Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej Hvalsø T F H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre."

Transkript

1 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune Version 23. november 2010 Sag nr. 10/24607

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING - NYTÆNKNING NØDVENDIG SKOLERNES UNDERSKUD OG HANDLEPLANER VISION FOR SKOLERNE I LEJRE KOMMUNE MODEL FOR NY SKOLESTRUKTUR SKOLEDISTRIKTER SKOLER OG UNDERVISNINGSSTEDER RESSOURCETILDELING FAGLIGT OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGE SKOLER LEDELSE OG ORGANISATION SKOLECHEF SKOLELEDERE PÆDAGOGISKE LEDERE ADMINISTRATIV BISTAND FOR SKOLELEDERNE ADMINISTRATIV BISTAND FOR SKOLECHEFEN BEFOLKNINGSPROGNOSEN OG SKOLEPLANEN TRANSPORTBEHOV VED SKOLEPLANEN TRANSPORTBEHOV VED FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR FORUDSÆTNINGER REGLER OM SKOLEBUSKØRSEL ANLÆGSBEHOV VED SKOLEPLANEN ANLÆGSPLAN ANLÆG ANLÆG ANLÆG ANLÆG OVERORDNET TIDSPLAN FOR STRUKTURÆNDRINGER TIDSPLAN FOR BESLUTNINGER GÆLDENDE FRA ALTERNATIV TIDSPLAN - FOR IKRAFFTRÆDELSE PR Side 2 af 22

3 1 Indledning - nytænkning nødvendig Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune ønsker et skolevæsen i udvikling med kvalitetsskoler, der lever op til fremtidens krav. Som en del af budgetaftalen for Lejre Kommunes budget er der derfor aftalt en række principper, der tilsammen giver bud på kommunens udfordringer med at skaffe råderum til udviklingsinitiativer. Fremtidens skole i Lejre Kommune skal beskrives med inddragelse af alle relevante perspektiver. En stærk budgetkultur, stram økonomistyring, fokus på ledelse, strukturtilpasning og nytænkning er nøgleord på vejen imod kvalitetsudvikling og resultater for fremtidens skole i Lejre Kommune, strukturelt, lokalemæssigt, ledelsesmæssigt og pædagogisk. Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen haft 10 skoler - hver med eget skoledistrikt, ledelse og budget mv. Størrelsen på skolerne er meget forskellige, hvilket giver vidt forskellige vilkår for faglighed, drift, udvikling og ledelse på området. Der har siden kommunesammenlægningen på forskellig vis været arbejdet med planer for udvikling af skoleområdet - uden at det har medført større justeringer. Det er samtidig blevet stadig tydeligere, at der er et behov for at se på skolernes kvalitet i sammenhæng med den samlede økonomiske ramme, der er til rådighed for skoleområdet. Den seneste udvikling viser f.eks., at det på nogle af skolerne ikke vil være muligt at overholde de vejledende timetalsplaner, oprette de ønskede holddelingstimer eller anskaffe de nødvendige undervisningsmidler, f.eks. på IT-området, ligesom der ikke har været igangsat tilstrækkelige fælles udviklings- og omstillingstiltag. Det bliver stadigt sværere for skolerne at tilgodese alle elever - herunder også at motivere og udfordre de dygtigste elever. Denne udfordring forstærkes af det faldende elevtal. Samlet set betyder et faldende elevtal færre elever i klasserne og dermed enten stigende udgifter pr. elev eller færre undervisningstimer, hvis der opretholdes det samme antal undervisningssteder. Der har været problemer med at overholde budgetterne både på de enkelte skoler og i forhold til udgifter til børn med særlige behov. Det har bl.a. været vanskeligt at finansiere forebyggende og udviklende foranstaltninger samtidig med opretholdelse af relativt lave klassekvotienter i en del af kommunens normalklasser. Udvalget for Børn & Ungdom har derfor ønsket, at de enkelte skolers handleplaner for afvikling af underskud indgår som et element i Sko- Side 3 af 22

4 leplanen, således at kvaliteten i undervisningen kan fastholdes og styrkes gennem større bæredygtighed i skolerne. Hvis der ikke tages hånd om en reformering af skoleområdet vil resultatet kunne blive en udhuling og ringere kvalitet for eleverne. Det er derfor nødvendigt at skabe en ny samlet vision på skoleområdet og træffe de nødvendige beslutninger for at skabe de rigtige strukturelle rammer og den rigtige anvendelse af den samlede økonomiske ramme til skoleområdet. Specialområdet har også i Lejre Kommune udfordret skoleområdet, idet der igennem flere år har været en stigning i antallet af børn, der blev henvist til specialundervisning og specialtilbud i skoletilbud udenfor normalskoleområdet - eksemplificeret ved at Lejre Kommune ved Forventet Regnskab tildelte området 6,9 mio. kr. i tillægsbevilling. Tendensen på området for udsatte børn og unge har medført, at Lejre Kommune - i lighed med andre kommuner - har arbejdet på at etablere egne tilbud i form af Firkløverskolen. Området må derfor have en central plads i udformningen af en vision for skoleområdet. På Kommunalbestyrelsens temamøde den 23. september 2010 blev der i lyset af de samlede udfordringer på skole- og specialområdet fremført visioner om bl.a. et inkluderende og bæredygtigt skolevæsen. De faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer og vilkår har således aktualiseret behovet for en overordnet Skoleplan, der kan tilvejebringe en samlet vision for området som helhed. Skoleområdet skal udvikles gennem justeret anvendelse af de samlede ressourcer til området, og der skal være en klar faglig, personale-, administrativ og strategisk ledelse af området. 1.1 Skolernes underskud og handleplaner Skolerne (uden SFO) forventes i 2010 at oparbejde et samlet underskud på 7.78 mio. kr. svarende til 5,9 % af skolernes samlede ramme uden SFO. 6 skoler - en blanding af små og store skoler - forventes at skulle overføre et underskud til 2011 og 4 skoler forventes at overføre et overskud. De 6 skoler med underskud har fremlagt planer for afvikling af deres underskud over 3 år. Planerne medfører nedsættelse af elevernes ugentlige timetal til et sted mellem undervisningsministeriets vejledende timetal og minimumstimetallet. Lejre Kommunes skoler er dermed i en situation, hvor mulighederne for afviklingen af gælden er begrænsede til enten at nedsætte elevernes timetal, få eftergivelse af gælden eller gennemføre strukturændringer. 2 Vision for skolerne i Lejre Kommune Ambitionen for Lejre Kommunes skoler er at være blandt de allerbedste. Side 4 af 22

5 Visionen er den inkluderende, digitaliserede og bæredygtige skole med fokus på alle elevers læring og trivsel. At skolen skal være inkluderende betyder, at der i den almindelige skole skal være plads til nogle af de elever, der i dag er henvist til andre skoletilbud. Skolerne skal udvikle nye måder at møde eleverne, og der skal ledelsesmæssigt arbejdes fremadrettet og konstruktivt med at imødegå lærernes oplevelse af magtesløshed overfor elever med særlige udfordringer. Her tænkes bl.a. på øget fokus på lærernes efteruddannelse, på klasseledelse, på rådgivning og supervision og på en ny måde at inddrage PPR bl.a. jf. erfaringer fra arbejdet i PPR's udgående team. Visionen om den inkluderende skole er visionen om skolen med de mangeartede tilbud, hvor de allerfleste børn kan trives og lære. Visionen om den digitaliserede skole er visionen om at skolen udnytter de muligheder, informationsteknologierne tilbyder. Det drejer sig ikke alene om at sikre et højt niveau af IT-færdigheder hos eleverne, men også om at udnytte muligheder for vidensdeling mellem lærerne, udnyttelse af fælles undervisningsmidler, inddragelse af verden udenfor skolen (herunder internationale kontakter og samarbejdsprojekter) samt om effektiv kommunikation og vidensdeling med forældrene. I skolen skal IT være et naturligt lærings- og kommunikationsværktøj. Lejre Kommunes ambitiøse skole-it projekt er pt. i gang med at skabe den IT infrastruktur, der skal til for at skolerne kan udnytte potentialet. Bæredygtige skoler er skoler, der er så store, at de kan arbejde strategisk og udviklingsorienteret uden at miste kontakten til dagligdagens udfordringer. I bæredygtige skoler er der plads (og råd) til forskellighed og rum til dynamik ved erfaringsudveksling med udgangspunkt i forskelligheden. Bæredygtige skoler er skoler, der kan prioritere og fastholde en løbende kvalitetsudvikling igennem konkrete udviklingsprojekter. Bæredygtige skoler er skoler, der er økonomisk robuste og kan leve op til kravene om stærk budgetkultur, fokus på ledelse og stram økonomistyring uden, at det går ud over undervisningens kvalitet. Med udgangspunkt i Lejre Kommunes Børne- og Ungepolitik skal skolerne leve op til at mindst 95 % (helst flere) af en ungdomsårgang skal gennemgå en ungdomsuddannelse i 2015 og flere elever end i dag skal undervises i deres lokalmiljø. Der er brug for udvikling af en ny overbygning i skolen. Der er stor forskel på børne- og ungdomskultur og der er derfor brug for et skift til et ungdomsmiljø Side 5 af 22

6 med nye valg- og netværksmuligheder, der vil kunne give en ekstra motivation. For eleverne i de mindste klasser er der brug for nære og trygge læringsmiljøer med styrkelse af sammenhængen mellem undervisningen og skolefritidsordningerne bl.a. ved øget samvirke mellem de forskellige personalegrupper i 2-voksen ordninger i undervisningstiden. De nære og trygge læringsmiljøer skal give grundlag for, at eleverne får en stærk faglig ballast i basisfagene og give muligheder for alsidig, social og kreativ udvikling. For at kunne skabe tilstrækkelige valgmuligheder for de unge, mere differentierede læringsmiljøer for børnene og øget faglighed og specialisering for lærerne er der brug for større enheder. Organisatorisk er forudsætningen for realiseringen af visionen stærk ledelse, ansvar til de professionelle lærere og pædagoger og prioritering af udvikling herunder personalets kompetenceudvikling. Økonomisk er forudsætningen for realisering af visionen og udvikling af skoleområdet større enheder. 3 Model for ny skolestruktur Fælles skolevæsen Skolechef med sekretariat og udvikling Firkløverskolen Lejre Skole Hvalsø Skole Bramsnæs Skole Ungdomsskolen Specialskole Undervisningssteder Undervisningssteder Undervisningssteder Undervisningssteder Allerslev (0.-9.) Hvalsø (0.-9.) Kirke Hyllinge (0.-9) Kirke Sonnerup Osted (0.-6.) Kirke Saaby (0.-6.) Ejby (0.-6.) Trællerup (0.-6.) Modellen for den ny skolestruktur består af et fælles skolevæsen med en skolechef som leder og i alt 4 skoler med 8 undervisningssteder, samt Ungdomsskolen. Side 6 af 22

7 Undervisningen af elever i klasse samles på 3 "ungeskoler" i henholdsvis Allerslev, Hvalsø og Kirke Hyllinge. De 3 ungeskoler vil få omkring 100 elever (4-5 klasser) på hver årgang i klasse og dermed få gode muligheder for at tilbyde forskellige muligheder for eleverne i et stærkt fagligt miljø. De 4 øvrige undervisningssteder vil være børneskoler i lokalsamfundene med klasse. Det drejer sig om de nuværende Bramsnæsvigskolen, Kirke Saaby Skole, Osted Skole og Trællerupskolen. Disse 4 børneskoler henlægges under ledelsen af en af de 3 ungeskole. Osted Skole vil desuden rumme en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Skolerne i Glim, Kirke Sonnerup og Sæby-Gershøj nedlægges for at sikre et økonomisk robust skolevæsen uden meget små klasser. Der bliver således 3 almindelige skoler (med 7 undervisningssteder) og 1 specialskole (Firkløverskolen) i Lejre Kommune. For at opnå dette nedlægges de 10 nuværende skoler pr. 1. august 2012 og der oprettes samtidigt 3 nye skoler jf. tidsplanen i afsnit 10. Den nye skolestruktur foreslås indført i etaper jf. afsnit Skoledistrikter Skoledistrikterne ændres således at Bramsnæs Skoles skoledistrikt omfatter Bramsnæsvigskolens, Kirke Sonnerup Skoles, Kirke Hyllinge Skoles og Sæby-Gershøj Skoles nuværende skoledistrikter. Lejre Skoles skoledistrikt omfatter Allerslev Skoles, Glim Skoles, Osted Skoles og Trællerupskolens nuværende skoledistrikt samt Tolstrupområdet fra Hvalsø Skoles nuværende skoledistrikt. Elever der inden ændringen er optaget på Hvalsø Skole har i henhold til folkeskoleloven krav på at kunne fortsætte på Hvalsø Skole. Elever fra Tolstrup-området, der efter ændringen ønsker optagelse på Hvalsø Skole, optages i henhold til reglerne om frit skolevalg. Den reelle forskel på før og efter ændringen består i, at Kommunalbestyrelsens transportforpligtelse kun omfatter elever optaget på Osted Skole efter ændringen. Det er administrationens vurdering, at Kommunalbestyrelsen, om ønsket, kan etablere en overgangsordning med hensyn betaling af skolebuskort. Hvalsø Skoles skoledistrikt omfatter Kirke Saaby Skoles og Hvalsø Skoles nuværende skoledistrikt, dog uden Tolstrupområdet fra Hvalsø Skoles nuværende skoledistrikt, der overføres til Lejre Skoles skoledistrikt. Side 7 af 22

8 3.2 Skoler og undervisningssteder De 3 nye skoler med hver sit skoledistrikt, der hver for sig har flere undervisningssteder, omfatter følgende: Bramsnæs Skole har 2 undervisningssteder, idet der er unge- og børneskole for klasse på nuværende Kirke Hyllinge Skole og børneskole for klasse på Bramsnæsvigskolen. Lejre Skole har 3 undervisningssteder, idet der er unge- og børneskole for klasse på Allerslev Skole og børneskoler for klasse på Trællerupskolen og Osted Skole. Hvalsø Skole har 2 undervisningssteder, idet der er unge- og børneskole for klasse på Hvalsø Skole og børneskole for klasse på Kirke Saaby Skole. Sæby-Gershøj Skole og Glim Skole vil ophøre med at være undervisningssteder. Kirke Sonnerup Skoles lokaler overtages af Firkløverskolen og af Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR). Klassedannelsen til de enkelte undervisningssteder styres af principper for klassedannelsen som bl.a. kan omfatte et nærhedsprincip, der sikre at eleverne optages i en klasse på det nærmeste undervisningssted. Der er som udgangspunkt ikke frit valg mellem undervisningsstederne, idet elevernes klasseplacering hører under skolelederens kompetence indenfor for Kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper. Kommunalbestyrelsen skal fortsat godkende klassedannelsen som hidtil, uanset valg af ressourcetildelingsmodel. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes sikre, at alle elever ved skolestarten kan optages i børnehaveklassen på den skole, forældrene måtte ønske. Dog som hidtil således, at Kommunalbestyrelsens transportforpligtelse ikke gælder ved frit skolevalg. 4 Ressourcetildeling Skolernes tildelingsmodel ændres således, at der fra 1. august 2012 tildeles et kronebeløb pr. elev indskrevet i skolen pr. 5. september i det pågældende skoleår. Beløbet dækker alle udgifter vedrørende lærerløn, vikarer og aktivitetsbaserede udgifter. Skolerne er siden kommunesammenlægningen blevet tildelt lønmidler i forhold til en klassetildelingsmodel ud fra at alle klasser skal have undervisningsministeriets vejledende timetal, uanset hvor mange elever, der er i klas- Side 8 af 22

9 sen. Derudover tildeles lønmidler til den almindelige specialundervisning, til holdundervisning til klasser med mere end 21 elever samt til skolebibliotekets åbningstimer 1. Provenuet ved skolestrukturændringen vil være i størrelsesorden 2 mio. kr. i 2011, 4.8 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. årligt (2011-priser) når strukturomlægningen er fuldt gennemført. Det forventede provenu forventes primært anvendt til skoleudvikling og kvalitetsløft samt afvikling af skolernes samlede underskud. Med hensyn til skoleudvikling og pædagogisk kvalitetsløft tænkes dette nærmere udfoldet i samarbejde med de nye skoler og deres bestyrelser. I første omgang er tanken jf. afsnit 2 især at rette fokus mod: Den inkluderende skole Ny overbygning (7.-9. klasse) med flere valgmuligheder og tilbud til forskellige elevforudsætninger og ønsker Samvirke mellem skole og SFO med brug af 2-voksen ordning på i klasse. 5 Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler Bæredygtighed forudsætter en økonomisk robusthed med råderum for udvikling og prioritering. Skolerne udsættes fra tid til anden for uforudsete og uberegnelige hændelser som f.eks. udskiftninger i personalet, sygdom, uforudsete ekstraomkostninger, særlige udfordringer med nogle klasser etc. Hvis budgetterne er meget stramme og ledelsens handlemuligheder samtidig er begrænsede, er det vanskeligt for ledelsen at tackle udfordringerne. Skolernes udgifter er først og fremmest personaleudgifter. Hvis der skal skabes råderum er det derfor nødvendigt at skabe mulighed for prioritering af personaleudgifterne. 1 Som konsekvens af klassetildelingsmodellen er ressourcetildelingen pr. elev forskellig fra skole til skole. De skoler, der har den laveste klassekvotient, er de dyreste pr. elev. Tildelingen pr. elev varierer i 2010 fra kr. pr. elev på Hvalsø Skole til kr. pr. elev på Glim Skole med et gennemsnit på kr. pr. elev. Variation i gennemsnitlig klassestørrelse er fra 22,8 elever pr. klasse på Hvalsø Skole til 14,9 elever pr. klasse på Glim Skole. Gennemsnittet er 19,3 elever pr. klasse. Side 9 af 22

10 Råderummet kan grundlæggende skabes enten ved at give mulighed for at nedsætte elevernes timetal eller ved at hæve de gennemsnitlige klassestørrelser. Råderummet skabes i den foreslåede model hovedsageligt ved en forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient. Dette sker ved at sammenlægge de meget små klasser, således at der bliver en mere ensartet klassestørrelse i kommunen. Klassestørrelsen i de klasser, der i dag har mange elever, ændres ikke. Det derved skabte råderum kan anvendes til At fastholde muligheden for at alle børn har undervisningsministeriets vejledende timetal. At skolerne har mulighed for at arbejde med holdtimer At skolelederen kan prioritere ressourcer til klasser med særlige behov samtidig med at klasser med normale behov kan fastholde vejledende timetal At den forebyggende indsat for at inkludere flest mulige elever i normalskolen kan øges At skolernes samlede budgetmæssige underskud kan afdrages Fagligt betyder modellen, at der skabes muligheder for at udvikle et nyt udskolingskoncept for klasse der i højere grad imødekommer de unge, idet de nye ungeskoler med en elevgruppe på omkring 100 pr. årgang får mulighed for at udvikle mere motiverende forskelligartede tilbud til alle elever jf. bl.a. Rejseholdets og KL's anbefalinger. Administrativt betyder modellen med de færre enheder, at administrative arbejdsopgaver i forhold til eleverne og personale kan samles og effektiviseres, ligesom der kan skabes et fagligt miljø, hvor flere skolesekretærer arbejder sammen om opgaverne. Det skal ligeledes overvejes om nogle opgaver, som f.eks., lønstyring med fordel kan varetages i Skolechefens centrale sekretariat. Ledelsesmæssigt lægger modellen op til, at der bliver øget fokus på den strategisk-udviklingsmæssige ledelse og den økonomisk-administrative ledelse og support samtidig med et øget fokus på den daglige pædagogiske ledelse i form af faglig ledelse og personaleledelse - herunder sparring af undervisningspersonalet. 6 Ledelse og organisation Som følge af Skoleplanens ændring af skolestruktur ændres ledelsesstruktur og organisering på skoleområdet tilsvarende. Ændringerne skal ses i sammenhæng med det igangværende overordnede projekt om ændret ledelse og organisation i Lejre Kommune. Side 10 af 22

11 Det overordnede formål med projekt Ledelse og Organisation i Lejre Kommune er at revurdere kommunens ledelsesstruktur og organisation med henblik på at optimere muligheder og vilkår for professionel ledelse i kommunen. Projektet skal opstille forslag til politisk behandling, der kan muliggøre: - En mere strategisk arbejdende Direktion, - Klarere ledelse og større ledelsesspænd for chefer - Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse Skoleplanens forslag skal bidrage til at realisere disse målsætninger inden for skoleområdet gennem - oprettelsen af en skolechefstilling - oprettelse af 3 skolelederstillinger - 1 for hvert af de nye skoledistrikter - oprettelse af pædagogiske lederstillinger på alle undervisningssteder - beholde SFO-ledere på alle undervisningssteder (som hidtil) - sikring af central sekretariatsbetjening til at understøtte skolechefen i forhold til overordnet økonomistyring, koordinering og faglig udvikling på skoleområdet - oprettelse af 3 skolesekretariater til at understøtte skolelederne i forhold til den lokale økonomistyring, administrative funktioner mv. på skolen. Ændringerne indebærer, at de nuværende skolelederstillinger nedlægges (undtaget skoleledelsen af Firkløverskolen og Ungdomsskolen), at de nuværende viceskoleleder- og afdelingslederstillinger på skolerne nedlægges samt at skolesekretærordningerne ændres. 6.1 Skolechef Oprettelsen af en skolechefstilling skal sikre styrket ledelsesfokus af det samlede skoleområde - på samme måde som oprettelsen af en ældrechefstilling har sikret det på ældreområdet i Skolechefen refererer til direktøren for Børn, Unge & Kultur og indgår i chefgruppen på direktørområdet. Skolechefen er faglig, personalemæssig, administrativ og strategisk leder af det samlede skolevæsen, af skolelederne samt understøttes af et centralt sekretariat. Skolechefen har ansvaret for at ansætte skolelederne og varetager personaleledelsen af skolelederne. Skolechefen har det overordnede bevillingsansvar for skolevæsnets samlede budget herunder SFO's budget. Ansvar og kompetence for skolechefen - herunder kompetencefordelingen til skoleleder - beskrives nærmere i en funktionsbeskrivelse. Foreløbigt udkast til funktionsbeskrivelse vedlægges som bilag og tilpasses i overensstemmelse med principperne vedr. det overordnede projekt Ledelse og Organisation i Lejre Kommune. Side 11 af 22

12 Oprettelsen af stillingen som skolechef finansieres indenfor det samlede skoleområdes budget - herunder ved ændringerne i skoledistrikter og skoleledelsesstrukturen. 6.2 Skoleledere Som følge af Skoleplanens ændringer af skolestrukturen nedlægges samtlige skolelederstillinger i kommunen (undtaget skolelederstillingerne for Firkløverskolen og Ungdomsskolen) og i stedet oprettes 3 nye skolelederstillinger, der skal sikre øget ledelsesfokus på samtlige af skolens undervisningssteder og SFO-tilbud. Skolelederen har det overordnede ansvar for at udøve faglig (pædagogisk), personalemæssig, administrativ og strategisk ledelse af skolen. Skolelederen er ansvarlig for skolens virksomhed overfor skolebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen jf. folkeskoleloven. Skolelederen har ansvaret for at ansætte pædagogiske ledere i form af afdelingsledere til skolens undervisningssteder og SFO-ledere og varetager personaleledelsen af de pædagogiske ledere. Skolelederen har det overordnede ansvar for ansættelse af personale på skolerne, men kan uddelegere udførelsen til de pædagogiske ledere. Skolelederen har budgetansvaret for skolens samlede budget herunder SFO's budget. Ansvar og kompetence for skolelederen beskrives nærmere i en funktionsbeskrivelse. Foreløbigt udkast til funktionsbeskrivelse vedlægges som bilag og tilpasses i overensstemmelse med principperne vedr. det overordnede projekt Ledelse og Organisation i Lejre Kommune. De økonomiske udfordringer har endvidere aktualiseret behov for nærmere afklaring af Økonomistyringsprincipperne - herunder for ressourcetildeling og lønsumsstyring samt skoleledernes ansvar, kompetence og ledelsesrum i forbindelse med økonomistyringen. Oprettelsen af stillingerne som skoleleder finansieres indenfor det samlede skoleområdes budget - herunder ved nedlæggelse af skolelederstillingerne på de eksisterende 10 skoler. 6.3 Pædagogiske ledere Som følge af Skoleplanens ændringer af skolestrukturen nedlægges samtlige viceskoleleder-, afdelingslederstillinger og i stedet oprettes nye stillinger som pædagogiske ledere på de enkelte undervisningssteder og SFO-tilbud. De pæ- Side 12 af 22

13 dagogiske ledere tildeles fagligt og personalemæssigt ledelsesansvar for udførelsen af skolelederens beslutninger inden for eget ledelsesområde. De pædagogiske ledere (og SFO-lederen) har især til opgave at støtte og vejlede de ansatte lærere og pædagoger samt udøve daglig ledelse. Ansvar og kompetence for den pædagogiske leder beskrives nærmere i en funktionsbeskrivelse. Foreløbigt udkast til funktionsbeskrivelse vedlægges som bilag og tilpasses i overensstemmelse med principperne vedr. det overordnede projekt Ledelse og Organisation i Lejre Kommune. Oprettelsen af stillingerne som pædagogiske ledere finansieres indenfor det samlede skoleområdes budget - herunder ved nedlæggelse af viceskoleleder, afdelingslederstillinger. 6.4 Administrativ bistand for skolelederne Der oprettes et sekretariat for hver skole, der skal bistå skolelederne i forhold til administrative funktioner - bl.a. i forhold til fraværsregistrering, bogføring, økonomi mv. Det forudsættes dog at der som hidtil er en skolesekretær til stede på alle undervisningssteder et antal timer dagligt. Skolelederne kan derudover efter aftale med Skolechefen trække på bistand fra det centrale sekretariat - bl.a. i forhold til løn- og økonomistyring, faglige og organisatoriske udviklingsprojekter mv. Skolesekretariatets opgaveportefølje beskrives nærmere. De 3 skolesekretariater bemandes med skolesekretærer fra de nuværende 10 skoler. 6.5 Administrativ bistand for Skolechefen Der oprettes et centralt sekretariat med henblik på at understøtte skolechefen - og efter aftale skolelederne - i forhold til den samlede økonomi- og lønstyring og udvikling af det fælles skolevæsen, jf. visionen for Lejre Kommunes skoler. Det centrale sekretariats opgaveportefølje beskrives nærmere og tilpasses i overensstemmelse med principperne vedr. det overordnede projekt Ledelse og Organisation i Lejre Kommune. Det centrale sekretariat bemandes med skolesekretærer fra de nuværende 10 skoler samt relevante fagpersoner, der kan bistå i faglige og organisatoriske udviklingsopgaver på tværs af skoleområdet og på de enkelte skoler. Side 13 af 22

14 Oprettelsen af stillingerne, som skal varetage faglige udviklingsopgaver, finansieres indenfor det samlede skoleområdes budget - herunder ved nedlæggelse af skoleleder-, viceskoleleder- og afdelingslederstillinger. 7 Befolkningsprognosen og Skoleplanen I nærværende afsnit redegøres der for befolkningsprognosens beregnede effekter for skoleområdet i Lejre Kommune. Befolkningsprognosen udgør derved et betydeligt grundlag for Skoleplanens indhold og forudsætninger, hvorfor der også redegøres for prognosens forudsætninger og metodik. Det er Lejre Kommunes officielle befolkningsprognose, der ligger til grund for beregningerne til skoleplanen. Befolkningsprognosens forudsætning er det vedtagne boligudbygningsprogram med 37 nye boliger i 2010, 86 i 2011, 98 i 2012 og 151 om året fra Skoleprognosen tager udgangspunkt i det antal elever der er indskrevet i skolerne 5. september 2010 samt fra 2011 i det antal af børn der det pågældende år er undervisningspligtige og dermed har mulighed for at blive indskrevet i skolernes børnehaveklasser. Antallet af elever i Lejre Kommunes skoler er svagt faldende fra elever i 2007 til i 2008, til i 2009 og i Antallet af klasser er faldet fra 171 i til 167 i Klassekvotienten falder marginalt fra 19,4 elever pr. klasse i til 19,3 elever pr. klasse i Klassekvotienterne er dog meget forskellige for skolerne. Forskellen er fra elever pr. klasse på de mindste skoler til knap 23 elever pr. klasse på Hvalsø Skole. Antallet af skolebørn (5-14 årige pr. 1.1) vil i følge Lejre Kommunes befolkningsprognose falde fra i 2010 til i 2020), som konsekvens af et faldende fødselstal fra 333 født i 2006 til 257 født i Figur 1. Antal skolebørn Opgjort pr. 5. september det pågældende år Side 14 af 22

15 Børn født i 2009 starter i skolen 1. august Befolkningsprognosen forudsætter en tilflytning, således at de 257 børn, der er født i 2009 bliver til årige, der starter i skolen Figur 2. Antal børnehaveklassebørn Transportbehov ved Skoleplanen I nærværende afsnit redegøres der for det forventede afledte effekter for transport af elever ved Skoleplanens strukturforslag. 8.1 Transportbehov ved forslag til ny skolestruktur Byg & Plan er blevet bedt om at vurdere transportbehovet i forslaget til den nye skolestruktur: 1. Kørsel af klasse fra Kirke Sonnerup skole til Bramsnæsvigskolen 2. Kørsel af klasse fra Sæby-Gershøj Skole til Kirke Hyllinge 3. Kørsel af klasse fra Glim Skole til Allerslev Skole 4. Kørsel af 7.-9 klasser fra Kirke Sonnerup skole, Bramsnæsvigskolen og Sæby-Gershøj skole til Kirke Hyllinge 5. Kørsel af klasser fra Kirke Såby Skole til Hvalsø Skole 6. Kørsel af klasser fra Glim Skole, Osted Skole og Trællerup til Allerslev Skole Movia har bistået Byg & Plan med det økonomiske skøn og vurdering af kapaciteten i det nuværende busnet. Movia vurderer, at hvis ringetiderne planlægges så busserne kan anvendes optimalt, er det muligt at den samlede kørsel i forslag til nyt skolestruktur, kan rummes inden for en meromkostning på ca. 1,6 mio. kr. Movia gør opmærksom på, at det er et optimistisk skøn og hvis man lader skolerne vælge mødetider frit, kan løsningen nemt blive mere end dobbelt så dyr. Side 15 af 22

16 Prisoverslaget er baseret på en stærk integration i det kollektive busnet, og det har med det nuværende detaljeringsniveau ikke været muligt at foretage en meningsfuld fordeling af busser og udgifter på de seks delopgaver, der er vist ovenfor. Der er i forvejen både uudnyttet kapacitet til at dække transportbehovet og muligheder for at optimere anvendelsen af de eksisterende busser på en anden måde. Movia har ikke medregnet indtægter, da det forventes, at de fleste passagerer vil være kommunalt betalte skolekort. Den forudsatte mertrafik vil næppe generere andre nye passagerer end skoleeleverne, hvoraf en mindre del selv skal betale. 8.2 Forudsætninger Følgende overvejelser er taget i betragtning i vurderingen af transportbehovet: (a) Meromkostningerne er meget afhængig af, hvor effektivt de eksisterende busser, som Lejre Kommune har rådighed over, kan udnyttes. Tilpassede ringetider kan have stor betydning for om transportbehovet kan benyttes med den eksisterende vognpark, eller om der skal tilkøbes nye busser. For at få en så effektiv brug af busserne er taget udgangspunkt i at børneskolerne (0.-6. klasserne) begynder første time ca. kl. 8 og overbygningsskolerne (7.-9. klasserne) begynder første time ca. kl. 9. (b) Transportbehov og pris på skolebuskørsel er betinget af, hvor skoleeleverne bor i forhold til deres skole. For at give det bedst muligt skøn har administrationen taget udgangspunkt i, hvor elever på Lejre Kommunes skoler i skoleåret 2010/11, bor, og vurderet transportbehovet, hvis disse elever skulle transporteres til de 'nye' skoler: 1. Kørsel af klasse fra Kirke Sonnerup skole til Bramsnæsvigskolen Der er maksimalt ca. 110 elever, der skal transporteres. Cirka 2/3-dele vil være kørselsberettigede, enten pga. lang skolevej (0-3) eller pga. krydsning af farlig vej. 2. Kørsel af klasse fra Sæby-Gershøj Skole til Kirke Hyllinge Der er maksimalt ca. 82 elever, der skal til Kirke Hyllinge Skole. Alle elever er kørselsberettigede pga. farlig skolevej. 3. Kørsel af klasse fra Glim Skole til Allerslev Skole Der er maksimalt ca. 100 elever der skal transporteres fra Øm og Gøderup til Allerslev Skole. Den største del kommer fra Øm. Ca. 25 elever kommer fra Gøderup. 4. Kørsel af 7-9 klasser fra Kirke Sonnerup skole, Bramsnæsvigskolen og Sæby-Gershøj Skole til Kirke Hyllinge skole Fra Sæby-Gershøj er der maksimalt ca. 45 elever, der skal køres til Kirke Hyllinge. Fra Kirke Sonnerup er der maksimalt ca. 50 elever, der skal køres til Kirke Hyllinge. De har ca. 10 km til skolen, så der er nok relativt flere, der kører med bus end fra de øvrige byområder. Fra Ejby er der ca. 50 Side 16 af 22

17 elever, der skal til Kirke Hyllinge, men her er ca. 5 km til skolen og en god cykelsti 5. Kørsel af klasser fra Kirke Såby Skole til Hvalsø Skole Der er ca. 64 elever fra Kirke Såby, der skal til Hvalsø. Fra Vester Såby er der ca. 21 elever, der skal til Hvalsø. 6. Kørsel af klasser fra Glim Skole, Osted Skole og Trællerup til Allerslev Skole Fra Gøderup og Øm vil der maksimalt være 25 elever, der skal til Allerslev. De fleste bor i Øm og vil ikke være kørselsberettiget. Fra Osted er der maksimalt ca. 60 børn, der skal til Allerslev. Fra Trællerup er det ca. 67 børn, der skal til Allerslev. De vil fleste være kørselsberettiget, da de skal krydse Lindenborgvej og den er vurderet som trafikfarlig at krydse. (c) Vurdering af transportbehovet tager udgangspunkt i, at der skal være kapacitet til hovedparten af de nye potentielle passagerer, som forslaget til ny skolestruktur skaber. Det betyder, at det ikke kun regnes med kapacitet til de kørselsberettigede elever, men også til de øvrige elever, der ikke er kørselsberettigede f.eks. pga. lang skolevej. I klasse skal skolevejen være over 7 km før eleven er kørselsberettiget. Det betyder f.eks. at klasses eleverne der skal fra Ejby til Kirke Hyllinge, ikke er kørselsberettiget. I vurderingen af transportbehovet er der regnet med at hovedparten af dem skal kunne benytte bussen f.eks. en kold og regnfuld vintermorgen. (d) I vurderingen af kørselsbehovet er der taget udgangspunkt i de principper for skolebuskørsel, der er beskrevet i Kollektiv Trafikplan 2010: 1. Skolebuskørslen tager udgangspunkt i folkeskolelovens krav til skolebuskørsel. 2. Der køres én tur om morgenen til skolen og højst to ture hjem om eftermiddagen. 3. Elever, der er berettiget til skolekørsel, skal maksimalt transportere sig 2,5 km til et fælles opsamlingssted 4. Elever sættes af nær skolen, men ikke nødvendigvis på skolens grund 5. Særkørsel er visse steder forbeholdt små elever, mens store elever henvises til de ordinære rutebusser 6. Skolernes ringetider tilpasses bustiderne, hvis væsentlige fordele taler for det. 8.3 Regler om skolebuskørsel Ifølge folkeskolelovens 26 skal kommunen sørge for kørsel til og fra distriktsskolen, hvis elever har lang skolevej: For elever i klasse skal afstanden være For elever i klasse skal afstanden være For elever i klasse skal afstanden være For elever i 10. klasse skal afstanden være over 2,5 km over 6 km over 7 km over 9 km Side 17 af 22

18 Kommunen skal sørge for kørsel af de børn, hvis skolevej ikke er vurderet tilstrækkelig trafiksikker. Det kan være på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre omstændigheder. 9 Anlægsbehov ved Skoleplanen 9.1 Anlægsplan I nærværende afsnit redegøres for de vurderede afledte anlægsbehov ved Skoleplanen samt for de vurderede anlægsmuligheder i forhold til de eksisterende skolebygninger. Alle anlægsarbejder følger proceduren for byggesager i Lejre Kommune. Proceduren er i hovedtræk følgende: 1. Politisk godkendelse af idéoplæg 2. Nedsættelse af byggeprogramudvalg 3. Udarbejdelse af byggeprogram af byggeprogramudvalget 4. Udarbejdelse af dispositionsforslag 5. Politisk godkendelse af dispositionsforslag/projektforslag inkl. prisoverslag og udbudsform 6. Nedsættelse af byggestyregruppe 7. Udarbejdelse af forprojekt og hovedprojekt 8. Projektet udbydes 9. Politisk godkendelse af tilbud Team Kommunale Ejendomme har opsat visse forudsætninger og vurderer på den forelagte information følgende behov og overslagspriser på fire navngivne anlægsarbejder. 9.2 Anlæg 2011 Renovering af klassefløj på Kirke Hyllinge Skole Nedenstående økonomiske vurdering udarbejdet på baggrund af renovering af 500 m². Da der ikke er stillet krav til ønsker og behov forudsættes alene følgende: nye overflader på vægge, lofter og gulve m² kan renoveres for ca. 2,5 mio. kr. inkl. rådgivning og uforudsete udgifter. 3 Overflader defineres som slidlag (gulvtæpper, trægulve, linoleum, fliser), på vægge er det tapet, spartling, malerarbejde og på lofter er det loftplader, træloft og maling. Side 18 af 22

19 For at kunne ibrugtage lokalerne skal beløbet være frigivet senest marts Anlæg Udbygning af Allerslev Skole med 9 klasser Det vurderes, at udbygningen skal have samme udformning som den øvrige skole. 9 klasselokaler med tilhørende gangarealer, grupperum og toiletter vurderes til areal på 1300 m². Inkl. rådgivning og uforudsete udgifter er beløbet ca. 25 mio. kr. Der skal beregnes 6 mdr. til projektering og indhentning af tilbud og 6 sommermåneder til opførelse. Evt. udbygning af Allerslev SFO (Allerslev gamle Skole) såfremt der ikke skal være lokalefællesskab mellem indskolingen og SFO Fjernelse af barakbygninger og udbygning af eksist. bygning med 600 m² vurderes udgifterne til kr. 11 mio. kr. Evt. udbygning af Kirke Hyllinge SFO såfremt der ikke skal være lokalefællesskab mellem indskolingen og SFO Det vurderes, at Kirke Hyllinge SFO udbygges med 600 m² i samme byggematerialer som eksist. bygningsmasse og kan gøres for 11.5 mio. kr. 9.4 Anlæg 2014 Udbygning af Hvalsø Skole med 4 klasser Det vurderes, at udbygningen skal have samme karakter som eksist. bygningsmasse, dog ikke beton, men pudset murværk. 4 klasselokaler med tilhørende gangarealer og fællesrum vurderes til 700 m². Inkl. rådgivning og uforudsete udgifter er beløbet ca. 14 mio. kr. Der skal beregnes 6 mdr. til projektering og indhentning af tilbud og 6 sommermåneder til opførelse. 9.5 Anlæg 2015 Udbygning af Kirke Hyllinge Skole med 6 klasser Det vurderes, at udbygningen skal have samme karakter som eksist. bygningsmasse. 6 klasselokaler med tilhørende gangarealer og fællesrum vurderes til 900 m². Inkl. rådgivning og uforudsete udgifter vurderes til ca. 17 mio. kr. Der skal beregnes 6 mdr. til projektering og indhentning af tilbud og 6 sommermåneder til opførelse. Side 19 af 22

20 Faglokaler på de 3 ungeskole Faglokaler som hjemmekundskab og fysik vurderes til at koste ca. 1. mio. kr. pr. stk. 10 Overordnet tidsplan for strukturændringer 2011 Renovering af klassefløj på Kirke Hyllinge Skole 2012 Lukning af Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Glim Skole, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Sonnerup Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Sæby-Gershøj Skole og Trællerupskolen pr Der oprettes en ny skole (Bramsnæs Skole?) omfattende de nuværende skoledistrikter for Bramsnæsvigskolen, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole med undervisningssteder på de nuværende skoler Bramsnæsvigskolen og Kirke Hyllinge Skole. Der oprettes en ny skole (Hvalsø Skole?) omfattende de nuværende skoledistrikter for Hvalsø Skole og Kirke Saaby Skole med undervisningssteder på de nuværende skoler Hvalsø Skole og Kirke Saaby Skole. Der oprettes en ny skole (Lejre Skole?) omfattende de nuværende skoledistrikter for Allerslev Skole, Glim Skole, Osted Skole og Trællerupskolen med undervisningssteder på de nuværende skoler Allerslev Skole, Glim Skole, Osted Skole og Trællerupskolen. Der ansætte skoleledere på de 3 nye skoler Der ansætte pædagogiske ledere på de enkelte undervisningssteder Udbygning af den nuværende Allerslev Skole med 9 klasser påbegyndes Samling af Firkløverskolen på Kirke Sonnerup Skole Flytning af PPR til Kirke Sonnerup Skole 2013 Færdiggørelse af den nuværende Allerslev Skole med 9 nye klasselokaler Samling af klasse elever fra Allerslev, Osted og Trællerup på Allerslev Skole. Osted Skole og Trællerupskolen bliver børneskoler med klasse pr Lukning af Lejre Skoles undervisningssted på den nuværende Glim Skole pr Udbygning af den nuværende Hvalsø Skole med 4 lokaler Samling af klasse elever fra Hvalsø og Kirke Saaby på Hvalsø Skole. Side 20 af 22

21 Kirke Saaby Skole bliver børneskole med klasse pr Udbygning af den nuværende Kirke Hyllinge Skole med 6 lokaler Samling af klasse elever fra Kirke Hyllinge og Bramsnæsvigskolen på Kirke Hyllinge Skole. Den nuværende skole Bramsnæsvigskolen bliver børneskole med klasse pr Tidsplan for beslutninger gældende fra november 2010 Udvalget for Børn & Ungdom 14. december 2010 Økonomiudvalget 20. december 2010 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at sende Skoleplan 2011 og forslag om skolenedlæggelser i høring 21. december 2010 Forslaget sendes til høring i skolebestyrelser og lokaludvalg og offentliggøres på kommunens hjemmeside 22. december 2010 Forslaget offentliggøres i Dagbladet Roskilde 20. februar 2011 Høringsfrist 8. marts 2011 Udvalget for Børn & Ungdom 28. marts 2011 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af de 10 eksisterende skoler og om oprettelse af 3 nye skoler. Marts - april 2012 nyvalg til nye skolebestyrelser 1. august 2012 De 10 nuværende skoler nedlægges og der oprettes i stedet 3 nye skoler med i alt 8 undervisningssteder indtil 1. august 2013 hvorefter der vil være i alt 7 undervisningssteder. 12 Alternativ tidsplan - for ikrafttrædelse pr Den ovenfor skitserede tidsplan tager udgangspunkt i at skoleplanen træder i kraft pr. 1. august Der kan dog være flere forhold, der taler for en ikrafttrædelse allerede pr. 1. august 2011: En hurtig ikrafttrædelse vil minimere perioden, hvor den enkelte lærer, elev eller forældre kan føle sig utryg, idet alle dermed hurtigt bliver overflyttet til den kommende skole/det kommende arbejdssted En ikrafttrædelse pr. 1. august 2011 vil eliminere behovet for at iværksætte skolernes handleplaner for skoleåret , og vil dermed give færre ændringer samlet set, og dermed mindre uro på skolerne Side 21 af 22

22 En hurtig ikrafttrædelse vil gøre det muligt at komme hurtigt i gang med at iværksætte udviklingstiltagene i det fælles skolevæsen, til glæde for lærere og elever Lovgivningens regler om skolenedlæggelser giver en meget fast tidsmæssig ramme for, hvornår forslaget skal sendes til offentlig høring. Såfremt der ønskes en hurtig ikrafttræden vil tidsplanen derfor se således ud: 25. november 2010 Temamøde for Kommunalbestyrelsen XX. november/december Ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde, hvor det besluttes at sende forslaget til skoleplan i høring. Dette kan - grundet tidspresset - eventuelt ske på den måde, at Kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring, selvom Kommunalbestyrelsen ikke selv har forholdt sig indholdsmæssigt til forslaget. Det vil give en mere åben høringsperiode end normalt, da Kommunalbestyrelsen dermed ikke har tilkendegivet sit politiske syn på skoleplanen. Senest 4. december 2010 Forslaget sendes til høring i skolebestyrelser og lokaludvalg og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Senest 4. december 2010 Forslaget offentliggøres i Dagbladet Roskilde 30. januar 2011 Høringsfrist 28. februar 2011 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skoleplanen. Marts - april 2011 nyvalg til nye skolebestyrelser 1. august 2011 Skoleplan træder i kraft Side 22 af 22

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Dette overordnede mål med strukturdebatten er diskuteret ud fra følgende fire perspektiver:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Fælles udgangspunkt for scenarierne

Fælles udgangspunkt for scenarierne Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Temadrøftelse...3

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4 Notat Sagsnr.: 2014/0004924 Dato: 7. november 2014 Titel: Organisering af udskolingslinjer i Halsnæs skolevæsen Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent 1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 5 15. august 2010 Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti)

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere