Selandia Retail. Undervisningsplan for salgsassistent med profil, Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selandia Retail. Undervisningsplan for salgsassistent med profil, Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil. 1"

Transkript

1 Selandia Retail 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning side 3 Selandia Retail side 5 - generelt - samarbejde - samspil - rammer Uddannelsen side 6 - formål - niveauer - fagprøven - eksamination - censorer - skolebevis - uddannelsesbevis Undervisningen side 9 - formål og metoder - underviserne - forløb Skolebedømmelsesplan side 14 - bekendtgørelsens mål - løbende evaluering - bedømmelse - karakterer - fagprøve Bilag side 16 - fagprøvebeskrivelse - elevvejledning - karakterer 2

3 Undervisningsplan Tekstil Indledning I denne undervisningsplan informeres om 6. skoleperiodes mål og forløb. Undervisningsplanen er ikke statisk men revideres årligt ved nyt skoleårs begyndelse. Desuden vil den blive revideret som følge af eventuelle ændringer og tilføjelser til gældende bekendtgørelser. Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, detailuddannelser gennemføres af Selandia Retail primært i tilknytning til HG afdelingen, samt i separate lokaler i København. Selandia Retail er placeret i moderne omgivelser, der fuldt lever op til de krav, der stilles til nutidens undervisningsfaciliteter. Denne undervisningsplan for profil tekstil er godkendt pr. 01. januar 2006 af Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelses lokale uddannelsesudvalg. Uddannelsen er én af de profilområder, der kan vælges i EUD-uddannelsen og udgør uddannelsens 6. skoleperiode, der tidsmæssigt er placeret, mens eleverne gennemfører deres praktiske uddannelse i butikken. Dette betyder, at eleverne i deres praktiktids sidste to år skal gennemføre 8 ugers skoleophold samt gennemførelse af fagprøven. Det daglige ansvar for uddannelsen ligger uddannelseschef Kim Normand, der referer til afdelingsdirektør Michael Bang. Denne uddannelsesplan, der tager afsæt i bekendtgørelsen Detailhandelsuddannelse med specialer nr af 10 december 2004 er blevet til i et samarbejde mellem Selandias lokale Uddannelsesudvalg, retail-afdelingens uddannelseschef, og underviserne i detailafdelingen. Uddannelsesplanen beskriver, hvordan uddannelsen Tekstil med profil dametøj, profil herretøj og tekstil er tilrettelagt og gennemføres. Uddannelsesplanen er opdelt i afsnit, der fokuserer på : 1. Selandia Retail I dette afsnit beskrives, hvilke samarbejdspartnere, der har betydning for denne uddannelse. Endvidere beskrives de pædagogiske principper, som retailafdelingen ligger til grund for undervisningen. Afdelingens kvalitetsudvikling, de fysiske rammer for uddannelsen, de teknologiske muligheder vil også blive berørt, samt hvilke valgfri supplerende specialefag, retailafdelingen kan tilbyde. Endelig vil retailafdelingens ordensreglement kort blive omtalt. 2. Uddannelsen salgsassistent med speciale og profil Tekstil Bekendtgørelsen for uddannelsen, krav til fagprøven, valg af censorer vil blive omtalt i dette afsnit. Orientering om elevens standpunkt undervejs i uddannelsen. Dokumentationer for uddannelsens gennemførelse ved skolebevis og praktikerklæring. Hvad sker der, hvis eleven ikke består fagprøven? Eksempelvis grundet sygdom, manglende uddannelse m.v. Praksis vedrørende samarbejdet med praktikstedet, herunder - retailafdelingens procedurer vedrørende meddelelser og oplysninger til arbejdsgivere og oplæringsansvarlige. - retailafdelingens praksis vedrørende fraværsregistrering og forsømmelser 3

4 Regelsæt for afkortning af uddannelsen via meritgivning for voksenelever og andre med en tidligere uddannelse. 3. Undervisningen Her beskrives, hvordan undervisningen er tilrettelagt og organiseret, så de i bekendtgørelsen beskrevne mål nås. Hvilke undervisningsmetoder anvendes, og hvilke øvrige tiltag, der bruges for at sikre, at undervisningen bliver så aktuel og praksisnær som muligt. Endelig beskrives, hvordan eleverne arbejder med forskellige opgavetyper og bliver ført hen til i uddannelsens slutforløb selvstændigt at kunne udarbejde en fagprøve. 4. Skolebedømmelsesplan Hvilke kriterier ligger til grund for de bedømmelser, eleven får i løbet af 6. skoleperiode. Herunder de vejledende standpunktskarakterer, der tilgår virksomheden efter de enkelte skolemoduler, den endelige standpunktskarakter samt den afsluttende fagprøve. Slagelse 10. januar 2006 Kim Normand Uddannelseschef Selandia Retail 4

5 Selandia Retail Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse er én af få skoler, der gennemfører elevuddannelsen profil Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil. Uddannelsen foregår dels på Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, men også forlagt i København, hvor undervisere fra Selandia Retail gennemføre undervisningen på centralt placerede undervisningssteder. Selandia Retails undervisere har en tæt kontakt til eksempelvis Dansk Tekstilunion og Mens Fashion World, der er garanter for, at uddannelsen i butikkerne og skolen kobles, så undervisningen får en høj grad af praksisnærhed. Endelig er der høj grad af kontakt til lokale butikker og kæder, der jævnligt bruges som modelbutikker, når eleverne indhenter oplysninger ude fra virkeligheden. For at sikre så effektiv en uddannelse som muligt, er det vigtigt, at eleverne møder den rigtige pædagogik og metode, når læring finder sted. Eleverne stiller store krav om, at de ting, der arbejdes med på skoleopholdene, skal kunne genkendes i forhold til deres praktiske hverdag i butikkerne. Derfor er det yderst vigtigt fra starten at skabe motivation for uddannelsen, specielt hos de elever, der måske ikke er særligt boglig interesserede og har valgt salgsassistentuddannelsen for at komme ud i et stykke praktisk arbejde. På det første modul får eleverne et solidt overblik over, hvilke forudsætninger denne uddannelse bygger på. Det helhedsorienterede princip som vil præge hele 6. skoleperiode vil blive præsenteret, så eleverne fra starten fornemmer, at det er en meget integreret uddannelse, de går ind i. Det samlede forløb introduceres for eleverne. Her pointeres også, at der vil bliver arbejdet med de fire gennemgående strømme, -kundestrøm -varestrøm -informationsstrøm -pengestrøm samt deres enkeltdele og indbyrdes samspil. På førstedagen udarbejdes de fælles samspilsregler, der skal gælde for hele perioden. Skolen har ikke egentlige ordensregler på 6. skoleperiode. Vores udgangspunkt er, at eleverne er på arbejde, der bare ligger et andet sted end i butikken. Derfor gælder samme regler som på arbejdet, nemlig at passe mødetider at have ordenssans at give besked om sygdom at være aktiv at overholde aftaler osv. Endelig gør underviserne opmærksom på det regelsæt, der gælder vedrørende fravær og forsømmelser. Her er skolens politik den, at eleven skal ringe til arbejdsgiver og til Selandia Retails administration, for at gøre opmærksom på sit fravær. Hvis en elev er fraværende uden at have 5

6 kontaktet skolen, vil Selandia Retails administration kontakte elev og virksomhed for at få oplyst årsagen til fraværet. Fravær på mere end én dag på en uge vil som hovedregel medføre, at eleven skal gennemføre denne uge på ny. For at sikre så effektiv en læring som muligt er det vigtigt at benytte pædagogiske metoder, der matcher målgruppen. Dette sikres ved at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at eleven skal kunne opleve sammenhæng og kontinuitet mellem uddannelsens enkelte dele undervisningen tilrettelægges sådan, at eleven oplever og erfarer, at han har brug for både praktiske færdigheder og teoretisk viden for at kunne løse erhvervsfaglige arbejdsopgaver på en kvalificeret måde undervisningen tilrettelægges på en måde, at eleven får overblik over helheden i de erhvervsmæssige arbejds- og produktionsprocesser eleven - ved hjælp af de fire strømme - kan forstå et givent problem og selvstændigt kunne løse det. Dvs. at kende, kunne eller beherske alternative løsningsmuligheder de personlige kvalifikationer trænes og udbygges. Dette gøres ved at indarbejde følgende begreber: fleksibilitet omstillingsparathed og -vilje kvalitetsbevidsthed udviklingsvilje samarbejdsevne og - vilje Undervisningen tilrettelægges altså på en sådan måde, at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses så meget som muligt, hvilket kendetegnes af den induktive undervisningform. Undervisningen kendetegnes også af en vekslen mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases, praktiske opgaver og simulering. Undervisningen foregår i rammer, der tilgodeser de allernyeste læringsprincipper. Fællesundervisningen foregår i almindelige undervisningslokaler. Gruppearbejde foregår i fællesrum, her er også veludstyrede edb-lokaler. Endvidere ligger træningsbutikken i nær tilknytning til undervisningslokalerne, hvor eleverne har mulighed for at simulere opgaverne i praksis. Derudover er de også adgang til kopimaskine, telefon og fax. Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse udbyder også de i bekendtgørelsen beskrevne supplerende valgfrie specialefag, eleverne kan udbygge deres salgsassistentuddannelse med. Hvor skolen ikke selv kan etablere disse forløb, vil Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse sikre, at eleverne henvises til andre handelsskoler, der udbyder de valgfrie specialefag. Uddannelsen salgsassistent med speciale og profil Tekstil Herretøj, Tekstil Dametøj og Tekstil Denne uddannelse er beskrevet i bekendtgørelsen Detailhandelsuddannelse med specialer nr af 10 december

7 Det er uddannelsens formål, at eleven gennem undervisning og praktikuddannelsen opnår merkantil kompetence. I bekendtgørelsen er beskrevet mål for uddannelsens enkeltemner, og på hvilket niveau de enkelte emner skal nås. Der er tale om 3 niveauer -at kende til emnet, begynderniveau -at kunne emnet ( eksempelvis i samarbejde med andre ), rutineret niveau -at beherske emnet (selvstændigt, så man eksempelvis kan instruere andre i emnet ), avanceret niveau Bekendtgørelsens beskrivelser af de enkelte emner svarer til de niveauer, der er beskrevet i de uddannelsesplaner, der i butikken er udarbejdet mellem oplæringsansvarlige og elev. Denne sammenhæng skal sikre, at eleven oplever en kontinuitet i sin uddannelse. Uddannelsen til salgsassistent med profil Tekstil afsluttes med fagprøven, der skal ligge i det sidste halvår af elevens praktiktid. Formålet med fagprøven er at måle elevens faglige-, generelle- og personlige kvalifikationer, der er erhvervet i hele uddannelsesforløbet HG, praktikperioden og 6. skoleperiodes specialefag. Ved fagprøven skal eleven være i stand til at demonstrere sin evne til at inddrage og anvende både de teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelse. I praksis betyder det, at eleven skal udarbejde en skriftlig projektrapport eller anden dokumentation, som har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Endvidere er formålet at vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given praktisk opgave i butikken. Projektrapporten skal indeholde og vise, at eleven kan: 1. formulere en idé 2. udarbejde en problemformulering 3. fastsætte mål 4. planlægge forløbet 5. gennemføre det valgte projekt 6. evaluere/vurdere egen indsats indenfor en aktivitet i et afgrænset arbejdsområde i elevens butik. I rapporten og ved fagprøven skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen. Karakteren 6 skal opnås for at bestå. I den sidste skoleuge skal eleven have færdigudarbejdet sin problemformulering (se bilag 1), der skal være den røde tråd for selve projektet. Denne problemformulering skal godkendes af elev, oplæringsansvarlig og underviser. Når denne godkendelse er sket, er fagprøveperioden reelt startet. På sidste skolemodul vil oplæringsansvarlig blive inviteret til at komme til Selandia Retail sammen med eleven, hvor der vil blive givet de sidste informationer om fagprøven. Denne fælles information gives for at sikre, at alle parter, elev, oplæringsansvarlige og underviser har samme billede af, hvad fagprøven er. Her opfordrer Selandia Retail også de oplæringsansvarlige til at 7

8 overvære eksaminationen, så de herved får mulighed for at følge eleven til dørs i uddannelsen. Inden eleven forlader Selandia Retail på sidste skoleuge vil følgende være aftalt mellem elev og underviser: -problemformuleringen -tider, hvor der kan rekvireres vejledning hos underviser -hvornår skolens edb faciliteter er til rådighed -hvornår projektet skal afleveres -hvornår den enkelte skal op til eksamen Der sendes dog for en sikkerhed skyld også et brev til arbejdsgiver, hvor ovennævnte aftaler er beskrevet. Eleven vil undervejs i sit arbejde med projektet kunne få vejledning af sin underviser. Selve eksaminationen vil finde sted 2 3 uger efter det endelige projekt er afleveret. Hver enkelt elev eller gruppe af elever skal ved eksaminationen præsentere egen opgave og besvare spørgsmål fra eksaminator. Efter eksaminationen får hver enkelt elev én karakter, der for at bestå skal være mindst 6. Vurderingen foretages af underviser og en kvalificeret censor. Censor vil typisk være en oplæringsansvarlig eller chef for en butik der ikke har personlig kendskab til eleven. I enkelte tilfælde kan censor være en underviser fra en anden detailhandelsskole. Censorerne, der skal godkendes af Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelselokale uddannelsesudvalg, skal have kendskab til hele uddannelsesforløbet og skal være godt bekendt med evalueringsproceduren, der gælder for fagprøven. For at sikre, at elev og dennes oplæringsansvarlige har en fornemmelse af elevens her og nu standpunkt i uddannelsesforløbet, tilsendes elev og dennes butik efter hvert skolemodul en skolevejledning, hvor underviser har evalueret eleven på forskellige punkter. ( se bilag 2 ) Denne skolevejledning kan i virksomheden være udgangspunkt for en samtale mellem den oplæringsansvarlige og elev. Endelig kan oplæringsansvarlige og elev benytte denne skolevejledning som tilbagemelding til skolen f.eks. vedrørende specielle ønsker om ekstraundervisning. Skolevejledningen efter sidste skolemodul angiver den endelige standpunktskarakter, som eleven får indskrevet i sit skolebevis, hvilket betyder, at denne karakter indgår på lige fod med de eksamens- og standpunktskarakterer, der er erhvervet tidligere i HG-uddannelsen. Der er et beståelseskriterium på alle tællende erhvervede eksamens- og standpunkskarakterer på minimum 6 i gennemsnit. Hvis dette gennemsnit ikke er opnået, må eleven for at få udstedt det endelige uddannelsesbevis reeksamineres i et eller flere af de fag, hvor der er opnået karakterer under 6. Det er elevens ansvar at være opmærksom på dette regelsæt. Fagprøvekarakteren tæller ikke med i dette gennemsnit. Fagprøven skal bestås separat med en karakter på minimum 6. Dette betyder, at en elev kan være bestået på eksamens- og standpunkskaraktererne, men ikke på fagprøven. Hvis dette er tilfældet, så er eleven ikke faglært. ( se bilag 3 ) 8

9 Der er dog i bekendtgørelsen givet mulighed for reeksamination i fagprøven. Dette vil typisk foregå på den måde, at elev, oplæringsansvarlig og underviser aftaler, at eleven skal lave et tillæg til det første projekt og med yderligere vejledning gå til fagprøve endnu en gang. Hvis eleven består anden gang, så er alt ok, men skulle det ske, at eleven ikke består, så giver bekendtgørelse kun mulighed for en tredje fagprøve, hvis der er særlige begrundelser herfor. Efter velafsluttet fagprøve udsteder elevens hjemskole ( skolen, hvor eleven har taget HG ) et skolebevis, hvor alle opnåede resultater i hele skoleforløbet ( Hg + efterfølgende skoleperioder ) er indskrevet sammen med fagprøveresultatet. Skolebeviset sendes til virksomheden sammen med en praktikerklæring, som arbejdsgiver skal underskrive som dokumentation for, at eleven har udstået sin praktiktid. Praktikerklæringen returneres til handelsskolens LOP-afdeling, der på grundlag af skolebevis og praktikerklæring udsteder det endelig uddannelsesbevis som dokumentation for, at salgsassistentuddannelsen er gennemført. Der kan være elever, der adskiller sig lidt fra ovenstående regelsæt. Der kan være elever med en tidligere uddannnelse, eller en elev der er over 25 år, der kan få merit for dele af HG-uddannelsens grundfag og sepecialefag. Typisk vil Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse s studievejleder på grundlag af disse elevers dokumentationsmateriale for tidligere uddannelse og praktik udarbejde en oversigt for den enkelte over det, der kan give merit. Denne merit skal godkendes af Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelses lokale uddannelsesudvalg og Det faglige Udvalg for uddannelsen. På grundlag af disses vurdering får den enkelte en plan for, hvilken uddannelse vedkommende mangler. Dog kan ingen afslutte uddannelsen uden gennemførelse af fagprøven og gennemført praktiktid. Undervisningen Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevens kompetence indenfor områderne: -personlige kvalifikationer -økonomiske kvalifikationer -kommunikative og teknologiske kvalifikationer -handels- og servicemæssige kvalifikationer -internationale og kulturelle kvalifikationer -samfundsmæssige kvalifikationer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisorienteret, således at den undervisning, der finder sted på 6. og efterfølgende skoleperioder understøtter og supplerer den praktiske oplæring i virksomheden. I det omfang, det er muligt, vil eleverne og disses oplæringsansvarlige blive inddraget i tilrettelæggelsen af undervisningen. For at dette kan lade sig gøre, kræver dette et tæt samarbejde lærerne, eleverne og de oplæringsansvarlige imellem. Det er derfor nødvendigt, at der foregår høj grad af informationsudveksling skole, elev og dennes praktiksted imellem. Underviserne på 6. skoleperiode detail Selandia Retail lægger meget vægt på, at underviserne har en praktisk baggrund i detailhandelen. 9

10 Denne praktiske baggrund kombineres med krav om en bred teoretisk uddannelse og gennemførelse af pædagogikum, der skal sikre at underviserne kan se og forstå de sammenhænge, der er i en uddannelse, der består af både praktiske og teoretiske elementer. Underviserne gennemfører årligt formaliserede udviklingssamtaler med deres uddannelseschef, hvor udviklings- og uddannelsesbehov afdækkes. Dette gøres for at sikre, at underviserne altid er toptunede til at bestride rollen som underviser, konsulent, coach m.m. Underviserne deltager jævnligt i aktuel videreuddannelse. Dette kan ske i form af decideret faglig uddannelse, praktikophold i relevante butikker og ekskursioner i ind- og udland med virksomheder og organisationer. Underviserne er ansat i retailafdelingen, hvilket betyder, at de har deres fulde arbejdstid indenfor detailuddannelserne. Dette bevirker, at de 100 % har rettet deres koncentration mod disse uddannelser, der giver dem mulighed for altid at være på omgangshøjde med de nye tendenser, der dukker op i horisonten i dansk detailhandel. Afdelingens undervisere består af en stabil og homogen gruppe, der over en årrække vil bruge deres ekspertise indenfor detailhandelen. Uddannelsesforløbet er struktureret på følgende måde: Flow over modul 1 Kend din forbruger Mandag Tirsdag Onsdag Præferencebegrebet Detailhandelens eksistensgrundlag Købsbeslutningen købevaner forbrugsvaner købstyper Velkomst, præsentation, og praktiske oplysninger Detailhandlens historie Samfundsstrukturen Branche- og forretningstilpasning Fremtidens individualiserede forbrug Torsdag Servicepakken Forbrugerprofiler Parametermix Værdisegmentering Fredag Opfølgning på gruppeopgaver Evaluering Flow over modul 2 Råmaterialer Mandag Tirsdag Onsdag Naturfibre Kemofibre Syntetiske fibre Velkomst, præsentation Tekstilfibre Behandlingssymboler Naturfibre Mikrofibre / regntøj Garner Strikning Vævning 10

11 Torsdag Vævning Efterbehandling af strikkede varer Efterbehandling som blegning, farvning og trykning Fredag Rapportudarbejdelse om råvarer Opsamling Evaluering Flow over modul 3 Produktkendskab Mandag Tirsdag Onsdag Skind og pelsskind Konfektionering Reklamationer og forebyggelse mod disse Butikskæder - Indkøbsforeninger Velkomst, præsentation Udlevering af div. Materialer Test i ovenstående Tekstilbranchen: før nu i fremtiden Målskema, måltagning tilretning/forandring Varekendskab og salget/økonomien Udarbejdelse af stofprøvesamling Torsdag Stofprøver til egen samling Rapportudarbejdelse om udleverede varer Fredag Opsamling af rapport Prøve Evaluering Flow over modul 4 Servicepolitik Mandag Tirsdag Onsdag Farveforståelse Dominanser Stiltyper Tips og ideer Velkomst, præsentation Kunde- og forbrugergrupper Kundetyper Kommunikation transaktionsanalyse énvejs- og tovejskommunikation NLP støj og filtre Evaluering af dag 1 & 2 Salgssituationen åbning behovsafdækning løsninger afslutning Behovspyramiden Spørgeteknik og behovsdækning Produktet EFU 11

12 Torsdag Evaluering af dag 3 Arbejdsmiljø Købeloven Projekt 6 Fredag Projekt 6 Evaluering Flow over modul 5 Butiksprofil Mandag Tirsdag Onsdag Velkomst, præsentation Case Case : Butiksbesøg Detailhandelens udvikling fremlæggelse fremlæggelse kædesamarbejde Wheel of Retailing Målfastsættelse profilmål Konceptforståelse konceptmodellen Idégrundlag og butiksidé profilelementer koncepter Segmentering Oplæg til butiksbesøg delkoncepter Case Torsdag Case fremlæggelse Case Fredag Case fremlæggelse Evaluering Flow over modul 6 Sortiment og varepræsentation Mandag Tirsdag Onsdag Store management Category management Space management EDB som indkøbs- og lagerstyringsredskab Velkomst, præsentation Sortimentsbegrebet Sortimentsfastlæggelse Store management Category management Space management Indkøbsplanlægning Indkøbsbudgettering Betalingsbetingelser Tilbudsvurdering Visuel merchandising Disponering af salgsarealet Opgave : varepræsentation Torsdag Opgave : varepræsentation Analyse af varepræsentation Butiksbesøg med checkskema + opfølgning Opgave : butiksindretning Fredag Projektfremlæggelse Evaluering 12

13 Flow over modul 7 Kampagnetilrettelæggelse Mandag Tirsdag Onsdag Case del 1 fremlæggelse Kommunikationsproces Reklamestrategi Push/pull - strategier Velkomst, præsentation Markedsføringsjura Butiksprofil handlingsparametre Forbrugerforhold Reklamens virkemidler Indhold af reklamer Opbygning af annoncer AIDA Udviklingen indenfor reklamer Case del 2 Torsdag Case del 2 fremlæggelse Fredag Case del 2 fremlæggelse Opfølgning af reklamen Evaluering Flow over modul 8 Priser, tilbud og eksamensprojekt Mandag Tirsdag Onsdag Evaluering af dag 1 Økonomisk analyse og profilvurdering Virksomhedspil i økonomiske grundparametre Velkomst, præsentation De fire strømme Kapitalmagt Regnskab Evaluering af dag 2 Virksomhedsspil i logistik og varestrømsstyring Varelageroptælling Salgs- og betalingsbetingelser købe- og lukkelov Torsdag Evaluering af dag 3 Kassebetjening betalingsmidler opgørelse afstemning Forberedelse af fagprøve Fredag Forberedelse af fagprøve hvad skal projektet indeholde problemformulering hvordan gøres det i praksis 13

14 Skolebedømmelsesplan Bekendtgørelsens målfastsættelse Den uddannede salgsassistent skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken på rutineniveau. Den uddannede behersker selvstændigt opgaver på centrale salgsområder som kundebetjening og varekundskab, varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter. Den uddannede, der sammen med virksomheden har valgt profil i uddannelsen, har dyberegående viden om udvalgte områder inden for butikkens kunde-, vare-, informations- og pengestrøm. Løbende evaluering Selandia Retail foretager i forbindelse med undervisningens gennemførelse en løbende bedømmelse af eleven med henblik på at støtte og vejlede eleven i uddannelsesforløbet. Selandia Retails generelle evalueringsmodel for evaluering af undervisningen og elevernes personlige kvalifikationer skal integreres i ovennævnte evalueringsforløb som følger: Grundlaget for undervisning og evaluering Lærerens faglige og pædagogiske ansvar (at skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan lære noget): At være fagligt velforberedt og engageret At tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevernes forudsætninger (gennem udvælgelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler) At anvende forskellige undervisningsmetoder og -situationer (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.) At fremme elevernes personlige kvalifikationer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne At inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og form Elevernes indlæringsansvar (at være parat og villig til at lære): At arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.) At forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag At udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne læreprocesser At ville respektere lærere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse At bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer 1. Lærerne evaluerer løbende sammen med eleverne undervisningens indhold og elevernes udbytte af dette. Den gennemgående underviser er ansvarlige for, at introduktionen af denne evalueringsmodel indarbejdes i 1. skoleuge på 6. skoleperiode. Underviserne bestemmer selv hvilken evalueringsform, der skal anvendes - mundtlig eller skriftlig. Evalueringen skal integreres som et naturligt element i gennemgangen og bedømmelsen af de planlagte forløb. 14

15 2. Ved slutningen af hvert modul sender hver underviser en skolevejledning til elev og oplæringsansvarlig. Disse skolevejledninger skal opfattes som en vejledning til elev og oplæringsansvarlig om det nuværende standpunkt, eleven befinder sig på. 3. Elevernes personlige kvalifikationer indgår også i den evaluering, der er angivet i skolevejledningen. De personlige kvalifikationer, der fokuseres på, er: Ansvarlighed Samarbejdsevne Selvstændighed Initiativ Præcision Koncentration Der afholdes løbende interne tests. Afsluttende standpunktskarakter Denne bedømmelse foretages ved 6. skoleperiodes afslutning. Standpunktskarakteren fremkommer ikke som et gennemsnit af de karakterer, eleven har modtaget i sine skolevejledninger i løbet af uddannelsen. Standpunktskarakteren er en evaluering af elevens standpunkt på de -faglige kvalifikationer -generelle kvalifikationer -personlige kvalifikationer i forhold til uddannelsens mål på det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives. Fagprøvekarakteren Fagprøvekarakteren fremkommer ved den endelig eksamination, hvor eleven vurderes i forhold til de mål, der er beskrevet i bekendtgørelsen for uddannelsen. Alle elever skal til fagprøve. Underviser og censor med relevant erhvervserfaring bedømmer elevens præstation med én karakter, der er et udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Ved gruppearbejde bliver præstationerne vurderet enkeltvis. Udgangspunkt for bedømmelsen er den til fagprøven udarbejdede bedømmelsesplan. Skolen skal orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte fagprøver. 15

16 Bilag 1 Fagprøvebeskrivelse for salgsassistentelever Elevens navn: CPR nr. Adresse : : Postnr. & by : Uddannelsens betegnelse: speciale: Uddannelses periode fra den: til den: Praktiksted/butik: Uddannelsesansvarlig: Oplæringsansvarlig: Skole Klasse Underviser : : : Afleveringsdato : overskrides tidsfrist betragtes fagprøven som ikke bestået, og der skal ansøges skriftligt om tilladelse til at gå til eksamen. Fagprøveperiode fra den: til den: Eksamen den : Evt. bemærkninger: Elev Oplæringsansvarlig Uddannelsesansvarlig Underviser 16

17 Planlægning af fagprøve forløbet: Idé: Problemformulering: Mål: Handlingsplan: 17

18 Bilag 2 Elevnavn: Butik/varehus: Uge: Underviser: Elevvejledning for 6. Skoleperiode Modul Motivation & Interesse Har eleven vist interesse for aktiviteterne og været motiveret for at deltage i aktiviteterne. Engagement & Aktivitetsniveau Hvor stort har elevens engagement/aktivitetsniveau været i forbindelse med: - Klasselektionerne - Gruppearbejde - Eventuelle praktiske opgaver Faglig viden: Elevens udviste faglige viden: - Generelt på kurset - Test Efter 13-skalaen - Gruppeprojekt/-er & cases - Evt. Individuelt projekt/-er Beslutningsdygtighed: Har eleven kunnet, villet og turdet træffe beslutninger? Udstråler eleven energi? Viser og anvender eleven sin gennemslagskraft? Kontaktevner Hvordan er elevens sociale og faglige kontaktevner? Ja Gode Nej? Fornuftig e? 2006 Definition af vurderingsområder: 1: Meget interesseret og motiveret 2: God interesse og motivation 3: Jævnt motiveret og interesseret 4: Motivation og interesse kunne blive bedre 5: Ringe motivation og interesse 1: Meget engageret 2: Godt engageret 3: Engagement på det jævne 4: Engagement kunne blive bedre 5: Ringe engagement 1: Meget god faglig viden 2: God faglig viden 3: Fornuftig faglig viden 4: Faglig viden kunne være bedre 5: Ringe faglig viden 1: Meget god faglig viden 2: God faglig viden 3: Fornuftig faglig viden 4: Faglig viden kunne være bedre 5: Ringe faglig viden?: Intet observeret evt. udd. & udviklingssamtale i butikken.?: Intet observeret evt. udd. & udviklingssamtale i butikken. Samlet vejledende karakter: Efter 13-skalaen bedømt udfra elevens faglige og sociale kompetencer 18

19 Bilag 3 Hvilke karakterer tæller med i elevens gennemsnit? Hvis eleven har gennemført HG 1-årig inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Grundfag: Afsluttende karakterer S M Dansk 7 8 Engelsk 8 8 Erhvervsøkonomi 7 Informationstekn 6 Salg og service 7 8 Samfundslære 9 Områdefag (forskellige fra skole til skole): IT-værktøjer 8 Købmandsskab 7 Psykologi og service 9 Merkantil II 9 Eksamensprojekt på HG: Eksamensprojekt 9 Specialefag ( 6. Skoleperiode!) Standpunktskarakter 8 + eventuel valgfri supplerende specialefag Alle karakterer lægges sammen, og divideres med 15. Derved fremkommer gennemsnitskarakteren 7,9, og dermed er vejen åben til en fagprøve. Bemærk! Når denne elevtype ansættes, vil flere grundfag og områdefag typisk først blive afsluttet på skoleperiode, altså i det 1. år af elevtiden. Dette varierer fra skole til skole, men vil fremgå af elevens skolevejledning. Hvis eleven på skole periode ikke kommer til eksamen i f.eks. et fra HG1 uafsluttet grundfag, overføres standpunktskarakteren til at være afsluttende karakter i dette fag. Hvis eleven har gennemført HG 2-årig inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Grundfag: Afsluttende karakterer S M Dansk 7 8 Engelsk 8 8 Tysk 6 7 Erhvervsøkonomi 7 Informationsteknologi 6 Salg og service 7 8 Samfundslære 9 Områdefag (forskellige fra skole til skole): It-værktøjer 8 Købmandsskab 7 Psykologi og service 9 Forvaltning 7 Miljø og ressourcer 8 Sprog og kultur 9 Visuel markedsføring 7 Merkantil 1 9 Eksamensprojekt på HG Eksamensprojekt 1 9 Eksamensprojekt 2 8 Specialefag (6.skoleperiode) Specialefag 8 + evt. valgfri specialefag Alle karakterer lægges sammen og divideres med 22. Derved fremkommer gennemsnitskarakteren 7,7 og dermed er vejen åben til fagprøven. Når denne elevtype starter sin praktiktid, er alle karakterer kendte, på nær standpunktskarakteren for 6. skoleperiode. 19

20 Hvis eleven har gennemført studentereksamen samt 18 ugers HGS inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Grundfag Afsluttende karakterer S M Erhvervsøkonomi 7 Informationsteknologi 6 Salg og service 7 8 Områdefag (forskellig fra skole til skole) Merkantil 1 7 Specialefag ( 6. skoleperiode ) Standpunktskarakter 8 + evt. valgfri supplerende specialefag Alle karakterer lægges sammen og divideres med 6. Derved fremkommer gennemsnitskarakteren 7,2 og dermed er vejen åben til fagprøven. Når denne elevtype starter sin elevtid, er alle karakterer kendte, på nær den karakter fra 6. skoleperiode. Dette er gælder dog ikke i de tilfælde, hvor eleven først tager de 18 ugers HGS efter praktiktidens start Bemærk, at karakterer fra gymnasiet ikke tæller med. Hvis eleven har gennemført HHX inden ansættelsen, skal følgende karakterer medregnes: Specialefag ( 6. skoleperiode ) Fagprøvekarakter 8 + evt. valgfri supplerende specialefag Da eleven allerede har bestået HHX med minimum 6,0, skal denne elevtype blot opnå karakteren 6 eller mere på 6. skoleperiode for at være klar til fagprøven. 20

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI UDDANNELSEN SPECIALET ADMINISTRATION OG SPECIALET DAGLIGVAREHANDEL, SPECIALET TEKSTIL OG SPECIALET SALGSASSISTENT MED OG UDEN PROFIL Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21

Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21 Frederikshavn Handelsskoles idegrundlag... 2 Uddannelsens formål... 5 http://www.fhavnhs.dk/hg/studie-og_ordensregler.htm... 9 Undervisningens formål... 9 Grundfag... 9 Valgfag:... 9 Undervisningsplaner

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere