KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport"

Transkript

1 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI.DK Årsrapport 214

2 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29 N 22 København N Telefon CVRNR: Institutionskode: 1164 Regnskabsår: Hjemstedskommune: København FORMÅL Københavns Erhvervsakademi udbyder erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal i henhold til vedtægten dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser og efter og videreuddannelser i Region Hovedstaden. Desuden skal Københavns Erhvervsakademi udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner i relation til de erhvervsrettede videregående uddannelser. BANK Danske Bank, Statens betalinger Nykredit Erhverv BESTYRELSE Henrik Salée Bestyrelsesformand Direktør, COO i RMIG A/S Udpeget af DI Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Forbundsformand i Dansk Elforbund Udpeget af bestyrelsen Lena Haraldsson Formand i TL København Udpeget af LO/FTF Simon Tøgern Forbundssektorformand i HK/Privat Udpeget af LO/FTF Gert Johansen Formand i Konstruktørforeningen Udpeget af LO/FTF Stine Egsgaard Adm. direktør i J. Jensen A/S Udpeget af Dansk Byggeri Nina Nørregaard Counsel Legal Manager, IBM Danmark Udpeget af DI Helle Bro Krogen Direktør i MT Højgaard A/S Udpeget af bestyrelsen Lars Bentzon Goldschmidt Partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Udpeget af bestyrelsen David Jonas Fisher Underviser på Udpeget af medarbejdere Jesper Hvidkjær Pedersen Underviser på Udpeget af medarbejdere Josefine D. Larsen Studerende på Udpeget af s studerende Sune V. Svendsen Studerende på Udpeget af s studerende REKTOR Ingo Østerskov REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postbox 16 9 København C ÅRSRAPPORT /32

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedsprofil 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsens beretning 8 Målrapportering 1 Årsregnskab 18 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 22 Balance 23 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 Særlige specifikationer 28 Friplads og stipendier 29 Ledelsens påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 31 3 / 32 ÅRSRAPPORT 214

4 Virksomhedsprofil Københavns Erhvervsakademi () er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. er oprettet af Undervisningsministeriet den 1. september 28 i henhold til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. har hjemsted i Københavns Kommune og skal i henhold til vedtægten dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. udbyder en lang række erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelse. Disse repræsenterer et bredt spænd af uddannelser inden for teknologi, design, IT, business og sundhed. Aktiviteterne omfatter endvidere s Forsknings og innovationscenter, der indsamler og formidler viden på alle s uddannelsesområder og desuden har ansvar for biblioteksfunktion, materialebibliotek, platforme og en lang række projekter. s topledelse består af en direktion på to medlemmer: rektor Ingo Østerskov og ressourcedirektør Jesper Rasmussen. Rektor er ansvarlig for de fem programområder, der i det daglige ledes af hver sin programchef, samt for fire tværgående centre, der ledes af fire centerchefer. Ressourcedirektøren har ansvar for økonomi og regnskab, administration, indkøb, IT og lokaleforsyning, idet den daglige ledelse varetages af seks funktionschefer. Programcheferne har ansvar for uddannelsesaktiviteterne indenfor de fem programområder: BYG, DESIGN, DIGITAL, TEKNIK og KOMPETENCE. De fem centre varetager tværgående uddannelsesrelaterede opgaver: Forskning og innovation, kvalitetssikring og HR, internationalisering, kommunikation og markedsføring. beskæftigede i 214 i gennemsnit 486 medarbejdere (årsværk), hvoraf 316 var undervisere. Heraf var knapt 34 ansat som timelærere. Der var i 214 ansat medarbejdere på særlige vilkår svarende til 23 årsværk. Der blev i 214 optaget studerende og præsteret 4.53 tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ), herunder 612 under åben uddannelse. Hertil kommer 35 ikketilskudsudløsende studerende fra tredjelande (uden for EU/EØS). havde i 214 studerende fra mere end 6 lande og 63 studerende deltog i studieophold i udlandet i løbet af studietiden. har aktiviteter på 9 forskellige adresser i det storkøbenhavnske område: Prinsesse Charlottes Gade (ejet), Lersø Parkallé (ejet), Frederikkevej (ejet), Lygten 16 (ejet), Lygten 37 (lejet), Bispevej (lejet), Landskronagade (lejet), Baltorpvej (lejet) samt Guldbergsgade (lejet). Der er indgået betinget aftale om afhændelse af ejendommen Lersø Parkallé 2 med virkning fra 1. april 216. ÅRSRAPPORT /32

5 FAKTA UDDANNELSE TYPE STÅ 214 OPTAG 215 STÅ 215 Forventet Forventet Automationsteknolog Byggetekniker Datamatiker Designteknolog Edesigner El og VVSinstallatør Energiteknolog Institut for ædelmetal IT teknolog Kort og landmålingstekniker Multimediedesigner Produktionsteknolog Bygningskontruktør Byggekoordinator Design & Business Ekonceptudvikling Optometri Produktudv. og teknisk integration Smykker, teknologi og business Softwareudvikling Webudvikling Økonomi & IT Fuldtidsuddannelse i alt Energiteknolog Finansiel rådgivning Human Ressources Innovation, produkt og produktion International handel og markedsføring Kommunikation og formidling Ledelse Retail Sundhedspraksis Økonomi og ressourcestyring Informationsteknologi Diplom i design og business Diplom i ekoncept Diplom i ledelse Datamatiker Designteknikere Multimediedesigner Fagspec. kurser Indledningsfag Deltidsuddannelse i alt AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU Diplom Diplom Diplom Enkeltfag Enkeltfag Enkeltfag Fagspec. kurser Indledningsfag Total Forklaring: AK: PB: AU: Fagspec. kurser: Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Akademiuddannelse deltid Fagspecifikke kurser 5 / 32 ÅRSRAPPORT 214

6 6 /32 ÅRSRAPPORT 214 Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad ,3 86,9 34,9 43, ,8 82, 36,8 42, , 63,6 34,9 38, ,8 64,3 35,4 35, , 66,3 36,5 35, HOVED OG NØGLETAL

7 Nøgletal for aktivitet vedrørende ordinære heltidsuddannelser og åben uddannelse STÅ fuldtidsuddannelser STÅ praktik STÅ fuldtidsuddannelser STÅ åben uddannelse / efteruddannelse STÅ i alt Heraf udlagt til andre Antal dimittender i alt Antal udvekslingsstuderende i alt Årselever for udenlandske selvbetalere i alt Antal årsværk uddannelser Antal årsværk i øvrige Antal årsværk i alt STÅ / årsværk uddannelser 1,8 11, 13,8 12,7 12,6 Danske studerende i udlandet Udenlandske studerende fra tredjelande International studenterudveksling i alt ekskl. EU / EØSborgere Omkostninger pr. 1 STÅ () Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Lønomkostninger () Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige / 32 ÅRSRAPPORT 214

8 Ledelsens beretning Samlet vurdering af årets resultater Igen i 214 har der været vækst i antal studerende på s uddannelser, omend mere moderat end i de foregående fem år, hvor s studentertal blev mere end fordoblet. Antallet af tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ) er steget med 171 fra i 213 til 4.53 i 214, hvilket svarer til en bestand på heltidsuddannelserne på mere end studerende og på deltidsuddannelserne ca kursister. Det er ledelsens vurdering, at det aktuelle aktivitetsniveau er tilstrækkeligt til at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed, og vækst er således ikke en selvstændig målsætning. For de mindste af de tekniske uddannelser vil en fortsat vækst i studentertallet dog være nødvendig for at styrke de faglige miljøer. I 215 ventes regeringens dimensionering af tilgangen til de videregående uddannelser at slå igennem, således at der må forventes at ske en opbremsning af væksten og stabilisering på et niveau på formentlig mellem 4.5 og 5. STÅ. Væksten i antal STÅ i 214 har stillet krav om tilførsel af underviserressourcer og andet personale. har i 214 øget medarbejderstaben med 27 årsværk hvoraf 2 udgøres af undervisere. Pr beskæftigede således 486 årsværk, heraf 316 undervisere. Af disse var 34 timelærere. s årsresultat på 7,4 mio. kr. er især påvirket af de omskiftelige markedsvilkår for kurser for ledige, der tegner sig for en væsentlig del af s deltidsuddannelser. I løbet af sommeren skete der således et brat og uventet fald i aktiviteten på seksugers jobrettede kurser til ledige. Dette gav ledelsen anledning til at foretage en række tilpasninger for at leve op til budgettets resultatforventning på 5,4 mio. kr. I årets sidste måneder vendte aktiviteten imidlertid tilbage i fuldt omfang, således at hovedparten af den tabte omsætning blev indhentet. Det er baggrunden for, at årets resultat overstiger budgettet med ca. 2 mio. kr. I slutningen af 214 er der med offentliggørelsen af Beskæftigelsesministeriets positivliste skabt større klarhed om prioriteringen af kurser og målgrupper for ledige. Efter den nye ordning er seks ugers jobrettede kurser for ledige forbeholdt ufaglærte og faglærte samt faglærte med korte videregående uddannelser, hvilket giver gode muligheder for vækst på s tekniske uddannelser. Det ændrer dog ikke grundlæggende ved, at kurser for ledige fortsat er genstand for politisk styring og derfor indebærer en potentiel økonomisk usikkerhed. Derfor bør disse kurser adskilles styrings og budgetteringsmæssigt fra heltidsuddannelserne som en marginal aktivitet, omend med stor økonomisk betydning for s samlede økonomi. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 215 har det derfor været en forudsætning, at heltidsuddannelserne i sig selv kan skabe et positivt resultat uden bidrag fra kurser for ledige. Ledelsen lægger desuden vægt på, at der etableres et bedre prognoseberedskab på dette område, så ændringer i den underliggende aktivitet kan opfanges tidligere og mere sikkert, end tilfældet er nu. I forbindelse med behandlingen af s årsregnskab for 213 blev der på grundlag af en mæglervurdering foretaget en nedskrivning på 8,6 mio. kr. af den bogførte værdi af s ejendom på Lersø Parkallé. Denne nedskrivning betød, at måtte notere et underskud på 4,1 mio. kr. i 213. Siden har ejendommen været udbudt til salg efter statens regler, og i efteråret 214 lykkedes det at sælge ejendommen for den bogførte værdi. Handlen er dog betinget af visse kommunale godkendelser og kan først gennemføres i 216. Ledelsen anser det for usandsynligt, at køber ikke opnår de fornødne kommunale godkendelser. Salget af ejendommen på Lersø Parkallé betyder, at kan arbejde videre med realisering af lokaliseringsplanen, der indebærer samling af aktiviteten på færre og større enheder. Det kontante provenu ved salget på anslået 31 mio. kr. vil bl.a. blive anvendt til nedbringelse af den langfristede gæld, således at samlede belåningsgrad fastholdes omtrent uændret. I november 214 blev sammen med en række andre institutioner stillet over for tilbagebetalingskrav fra Uddannelses og Forskningsministeriet som følge af ubalance mellem antal indgående og udgående udvekslingsstuderende. For s vedkommende vedrører ubalancen 213 og 214 og udgør op til 4,3 mio. kr. Det endelige tilbagebetalingskrav forventes dog at blive noget mindre. I regnskabet for 214 er der indregnet en hensættelse af det fulde beløb. Årets resultat betyder, at egenkapitalen er steget fra 18,3 mio. kr. i 213 til 114,9 mio. kr. ultimo 214. Egenkapitalen skaber et solidt grundlag for s fortsatte vækst og udvikling. Ved årets udgang udgjorde de likvide beholdninger ca. 52 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende. Henset til den store usikkerhed, der har været med hensyn til vilkårene for kurser for ledige, anser ledelsen samlet set årets resultat som tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Der er efter ledelsens vurdering ikke særlige usikkerheder ved indregning og måling. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er siden regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtrådt begivenheder, der forrykker vurderingen af årsrapporten. Risici I efteråret 214 introducerede uddannelses ÅRSRAPPORT /32

9 og forskningsministeren en model for øget dimensionering af optaget til de videregående uddannelser, der skønnes at have relative dårlige beskæftigelsesperspektiver. For s vedkommende indebærer modellen et mindre optag til visse it og designuddannelser (datamatiker, ITteknolog, multimediedesigner, designteknolog og edesigner) på i alt 295, når modellen er fuldt indfaset i 218. De dimensionerede uddannelser er toårige (datamatiker dog 2½årig), og den reducerede tilgang vil derfor slå igennem på s samlede STÅtal med tilsvarende større vægt, formentlig omkring 3 STÅ, når der korrigeres for et forventet frafald. Omvendt er der fortsat mulighed for at øge optaget på de ikkedimensionerede uddannelser, hvilket kan reducere eller helt fjerne effekten af dimensioneringen på det samlede STÅtal. På Finanslov 215 er undervisningstaksterne reduceret med 1,6 pct. og de øvrige takster med,4 pct. Reduktionen af undervisningstaksterne, der vejer tungest i de samlede tilskud, er mindre end fastsat i Finanslov 214, hvilket skyldes, at bidraget til omstillingsreserven i 215 er tilbageført til taksterne. Den meget stramme takstudvikling i budgetoverslagsårene er dog fastholdt. I 218 er der således udsigt til en reduktion af undervisningstaksterne på 8,9 pct. og øvrige takster på 7,8 pct. i forhold til 214. Det er ledelsens samlede vurdering, at s økonomi er så robust og manøvremulighederne så gode, at de strammere økonomiske rammer ikke indebærer nogen væsentlig økonomisk risiko, så længe den tætte økonomiske styring fastholdes. Vigtige resultater i 214 Den enkeltbegivenhed, der har involveret flest medarbejdere og samlet set krævet den største ressourceindsats i 214, er institutionsakkrediteringen. Der er i løbet af 214 udarbejdet en grundig selvevalueringsrapport med et omfattende dokumentationsmateriale, et uafhængigt internationalt panel har aflagt to besøg og i den forbindelse interviewet et stort antal medarbejdere. Panelet har udvalgt fire områder til yderligere belysning, inden akkrediteringspanelets rapportudkast endelig kom i januar 215. Heri indstilles til en betinget positiv akkreditering, idet indenfor de næste par år skal styrke kvalitetssikringen af to konkrete områder for at opnå en fuld akkreditering. Dette anser ledelsen for et meget tilfredsstillende resultat. At det inden for s korte levetid som selvstændig institution er lykkedes at etablere og forankre et kvalitetssystem, der kan udløse en positiv, omend betinget, akkreditering, er et resultat, som alle på kan være stolte af. har afgivet høringssvar til rapportudkastet i januar 215. Den endelige afgørelse træffes af Akkrediteringsrådet på deres møde den 25. marts 215. Materialeteknologi med særlig vægt på bæredygtighed har fra s etablering været et vigtigt indsatsområde. Dette førte til, at i 212 indgik aftale med det New Yorkbaserede materialeteknologiske konsulentfirma Material ConneXion om etablering af et materialebibliotek. Materialebiblioteket udgør en væsentlig del af et bredere materialeteknologisk center, Material Design Lab, der blev officielt indviet i januar 215. Det er ledelsens forventning, at Material Design Lab vil blive et uddannelsesmæssigt aktiv og en værdifuld platform for s virksomhedskontakt. I foråret 214 blev de sidste administrative funktioner hjemtaget fra det administrative fællesskab, har været en del af siden etableringen i 29. s selvstændige styring af alle administrative funktioner har været et væsentligt mål for ledelsen for at muliggøre administrativ integration og valg af tekniske og systemmæssige løsninger, der passer til s behov. Væsentlige indsatsområder og forventninger til 215 Udsigten til faldende takster i kombination med dimensionering af optaget betyder, at den tætte økonomiske prioritering og styring må fastholdes. Endvidere må indsatsen for at tiltrække studerende til de ikkedimensionerede, især tekniske, uddannelser styrkes. Dette er i overensstemmelse med intentionerne i den vækstaftale, Vækstplan DK, som regeringen indgik med forligspartierne i 214. Som resultat af denne aftale, er der over en syvårig periode afsat 355 mio. kr. til øget efter og videreuddannelse af faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område. Endelig vil ledelsen fokusere på at styrke s indtægtsgrundlag gennem indtægtsdækket virksomhed. På bygningsområdet er renoveringen af ejendommen på Frederikkevej afsluttet i begyndelsen af 215. Ejendommen vil udgøre en velegnet og indbydende ramme om s deltidsuddannelser m.v. I 215 er der planlagt et større renoveringsprojekt, nemlig af to bygninger på Prinsesse Charlottes Gade, der i forhold til s øvrige ejendomme har et efterslæb både med hensyn til vedligeholdelse og studiemiljø. Renoveringsprojektet er første skridt i retning mod en opretning, således at alle s adresser kan tilbyde indbydende og velegnede rammer for studerende og ansatte. På det administrative område stiller takstreduktionerne krav om markante administrative effektiviseringer. Der er igangsat flere initiativer til digitalisering og forenkling af administrative procedurer, bl.a. implementering af et digitalt work flowsystem, der allerede har medført en mærkbar administrativ effektivisering. Målet er, at alle s administrative processer digitaliseres, og at digitalisering gradvis skal udstrækkes til at omfatte alle dele af s virksomhed. For 215 er der budgetteret med et overskud på 6 mio. kr. 9 / 32 ÅRSRAPPORT 214

10 MÅLRAPPORTERING Målrapportering s UDVIKLINGSKONTRAKT 214 A. Nærværende målrapportering markerer afslutningen på udviklingskontrakten og overgangen til en ny udviklingskontrakt for har de seneste to år arbejdet målrettet med målopfyldelsen, hvilket har resulteret i, at 3 ud af 31 mål er helt eller delvist indfriet. For størstedelen af de delvist indfriede mål gælder det, at der er noteret en fremgang, dog ikke med den prognosticerede hastighed. Endvidere vidner målrapporteringen om et mere og mere homogent kvalitetsniveau på tværs af mange forskelligartede fagligheder. Den øgede homogenitet i kvaliteten understøttes af et kvalitetssikrings og udviklingssystem, som for ganske nyligt blev positivt indstillet i regi af institutionsakkrediteringen. 1. Bedre kvalitet i uddannelserne: 2 ud af 6 mål helt indfriet, 4 mål er delvist indfriet og ingen mål er ikke indfriet De studerendes vurdering af kvalitet ( ) Fælles for de fire delvist indfriede mål er, at de baseres på de studerendes tilfredshed. For tre af målene gælder det, at der har været positiv udvikling over de sidste 2 år, men den målsatte stigning er ikke helt indfriet. Ud fra en absolut betragtning er niveauet dog tilfredsstillende. Desuden gælder det for målene, at alle uddannelser ligger over minimumsstandarden, hvilket vidner om et homogent kvalitetsniveau på tværs af faglighed og miljø. Modsat ovenstående mål er spredningen i de studerendes tilfredshed med kontakten til erhvervslivet større. Særligt EAK Kort og landmålingstekniker scorer lavt, hvilket afledes af et problematisk skemaplanlægningsforløb, som nu er håndteret. I udviklingskontrakten for fortsætter med at have fokus på ovennævnte mål iht. at øge tilfredsheden hos de studerende. har endvidere i regi af udviklingskontrakten anført mål for udvikling og implementering af en ny studieafviklingsmodel, der, indenfor fælles overordnede rammer, skal sikre en effektiv ressourceudnyttelse, understøtte en høj studieintensitet og tværfagligt samarbejde. Herudover skal den sikre ensartet og rettidig information til de studerende. Endvidere udvikler en studieaktivitetsmodel, der skal skabe klarhed om uddannelsernes krav om studieaktivitet og brug af forskellige læringsformer. Studieaktivitetsmodellen skal bidrage til at styrke tilrettelæggelsen af uddannelserne og skærpe kvaliteten i den pædagogiske og didaktiske praksis. I relation til de studerende skal modellen bl.a. anvendes under intro og studievejledningsforløb, herunder i formidlingen af forventet arbejdsbelastning på de forskellige semestre. Det forventes, at studieafviklingsmodellen og studieaktivitetsmodellen vil bidrage positivt til de studerendes tilfredshed. 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet: 4 ud af 5 mål helt indfriet, 1 mål er delvist indfriet og ingen mål er ikke indfriet Øget udbud af efter og videreuddannelsesaktiviteter (2.3.2) Aktivitetsmålet for akademiuddannelser har ikke kunnet realiseres. Målet blev sat meget højt i efteråret 212, og efterfølgende ændringer i regelsættet for efteruddannelse har yderligere vanskeliggjort målopfyldelsen. Dog kan i år registrere en fremgang på akademiniveau ift Det forventes, at aktivitetsniveauet vil stige yderligere bl.a. p.ga. VEUreformen. 3. Tidligere færdig og mindre frafald: 2 ud af 3 mål er delvist indfriet og et mål er ikke indfriet Gennemførsel og fastholdelse ( ) Både for gennemførelse og fastholdelse kan registrere en lille forbedring dog ikke tilstrækkelig stor til at nå målet. Forbedringen kan bl.a. tilskrives spredningen af evidensbaserede og praktisk afprøvede fastholdelseskoncepter. Der er dog specifikke uddannelser, som ligger under minimumsstandarden på gennemførsel og fastholdelse. For uddannelserne gælder følgende: PBA Økonomi og IT uddannelsen er relativ ny og starten har været præget af en ubalance mellem de studerendes forventninger og uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Derfor har uddannelsen i samarbejde med FORSKNING & INNOVATION udfoldet fastholdelseskoncept, Mentorportfolio, som omfatter programlagte dialogmøder, obligatori ÅRSRAPPORT /32

11 MÅLRAPPORTERING ske skriftlige afleveringer og logbog over de refleksioner, de studerende har over studiet og egen læring. PBA Optometri der er udarbejdet en særlig fastholdelsesstrategi for netop denne uddannelse, som bl.a. omfatter forventningssamtaler med nye studerende, kontaktunderviserfunktion, samarbejde mellem kontaktunderviser og studievejledningen, fraværsregistrering/fastholdelsessamtaler m.m. Set i et udviklingshistorisk perspektiv har EAK ITteknolog indenfor 214 forbedret fastholdelsen, hvilket vidner om, at aktiviteter som faste studiegrupper og professionel sparring med s fastholdelsesambassadører har haft en positiv indvirkning. Dog ligger uddannelsen stadig lavt, og derfor vil uddannelsen redefinere rekrutterings og optagsstrategien for det kommende optag. har videreført fokus på fastholdelse i udviklingskontrakten Nye standardmeritaftaler (3.3.1) Meritaftaler har til hensigt at være studietidsforkortende eller studielettende. I arbejdet med at sikre merit på tværs af s uddannelser, har det dog vist sig, at strukturelle forhold umuliggør standardmerit i den form, det var tiltænkt. vil undersøge mulighederne for samlæsning på tværs af uddannelser, fælles valgfag m.v., der skal styrke de studerendes mulighed for merit ved studieskifte. har allerede udarbejdet et valgfagskoncept, der pt. er implementeret på ét programområde. Det forventes, at de øvrige programområder omfattes senest i Øget innovationskapacitet: 8 ud af 11 mål helt opfyldt og 3 ud af 11 mål er delvist opfyldt og ingen mål er ikke indfriet Afsluttende eksamens eller bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed (4.2.1) Antallet af studerende, der skriver afsluttende eksamens eller bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed, er stagnerende, og derfor er den målsatte progression ikke nået. Den primære årsag til, at målet kun delvist indfries, er, at et stadig større antal studerende vælger at skrive afsluttende eksamens eller bachelorprojekt i deres egen virksomhed og altså ikke en ekstern virksomhed, som definitionen i metodeopgørelsen lægger op til. EAK ITteknologuddannelsen ligger under minimumstandarden. Dette har afledt en række initiativer primært vedrørende praktik og overgangen fra praktik til afsluttende eksamensprojekt. Først og fremmest har uddannelsen fokuseret på at forbedre vejledningen før, under og efter praktikken mhp. at styrke indholdet, relevansen og relationen i/til praktikken/ praktikvirksomheden og derved øge mulighederne for et længerevarende engagement mellem praktikvirksomhed og studerende, der rækker ud over praktikken og gerne også ud over studiet. Endvidere har siden 213 registreret alle underviser og studenterbaserede relationsaktiviteter, bl.a. mhp. at tilvejebringe en database over relevante samarbejder. Registreringerne er tilgængelige for alle s uddannelser, og EAK ITteknologuddannelsen har det seneste år anvendt dem systematisk og strategisk. Berøring med Material ConneXion (4.4.2) Det har vist sig vanskeligt at integrere alle uddannelser i s brede uddannelsesportefølje i Material ConneXion indenfor den korte tidshorisont, der var fastsat. Det gælder bl.a. s digitale uddannelser. Videnkuponsamarbejde (4.5.1) fik afslag på en ansøgning om videnkuponsamarbejde, som i stedet blev til et blandt mange samarbejdsprojekter finansieret via puljen for Praksisnær Innovation, som Uddannelses og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser har tilbudt Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. har brugt hele puljen i på 2 millioner kr. til udvikling og afvikling af 11 projekter under Week 214 og har fået en ekstra bevilling for 215 på en halv million kr. I forlængelse af udviklingskontrakten fortsætter med at understøtte og udvikle innovations og entreprenørskabskulturen. Som beskrevet, har allerede lagt en række spor ud med henblik på at styrke innovation og entreprenørskab horisontalt i organisationen. Lige så vigtigt er det at udrede den vertikale innovationskraft, opsamle og sprede 11 / 32 ÅRSRAPPORT 214

12 MÅLRAPPORTERING erfaringer samt sikre et fælles sprog og en fælles referenceramme for innovation og entreprenørskab på hele. Derfor vil gennem et udviklingsprojekt måle innovationskulturen som grundlag for en bredere dialog om innovation og entreprenørskab på tværs af. Endvidere har et fremtidigt mål om, at virksomheder i højere grad skal anvende s laboratorie og værkstedsfaciliteter mhp. at understøtte deres vidensniveau og materialekendskab. 5.Styrket udviklings og evidensbasering: 2 ud af 3 mål er helt opfyldt og 1 mål er delvist opfyldt og ingen mål er ikke indfriet stand til at leve op til forpligtelsen om, at s uddannelser skal forskningstilknyttes relevante faglige miljøer ved andre videninstitutioner eller virksomheder i Danmark såvel som i udlandet. Samtidig vil videreudvikle og teste en model til sikring af evidens og effekter i forbindelse med den viden, der frembringes gennem eksperimenter og projekter. I lighed med tidligere praksis forpligter s programområder sig til at hjemtage eksperimenter og projekter til de enkelte uddannelsesmiljøer for at sikre og udvikle uddannelserne i overensstemmelse med den evidens og viden, der er tilvejebragt gennem det såkaldte eksperimenthjul. Involvering i forsknings og udviklingsaktiviteter under frascati (5.2.1) Siden udarbejdelsen af nærværende udviklingskontrakt har forudsætningerne for metodeopgørelsen ændret sig. er overgået til ny styringsmodel, der ikke korrelerer med metodeopgørelsen for udviklingskontrakten, ligesom målet er ændret. kan således konstatere, at målet om, at 3 % af alle undervisere skal bruge mindst 5 % af deres arbejdstid på frascatiaktiviteter, ikke er realistisk inden for den nye kontekst, befinder sig i. har i den nye udviklingskontrakt opdateret målet for underviseres deltagelse i forsknings og innovationsaktiviteter, herunder frascatiaktiviteter, således at målet om at kapacitetsopbygge inden for forskning og innovation videreføres. Dette arbejde materialiseres bl.a. i s udviklingsplatforme på s fem programområder. De faglige udviklingsplatforme skal forstås som faglige fokusområder, der er retningsgivende for den forsknings og udviklingsmæssige understøttelse af alle programmets uddannelser. s FoUprojekter og samarbejder med relevante videnmiljøer skal organiseres omkring platformenes faglige temaer. Disse suppleres og understøttes af projekter og samarbejder om de nævnte tværfaglige temaer, som ledes af s videncenter FORSKNING & INNOVATION. Igennem arbejdet med de faglige udviklingsplatforme og de tværfaglige temaer, herunder adjunkters og lektorers engagement i forsknings og innovationsaktiviteter (inden og udenfor frascatirammen), bliver i Arbejdet med faglige udviklingsplatforme og eksperimenthjulet er målsat i udviklingskontrakten Styrket globalisering på : 2 ud af 3 mål er helt opfyldt og et mål er delvist indfriet og ingen mål er ikke indfriet Studie og praktikophold i udlandet (6.3.1) har løftet gennemsnittet af studie og praktikophold i udlandet betydeligt. Dog har visse uddannelser stadig udfordringer med at løfte niveauet. Disse uddannelser karakteriseres ved kun at have en dansk linje, hvilket vanskeliggør arbejdet med at engagere udenlandske samarbejdspartnere mhp. udveksling. er underlagt et balancekrav, der foreskriver kvantitativ balance mellem indgående og udgående udveksling af studerende. Generelt set er det en større udfordring at sende studerende fra tekniske uddannelser (herunder EAK Automationsteknolog og EAK Energiteknolog) til udlandet, da de generelt er lidt ældre og dermed oftest har familiære og/eller arbejdsmæssige forpligtelser, der reducerer motivationen. Uagtet disse omstændigheder har iværksat et stort arbejde med netop at tilgodese denne gruppe af studerende bl.a. ift. at sikre den faglige relevans i alle de internationale aktiviteter, der planlægges ifbm. studierne. Derfor fortsætter i udviklingskontrakten med at have fokus på internationaliseringen med særlig opmærksomhed på, at kvaliteten skal følge kravene om kvantitet. ÅRSRAPPORT /32

13 MÅLRAPPORTERING B. SKEMATISK OVERSIGT OVER RESULTATKRAV, INDIKATORER/MÅL OG RESULTAT I BEDRE KVALITET I UDDANNELSERNE INDIKATOR MÅL 214 RESULTAT I De studerendes vurdering af deres undervisning og organisering af uddannelsen 1.2 De studerendes vurdering af kontakt med erhvervsliv samt kobling mellem teori og praksis 1.3 Undervisernes deltagelse i konkrete samarbejder med virksomheder eller praksisrelaterede projekter på udvalgte uddannelser 1.4 Dimittendernes og aftagernes vurdering af uddannelsen De studerendes vurdering af organisering (score 1): Gennemsnit: 63 Minimum: De studerendes vurdering af undervisning (score 1): Gennemsnit: 7 Minimum: De studerendes vurdering af kontakt til erhvervsliv (score 1): Gennemsnit: 65 Minimum: De studerendes vurdering af kobling mellem teori og praksis (score 1): Gennemsnit: 68 Minimum: % af underviserne på nedenstående uddannelser deltager i mindst 3 konkrete samarbejder med virksomheder eller praksisrelaterede projekter Dimittendernes vurdering af uddannelsen (score 1): Gennemsnit: Aftagernes vurdering af uddannelsen (score 1): Gennemsnit: 75 Gennemsnit: 6 Minimum: 49 (EAK Kort og landmålingstekniker) Gennemsnit: 66 Minimum: 58 (EAK Datamatiker) Gennemsnit: 56 Minimum: 23 (EAK Kort og landmålingstekniker) Gennemsnit: 66 Minimum: 57 (PBA Bygningskonstruktør) 85 % af underviserne på s uddannelser har deltaget i mindst 3 konkrete samarbejder med virksomheder eller praksisrettede projekter Der foretages dimittendundersøgelser hvert tredje år på. Næste dimittendundersøgelse afvikles i 216 Resultat i 213: 65 Gennemsnit: 93 % 2. BEDRE SAMMENHÆNG I UDDANNELSESSYSTEMET INDIKATOR 2.1 Andelen af s erhvervsakademiuddannelser, der giver direkte adgang til topupuddannelser 2.2 Videreuddannelsesmuligheder for PBAdimittender til relevante kandidatuddannelser 2.3 Øget udbud af fleksible uddannelsesforløb i tilknytning til s uddannelser, målt gennem omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter og videreuddannelsesaktiviteter MÅL Seks af s erhvervsakademiuddannelser giver adgang til to topupuddannelser: 75 % ud af s 9 PBA uddannelser giver direkte adgang til en relevant kandidatuddannelse Samlet aktivitetsniveau på diplomniveau: 25 STÅ Samlet aktivitetsniveau på akademiniveau: 9 STÅ Samlet aktivitetsniveau på fagspecifikke kurser: 12 STÅ RESULTAT I % 8 ud af 9 PBA uddannelser giver direkte adgang til en relevant kandidatuddannelse 35 STÅ 451 STÅ 121 STÅ 13 / 32 ÅRSRAPPORT 214

14 MÅLRAPPORTERING 3. TIDLIGERE FÆRDIG OG MINDRE FRAFALD INDIKATOR 3.1 Andelen af studerende der gennemfører uddannelsen 3.2 Antal nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår 3.3 Nye Standardmeritaftaler, dvs. en aftalt reduktion af studietid eller elementer ved skift fra en uddannelse til en anden beslægtet uddannelse på MÅL Andelen af studerende der gennemfører uddannelsen: Gennemsnit: 78 % Minimum: 65 % Antal nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår: Gennemsnit: 82 % Minimum: 65 % Nye standardmeritaftaler mellem s uddannelser: Antal: 5 RESULTAT I 214 Gennemsnit: 75 Minimum: 37 (PBA Økonomi og IT) Gennemsnit: 79 % Minimum: 43 % (PBA Optometri) Antal: 4. ØGET INNOVATIONSKAPACITET INDIKATOR 4.1 Udvikling af ECTSgivende kurser og projekter, der fremmer tværfaglighed, viden og færdigheder inden for innovation, samarbejde og interkulturelle kompetencer 4.2 Andel af de studerendes afsluttende eksamensprojekt, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed 4.3 Strategisk netværksledelse: virksomhedstrafik gennem. s touchpoints med virksomheder og virksomheders touchpoints med 4.4 Etablering af Material ConneXion MÅL Tværfaglige og tværdisciplinære forløb i form af kurser, valgfag og projekter på tværs af s uddannelser: Antal: Andel af de studerendes afsluttende eksamensprojekt, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed: Gennemsnit: 9 % Minimum: 68 % Kvantitativ analyse af studerendes værdiskabelse i virksomhederne Kvantitativ undersøgelse af s erhvervskontakter og deres samarbejde med nye erhvervskontakter etableres gennem netværksarrangementer mv Udvikling af 3 triple helix FoU projekter s uddannelsesprogrammer er i løbet af deres studietid i berøring med Material ConneXion i forbindelse med projektarbejde: Antal: Udvikling og afholdelse af kurser for undervisere til integration/anvendelse af Material ConneXion i uddannelserne og i vejledningsregi: Antal: Gæster, herunder virksomheder, har kontakt med Material ConneXion: Antal: 5 RESULTAT I 214 Antal: 15 Gennemsnit: 82 % Minimum: 2 % (EAK ITteknolog) Foretaget Foretaget Antal: 4+ Antal: 3 Antal: 8 Antal: 4 Antal: 5+ ÅRSRAPPORT /32

15 MÅLRAPPORTERING 4. Øget innovationskapacitet (forsat) 4.5 Etablering af videnkuponsamarbejder med små og mellemstore virksomheder 4.6 Etablering af et innovations og inkubatormiljø på Indgåelse af samarbejdsaftaler: Antal: Dimittender har gennem deres studier på deltaget i mindst 1 af de iværksættertiltag, har udviklet og implementeret: 5 % dimittender har startet egen virksomhed 1 år efter endt uddannelse: 7 % Antal: 52 % Der foretages dimittendundersøgelser hvert tredje år på. Næste dimittendundersøgelse afvikles i 216 Resultat i 213: 11 % 5. STYRKET UDVIKLINGS OG EVIDENSBASERING INDIKATOR 5.1 Antal medarbejdere, der har eller er i gang med en Ph.d. 5.2 Andel af undervisere, som er involveret i forsknings og udviklingsaktiviteter 5.3 Deltagelse i FoUprojekter i samarbejde med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner MÅL Medarbejdere, der har eller er i gang med en Ph.d.: Antal: Andel af undervisere, som er involveret i forsknings og udviklingsaktiviteter: 3 % Deltagelse i FoUprojekter i samarbejde med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner: Antal: 5 RESULTAT I 214 Antal: 9 8 % Antal: 5 6. STYRKET GLOBALISERING INDIKATOR 6.1 Strategisk baserede samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter, der matcher 's uddannelsesportefølje 6.2 Fastholdelse af studerende på de internationale uddannelser 6.3 Andelen af de studerende, der gennemfører et studie eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse MÅL Indgåelse af samarbejdsaftaler med strategiske relevante internationale uddannelsesinstitutioner: Antal: Fastholdelse af studerende på de internationale uddannelser: Gennemsnit: 75 % Minimum: 6 % Andelen af de studerende, der gennemfører et studie eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse: Gennemsnit: 15 % Minimum: 9 % RESULTAT I 214 Antal: 1 Gennemsnit: 84 % Minimum: 6 % (PBA Bygningskonstruktør) Gennemsnit: 2 % Minimum: % (EAK Automation og EAK Energiteknolog) 15 / 32 ÅRSRAPPORT 214

16 MÅLRAPPORTERING FORSKNING & INNOVATION Forskning & udvikling på Forskning & Innovation bidrager til s strategiske mål om at sikre en stærk praksisforankring og praksisudvikling i s mange uddannelser. Forskning & Innovation arbejder med at fremme strategiske forsknings og udviklingsindsatser, som alle arbejder med aktuelle udfordringer for de professioner og erhverv, som vi uddanner til. Forskning & Innovation har i 214 arbejdet med øget involvering af studerende i forsknings, udviklingsog innovationsprojekter. Vi sigter efter at inddrage et stadigt større antal aktører egne undervisere, studerende og øvrige medarbejdere såvel som eksterne parter, for at sikre en stadigt stærkere videnbase i uddannelserne på og for at styrke vidensflowet mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv. Dertil har Forskning & Innovation arbejdet på at sikre en anvendelse og omsættelighed af den vidensproduktion, forskere, undervisere og studerende m.fl. har deltaget i. Således har fokus i 214 været på en anvendelse af artefaktmodellen jf. årsrapport 213. Forskningsbegrebet anvendt forskning og udvikling Forskning & Innovation arbejder dagligt med at tænke i og igangsætte forsknings og udviklingsprojekter indenfor en række overordnede indsatsområder. Gennem projekterne søger Forskning & Innovation at studere, dokumentere og udvikle viden indenfor områderne og udøve kvalificeret og praksisrettet forskning i samspil med de enkelte uddannelser på. Således ønsker Forskning & Innovation at bidrage til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer, hvor s uddannelser kan spille en rolle. Vi arbejder på at etablere et tæt samspil mellem forskning, praksis og uddannelse og samarbejder således med eksterne forsknings og udviklingsmiljøer, nationalt og internationalt. Faglige temaer og strategiske indsatsområder Det didaktiske arbejde Entreprenørskab og fremme af en entreprenant kultur Material Design Lab The Box, The Lab, The Library Videninfrastruktur bibliotekstjeneste og formidling ÅRSRAPPORT /32

17 MÅLRAPPORTERING Forskning & Innovation har i 214 sikret ovenstående aktiviteter i følgende projekter: KAPACITETSOPBYGNING VIDENSKABENDE AKTIVITET VIDENOMSÆTNING Fremme af vidensmiljø og deling mhbp. at højne videnproduktion ( Bazar) Sikring af metodiske kompetencer blandt deltagere i forskningsprojekter 6 ph.d. stipendiater Identificering af internationale vidensmiljøer mhp. materialer, entrepreneurship, innovation og bæredygtighed (omsat til projektsamarbejde og samarbejde omkring vidensomsætning, eksempelvis til Material Design Lab og Entrepreneurship) Relationsopbygning ift. GTS samarbejde vedr. forsknings & innovationsprojekter (omsat til vidensomsætning med studerende under Week 14) Staff og Labs Forskningsprojekt om videnkompetencer, digital kompetence samt beskæftigelse Beesilk Youth Fashion Summit, hvor forskere, undervisere, studerende og virksomheder adresserer bæredygtig mode Uddannelseslaboratoriet Projekt Hånd i Hånd, dannelse, kvalitet og evaluering Launch Nordic Charretten med internationale forskere SinnDesign Præsentation af i alt fore papers på følgende konferencer: Edulearn 215, Sevilla, Spanien ICERI 215, Barcelona, Spanien Forskning & Innovation tager afsæt i *OECD s forskningsbegreb Frascati Manualens definitioner af anvendt forskning og udviklingsarbejde og innovation. *Ministeriet anvender OECD's definitioner på forskning, udvikling og innovation som er: OECD s Frascatimanual definerer forskning og udvikling som skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. Fælles for al FoUaktivitet er, at det skal indeholde et nyhedselement. Forskning og udvikling kan opdeles i henholdsvis grundforskning, anvendt forskning samt udvikling. Anvendt forskning Anvendt forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder. Udvikling Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Innovation OECD s Oslomanual definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombinationer af eller nye anvendelsesmuligheder for eksisterende viden og teknologier. 17 / 32 ÅRSRAPPORT 214

18 ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis REGNSKABSGRUNDLAG Årsrapporten for Københavns Erhvervsakademi () for 214 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 7 af 27. januar 211 om statens regnskabsvæsen m.v. (regnskabsbekendtgørelsen), Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers vejledning af december 214 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ændringer til anvendt regnskabspraksis Som følge af ændrede krav er indregning af finansielle kontrakter af langfristet gæld ændret fra klassificering under kortfristet gæld til indregning under langfristet gæld. Sammenligningstal er tilpasset hertil. Ændringen har medført at langfristet gæld for 213 er øget med 2.2 t.kr. og indeværende år er øget med t.kr. Klassificering af materielle anlægsaktiver er revurderet i 214. Gennemgangen har medført en korrektion mellem anlægsgrupper på kostpris og akkumulerede afskrivninger primo 214. Sammenligningstal er tilpasset hertil. Revurderingen har ikke medført ændringer til tidligere års afskrivninger ligesom årets afskrivninger ej heller er påvirket heraf. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale, Salgsprisen er fastlagt, Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Institutionens leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen i kontraktperioden oplyses i en note. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørel ÅRSRAPPORT /32

19 ÅRSREGNSKAB sen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra omsætningen. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostningerne er fordelt på formålene: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Forsknings og udviklingsaktiviteter Kostafdeling Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, eller antal STÅ. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger 5 år Bygningsinstallationer m.v. 12 år Indretning af lejede lokaler Lejemålets løbetid (dog maksimalt 1 år) Udstyr og inventar 31 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 33%. Aktiver med en anskaffelsessum på under 5. kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 5. kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. 19 / 32 ÅRSRAPPORT 214

20 ÅRSREGNSKAB Af og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Periodeafgrænsningsposter (passiv) Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden. Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts, investerings og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter (aktiv) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikkekontante resultatposter som af og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og udbetalinger samt ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. ÅRSRAPPORT /32

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk EGV Fonden CVR-nr. 64037919 Årsrapport

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere