Selandia Retail. Undervisningsplan for salgsassistent med profil, Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selandia Retail. Undervisningsplan for salgsassistent med profil, Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil. 1"

Transkript

1 Selandia Retail 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning side 3 Selandia Retail side 5 - generelt - samarbejde - samspil - rammer Uddannelsen side 6 - formål - niveauer - fagprøven - eksamination - censorer - skolebevis - uddannelsesbevis Undervisningen side 9 - formål og metoder - underviserne - forløb Skolebedømmelsesplan side 14 - bekendtgørelsens mål - løbende evaluering - bedømmelse - karakterer - fagprøve Bilag side 16 - fagprøvebeskrivelse - elevvejledning - karakterer 2

3 Undervisningsplan Tekstil Indledning I denne undervisningsplan informeres om 6. skoleperiodes mål og forløb. Undervisningsplanen er ikke statisk men revideres årligt ved nyt skoleårs begyndelse. Desuden vil den blive revideret som følge af eventuelle ændringer og tilføjelser til gældende bekendtgørelser. Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, detailuddannelser gennemføres af Selandia Retail primært i tilknytning til HG afdelingen, samt i separate lokaler i København. Selandia Retail er placeret i moderne omgivelser, der fuldt lever op til de krav, der stilles til nutidens undervisningsfaciliteter. Denne undervisningsplan for profil tekstil er godkendt pr. 01. januar 2006 af Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelses lokale uddannelsesudvalg. Uddannelsen er én af de profilområder, der kan vælges i EUD-uddannelsen og udgør uddannelsens 6. skoleperiode, der tidsmæssigt er placeret, mens eleverne gennemfører deres praktiske uddannelse i butikken. Dette betyder, at eleverne i deres praktiktids sidste to år skal gennemføre 8 ugers skoleophold samt gennemførelse af fagprøven. Det daglige ansvar for uddannelsen ligger uddannelseschef Kim Normand, der referer til afdelingsdirektør Michael Bang. Denne uddannelsesplan, der tager afsæt i bekendtgørelsen Detailhandelsuddannelse med specialer nr af 10 december 2004 er blevet til i et samarbejde mellem Selandias lokale Uddannelsesudvalg, retail-afdelingens uddannelseschef, og underviserne i detailafdelingen. Uddannelsesplanen beskriver, hvordan uddannelsen Tekstil med profil dametøj, profil herretøj og tekstil er tilrettelagt og gennemføres. Uddannelsesplanen er opdelt i afsnit, der fokuserer på : 1. Selandia Retail I dette afsnit beskrives, hvilke samarbejdspartnere, der har betydning for denne uddannelse. Endvidere beskrives de pædagogiske principper, som retailafdelingen ligger til grund for undervisningen. Afdelingens kvalitetsudvikling, de fysiske rammer for uddannelsen, de teknologiske muligheder vil også blive berørt, samt hvilke valgfri supplerende specialefag, retailafdelingen kan tilbyde. Endelig vil retailafdelingens ordensreglement kort blive omtalt. 2. Uddannelsen salgsassistent med speciale og profil Tekstil Bekendtgørelsen for uddannelsen, krav til fagprøven, valg af censorer vil blive omtalt i dette afsnit. Orientering om elevens standpunkt undervejs i uddannelsen. Dokumentationer for uddannelsens gennemførelse ved skolebevis og praktikerklæring. Hvad sker der, hvis eleven ikke består fagprøven? Eksempelvis grundet sygdom, manglende uddannelse m.v. Praksis vedrørende samarbejdet med praktikstedet, herunder - retailafdelingens procedurer vedrørende meddelelser og oplysninger til arbejdsgivere og oplæringsansvarlige. - retailafdelingens praksis vedrørende fraværsregistrering og forsømmelser 3

4 Regelsæt for afkortning af uddannelsen via meritgivning for voksenelever og andre med en tidligere uddannelse. 3. Undervisningen Her beskrives, hvordan undervisningen er tilrettelagt og organiseret, så de i bekendtgørelsen beskrevne mål nås. Hvilke undervisningsmetoder anvendes, og hvilke øvrige tiltag, der bruges for at sikre, at undervisningen bliver så aktuel og praksisnær som muligt. Endelig beskrives, hvordan eleverne arbejder med forskellige opgavetyper og bliver ført hen til i uddannelsens slutforløb selvstændigt at kunne udarbejde en fagprøve. 4. Skolebedømmelsesplan Hvilke kriterier ligger til grund for de bedømmelser, eleven får i løbet af 6. skoleperiode. Herunder de vejledende standpunktskarakterer, der tilgår virksomheden efter de enkelte skolemoduler, den endelige standpunktskarakter samt den afsluttende fagprøve. Slagelse 10. januar 2006 Kim Normand Uddannelseschef Selandia Retail 4

5 Selandia Retail Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse er én af få skoler, der gennemfører elevuddannelsen profil Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil. Uddannelsen foregår dels på Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, men også forlagt i København, hvor undervisere fra Selandia Retail gennemføre undervisningen på centralt placerede undervisningssteder. Selandia Retails undervisere har en tæt kontakt til eksempelvis Dansk Tekstilunion og Mens Fashion World, der er garanter for, at uddannelsen i butikkerne og skolen kobles, så undervisningen får en høj grad af praksisnærhed. Endelig er der høj grad af kontakt til lokale butikker og kæder, der jævnligt bruges som modelbutikker, når eleverne indhenter oplysninger ude fra virkeligheden. For at sikre så effektiv en uddannelse som muligt, er det vigtigt, at eleverne møder den rigtige pædagogik og metode, når læring finder sted. Eleverne stiller store krav om, at de ting, der arbejdes med på skoleopholdene, skal kunne genkendes i forhold til deres praktiske hverdag i butikkerne. Derfor er det yderst vigtigt fra starten at skabe motivation for uddannelsen, specielt hos de elever, der måske ikke er særligt boglig interesserede og har valgt salgsassistentuddannelsen for at komme ud i et stykke praktisk arbejde. På det første modul får eleverne et solidt overblik over, hvilke forudsætninger denne uddannelse bygger på. Det helhedsorienterede princip som vil præge hele 6. skoleperiode vil blive præsenteret, så eleverne fra starten fornemmer, at det er en meget integreret uddannelse, de går ind i. Det samlede forløb introduceres for eleverne. Her pointeres også, at der vil bliver arbejdet med de fire gennemgående strømme, -kundestrøm -varestrøm -informationsstrøm -pengestrøm samt deres enkeltdele og indbyrdes samspil. På førstedagen udarbejdes de fælles samspilsregler, der skal gælde for hele perioden. Skolen har ikke egentlige ordensregler på 6. skoleperiode. Vores udgangspunkt er, at eleverne er på arbejde, der bare ligger et andet sted end i butikken. Derfor gælder samme regler som på arbejdet, nemlig at passe mødetider at have ordenssans at give besked om sygdom at være aktiv at overholde aftaler osv. Endelig gør underviserne opmærksom på det regelsæt, der gælder vedrørende fravær og forsømmelser. Her er skolens politik den, at eleven skal ringe til arbejdsgiver og til Selandia Retails administration, for at gøre opmærksom på sit fravær. Hvis en elev er fraværende uden at have 5

6 kontaktet skolen, vil Selandia Retails administration kontakte elev og virksomhed for at få oplyst årsagen til fraværet. Fravær på mere end én dag på en uge vil som hovedregel medføre, at eleven skal gennemføre denne uge på ny. For at sikre så effektiv en læring som muligt er det vigtigt at benytte pædagogiske metoder, der matcher målgruppen. Dette sikres ved at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at eleven skal kunne opleve sammenhæng og kontinuitet mellem uddannelsens enkelte dele undervisningen tilrettelægges sådan, at eleven oplever og erfarer, at han har brug for både praktiske færdigheder og teoretisk viden for at kunne løse erhvervsfaglige arbejdsopgaver på en kvalificeret måde undervisningen tilrettelægges på en måde, at eleven får overblik over helheden i de erhvervsmæssige arbejds- og produktionsprocesser eleven - ved hjælp af de fire strømme - kan forstå et givent problem og selvstændigt kunne løse det. Dvs. at kende, kunne eller beherske alternative løsningsmuligheder de personlige kvalifikationer trænes og udbygges. Dette gøres ved at indarbejde følgende begreber: fleksibilitet omstillingsparathed og -vilje kvalitetsbevidsthed udviklingsvilje samarbejdsevne og - vilje Undervisningen tilrettelægges altså på en sådan måde, at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses så meget som muligt, hvilket kendetegnes af den induktive undervisningform. Undervisningen kendetegnes også af en vekslen mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases, praktiske opgaver og simulering. Undervisningen foregår i rammer, der tilgodeser de allernyeste læringsprincipper. Fællesundervisningen foregår i almindelige undervisningslokaler. Gruppearbejde foregår i fællesrum, her er også veludstyrede edb-lokaler. Endvidere ligger træningsbutikken i nær tilknytning til undervisningslokalerne, hvor eleverne har mulighed for at simulere opgaverne i praksis. Derudover er de også adgang til kopimaskine, telefon og fax. Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse udbyder også de i bekendtgørelsen beskrevne supplerende valgfrie specialefag, eleverne kan udbygge deres salgsassistentuddannelse med. Hvor skolen ikke selv kan etablere disse forløb, vil Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse sikre, at eleverne henvises til andre handelsskoler, der udbyder de valgfrie specialefag. Uddannelsen salgsassistent med speciale og profil Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil Denne uddannelse er beskrevet i bekendtgørelsen Detailhandelsuddannelse med specialer nr af 10 december

7 Det er uddannelsens formål, at eleven gennem undervisning og praktikuddannelsen opnår merkantil kompetence. I bekendtgørelsen er beskrevet mål for uddannelsens enkeltemner, og på hvilket niveau de enkelte emner skal nås. Der er tale om 3 niveauer -at kende til emnet, begynderniveau -at kunne emnet ( eksempelvis i samarbejde med andre ), rutineret niveau -at beherske emnet (selvstændigt, så man eksempelvis kan instruere andre i emnet ), avanceret niveau Bekendtgørelsens beskrivelser af de enkelte emner svarer til de niveauer, der er beskrevet i de uddannelsesplaner, der i butikken er udarbejdet mellem oplæringsansvarlige og elev. Denne sammenhæng skal sikre, at eleven oplever en kontinuitet i sin uddannelse. Uddannelsen til salgsassistent med profil Tekstil afsluttes med fagprøven, der skal ligge i det sidste halvår af elevens praktiktid. Formålet med fagprøven er at måle elevens faglige-, generelle- og personlige kvalifikationer, der er erhvervet i hele uddannelsesforløbet HG, praktikperioden og 6. skoleperiodes specialefag. Ved fagprøven skal eleven være i stand til at demonstrere sin evne til at inddrage og anvende både de teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelse. I praksis betyder det, at eleven skal udarbejde en skriftlig projektrapport eller anden dokumentation, som har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Endvidere er formålet at vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given praktisk opgave i butikken. Projektrapporten skal indeholde og vise, at eleven kan: 1. formulere en idé 2. udarbejde en problemformulering 3. fastsætte mål 4. planlægge forløbet 5. gennemføre det valgte projekt 6. evaluere/vurdere egen indsats indenfor en aktivitet i et afgrænset arbejdsområde i elevens butik. I rapporten og ved fagprøven skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen. Karakteren 6 skal opnås for at bestå. I den sidste skoleuge skal eleven have færdigudarbejdet sin problemformulering (se bilag 1), der skal være den røde tråd for selve projektet. Denne problemformulering skal godkendes af elev, oplæringsansvarlig og underviser. Når denne godkendelse er sket, er fagprøveperioden reelt startet. På sidste skolemodul vil oplæringsansvarlig blive inviteret til at komme til Selandia Retail sammen med eleven, hvor der vil blive givet de sidste informationer om fagprøven. Denne fælles information gives for at sikre, at alle parter, elev, oplæringsansvarlige og underviser har samme billede af, hvad fagprøven er. Her opfordrer Selandia Retail også de oplæringsansvarlige til at 7

8 overvære eksaminationen, så de herved får mulighed for at følge eleven til dørs i uddannelsen. Inden eleven forlader Selandia Retail på sidste skoleuge vil følgende være aftalt mellem elev og underviser: -problemformuleringen -tider, hvor der kan rekvireres vejledning hos underviser -hvornår skolens edb faciliteter er til rådighed -hvornår projektet skal afleveres -hvornår den enkelte skal op til eksamen Der sendes dog for en sikkerhed skyld også et brev til arbejdsgiver, hvor ovennævnte aftaler er beskrevet. Eleven vil undervejs i sit arbejde med projektet kunne få vejledning af sin underviser. Selve eksaminationen vil finde sted 2 3 uger efter det endelige projekt er afleveret. Hver enkelt elev eller gruppe af elever skal ved eksaminationen præsentere egen opgave og besvare spørgsmål fra eksaminator. Efter eksaminationen får hver enkelt elev én karakter, der for at bestå skal være mindst 6. Vurderingen foretages af underviser og en kvalificeret censor. Censor vil typisk være en oplæringsansvarlig eller chef for en butik der ikke har personlig kendskab til eleven. I enkelte tilfælde kan censor være en underviser fra en anden detailhandelsskole. Censorerne, der skal godkendes af Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelselokale uddannelsesudvalg, skal have kendskab til hele uddannelsesforløbet og skal være godt bekendt med evalueringsproceduren, der gælder for fagprøven. For at sikre, at elev og dennes oplæringsansvarlige har en fornemmelse af elevens her og nu standpunkt i uddannelsesforløbet, tilsendes elev og dennes butik efter hvert skolemodul en skolevejledning, hvor underviser har evalueret eleven på forskellige punkter. ( se bilag 2 ) Denne skolevejledning kan i virksomheden være udgangspunkt for en samtale mellem den oplæringsansvarlige og elev. Endelig kan oplæringsansvarlige og elev benytte denne skolevejledning som tilbagemelding til skolen f.eks. vedrørende specielle ønsker om ekstraundervisning. Skolevejledningen efter sidste skolemodul angiver den endelige standpunktskarakter, som eleven får indskrevet i sit skolebevis, hvilket betyder, at denne karakter indgår på lige fod med de eksamens- og standpunktskarakterer, der er erhvervet tidligere i HG-uddannelsen. Der er et beståelseskriterium på alle tællende erhvervede eksamens- og standpunkskarakterer på minimum 6 i gennemsnit. Hvis dette gennemsnit ikke er opnået, må eleven for at få udstedt det endelige uddannelsesbevis reeksamineres i et eller flere af de fag, hvor der er opnået karakterer under 6. Det er elevens ansvar at være opmærksom på dette regelsæt. Fagprøvekarakteren tæller ikke med i dette gennemsnit. Fagprøven skal bestås separat med en karakter på minimum 6. Dette betyder, at en elev kan være bestået på eksamens- og standpunkskaraktererne, men ikke på fagprøven. Hvis dette er tilfældet, så er eleven ikke faglært. ( se bilag 3 ) 8

9 Der er dog i bekendtgørelsen givet mulighed for reeksamination i fagprøven. Dette vil typisk foregå på den måde, at elev, oplæringsansvarlig og underviser aftaler, at eleven skal lave et tillæg til det første projekt og med yderligere vejledning gå til fagprøve endnu en gang. Hvis eleven består anden gang, så er alt ok, men skulle det ske, at eleven ikke består, så giver bekendtgørelse kun mulighed for en tredje fagprøve, hvis der er særlige begrundelser herfor. Efter velafsluttet fagprøve udsteder elevens hjemskole ( skolen, hvor eleven har taget HG ) et skolebevis, hvor alle opnåede resultater i hele skoleforløbet ( Hg + efterfølgende skoleperioder ) er indskrevet sammen med fagprøveresultatet. Skolebeviset sendes til virksomheden sammen med en praktikerklæring, som arbejdsgiver skal underskrive som dokumentation for, at eleven har udstået sin praktiktid. Praktikerklæringen returneres til handelsskolens LOP-afdeling, der på grundlag af skolebevis og praktikerklæring udsteder det endelig uddannelsesbevis som dokumentation for, at salgsassistentuddannelsen er gennemført. Der kan være elever, der adskiller sig lidt fra ovenstående regelsæt. Der kan være elever med en tidligere uddannnelse, eller en elev der er over 25 år, der kan få merit for dele af HG-uddannelsens grundfag og sepecialefag. Typisk vil Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse s studievejleder på grundlag af disse elevers dokumentationsmateriale for tidligere uddannelse og praktik udarbejde en oversigt for den enkelte over det, der kan give merit. Denne merit skal godkendes af Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelses lokale uddannelsesudvalg og Det faglige Udvalg for uddannelsen. På grundlag af disses vurdering får den enkelte en plan for, hvilken uddannelse vedkommende mangler. Dog kan ingen afslutte uddannelsen uden gennemførelse af fagprøven og gennemført praktiktid. Undervisningen Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevens kompetence indenfor områderne: -personlige kvalifikationer -økonomiske kvalifikationer -kommunikative og teknologiske kvalifikationer -handels- og servicemæssige kvalifikationer -internationale og kulturelle kvalifikationer -samfundsmæssige kvalifikationer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisorienteret, således at den undervisning, der finder sted på 6. og efterfølgende skoleperioder understøtter og supplerer den praktiske oplæring i virksomheden. I det omfang, det er muligt, vil eleverne og disses oplæringsansvarlige blive inddraget i tilrettelæggelsen af undervisningen. For at dette kan lade sig gøre, kræver dette et tæt samarbejde lærerne, eleverne og de oplæringsansvarlige imellem. Det er derfor nødvendigt, at der foregår høj grad af informationsudveksling skole, elev og dennes praktiksted imellem. Underviserne på 6. skoleperiode detail Selandia Retail lægger meget vægt på, at underviserne har en praktisk baggrund i detailhandelen. 9

10 Denne praktiske baggrund kombineres med krav om en bred teoretisk uddannelse og gennemførelse af pædagogikum, der skal sikre at underviserne kan se og forstå de sammenhænge, der er i en uddannelse, der består af både praktiske og teoretiske elementer. Underviserne gennemfører årligt formaliserede udviklingssamtaler med deres uddannelseschef, hvor udviklings- og uddannelsesbehov afdækkes. Dette gøres for at sikre, at underviserne altid er toptunede til at bestride rollen som underviser, konsulent, coach m.m. Underviserne deltager jævnligt i aktuel videreuddannelse. Dette kan ske i form af decideret faglig uddannelse, praktikophold i relevante butikker og ekskursioner i ind- og udland med virksomheder og organisationer. Underviserne er ansat i retailafdelingen, hvilket betyder, at de har deres fulde arbejdstid indenfor detailuddannelserne. Dette bevirker, at de 100 % har rettet deres koncentration mod disse uddannelser, der giver dem mulighed for altid at være på omgangshøjde med de nye tendenser, der dukker op i horisonten i dansk detailhandel. Afdelingens undervisere består af en stabil og homogen gruppe, der over en årrække vil bruge deres ekspertise indenfor detailhandelen. Uddannelsesforløbet er struktureret på følgende måde: Flow over modul 1 Kend din forbruger Mandag Tirsdag Onsdag Præferencebegrebet Detailhandelens eksistensgrundlag Købsbeslutningen købevaner forbrugsvaner købstyper Velkomst, præsentation, og praktiske oplysninger Detailhandlens historie Samfundsstrukturen Branche- og forretningstilpasning Fremtidens individualiserede forbrug Torsdag Servicepakken Forbrugerprofiler Parametermix Værdisegmentering Fredag Opfølgning på gruppeopgaver Evaluering Flow over modul 2 Råmaterialer Mandag Tirsdag Onsdag Naturfibre Kemofibre Syntetiske fibre Velkomst, præsentation Tekstilfibre Behandlingssymboler Naturfibre Mikrofibre / regntøj Garner Strikning Vævning 10

11 Torsdag Vævning Efterbehandling af strikkede varer Efterbehandling som blegning, farvning og trykning Fredag Rapportudarbejdelse om råvarer Opsamling Evaluering Flow over modul 3 Produktkendskab Mandag Tirsdag Onsdag Skind og pelsskind Konfektionering Reklamationer og forebyggelse mod disse Butikskæder - Indkøbsforeninger Velkomst, præsentation Udlevering af div. Materialer Test i ovenstående Tekstilbranchen: før nu i fremtiden Målskema, måltagning tilretning/forandring Varekendskab og salget/økonomien Udarbejdelse af stofprøvesamling Torsdag Stofprøver til egen samling Rapportudarbejdelse om udleverede varer Fredag Opsamling af rapport Prøve Evaluering Flow over modul 4 Servicepolitik Mandag Tirsdag Onsdag Farveforståelse Dominanser Stiltyper Tips og ideer Velkomst, præsentation Kunde- og forbrugergrupper Kundetyper Kommunikation transaktionsanalyse énvejs- og tovejskommunikation NLP støj og filtre Evaluering af dag 1 & 2 Salgssituationen åbning behovsafdækning løsninger afslutning Behovspyramiden Spørgeteknik og behovsdækning Produktet EFU 11

12 Torsdag Evaluering af dag 3 Arbejdsmiljø Købeloven Projekt 6 Fredag Projekt 6 Evaluering Flow over modul 5 Butiksprofil Mandag Tirsdag Onsdag Velkomst, præsentation Case Case : Butiksbesøg Detailhandelens udvikling fremlæggelse fremlæggelse kædesamarbejde Wheel of Retailing Målfastsættelse profilmål Konceptforståelse konceptmodellen Idégrundlag og butiksidé profilelementer koncepter Segmentering Oplæg til butiksbesøg delkoncepter Case Torsdag Case fremlæggelse Case Fredag Case fremlæggelse Evaluering Flow over modul 6 Sortiment og varepræsentation Mandag Tirsdag Onsdag Store management Category management Space management EDB som indkøbs- og lagerstyringsredskab Velkomst, præsentation Sortimentsbegrebet Sortimentsfastlæggelse Store management Category management Space management Indkøbsplanlægning Indkøbsbudgettering Betalingsbetingelser Tilbudsvurdering Visuel merchandising Disponering af salgsarealet Opgave : varepræsentation Torsdag Opgave : varepræsentation Analyse af varepræsentation Butiksbesøg med checkskema + opfølgning Opgave : butiksindretning Fredag Projektfremlæggelse Evaluering 12

13 Flow over modul 7 Kampagnetilrettelæggelse Mandag Tirsdag Onsdag Case del 1 fremlæggelse Kommunikationsproces Reklamestrategi Push/pull - strategier Velkomst, præsentation Markedsføringsjura Butiksprofil handlingsparametre Forbrugerforhold Reklamens virkemidler Indhold af reklamer Opbygning af annoncer AIDA Udviklingen indenfor reklamer Case del 2 Torsdag Case del 2 fremlæggelse Fredag Case del 2 fremlæggelse Opfølgning af reklamen Evaluering Flow over modul 8 Priser, tilbud og eksamensprojekt Mandag Tirsdag Onsdag Evaluering af dag 1 Økonomisk analyse og profilvurdering Virksomhedspil i økonomiske grundparametre Velkomst, præsentation De fire strømme Kapitalmagt Regnskab Evaluering af dag 2 Virksomhedsspil i logistik og varestrømsstyring Varelageroptælling Salgs- og betalingsbetingelser købe- og lukkelov Torsdag Evaluering af dag 3 Kassebetjening betalingsmidler opgørelse afstemning Forberedelse af fagprøve Fredag Forberedelse af fagprøve hvad skal projektet indeholde problemformulering hvordan gøres det i praksis 13

14 Skolebedømmelsesplan Bekendtgørelsens målfastsættelse Den uddannede salgsassistent skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken på rutineniveau. Den uddannede behersker selvstændigt opgaver på centrale salgsområder som kundebetjening og varekundskab, varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter. Den uddannede, der sammen med virksomheden har valgt profil i uddannelsen, har dyberegående viden om udvalgte områder inden for butikkens kunde-, vare-, informations- og pengestrøm. Løbende evaluering Selandia Retail foretager i forbindelse med undervisningens gennemførelse en løbende bedømmelse af eleven med henblik på at støtte og vejlede eleven i uddannelsesforløbet. Selandia Retails generelle evalueringsmodel for evaluering af undervisningen og elevernes personlige kvalifikationer skal integreres i ovennævnte evalueringsforløb som følger: Grundlaget for undervisning og evaluering Lærerens faglige og pædagogiske ansvar (at skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan lære noget): At være fagligt velforberedt og engageret At tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevernes forudsætninger (gennem udvælgelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler) At anvende forskellige undervisningsmetoder og -situationer (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.) At fremme elevernes personlige kvalifikationer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne At inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og form Elevernes indlæringsansvar (at være parat og villig til at lære): At arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.) At forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag At udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne læreprocesser At ville respektere lærere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse At bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer 1. Lærerne evaluerer løbende sammen med eleverne undervisningens indhold og elevernes udbytte af dette. Den gennemgående underviser er ansvarlige for, at introduktionen af denne evalueringsmodel indarbejdes i 1. skoleuge på 6. skoleperiode. Underviserne bestemmer selv hvilken evalueringsform, der skal anvendes - mundtlig eller skriftlig. Evalueringen skal integreres som et naturligt element i gennemgangen og bedømmelsen af de planlagte forløb. 14

15 2. Ved slutningen af hvert modul sender hver underviser en skolevejledning til elev og oplæringsansvarlig. Disse skolevejledninger skal opfattes som en vejledning til elev og oplæringsansvarlig om det nuværende standpunkt, eleven befinder sig på. 3. Elevernes personlige kvalifikationer indgår også i den evaluering, der er angivet i skolevejledningen. De personlige kvalifikationer, der fokuseres på, er: Ansvarlighed Samarbejdsevne Selvstændighed Initiativ Præcision Koncentration Der afholdes løbende interne tests. Afsluttende standpunktskarakter Denne bedømmelse foretages ved 6. skoleperiodes afslutning. Standpunktskarakteren fremkommer ikke som et gennemsnit af de karakterer, eleven har modtaget i sine skolevejledninger i løbet af uddannelsen. Standpunktskarakteren er en evaluering af elevens standpunkt på de -faglige kvalifikationer -generelle kvalifikationer -personlige kvalifikationer i forhold til uddannelsens mål på det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives. Fagprøvekarakteren Fagprøvekarakteren fremkommer ved den endelig eksamination, hvor eleven vurderes i forhold til de mål, der er beskrevet i bekendtgørelsen for uddannelsen. Alle elever skal til fagprøve. Underviser og censor med relevant erhvervserfaring bedømmer elevens præstation med én karakter, der er et udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Ved gruppearbejde bliver præstationerne vurderet enkeltvis. Udgangspunkt for bedømmelsen er den til fagprøven udarbejdede bedømmelsesplan. Skolen skal orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte fagprøver. 15

16 Bilag 1 Fagprøvebeskrivelse for salgsassistentelever Elevens navn: CPR nr. Adresse : : Postnr. & by : Uddannelsens betegnelse: speciale: Uddannelses periode fra den: til den: Praktiksted/butik: Uddannelsesansvarlig: Oplæringsansvarlig: Skole Klasse Underviser : : : Afleveringsdato : overskrides tidsfrist betragtes fagprøven som ikke bestået, og der skal ansøges skriftligt om tilladelse til at gå til eksamen. Fagprøveperiode fra den: til den: Eksamen den : Evt. bemærkninger: Elev Oplæringsansvarlig Uddannelsesansvarlig Underviser 16

17 Planlægning af fagprøve forløbet: Idé: Problemformulering: Mål: Handlingsplan: 17

18 Bilag 2 Elevnavn: Butik/varehus: Uge: Underviser: Elevvejledning for 6. Skoleperiode Modul Motivation & Interesse Har eleven vist interesse for aktiviteterne og været motiveret for at deltage i aktiviteterne. Engagement & Aktivitetsniveau Hvor stort har elevens engagement/aktivitetsniveau været i forbindelse med: - Klasselektionerne - Gruppearbejde - Eventuelle praktiske opgaver Faglig viden: Elevens udviste faglige viden: - Generelt på kurset - Test Efter 13-skalaen - Gruppeprojekt/-er & cases - Evt. Individuelt projekt/-er Beslutningsdygtighed: Har eleven kunnet, villet og turdet træffe beslutninger? Udstråler eleven energi? Viser og anvender eleven sin gennemslagskraft? Kontaktevner Hvordan er elevens sociale og faglige kontaktevner? Ja Gode Nej? Fornuftig e? 2006 Definition af vurderingsområder: 1: Meget interesseret og motiveret 2: God interesse og motivation 3: Jævnt motiveret og interesseret 4: Motivation og interesse kunne blive bedre 5: Ringe motivation og interesse 1: Meget engageret 2: Godt engageret 3: Engagement på det jævne 4: Engagement kunne blive bedre 5: Ringe engagement 1: Meget god faglig viden 2: God faglig viden 3: Fornuftig faglig viden 4: Faglig viden kunne være bedre 5: Ringe faglig viden 1: Meget god faglig viden 2: God faglig viden 3: Fornuftig faglig viden 4: Faglig viden kunne være bedre 5: Ringe faglig viden?: Intet observeret evt. udd. & udviklingssamtale i butikken.?: Intet observeret evt. udd. & udviklingssamtale i butikken. Samlet vejledende karakter: Efter 13-skalaen bedømt udfra elevens faglige og sociale kompetencer 18

19 Bilag 3 Hvilke karakterer tæller med i elevens gennemsnit? Hvis eleven har gennemført HG 1-årig inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Grundfag: Afsluttende karakterer S M Dansk 7 8 Engelsk 8 8 Erhvervsøkonomi 7 Informationstekn 6 Salg og service 7 8 Samfundslære 9 Områdefag (forskellige fra skole til skole): IT-værktøjer 8 Købmandsskab 7 Psykologi og service 9 Merkantil II 9 Eksamensprojekt på HG: Eksamensprojekt 9 Specialefag ( 6. Skoleperiode!) Standpunktskarakter 8 + eventuel valgfri supplerende specialefag Alle karakterer lægges sammen, og divideres med 15. Derved fremkommer gennemsnitskarakteren 7,9, og dermed er vejen åben til en fagprøve. Bemærk! Når denne elevtype ansættes, vil flere grundfag og områdefag typisk først blive afsluttet på skoleperiode, altså i det 1. år af elevtiden. Dette varierer fra skole til skole, men vil fremgå af elevens skolevejledning. Hvis eleven på skole periode ikke kommer til eksamen i f.eks. et fra HG1 uafsluttet grundfag, overføres standpunktskarakteren til at være afsluttende karakter i dette fag. Hvis eleven har gennemført HG 2-årig inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Grundfag: Afsluttende karakterer S M Dansk 7 8 Engelsk 8 8 Tysk 6 7 Erhvervsøkonomi 7 Informationsteknologi 6 Salg og service 7 8 Samfundslære 9 Områdefag (forskellige fra skole til skole): It-værktøjer 8 Købmandsskab 7 Psykologi og service 9 Forvaltning 7 Miljø og ressourcer 8 Sprog og kultur 9 Visuel markedsføring 7 Merkantil 1 9 Eksamensprojekt på HG Eksamensprojekt 1 9 Eksamensprojekt 2 8 Specialefag (6.skoleperiode) Specialefag 8 + evt. valgfri specialefag Alle karakterer lægges sammen og divideres med 22. Derved fremkommer gennemsnitskarakteren 7,7 og dermed er vejen åben til fagprøven. Når denne elevtype starter sin praktiktid, er alle karakterer kendte, på nær standpunktskarakteren for 6. skoleperiode. 19

20 Hvis eleven har gennemført studentereksamen samt 18 ugers HGS inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Grundfag Afsluttende karakterer S M Erhvervsøkonomi 7 Informationsteknologi 6 Salg og service 7 8 Områdefag (forskellig fra skole til skole) Merkantil 1 7 Specialefag ( 6. skoleperiode ) Standpunktskarakter 8 + evt. valgfri supplerende specialefag Alle karakterer lægges sammen og divideres med 6. Derved fremkommer gennemsnitskarakteren 7,2 og dermed er vejen åben til fagprøven. Når denne elevtype starter sin elevtid, er alle karakterer kendte, på nær den karakter fra 6. skoleperiode. Dette er gælder dog ikke i de tilfælde, hvor eleven først tager de 18 ugers HGS efter praktiktidens start Bemærk, at karakterer fra gymnasiet ikke tæller med. Hvis eleven har gennemført HHX inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Specialefag ( 6. skoleperiode ) Fagprøvekarakter 8 + evt. valgfri supplerende specialefag Da eleven allerede har bestået HHX med minimum 6,0, skal denne elevtype blot opnå karakteren 6 eller mere på 6. skoleperiode for at være klar til fagprøven. 20

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil Lokal undervisningsplan Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog (Revideret 8. oktober 2014) Indhold Indledning... 2 Butiksmedhjælper trin 1... 3 Salgsassistent uden profil... 5 Salgsassistent tekstil... 7 1 Indledning Dette

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere