Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning, på indsatsområder, der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder, herunder folkeoplysning borgerservice og bibliotek fritid og idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger erhverv og erhvervsfremme-/service turisme branding byudvikling landdistrikter Venskabsbyrelationer drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 36 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 s budget for 2016 er på 45,3 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder 37 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.) Heraf udgør serviceudgifter Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Udvikling Branding K-ant NEET Kultur Museer Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Fritidsområdet Fritidsaktivitet Fritidsområdet Fælles - fritidsområdet Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Udviklingspulje til folkeoplysning Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Alle beløb i hele kr. og 2014-priser TOTAL Blåt flag - badevand Byregion Fyn Foreningen EU og internationalt samarbejde Handelsstandsforeninger Havørred Fyn Lokalråd Pulje til afholdelse af events Udvikling Fyn Task Force Erhverv Driftstilskud Langesøfonden Blåt flag badevand Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som i Danmark varetages af Friluftsrådet. Der fokuseres på vandkvalitet, miljøindsats, miljøinformation, drift, sikkerhed og faciliteter ved strande og havne. I forbindelse med budgetaftalen 2013, blev bevillingen nedskrevet til kr.(mod tidligere kr. under budget 2011), idet rengøringsopgaverne for handicaptoiletterne i tilknytning til Blåt flag blev flyttet til driftsafdelingen under Teknik og Miljø. I 2014 var der Blåt Flag ved Bogense Havn, Hasmark strand, og Fuglsang Strand. I 2015 tilkendte Friluftsrådet også kommunen Blåt Flag ved Flyvesandet og ved Bogense Søbad. Det er planen at få etableret yderligere 2 Blå Flag i 2016, ved Skåstrup Strand og Hofmansgave. Som en del af mærkningsordningen, skal kommunen gennemføre miljøaktiviteter ved de blå flag. Disse aktiviteter er omfattet af Puljen til afholdelse af events. Byregion Fyn (tidligere Fynssekretariatet) Byregion Fyn er en nyoprettet enhed i 2013 med baggrund i Fynsprojektet, som er et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommune samt Region Syddanmark og Miljøministeriet. Byregion Fyn skal styrke samarbejdet om fysisk placering på Fyn og dermed understøtte vækst og udvikling samt tiltrække arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer på Fyn. Byregion Fyn betjener det fynske politiske lederskab og samarbejde, og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2017, hvor der vil blive taget stilling til, om det skal fortsætte. Foreningen EU og internationalt samarbejde Nordfyns Kommune er medlem af Foreningen EU og internationalt samarbejde. Derudover er der etableret venskabsbysamarbejde med i alt fire venskabsbyer, fordelt i Norge, Sverige, Island og Finland. Venskabsbysamarbejdet har fokus på kulturel udveksling, og finansieres af budgetrammen under Kultur. I budget 2016 afsættes kr. til Nordfyns Kommunes deltagelse i internationalt samarbejde. Handelsstandsforeninger Nordfyns Kommune yder et årligt tilskud til Handelsstandsforeningernes aktiviteter på kr. Beløbet fordeles mellem foreningerne i forhold til kontingentindbetalingerne. Havørred Fyn Havørred Fyn tildeles budget til tre hovedaktiviteter: 39 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Udsætninger af havørreder Udvikle og brande et kvalitets-lystfiskerprodukt Forbedre havørredens levebetingelser på Fyn og Øer vandløbsrestaurering Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem deltagende kommuner på baggrund af indbyggertal. Lokalråd Der er afsat en pulje til de 12 lokalråds arbejde. Lokalrådene er samlet under den fælles paraplyorganisation Landdistriktsrådet Nordfyn. Puljen skal medvirke til at støtte op om lokalråd og er ikke nærmere defineret. Pulje til afholdelse af events Puljemidlerne anvendes til udvikling og afholdelse af nye events, eller støtter videreudvikling af eksisterende events, der understøtter kommunens strategiarbejde indenfor turisme, kultur, friluftsliv og branding. Puljen kan anvendes til såvel kommunalt initierede projekter, som til events hvor eksterne projektejere søger om medfinansiering. Udvikling Fyn Udvikling Fyn løfter en række opgaver inden for turisme og Sport & Event m.v. Task Force Erhverv Puljen til det kommunale erhvervsfremmetiltag Task Force Erhverv anvendes til præsentationsmateriale mv. til brug i forbindelse med Task Forcens deltagelse i diverse erhvervsfremmende arrangementer, samt oplysningskampagner. Driftstilskud Langesøfonden Langesø er i såvel for kommunens borgere, som i turistmæssig henseende et trækplaster, der hvert år trækker mere end turister og gæster til området. For fortsat at sikre borgere og turister tilgang til de faciliteter, som Langesøfonden tilbyder ved benyttelse af skoven, gives der et årligt driftstilskud til Langesøfonden til drift og vedligehold af offentligt tilgængeligt toilet, samt tømning af kommunale og private affaldsspande i området. Samtidig sikres, at der i relation til offentlighedens benyttelse af toilettet er p-plads(er), hvor der for et afgrænset tidsrum kan parkeres gratis. Udvikling Aktivitets- og Udviklingspulje TOTAL Aktivitets- og Udviklingspulje Midlerne i denne pulje anvendes til initiativer, aktiviteter og arrangementer inden for Plan & Kultur. Herunder udmøntning af Plan & Kulturs strategier for kultur, kulturarv, vækst, bosætning, turisme m.v. Branding TOTAL Branding, grundsalg, bosætning og erhverv BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Midlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. I overslagsårene 2017 og 2018 er midler til Branding, grundsalg, bosætning og erhverv afsat som en anlægsbevilling. K-ant TOTAL K-ant K-ant Udvikling Kant K-ANT (Kultur-Arv-Natur-Turisme) er en overordnet strategi med tilhørende delprojekter, der har til formål at styrke bosætningen og turismen i Nordfyns Kommune. Der sættes fokus på natur- og friluftsoplevelser og lokale kulturbårne fortællinger, der knytter sig til kommunens særlige styrker og potentialer: Naturen, kyststrækningen, landskabet, den kulturhistoriske arv og de lokale kvalitetsfødevarer. K-ANT omfatter blandt andet videreudvikling af app en Nordfynske Oplevelser de lokale viser vej, hvor kommunen i tæt samspil med borgere, foreninger og erhvervsdrivende udvikler, samler og formidler kommunens mange oplevelsestilbud. Kant Udvikling Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. I overslagsårene 2017 og 2018 er midler til K-ANT Udvikling afsat som en anlægsbevilling. 41 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Neet - Nordfyns Erhverv og Turisme Nordfyns Erhverv og Turisme - Neet Alle beløb i hele kr. og 2014-priser TOTAL Driftstilskud For at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og synergier og dermed skabe nytænkning og nyskabelse inden for de enkelte områder, turisme, erhverv og event, er der indgået et strategisk partnerskab mellem Nordfyn Erhverv, Nordfyns Turistforening og Nordfyns Kommune. Det er forventningen, at den nye organisering fremmer nytænkning af erhverv, turisme og event og giver initiativer en fornyet gennemslagskraft på området. Større tværgående events vil tiltrække et bredere publikum, og skabe behovet for en øget professionalisering i planlægningen og gennemførelsen af fremtidens events. Samtidig vil en fælles organisering understøtte de nuværende formål om erhvervs- og turismefremme og derved en udvikling og styrkelse af bosætningsgrundlaget i kommunen. I budgetaftalen for budget 2015 enedes forligspartierne om, at afsætte 2 mio.kr. til pulje til styrkelse af erhverv/turisme/event, udover allerede budgetlagte midler, til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og events. Samtidig er det besluttet at puljerne Pulje til turisme, Tilskud til Nordfyns Rosenfestival, Nordfynske fødevarer Boost og K-ANT Udvikling, Fjordens Dag og Branding, grundsalg, bosætning og erhverv (halvdelen af budgettet) ligeledes overgår til Nordfyns Erhverv og Turisme. 42 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 Kultur Museer Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til Nordfyns Museum, Otterup Museum og Besættelsesmuseet, samt de lokalhistoriske foreninger. Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek. Søndersø lokalhistoriske arkiv er placeret på Søndersø bibliotek. TOTAL Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver TOTAL Film Fyn Fællesudgifter andre kulturelle opgaver Kulturaftale Fyn Kulturelle arrangementer Kulturhus - Otterup Geværfabrik Kulturposten Borgerhuset Bogense Medborgerhus Søndersø Private forsamlingshuse Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Film Fyn Film Fyn er et offentligt ejet aktieselskab med det formål at fremme udvikling af erhvervslivet og filmkulturen oprindeligt på Sydfyn og nu også i de associerede kommuner. Nordfyns Kommune er medejer af selskabet. Fællesudgifter andre kulturelle opgaver Udgifter vedrørende Vandtårnet til vand og el bliver finansieret under denne post. Endvidere finansieres udgifter vedrørende venskabsbysamarbejdet af budgetrammen. 43 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Kulturaftale Fyn Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Kulturregion Fyn afventer Kulturministeriets godkendelse af en kulturaftale for perioden Det forventes, at aftalen kan holdes inden for den nuværende budgetramme, hvor der betales 7,50 kr. pr. indbygger i Nordfyns Kommune. Kulturelle arrangementer Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler til kulturelle arrangementer. Kulturhus - Otterup Geværfabrik Den 1. januar 2010 er Otterup Geværfabrik omdannet til Kulturhus. Der gives et tilskud i henhold til den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Nordfyns Kommune og Otterup Geværfabrik. Kulturposten Der er afsat budget til udgivelse af et fælles katalog for oplysningsforbud. Borgerhuset Bogense samt Medborgerhus Søndersø I Søndersø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter. Hvert borgerhus har sin egen bestyrelse. Private forsamlingshuse For at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne, ydes er tilskud på kr. til hvert af de 22 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til forsamlingshusene, hvorfor nettoudgift af tilskuddet udgør kr. Endvidere er der afsat budget til leje af parkeringsareal ved Lunde Forsamlingshus. Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Udvikling af en kultarvsstrategi med tilhørende screening og kortlægning af den nordfynske kulturarv, er første fase i en større indsats omkring varetagelse, anvendelse og formidling af kulturarven på Nordfyn. Med projektet sættes fokus på kulturhistoriske værdier og det potentiale kulturarven har i forhold til kommunens udvikling inden for blandt andet bosætning og turisme. 44 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Fritid Stadion og idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller Området omfatter drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætshaller. I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætshaller indgår drift af klubhuse, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne. I 2015 er der udarbejdet halsstrategi og masterplaner for de selvejende haller og en tilsvarende masterplan for den kommunalt ejede Bogense Hallerne er på vej. I masterplaner er det oplyst hvilke afledte udgifter til drift og vedligehold, som de enkelte delprojekter forventes at medføre. Der må således påregnes en betydelig merudgift til drift og vedligehold i forlængelse af masterplanernes realisering. Udgifterne vil ikke kunne afholdes inden for den i budget 2015 afsatte ramme for driftstilskud til selvejende haller. Hvis de selvejende haller vælger at implementere kommunens digitale lokalebookingsystem, vil dette ligeledes betyde en øget driftsudgift. Der er indgået driftsaftaler med de selvejende haller, men i forlængelse af halsstrategien og masterplanerne vil det være nødvendigt at få udarbejdet nye drifts- og vedligeholdelsesaftaler. Der gives driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller: Otteruphallerne (2 haller i Otterup og 1 hal i Krogsbølle) Langesøhallen (1 hal) Søndersøhallerne (2 haller) Veflingehallen (1 hal) Hårslevhallen (1 hal) TOTAL Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Energipulje til hallerne besparelse Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Almindelig vedligeholdelse af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø. Vedligeholdelse af lysanlæg, udenomsarealer samt ekstraordinær vedligeholdelse af boldbaner er budgetlagt under fællesudgifter til baneanlæg. Overdragelse af udenomsarealerne til de selvejende haller, er et indsatsområde i halsstrategi. Det vil bero på frivillige aftaler, på linje med overdragelsen af de kommunale klubhuse. Kommunale klubhuse Der er overdraget 9 kommunale klubhuse til foreningerne. Der resterer få kommunale klubhuse hvor der er mulighed for overdragelse til foreningerne. Hvis der sker en overdragelse, vil det betyde at en del af driftsbudgettet til kommunale klubhuse skal flyttes til lokaletilskud under Folkeoplysning. 45 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Energipulje til hallerne - besparelse De tekniske anlæg i de selvejende haller er af ældre dato. Kommunens energikonsulent har eksempelvis god erfaring med, at belysning, varmeinstallationer, efterisolering, kedelanlæg mv. er nogen af de renoveringer, som kan reducere udgifter til energi betragteligt. Der var i Budget 2014 afsat en anlægspulje målrettet energirenoveringer, som har relativt korte tilbagebetalingstider, fx 8 år. Puljen udmøntes af hallerne i samarbejde med en energirådgiver. Hallerne trækkes i driftstilskud efter samme model som på kommunens egne institutioner, og der forventes en besparelse på kr. Bogense Hallerne Bogense Hallernes budget indeholder udover midler til egen drift også indkøb af rengøringsartikler m.v. til Bogense Motion jf. samarbejdsaftale mellem Bogense Motion og Nordfyns Kommune. Masterplanen for Bogense Hallerne færdiggøres i I masterplanen er der beskrevet, hvilke afledte driftsog vedligeholdelsesudgifter, der forventes at være forbundet med de enkelte delprojekter i masterplanen. Der må således påregnes en merudgift til drift og vedligehold, hvis masterplanen skal realiseres. Udgifterne vil ikke kunne afholdes inden for den i budget 2016 afsatte ramme til drift af Bogense Hallen. Fritidsaktivitet TOTAL Fjordens Dag Naturvejleder Nordfynske Stjernepriser Naturskolen Vilgesø Nordfyns Kommune medfinansierer udgifter til afholdelse af eventen Fjordens dag. Fjordens dag afholdes i tæt samarbejde med NEET. Nordfyns Kommune medfinansierer aflønning af en naturvejleder, som er ansat af sekretariatet for Fjordens Dag. Kerteminde og Odense Kommuner bidrager med den resterende del af finansieringen. Nordfynske Stjernepriser er kommunens fejring og påskønnelse af foreningslivets m.fl. resultater og frivillige indsatser. Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen. Leder af Kultur og Fritid er kommunens repræsentant i bestyrelsen. Kultur- og Fritidspuljen TOTAL Kultur- og Fritidspuljen Opvisningsbane OB&IK Under Pulje til fritidsområdet er der afsat et budget på kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK s opvisningsbane. 46 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Fælles - fritidsområdet TOTAL Fællesudgifter Fritidsområdet Budgettet er afsat til Fritidsafdelingens diverse udgifter på fritidsområdet. Folkeoplysning Området omfatter tilskud til godkendte foreninger, som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning og Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde (aftenskoler og foreninger). Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. TOTAL Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivillig folkeoplysning Lokaletilskud Udviklingspulje til folkeoplysning Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion. Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. Udviklingspuljen anvendes til nye udviklingsorienterede projekter inden for folkeoplysning. Lokaletilskud Der er overdraget 9 kommunale klubhuse til foreningerne. Der resterer få kommunale klubhuse hvor der er mulighed for overdragelse til foreningerne. Hvis der sker en overdragelse, vil det betyde at en del af driftsbudgettet til kommunale klubhuse skal flyttes til lokaletilskud under Folkeoplysning. 47 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Bibliotek & Borgerservice Ud over biblioteksfunktioner varetages borgerserviceopgaverne også af Bibliotek og Borgerservice. Borgerservicefunktioner omfatter blandt andet informationssøgning og undervisning i borger.dk, folkeregister, SKAT, pas og kørekort, vejledning om børnebidrag, børnetilskud og børnefamilieydelse, boligstøtte, administration af legater, feriepenge og feriekort samt telefonomstilling. Bibliotek og borgerservice har 3 tilhørssteder i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. TOTAL Biblioteker Fælles biblioteker Søndersø Bibliotek - bygninger Otterup Bibliotek - bygninger Bogense Bibliotek - bygninger Borgerservice Forbrug af el, vand, varme og renovation til turistkontoret i Otterup, Otterup Lokalhistorisk arkiv samt Søndersø Lokalhistoriske arkiv afholdes af biblioteket. Særlige bemærkninger I forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og borgerservice, blev der vedtaget en reduktion i driftsbudgettet på kr. i Reduktionen er indregnet i budgettet. Med henblik på at vurdere, om de nødvendige effektiviseringer og optimeringer ved sammenlægningen af bibliotek og borgerservice var slået igennem, blev der i foråret 2014 foretaget en kvantitativ og kvalitativ analyse af området ved KL konsulenterne. Det mundede ud i 12 anbefalinger, som der er lavet handleplaner på. 48 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 49 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 58-73) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277) ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263) ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Budget 2009. Indholdsfortegnelse

Budget 2009. Indholdsfortegnelse BUDGET FOR 2009 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning af budget 1 Budgetaftale 2 Generelle bemærkninger 6 Finansiering 10 Arbejdsmarkedsudvalget 15 Jobcenter 16 Aktivering 25 Erhverv og Fritidsudvalget

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter 10.078 10.078 10.078 0 0 Folkebibliot

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere