Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt"

Transkript

1 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret ved lov nr. 430 af 29. maj 2008 og lov nr af 21. december , foretages følgende ændringer: 1. Efter 9 a indsættes som nyt afsnit med titlen»elektronisk register over dopingsanktionerede«:» 9 b. Anti Doping Danmark fører et register, der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion. Stk. 2. Registeret er tilgængeligt for nødvendige videregivelser og opslag for de i 8 nævnte idrætsorganisationer og -foreninger, de i 9 nævnte parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping, idrættens dopingsekretariat samt det nye fælles dopinpappeludvalg. De oplysninger, der er tilgængelige, er alene oplysninger om datoen for en eventuel idømt dopingsanktions udløb, og oplysningerne må kun anvendes til at håndhæve en udelukkelse. Stk. 3. Parter, som har adgang til de i stk. 2 nævnte oplysninger via registeret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger. Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om registerets førelse, om indberetning hertil samt om vedligeholdelse heraf.«loven træder i kraft den 1. juli Kulturministeriet, den XX.YY 2012 Uffe Elbæk /Bente Skovgaard Kristensen Dok. nr

2 Side 2 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Doping blandt motionister er et sundhedsproblem. I 2003 oprettede man en ordning, som gjorde det muligt for motions- og fitnesscentre, som ikke er drevet i foreningsregi, at indgå aftaler med Anti Doping Danmark (ADD) om gennemførelse af dopingkontrol, og i 2008 blev alle motions- og fitnesscentre forpligtede til at offentliggøre på deres hjemmeside samt i selve centeret, om de har indgået en sådan aftale om dopingkontrol med ADD eller ej. Udbredelse af doping blandt motionister er fortsat voksende, så i november 2010 nedsatte den daværende regering en tværministeriel arbejdsgruppe, som fik til opgave at beskrive mulige modeller for en fremtidig dopingkontrol i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen offentliggjorde sin rapport om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre i juni 2012, og rapporten blev fulgt op af et udspil fra regeringen om iværksættelse af 8 konkrete tiltag til bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre. Et af de konkrete tiltag handler om udveksling af og adgang til oplysninger om dopingsanktionerede i både motions- og fitnesscentre og idrætsforeninger. Dette lovforslag har til formål at tilvejebringe en udtrykkelig lovhjemmel til, at oplysninger om en dopingsanktion kan videregives til de relevante parter, således at det bliver muligt at få udelukket dopingmisbrugere fra træning i de motions- og fitnesscentre samt idrætsorganisationer og -foreninger, som er undergivet dopingkontrol, og dermed skabe et trygt og sikkert træningsmiljø. 2. Gældende ret Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer samt bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om fremme af dopingfri idræt regulerer dopingbekæmpelsen i Danmark. Loven er bygget op over de internationale regler for dopingbekæmpelse udstukket af World Anti Doping Agency (WADA), og bekendtgørelsen implementerer WADAs kodeks og WADAs dopingliste i dansk ret. Det følger af disse regelsæt, hvilke stoffer og metoder der skal betragtes som doping og følgelig er forbudt at indtage og anvende i forbindelse med idrætsudøvelse, samt under hvilke forhold dopingkontrol skal finde sted. 2.1 Forpligtelsen til at overholde WADAs kodeks Idrætsorganisationer og -foreninger Det følger af 8 i lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, at kulturministeren fastsætter nærmere regler om idrætsorganisationers og -foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og -sanktioner som forudsætning for ydelse af visse lovbestemte tilskud, jf. stk. 1, samt at dette tilskud reduceres eller bortfalder, hvis disse regler overtrædes, jf. stk. 2. Af bemærkningerne til

3 Side 3 8, stk. 1, fremgår det, at reglerne, fastsat af kulturministeren, til stadighed skal være i overensstemmelse med WADAs kodeks og WADAs dopingliste. Bemyndigelsen til udfærdigelse af reglerne er udmøntet i 2, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om fremme af dopingfri idræt. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, opstiller det som en betingelse for ydelse af tilskud i medfør af lov om udlodning af overskud fra lotterier samt heste- og hundevæddemål til Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, at disse organisationer indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med WADAs kodeks, jf. bekendtgørelsens bilag 2, samt at de betinger deres tilskudsydelse til bl.a. foreninger og foreningsdrevne motionsog fitnesscentre af, at disse regler overholdes. Det bemærkes hertil, at det af WADAs kodeks appendiks 1 under definitionen af idrætsudøver fremgår, at der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på fritidsniveau eller seniorniveau, der ikke er nuværende eller potentielle idrætsudøvere på nationalt plan, uden at dette er i modstrid med kodekset Andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD om dopingkontrol Det følger af 9, stk. 1, i lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, at ADD skal søge at indgå samarbejdsaftaler med bl.a. kommercielle motions- og fitnesscentre om bekæmpelse af doping, mens det i 9, stk. 2, fastsættes, at samarbejdsaftalerne skal sikre, at dopingkontrol og -sanktioner gennemføres på en måde, der følger de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne. Det betyder konkret, at de samarbejdsaftaler, der indgås mellem ADD og parter fra andre idrætsmiljøer, skal følge reglerne i WADAs kodeks om dopingkontrol og -sanktioner samt WADAs dopingliste. I 9, stk. 3, bemyndiges kulturministeren til at fastsætte nærmere regler for udformningen af sådanne samarbejdsaftaler. Bemyndigelsen til udfærdigelse af reglerne er udmøntet i 3, i bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om fremme af dopingfri idræt. Af bekendtgørelsens 3, stk. 2, fremgår det, at doping i samarbejdsaftalerne skal defineres i overensstemmelse med WADAs årlige dopingliste, og at de i aftalen fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med WADAs kodeks. Det bemærkes hertil, at det af WADAs kodeks appendiks 1 under definitionen af idrætsudøver fremgår, at der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på fritidsniveau eller seniorniveau, der ikke er nuværende eller potentielle idrætsudøvere på nationalt eller internationalt plan, uden at dette er i modstrid med kodekset. 2.2 Forpligtelsen i WADAs kodeks til at udelukke dopingsanktionerede fra træning i idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre Reglerne om dopingkontrol og -sanktioner fremgår af del I i WADAs kodeks. Det følger af art , at udøveren i udelukkelses-/sanktionsperioden ikke må deltage i konkurrencer eller aktiviteter hos organisationer, foreninger el. lign., som har forpligtet sig til at overholde WADAs kodeks (underskrivende parter). I forhold til den organiserede idræt betyder det, at hvis en person har en dopingsanktion inden for f.eks. cykelsport, skal vedkommende udelukkes fra al træning og alle konkurrencer uanset sportsgren.

4 Side 4 I forhold til motions- og fitnesssektoren er det Kulturministeriets vurdering, at art medfører en forpligtelse til, at en person, der har overtrådt dopingreglerne i denne sammenhæng, skal udelukkes fra træning og deltagelse i konkurrencer på tværs af foreninger og centre. Det vil sige, at personen skal udelukkes fra al aktivitet i idrætsorganisationer og -foreninger samt fra al aktivitet hos andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping. 2.3 Videregivelsen af oplysninger om dopingsanktionerede Lov om fremme af dopingfri idræt indeholder ikke bestemmelser om videregivelse af oplysninger om dopingsanktioner, herunder om identiteten på personer, som har fået en sådan sanktion, til idrætsorganisationer og -foreninger samt parter, som har indgået samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping. WADAs kodeks art. 14 indeholder regler vedrørende behandling af personlige oplysninger. Reglerne vedrører bl.a. spørgsmålet om videregivelse af oplysninger samt om offentliggørelse af positive dopingprøver. Behandling af personlige oplysninger hos antidopingorganisationerne skal, jf. kodeksets art. 14.6, ske i henhold til de gældende love om beskyttelse af privatlivets fred. Det betyder, at behandling af personlige oplysninger hos ADD skal ske i overensstemmelse med persondataloven. Art indeholder ligeledes en henvisning til WADAs internationale standard for beskyttelse af personlige oplysninger, som dog udelukkende gælder for eliteidrætsområdet. Den videregivelse af oplysninger, som foregår i dag mellem idrætsorganisationer og -foreninger, motions- og fitnesscentre, motionsdopingnævnet og ADD om, hvilke personer der er idømt en dopingsanktion, sker således på baggrund af de almindelige regler om videregivelse og behandling af oplysninger i persondataloven Persondataloven Persondatalovens anvendelsesområde Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som foretages af offentlige myndigheder og private, når behandlingen helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Loven omfatter ligeledes ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, jf. persondatalovens 1, stk. 1. Endelig gælder persondatalovens regler yderligere for anden ikke-elektronisk systematisk behandling af personoplysninger, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, jf. persondatalovens 1, stk. 2. Ved personoplysninger forstås ifølge lovens 3, stk. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Persondatalovens behandlingsregler Der er i persondatalovens 5 fastsat en række grundlæggende principper, der gælder for alle behandlinger af personoplysninger. Af bestemmelsen følger bl.a., at behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end

5 Side 5 hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles, at oplysninger skal ajourføres, og der skal foretages fornøden kontrol af oplysningernes rigtighed, og at indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Persondatalovens 6 regulerer behandlingen af ikke-følsomme personoplysninger, som f.eks. oplysninger om navn, adresse og hvilket motions- og fitnesscenter man er kunde i. 6, stk. 1, fastsætter, hvornår indsamling, registrering og anden form for behandling af ikke-følsomme oplysninger må finde sted. I 6, stk. 1, er det en forudsætning for, at behandling af oplysninger kan finde sted, at mindst en af en række nærmere angivne betingelser er opfyldt. Grundlaget for behandlingen kan efter bestemmelsen bl.a. være, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse jf. 6, stk. 1, nr. 3. Det følger af persondatalovens 7, stk. 1, at man som udgangspunkt ikke må behandle oplysninger om helbredsmæssige forhold, som f.eks. oplysninger om misbrug af f.eks. medicin, narkotika eller dopingstoffer. Af 7, stk. 2, fremgår det dog, at behandlingen af denne type oplysninger kan finde sted under særlige omstændigheder, som f.eks. hvis behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. 7, stk. 1, nr. 4. Persondatalovens 8 regulerer behandlingen af strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i 7, stk. 1, nævnte, som f.eks. oplysninger om at en person på anden vis har overtrådt reglerne i WADAs kodeks, f.eks. ved at nægte at afgive en dopingtest, eller oplysninger om at en person er udelukket på grund af overtrædelse af reglerne i WADAs kodeks, uden at det fremgår, hvori overtrædelsen består. Privates behandling af denne type oplysninger reguleres i 8, stk. 4, hvorefter private må behandle, herunder opbevare, oplysninger om bl.a. rent private forhold, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Privates videregivelse af rent private oplysninger reguleres af 8, stk. 5, hvoraf det fremgår, at videregivelse enten kræver udtrykkeligt samtykke, eller når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, såfremt hensynet til den pågældende selv ikke klart overstiger hensynet til de interesser, der kræver hemmeligholdelse. Endelig regulerer persondatalovens 11, i hvilket omfang offentlige myndigheder og private kan behandle oplysninger om personnummer. Det følger af bestemmelsens stk. 1, at offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. Af bestemmelsens stk. 2, nr. 1, følger, at private må behandle oplysninger herom, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. 3. Baggrund for lovforslaget Danmark har siden oprettelsen af ADD i 2000 været et af foregangslandene i den internationale dopingbekæmpelse. Som et af de eneste lande i verden arbejder Danmark målrettet med bekæmpelse af både eliteidræts- og motionsdoping. Som opfølgning på evalueringen af den obligatoriske mærkningsordning i motions- og fitnesscentre nedsat-

6 Side 6 te den daværende regering i november 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som fik til opgave at beskrive mulige modeller for en fremtidig dopingkontrol i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen offentliggjorde sin rapport om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre i juni 2012, og et væsentligt punkt i rapporten omhandler udveksling af og adgang til oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentre. I rapporten gennemgås hele grundlaget samt praksis for den udveksling af oplysninger om dopingsanktionerede, som foregår i dag. På baggrund af en gennemgang af praksis konstateres det i rapporten, at der i dag ikke sker en anerkendelse af dopingsanktioner på tværs af den foreningsbaserede idræt og de kommercielle motions- og fitnesscentre. Der forekommer en vis udveksling af oplysninger om dopingsanktioner på tværs af motions- og fitnesscentre inden for den enkelte idræts- eller brancheorganisation, men udvekslingen sker ikke konsekvent. Ligeledes slås det fast i rapporten, at der foreligger en forpligtelse i henhold til WADAs kodeks til, at personer, der har overtrådt dopingreglerne, udelukkes fra træning og deltagelse i konkurrencer på tværs af foreninger og centre. Arbejdsgruppen finder på den baggrund, at der er behov for en samlet liste et register over alle dopingsanktionerede i kommercielle motions- og fitnesscentre samt i den foreningsbaserede idræt, med det formål, at motions- og fitnesscentre og idrætsforeninger, når et nyt medlem indmelder sig, kan kontrollere, hvorvidt den pågældende har modtaget en dopingsanktion med krav om udelukkelse til følge. I rapporten anbefaler arbejdsgruppen en løsningsmodel, som baseres på løsningsmodellen på restaurationsområdet, hvor man har oprettet det såkaldte bølleregister, som skal bidrage til at sikre, at alle trygt kan færdes i restaurations- og diskoteksmiljøet. Der er tale om et fælles privat register, som kan benyttes i forbindelse med den almindelige adgangskontrol til f.eks. diskoteker. Registeret indeholder oplysninger om personer, som tidligere har begået en strafbar handling i forbindelse med restaurationsbesøg, og som derfor har modtaget restaurationsforbud fra politiet. Registeret giver således de enkelte restaurationer, diskoteker, natklubber mv. mulighed for at kontrollere, om en gæst har modtaget restaurationsforbud fra politiet og derfor ikke må opholde sig f.eks. på et diskotek. Arbejdsgruppen anbefaler konkret et såkaldt hit/no hit-register, som føres centralt af ADD, og hvor det enkelte center, via en computer, indtaster et cpr-nummer i en database, hvorefter computerens skærmbillede ved hjælp af farvekoder, f.eks. grøn, gul og rød, viser, om der findes oplysninger om den pågældende i registeret. Arbejdsgruppen vurderer, at en sådan fremgangmåde, hvor de enkelte centre og foreninger, ved at indtaste cpr-nummer i en database hos ADD, får direkte adgang til oplysninger om, hvorvidt et nyt medlem uden videre kan indmeldes (grønt lys), om den pågældende skal udelukkes (rødt lys), eller om den pågældende skal undersøges nærmere hos ADD (gult lys), bør være nem at håndtere i de enkelte centre og foreninger, samtidig med at denne model medfører den kortest mulige behandlingstid i forbindelse med indmeldelse af nye medlemmer i de enkelte centre og foreninger. Arbejdsgruppen har overvejet, om der er behov for, at foreninger og centre kan foretage en søgning på eksisterende medlemmer med henblik på at indhente oplysninger om eventuelle dopingsanktioner. Det er arbejdsgruppens vurdering, at antallet af personer, der er medlem af en forening eller et center, som har modtaget en dopingsanktion i en anden forening eller et andet center, som det nye center ikke kender til, er lille.

7 Side 7 Hertil kommer, at en dopingsanktion som udgangspunkt har en varighed på to år. Der er derfor ikke behov for en forpligtigelse til at indhente oplysninger på allerede eksisterende medlemmer. Endvidere vurderer arbejdsgruppen, at det vil være byrdefuldt for især idrætsforeningerne, hvis der konsekvent skal foretages søgning på alle nye medlemmer uanset alder, køn og idrætsaktivitet. Det bemærkes hertil, at en stor del af idrætsforeningerne f.eks. har børn under 15 år som medlemmer. Samtidig har flere foreninger og centre visse grupper af medlemmer, som ikke udgør en risikogruppe, f.eks. medlemmer over 45 år, eller centre kun for kvinder. I begge tilfælde finder arbejdsgruppen det uproportionalt, hvis man pålægges at tjekke de pågældende medlemmer i registeret. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der med det nye register gives en mulighed for og ikke en pligt til, at idrætsforeninger og kommercielle motions- og fitnesscentre kan foretage en søgning på et konkret medlem, i ønsket om at få afklaret om medlemmet har en dopingsanktion idømt i en anden forening eller et andet center. 4. Kulturministeriets overvejelser og forslag For at idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping, kan leve op til forpligtelsen til at udelukke dopingsanktionerede personer, er der behov for, at alle involverede parter har mulighed for at tilegne sig viden om konkrete personers eventuelle dopingsanktioner. Der er behov for, at man ved en entydig identifikation af en konkret person kan få oplyst, om personen har en verserende dopingsanktion. Kulturministeriet foreslår på baggrund af anbefalingerne i rapporten om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre, at der etableres et hit/no hit-register, således at idrætsorganisationer og -foreninger samt de parter, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping, i forbindelse med indmeldelse af nye medlemmer kan tjekke, om vedkommende har en verserende dopingsanktion, der gør, at vedkommende ikke kan optages som medlem. Der er tale om en mulighed for at tjekke nye medlemmer og ikke om en forpligtelse hertil. I henhold til persondatalovens regler er der behov for at tilvejebringe en klar hjemmel til at oprette et sådant register, hvilket Kulturministeriet ønsker at imødekomme med dette lovforslag. Kulturministeriet har vurderet, at forslaget ligger inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet. 5. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører en udgift til oprettelse af det pågældende register hos ADD. Udgiften hertil forventes afholdt af Kulturministeriets midler til kulturelle formål i medfør af 3, stk. 1, nr. 7, i lov nr. 696 af 25. juni 2012 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for stat, regioner eller kommuner.

8 Side 8 6. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører både økonomiske og administrative konsekvenser for den selvejende institution ADD, idet ADD skal forestå drift og vedligehold af pågældende register. ADD skal bruge mandskab og materiel i den forbindelse, og udgiften hertil afholdes af ADD s årlige bevilling fra Kulturministeriet. Det vurderes, at et register, der kan tilgås direkte via internettet, kan medføre omkostninger for idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping, bl.a. i form af omkostninger til it-udstyr og relevant software. Det må dog antages, at en stor del af de involverede parter allerede er i besiddelse af it-udstyr, der vil gøre det muligt at tilgå et centralt register via internettet. For idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping, vurderes den administrative byrde ved at skulle indberette til registeret samt anvende registeret ved medlemmer, som kan være under mistanke for dopinganvendelse, at være ubetydelig. 7. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Høring over lovforslaget Udkastet til dette lovforslag er sendt i høring hos Advokatrådet, Anti Doping Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen, Center for idræt (Aarhus Universitet), Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Idræts-Forbunds Aktivkomité, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Fitness og Helse Organisation, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Dansk Professionelt Bokse Forbund, Danske Advokater, Danske Elitesportsudøveres Forening, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Aalborg Universitet), Erhvervs- og Vækstministeriet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningsfitness, Frederiksberg Kommune, Idrættens Analyseinstitut, Institut for idræt (Københavns Universitet), Institut for Idræt og Biomekanik (Syddansk Universitet), Justitsministeriet, KL, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Københavns Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Rigsrevisionen og Team Danmark

9 Side Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Mindre udgift som afholdes af Kulturministeriets midler til kulturelle formål i medfør af 3, stk. 1, nr. 7, i lov nr. 696 af 25. juni 2012 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Mindre udgift for Anti Doping Danmark til drift og vedligehold af register, som afholdes af dets årlige bevilling fra Kulturministeriet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Der er tale om indførelse af en ny bestemmelse om oprettelse af et elektronisk register over dopingsanktionerede. Til stk. 1 Den foreslåede bestemmelse fastsætter, at ADD skal føre et register, der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion. Der er tale om et elektronisk register, som indeholder oplysninger om navn, cpr-nummer samt data om den idømte sanktion, herunder sanktionens varighed, udløbsdato samt årsag til idømmelse. Efter en sanktions udløb er det kun ADD, som har adgang til oplysninger om den konkrete person og sanktion i registeret.

10 Side 10 Anti Doping Danmark er i forhold til oprettelse og førelse af registeret underlagt de generelle regler om behandlingssikkerhed i persondatalovens 41 og 42 samt bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Til stk. 2 Det følger af den foreslåede bestemmelse, at registeret kun er tilgængeligt for nødvendig videregivelse og opslag for de i 8 nævnte idrætsorganisationer og -foreninger, de i 9 nævnte parter, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping, idrættens dopingsekretariat samt det nye fælles dopinpappeludvalg. Med henvisning til de i 9 nævnte parter er både Dansk Fitness og Helse Organisation, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD på vegne af deres medlemmer, samt organisationens medlemmer omfattet af bestemmelsen. Adgangen til registeret tilkommer således de parter, som er forpligtede i henhold til WADAs kodeks til at udelukke dopingsanktionerede personer fra al aktivitet i idrætsorganisationer og -foreninger samt fra al aktivitet hos andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping. De oplysninger, som er tilgængelige for parterne i bestemmelsen, er alene oplysninger om datoen for en eventuel idømt dopingsanktions udløb. Øvrige oplysninger angående dopingsanktionen må ikke være tilgængelige i det elektroniske register. Endvidere må de oplysninger, som indhentes gennem registeret, kun anvendes til formålet, som er at udelukke personen fra medlemskab af foreningen eller motions- og fitnesscentret. Registeret skal være elektronisk tilgængeligt gennem internettet for de pågældende parter. Adgang til registeret tildeles af ADD, efter anmodning fra parterne, i form af et login og et password. Til stk. 3 Bestemmelsen foreslår, at de parter, som har adgang til oplysninger i registeret, har tavshedspligt i forhold til de enkelte oplysninger, og oplysningerne må alene anvendes til det formål, de er indhentet til. Til stk. 4 Den foreslåede bestemmelse bemyndiger kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om registerets førelse, om indberetning hertil samt om vedligeholdelse heraf. Heri forstås bl.a., at registeret skal gøre det muligt ved indtastning af et cpr-nummer at få oplyst, om den pågældende er idømt en dopingsanktion, samt i bekræftende fald varigheden af sanktionen. Samtidig skal oplysninger om baggrunden for dopingsanktionen ikke være tilgængelige via elektronisk søgning. Endvidere er skal registerets svar afspejle, om sanktionen er idømt i foreningsregi eller i andre idrætsmiljøer. Der skal ligeledes fastsættes en pligt til at indberette nye dopingsanktioner til registeret for de parter, som kan idømme en dopingsanktion. Indberetningen skal ske, samtidig med at sanktionen idømmes. Endelig skal reglerne afspejle en pligt for ADD til at fastsætte standardvilkår for behandlingssikkerheden. Til 2

11 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Side 11

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2012/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2012-018696 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved)

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 13 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 13 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) til Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Til ministeren 9. december 2014 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) Kulturministeriet

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri 25. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring

Læs mere

Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration

Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration Guide til brug af Dopingregistret.dk Kommercielt fitnesscenter uden central administration Baggrund Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgangs punkt i Lov om fremme af idrættens integritet.

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 29. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) 1 I lov om fremme af dopingfri idræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1309 af

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2014/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere