Social kapital i folkeskolen Relationer, dokumentationskrav, forandringer & trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social kapital i folkeskolen Relationer, dokumentationskrav, forandringer & trivsel"

Transkript

1 Social kapital i folkeskolen Relationer, dokumentationskrav, forandringer & trivsel Helsingør Lærerforening den , Frederiksdal Hans Jørgen Limborg:

2 Eftermiddagens fire temaer: Hvad er social kapital og lidt om nøglebegreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Hvorfor denne opmærksomhed på social kapital? Dokumentationskrav i folkeskolen set i lyset af social kapital Kan man øge den sociale kapital?

3 En definition Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab af løse dens kerneopgaver

4 Sum med jeres side m/k Hvad tænker du om den sociale kapital i din egen institution?

5 For at kunne løse den fælles opgave er det nødvendigt : At kunne samarbejde om løsningen At have tillid til dem man samarbejder med At det hele foregår på en retfærdig måde

6 Tillid-hvad er det på en arbejdsplads? Ledelse medarbejderne Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Medarbejderne ledelsen Medarbejderne har tillid til ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste Medarbejder medarbejder Velvillighed gode hensigter Kompetence i ord og handling Konsistent adfærd sige hvad man gør & gøre hvad man siger Lytte til andre og dele ansvar Er ikke noget, man kan forlange eller kræve af andre.

7 Retfærdighed Handler grundlæggende om at tingene går ordentligt for sig på arbejdspladsen: Konsistens mellem hvad der siges og gøres De berørte informeres og involveres Respekt - alle synspunkter mødes seriøst Synlighed og gennemskuelighed i fordeling af goder Forklaring på svære beslutninger Ankemulighed

8 Samarbejdsevne Samarbejdet på en arbejdsplads handler om drift, udvikling og strategi her og nu, i morgen og på lang sigt Samarbejdet udvikles gennem: Strukturelle rammer: muligheder for samarbejde Opgavefællesskab Kompetence-afstemning: hvem må/kan hvad? Strategi: fælles mål Fælles normer Rolleafklaring Anerkendelse

9 Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til deres fag Relationel koordinering er afgørende for kvalitet, produktivitet og trivsel Koordinering Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt Kommunikation Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Jody Hoffer Gittell

10 Gittels spindelvæv AMO/SU Skoleledelsen Skolens koordinationsudfordring Indskoling Læger Skoleforvalt ning Undervisning Mellemtrin Socialforvaltning Udskoling Forældre?

11 Virksomhedens sociale kapital Samarbejdsevne Kerneopgaven Retfærdighed Tillid

12 Social kapital og stress Stress (point) 40 34, ,5 25, , Lavt Under middel Over middel Højt Social kapital (Kvartiler) NFA 2005

13 Social kapital og mobning i Københavns Kommunes skoler og institutioner 20 19,6% 15 11,4% 10 6,0% 5 3,8% 0 Under 3,75 3,75-4,8 4,8-5,6 Over 5,6 Københavns kommune, BUF 2008

14 Fraværsdage/år Retfærdighed og fravær 12,1 7,6 8,3 6,5 6,3 5,8 4,5 5,1 Lav Under middel Over middel Høj Kvinder Mænd Retfærdighed NFA 2005

15 Social kapital og skolekarakterer En undersøgelse af 88 amerikanske skoler (2.167 lærere, forældre og 88 ledere) Elevernes sociale baggrund Lærernes erfaring Skolernes sociale kapital Karakterer i mundtlig engelsk Karakterer i matematik Leana & Pil. Organization Science 2006;17:

16 Social kapital og trivsel i Københavns Kommune 4,7 Trivsel 2008 Selvejende institutioner 4,6 Special institutioner Børnehaver Vuggestuer 4,5 Fritidshjem 4,4 Hele København * Integrerede institutioner 4,3 4,2 Specialskoler Folkeskoler 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 Social kapital

17 Ofte store forskelle på institutioner. Her skolerne i en provinskommune Retfærdighed Sp Ly 70 Sv No Hy Te 60 Ba So Ka 50 Mø Ro DK 40 Gr Lodret tillid

18 Social kapital og anerkendelse i arbejdet i en kommunes skoler Anerkendelse 80 E B A 70 H F DK G D C 60 L J I 50 K Social kapital

19 Social kapital og job tilfredshed i en kommunes skoler Jobtilfredshed E C 70 DK D A G B 60 F 50 L J H 40 K I Social kapital

20 Social kapital og ledelseskvalitet i en kommunes skoler Ledelseskvalitet 70 D C A B 60 F G E H DK 50 I J 40 L K Social kapital

21 Social kapital og arbejdsmængde i en kommunes skoler Arbejdsmængde (kvantitative krav) L K J I H DK F G E D B A 30 C Social kapital

22 Har vi brug for et nyt begreb? Vi kender til sammenhængen mellem helbred og trivsel og arbejdets fysiske rammer Vi kender til sammenhængen mellem helbred trivsel og organisation, kompetencekrav mm. Men også relationer er afgørende for trivsel og helbred?

23 SUMME PAUSE Sum med jeres side m/k Hvorfor er der så stor forskel på skoler?

24 Social Kapital skabes på den enkelte arbejdsplads I et projekt om psykisk arbejdsmiljø opdagede vi, at der er stor forskel på arbejdspladser, der grundlæggende har de samme arbejdsbetingelser? Et konkret eksempel: To afdelinger på en døgninstitution med 12 huse Samme topledelse, samme opgave, samme uddannelser, samme organisation, samme borgergruppe mm Et grønt hus og et rødt hus

25 Resultater fra institution A Det grønne hus Maj 2005

26 Resultater fra institution Enghuset B Det maj 2005 røde hus Krav i arbejdet Relationer og ledelse

27 Fravær og personaleomsætning "Det grønne hus" Lavt sygefravær ingen langtidssyge Stabil personalegruppe Indkøring af nyansatte ses som en pædagogisk udfordring "Det røde hus Højt sygefravær - flere langtidssyge Hyppig personaleudskiftning Indkøring opfattes som en arbejdsbelastning

28 Struktur og indflydelse "Det grønne hus" Personalemødet fungerer og træffer beslutninger (faste rammer, åbent ref.) Udnytter at have indflydelse på rammerne gennem valgte repræsentanter "Det røde hus Personalemødet drukner i snak og anekdoter Har ikke fået valgt TR og SiR

29 Registrering og dokumentation "Det grønne hus" Bruger Pædagogiske Udviklings Planer som pædagogisk værktøj til evaluering og kommunikation Laver enkle systemer for at opfylde andre registreringskrav "Det røde hus" Oplever PUP som et uoverkommeligt krav i en travl hverdag. Registreringer må laves som ekstraarbejde

30 Ledelse "Det grønne hus" Pædagogisk personaleledelse Uddannelse anvendes som udvikling af gruppen Skaber rum og tid til at arbejde med egne relationer Eksklusion af afvigere "Det røde hus" Opgave til opgave ledelse Uddannelse ses som belønning for den enkelte Får klaret dagen og vejen Plads til alle!

31 Sociale relationer i 2 ens huse Det effektive og velfungerende hus Fokus på opgaven fælles mål Dialog og ansvar for helheden Opbakning til én pædagogisk linie Bruger energi på det de kan handle på Uddelegering af ansvar Huset med dårlig trivsel Fokus på følelser Uformelle magtkampe Forskellige tilgange trives Leder svært ved at skabe forslag Interne uenigheder

32 Forskellen lå i varetagelsen af relationerne og tilgangen til opgaven?

33 Den positive udviklingsspiral Efter Gittell

34 Den negative udviklingsspiral Efter Gittell

35 SUMME PAUSE Sum med jeres side m/k Hvad tænker du nu om den sociale kapital i din egen institution?

36 PROJEKT ENGAGEMENT ELLER MISTILLID - KONTROL, EVALUERING OG SOCIAL KAPITAL I FOLKESKOLEN Antagelser: Det øgede omfang af krav til registrering og dokumentation tager tid fra kerneopgaven, men opleves også som krænkende og udtryk for mistillid Den enkelte skoles sociale kapital har betydning for, hvordan skoler og forvaltning formår at møde krav til registrering og dokumentation 36

37 Forløb projekt Engagement eller mistillid Seminar for de to kommuner Seminar for hver af de to kommuner Trivselsmåling alle skoler i Faxe Kvalitativ kortlægning 7 skoler -Historieværksted -interview Observation Fokus på forvaltningerne Trivselsmåling alle skoler i Faxe Indsatser skoleår 2010/11 Aftale med 7 skoler Handleplaner: skoler og forvaltning Befolkningsdata 2012 Engagement eller mistillid kontrol, evaluering og social kapital i folkeskolen

38 Fra krænkende adfærd til urimelige arbejdsopgaver Semmer 2007.

39 MÅLING AF ILLEGITIME OPGAVER OG Måling af urimelige opgaver og stressorer Repræsentativ, National undersøgelse blandt 6531 ansatte i forskellige job Inden for de sidste 12 måneder, i hvor høj grad er dit arbejde blevet besværliggjort af følgende ting - Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde - Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du finder unødvendigt - Uhensigtsmæssige arbejdsgange - Mange afbrydelser Svarkategorier: I meget ringe grad/ I ringe grad/ Delvist/ I høj grad/ I meget høj grad

40 10 highest ranking job-groups ILLEGITIME OPGAVER I JOBGRUPPER Urimelige opgaver (0-100) i jobgrupper -Nationalt (0-100) Illegitimate tasks and stressors Total Gymnasielærere Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Universitetsforskere Politi og fængselspersonale Pædagoger daginstitution Plejepersonale hospital Læger og tandlæger Sygeplejersker Folkeskolelærere Socialrådgivere Mean score N= 6531

41 Højeste fem jobgrupper % med Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde (i høj eller meget høj grad) Total gns. Butiksindehavere Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Militær og civilforsvar Politi og fængselspersonale Socialrådgivere Bibliotekarer og museumsfolk Folkeskolelærere 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

42 Højeste fem jobgrupper MED PAPIRARBEJDE (FX SKEMAER, DOKUMENTATION ELLER EVALUERINGER) SOM DU % med Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du FINDER UNØDVENDIGT? (I HØJ ELLER MEGET HØJ GRAD) finder unødvendigt? (i høj eller meget høj grad) Total gns Plejepersonale på plejehjem Socialrådgivere Selvstændige byggeri Folkeskolelærere Gymnasielærere

43 43

44 SCORE (0-100) PÅ URIMELIGE OPGAVER SKOLERNE I FAXE

45 DOKUMENTATIONSKRAV I FOLKESKOLEN Elevplaner Årsplaner Udviklingsplaner Kvalitetsrapporter Nationale tests Lokale tests Indberetninger til de sociale myndigheder Fraværsregistrering Administrative indberetninger: Budgetopfølgninger, Vikardækning etc Medarbejdertrivsels undersøgelser Elevtrivsel undersøgelser Ad Hoc: spørgeskemaundersøgelser, ugepakker 45

46 Dokumentationskrav i folkeskolen Elevplaner Uddannelsesbog Uddannelsesplan Kvalitetsrapporter Karaktergennemsnit på nettet Nationale test Pædagogisk psykologisk udredning KL s udviklingsprogram: Skole-, klasse- og elevmål Afbureaukratiseringsudvalg Udfordringsretten og frikommuner Engagement eller mistillid kontrol, evaluering og social kapital i folkeskolen

47 ELEVPLANER - HÅNDTERINGSSTRATEGIER 47 Tre overordnede strategier: Integration i eksisterende evalueringspraksis/offensiv helhedstænkning Eksisterende, velfungerende procedurer for elev-målsætninger, og forældre-konsultationer Elevplanerne dårligere erstatninger for lokalt udviklede systemer Integrerer dokumentationskrav konstruktivt i de daglige rutiner Minimal indsats afkrydsning/skærme-ledelse Standardiserede afkrydsningsskemaer Giv kejserens hvad kejserens er og spild ikke tiden Beskytter lærerne mod forstyrrelser af undervisningen Få ressourcer bliver brugt men minimalt udbytte Frit valg for lærerne/ laisse-fair Frit valg stor variation Nogle lærere udvikler egne brugbare systemer, andre undgår at lave elevplaner Mere konstruktiv brug af elevplanerne, mangler resourcer til at integrere dem

48 KVALITETSRAPPORTER - HÅNDTERINGSSTRATEGIER Standardiserede indberetninger i Københavns kommune Frihed indenfor bekendtgørelsens rammer i Faxe Reaktioner fra ledelse (og lærere): - Dårligt sammenligningsgrundlag registrering for forskellig - Skønmaleri uden fokus på det vigtigste - Meningsløse oplysninger - Tunge procedurer for rettelser/ændringer - Krænkende af faglig stolthed - Dræn af energi og ressourcer - Potentielt godt styringsværktøj Reaktioner fra forvaltningen: vi har med tiden udviklet et godt værktøj, til at styrke samarbejdet med skolerne 48

49 UDVIKLINGEN AF KVALITETSRAPPORTERNE Undervisningsministeriet Nødvendig ressourcestyring Bedre målbare resultater Sikrer at kommunerne højner fagligheden Skaber åbenhed omskolevæsenet Forvaltningen Skoleledelsen Pålagt opgave administrativ praksis Værktøj til dialog Udvikling: generation Fra kvantitative data til kvalitative Pålagt opgave konkurrerer med andre styringsredskaber Dobbelt arbejde Illigitim kontrol Dialog med forvaltningen OK at der stilles krav Skolen lærergruppen Øget arbejdsmængde Uklar opgave Forkert billede af skolen OK med lokalt vurderingsgrundlag Lærer elever Ingen betydning

50 UDVIKLINGEN AF ELEVPLANERNE Undervisnings- ministeriet Bedre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen Bedre målbare resultater Bedre forældre inddragelse Forvaltningen Metodefrihed i skolerne Skoleledelsen A: Vi fastlægger en model som alle bruger B: Vi sætter et udviklingsarbejde i gang C: Den enkelte lærer fastlæger sin egen model Skolen lærergruppen 1. Urimeligt krav ( det gør vi jo allerede ) 2. Øget arbejdsmængde 3. Udvikler tilpasset model (vores egen udgave) 4. Brugbart redskab Lærer elever Styrket forældre samarbejde Støtte til elever Øget arbejdsmængde

51 FRA UBRUGELIGE ELLER NEDBRYDENDE DOKUMENTATION / KONTROL Sammenhængen mellem præstation og krav/målopfyldelse ofte i fokus Meningsløs kontrol: ikke meningsfuldt for medarbejderen Skævvredet kontrol: kontrollen retter sig mod perifere opgaver - ikke kerneopgaven Gabestokken: offentliggørelse af fx nationale tests Bebrejdende kontrol: bruges til at bebrejde medarbejdere og ledere, at målsætninger ikke opfyldes Indsats Krav/mål Performance Resultat 51

52 TIL BRUGBAR DOKUMENTATION / LÆRING Legitimt og nødvendigt at der udøves kontrol i en virksomhed for at kunne give ordentlig feedback om sammenhængen mellem indsats og performance / resultat Skaber læring gennem dokumentation af indsats Medvirker til opbygning af social kapital Indsats Krav/mål Performance Resultat 52

53 SUMME PAUSE Sum med jeres side m/k Kan I genkende det?

54 HVORDAN UDVIKLER MAN DEN SOCIALE KAPITAL? Der findes desværre ikke en generel manual Man kan ikke bare sige til afdelinger med lav social kapital at de skal gøre som dem med høj social kapital Erfaringer viser, at social kapital kan opbygges

55 Udviklingen af social kapital på 11 skoler i en kommune over tre år med fokus på social kapital.

56 Tag ansvaret: Tag institutionens problemer på dig, selvom det er andre, der har skabt dem. Det er kun den siddende ledelse, der kan skabe betingelser for reelle forandringer. Vær tydelig: Jo mere usikkerhed der omgærder institutionen, jo vigtigere er det, at du er tydelig i dine udmeldinger. Når kommandovejene er klare, opstår der færre misforståelser. Medarbejderne vil faktisk gerne ledes. Vær offensiv: Ingen forbedringer sker af sig selv. Brug ekstern sparring, skab alliancepartnere i nærområdet og gå i clinch med forvaltningen. Engagement og visionær ledelse belønnes også oppefra.

57 DE SÆRLIGE VILKÅR VED AT HAVE FOKUS PÅ SOCIAL KAPITAL Retfærdighed og tillid kan ikke bare skrues op Social kapital is what happens to you, while your busy making other plans Derfor skal man investere på den måde der giver bedst mening for den enkelte skole. Målet er at styrke samarbejdet eksternt og internt

58 ØG DEN SOCIALE KAPITAL GENNEM BEDRE RAMMER Udvikling af teams og teamstruktur Er teamets opgaver klart formuleret? Har teamet de nødvendige rammer og vilkår? Er beslutningsstrukturer og roller tydelige? Har teamkoordinatoren den nødvendige støtte og opbakning? Lærermøder og pædagogiske møder med mening Fungerer mødeledelsen? Er der en klar og tydelig dagsorden? Holdes der fokus på emnet? Anser vi mødedeltagelse som en vigtig kompetence. Eks: Skole med stor stigning i social kapital det lange seje træk : fokus på de mulige forbedringer ikke enkelt-stående indsatser, men summen af mange, mindre indsatser og prioriteringer bevidst satsning på tydeliggørelse af rammer, roller og ansvar for de selvstyrende teams 58

59 ØGE DEN SOCIALE KAPITAL VED AT TAGE SIN EGEN MEDICIN Integrerer social kapital i pædagogisk udvikling Pædagogisk arbejde har fokus på relationer, anerkendelse og læring: Anvend erfaringer og tanker om relationer til eleverne til at styrke relationer i personalegruppen. (LP,PALS,& CASA) Et stærkt værdi fællesskab og et fælles sprog styrker social kapital Konstruktiv brug af konflikter (Fra fingerpegning og skyldsudmåling til fokus på det fælles problem ) Social kapital er den bløde side af lean 59

60 ØG DEN SOCIALE KAPITAL GENNEM UDVIKLING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSPRAKSIS Opgavefordeling Fordeler vi opgaver/klasser på en hensigtsmæssig og retfærdig måde? Skal der brydes med traditioner sådan plejer vi at gøre? Er privilegier baseret på forhold der er til forhandling? Inddrages dem der skal udføre opgaven i planlægning mm.? Styring og ledelse Er Frontlinie-ledernes opgaver klare? Hvad måler og belønner vi i arbejdet? Kvalitets- og trivselsmålinger af social kapital Med et simpelt spørgeskema kan man udarbejde en model over samarbejdet Find ud af hvad der bremser gode samarbejdsrelationer Brug resultaterne aktivt 60 En skole fik øje for samarbejdsproblemer ved at bruge Gittells spindelvæv

61 ØG DEN SOCIALE KAPITAL GENNEM LEDELSE OG PRIORITERING Rekruttering til samarbejde Sker rekruttering og fyring af medarbejdere alene ud fra deres formelle faglige kompetencer? Eller lægges der også vægt på, at de kan samarbejde med andre lærere, forældre og elever? Balance i økonomien Svært at få ressourcer frigjort til at arbejde med den sociale kapital, hvis mulighederne begrænses af økonomisk underskud Dermed ikke sagt at flere penge er lig bedre social kapital Tænke i kreative løsninger og lange udviklingsstræk Eks: Skole neddrosler taxa-kørsler til specialklasse-elever. Giver samtidig social og økonomisk gevinst. 61

62 OM AT STYRKE SAMARBEJDET MED SKOLENS OMGIVENDE SAMFUND Forbedre kommunikationen med forvaltninger, andre institutioner og Lokal miljøet Eks: - Personkontakt med socialforvaltningen omkring indberetninger - Brug af distriktsteams (Fakse) - Månedlige møder med områdeforvaltningerne (BUF) Forbedre kommunikationskanalerne (brugbar, rettidig og præcis kommunikation) - Indføre Ugepakker - Møder om kvalitetsrapporter - Kortlægge den relationelle koordinering 62

63 Gittels spindelvæv AMO/SU Skoleledelsen Skolens koordinationsudfordring Indskoling Læger Skoleforvalt ning Undervisning Mellemtrin Socialforvaltning Udskoling Forældre?

64 Generelle pointer: Social kapital kan understøttes på alle niveauer: forvaltning, ledelse, lærere, forældre Find anledningerne og brug dem Hver skole må finde sin egen vej. Vigtigere at have en vej end hvilken Skab opmærksomhedsfokus og fælles forståelse for problemstilling Indsatsområdet skal være væsentligt ift kerneopgaven 64

65 Det gælder om at opbygge en positiv spiral Fælles mål Delt viden Gensidig respekt Hyppig kommunikation Præcis og rettidig kommunikation Problemløsende kommunikation Efter Jody Gittell

66 .. og undgå den negative Funktionsrettede mål Specialiseret viden Manglende respekt Sjælden kommunikation Forsinket kommunikation Fingerpegende kommunikation Efter Jody Gittell

67 Hans Jørgen Limborg TeamArbejdsliv ApS Mobil

68 Styringsparadigmer HR styring Menneskelige ressourcer, kvalifikationer og kompetenceudvikling Fornyelse (Team, Trivselsmålinger) Relationsparadigmet NPM - kontrakt Mål og rammestyring Dokumentation af effekt og resultatopfyldelse Styring af relationer Samarbejde og organisering af arbejdet med det for øje at optimere kerneydelsen Mennesket i fokus (Refleksiv ledelse, anerkendelse, social kapital) Professionsstyring: Faglighed, normer, standarder, certificering Kompetencekrav (Uddannelse, supervision) Humanisme paradigmet? Det professionelle paradigme New public management Marked Det bureaukratiske paradigme (Måling, benchmark) Systemet i fokus Regel styring Bygninger og teknologi, Lønninger, forbrug af ressourcer (Retningslinier og direktiver) Kilde: Leon Lerborg: Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Tradition

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet v v v v Temaeftermiddag, Høje Taastrup Kommune Hedehuset, 28-10-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det med velfærdssamfundet?

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere