Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes."

Transkript

1 Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang forventes det at der samlet bliver overført et underskud på kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Politikområde (I kr.) Opr. budget 2010 Korr. budget 2010 Forv. regnskab 2010 Afvigelse Forventet overførsler til 2011 Tillægsbevilling Heraf serviceudgifter Heraf overførsel s-udgifter Politik for børn og unge særlig indsats Dagtilbudspolitik Tværfaglighed og sundhedsfremme Uddannelsespolitik BUU i alt Kultur- og fritidspolitik KFU i alt Børn & Kultur i alt *Omplacering af budget mellem Tværfaglighed og Sundhedsfremme og Uddannelsespolitik 1. Politik for børn og unge særlig indsats Det forventes, at de decentrale enheder kommer ud med et samlet overskud på omkring kr. Det centrale budgettet forventes samlet set at holde. Anbringelser Der er øgede udgifter til anbringelser, som følge af en afgørelse i Ankestyrelsen. Der er p.t. 3 verserede ankesager, som kan ende med at blive udgifter for Assens Kommune. Disse eventuelle udgifter er ikke medtaget i budgetopfølgningen.

2 Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner drives af Regionerne og finansieres objektivt af kommunerne ud fra indbyggertal (15-17 årige). Pr. 1. juli 2010 er denne finansieringsform ændret således, at der betales en takst på kr. pr. anbringelse pr. år. Resten finansieres objektivt i forhold til antallet af årige. Derudover skal der etableres flere pladser som følge af nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Da Assens kommune p.t. ikke har nogle anbringelser på sikrede døgninstitutioner, vil der være en besparelse i sidste halvdel af året. Det forventes dog, at der kommer en domsanbringelse på en sikret døgninstitution, med da der endnu ikke er faldet dom er udgiften ikke medtaget i budgetopfølgningen. Den forventede udgift er medtaget i budget Det forventes, at de øgede udgifter til anbringelser, som følge af ankestyrelsens afgørelse, kan finansieres ved den forventede mindreudgift til sikrede døgninstitutioner samt fortsat stram visitation på området. 2. Dagtilbudspolitik Budgettet forventes samlet set at give en besparelse på kr.. Der forventes en overførsel af underskud til 2011 vedr. dagplejen på kr. og et overskud vedr. børnehaverne på kr. I alt netto overførsel på kr. Dagpleje og børnehaver samlet: kr. I dagplejen er færre børn end forudsat i budgettet. Der vil blive reguleret med -57 børn. Det betyder en besparelse på netto kr. (fratrukket mindre forældrebetaling). I børnehaver og integrerede institutioner er færre børn end forudsat i budgettet. Der vil blive reguleret med -18 børn. Det betyder en besparelse på netto kr. (fratrukket mindre forældrebetaling). I alt forventet besparelse på kr. I det oprindelige budget er indarbejdet en pulje til forventet mindre udgift på kr., derudover er der ved sidste budgetopfølgning givet en tillægsbevilling vedr. forventet mindre udgift på kr. I alt er der indarbejdet forventet mindre udgift på kr. i budgettet. Dagplejen overførsel af underskud til kr. I dagplejen har det i løbet af året været nødvendigt at afskedige en del dagplejere for at tilpasse kapaciteten til de færre børn. Det betyder at der er en stor merudgift på dagplejeområdet i Merudgiften vedr. bl.a. ekstraordinære udbetalinger af fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge og merudgifter til sygemeldte dagplejere. Det forventes på nuværende tidspunkt at dagplejens budget vil blive overskredet med kr. heraf søges kr. tilført området via en tillægsbevilling. I november måned bliver igangsat en analyse af det samlede dagplejeområde, mhp. at få kortlagt bl.a. den seneste overenskomsts indflydelse på omkostningsniveauet, prognoseforudsætninger og personaleomsætning. Private pasningsformer: kr. Forbruget har været lavere end forventet, og der forventes en mindreudgift på kr..

3 Fælles formål - samlet: kr. Søskenderabat og fripladstilskud. Udgifterne til søskenderabat har været lavere end forventet, og der forventes derfor en besparelse på ca kr.. Fripladstilskuddet har ligeledes været lavere end forventet, og der formodes at blive en besparelse på kr.. Kvalitet i dagplejen: I dagplejen har været afviklet et kompetenceudviklingsforløb. Det betyder der har været arbejdet med uddannelse og udvikling af den enkelte medarbejder på alle niveauer: Dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejeledere. Projektet forventes at givet et samlet merforbrug på kr., heraf er der overført underskud fra på kr. Feriepasning: Puljen til feriepasning er på kr.. Det forventede forbrug er på kr., hvilket efterlader et mindre forbrug på kr.. Mellemkommunale betalinger: Der forventes en merindtægt vedrørende frit-valgsordning og plejebørn. Frit-valg forventes at give en merindtægt på kr., og plejebørn en merindtægt på kr. Sammenfatning: Tilbageførsel af kr. I forbindelse med budgetopfølgningen fra april 2010 blev der lavet en rammebesparelse på de decentrale enheder som følge af forventet merforbrug. Det blev i samme ombæring indstillet at eventuelle mindre forbrug ved regnskab skulle tilbageføres institutionerne. På nuværende tidspunkt forventes således at kunne tilbageføres kr. til dagpleje og institutioner som følge af mindre forbrug. Den endelige overførsel vil ske i forbindelse med regnskab for Tværfaglighed og Sundhedsfremme Budgettet forventes samlet set at holde. Befordring (tværgående) Befordring er et område, der er vanskeligt at estimere på nuværende tidspunkt, bl.a. på grund af nye kontrakter vedr. børn i Møllebakken, Valmuerne samt Pilehaveskolen. Ved specialskolerne er der et kraftigt fald i kørsel til og fra SFO, med tilsvarende stigning i skolekørsel. Da SFO-kørslen udløser 50% statsrefusion er det udredt, at der er grundlag for at hjemtage yderligere statsrefusion vedr. merudgifter til SFO-kørsel. Der arbejdes videre med at modtage retvisende, specificerede opkrævninger fra vognmænd og kommuner. Projekter (der overføres kr. til 2011) Under Tværfaglighed og Sundhedsfremme er placeret en del projekter. De fleste midler kommer fra statslige puljer, og ikke-forbrugte midler overføres til følgende år. Fælles specialpuljer (negativ tillægsbevilling på kr.)

4 Fordeling af budget mellem Tværfaglighed og Sundhedsfremme og Uddannelsespolitik En del af budgettet under Tværfaglighed og Sundhedsfremme vedrører puljer, som de decentrale enheder (skolerne) udmønter. Det drejer sig om budget til specialklasser, AKT, praktisk støtte, inklusion, støttetimer samt Nybo. Puljerne søges overført fra Tværfaglighed og Sundhedsfremme til Uddannelsespolitik. Siden sidste budgetopfølgning er der bevilget yderligere kr. til støttetimer, hvoraf næsten halvdelen vedrørende et barn som er hjemtaget fra et socialpædagogisk opholdssted. Desuden er bevilget en del ekstra støttetimer til anbragte børn, som finansieres mellemkommunalt. På special- og AKT-klasser er kun små ændringer, idet der reguleres op med to specialklasseelever fra 1. august 2010, heraf 1 med mellemkommunal finansiering. Der er dermed et markant fald i antallet af specialklasseelever fra sidste til dette skoleår, fra 184 til 176 pr 5/9. Sundhedspleje, støttepædagoger og PPR (der overføres til 2011) Disse tre decentrale funktioner har udvist stor tilbageholdenhed med forbrug og ansættelser i 2010, og der forventes store mindreforbrug, som overføres til budget For sundhedsplejen er der tale om et stort set uændret mindreforbrug fra Dette resultat skyldes kun, at der har været strejke på området i 2010, som har medført mindreudgifter for ca kr. Overførslen forventes at udgøre 6% af budgettet. Støttepædagogkorpset har også et akkumuleret mindreforbrug, og øger dette med ca kr. i Det skyldes tilbageholdenhed med bevilling af ekstratimer til insitutionerne, og at der ikke har været dyre enkeltsager i år, som har krævet merbemanding. Korpset overfører derfor en pulje til svingende udgifter mellem årene. Overførslen forventes at udgøre 8% af budgettet. Ved PPR er det stigende indtægter for bistand til elever på de interne skoler, der skaber et overskud. Fra 2011 øges bemandingen ved PPR, således at den samlede servicering af interne skoler og folkeskoler styrkes. Samtidig er PPRs ramme beskåret med en administrativ stilling pr. 1. januar. Der forventes derfor at være bedre overenstemmelse mellem ramme og udgifter fra Hele det forventede overskud på 15% er medtaget i den forventede overførsel, men det er allerede aftalt med PPR, at overførslen reduceres til kr. (4%), og det resterende budget primært dækker merforbrug på centrale konti, sekundært tilbageføres til folkeskolerne til godtgørelse af rammebesparelser på AKT- og specialklasser ved budgetopfølgningen pr. 30. april. Disse rammebesparelser udgjorde kr. Særlige dagtilbud ( kr) Fra 1. august er antallet af børn i særlige dagtilbud i Odense faldet fra 3 til 1. Stigningen i udgifter skyldes Fynsordningen (entreprenøraftale om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn), hvor der fra Odense opkræves en aconto betaling på kr. mere end sidste års udgift. Assens Kommune har opsagt Fynsordningen med virkning fra 1/1 2011, og der beregnes en slutafregning i foråret Det har ikke været muligt at få oplyst den forventede regulering. Udviklingen i kørselsudgifter følges nøje, jf. ovenfor. Der hjemtages statsrefusion af kørslen til Valmuerne, som er en specialgruppe i en almindelig børnehave og ikke et særligt dagtilbud efter Serviceloven. Regionale specialskoler ( )

5 Der er modtaget opkrævninger vedrørende børn, som ikke har været registreret som elever i Assens Kommune. Opkrævningerne går tilbage til 1/ Der er tilsyneladende sket en fejl i forbindelse med kommunalereformen, således at de regionale skoler har sendt regninger vedrørende Assensbørn til Odense Kommune, som først nu har konstateret at udgiften vedrører Assens Kommune. Samlet udgør udgiften til disse børn vedr. tidligere og indeværende år 2 mio. kr. Derudover har nogle objektive bidrag vedrørende landsdækkende specialerede tilbud under regionerne ikke været afsat i budgettet. Regningerne fra Odense har medført, at der er gennemført en undersøgelse af anbragte Assensbørn, hvor der ikke er en kendt skoleudgift. Og omvendt, om der kunne identificeres anbragte børn fra andre kommuner, hvor Assens ikke har opkrævet refusion. Kommunale specialskoler, private specialskoler, Pilehaveskolen og Heldagsskolen ( ) Der er faldende udgifter til specialskoler. Udviklingen i kørselsudgifter følges nøje, jf. ovenfor. En verserende ankesag kan medføre en udgift for Assens Kommune på kr vedrørende 2009 og Udgiften for 2010 er medregnet. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) ( kr.) Der er visiteret færre til STU-forløb udenfor entreprenøraftalen, og da der betales fast pris på entreprenøraftalen i 2010, er der realiseret en besparelse på faldet i antal visiterede til andre STUforløb. Der pågår i øjeblikket udredning af en sag om en elev med en ekstraordinært høj skoleudgift. Familievejledning ved Pædagogisk -Psykologisk Rådgivning (PPR) (till.bev. på kr) Et beløb på kr. blev medtaget som en teknisk blok til budget 2010 for Psykiatri og Handicap til etablering af en familievejlederfunktion. Det er efterfølgende besluttet, at opgaven udføres af PPR, og budgettet søges derfor overført til PPR under Politik for Tværfaglighed og Sundhedsfremme. Sammenfatning Ved budgetopfølgningen pr. 30. april blev konstateret et forventet merforbrug på kr., og der blev gennemført en handlingsplan, som sammen med en tillægsbevilling på kr. finansierede merforbruget. Der er siden da modtaget opkrævninger fra Odense og andre kommuner vedrørende tidligere år, helt tilbage til 2005 og Samlet set medfører disse sager en merudgift på 2,25 mio. kr. i Mindreudgifter på andre områder gør, at der forventes et resultat omkring balance. Figuren nedenfor viser antal elever i egentlige specialskoletilbud (regionale, kommunale og private specialskoler, inkl. Pilehaveskolen og Ådalen)

6 Figur 1: Antal elever i egentlige specialskoletilbud Note: Opgjort som antal elever gange periodeandel. Herved er det den faktiske udgiftsvægt, der opgøres, når en elev påbegynder eller afbryder et forløb i løbet af skoleåret. Figur 1 viser, at der skete en stigning i skoleåret 2009/2010, men at denne stigning allerede fra 2010/2011 er vendt så meget, at der i sidste halvdel af skoleåret forventes et niveau omtrent svarende til skoleåret 2008/2009. Det er en kraftig ændring, da det kun er naturlig afgang og nyvisitationer, der kan medføre ændringer. Tværfaglighed & Sundhedsfremme var ikke dannet ved visitation til skoleåret 2009/ Uddannelsespolitik Sammenlagt forventes et mindreforbrug på de centrale konti under Uddannelsespolitik på kr. De decentrale enheder (skolerne) forventer at overføre et merforbrug på kr. Netto forventes et regnskabsresultat som ligger kr. over budgettet. Hertil kommer en tillægsbevilling fra Tværfaglighed og Sundhedsfremme på kr. Det vil sige i alt kr. i ændring i forhold til det korrigerede budget. I det følgende er afvigelserne uddybet. Folkeskolen fælles udgifter (mindreforbrug kr.) Under folkeskolen Fælles Udgifter forventes et mindreforbrug på kr. som fremkommer af følgende faktorer. Elevtalsreguleringen pr. 5. september medfører, at skolerne reguleres i deres budget med sammenlagt kr. Restbudgettet er i første omgang placeret på en central konto Der forventes merudgifter på kr. Det drejer sig om mindre beløb på flere forskellige konti så som o Befordring (33.000) o Svømmeundervisning (41.000) o Kerteskolen (bygningsdrift (35.000) o præmie tjenestemandspension ( ) o syge- og hjemmeundervisning ( ) o Diverse (71.000) Mellemkommunale betalinger: På nuværende tidspunkt forventes en merindtægt på kr. på baggrund af mellemkommunale elevtal pr. 5/9.

7 SFO (mindreforbrug kr.) Der forventes netto en merindtægt på kr. Merindtægterne fra forældrebetalingen skyldes flere børn i SFO end forudsat i budgettet samt færre udgifter til fripladstilskud. Ved regnskab for 2010 bliver SFO erne reguleret efter de faktiske børnetal dog ikke indenfor vippen på +/- 5%. De ekstra børn ligger primært indenfor denne vippe og reguleringen ved regnskab forventes ikke at udløse mere budget samlet set. Friskoler, efterskoler, produktionsskoler (merforbrug kr.) Der forventes et merforbrug på bidrag til staten vedr. produktionsskoler på kr. som følge af stigende elevtal. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på fri- og efterskoler på kr. Fordeling af budget mellem tværfaglighed og sundhedsfremme og Uddannelsespolitik ( kr.) En del af budgettet under Tværfaglighed og Sundhedsfremme vedrører puljer som de decentrale enheder (skolerne) udmønter. Det drejer sig om budget til specialklasser, AKT, praktisk støtte, inklusion, støttetimer samt Nybo. Puljerne søges overført fra Tværfaglighed og Sundhedsfremme til Uddannelsespolitik. Folkeskolen klasse (merforbrug kr.) De enkelte skoler er blevet bedt om at komme med et forventet regnskab. Sammenlagt forventer de 15 skoler, ungdomsskolen og 10. klassecenteret at komme ud med et underskud på ca. 13,375 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen fra april blev der lavet en rammebesparelse på de decentrale enheder som følge af en forventning om merforbrug på de centrale konti. Det blev i samme ombæring indstillet at eventuelle mindreforbrug ved regnskab skulle tilbageføres skolerne. På nuværende tidspunkt forventes således at kunne tilbageføres kr. til skolerne som følge af mindreforbrug på centrale konti. Skolerne vil i så tilfælde overføre = kr. Den endelige overførsel vil ske i forbindelse med regnskab for Kultur og fritidspolitik Budgettet forventes samlet set at ende med et mindreforbrug på ca kr. Museer mindreforbrug på kr. I forbindelse med regnskab blev konstateret en momsfejl hos KMD. En del af mindre forbruget skyldes at KMD i 2010 har rettet fejlen. Overførsel i henhold til decentraliseringsaftale: Netto besparelse på kr. Vedr. landdistriktsudvikling forventes der at blive et mindreforbrug på ca kr. En del vedr. eksternt støttet projekt, medfinansieret af Indenrigs og sundhedsministriet, og skal bruges til at aktiviteter til netværksdannelse mv. kan gennemføres i Folkebiblioteket forventer et samlet merforbrug på kr., i beregningen er der forudsat at et forventet tilskud på kr. fra Udviklingspuljen under Styrelsen for Bibliotek og Medier til åbent bibliotek i Haarby kommer til udbetaling i Vedr. folkeoplysning forventes et mindreforbrug på samlet kr. Naturskolen forventes at ende med et mindreforbrug på kr.

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i 1.000 kr.

Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i 1.000 kr. 01 - Politisk organisation Oversigt over politikområdet Politisk organisation er inddelt i følgende delområder: Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere