Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde"

Transkript

1 Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige Udarbejdet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

2 Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium /v Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol. TEC Nordre Fasanvej Frederiksberg C Metropol Tagensvej København N Projektchef Dorrit Sørensen, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er bevilliget af Den europæiske socialfond og Region Hovedstaden. Udarbejdet af: Mette Foss Andersen, Udviklingskonsulent i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Kristina Birch, Kvalitets- og udviklingskonsulent TEC 2

3 Indhold Formål... 4 Læsevejledning til guiden Hvad er et uddannelseseksperiment? Evaluering af uddannelseseksperimenter Trinmodel til evaluering af uddannelseseksperimenter Oversigter over hvem der indsamler oplysninger og hvornår

4 Formål Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde er en del af Uddannelseslaboratoriets samlede serie af værktøjer. Evalueringsværktøjet er et supplement til Håndbog til evaluering og forandringsteori for uddannelseseksperimenter og værktøjets formål er at understøtte uddannelsesinstitutioner i at evaluere uddannelseseksperimenter og udviklingsinitiativer, så det i højere grad kan føre til forbedret praksis for flere. Vejledningen er udarbejdet af Uddannelseslaboratoriet i samarbejde med Kvalitetsog Udviklingsafdelingen på TEC, på baggrund af praksiserfaringer og behov i forbindelse med uddannelseseksperimenter de sidste tre år. Tilgangen er inspireret af den eksperimenterende metode. Udgangspunktet er en undersøgende og eksperimenterende tilgang, hvor udviklingsinitiativer iværksættes, evalueres og eventuelt implementeres med henblik på at skabe forbedret praksis i organisationen. I evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser foregår det eksperimenterende arbejde i forsøgsklasser i sociale kontekster. Guiden er henvendt til undervisere og eksperimentansvarlige, der udfører uddannelseseksperimenter. Guiden er således også et værktøj, der supplerer Uddannelseslaboratoriets Eksperimenthjul og Forandringsteorier. Der er desuden udarbejdet et værktøj målrettet koordinatorer eller kvalitetsmedarbejdere på den pågældende uddannelsesinstitution, der indeholder uddybende information om evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser Læsevejledning til guiden Kort introduktion til Uddannelseseksperimenter og Eksperimenthjulet Kort introduktion til evaluering af Uddannelseseksperimenter og betydningen af kontrolgrupper Trinmodel for evaluering af Uddannelseseksperimenter Oversigter over hvornår oplysninger indsamles og af hvem 1. Hvad er et uddannelseseksperiment? Et Uddannelseseksperiment 2 er et systematisk gennemført forsøg, der har til formål at afprøve nye metoder, tilgange, modeller med videre i en konkret uddannelseskontekst. Formålet er at udvikle og forbedre praksis ud fra et formuleret forandringsbehov. Via evaluering af uddannelseseksperimenterne udvikles brugbare koncepter og prototyper på forbedret praksis, der bidrager til at forny og forbedre praksis på uddannelserne. 2 Uddannelseseksperimenter og Eksperimenthjul er metoder udviklet af Uddannelseslaboratoriet. Uddannelseslaboratoriet er et treårigt forandringsprojekt, der via 130 uddannelseseksperimenter på ni uddannelsesinstitutioner, har eksperimenteret med at udvikle og forbedre erhvervsrettede uddannelser. Se mere om uddannelseslaboratoriet på

5 Eksperimenthjulet For at sikre planlægningen og kvalitet i udførelsen i arbejdet med eksperimenter har Uddannelseslaboratoriet udviklet Eksperimenthjulet jf. figur 1 på næste side. Eksperimenthjulet beskriver, hvordan man arbejder med at afprøve og gribe ny forbedret praksis an fra et eksperiment sættes i gang til det vurderes, om eksperimentets resultater kan videregives og implementeres. Eksperimenthjulet har to farver. Den grønne farve er knyttet til 1) det arbejde, der skal danne afsæt for de enkelte uddannelseseksperimenter og 2) det arbejde, der har at gøre med forankring og implementering af de forandringer, som eksperimenterne har afstedkommet. Den orange farve er knyttet til det udførende arbejde med de enkelte eksperimenter. Det er i disse faser, man konkret arbejder med at designe, afprøve og evaluere nye måder at gøre uddannelse på. De orange faser med grønt omrids illustrerer overgangen mellem præfase og designfase, samt konceptualiseringsfase og implementerings- og spredningsfase. Det er disse faser der er aktuelle for denne guide. For en uddybning af eksperimenthjulets faser se Håndbog til eksperimenthjulet Sådan arbejder du med Uddannelseseksperimenter i praksis. Hvornår er det aktuelt at forholde sig til evalueringen af et uddannelseseksperiment? Allerede i eksperimentets designfase er det aktuelt at forholde sig til evaluering af aktionen. Ved planlægningen af eksperimentet, skal man være klar på at forberede indsamling af information inden aktionen sættes i gang. Denne procedure vil blive beskrevet udførligt nedenfor. FIGUR 1 OVERSIGT OVER EKSPERIMENTHJULETS FASER 5

6 2. Evaluering af uddannelseseksperimenter Hvordan undersøger man, om et eksperiment er værdiskabende? For at undersøge, om et eksperiment er værdiskabende, skal eksperimentet holdes op imod et sammenligningsgrundlag. Det er derfor væsentligt, allerede inden eksperimentet sættes i gang, at beslutte hvilket et sammenligningsgrundlag, som eksperimentets resultater kan holdes op imod. Uden et sammenligningsgrundlag er det nemt at lave fejlslutninger om eksperimentets eventuelle effekt, da positive eller negative resultater kan skyldes en lang række andre faktorer, end eksperimentet i sig selv. I figur 2 nedenfor er illustreret et eksempel på, hvordan resultaterne fra en indsats, der sigter på at reducere elevers eller studerendes frafald, kan skyldes en lang række andre faktorer. Disse faktorer kan være på makroniveau i form af samfundsforhold såsom reformer, mangel på praktikpladser, økonomiske konjunkturer, eller på mikroniveau så som elevernes sociale baggrund, uddannelsesmiljø, trivsel, underviserens pædagogiske arbejde og lignende. Et sammenligningsgrundlag kan skabes ved at udvælge en kontrolklasse og/eller lave en førmåling. Men, selvom der er et sammenligningsgrundlag, er det aldrig muligt at udlede den reelle effekt af eksperimentet. Ved at anvende et sammenligningsgrundlag, sandsynliggøres det at resultater fra en indsats kan spores tilbage til indsatsen i sig selv. Evalueringen supplerer således eksperimentets forandringsteori i vurderingen af, hvorvidt eksperimentets resultater kan bidrage til ny forbedret praksis på institutionen. For mere information om evalueringer af uddannelseseksperimenter, henvises til Håndbog for evaluering og forandringsteori for uddannelseseksperimenter. FIGUR 2 ILLUSTRATION AF INFLUERENDE FAKTORER 6

7 Hvorfor lave et erfaringsgrundlag? Planlægningen af erfaringsgrundlaget er central, for at sikre en brugbar evaluering af et eksperiment. Erfaringsgrundlaget, der også kaldes et Baselinestudie, er et udgangspunkt, som eksperimentets endelige resultater måles ud fra. Et erfaringsgrundlag, kan udføres ved, at eksperimentteamet udarbejder en førmåling inden eksperimentets aktioner iværksættes. En førmåling kan eksempelvis være en faglig test, en spørgeskemaundersøgelse, karaktergennemsnit, fravær eller lignende. Et erfaringsgrundlag kan også bestå af interview og observation af praksis før og efter en aktion. Erfaringsgrundlaget kan suppleres ved at eksperimentteamet udforsker eksisterende praksis på området. Hvordan er praksis i dag, og hvilken praksis peger andre undersøgelser på virker? Eksempler på kvantitativ information: Frafaldsregistrering: oplysningerne indhentes ved hjælp af elev-id på de elever eller studerende, der deltager i eksperimentet samt i kontrolgrupper Elektronisk anonymiseret spørgeskema: kan eksempelvis spørge til elevens eller den studerendes trivsel Fraværsregistrering: eksperimentteamet indsamler gennemsnitligt fravær i forsøgs- og kontrolklasse Fagligt niveau: eksperimentteamet afdækker det faglige niveau i forsøgs- og kontrolklasse Eksempler på kvalitativ information: Deltagerobservation: eksperimentteamet beskriver, hvordan praksis og undervisningsmiljøet er i forsøgsklassen før aktionen sættes i gang samt under og efter selve aktionen Korte interview med elever fra forsøgsklasse om undervisningspraksis før, under og/eller efter aktionen Hvad er kontrolklasser? En kontrolklasse består af personer, der er sammenlignelige med de personer, der påvirkes af eksperimentet (forsøgsklassen). Er eksperimentets deltagere eksempelvis et hold elever, kan en kontrolgruppe bestå af et parallelhold, der modtager samme undervisning, men hvori der ikke eksperimenteres. Formålet med at anvende kontrolklasser, er at opstille et sammenligningsgrundlag, der til en hvis grad er ens for begge grupper. Det aldrig muligt at udvælge en perfekt sammenlignelig kontrolklasse, da der altid vil være forskel på elever og deres baggrund. Det væsentlige er, at forsøgs og kontrolklasse ligner hinanden så meget at det i princippet er tilfældigt om elev a eller b, befinder sig i klasse X eller Y. Hvis det er tilfældigt om en elev befinder sig i den ene eller den anden klasse, er det en indikator på et eleverne i forsøgs- og kontrolklasse har tilnærmelsesvis samme forudsætninger. Er der forskelle på forsøgs- og kontrolklasse, eksempelvis hvad angår fagligt niveau, alder, kønssammensætning eller lignende, anbefales det ikke at benytte kontrolklassen, da dette kan medføre skæve resultater. Hvad gør man, hvis der ikke eksisterer et parallelhold? Er det ikke muligt at finde en parallelklasse til forsøgsklassen, kan et alternativ være et hold fra undervisningsforløb fra det foregående optag. Bemærk, at elevsammensætningen ofte kan være forskellig afhængig af optagstidspunktet. Der kan eksempelvis være forskel på alder blandt elever der optages i august, sammenlignet med elever der optages senere på året. Det kan være nødvendigt at udvælge en kontrolklasse et helt skoleår tilbage, hvis dette bedst repræsenterer den eksperimentets elevgruppe/optag. Vælger man en kontrolklasse fra det foregående skoleår, skal dette tydeliggøres i evalueringen. Der kan ske meget på et år, eksempelvis organisationsændringer, ændring i uddannelsesplaner m.m., som kan betyde at eksperimentklassen og kontrolklassen ikke har haft samme forudsætninger. 7

8 3. Trinmodel til evaluering af uddannelseseksperimenter Nedenfor ser I en model, som trin for trin vejleder Jer i hvordan I indsamler information om jeres eksperiment inden, under og efter eksperimentets aktioner. Farverne følger farverne i Eksperimenthjulet -de grønne konturer illustrerer de trin, hvor eksperimentteamet arbejder sammen med organisationens strategiske niveau eks. koordinator, udviklingskonsulenter eller kvalitetsmedarbejdere. Inden eksperimentet - DESIGNFASEN 1. Planlæg hvilke oplysninger I vil indsamle for at evaluere eksperimentet 2. Indsend evalueringsdesign til koordinator eller kvalitetsmedarbejder. Husk holdnummer på forsøgs- og kontrolhold 3. Indsaml data til førmåling, eksempelvis interview, observationer, teste og/eller spørgeskema Under eksperimentet AKTIONSFASEN 1. Igangsæt de planlagte aktioner 2. Observer og vær opmærksom på indikatorer der kan have betydning for eksperimentets hypotese. Husk at notere reflektioner om aktioner. 8

9 Efter eksperimentet ANALYSE og EVAULERINGSFASEN 1. Indsaml data på samme vis som førmåling eksempelvis via interview, observationer og/eller spørgeskema 2. Analyser eksperimentets fund og mønstre. Sammenhold fund og mønstre med førmåling. 3. Indsend analyse og førmåling til koordinator eller kvalitetsmedarbejder 4. Oversigter over hvem der indsamler oplysninger og hvornår Hvem indsamler hvad? I tabellen nedenfor illustreres eksempler på information, hvem der indsamler dem, hvordan og hvornår. Oversigten er ikke en udtømmende liste over mulig information. Oplysningerne kan suppleres med andre informationskilder, eksempelvis uddybende individuelle oplysninger om elever og studerende på holdniveau. Det væsentlige er at samme oplysninger, indsamles på samme vis i både eksperiment-og kontrolklasse. Det er vigtigt at tage højde for hvornår oplysningerne er indsamlet. Information, der anvendes som før-målinger skal altid være indsamlet inden datoen for at eksperimentets aktioner har været igangsat. Hvis ikke, er der en risiko for at målingerne være påvirket af eksperimentets aktioner. 9

10 Hvem indsamler hvad hvornår? Data Hvem indsamler Hvordan Hvornår indsamles data Inden aktioner Under aktioner Efter aktioner Generelt erfaringsgrundlag Afdækning af viden på området, eksempelvis via litteratursøgning, interviews med mere Data til brug ved evaluering Trivsel Fx elektroniske X X spørgeskemaer, Deltagerobservation, X X X Interview (X) X Fagligt niveau Eksempelvis teste i forsøgs- og kontrolklasser Fravær Indsamles af undervisere i forsøgs- og kontrolklasse X X X (X) 3 X X Frafald 4, køn, alder og karakter Koordinator eller kvalitetsmedarbej der indleverer holdnumre på eksperiment- og kontrolhold til koordinator eller kvalitetsmedarbejder, som indhenter oplysninger på hver elev via Elevadministrationen. X obs. kun køn og alder X obs. kun frafald og karakterer Anden information til perspektivering af resultater Pædagogisk evaluering og/eller trivselsundersø gesler Leder eller koordinator Gennerelle trivselsundersøgelser samt Undervisningsevaluering er, som umiddelbart gennemføres ved et uddannelsesforløbs X 3 Afhænger af aktionens varighed 4 Det er væsentligt at skelne mellem afbrudt uddannelse med omvalg og uden omvalg. 10

11 afslutning, kan bruges til at understøtte eksperimentets fund og resultater. Praksis for disse evalueringer er dog forskellige fra institution til institution og indsamling af disse data Hvornår fortages evalueringen? I tabellen nedenfor illustreres centrale faser i eksperimenthjulet i forhold til eksperimentets evaluering, og hvem der har ansvar for hvert enkelt element. For en uddybning af evalueringselementerne i hver enkelt fase se Håndbog til eksperimenthjulet Sådan arbejder du med Uddannelseseksperimenter i praksis. Fase i eksperimenthjulet Centralt for evaluering Hvem indsamler hvad hvornår? Hvem udfører Præfase Udpeg forsøgs- og kontrolklasse, eventuelt i samarbejde med det strategiske niveau Designfase Indrapporter forsøgs- og kontrolklasse til koordinator eller kvalitetsmedarbejder Planlæg evaluering Udform evalueringsdesign Udarbejd erfaringsgrundlag og eventuel førmåling Aktionsfase Udfyld aktionslog, herunder dato(er) for aktioner Evaluerings og analysefase Lav eventuel eftermåling efter aktioner Analyser datamateriale fra før og eftermålinger samt aktionslog 11

12 Konceptualiseringsfase Indsend analyse, bilag og eksperimentkoncept til koordinator eller kvalitetsmedarbejder Implementeringsfase Analyse af eksperimentets resultater Implementér værdifulde eksperimenter Koordinator eller kvalitetsmedarbejder Det strategiske niveau Denne guide er udformet af Uddannelseslaboratoriet i samarbejde med Kvalitets og Udviklingsafdelingen på TEC. For mere information om, samt metoder til at arbejde med den eksperimenterende metode i praksis, se uddannelseslaboratoriet.dk 12

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Metodeguide En forandringsteori til uddannelsessektoren Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Prototype 2 2 Varige forandringer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Program 1: Kompetencer i verdensklasse Pædagogisk og didaktisk praksis Oktober 2014 2 Uddannelseseksperimenter under indsatsen Program: Kompetencer i Verdensklasse

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende organisation

Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende organisation Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende organisation Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring Oktober 2014 2 Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

TILBLIVELSE AF TÆNKNING OG METODE - ET EKLEKTISK FORSKNINGSDESIGN

TILBLIVELSE AF TÆNKNING OG METODE - ET EKLEKTISK FORSKNINGSDESIGN 1 TILBLIVELSE AF TÆNKNING OG METODE - ET EKLEKTISK FORSKNINGSDESIGN I dette afsnit beskriver vi det arbejde, der ligger bag tilblivelsen af uddannelseseksperimentet. Indledningsvis tager vi et historisk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

9. klasse på efterskole

9. klasse på efterskole 12/09/14 9. klasse på efterskole Fem udfordringer til udviklingen af efterskolernes 9. klasse Undersøgelse af Center for Ungdomsforskning og DAMVAD 2 9. KLASSE PÅ EFTERSKOLE DAMVAD.COM Rapporten er udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere