kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr."

Transkript

1 Notat budget Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets område. I nedenstående er der derfor beskrevet en række en økonomiske og administrative udfordringer, væsentligst som direkte/ indirekte følge af tidligere politiske beslutninger. Notatet er opdelt i 4 overordnede punkter, som blandt andet kan henføres til de beslutninger, der er truffet om genopretning af det specialiserede socialområde under CFH, tidligere politiske beslutninger, herunder ophør af åremålsansættelser, udviklingen i boligstøtte udgifter, samt sidst øvrige og tværgående udfordringer som budgetteres på udvalgets område. 1. Udfordringer som følge af genopretningsplan 2. Tidligere politiske beslutninger til udmøntning i åremålsansættelser 3. Udviklingen i udgifter til Boligstøtte 1. Udfordringer som følge af genopretningsplan Genopretningsplan 1,98 mio. kr. Der er tidligere besluttet, at indarbejde følge omkostninger som følger af de af politiske beslutninger vedrørende handleplanen. Det bemærkes, at her udover har genopretningsplanen i 2012 betydet, at der midlertidig er tilført CFH en række ledelses-, sagsbehandler- og administrative ressourcer fra de øvrige driftscentre, hvilket forventes at fortsætte ind i 2013, og påvirke driften af de øvrige centre i større eller mindre grad, hvilket stiller krav til styring og ledelse i forhold til at sikre den daglige drift i den øvrige del af administrationen. I forhold til ekstern tilkøb til genopretningen er der jf. tidligere sag, en forventet udgift i 2013 på 1 mio. kr. til gennemførelsen af udarbejdelse af et administrationsgrundlag for CFH, hvilket er de eneste ekstra midler der besluttet i 2013 til genopretningsplanen, når der ses bort fra afløbs omkostninger. I forhold til de afskedigede chefer i 2011 er der i 2012 dobbelte lønudgifter til henholdsvis kommunaldirektør, samt centerchef for CFH i en periode, mens der er tjenestemandspensionsforpligtigelse for afskediget direktør i 2013, som angivet nedenfor. kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Direktør nettoudgift til tjenestemandspension opgjort til ca. 0,18 mio. kr. Side 1 af 5

2 2. Tidligere politiske beslutninger til udmøntning i åremålsansættelser m.v. Åremålsaftaler 1,83 mio. kr. I forbindelse med tidligere beslutning i Økonomiudvalget (2007 og 2010) om åremålsansættelser, vil der i 2013, som følge af ophør af kontrakterne, skulle udbetales et fratrædelsesbeløb som engangsbeløb i henhold til de indgåede aftaler. Det drejer sig om 2 konkrete aftaler, som samtidig kan betyde, at der ved udløb udløses tjenestemandspension. Konkret er der 2 åremålskontrakter, der har udløb i løbet af 2013 er beregnet jf. nedenfor De to konkrete sager. Åremålskontraktudløb Indgået i 2010 forlængelse) for kommunaldirektørstillingen. I henhold til aftalen skal der udbetales ca. 1,3 mio. kr. i fratrædelsesbeløb, Åremålskontraktudløb (indgået i ØK 2007) for Centerchefstilling. I henhold til aftalen skal der udbetales ca. 0,53 mio. kr. i fratrædelsesbeløb, Tjenestemandspension (0,35 mio. kr. indeholdt i overslagsår 2013) For så vidt angår tjenestemandspension er der tidligere vedtaget en tildelingsmodel, der årligt regulerer budgettet med 0,5 mio. kr. I forhold til de 3 nye sager tjenestemandspension (direktør) jævnfør ovenfor vedrørende genopretningen af CFH og de 2 nedenstående (åremålsansættelser (kommunaldirektør og centerchefstilling) skønnes der en udfordring i 2013 på 0,35 mio. kr. og i 2014 på 0,54 mio. kr. (helårsvirkning) Tjenestemandspension til kommunaldirektør - forventet løbende netto tjenestemands pensionsudbetaling på 0,12 mio. i 2013 stigende til 0,16 mio. kr. i 2014 og frem Tjenestemandspension til Centerchef - forventet løbende netto tjenestemandspensionsudbetaling på ca. 0,05 mio. i 2013 stigende til 0,2 mio. kr. i 2014 og frem. Som det fremgår er der i budgetmodellen dækning for de 3 konkrete tjenestemandspensioner i 2013 og frem under forudsætning af at der ikke kommer yderligere til, som pt. ikke er kendt. Udbetaling Danmark (1,9 mio. kr. indeholdt i overslagsår 2013) I forbindelse med etablering af udbetaling Danmark skal der som følge af opgaveoverdragelsen overføres mindst 4,6 mio. kr. KL anbefalede at kommunerne på det foreliggende grundlag budgetterede udgiften til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med befolkningsandelen af totaludgiften, som for Rebild Kommune udgør 1,9 mio. kr. fra 2013 og frem. Dette ondebærer således at Rebild Kommune får en ny udgift i 2013 på 1,9 mio.kr. som direkte følge af etableringen af Udbetaling Danmark. På økonomiudvalgets møde den 19. august 2011 blev det besluttet at indarbejde økonomiske de økonomiske konsekvenser i budget Dette blev senere godkendt i Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet for 2012 den Beslutningen er ikke indarbejdet i hovedoversigten for 1. behandlingen og påvirkes således med en merudgift på 1,854 mio. kr. Side 2 af 5

3 Arbejdsskadeforsikring (1 mio. kr. indeholdt i overslagsår 2013) I henhold til beslutning om selvforsikring af arbejdskader besluttede Byrådet en budgetmodel, der indebærer at budgettet i 2013 stiger med 1 mio. kr. 3. Udviklingen i udgifter til Boligstøtte Boligstøtte 1,5 mio. kr. Der er i de seneste år oplevet en stigning i udgifterne til boligstøtte uden at der har været foretaget ændringer i budgettet. I regnskab 2011 var der et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. og heri er der taget højde for reduktionen på 0,25 mio. kr., som følge af indsatsen med at forebygge og stoppe misbrug af offentlige ydelser, herunder socialt bedrageri. Området er generelt i stigning og en af årsagerne hertil er flere leje boliger, samt de seneste års finanskrise, der har betydet indtægts nedgang, således at flere bliver berettiget og flere får højere tilskud. Boligstøtte budgettet har ikke været reguleret de seneste år, da det har været budgetteret ud fra seneste års ramme. Det har betydet, at den betydelige stigning på området jf. ovenfor har belastet budgettet til det administrative område, som har skullet holde merforbruget indenfor den samlede ramme. Området bør for 2013 budgetteres i henhold til de senere års udvikling og i henhold til budgetproceduren for de lovbundne/konjunkturafhængige områder (bistandsydelser, sikringsydelser, flygtninge og beskæftigelse mv.). Her udarbejdes basisbudgettet på baggrund af niveauet i budget 2012, dog således at områder omfattet af budgetgarantien, vurderes i forhold til Rebild Kommunes andel af landsudviklingen ud fra KL s beregnede skøn. Området er omfattet af de samlede overførselsudgifter, og ikke en del af servicerammen. De sidste 2 års reduktioner på det administrative område. Det administrative område har i de seneste 2 år oplevet store besparelser. Der er således senest i forbindelse med den nye administrative struktur blevet reduceret 4,5 mio. kr. i 2011 og yderligere 2,5 mio. kr. i Oveni dette kommer, at der via reduktionen på 1 % i fremskrivning af løn og priser er reduceret med yderligere knap 2 mio. kr. i hver af årerne. I forhold til opgaveløsningen betyder det, at det er nødvendig med en skarp prioritering af opgaverne, da ressourcerne til den daglige drift er blevet begrænset de seneste år. Organisationsevaluering 0,3 mio. kr. i 2013 I forhold til beslutningen om ny centerstruktur blev det besluttet at evaluere den nye organisation i I forhold til de seneste beslutninger på det administrative område, vurderes det at denne evaluering først skal afregnes i Der er forudsat en evaluering med ekstern bistand til 0,3 mio. kr. Dette beløb vil kunne ændres afhængig af hvilken model der vælges for evalueringen. KMD prisfremskrivning på systemet 0,4 mio. kr. KMD listepriser er en udfordring for konto 6. KMD varsler prisstigninger med begrundelse i funktionalitetsforbedringer, hvor de til stadighed videreudvikler og forbedrer de løsninger de Side 3 af 5

4 tilbyder deres kunder. Dette mener de indebærer løbende tilpasning af priserne og derfor varsles prisjustering på en række ydelser. De varslede prisstigninger i 2013, ligger væsentligt over det af KL oplyste fremskrivningsniveau for Dette forværres naturligvis af, at budgettet i Rebild Kommune er reduceret med 1 % (fremskrivning) i forvejen. Der er ikke lavet konkrete beregninger på den varslede prisfremskrivning på KMD systemerne, da de variere meget fra system til system og indenfor de enkelte systemer. Der er i stedet beregnet et gennemsnitsskøn for den forventede meromkostning som følge heraf og den ligge i størrelsesordnen 0,4 mio. kr. for Rebild Kommune. Erhvervs- og turismeområdet Info portal Rebild Bakker Der foreligger pt. en vurdering af at det vil koste ca om året i drift Barselspuljen I anden sag vedrørende opfølgning på Økonomivurdering 1 er der lagt op til beslutning om at den økonomiske udfordring på barselspuljen i såvel 2012 som 2013 løses ved at nedsætte refusionen for barsel. Refusionen er en intern forsikringsordning, hvor lønbudgetterne på tværs af alle institutioner og centre har bidraget til den nuværende pulje. Alternativt til nedsættelse af refusionsprocenten kunne barselspuljen hæves med udfordringen, som er vurderet til godt 2 mio. kr. ved at fremskrive alle lønbudgetter med en mindre 5 svarende til den økonomiske udfordring. I det nuværende konkrete forslag, som fremgår af andet notat og sag, er løsningsforslaget på den økonomiske udfordring at reducere dækningsgraden til 80 % og lade det være i forhold til den løn, der udbetales for den, der går på barsel, før fradrag af barselsrefusion, hvor der i dag udbetales 90 % af forskellen på lønnen til den der går på barsel efter fradrag af barselsrefusion. Nedenfor er der en tabel med opsamling af de enkelte beløb Side 4 af 5

5 Budget Økonomiudvalget - udfordringer Udfordringer -genopretningsplan mv. Administrationsgrundlag m.v. (Udbydes) Kommunaldirektør (løn 3 måneder + feriepenge) Centerchef (5 mdr. løn + feriepenge) Tjenestemandspension (Direktør) i alt Tidligere politiske beslutninger Åremålsansættelse (1) - fratrædelsesgodtgørelse Åremålsansættelse (2) - fratrædelsesgodtgørelse Tjenestemandsforsikring Udbetaling Danmark Arbejdsskadeforsikring i alt Boligstøtte I alt organisationsevaluering KMD prisfremskrivning systemer Info portal Rebild Bakker I alt Barselspuljen I alt Alt i alt Alt i alt eksklusive barsel og indeholdt i overslagsår B-13 i B Side 5 af 5

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere