Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere ved Peqqissaanermik Ilinniarfik. Ordensregler Husets brugere har pligt til at rydde op efter sig, at optræde hensynsfuldt og ordentligt sådan, at der ikke skabes gener, voldes skade på andre eller på Peqqissaanermik Ilinniarfik s ejendom og bygninger. Således skal alle efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte i interne regler samt ved skilte og opslag. Kantine Kantinen er mest hyggelig hvis hver enkelt rydder op efter sig. Krus, glas, bestik og tallerkner til opvask stilles i oprydningsbakker ved kantinen efter brug. Køleskabet i kantinen kan benyttes af elever og studerende. Køleskabet tømmes og rengøres hver fredag. Efterladt mad vil af hygiejnehensyn blive kasseret. Det er ikke tilladt at spise andre steder end i kantinen og udendørs. Det er af hensyn til lugtgener og hygiejne i grupperum, undervisningslokaler og bibliotek. Bibliotek Kun brugere af huset kan låne bibliotekets bøger. Lånerkort består af stregkode på nøglekort, stregkoder udleveres af bibliotekaren. Motionsrum Må kun benyttes af elever, studerende og personale ved Peqqissaanermik Ilinniarfik, der må ikke medtages udefrakommende personer til motionsrummet. Motionsudstyret skal rengøres efter brug. Nøglekort Ved tilknytning til Peqqissaanermik Ilinniarfik tildeles et nøglekort med tilhørende kode. Kortet fungerer som nøgle til Peqqissaanermik Ilinniarfik s bygninger og brugeren har pligt til at passe på kort og kode. Koden må ikke videregives til andre. Mistede kort indberettes til Peqqissaanermik Ilinniarfik. Brugeren har erstatningspligtig ved mistede kort.

2 Mødepligt Studerende har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, ved sin fysiske tilstedeværelse, ved forberedelse til undervisningen og ved aflevering af opgaver mv. Sygdom meddeles telefonisk til sekretæren på inden undervisningen starter. Fravær registreres uanset årsag. Fraværsregistrering på sygeplejestudiet Generelt studieaktivitet Aktiv deltagelse i undervisningen er et krav der skal være opfyldt for at den studerende kan modtage uddannelsesstøtte. Deltagelse i undervisningen dokumenteres ved registrering af fremmøde. Studerende med et fremmøde under 85% kan ikke betragtes som studieaktive og er derfor heller ikke berettiget til uddannelsesstøtte. Fremmøde registreres på timebasis af de studerende ved begyndelsen af hver lektion, opgøres en gang om måneden. Fraværsprocenten udregnes over hele studietiden. Fravær fra obligatorisk undervisning På sygeplejestudiet vil nogen fag blive afprøvet alene ved obligatorisk aktiv deltagelse. De pågældende fag bestås ved et fremmøde på mere end 85%. Fremmøde registreres på timebasis af fagets underviser og opgøres ved det pågældende fags afslutning. Fravær > 15%! faget er ikke bestået Fravær i praktik Fravær meddeles efter gældende regler på praktikstedet. Fravær optælles på følgende måde: - Hvis den studerende ikke er der til arbejdsdagens begyndelse, tæller dagen som fravær - Ledende sygeplejerske/praktikvejleder optæller den studerendes fravær - Hvis den studerendes fravær er på 15%, kontakter ledende sygeplejerske leder af sygeplejerskeuddannelsen. Mobiltelefon Undervisning og vejledning forstyrres når mobiltelefoner betjenes i timerne. Derfor skal mobiltelefoner være slukkede i timerne. Såfremt mobiltelefoner betjenes eller rummet

3 forlades for at betjene dem, kan eleven/den studerende regnes for ikke studieaktiv i den pågældende time. Videnskabelig redelighed Brugere i huset skal efterleve reglerne om videnskabelig redelighed. Ved videnskabelig uredelighed forstås forfalskning, plagiering, fortielse eller på anden måde vildledelse om den pågældendes egen indsats eller resultater. Det betyder eksempelvis, at skriftlige opgaver ikke må være afskrift af andres arbejder. Der forudsættes i det hele taget en sådan form for selvstændighed i de skriftlige arbejder, at resultatet såvel som form og indhold kan henføres til forfatteren. Kravet om selvstændighed gælder også hjemmeopgaver. Hvis der i en opgave indgår citater og referater, skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med god videnskabelig praksis. IT-brugerregler Husets brugere er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder blandt andet lov om ophavsret. Se bogen: Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse 2. revideret udgave 1. oplag, ved Hanne Bender, Center for teknologistøttet undervisning Brugere af huset får tildelt en brugerprofil, med adgang til e- mail og relevante drev. Når brugerens tilknytning til Peqqissaanermik Ilinniarfik ophører, slettes brugerprofilen, inklusiv e- mails og hvad brugeren måtte have lagt ind på drevet. IT- systemerne kan benyttes til at løse studierelevante opgaver i forbindelse med undervisning, projektarbejde, opgaveskrivning og informationssøgning. Kommerciel udnyttelse af IT- systemerne på Peqqissaanermik Ilinniarfik må ikke finde sted. Peqqissaanermik Ilinniarfik forbeholder sig retten til at standse brug af nettet, hvis der er unødig stor belastning på skolens netværk. Mad og drikke må ikke medbringes til skolens computere. Elektronisk post Ved hjælp af skolens elektroniske postsystem har brugeren mulighed for at indhente og distribuere filer elektronisk.

4 Det er ikke tilladt at modtage eller videresende materiale, der er af anstødelig karakter eller krænker 3. mands ophavsret. Såfremt sådant materiale observeres skal den systemansvarlige underrettes. IT- sikkerhed Enhver form for forsøg på at bryde sikkerhedssystemet er ikke tilladt. Peqqissaanermik Ilinniarfik har betalt licens for IT- systemerne og har derfor opnået en afgrænset copyright på dem. Det betyder, at programmerne ikke må kopieres og/eller benyttes på andre computere eller IT- systemer. Dette gælder også selvom det er teknisk muligt at kopiere programmerne uden at bryde sikkerhedssystemet. Data i andre brugeres filsystemer er disse brugeres private ejendom. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til sådanne data uden forudgående aftale, med den der ejer data. Dette gælder også, selvom adgangen kan ske uden at bryde sikkerhedssystemet. Der må ikke installeres programmer eller programdele på de enkelte arbejdspladser. Det er ikke tilladt at ændre i opsætningen af IT- arbejdspladserne eller IT- netværket. Lyd og billedoptagelser af undervisning og vejledning Lyd og billede optagelser af undervisning og vejledning må kun finde sted med de impliceredes viden og accept (dvs. underviser, vejleder, medstuderende mfl.). Lovlige optagelser er kun til privat brug og må ikke offentliggøres eller deles i nogen form. Ved klagesager kan lyd og billedoptagelser kun anvendes som dokumentation, hvis der forud var indgået en skriftlig aftale om benyttelsen af sådant udstyr under vejledning eller undervisning. Optagelse af lyd og billede ved eksamen er ikke tilladt. Rygere Peqqissaanermik Ilinniarfik er en røgfri institution, derfor henvises alle rygere til det udendørs areal i forbindelse med mellemgangen mellem den nye og gamle bygning. Der må ikke henkastes cigaretskod, de skal bortskaffes i opstillede askebægere.

5 Misbrug og chikane Rusmidler og alkohol Brugere må ikke være berusede eller påvirkede af andre rusmidler, og der er totalt forbud mod brug, salg og omgang med alkohol og narkotiske stoffer på Peqqissaanermik Ilinniarfik s område. Ved mistanke om misbrug kan ledelsen indkalde den pågældende til samtale med henblik på vejledning angående behandling. Vold og chikane Peqqissaanermik Ilinniarfik kan beslutte, at den studerende skal afbryde studiet midlertidigt eller varigt, hvis det er åbenbart, at den studerende udøver vold, trusler om vold eller anden form for chikane, der er til gene eller til fare for sig selv og/eller sine omgivelser. Straffeattest Den studerende og elever kan af kliniske undervisningssteder blive pålagt at dokumentere ren straffeattest i forbindelse med den kliniske uddannelse. Indberetning Ved overtrædelse af interne regler, ordensreglerne eller ved videnskabelig uredelighed kan Leder af sygeplejerskeuddannelsen indkalde brugeren til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet, og kan om nødvendigt give en mundtlig eller skriftlig advarsel og i grelle tilfælde bortvise den studerende. Leder af sygeplejerskeuddannelsen kan beslutte, at en studerende skal afbryde uddannelsen, hvis det er åbenbart at vedkommende på grund af vedvarende somatisk eller psykisk sygdom eller diagnosticerede personlighedsforstyrrelser, diskriminerende holdninger (eksempelvis til køn, race, religion eller seksuelle orientering), misbrug eller lignende ikke kan fungere forsvarligt i relation til patienten. Klagemuligheder En studerende, der har fortabt sin studieplads, kan anke denne afgørelse til Ilisimatusarfik senest fire uger fra meddelelse om afgørelsen. En studerende der er blevet bortvist fra eksamen kan indgive klage til leder af sygeplejerskeuddannelsen senest 14 dage fra afgørelsen. Ændringer af studie- og ordensregler Studerende kan indbringe ændringsforslag til disse regler til husrådet. Ansatte kan indbringe ændringsforslag til samarbejdsudvalget.

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15

STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15 STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rev.15.08.15 August 2015 1 Del 1. Formalia 4 1.1 Adgang til skolen... 4 1.2 Cykel- og bilparkering... 4 1.3 Fotokopiering... 4 1.4

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere