Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE

2 Det er med glæde vi hermed præsenterer jer for Center for Familieplejes efteruddannelsesprogram for

3 I skal vælge mindst to dage med temaer der har jeres interesse og senest d indsende tilmeldingsblanket eller tilmelde jer på med tydelig angivelse af: Navn, adresse, telefonnr., cpr.nr., kursus nr. og om I er ansat som døgn, aflastning eller netværksplejer. Vi skal gøre opmærksom på, at netværks-og plejefamilier har ret og pligt til at deltage i to efteruddannelsesdage årligt for afl astningsfamilier er der tale om et tilbud. Serviceloven 142 Stk. 4 Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien, den kommunale plejefamilie eller netværksplejefamilien, jf. stk. 1 og 2, skal sikre, at plejefamilierne efter anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, herunder kurser, der som minimum svarer til 2 hele kursusdage årligt. I vil modtage skriftlig bekræftelse på optagelse på efteruddannelsesdagene. Vi glæder os til at se jer og sørger selvfølgelig for fuld forplejning på dagene. Venlig hilsen Center for Familiepleje Dorte Stenkvist Susanne Kabel tlf tlf mail: mail: 3

4 4

5 Efterværn - Forberedelse til voksenlivet d Med vedtagelsen af Barnets Reform d blev det i lovgivningen præciseret, at man skal forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv Hvad siger lovgivningen? Hvordan støtter vi de unge bedst? Hvordan oplever de anbragte unge overgangen til voksenlivet? Praksis i kommunen Oplægsholdere vil være: Jurist Susanne Lihme Terese Mersebeck fra De 4 årstider. De 4 årstider er et netværkstilbud til anbragte unge. En ung fra De 4 årstider Socialrådgiver Gitte Worm fra Københavns Kommune. Efteruddannelsesdagen finder sted Lørdag d fra kl Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 5

6 Hvad siger plejebørnene selv? d Vi vil på denne efteruddannelsesdag lade nuværende og tidligere plejebørn komme til orde. Vi vil høre deres historier og lære af de erfaringer de har gjort sig som børn der er vokset op /vokser op hos andre end deres forældre. Betydningen af en god plejefamilie Tidligere plejebørn giver deres bud på hvad en god plejefamilie er Gruppearbejde Vi skal se fi lmen: Fra udsat til værdsat Oplægsholdere vil være: Terese Mersebak De 4 årstider. De 4 årstider er et netværkstilbud for anbragte unge. Unge fra De 4 årstider Efteruddannelsesdagen finder sted Lørdag d kl Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 6

7 Samvær barnet mellem to familier d Med Barnets reform ændres bestemmelserne om samvær: Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer, herunder til forældre, søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer og venner m.v. Når samværet er svært Samvær hvorfor og for hvis skyld? Samværets betydning for barnet Plejefamiliens rolle ved samvær Hvordan beskriver man reaktioner efter samvær? Oplægsholder: Projektleder Line Klyvø, Center for Familiepleje videnscentret og forfatter til Når samværet er svært. Hanne Warming professor ved institut for Samfund og Globalisering, RUC og forfatter bl.a. til Har andre plejebørn det ligesom mig? Cand.aut.psyk. Jan Arrhenius foredragsholder og Coach samt forfatter til fl ere bøger. Kurset finder sted: Lørdag d kl Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 7

8 Når plejebørn har ADHD d Hvad er ADHD og hvordan kommer det til udtryk? Pubertet og ADHD en sprængfarlig cocktail. Hvordan kan vi bedst støtte de unge gennem puberteten? Problemløsende samarbejde nedsætter konfl ikter og giver de unge redskaber til at løse problemer for sig selv og i samspil med andre. Amalies historie Oplægsholdere er Jenny Bohr, Master i specialpædagogik, ADHD konsulent og uddannet advanced trainee i samarbejdsbaseret problemløsning og hendes datter Amalie, der har ADHD. Kurset finder sted Lørdag d kl Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 8

9 Derfor er vi plejefamilie d Kurset har fokus på plejebarnets bedste og tager udgangspunkt i dagligdagen sammenholdt med de krav I mødes med fra omverdenen, når I har sagt ja til at åbne Jeres hjerter og hjem for børn, som har brug for Jer. Visioner i arbejdet Hvad giver vi vores plejebarn? Hvad er fokus og hvordan bevarer vi fokus? På dette kursus vil vi beskæftige os med plejefamiliernes visioner i arbejdet som plejefamilie og konkret i forhold til det aktuelle plejebarn. Hvad vil vi gerne give, og hvad giver vi? Hvad gør det ved os at være plejefamilie? Hvor er drivkraften og hvor ligger udfordringerne? I det daglige arbejde som plejefamilie kan det ofte være svært at tilgodese alle de forventninger og behov der er fra både barnet, forældrene, myndigheden og barnets daglige berøringsflader. Vi snakker om hvilket fokus der er i arbejdet? Er der fl ere fokuspunkter? Hvem bestemmer? Og hvordan får plejefamilien selv indfl ydelse på det fokus og de forventninger der er? Oplægsholdere: Susanne Thue Cudjoe, uddannet socialrådgiver, mange års erfaring som familieplejekonsulent og familieplejer. Medindehaver af GIVDIG kursustilbud til plejefamilier. Vibeke Frausing, uddannet lægesekretær, arbejdet som misbrugskonsulent, mange års erfaring som familieplejer. Medindehaver af GIVDIG kursustilbud til plejefamilier. Kurset finder sted: Lørdag d kl til Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 9

10 Plejebørns skolegang. d Med Barnets reform ønsker man at sikre, at indsatsen over for udsatte børn og unge skal have et klar mål og at kommunerne skal fokusere på centrale emner i barnets liv bl.a at understøtte barnets eller den unges skolegang og muligheder for at gennemføre en uddannelse. Væsentligt er forhold som stabilt fremmøde, lektiehjælp og anden form for støtte. Hvad siger forskningen? Hvad er en god skolestart? Børn med særlige vanskeligheder i den almindelige undervisning Hvordan støtter plejefamilien bedst op om skolegangen? Kan børn med diagnoser få en god skolegang? Oplægsholdere: Niels Egelund, Professor i specialpædagogik på Aarhus Universitet. Har bl.a skrevet bogen: Folkeskolens udfordringer. Bente Espersen, Skoleleder ved fri- og efterskolen Starreklinte. Kurset finder sted: Lørdag d kl til Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 10

11 Teenagere i familiepleje d På denne temadag vil vi have fokus på de særlige udfordringer der kan være ved at have teenagere i pleje. Teenagere er i almindelighed en udfordring for familielivet. På den ene side klarer de efterhånden mange ting selv. På den anden side har de ofte stadig brug for støtte og vejledning. Dette dilemma gælder ikke mindst omsorgssvigtede unge, som ofte har været vant til at klare opgaver, som ikke skulle ligge på deres skuldre, og som derfor skiftevis har brug for omsorg som et meget mindre barn og skiftevis protesterer vildt over krav og begrænsninger. Vi kommer ind på: Udfordringer i samlivet og hverdagen Hvad kommer den unge med? Hvad har den unge brug for fra plejefamilien? Forholdet til de biologiske forældre Støtte til den unge under anbringelsen Oplægsholderne har både praktisk og teoretisk erfaring med teenageanbringelser. De kommer alle fra Videnscenter for Familiepleje, som i 2012 afslutter et omfattende toårigt projekt om teenagere i familiepleje, støttet af Egmontfonden. Kurset finder sted: Lørdag d kl Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 11

12 Tilknytning at danne relationer d Barnets reform har fokus på tidlig indsats og sikring af kontinuitet i opvæksten i et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne. Tidlig relationsdannelse Tilknytning Barnets udvikling Hvordan sikrer vi at plejebarnet danner relationer? Oplægsholdere: Cand.psych. Klinisk psykolog Anna Rosenbeck, specialist i børnepsykologi. Forfatter til Da Martins bedstefar døde, Mor er psykisk syg, Når mor og far slår, Når mor og far drikker. Kurset finder sted: Lørdag d kl til Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 12

13 Forældre i fængsel d En kort gennemgang af kriminalforsorgen åbne/lukkede fængsler, pensioner og fodlænker Hvad betyder det når far eller mor fængsles eller afsoner en dom? Hvordan støtter man som plejeforældre barnet? Samvær/besøg i fængslet Hvad siger man til sit netværk? Vi skal se en fi lm, som er optaget på Pension Engelsborg og som omhandler en indsat og hans datter. Oplægsholdere vil være en familiebehandler og socialrådgivere fra Pension Engelsborg, kriminalforsorgens udslusning pension, hvor man kan have sine børn med. Kurset finder sted Lørdag d fra Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 13

14 En dag for vore netværksfamilier. d En mindre, men voksende del af de anbragte børn og unge i Danmark er anbragt i slægts- eller netværkspleje. Socialforskningsinstituttets nyeste undersøgelse viser bl.a at børn i slægtspleje klarer sig bedre end børn i andre anbringelsesformer. Lovgivning og rettigheder Hvad viser forskningen om slægts- og netværksanbringelser? Forandringer i familien Familiens møde med forvaltningen Oplægsholdere: Projektleder i Videnscenter for Familiepleje, Gitte Ørum Madsen, Afdelingsleder i Videnscenter for Familiepleje, Mette Larsen, En slægtsplejer fortæller v/ Socialrådgiver Jannie Adserballe. Kurset finder sted: Lørdag d kl til Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 14

15 Børns rettigheder d Med vedtagelsen af Barnets reform d blev det i lovgivningen præciseret, at udsatte børn og unge skal sikres mulighed for at opnå de sammen muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Vi vil på efteruddannelsesdagen introducere jer for Barnets Reform og børneparagrafferne i Serviceloven og vi vil høre en mønsterbryder fortælle sin historie og fortælle om sit arbejde for at sikre, at børn høres og lyttes til og gives betingelser for et godt liv. Oplægsholdere vil være: Specialkonsulenter fra Servicestyrelsens Børn og unge kontor Jytte Eline Falk-Lorenzen og Adam Paaby. Lisbeth Zorning Andersen, der siden har været formand for Børnerådet. Lisbeth er uddannet Cand. Polit. Hun er en meget synlig formand for Børnerådet og og høres ofte i medierne forsvare de udsatte børn og unge. Hun blev selv fjernet fra sit hjem som 12 årig og hun vil på dagen fortælle sin egen historie. Efteruddannelsesdagen finder sted Lørdag d fra kl Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 15

16 Når far og mor er psykisk syge d Mange plejebørn har forældre med psykiske lidelser. Det er ofte årsag til anbringelsen. Børnene har svært ved at afl æse og forstå forældrenes væremåde. Det er en vanskelig opgave for mange plejeforældre at støtte børnene og forstå forældrenes reaktioner. Hvordan støtter plejeforældrene bedst muligt børnene ved samvær og i hverdagen? Hvad indebær de forskellige lidelser? Viden om psykiske sygdomme Hvordan støtter man plejebørn med psykiske syge forældre Oplægsholdere: Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Lene Lier. Forfatter til bl.a bøgerne Børne- og ungdoms psykiatri og Psykisk syge forældre og deres børn. Skuespiller, coach og foredragsholder Jens Arentzen, der selv er vokset op med en psykisk syg mor. Kurset finder sted: Lørdag d kl til Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 16

17 17

18 Tilmelding (Med tydelig angivelse af navn, adresse, telefonnr., cp.r.nr, kursus nr, og om I er ansat som døgn, afl astning eller netværksplejer) enten via mail: eller pr. brev til: Center for Familiepleje Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. Sal 2200 København N Att: Dorte Stenkvist / Susanne Kabel Senest Med venlig hilsen Dorte Stenkvist Susanne Kabel Tlf: Tlf: Mail: Mail: 18

19 Tilmeldingsblanket: Jeg/Vi tilmelder ansat som døgnplejer afl astningsplejer netværksplejer NAVN(e) Antal personer Cpr. nr. på tilmeldte og Gade/Vej Postnr. Telefonnr. Mail adresse By Til følgende kurser: 1. Efterværn Plejebørns historie Samvær ADHD Derfor blev vi plejeforældre Plejebørns skolegang Teenagere i familiepleje Tilknytning Forældre i fængsel Netværksfamilier Børns rettigheder Børn af psykisk syge

20 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Familiepleje

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Vejledning til Undervisere. Grundkursus for kommende plejefamilier

Vejledning til Undervisere. Grundkursus for kommende plejefamilier Vejledning til Undervisere Grundkursus for kommende plejefamilier Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den 1. januar 2011. Barnets Reform indeholdt

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Efteruddannelseskurser for familieplejere

Efteruddannelseskurser for familieplejere Efteruddannelseskurser for familieplejere VIA University College 2014 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling I VIA præsenterer efteruddannelsestilbuddet

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Den gode anbringelse

Den gode anbringelse Den gode anbringelse Hvad virker? Forskning - praksis - teori Marianne Folden familieplejefaglig leder Program Statistik over anbringelse af børn og unge i Danmark. Hvad siger forskningen? Barnets Reform,

Læs mere

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Publikationen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere