FOLKEKIRKEN. Mødereferat Budgetsamråd d. 1. september ?atltmptla'&puu& Provstikontoret Messevej Aars.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEKIRKEN. Mødereferat Budgetsamråd d. 1. september 2015. ?atltmptla'&puu& Provstikontoret Messevej 2 9600 Aars."

Transkript

1 ?atltmptla'&puu& Provstikontoret Messevej Aars. FOLKEKIRKEN Mødereferat Budgetsamråd d. 1. september 2015 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet samt målsætningen for Iigning i de nærmeste budgetår. a. Låneoversigt. b. Kommende projekter. 3. Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budgetbidrag. 4. Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift. 5. Provstiudvalgskassens budget. 6. Orientering fra Provstiet. 7, Drøftelse af vikar lønninger. 8. Evt. 9. Afslutning. l Ad. 1. Provst Hanne Petersen bød velkommen og informerede om aftenens dagsorden. Ad.2 Provsten fremviste plancher vedr. den økonomiske situation i provstiet og kom med målsætningen for ligningen i de nærmeste budgetår. Der blev bl.a. fremvist plancher om flg. - befolkningstallet i provstiet - kirkeskat provstilkommune indtægter og udgifter - afdragsprofiler for samtlige sogne - 5% saldi - igangværende og afsluttede større projekter PU havde giort sig overvejelser omkring kirkeskatten - Til dette havde flg. kommentarer skal den fastholdes eller evt. sænkes. Helle Juel, Haubro MR - Hvis man ser på udskrivningsgrundlaget i Vesthimmerlands Kommune svarer det til kr pr. borger, hvilket er lavt, hvis man sammenligner med andre kommuner. - Kan man evt. sætte kirkeskatten ned til l,15yo. - Mennesker eller mursten set i relation til når der skal afsættes beløb i budgettet. TIf I

2 OIe Sørensen, Gedsted MR - Nedsættelse af kirkeskat til eks. r,r6%ogiver for rile et resultat. - Fornuftigt at fastholde kirkeskarten, isæi na, u.ioit ringstallet farder. Erling Vingborg, Løgstør MR -Yibør være forsigtige med nedsættelse af kirkeskatten, idet udligningstilskuddet minimeres tilsvarende.,,tl*ffitten vil helt sikkert stige pga voii'å-ål;arorarinier-ifi-f.nrion til forkekirkens Konklusionen blev at fastfryse kirkeskatten indtil videre, så der er til kommende projekter. Ad.3 Provstiudvalgets fo^rslag til fordeling af ligningsmidleme til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budgetbidrag blev fremlagt. Der var fejlagtigt noteret ttt. oo.ooo til Ullits MR i det udsendte bilag. Dette vil efterfølgende blive annulleret igen. Aalestrup MR kom med kommentarer t' forderingsoversigten De ønskede' at man i PU skulle forholde sig til rå;;åi.t om fratrækkes hjemfaldne inden gravstedkapitaler driftsrammebeløbet skal udreg-nes. ' " uddelingsmodellen blev vedtag et i 2007 på budgetsamråd, hvor Dengang man havde blev anden hele regersæt hovedstolerifonentet ^i end i dag. hrl" fcrrrentningen ;r.;r"d;erioden. --- Efter 20t0ikom er ændret --r der rateudbetaling, set i forhold til i dag. så Ønsket er at de hjemfaldne gravstedskapitagr ikke skal med i tabellen, men først lægges til efterførgende for at gøre gavn for den kigkasse, som har påtaget sig forprigtigelsen. Ad.4 Folkekirkens skoledeneste-i viborg Stift har været en prøveordning, og denne ordning er nu udløbet. Det skal derfor besluttes på budgetiamrådet, om ordningen skal gøres permanent. Det har været en stor succes. På forespørgsel om friskolerne hørte under.denne ordning, kunne dette bekræftes, idet dette fremgik af Skoletjenestens hjemmeside og viste planche. Idet menighedsrådene ikke havde indvendinger hertil, blev det besluttet at gøreordningen permanet. Ad.5 Provstiudvalgskassen budget blev fremlagt. Ad.6 Mogens Brinck fra pu ønskede at udtrykke sin fordelingsprincippeme af ligningsmijlår. uenighed med den wrigepu, hvad angår

3 I stedet for den mekaniske fremskrivning så han hellere, at der blev set på hvad der er vigtigst i provstiet. Der skal ske drøftelse med hver enkelt sogn. Der skal lægges højere vægt på budgetteme, da de jo skal offentliggøres fremover. Bilag 5 og 6 - ønsker til drift og anlæg - skal benyttes ved udarbejåelse af budget, så PU kan se hvad der ønskes penge til. Mogens Brinck ønsker nedsættelse af skatteprocenten, da det giver en god signalværdi. Den burde nedsættes med 0,01% hvert ar i de kommende 3 år. Hertil havde flg. kommentarer Erling Vingborg, Løgstør MR - Man er nødt til at have en fast model at gå efter - ikke nødvendigvis denne model. - Han ville stærkt fraråde dette, da MR ellers nemt kunne komme til at sloges om pengene og nogle MR var måske bedre til at argumentere end andre MR. Dette vil give en forvrænget billede. - Frem for nedsættelse af kirkeskatten er det bedre at have penge at betale med. Ole Sørensen, Gedsted MR - Han mener ikke, beløbene fremskrives pr. automatik, idet tallene gennemgås inden afsendelse. - Offentliggørelse af budget er en fin ting. Jesper Sidenius, Svingelbjerg MR - Hvis kirkeskatten nedsættes nu, vil der helt sikkert blive lagt mærke til det, hvis den senere forhøjes igen. - Den automatiske model danner et grundlag og så kigger man på de konstaterede mangler dette givei samlet en fin model, som benyttes nu. Provsten orienterede herefter om flg. - Husk at udfylde bilag 5 og 6 i budgettet. - Skriv hvis de likvide midler er hensat til bestemte formåi. - FM volontør rda Andersen - brug hende til foredrag på sogneaftner m.v. - Efterårsmøde på Kimbrer Kroen i Års. - Mangler frivillige statister til konfirmandarrangementet Luthers Nøgle. - 3 dages anangement for MR i forbindelse med reformationsjubilæet Hvem var Martin Luther, spisning og efterfølgende biografbesøg for at se Martin Luther filmen samt hvilken betydning har reformationen i dag. Arrangementet bliver enten her i Vesthimmerland el. i Skive. Ad.7 Der var drøftelse af vikarlønninger. Personalekonsulent Helle Bjenegård fortalte om undersøgelse af vikarlørringer i provstiet. Provsten oplyste, at normalt betaler arbejdsgiver ikke kørsel til sine ansaffe. Man far befordringsfradragvia skatteopgørelsen. Man kunne også tænke altemativ, og eksempelvis gøre brug af musikskolens elever til gudstjeneste. John Frandsen, Simested MR - Frem for dette burde man måske kigge nænnere på konsulent- og arkitektregninger, som der kommer flere større regninger fra. - var af den opfattelse, at organister skulle have, hvad der var berettiget.

4 Martin Risgaard, Malle MR Som ansat i kirken har man ret til 2frisøndage/friweekends. Under den alm. ferie har man 6 weekends fri og dermed har kirken brug for afløsere ca.25oå af tiden. Det er en af de ting, som forøger omkostningerne. Man kunne måske forvente, at når man bliver ansat i folkekirken, at så skal man arbejde i weekenden. Her giorde personalekonsulenten opmærksom på,atkirkefunktionærer kun skal have løn for de reelle arbejdstimer. På spørgsmålet om sygefravær skal indberettes blev det oplyst, at det skal man indberette. Alt fravær skal indberettes. Arbejdsgiver bør samtidig tjekke, at den ansatte afholder sin ferie. Datoer for erfa-møder blev oplyst. Ad.8 Provsten fortalte om netop afsluttet det store gæstebud. Færøerne i sidste uge og afsluttede med fortællingen om

5 Til meni gheds rådene s, kirke g årdene s o g p rov stierne s lbnansvarli g S information uni Ændring af praksis for indberetning af fravær Som bekendt står FLØS til at komme over på en anden lpnplatform. En platform som åbner nye og bedre funktioner blandt andet omkring efterregulering og beregning af fraværsregistreringer. For at sikre de beregninger, som fx benyttes til dagsgrundlag ved aftroldelse afferie og særlige feriedage, beregning af feriegodtgprelse ved fratrædelse m.m., er det at der ændres i den anvendte praksis om, at fravær først indberettes efter at det er afholdt. Indberetning af fravær fra 1-. juli til 30. september 2015 Fra 1. juli 2015 skal fravær indberettes løbene fremadrettet, og senest være indberettet i den måned hvor det afvikles. Eksempel En medarbejder aftrolder 2 særlige feriedage den 20. juli og 21. juli 2015 samt ferie fra den22.juli til7. august Indberetningen skal ske således Fraværskode Tekst Fra dato Til dato Variehed Indberettes i 250 Særlie feriedase t5 2 Senest iul måned 201 Ferie Senest lu måned 201 Ferie Kan ndberettes i juli skal ndberettes senest i ausu ;t måned Det gælder fortsat, at hvis der er fravær der overlapper månederne, så skal månederne adskilles ved indberetningen (se omstående eksempel). Med andre ord, der må ikke indberettes en periode der går fra til og med i en indberetning.

6 Fravær som er afholdt siden ferieårets start Skulle der ved en fejl endnu ikke været foretaget indberetning af aftroldt ferie eller særlige feriedag siden ferieårets start 1. maj 2015, skal den aftroldte frihed indberettes snarest, og senest i forbindelse med lønindberetningen til stiftet i august måned. Indberetning af fravær fra 1. oktober 20L5 Hvis en bagudlgnnet medarbejder har planlagt ferie, særlige feriedag eller har orlov fra 1. oktober 2015 eller fremad, skal indberetningen vente med at blive indberettet til indberetningen i oktober. Er der tale om enforudlqnnet medarbejder som aftrolder ferie, særlige feriedage eller orlov fra l. november 2015, skal indberetningen afvente til oktober måned. FLØS vejledning tabeller og koder Tabeller og koder er opdateret i juni FLØS vejledningen af tabeller og koder findes på hjemmesiden - løn og ansættelse - Fløs - Fløs vejledninger - Tabeller og koder Roskilde den 29,juni 2015 Henrik Bo Nielsen, Faglig ansvarlig

7 Fraværsregistrering Ferie o Fraværskode 201 = ferie med løn. o Bruges til alle medarbejdere som er ansat med ferie med løn. FLØS tjekker på på om der er optjente dage til afholdelse med løn - ellers trækkes automatisk. o Foretager nedskrivning af optjente dage. o Tjekker op på ændring i arbejdstidsbrøk (feriedifference beregning) o Varighed udfyldes med antal arbejdsdage.. Fraværskode 202 = ferie uden løn Bruges når den ansatte skal trækkes i løn under afholdt ferie(reducerer ikke i optjente feriedage) o Bruges til alle medarbejdere som er ansat med ferie uden løn men med 12,5o/o feriepenge og som samtidig har en fast arbejdstidsbrøk (f.eks. 20 I 37 ) og dermed får en fast månedsløn. Her vil blive foretaget et træk i lønnen. o Varighed udfylde med antal arbejdsdage.. Fraværskode 23A = Feriedage uden reduktion i lønnen. o Foretager nedskrivning af optjente dage. o Varighed udfyldes med antal arbejdsdage. o Fraværskode 250 = Afholdelse af særlige feriedage. o Bruges til registrering af afholdte særlige feriedage. o Varighed udfyldes med antal arbejdsdage. o Foretager nedskrivning af optjente dage. o Bemærk! Det er ikke muligt at afholde ikke optjente særlige feriedage. Såfremt der indberettes afholdte dage som der ikke er optjent vil der ikke blive foretaget træk i lønnen.

8 Svqdom. Fraværskode 100 = Sygdom med fuld løn o Bruges til registrering af sygdom. o Varighed skal ikke udfyldes. Fraværskode 120 = Sygdom med dagpengesats. o Bruges når timelønnede ansatte skal have dagpenge i en sygdomsperiode. Der foretages ikke træk i lønnen men der udbetales i stedet med dagpengesats. o Varighed udfyldes med antal arbejdsdage. o Gælder kun overenskomsten for gartnere og gartneriarbejdere.. Fraværskode 180 = Barns 1. og 2. sygedag. o Bruges til registrering af når den ansatte er fraværende pga. barns 1. eller 2. sygedag. o Varigheds skal ikke udfyldes.. Fraværskode 260 = Omsorgsdage o Bruges til registrering af afholdte omsorgsdage. (1/10-05) Tienestefri. Fraværskode 301 = Tjenestefri med løn o Bruges til indberetning af evt. friweekends, kurser osv. o Varighed skal udfyldes. ' Fraværskode 302 = Tjenestefri uden løn o Bruges til indberetning af tjenestefrihed uden løn o Foretager automatisk træk i lønnen. o Varighed skal udfyldes

9 Barsel e Fraværskode 170 = Barselsorlov med fuld løn o Bruges når den ansatte har barselsorlov med fuld løn. o Start 6 uger før forventet fødsel og indtil 26 uger efter fødslen. Fraværskode 172 = Forældreorlov uden løn med pension og optjening af feriedage. o Bruges når der ikke skal beregnes løn men stadig optjenes pension og feriedage. o Varighed skal udfyldes. o Fra uge 27 og til og med uge 46. Fraværskode 410 = Forældreorlov uden løn med optjening af feriedage o Bruges når den ansatte har orlov uden løn men optjener feriedage. o Fra uge 47 til og med uge 54 eller 60 Barselsorlov sarselsveilednine Orlov o Fraværskode 401 = Orlov med løn. o Bruges når den ansatte har fuld løn under orlov.. Fraværskode 402 = Orlov uden løn. o Bruges når den ansatte skal trækkes i løn under orlov. o Fraværskode 410 = Orlov uden løn med feriedage. o Bruges når den ansatte har orlov med ret til optjening af feriedage.

10 Fraværsregistrering lnstitution FL 05 l I it.,, t!.. '. t ;. 1. r.i,ii.,ii t- t ;. I ; llrl,,',,.,i,,; ; t,.,i.li,i.tt+{$!'. \'l)t'jii,t.'i - 1 ' l r'..,-il'i'.',', i..1'.1 iffi -,1..,..- 1i.,i'tt t'.,,,;.'itii,'l"i;.l;'il'ii"i. ir,,,t i, t I, l.t.'t r. I ;ir. l tu, ; i i '' ; 't r'. i, i "- --t- 't ti, '. 't '.- ),1; ti ;' a.,l r.. a,ti,,. t;...i ilt.....tl..^. i. -, ).i. 'i,it....i.,,*,,1)t.. '. 1. ll.'..t,'," )r.t',,ia ', '',! I l1 ').'. ' i'; ''l il'..., i.,,.,.,rj i 'ji, ;-.1;i '.1.'1,,,,i li.. ")'.r,..1. i.jl.r,',',' 'i -i.1,..i, ti..,,;,jri.,,. ll.1...;i;..,i.,..1,.,'tt..t'.,;,...,a1...,.lr..ati..l ;..)t.. ;,..i1'.. i.. i.,,t'1.., l',,"t.;, "j,.. it'.i,);l..i;;;.;, 1,,;..1111',.,,1.,..,- i t. ta!;.., ''' i "' " it *tittet,"gistrerot at,a i. " itl "

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter... 49

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

ABAF NYT 16/2011 februar 2011. 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned:

ABAF NYT 16/2011 februar 2011. 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned: ABAF NYT 16/2011 februar 2011 ÆNDRINGERNE PR. 1. MARTS 2011 I ABAFS OVERENSKOMST MED HK/PRIVAT: 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned: 1. år 10.090,00 2. år 11.330,00

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere