Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)"

Transkript

1 Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes blevet ændret. Indholdet af ændringerne er det samme som i loven, men ændringerne er tilpasset ferieaftalens opbygning, terminologi m.v. Formålet med ændringerne er at sikre, at en højere andel af den samlede feriebetaling fremover udbetales til lønmodtagerne ved ferieårets afslutning frem for, at der indbetales til feriefonde. I det følgende gives dels nogle overordnede bemærkninger og dels en gennemgang af de væsentlige ændringer i ferieaftalen. Vejledningen bygger på bemærkningerne til lovforslaget og Arbejdsdirektoratets orienteringer. Der er skrevet, hvilke lovbestemmelser ændringen hidrører fra, idet det så vil være muligt at finde vejledning og støtte i de fortolkningsbidrag, der findes til ændringen af Ferieloven, fx på Arbejdsdirektoratets hjemmeside ligesom det vil være nyttigt at vide i forhold til blanketten fra Arbejdsdirektoratet, jf. afsnit 3. I det medsendte bilag 1 til ferieaftalen, er de relevante lovbestemmelser og de relevante bestemmelser fra bekendtgørelsen optrykt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke med ændringen af Ferieloven (ferieaftalen) er tilsigtet ændringer i arbejdsgiveres ret til at varsle ferie. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at ændringerne ikke har betydning for ferie ud over 5 uger. 2. Senere afregning til feriefonde og udbetaling efter modtagelse af feriekort De nye regler betyder, at de uhævede feriepenge ikke som tidligere skal afregnes til feriefonde i maj måned, men først efter 30. september. Vær opmærksom på, at konsekvensen af, at der ikke afregnes til feriefonde før efter den 30. september er, at modtagelse senest den 30. september af et feriekort med dokumentation for, at ferien er holdt i ferieåret, betyder, at feriekortadministrator/arbejdsgiver skal udbetale alle beløb, uanset beløbets størrelse. Efter 30. september er det Arbejdsdirektoratet, der skal godkende eventuelle udbetalinger efter de hidtidige regler. 30. september som skæringsdato for afregning til feriefonde har også den konsekvens, at den seneste frist for lønmodtagere til at søge arbejdsgiver/feriekortadministrator om udbetaling efter de nye regler, er den 30. september. 3. Udbetaling efter anmodning brug af blanket Efter de nye regler, kan der ske udbetaling i visse situationer efter anmodning. Generelt om anmodningen kan det siges, at anmodningen skal ske på den af Arbejdsdirektoratet udarbejdede blanket eller en af Arbejdsdirektoratet godkendt blanket. Det gælder også selv om udbetalingen sker efter ferieaftalen. Blanketten findes på og der er en vejledning til arbejdsgiver og feriekortadministrator påhæftet blanketten. Heri står blandt andet, at blanketten skal sendes til Arbejdsdirektoratet senest samtidig med afregning af de resterende uhævede feriepenge til feriefonde.

2 KL vil se på muligheden for, at der bliver udarbejdet en blanket, som er tilpasset de kommunale forhold og som godkendes af Arbejdsdirektoratet Side 2 Vær opmærksom på, at der først kan udbetales beløb efter anmodning fra den 1. maj. 4. Informationsforpligtelsen I bekendtgørelsen til Ferieloven (bekendtgørelse nr af 27. december 2003) er det i 27 f bestemt, at Samtidig med udsendelse af feriekontobeviset eller af feriekortet, skal lønmodtageren have skriftlig besked om, at der er mulighed for udbetaling af feriepenge efter lovens kapitel 5 a ved ferieårets udløb. Det skal også fremgå, hvor lønmodtageren kan finde information om disse regler, og at kravet skal rejses senest den 30. september efter ferieårets udløb. I ikrafttrædelsesbestemmelsen er det bestemt, at 27 f i 1, nr. 8, har dog først virkning for feriekort og feriekontobeviser for ferie, som er optjent efter den 31. december Det betyder, at informationsforpligtelsen først har virkning for optjeningsåret 2004, hvorimod de øvrige ændringer i ferieaftalen gælder for optjeningsåret Der henvises til indlæg på Arbejdsgiverweb den 18. marts KMD A/S udsender information om indarbejdelsen af denne tekst senere. 5. Gennemgang af de væsentlige ændringer i ferieaftalen 5 a. 13, stk. 11 (automatisk udbetaling af kr ) 13, stk. 11 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a, stk. 1 og bekendtgørelsen 27 b (delvist). 13 i ferieaften omhandler feriegodtgørelse (i modsætning til løn under ferie, som er behandlet i 6 a). Den nye regel har som konsekvens, at så snart ferieåret er udløbet den 30. april, skal den uhævede feriegodtgørelse og ikke afholdte feriedage opgøres for hver enkelt ansat/fratrådte. KMD A/S har informeret om håndteringen af dette den 17. marts 2004 og udsender nærmere information primo maj måned Er den uhævede feriegodtgørelse højst kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal beløbet udbetales automatisk (i modsætning til efter anmodning, jf. nedenfor) senest den 15. juni til den ansatte/fratrådte. Det er en betingelse, at beløbet stammer fra den 5. ferieuge eller en ophørt ansættelse. Hvis ferien er holdt, må beløbet kun udbetales, hvis den ansatte/fratrådte sender feriekort med dokumentation herfor. Højst kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag betyder, at hvis der er mere end kr., fx kr., må de kr. heraf ikke udbetales. Beløb under 25 kr. skal kun udbetales efter anmodning. Beløbet må tidligst udbetales fra den 1. maj og skal senest udbetales den 15. juni, medmindre der er en rimelig grund til ikke at udbetale beløbet; fx fordi der mangler oplysninger om den ansattes/fratrådtes bankkonti, se nedenfor, eller fordi den ansatte/fratrådte ikke har svaret på en henvendelse herom. Udbetaling må dog ikke ske efter den 30. september efter ferieårets udløb. Beløbet skal udbetales på samme måde som man normalt udbetaler feriepenge på. Hvis beløbet indbetales til en bankkonto, skal der senest samtidig med udbetalingen sendes et brev til den ansatte/fratrådte med oplysninger om, hvilket beløb og hvilken bank-

3 Side 3 konto, der er indbetalt på. Kendes den ansattes/fratrådtes bankkonto ikke, skal den pågældende kontaktes med henblik på at få denne oplyst. Brevet skal sendes til den pågældendes sidst kendte adresse. 5 b. 13, stk. 12 (anmodning om mindre end kr for holdt ferie) Ferieaftalens 13, stk. 12 svarer til Ferielovens 34 b, stk. 1. Bestemmelsen indebærer, at feriegodtgørelse, som ikke er udbetalt efter 13, stk. 11, men som er mindre end kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag udbetales til den ansatte/fratrådte efter anmodning (i modsætning til den automatiske udbetaling i stk. 11). Ligesom ved kr. s reglen gælder, at hvis der er tale om et beløb større end kr., må der ikke ske udbetaling af en delmængde svarende til mindre end kr. Det er en betingelse, at den ansatte/fratrådte skriftligt erklærer (indtil videre blanketten fra Arbejdsdirektoratet), at ferien er holdt i et ansættelsesforhold. Det er således en betingelse, at der er holdt ferie svarende til beløbet, men der er ikke krav om et feriebevis undertegnet af en arbejdsgiver om, hvornår der er holdt ferie. Hvis ferien ikke er holdt i et ansættelsesforhold, men i en periode med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov, kan der ikke udbetales efter denne bestemmelse. I den situation kan feriegodtgørelse kun udbetales efter de sædvanlige regler herfor (dvs. at A-kassen eller socialforvaltningen skal attestere, at ferien er holdt). En ansat/fratrådt kan kun få udbetalt ét beløb fra samme optjeningsår efter denne bestemmelse og skal ved anmodningen (indtil videre blanketten fra Arbejdsdirektoratet) erklære, at der ikke er krævet udbetaling fra andre efter denne bestemmelse. Vær opmærksom på, at de nye ændringer vedr. tidspunkt for afregning til feriefonde betyder, som nævnt ovenfor under afsnit 2, at da arbejdsgiveren/feriekortadministrator ligger inde med den uhævede feriepenge for optjeningsåret 2002 efter ferieårets udløb, skal der ske udbetaling uanset beløbets størrelse, når der afleveres et feriekort med dokumentation for, at ferien er holdt i ferieåret. 5 c. 13, stk. 13 (ophørte ansættelsesforhold) Bestemmelsen i ferieaftalens 13, stk. 13 svarer til Ferielovens 34 b, stk. 2. Bestemmelsen indebærer, at hvis der ved ferieårets udløb er feriegodtgørelse tilbage, som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret (i år den 30. april 2004), skal beløbet udbetales uanset størrelse. Eksempelvis vil en ansat, der er fratrådt den 31. januar 2004 og som mangler at afholde to ugers ferie (ud af fem uger, idet den 6. ferieuge ikke berøres af de nye regler), kunne få udbetalt de to ugers ferie efter ferieårets udløb. Den fratrådte skal erklære (indtil videre blanketten fra Arbejdsdirektoratet), at ansættelsesforholdet er ophørt. Der kan for samme optjeningsår udbetales feriegodtgørelse fra flere ansættelsesforhold efter denne regel. Der kan også udbetales både efter denne regel og 13, stk. 12. Der kan ikke i samme optjeningsår både ske udbetaling af beløb, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold og af beløb efter 13, stk. 14 (den 5. ferieuge). Derimod kan der godt ske udbetaling fra flere arbejdsgivere m.v., hvis alle beløbene stammer fra op-

4 Side 4 hørte ansættelsesforhold eller fra den 5. ferieuge; fx hvis den pågældende har været ansat hos to arbejdsgivere i et helt optjeningsår. For at undgå dobbeltforsørgelse, skal den fratrådte, når der anmodes om udbetaling efter denne bestemmelse også erklære (indtil videre blanketten fra Arbejdsdirektoratet) ikke at have fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret. Hvis dette er tilfældet, skal den fratrådte sende anmodningen til Arbejdsdirektoratet. Hvis blanketten ved en fejl bliver sendt til arbejdsgiver/feriekortadministrator, skal denne videresende blanketten til Arbejdsdirektoratet. Hvis der efter fratræk af de dage, hvori den pågældende har fået oven nævnte ydelser, stadig resterer feriedage, træffer direktøren for Arbejdsdirektoratet afgørelse om, at feriepenge for disse dage skal udbetales af arbejdsgiver/feriekortadministrator, jf. også ferieaftalens 13, stk d. 13, stk. 14 (udbetaling af timer hidrørende fra den 5. ferieuge ) Bestemmelsen i ferieaftalens 13, stk. 14 svarer til 34 b, stk. 3 i Ferieloven. Bestemmelsen indebærer, at den 5. ferieuge kan udbetales. Da EU-retten sikrer en lønmodtager ret til fire ugers ferie og forhindrer, at ferien kan erstattes med en kontant udbetaling (medmindre ansættelsesforholdet er ophørt), er det kun den 5. ferieuge, der kan udbetales. Er der kun holdt tre ugers ferie, er det kun den 5. ferieuge, der kan udbetales. Den 6. ferieuge i den (amts)kommunale ferieaftale bliver ikke, som det også er nævnt i de indledende bemærkninger til denne vejledning, berørt af de nye regler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er ændret i reglerne om arbejdsgiverens ret til at varsle ferie. Det er således ikke den ansatte selv, der bestemmer om den 5. ferieuge skal afholdes, overføres (ingen ændringer i bestemmelserne om overførsel) eller udbetales, idet arbejdsgiveren ved at varsle ferien over for den ansatte, kan forhindre, at den kommer til udbetaling. Ligeledes er der ikke ændret i den ansattes ret til at afholde fem ugers ferie. Hvis beløbet fra den 5. ferieuge er på kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal beløbet udbetales automatisk, jf. ferieaftalens 13, stk. 11 for så vidt angår. feriegodtgørelse (hvis der er tale om løn under ferie, skal der udbetales efter 6 a, stk. 1, jf. nedenfor). Udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge forudsætter naturligvis, at der ikke er indgået aftale om overførsel af ferien. Der kan ikke i samme optjeningsår både ske udbetaling af beløb, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold og af beløb efter 13, stk. 13 (ophørte ansættelsesforhold). Derimod kan der godt ske udbetaling fra flere arbejdsgivere m.v., hvis alle beløbene stammer fra ophørte ansættelsesforhold eller fra den 5. ferieuge; fx hvis den pågældende har været ansat hos to arbejdsgivere i et helt optjeningsår. Der kan også udbetales 13, stk. 14 samtidig med udbetaling efter 13, stk. 12 (mindre end kr.). Ferielovens 34 b, stk. 3 er formuleret således: Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som vedrører beskæftigelse ud over 9 ½ måneds varighed i et optjeningsår. Det er en betingelse, at lønmodtageren

5 Side 5 skriftligt erklærer, at beløbet vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 9 ½ måneds varighed i et optjeningsår Indholdet af Ferielovens 34 b, stk. 3 findes i ferieaftalens 13, stk. 14 og 6 a, stk ½ måneds beskæftigelse i et optjeningsår svarer til 20 feriedage, dvs. 4 ugers ferie og beskæftigelse ud over 9 ½ måneds varighed svarer således til den 5. ferieuge. I bekendtgørelsen er det i 27 e, stk. 2 anført, at: Ved opgørelse af optjent ferie for beskæftigelse ud over 9 ½ måneds samlet varighed, jf. lovens 34 b, stk. 3, medregnes alle ansættelsesperioder i optjeningsåret. Hvis en lønmodtager har haft flere ansættelsesforhold samtidig i en periode, kan denne periode dog kun tælles med én gang i opgørelsen af de 9 ½ måned. For at undgå dobbeltforsørgelse, skal den ansatte/fratrådte, når der anmodes om udbetaling efter denne bestemmelse også erklære (indtil videre blanketten fra Arbejdsdirektoratet) ikke at have fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret. Hvis dette er tilfældet, skal den ansatte/fratrådte sende anmodningen til Arbejdsdirektoratet. Hvis blanketten ved en fejl bliver sendt til arbejdsgiveren eller feriekortadministrator, skal denne videresende blanketten til Arbejdsdirektoratet. Hvis der efter fratræk af de dage, hvori den pågældende har fået oven nævnte ydelser, stadig resterer feriedage, træffer direktøren for Arbejdsdirektoratet afgørelse om, at feriepenge for disse dage skal udbetales af arbejdsgiver/feriekortadministrator, jf. også ferieaftalens 13, stk. 15. Vær opmærksom på, at er der tale om fratrådte, udbetales den 5. ferieuge for efter stk. 13 om ophørte ansættelsesforhold, idet det i stk. 13 er ligegyldigt, hvornår feriegodtgørelsen stammer fra. 5 e. 6 a, stk. 1 (automatisk udbetaling af kr.) Bestemmelsen i ferieaftalens 6 a, stk. 1 svarer til 34 a, stk. 3 i Ferieloven. Indholdet svarer til 13, stk. 11, men 6 a vedrører ansatte, der holder ferie med løn. Dog er det en betingelse, at udbetalingen stammer fra den 5. ferieuge. Betingelsen om ophørt ansættelse, gælder kun for feriegodtgørelse i 13, stk. 11. KMD A/S udsender nærmere information om håndteringen af bestemmelsen i 6 a primo maj måned f. 6 a, stk. 2 (udbetaling af timer hidrørende fra den 5. ferieuge ) Bestemmelsen i ferieaftalens 6 a, stk. 2 svarer til 34 b, stk. 3. Indholdet i 6 a, stk. 2 er det samme som ferieaftalens 13, stk. 14, men vedrører ansatte, der holder ferie med løn. 5 g. 14, stk. 1 og stk. 2 14, stk. 1 i ferieaftalen svarer til Ferielovens 35, stk. 1 og ferieaftalens 14, stk. 2 svarer til Ferielovens 35, stk. 2. Som en følge af ændringerne i 13 og 6 a forlænges fristerne for at rejse krav på feriegodtgørelse eller løn under ferie og for at søge kravet gennemført. Karv på ydelser efter ferieaftalen skal således rejses over for arbejdsgiveren senest den 30. september efter ferieårets udløb, og kravet skal søges gennemført senest den 30. november efter ferieårets udløb.

6 5 h. 14, stk. 6 14, stk. 6 i ferieaftalen svarer til 41. stk. 2 i Ferieloven Side 6 Bestemmelsen indebærer, at den hidtidige 5-års regel ændres til en 3-årig forældelsesregel.

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2011 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2011-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter..12

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere