskrives styringsprincipperne i forhold til: Placering af budgetansvaret Styringsprincippet 2.1 Fælles principper Principper for køb og salg af kommunale bygninger Forslag til køb og salg af kommunale bygninger forelægges Økonomiudvalget. Ejendomscenteret har ret til at stille forslag om køb og salg af ejendomme. Fast ejendom er ansvarlig for aftaleindgåelsen Principper for indgåelse af leasing-/lejeaftaler af fast ejendom Formålet med principperne er at sikre, at der ikke indgås aftaler om nye lejemål, hvor behovet kan løses ad anden vej, samt at sikre, at lejemål er juridiske og økonomiske tilstrækkelig attraktive. 2

6 Ejendomscenteret er fremover ansvarligt for administration af kommunens lejemål, der indgås på foranledning af fagforvaltningerne. Ejendomscenteret er ansvarlig for det ejendomsfaglige aspekt ift. til ny aftaler, hvor Fast ejendom er ansvarlig for det juridiske indhold i aftalerne. Aftale om leje eller leasing af fast ejendom, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave er omfattet af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Det betyder, at der enten skal ske deponering med et beløb svarende til det leasedes værdi, eller der skal ske tilsvarende reduktion i Kommunens låntagning. Indgåelse af lejekontrakter ved leje af bygninger/lokaler skal godkendes i direktionen og underskrives af kommunaldirektøren. Aftaler om leasing af fast ejendom eller andet, der kan sidestilles med kommunal anlægsvirksomhed, skal forlægges Byrådet til afgørelse, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Fagforvaltninger, der overvejer at indgå aftaler om nye lejemål, skal forud for markedsdialogen, rette henvendelse til Ejendomscenteret for at afdække, om behovet kan dækkes ved at omprioritere brugen af eksisterende lejemål eller eksisterende kommunale ejendomme. Fagforvaltninger kan kun indgå aftale om nye lejemål under forbehold af Byrådets godkendelse. Fagforvaltningen fremsender udkast til lejeaftale til Ejendomscenteret, som vurderer den ejendomsfaglige dimension af lejeaftalen, herunder påser Ejendomscenteret, at behovet for nye lejemål ikke kan løses ved omprioritering inden for den eksisterende ejendomsmasse. Ejendomscenteret sikrer, at lejemålet om nødvendigt er omfattet af kommunes forsikringsordning. Ejendomscenteret videresender udkast til lejeaftale til juridisk afdeling, som vurderer juraen i lejeaftalen. Juridisk afdeling oversender påtegnet udkast til lejeaftale til direktionen, som er ansvarlig for endelig godkendelse af lejeaftalen. Fagforvaltninger, der ønsker at udtræde af et lejemål, anmoder tilsvarende Ejendomscenteret om at opsige lejeaftalen eller at overdrage lejemålet til en anden fagforvaltning. Fagforvaltningen er ansvarlig for, at der er bevillingsmæssig dækning for lejeaftalen, herunder at der fremover budgetters med lejeudgiften Principper for byggerådgivning, renovering og anlægsprojekter vedr. fast ejendom, hvor fagforvaltningerne er projektejer Formålet med principperne er at fastlægge beskrive omfanget af Ejendomscenterets byggerådgivning samt beskrive fagforvaltningernes og Ejendomscenterets roller i forbindelse med renovering og anlægsprojekter, hvor fagforvaltningerne er projektejer. Renoverings og anlægsopgaver vedr. fast ejendom er underlagt de generelle kommunale regler for meddelelse af anlægsbevillinger og for aflæggelse af anlægsregnskaber. Principperne er: 3

7 At fagforvaltningerne er ansvarlige for udarbejdelse af oplæg med beskrivelse af de materielle forudsætninger for meddelelse af anlægsbevilling til nybygninger og større renoveringsopgaver. Fagforvaltningen er ansvarlig at få beskrevet de faglige dimensioner af projektet. Oplægget skal medtage forslag til afledt drift i forhold til ejendomsdriften. Fagforvaltningen er ansvarlig for eventuelle aftaler med rådgiver i forhold til foranalysen. At Ejendomscenteret rådgiver fagforvaltningen i forhold til foranalysen. At når byrådet har meddelt anlægsbevilling, overgår anlægsopgaven til Ejendomscenteret. At Ejendomscenteret er ansvarligt for eventuelle aftaler med rådgiver, herunder inddragelse af Miljø og Teknik i forhold til gennemførelse af projektet. At der skal være fokus på dialogen mellem Ejendomscenteret og fagforvaltningerne med henblik på at sikre et højt informationsniveau, så den politiske forankring af anlægsprojekterne er sikret. At væsentlige ændringer i projektet i anlægsfasen forelægges fagforvaltningen Principper for byggerådgivning ifm. renovering og anlæg af almene ældre- og plejeboliger Formålet med principperne er at fastlægge de specifikke principper for opførelse af almene ældre- og plejeboliger, som er gældende ud over de ovenfor nævnte generelle principper. De specifikke principper er: At fagforvaltningen i foranalysen skal medtage regler for drift og afvikling af boligerne samt beregning og administration af husleje. Heri skal indgå forslag til fordelingsnøgler mellem Randers Kommune og boligselskabet Principper for økonomistyring af anlægsbevillinger Formålet med principperne er at fastlægge let-administrerbare regler. Der skal fastlægges principper for, hvornår der skal aflægges anlægsregnskaber Byrådet kan fx beslutte, at der ikke aflægges anlægsregnskaber for anlægsbevillinger under 2 mio. kr. hvornår anlægsregnskaber forelægges Byrådet som enkelt sag eller fremlægges i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Byrådet kan fx beslutte, at der altid aflægges anlægsregnskaber for anlægsbevillinger over 5 mio. kr. Eventuelle anlægsregnskaber udarbejdes af Ejendomscenteret, som oversender regnskaberne til fagforvaltningerne, som er ansvarlige for endelig godkendelse af anlægsregnskaberne. 4

8 2.1.6 Principper for udvendig vedligeholdelse Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området, som giver mulighed for at standardisere ydelserne, som skal leveres af ejendomscenteret, driftsafdelingen eller anden ekstern leverandør dvs. ikke valgfrihed for institutionerne mht. niveau og valg af leverandør. For den enkelte institution kan der være afvigelser mellem budget og forbrug. Men på sigt skal beløbene stemme. Alternativt skal budgettet tilrettes. Udgifter til udvendig vedligeholdelse budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. Undtaget herfor er dog udvendig vedligeholdelse for de udlejningsejendomme, hvor vedligeholdelsen indgår i huslejen. Disse vedligeholdelsesopgaver overgår ikke til Ejendomscenteret, medmindre der indgås aftale herom Principper for vedligeholdelse af tekniske installation Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området, som giver mulighed for at standardisere ydelserne, som skal leveres af ejendomscenteret, driftsafdelingen eller anden ekstern leverandør dvs. ikke valgfrihed for institutionerne mht. niveau og valg af leverandør. For den enkelte institution kan der være afvigelser mellem budget og forbrug. Men på sigt skal beløbene stemme. Alternativt skal budgettet tilrettes. Udgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. Undtaget herfor er dog vedligeholdelse af tekniske installationer i de udlejningsejendomme, hvor vedligeholdelsen indgår i huslejen. Disse vedligeholdelsesopgaver overgår ikke til Ejendomscenteret, medmindre der indgås aftale herom Principper for husleje i lejede bygninger Formålet er at sikre en effektiv administration af huslejen i lejede bygninger. Udgifter til husleje budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler Principper for husleje i udlejede bygninger Formålet er at sikre en effektiv administration af huslejen i udlejede bygninger. Ved institutioner, der har huslejeindtægter, bogføres indtægten på institutionen. I andre tilfælde budgetteres og bogføres på ejendommen Principper for administration af forsikringer af ejendomme Formålet med principperne er at fastlægge let-administrerbare regler for korrekt forsikring af de kommunale ejendomme. Forsikring af de kommunale ejendomme er underlagt Randers Kommune generelle principper på forsikringsområdet. Udgifter til ejendomsforsikringer budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. 5

9 Nuværende organiseringen af kommunens forsikringsafdeling fastholdes. Ejendomscenteret har budgetansvaret for forsikringsudgifterne på rådhuset. Ejendomscenteret sikrer en korrekt opgørelse over de kommunalt ejede, lejede og udlejede ejendomme. Oversigten indeholder oplysning om Ejendommens adresse Formålet med brugen af ejendommen Bruger Omfattet areal Evt. lejeudgift Evt. lejeindtægt Ejendomscenteret er fremover ansvarligt for at administration af forsikringspolicerne bygger på en korrekt opdateret oversigt over omfattede ejendomme. Ejendomscenteret bistår med nødvendige oplysninger ved fremtidige udbud af ejendomsforsikringsområdet Energi besparende foranstaltninger (anlæg) Formålet er at sikre en effektiv investering i energibevarende foranstaltninger Budgetansvaret og ansvaret for opgaven overgår til Ejendomscenteret. Ejendomscenteret skal udarbejde planer for de energibesparende foranstaltninger, som forelægges det fagudvalg Ejendomscenteret referer til Pulje til større vedligeholdelsesopgaver (anlæg) Formålet er at sikre en effektiv investering i fremtidige større vedligeholdelsesopgaver. Budgetansvaret og ansvaret for opgaven overgår til Ejendomscenteret. Forslag til vedligeholdelsesopgaver forelægges byrådet via det fagudvalg Ejendomscenteret referer til 2.2 Selvstændigt ejendomscenter model B I denne model placeres budgetansvaret således: Tabel 1: Styringsprincipper for selvstændigt ejendomscenter bygningsdrift Drift Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Energistyring Ejendomscenteret Fast ejendom Fagforvaltning I de efterfølgende afsnit beskrives styringsprincipperne: 6

10 2.2.1 Principper for indvendig vedligeholdelse Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området, som giver mulighed for at standardisere ydelserne og kombinere den indvendige vedligeholdelse med den udvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse skal leveres af ejendomscenteret, driftsafdelingen eller anden ekstern leverandør dvs. ikke valgfrihed for institutionerne mht. niveau og valg af leverandør. For den enkelte institution kan der være afvigelser mellem budget og forbrug. Men på sigt skal beløbene stemme. Alternativt skal budgettet tilrettes. Udgifter til indvendig vedligeholdelse budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. Undtaget herfor er dog indvendig vedligeholdelse for de udlejningsejendomme, hvor vedligeholdelsen indgår i huslejen. Disse vedligeholdelsesopgaver overgår ikke til Ejendomscenteret, medmindre der indgås aftale herom Principper for vedligeholdelse af udenomsarealer Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området, som giver mulighed for at standardisere ydelserne, som skal leveres af ejendomscenteret, driftsafdelingen eller anden ekstern leverandør dvs. ikke valgfrihed for institutionerne mht. niveau og valg af leverandør. Udgifter til udenomsarealer budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. For den enkelte institution kan der være afvigelser mellem budget og forbrug, men på sigt skal beløbene stemme. Alternativt skal budgettet tilrettes Principper for energistyring Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området, som sikrer en effektiv energistyring. Opgaven forestås af ejendomscenteret eller anden ekstern leverandør dvs. ikke valgfrihed for institutionerne mht. niveau og valg af leverandør. Udgifter til energi budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. 2.3 Videreudvikling af Den nuværende model Model A I denne model er budgetansvaret placeret således: Tabel 2: Styringsprincipper ved videreudvikling af den nuværende model bygningsdrift Drift Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Energistyring Forvalter Fast ejendom Fagforvaltning I de efterfølgende afsnit beskrives styringsprincipperne: 7

11 2.3.1 Principper for indvendig vedligeholdelse Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området. Den indvendige vedligeholdelse forestås af institutionens eget personale,driftsafdelingen eller eksterne leverandører. Det er institutionen, der inden for budgettets rammer fastlægger serviceniveau og vælger leverandør. Udgifter til indvendig vedligeholdelse budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti. Budgettet administreres af institutionen Principper for vedligeholdelse af udenomsarealer Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området. Udenomsarealer vedligeholdes af institutionens eget personale, driftsafdelingen eller eksterne leverandører. Det er institutionen, der inden for budgettets rammer fastlægger serviceniveau og vælger leverandør. Udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti. Budgettet administreres af institutionen Principper for energistyring Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området. Energistyringen forestås af institutionens eget personale eller eksterne leverandører. Det er institutionen, der inden for budgettets rammer fastlægger serviceniveau og vælger leverandør. Udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti. Budgettet administreres af institutionen. 3. ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER FACILITY MANAGEMENT Facility Management omfatter en lang række opgaver så som, vagt, post, kantine, reception, rengøring, vinduespolering. Forslag til fremtidige styringsprincipper i forhold til beskrives med udgangspunkt i rengøringsopgaven. Randers Kommune bruger i dag godt 33 mio. kr. på rengøringsområdet. Rengøringsområdet er derfor et særligt fokusområde ifm. etableringen af et ejendomscenter. På rengøringsområdet, benytter Randers Kommune i dag mere end 420 forskellige leverandører af rengøring og ydelser ifm. rengøring. Omsætningen hos de 10 største leverandører udgør 18,6 mio. kr. svarende til 55,7 % af de samlede udgifter til private leverandører af rengøring. Hertil kommer at mange institutioner har valgt at løse rengøringsopgaven ved ansatte medarbejdere. De efterfølgende principper for håndtering af rengøringsområdet ift. de 3 modeller kan umiddelbart overføres til andre facility management opgaver. I det følgende beskrives styringsprincipperne i forhold til 8

12 Placering af budgetansvaret Styringsprincippet 3.1 Selvstændigt ejendomscenter model B I denne model er budgetansvaret placeret således: Tabel 3: Styringsprincipper for den selvstændige ejendomscenter- rengøring Drift Rengøring Ejendomscenteret Fast ejendom Fagforvaltning I de efterfølgende afsnit beskrives styringsprincippet ift. den centrale model: Principper for styring af rengøringsområdet Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området, som sikrer en effektiv styring af området. Rengøringsopgaven forestås af ejendomscenteret via et rengøringskorps, driftsafdelingen eller eksterne leverandører dvs. ikke valgfrihed for institutionerne mht. niveau og valg af leverandør. Udgifter til rengøring budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. 9

13 3.2 Videreudvikling af den nuværende model I denne model er budgetansvaret placeret således: Tabel 4: Styringsprincipper ved videreudvikling af den nuværende model- rengøring Drift Rengøring Forvalter Fast ejendom Fagforvaltning I de efterfølgende afsnit beskrives styringsprincippet i forhold til den decentrale model: Principper for styring af rengøringsområdet Formålet med principperne er at fastlægge en administration af området. Rengøringsopgaven forestås af institutionens eget rengøringspersonale, driftsafdelingen eller eksterne leverandører. Det er institutionen, der inden for budgettets rammer fastlægger serviceniveau og vælger leverandør. Udgifter til rengøring budgetteres og regnskabsføres på institutionernes konti, jf. gældende regler. Budgettet administreres af institutionen. 10

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Baggrund I december 2003 traf BR beslutning om at etablere en ejendomsenhed. Frem til enhedens start den 1. januar 2006

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer Notat Projekt Kunde Fremtidig organisering af bygningsdriften på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Emne Fra Til Visioner for digitalisering

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Ny organisering af Godsbanen 1. Resume Byrådet besluttede på mødet d. 13 april, at Den Selvejende Institution

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Indledning Målet med handlingsplanen er at oversætte ejendomsstrategiens visioner, mål og strategier til konkrete handlinger. Denne handlingsplan

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Principper for den fremtidige organisering af bygningstjenesten på hele det nye Aarhus Universitet

Principper for den fremtidige organisering af bygningstjenesten på hele det nye Aarhus Universitet Principper for den fremtidige organisering af bygningstjenesten på hele det nye Aarhus Universitet Dato: 27. november 2008 Med henblik på at kunne fremlægge principper for organisering af Aarhus Universitets

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Temaer: - KTC spørgeskema - Udfordringer på ejendomsområdet Staten fokus på ejendomsområdet Vedligeholdelse

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget Kompetencefordelingsplan for Inv o lver et Den økonomiske strategi fastsætter på baggrund af indstilling fra regler for kommunens økonomiske strategi, herunder likviditetsanbringelse, optagelse og omlægning

Læs mere