DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS"

Transkript

1 DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale og den regionale sektor i perioden februar 2010 til februar 2011 er illustreret i figur 1. Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, i procent. februar Kilde: LOPAKS, februar Nettoløn er grundløn og tillæg. Bruttoløn er nettoløn, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse. I kommunerne falder antallet af fuldtidsbeskæftigede med 2,0%, og i regionerne sker et fald på 2,3%. Samlet falder beskæftigelsen i kommuner og regioner med 2,1%. Bemærk omkring personaleforbruget, at det samlede tal indeholder fælleskommunale virksomheder m.v.. Derudover foretages en korrektion for personale ved forsyningsvirksomheder, læs mere under datagrundlag sidst i dette nyhedsbrev. Bruttolønnen er steget med 1,9% i kommunerne og 2,4% i regionerne. Nettoløn er steget med 1,2% i kommunerne og 2,0% i regionerne.

2 2 LØNUDVIKLING I perioden februar stiger bruttolønnen for alle ansatte i kommuner og regioner samlet med 2,0%, jf. tabel 1. I regioner stiger bruttolønnen med 2,4% og i kommuner stiger bruttolønnen for alle ansatte 1,9%. Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, procent, januar Alle ansatte Alle ansatte ekskl. fleksjob og ekstr. ord. Overenskomstog tjenestemandsansatte Ansatte begge år i samme stilling Hele Landet 2,0 2,2 2,7 2,7 Kommuner 1,9 2,1 2,7 2,8 Regioner 2,4 2,5 2,6 2,5 Kilde: LOPAKS, februar Bruttoløn omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Hele landet dækker også fælleskommunale virksomheder mv. De aftalte stigninger i samme periode er: Bruttolønnen i kommuner og regioner er steget 2,0% for alle ansatte februar Pr. april 2010: Generelle lønstigninger 0,18% (aftalt forhøjelse 0,50% - særlig regulering -0,32%) i kommunerne og 0,0% (aftalt forhøjelse 0,32% - særlig regulering -0,32%) i regionerne Lokal løndannelse 1,10% i kommunerne 0,85% i regionerne Organisationsforhandlinger 0,08% i kommunerne 0,71% i regionerne Pr. januar 2011: Generelle lønstigninger 0,00% i både kommuner og regioner Pr. april 2010 forhøjes FLDs løbende beregning af særlig feriegodtgørelse med de aftalte forhøjelser. Det vil sige fra ca. 1,5% til nu ca. 1,95%. For alle ansatte eksklusiv ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte er bruttolønnen steget 2,5% i regionerne og 2,1% i kommunerne. Ses udelukkende på tjenestemands- og overenskomstansatte er stigningen i bruttolønnen 2,6% i regionerne og 2,7 % i kommunerne. Hvis der alene ses på ansatte begge år i samme stilling er bruttolønnen i regionerne øget med 2,5% og 2,8% i kommunerne.

3 3 Opgørelse af udviklingen på de enkelte dele af bruttolønnen ses af tabel 2 nedenfor. Periodens udvikling i genetillæg trækker bruttolønnen ned i regionerne og op i kommuner. Tabel 2: Udviklingen i løndele i kommuner og regioner, procent, februar Tillæg Grundløn Genetillæg Pensionsbidrag Bruttoløn Løn ekskl. genetillæg Hele Landet 0,2 10,8 3,8 2,3 2,0 1,9 Kommuner 0,0 10,7 9,3 1,9 1,9 1,7 Regioner 0,8 11,1-3,0 3,7 2,4 2,7 Kilde: LOPAKS, lønudvikling, februar Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension. PERSONALEFORBRUG Der er færre fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i februar 2011 set i forhold til februar Overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med ,0 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og faldet med 2.988,3 fuldtidsbeskæftigede i regionerne Personaleforbruget falder fra februar 2010 til februar 2011 med 2,1% i den kommunale og regionale sektor samlet. Tabel 3 viser ændringerne målt i fuldtidsbeskæftigede fordelt på ansættelsesformer og forhandlingsområder. Opgørelsen af personaleforbruget er fra februar 2011 korrigeret, således at personale ved forsyningsselskaber er udeladt. Ved sammenligning af februar 2011 med februar 2010 er korrektionen foretaget i begge år. Tabel 3: Udviklingen i personaleforbruget i kommuner og regioner, februar Alle ansatte Fleksjob og ekskstr. ord Elever Månedslønnede Timelønnede Ovkansatte og tj.mænd Hele Landet , , , , , ,8 Kommuner , , , , , ,0 Regioner ,5-10,2 244, ,8-266, ,3 Kilde: LOPAKS, lønudvikling, februar Af tabel 3 ses, at kommunernes personaleforbrug samlet set er faldet med 8.802,0 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 2,0%. Det ses yderligere at elever samt ekstraordinært ansatte inklusiv fleksjob stiger med 5.193,0 fuldtidsbeskæftigede (11,6%). Gruppen af overenskomstan-

4 4 satte og tjenestemænd er således faldet med ,0 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 3,6%. I regionerne er personaleforbruget samlet set faldet med 2.754,5 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 2,3%. Stigningen i elever samt ekstraordinær beskæftigelse er på 233,9 fuldtidsbeskæftigede (3,9%). Beskæftigelsen af overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med 2.988,3 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 2,6%. Et område, der i sær i kommunerne de senere år har været i vækst er ansatte i fleksjob og ansatte i ekstraordinær beskæftigelse. Efter flere år med stigning, bl.a. som følge af aktiv arbejdsmarkedspolitik ser det nu ud til, at stigningen er aftaget, og at niveauet har været forholdsvis konstant i en periode. Figur 2: Antal fuldtidsbeskæftigede i fleksjob og ekstraordinær ansættelse, hele landet, januar 2008 til februar 2011 Kilde: FLD, LOPAKS, lønsumsopgørelse BESKÆFTIGELSESGRAD Pr. februar 2011 korrigerer FLD beskæftigelsesgraden for ansatte i fleksjob indberettet fra Silkeborg Data, idet beskæftigelsesgraden er indberettet som faktisk beskæftigelse, mens lønnen afspejler aftalt lønnet beskæftigelse. I januar 2009 korrigerede FLD fuldtidsberegningen, således, at der kom en bedre sammenhæng i statistikken mellem løn og beskæftigelse, herunder gennemsnitslønnen. Tilbage står en ændring af selve beskæftigelsesgraden, således at der indgår samme mål for beskæftigelse for alle ansatte i fleksjob uanset, hvilken edb-central, der har indberettet oplysningerne. Ændringen har ingen betydning for den eksisterende opgjorte fuldtidsbeskæftigelse for fleksjob.

5 5 I tabel 4 nedenfor vises betydningen af denne ændring eksemplificeret ved personalets fordeling på beskæftigelsesgrad i regioner før ændring, efter ændring og til sammenligning, i kommunerne. Tabel 4: Ansatte fordelt på beskæftigelsesgrader før og efter korrektion beskæftigelsesgrad SD fleksjob, procent af i alt, februar Heltid Deltid timer/uge timer/uge timer/uge timer/uge Regioner før 27,0 73,0 3,7 10,6 33,8 24,8 Regioner efter 80,0 20,0 7,8 10,2 1,2 0,7 Kommuner 78,6 21,4 6,6 11,1 2,2 1,5 Kilde: LOPAKS, beskæftigelsesgrader, februar Tabel 4 viser, at den korrektion giver en fordeling på heltid/deltid som er mere identisk med indberetningerne fra KMD. Før korrektionen var 73% af fleksjobansatte i regionerne registreret som deltidsansatte. Efter korrektionen er det 20%, hvilket stemmer bedre overens med det kommunale tal, 21,4%. PERSONALEOM- SÆTNING Personaleomsætningen for månedslønnet personale i kommuner og regioner ses i tabel 4. Tabel 4: Personaleomsætning i procent i kommuner og regioner, månedslønnede, februar Kommuner Regioner Antal februar Afgang til anden sektor 13,2 11,7 Afgang til anden stilling samme kommune / region 5,5 4,2 Afgang til anden stilling anden kommune / region 1,2 0,5 Afgang til samme stilling anden kommune / region 1,1 0,9 Antal februar Tilgang fra anden sektor 11,4 9,6 Tilgang fra anden stilling samme kommune / region 5,7 4,3 Tilgang fra anden stilling anden kommune / region 1,3 0,5 Tilgang fra samme stilling anden kommune / region 1,1 0,9 Kilde: LOPAKS, personaleomsætning, februar 2011.

6 6 Afgangen til anden sektor er for kommuner 13,2% og regioner 11,7%. Anden sektor vil for eksempelvis kommunernes vedkommende være: Region, stat, privat eller ud af arbejdsmarkedet. Afgang til anden stilling i samme kommune eller region er på 5,5% i kommunerne og 4,2% i regionerne. Afgang til anden kommune eller region er 2,3% i kommunerne og 1,4% i regionerne. Tilgangen fra anden sektor er i kommunerne 11,4%. Regionerne oplever en tilgang fra anden sektor på 9,6% DATAGRUNDLAG Med udgivelsen af februar 2011 data ændres følgende: Ændret beskæftigelsesgrad for ansatte i fleksjob indberettet fra SD I data for januar 2009 blev der indarbejdet en ny beregning af fuldtidsbeskæftigelsen, således at løn og beskæftigelse passer sammen for personer i fleksjob i indberetningerne fra Silkeborg Data (SD). Beskæftigelsesgraden svarer generelt til den aftalte arbejdstid og lønnen svarer til fuld tid, hvilket bevirker at den beregnede gennemsnitsløn bliver for høj. Korrektionen blev i 2009 foretaget på beregningen af fuldtidsbeskæftigelse. Det har vist sig hensigtsmæssigt også at korrigere den indberettede beskæftigelsesgrad, da denne anvendes i beskæftigelsesgradstatistikken, hvor fleksjobansatte indberettet fra SD står med aftalt faktisk arbejdstid. Ændringen har ikke betydning for opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede. Med udgivelsen af januar 2011 data ændredes følgende: Ændret optælling af særydelsesperioder Særydelser i data, der leveres af Silkeborg Data (SD), er enten for 4 eller 5 uger i hver lønperiode, således at et år indeholder særydelser for 52 eller 53 uger. For at undgå, at det påvirker lønudviklingen, hvis en lønperiode det ene år indeholder 5 uger og det andet år 4 uger, har FLD hidtil opregnet de indberettede særydelser fra SD til 5 uger for de lønperioder, der kun dækkede 4 uger. Dette overvurderer på årsbasis særydelserne med ca. 15% svarende til ca. 0,3% af lønsummen. Pr. januar 2011 ændres praksis således, at der altid opregnes til 4,33 uger. I lønudviklingsrapporterne 2010/2011 vil 2010 data være korrigeret til også at indeholde 4,33 uger i Optælling af udbetalt seniorbonus rettet. Udbetaling af seniorbonus blev indført ved overenskomstforhandlingerne i Bonus blev aftalt som en årlig udbetaling, med start januar 2009.

7 7 I data ses et udbetalingsmønster, hvor månedslønnede overenskomstansatte som udgangspunkt får udbetalt seniorbonus i januar måned. Månedslønnede tjenestemænd får udbetalt seniorbonus i februar måned. Timelønnede bør ifølge edb-centralerne få udbetalt seniorbonus med lønnen for april måned, men de forekommer også uden for denne periode. Ved indførelsen i 2009 havde FLD ikke detaljerede data fra SD. Pr. januar 2010 skulle seniorbonus derfor fuldt ud optælles i tillæg, men pga. en fejlregistrering af indberetningerne i FLDs registre, blev kun en mindre del heraf optalt. Dette korrigeres i januar 2011 statistikken. Det betyder, at der i januar 2011 er yderligere 40 mio. kr. svarende til ca. 0,2% af lønsummen januar 2010 ekskl. forsyningspersonale. Da det primært er ansatte i regionerne der får seniorordninger udbetalt som bonus, er det også i lønudviklingen for regionerne, at der ses den største påvirkning. Den regionale lønudvikling er påvirket med ca. 36 mio. kr. svarende til ca. 0,8% af lønsummen januar Den kommunale lønudvikling er påvirket med ca. 4 mio. kr. svarende til 0,03% af lønsummen januar Begge lønsummer ekskl. personale ved forsyningsselskaber. Påvirkningen af februar data er for kommunerne ca. 6,6 mio. kr. svarende til ca. 0,05% af lønsummen ekskl. forsyningsselskaber februar For regionerne er forhøjelsen ca. 12,7 mio. kr. svarende til 0,3% af lønsummen ekskl. forsyning i februar Personale ved kommunale forsyningsselskaber korrigeres ud Senest pr. januar 2010 skulle kommunale forsyningsselskaber været omdannet til aktieselskaber, og personalet dermed i princippet ikke længere være en del af den kommunale drift, og burde ideelt set være ude af data. Kommunerne har dog i en overgangsperiode frem til januar 2012 fortsat mulighed for at varetage de administrative opgaver som eksempelvis lønanvisning. Efterhånden som kommunerne har fået adskilt forsyningsdelen inkl. lønanvisningen, er personalet ved selskaberne udgået af data. FLD har gennem 2010 månedsvis forsøgt at opgøre, hvor mange fuldtidsbeskæftigede der er udgået af den kommunale sektor som følge heraf. I forbindelse med årsskiftet er mange forsyningsvirksomheder udgået af data. Set i lyset af den opmærksomhed personaletal får i øjeblikket samt at FLD vurderer, at kunne identificere personalegruppen forholdsvis præcist, har FLD valgt at korrigere data for personale ved forsyningsselskaber, der med udgivelsen af januar 2011 derfor er udeladt. Identifikationen sker via FLDs institutionsregister, hvor forsyningsselskaberne er oprettet som egne institutioner. Institutionerne dannes på baggrund af den indberettede los/afdelingskode. Langt de fleste kommuner har fra

8 overført deres forsyningspersonale til entydige los-koder, men der findes enkelte kommuner, der ikke har. Desuden er der tilfælde, hvor udskillelsen til egen los-kode først er sket i løbet af I FLD-forum findes en oversigt over de forsyningsselskaber, der pr. januar 2011 er udeladt af data. I lønudviklingsrapporterne 2010/2011 vil 2010 data være korrigeret således, at personalet ved forsyningsselskaberne heller ikke indgår i Korrektionen betyder, at der er udeladt 3.433,9 fuldtidsbeskæftigede pr. februar 2010 og 2.056,1 pr. februar Beregning af feriepenge for underordnede læger justeres fsva. genebetaling og overarbejde Pr. januar 2009 ændredes beregning af løn og feriepenge for underordnede læger på baggrund af en henvendelse fra Danske Regioner og Yngre Læger. Der blev ikke længere foretaget en reduktion af lønnen for ferie uden løn. I stedet beregnedes feriegodtgørelse på 1,68, der som følge af senere forhøjelser af feriepenge nu er 2,09%. 12,95% feriepenge skal også beregnes af overarbejde og særydelser for underordnede læger. Den omtalte forhøjelse i 2009 vedrørte alene de 1,68% (2,09) på grundløn og tillæg. Pr. januar 2011 forhøjes beregningen af feriepenge op til 12,95% for genebetalinger og overarbejde. Beregning af fuldtidsnorm for speciallægekonsulenter ændres Opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede speciallægekonsulenter er hidtil blevet beregnet i forhold til det månedlige antal timer, lægen er ansat til at varetage. Nogle læger er ansat til 4 timer pr. uge og andre 5 timer pr. uge og så videre. Indtil nu har FLD opfattet hvert enkelt timetal som en fuldtidsnorm. Med udgivelsen af januar statistikken ændres dette således, at opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede for overenskomstgruppen speciallægekonsulenter måles i forhold til 37 timer pr. uge. Ændringen medfører, at antal fuldtid falder som følge af, at den ugentlige timenorm stiger til 37 timer. Da antal fuldtid falder og lønsummen forbliver konstant medfører det, at gennemsnitslønnen ved den nye metode er noget højere end gennemsnitslønnen ved den hidtidige metode. Fordelen ved den nye metode er, at det er muligt at beregne en gennemsnitsløn for speciallægekonsulenter, der er sammenlignelig på tværs af overenskomstgrupper og stillinger, ligesom lønspredning bliver mere retvisende. Det er ikke muligt at korrigere i lønudviklingstabellerne, således at 2010 bliver sammenlignelig med 2011.

9 9 Med udgivelsen af august 2010 data ændredes Optællingen af særlig feriegodtgørelse for Sundhedskartellets grupper således, at de der har 2,85% også indgår i statistikken med denne værdi og ikke med 1,95%, som hidtil. Med udgivelsen af juli 2010 data ændredes Optællingen af pædagogstuderende, således at disse fremover altid optælles som elever, frem for den mere periodevis varierende indberetning, der har været for denne gruppe hidtil. Det er muligt at læse beskrivelser af disse ændringer samt tidligere ændringer m.v. i fld-forum.

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering 2158.102 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer?

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens medlemmer...3 1.2 Arbejdsgruppens opsamling

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012 Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden

Læs mere

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik (bilag 4 til Rammeaftale om seniorpolitik ml. KL og Sundhedskartellet) Side 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning... 3 1. Indledning...

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere