Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensreglement for Campus Vejle"

Transkript

1 Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag kommer på Campus Vejle. Det er vigtigt, at alle, uanset om de er elever/kursister eller ansatte på skolen, skal føle, at skolen er et sted, hvor vi alle kan have det bedst muligt. Det handler også om, at du som elev/kursist får mest muligt ud af at gå her ved at tage del i undervisningen og være en del af miljøet. Nogle helt klare og enkle regler er derfor nødvendige. Det er vigtigt at forstå dem for at kunne overholde dem. Ordensregler Ligesom med studiereglerne beskrevet nedenfor så handler ordensreglerne om, at vi alle skal tage mest mulig hensyn til hinanden. Det gælder både, når vi er på skolen og udenfor. Gensidig respekt for andre mennesker er her nøgleord. Det betyder bl.a., at hvis en, der er ansat på skolen, beder dig om at gøre noget eller lade være med at gøre noget ja så skal du rette dig efter det, der bliver sagt både i klasselokalet og andre steder på skolen. Her er de simple regler: 1. Når du går fra lokaler/gangarealer/idrætslokaler/bibliotek/kantine, skal disse steder se ud, som da du kom. 2. Hvis du skal snakke med en lærer, kan det lade sig gøre i undervisningslokalerne, på gangene eller i kantinen men ikke på lærerværelset. 3. Du må ikke drikke øl eller spiritus på skolen undtagen når der er fester. 4. Der må - jævnfør gældende lovgivning - ikke ryges på skolens område. 5. Din mobiltelefon skal være lydløs, når du er til undervisning. 6. Undervisningsmateriale, udlånt af skolen, afleveres umiddelbart efter undervisning/eksamen er afsluttet 7. Overholde skolens politikker og regler for Optagelse af undervisning Indsats mod mobning Rusmiddelpolitik Regler for studieture Det er ligeså klart, at hvis disse enkle regler ikke bliver overholdt, så kan skolen skride ind. 1. Du kan blive bortvist fra undervisningen i kortere eller længere tid, og det kan få konsekvenser for din SU og din eksamen. 2. Du kan blive udelukket fra at være en del af andre aktiviteter som fx festudvalg, guide, fester eller ekskursioner. 3. Hvis du har ødelagt noget, kan du blive nødt til at betale erstatning.

2 4. Hvis du ikke afleverer udlånt materiale, vil du blive afkrævet erstatning. 5. Du kan blive meldt ud af skolen. Juni 2015

3 Klagemulighed og procedure: Du vil i forbindelse med konkrete sanktioner modtage begrundelse for sanktionen samt oplysninger om klageadgang, der opfylder forvaltningslovens krav. Som udgangspunkt har du 2 uger fra afgørelsens meddelelse til at klage over afgørelsen til Undervisningsministeriet. I øvrigt henvises til 14 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Generelle studieregler Studiereglerne skal sikre, at du får størst mulig udbytte af undervisningen. Vi har på Campus Vejle nogle fælles studieregler. Derudover har hver enkelt uddannelse sine mere detaljerede regler og procedure omkring studieaktivitet. Som elev/kursist på Campus Vejle har du pligt til aktivt at deltage i al undervisning. Dette indebærer bl.a.: 1) At du aktivt deltager i undervisningen på skolen. 2) At du rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. 3) At du deltager i terminsprøver, årsprøver eller lignende. 4) Deltagelse i ekskursioner mv. mod en beskeden deltagerbetaling. 5) Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Skolen registrerer derfor, om du er til stede, og om du afleverer de stillede opgaver, med henblik på så tidligt som muligt at kunne iværksætte fastholdelsestiltag og/eller at kunne iværksætte sanktioner for forsømmelserne. Hvis du er under 18 år, får dine forældre besked om tiltag/sanktioner. Nedenfor beskrives de konkrete regler for den enkelte uddannelse. Handelsgymnasiet Hvis du bliver syg, skal du direkte i fraværssystemet sygemelde dig inden kl. 9 på første sygedag. Du har ligeledes pligt til at give skolen besked og registrerer i fraværssystemet, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.

4 Procedure for skolens håndtering af elevernes forsømmelser Alle former for fravær, uanset årsagen, registreres som fravær. Fraværet registreres af dine undervisere ved lektionens start, og behandles overordnet efter følgende regler: Fravær i 50 lektioner Fravær i 80 lektioner Du modtager et brev fra skolen, hvori du orienteres om fraværet. Du indkaldes til møde med din studievejleder Overstiger dit fravær 50 lektioner, kan skolen ved fravær kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale. Du modtager en skriftlig advarsel, og du indkaldes til samtale med studievejlederen om fortsat studieaktivitet. Studieaktivitet er en forudsætning for at kunne modtage SU, og der vil derfor blive orienteret om at fortsat mangel på studieaktivitet kan medføre fratagelse af SU. 110 lektioner Du må påregne at blive udmeldt, med mindre der er tale om helt specielle årsager til fraværet. Ved stort fravær i det enkelte fag kan der, såfremt det sker over en længere periode, gives en skriftlig advarsel. Uddybende om sanktioner når du har haft fravær over 50 eller 80 timer: Fortsætter fraværet: Vil det, for at sikre det faglige niveau, løbende blive vurderet, om du skal følge bestemte aktiviteter fx. tvunget lektiehjælp. Kan du fortabe retten til at blive indstillet til prøve i det/de fag, der afsluttes det pågældende skoleår Henvises til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes det pågældende år. Et fravær, der overstiger 80 lektioner, vil som udgangspunkt forhindre deltagelse i møder i festudvalg og linende. Du vil også blive udelukket fra deltagelse i eksempelvis DMarrangementer. Du vil heller ikke komme i betragtning som hjælper ved brobygning eller ved andre specielle arrangementer på skolen. Skolen kan endvidere udelukke elever fra at deltage i ovenstående aktiviteter, hvis det skønnes, at eleven ikke er studieaktiv eller, at det faglige niveau ikke er tilfredsstillende. Du vil løbende kunne følge med i fraværsregistreringerne. Det er også dit eget ansvar at følge med i din egen fraværsregistrering. Hvis du mener, der er begået fejl ved registreringen, kan du skriftligt fremkomme med dine indsigelser til underviseren inden 3 hverdage efter registreringen. Registreringen af fravær gælder for et år ad gangen, men har du haft højt fravær et år, vil registreringen kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.

5 Bemærk, at oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du efter skolens vurdering har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Skolen kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller det opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på grundlag af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Som udgangspunkt er deltagelse i terminsprøver og årsprøver en forudsætning for oprykning til næste klasse, hvorfor udeblivelse fra terminsprøver og årsprøver behandles efter samme regler som udeblivelse fra eksamen. Det betyder, at du skal aflevere en lægeerklæring, som dokumentation for sygdom. Lægeerklæringen skal du selv betale. Elever på sportscollege får registreret deres fravær i forbindelse med deres sport, som forhåndsgodkendt fravær. Disse elever tilbydes i stedet erstatningstimer i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende fagligt niveau. Dette forhåndsgodkendte fravær indgår derfor ikke i den indbyggede automatik ved udskrivning af breve mv. Elever, der hjælper skolen med brobygning eller helt specielle opgaver i forbindelse med arrangementer på skolen, kan af rektor eller uddannelsesleder på HHX få forhåndsgodkendt fravær, således at dette fravær ikke indgår i den indbyggede automatik ved udskrivning af breve mv. Også disse elever tilbydes erstatningstimer i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende fagligt niveau. Hvis du kommer ud for et længerevarende sygdomsforløb af speciel karakter, eller du har en kronisk sygdom, der forhindrer dig i at møde til undervisningen, og kan du vise dokumentation for det, kan reglerne evt. fraviges efter aftale med rektor. Dette forudsætter, at dit faglige niveau er tilfredsstillende på trods af fraværet. Du skal selv betale for lægeerklæring. Manglende aflevering af opgaver Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt. Skolen registrer om du afleverer de stillede opgaver. Opgaverne skal leve op til de krav, der er fastsat. Manglende aflevering medfører, at du indkaldes til obligatorisk lektiehjælp. Afleveres opgaven ikke den pågældende dag, og møder man ikke op, tæller det som fravær. Ved gentagelse indkaldes du til samtale med rektor. Manglende aflevering af opgaver vil i øvrigt indgå i vurderingen af studieaktivitet. Hvis skolen ud fra en helhedsvurdering finder, at du ikke er studieaktiv, kan det medføre fratagelse af SU, ligesom andre sanktioner som nævnt under fravær fra undervisningen kan komme på tale. Tilsvarende gælder, hvis det konstateres, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd. Afskrift. Snyd eller afskrift er ikke tilladt. Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger.

6 Snyd i forbindelse med interne prøver og afleveringsopgaver vil medføre en samtale med uddannelseschefen/rektor og en skriftlig advarsel. Hvis der er tale om snyd i forbindelse med eksamen, kan den pågældende prøve ikke godkendes, og du kan først komme til eksamen i faget til næste ordinære eksamenstidspunkt. Vi henviser til 20 i Eksamensbekendtgørelsen - Bekg. nr. 930, af HF Alle former for fravær medregnes som fravær, herunder hvis man møder for sent eller forlader undervisningen før tiden. Dette gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset at fraværet er velbegrundet. Evt. planlagt fravær meddeles læreren i god tid og skrives ind i Ludus Web. Ved sygdom/fravær er man selv ansvarlig for at orientere sig om holdets arbejde (via Ludus web/fronter). Skolen har ret til at kræve lægeerklæring af kursister ved langvarigt eller hyppigt fravær. Lægeerklæringen betales af kursisten. I undervisningsforløb uden krav om fremmøde (såkaldte virtuelle forløb) vurderes kursistens studieaktivitet gennem besvarelse af opgaver og øvelser, som læreren har planlagt i forbindelse med forløbet. Enhver kursist skal have mulighed for løbende at tjekke sine egne forsømmelser, herunder manglende skriftlige afleveringer. Kursisten har adgang til at tjekke sine forsømmelser elektronisk, dvs. på Ludus web. Endvidere vil faglæreren mindst en gang pr. semester give den enkelte kursist en vurdering af standpunkt og studieaktivitet. Hos faglæreren kan kursisten til enhver tid få en status over manglende opgaver. Procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet Studieaktiviteten vurderes løbende hen over skoleåret og bedømmes ud fra en helhedsvurdering af fremmøde, aktiv deltagelse og skriftlige afleveringer. Hvis lærer og studievejleder vurderer, at en kursist ikke er studieaktiv i tilstrækkeligt omfang, får kursisten en skriftlig advarsel og indkaldes samtidig til samtale med en studievejleder. Samtalen med studievejlederen skal bruges til at aftale, hvad kursisten konkret kan gøre for at forbedre studieaktiviteten samt hvilken støtte skolen evt. kan yde. Kursisten orienteres samtidig om hvilken konsekvens, det vil få, hvis studieaktiviteten ikke forbedres. Skolens ledelse kan ud fra en konkret vurdering af kursistens situation beslutte om der skal tages særlige hensyn.

7 Skolens redskaber over for utilfredsstillende studieaktivitet Tilbud Studievejleder- og tutorsamtaler Faglig-pædagogisk rådgivning fra faglærer Støtteundervisning, studietekniske kurser Lektie- og skrivecafé m. lærerstøtte Konkrete aftaler om fremmøde og opgaveaflevering Psykologhjælp og evt. henvisning til kommunale støttetilbud Inddrage UU eller anden uddannelsesinstitution, hvis kursisterne skal forsætte andet sted Sanktioner Midlertidigt eller permanent SU-stop Obligatorisk deltagelse i lektie- eller skrivecafé eller kurser Udmeldelse, men til eksamen som selvstuderende Tab af ret til at gå til eksamen Tab af ret til oprykning/undervisning efterfølgende år Administrativ udmeldelse Bortvisning Forbedrer kursisten sin aktive deltagelse i undervisningen efter advarsel, ses der bort fra sanktioner. HF s uddannelseschef kan i helt særlige situationer iværksætte en sanktion uden forudgående advarsel. I denne situation får den pågældende kursist lejlighed til at udtale sig om sagen.

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING UM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNAS NASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GY SIUM TEKNISK ELEV-INFO GYMNASIUM

Læs mere