Forslag til effektiviseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til effektiviseringsstrategi 2011-2014"

Transkript

1 Forslag til effektiviseringsstrategi Budgetafdelingen Rev. 7. april 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forslag til effektiviseringsstrategi...3 Indledning...3 Mål for arbejdet med effektiviseringer...4 Forankring af opgaven...4 Forbedringskultur...4 Tidsplan løbende proces...5 Budget Bruttokatalog...6 Opdeling i områder...6 Indregning af effektiviseringsbesparelser...6 Bruttokatalog emner...7 Uddybning af bruttokatalogets emner...8 Forslag til skabelon/skema:...13 Bilag 1. a...14 Emne: Aabenraa Kommunes deltagelse i flextrafik...14 Appendiks...16 Metoder og redskaber i det videre arbejde med effektiviseringsforslag...16 Budgetanalyser...16 Nøgletal og Benchmarking...16 Arbejdsgangsanalyse og LEAN...16 Organisationsanalyser...16 Implementering af ny teknologi...16 Udbud, markedsprøvning og udlicitering...16 Innovation...17 Side 2

3 Forslag til effektiviseringsstrategi Indledning I de kommende år vil Aabenraa Kommune stå overfor en række udfordringer, der bliver flere ældre borgere, der skal have et kommunalt tilbud, der er et øget pres på de specialiserede socialområder og samtidig er de økonomiske rammer under pres. I forbindelse med aftalen for 2009 blev der indgået en flerårig aftale om frigørelse af ressourcer til den borgernære service i kommunerne i perioden Aftalen indebar en gensidig forpligtigelse for kommunerne og regeringen. Kommunerne skal i henhold til aftalen omstille aktiviteter for op til 5 mia. kr. i perioden, bl.a. ved afbureaukratisering, udfordringsret, indkøb og arbejdskrafts besparende teknologi. Regeringen har i samarbejde med KL udarbejdet forslag til statslige tiltag ved afbureaukratisering. Planen blev udgivet i oktober 2009 med titlen mere tid til velfærd. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. marts 2010 den økonomiske politik for årene Den økonomiske politik indeholder forslag til målsætning om størrelsen af den årlige effektiviseringsgevinst samt, at der årligt i forbindelse med rammeudmeldingen af budgettet fastlægges en effektiviseringsstrategi. For Aabenraa Kommune vil en effektiviseringsstrategi skulle medvirke til, at skabe balance i kommunes budget over de kommende år Effektiviseringer adskiller sig fra besparelser/serviceforringelse ved at en effektivisering pr. definition kan have én af to konsekvenser: Et forbedret serviceniveau ved et uændret ressourceforbrug, eller Et uændret serviceniveau med et mindre ressourceforbrug. Mens besparelser/serviceforringelser er der entydig tale om: Lavere serviceniveau ved et mindre ressourceforbrug. Effektiviseringsstrategien angiver principperne for det fælles arbejde med effektivisering og fastlægger de centrale metoder, der skal understøtte kommunens ledere og medarbejdere i denne del af deres arbejde. Målet er: At der over en 4 årig periode indhentes effektiviseringer for 4% af serviceudgifterne ekskl. den aktivitetsbestemte medfinansiering, til såvel at skabe balance i kommunens økonomi, men også til at imødekomme ændringer i borgernes forventninger og behov via omprioriteringer. At skabe en kvalitets- og forbedringskultur, hvor ledelse og medarbejdere løbende arbejder med kvalitetsudvikling driftsoptimering og nye former for opgaveløsning og forbedret målopfyldelse ved et uændret ressourceforbrug eller en uændret målopfyldelse med et lavere ressourceforbrug. Side 3

4 Mål for arbejdet med effektiviseringer For at kunne tilvejebringe et økonomisk råderum/skabe balance i kommunens økonomi, skal der årligt arbejdes med udarbejdelse af et emnekatalog med forslag til effektiviseringer. Mål for arbejdet med effektiviseringer :. At der årligt findes effektiviseringer på 1% af serviceudgifterne ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til 22 mio. kr. årligt. At der på anlægsbudgettet afsattes en pulje på 5 mio. kr. til udmøntning af investeringer i Velfærdsteknologi, Arbejdskraftbesparende teknologier (ABT) og ITinvestering i digitalisering, konsulentbistand, mv. At der på alle serviceområder og alle ledelsesområder arbejdes kontinuerligt med at finde nye indsatsområder med henblik på effektiviseringer At arbejdet med effektiviseringer foregår i en synlig proces, hvor medarbejdere inddrages i processen at Direktionen har ansvar for at der bliver udarbejdet et årligt effektiviseringskatalog. At der i forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding i april, afsattes en negativ pulje under Økonomiudvalget Og der samtidigt udmeldes et bruttokatalog som kvalificeres i budgetprocessen. At byrådet i forbindelse med budgetseminaret udmønter effektiviseringsgevinsterne. Forankring af opgaven Direktionen har ansvaret for at der udarbejdes et effektiviseringskatalog. Arbejdet med optimering og effektivisering kræver ressourcer og metoder til at gennemføre analyser og igangsætte konkrete tiltag. Alle forvaltninger skal kvalificere og understøtte dette, men Budgetafdelingen har pligten til at koordinere i forhold til de tværgående effektiviseringstiltag. Det indebærer eksempelvis budgetanalyser, ligesom de indgår i det efterfølgende arbejde som projektledere eller stiller projektdeltagere med økonomisk kompetence til rådighed. Forbedringskultur Når den samme opgave har været løst i en årrække, er der risiko for at vi kommer til at gøre som vi plejer. Derfor skal vi hele tiden udfordre os selv på om vi bruger de rigtige ressourcer og den rette teknolog på opgaven. Dette kan bl.a. gøres ved at sammenligne os med andre, der løser tilsvarende opgaver. Ligesom vi konstant skal have fokus på, om der er sket ændringer i borgernes behov og efterspørgsel, som betyder, at vi skal ændre på vores tilbud, og om vi anvender den mest effektive teknologi, der er til rådighed. Side 4

5 Tidsplan løbende proces Budget 2011 Marts: Effektiviseringsemner Direktionen udarbejder et bruttokatalog over effektiviseringsemner/potentialer. Bruttokataloget indeholder en række forslag til områder, som vurderes hensigtsmæssig at analysere nærmere, men henblik på nærmere at vurdere effektiviseringspotentialet. Hvert forslag skal ledsages af en kort beskrivelse af effektiviseringens art. April: Indarbejdelse i teknisk budget = rammeudmelding Der indarbejdes en negativ pulje under Økonomiudvalget på 22 mio kr. i basisbudgettet. Økonomiudvalget godkender bruttokatalog. April maj: Analysearbejde I perioden april juni gennemføres analyse i nødvendigt omfang for at kvalificere effektiviseringsgevinsten. Juni: Behandling Økonomiudvalg Økonomiudvalget behandler effektiviseringskataloget og det foreløbige resultat, med henblik på kvalificering og evt. uddybning af emnerne. Juni - Høring HMU (Med organisationen) inddrages og udtaler sig om forslaget. August: Budgetseminar Resultatet af effektiviseringskataloget behandles. September: Økonomiudvalgets 1. behandling Resultatet fra budgetseminaret udmøntning på bevillingsniveau og Økonomiudvalgets effektiviseringspulje nulstilles November: Evaluering af budgetstrategi og proces Direktionen udarbejder en evaluering af processen samt forslag til ny tidsplan for effektiviseringsstrategien for Side 5

6 Bruttokatalog Opdeling i områder Emner der indgår i effektiviseringskataloget kan deles op i 4 områder 1. Tværgående 2. Administrative 3. Regeringsaftale 4. Udvalgsspecifikke Tværgående emner Indeholder forslag der går på tværs af bevillingsområder og udvalgsområder som anbefalet. Administrative emner Indeholder forslag der alene vedr. konto 6 økonomiudvalgets område. Regeringsaftale Indeholder forslag på enkelte bevillingsområder og udvalgsområder. Udvalgsspecifikke emner: Indeholder forslag der indenfor et udvalgsområde/bevillingsområde. Eksempelvis udbud af entreprenørgården ydelser. Indregning af effektiviseringsbesparelser. Budgettet reduceres jf. nedenstående med de angivne besparelser: Fælles pulje (ØK) Udvalgsbidrag Tværgående 100 % 0% Administrativt 50 % 50 % (ØK) Udvalgsspecifikt 50% 50 % Regeringsaftale 100% 0 % Side 6

7 Bruttokatalog emner Nr. Emne 1 Afbureaukratisering medarbejderforslag Tværgående 2 Tværgående servicekorps for kommunale haller Udvalgsområde 3. Borgerservice organisationsændring Administrativ 4 Energipolitik eksempelvis 2% Tværgående 5 Udbud Entreprenørgården Udvalgsområde 6 Transport Sydtrafik ordningen Tværgående 7 Indkøb Tværgående 8 E-boks Administrativ 9 Postanalyse Tværgående/administrativ 10 Rådhusændring Administrativ 11 Udbetaling af syge/dagpenge Administrativ 12 Udbetaling af kontanthjælp Administrativ 13 Udbetaling af løntilskud Administrativ 14 Udbud opfølgning på sygedagpenge udvalgsområde 15 BBR register Administrativ? 16 Digitalisering af feriepenge Administrativ 17 Afbureaukratisering katalog udarbejdes i samarbejde Regeringsaftale. mellem Staten og KL mere tid til velfærd 18 Socialt bedrageri som følge af en ekstra normering og Tværgående IT system på området 19 7 og 8 fritagelser ejendomsskat Administrativ/tværgående 20 Objektiv sagsbehandling Administrativ 21 Udbud ved brug af anden aktør/leverandør arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrativ/fagudvalg. Side 7

8 Uddybning af bruttokatalogets emner Ad. 1: Afbureaukratisering - medarbejderforslag Via medarbejderportalen, vil medarbejdere kunne indsende forslag til effektivisering / afbureaukratisering af opgaver og arbejdsgange for eget arbejdsområde. Ansvarlig forvaltning: Staben. Ad. 2: Tværgående servicekorps haller Kultur og Fritid arbejder med at få klarlagt forskellighederne omkring pleje- og vedligehold af idrætsanlæggene i de 5 tidligere kommune. Det kan konstateres, at der har været et meget forskelligt plejeniveau. I tidligere Aabenraa Kommune blev vedligeholdelsen varetages af eget personale på de enkelte anlæg. I tidligere Bov, Rødekro samt Lundtoft kommuner varetog Entreprenørgåden vedligeholdelsen og endelig blev vedligeholdelsen i tidligere Tinglev Kommune delvis varetaget af eget personale i samarbejde med skolerne eller af foreningerne selv mod at de fik udbetalt et kommunalt tilskud. Kultur og Fritid kan konstatere, at den største udfordring ligger i de områder, hvor Entreprenørgården i dag varetager vedligeholdelsen altså Bov, Rødekro samt Lundtoft. Det er ikke hensigten at lave ændringer omkring idrætsanlæggene i Aabenraa og i Tinglev. Entreprenørgården har ikke kunnet præcisere udgiften til vedligeholdelse af de enkelte anlæg i Bov, Rødekro samt Lundtoft, hvorfor Kultur og Fritid alene har kunnet forholde sig til den samlede driftsudgift på vedligehold af anlæggene. Reelt betyder det, at Kultur og Fritid ikke kender de reelle driftsomkostninger på det enkelte idrætsanlæg. For at få præciseret og få et overblik over udgifterne til vedligehold af de enkelte anlæg, har Kultur og Fritid i samarbejde med Rambøll udarbejdet et materiale, hvor Entreprenørgården i foråret 2010 skal fastsætte udgiften til pleje- og vedligehold på anlæggene. Det udarbejdede materiale vil endvidere kunne benyttes som grundlag for en effektiviseringsstrategi på området. Med baggrund i Entreprenørgårdens priser på pleje- og vedligehold af de enkelte anlæg, vil Kultur og Fritid kunne afgøre, om hele opgaven eller dele af opgaven kan udføres mere effektivt end i dag. Kultur og Fritid arbejder p.t. med 3 løsningsmodeller på den fremtidige pleje- og vedligehold af idrætsanlæggene: Entreprenørgården fortsætter uændret vedligeholdelsen af idrætsanlæggene i Bov, Rødekro samt Lundtoft. Entreprenørgården varetager græsslåningen og et tværgående servicekorps varetager pleje- og vedligehold af øvrige udendørsarealer i Bov, Rødekro samt Lundtoft. Et tværgående servicekorps varetager den fulde vedligeholdelse af idrætsanlæggene i Bov, Rødekro samt Lundtoft. Ansvar forvaltning: Kultur og Borgerservice Side 8

9 Ad. 3. Borgerservice organisationsændring Borgerservice og Erhverv påbegyndte i efteråret en evaluering af organiseringen i afdelingen. Baggrunden var, at vi så det som en naturlig proces efter afdelingen nu har eksisteret i 3 år. Desuden gav nøgletalssammenligningen i 2009 mellem Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde og Aabenraa Kommune anledning til refleksion over, om der blev brugt for mange ressourcer til visse områder. Evaluering er igangsat med udarbejdelse af et spørgeskema, hvor medarbejderne skal give deres vurdering af den nuværende organisering både for afdelingen som helhed, men også i de enkelte faggrupper samt om muligt komme med forslag til ændringer. Herefter vil resultatet blive drøftet i afdelingen, og en arbejdsgruppe skal komme med oplæg til ændringer inden sommerferien. I overvejelserne omkring organisationen indgår, at afdelingen er fordelt på 4 adresser. Desuden sendes 1 medarbejder til Felsted 4 dage om ugen, for at servicere borgerne der. Ud fra et effektiviserings synspunkt er dette ikke optimalt. Samtidigt står statens forslag om objektiv sagsbehandling samt den nye pas løsning og venter i kulissen. Når de to nye tiltag træder i kraft vil der være en meget smal opgaveportefølje på de små områdecentre dvs. Felsted, Tinglev og Rødekro. Problematikkerne omkring evt. lukning af de 3 små områdecentre er dels i forhold til landdistriktspolitikken, dels i forhold til den politiske udmelding om lys i de gamle rådhuse og endelig er der et samarbejde med bibliotekerne, hvor især lukningen af Felsted og Rødekro giver udfordringer for biblioteket. På landsplan arbejdes der med en yderligere intensivering af netop denne samarbejdsmodel for at højne den oplevede service for borgerne. I Rødekro har en flytning af Borgerservice fra det tidligere rådhus til biblioteket bl.a. medført et yderligere antal lånere med ca. 100 borgere pr. dag. Afdelingen har løbende tilpasset medarbejderantallet, der således er reduceret med godt og vel 6 årsværk sammenlagt siden kommunesammenlægningen, når opnormeringen i kontrolgruppen i 2010 tages ud. Efter gennemførslen af evalueringsprocessen forventes det, at der kan ske nednormering med yderligere maks. 1 årsværk (forventes at kunne indgå i forvaltningens lønsumsreduktion i perioden ). Ansvarlig forvaltning. Kultur og Borgerservice Ad. 4: Energipolitik Som led i ønsket om at være klimakommune sænkes energiforbruget med 2,5% pr. år. En naturlig konsekvens heraf er at sænke budgettet til energi med en andel heraf. Ansvarlig forvaltning: Teknik og miljø. Ad. 5. Udbud Entreprenørgården Driften af vejene på vejklasse 1 og 2 blev udbudt i efteråret 2009 med virkning fra 1. januar Det drejer sig om ca. 281 km veje. Driften af de øvrige ca km veje i vejklasse 3 og 4 samt de grønne områder varetages pt. af Entreprenørgården. Side 9

10 Byrådet godkendte den 25. marts 2009 organisering af den fremtidige drift og besluttede i den forbindelse, bl.a. at vejene i vejklasse 3 og 4 og de grønne områder deles op i 3 områder med hver sin kontrakt, som kan udbydes løbende fra 1. januar 2012, med mulighed for kontrolbud. Udbud af det første delområde (område 1) forventes i henhold til byrådsbeslutningen gennemført i 2011 med virkning fra 1. januar Hvis der skal opnås en besparelseseffekt med virkning fra 1. januar 2011 skal der foretages udbud i efteråret Det forudsætter en politisk beslutning herom inden sommerferien Ansvarlig forvaltning: Teknik og miljø. Ad. 6: Transport Sydtrafik ordningen Sydtrafik har nu indført et koordinerende bestillingssystem, Flextrafik, til varetagelse af ovennævnte kørselsformer. Systemet muliggør en rationalisering af kørslen i form af samkørsel, søgning af den billigste vogn til en given kørselsopgave samt jævnlige udbud af kørselsopgaver. Endelig muliggør systemet en detaljeret afregning af den bestilte kørsel. Se uddybende forklaring i bilag 1a. Ansvarlig forvaltning: Tværgående processtyring: Teknisk forvaltning Ad. 7: Indkøb Der udarbejdes en indkøbsanalyse, hvor der konkretiseres områder der kan sendes i udbud, således effektuering af en forventet indkøbsbesparelse kan opnås med virkning fra budget Ansvarlig forvaltning: Staben Ad. 8: E-boks Der udarbejdes en analyse på genvinsten ved brug af E-boks for lønsedler. Området indgår med nye områder i de kommende år. Ansvarlig forvaltning: Staben Ad. 9: Postanalyse Indeholder forslag til ændring af postgange på rådhusene samt jobcentret på Kallemosen, samt indførelse af ny teknologi. Ansvarlig forvaltning: Staben Ad. 10: Rådhusændring Der udarbejdes en beregning på besparelsen på driften af administrationsbygninger som følge af Rådhusændringen i Ansvarlig forvaltning. Staben Side 10

11 Ad : Udbetaling af overførselsydelser Udbud/konkurrenceudsættelse af udbetalingsdelen af sygedagpenge. Udbud/konkurrenceudsættelse af udbetalingsdelen af kontanthjælp. Udbud/konkurrenceudsættelse af udbetaling af løntilskud til private arbejdsgivere Ansvarlig forvaltning: Arbejdsmarked og Social Ad. 14: Opfølgning på dagpengesager Der udarbejdes en analyse, der ser på KMD s business case om effektiviseringspotentiale i forhold til udbetaling af sygedagpenge ved bl.a. øget digitalisering. Ansvarlig forvaltning: Arbejdsmarked og Social. Ad. 15. BBR register Gennemgang af BBR registreringer i forhold til korrekt registrering i forhold til udligningssystemet. Ansvarlig forvaltning: Staben Ad. 16. Digitalisering af udbetaling af feriepenge. Der pågår et pilotprojekt omkring digitalisering af udbetalingen af feriepenge. Ansvarlig forvaltning: Staben Ad. 17. Afbureaukratisering aftalen med regeringen 2010 mere tid til velfærd Der er i samarbejde mellem regeringen og KL udarbejdet et katalog over afbureaukratiseringsforslag fra staten. Kataloget indeholder 106 forslag og fordelinger på følgende områder: 1. Folkeskolen Forsøg med elevplaner, kvalitetsrapporter, fælles ledelse og holddannelse. 2. Dagtilbud Enklere krav til, Pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, målrettet sprogvurdering. 3. Udsatte børn og unge Færre krav til socialfaglige undersøgelser og handleplaner 4. Ældreområdet Plejeplaner gøres frivillige, enklere regler til visitation, frivilligt med forebyggende hjemmebesøg, enklere regler for tilsyn og frivilligt at oprette ældreråd, bruger og pårørende råd. 5. Handicap Enklere regler for dækning af merudgifter og støtte til handicapbiler. 6. Integration Danskuddannelsen og integrationskontrakter 7. Sundhed En fælles patientjournal, målrettet kontaktpersonordninger mv. Ansvarlig forvaltning: Forvaltninger indenfor eget område. Side 11

12 Ad. 18. Socialt bedrageri Der blev i budget 2010 opnormeret med en stilling i borgerservice samt indkøbt et analysesystem til kvalificering af persondatakredsen der udvælges i forbindelse med kontrol af socialt bedrageri. Der udarbejdes en analyse på forventet besparelse fordelt på områderne: Fripladser i dagtilbud Kontanthjælp Sygedagpenge Boligstøtte/boligydelse Ansvarlig forvaltning: Kultur og Borgerservice Ad og 8 fritagelser betaling af grundskyld Der udarbejdes en analyse samt opgørelse af beregning af en evt. besparelse ved, at kommunen ikke længere giver fritagelse for betaling af grundskyld, samt ophæver eksisterede fritagelser. Ansvarlig forvaltning: Staben Ad. 20: Objektiv sagsbehandling Der udarbejdes en analyse af evt. besparelse ved omlægning af den sagsbehandling til digitale løsninger indenfor følgende områder:. Boligstøtte Børnebidrag Folkepension Økonomiske fripladser på dagtilbud Barselsdagpenge. Ansvarlig forvaltning: Kultur og Borgerservice Ad. 21: Udbud ved brug af anden aktør/leverandør arbejdsmarkedsforanstaltninger I forbindelse med udøvelse af arbejdet i Arbejdsmarked & Social benyttes der i stor udstrækning anden leverandør. Brugen af anden leverandør har været stigende gennem de senere år, og denne stigning vil formodentlig fortsætte. Mulighed for brug af anden aktør er relativ ny og derfor har kommunen sparsomme erfaringer med denne mulighed. En retningslinie for arbejdet omkring brugen af anden leverandør / aktør og udbud heraf vil effektivisere området. Ansvarlig forvaltning: Arbejdsmarked og Social Side 12

13 Forslag til skabelon/skema: Emne: Ansvarlig forvaltning for udmøntning af effektiviseringen: Beskrivelse af effektiviseringsændringen: Effekt/resultat af ændringen: Tidsplan for at opnå effekten: Økonomi: Investering for at opnå ændringen Anskaffelse: Budgetår / flere år Beløb Budgetreduktion ved ændringen Bevillingsområde Funktion Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Side 13

14 Bilag 1. a Emne: Aabenraa Kommunes deltagelse i flextrafik Ansvarlig forvaltning for udmøntning af effektiviseringen: Tværgående (overordnet ansvar for processtyring: Teknik & Miljø) Beskrivelse af effektiviseringsændringen: Aabenraa Kommune har efter forskellig lovgivning pligt til at indkøbe personbefordring for forskellige borgergrupper, f.eks. behandlingskrævende ældre, handicappede og visse skoleelever. De samlede nuværende udgifter for hele kommunen er tidligere opgjort til omtrent 16 mio. kr. Det følger af Lov om trafikselskaber, at handicapkørslen skal varetages af Sydtrafik. Al anden kørsel administreres af kommunen, og indkøbes overvejende fra dag til dag ved bestilling hos taxi- og busselskaber. Der findes dog enkelte kontrakter om kørslen. Kørselsveje og brugen af vogne sker i dag efter taxi- og busselskabernes bestemmelse. Sydtrafik har nu indført et koordinerende bestillingssystem, Flextrafik, til varetagelse af ovennævnte kørselsformer. Systemet muliggør en rationalisering af kørslen i form af samkørsel, søgning af den billigste vogn til en given kørselsopgave samt jævnlige udbud af kørselsopgaver. Endelig muliggør systemet en detaljeret afregning af den bestilte kørsel. Under flextrafik besluttes kørselsvej og brugen af vogne af et IT-system og en række medarbejdere, der trænes til optimering af kørselsopgaverne. Effekt/resultat af ændringen: I forbindelse med Sydtrafiks undersøgelser forud for beslutningen om igangsætning af kørselskoordineringen angiver rådgiveren på projektet: COWI, at nettobesparelser på 5-15% er realistiske. Besparelsen hentes hjem ved en kombination af flere forhold: Lavere timepriser ved større samlede udbud på tværs af kommunegrænser og kørselsordninger Større krav til ensartet praksis i forbindelse med visitation Større krav til anvendelse af præcise servicemål for kørselsopgaverne, herunder hvilket serviceniveau, de enkelte forvaltninger tilbyder de forskellige borgergrupper Bedre udnyttelse af køretøjer ved brug af samkørsel og kædekørsel, d.v.s tomkørsel minimeres Mulighed for at operere med diffentieret brugerbetaling Sydtrafik har nævnt at brugen af f.eks. handicapkørsel vil falde en smule efter indførelse af flextrafik, idet borgerne oplever et fald i serviceniveau fra enekørsel i taxi til eventuelt samkørsel eller omvejskørsel. Konkurrencesituationen for taxi og bus i Sydtrafiks område er, ifølge Sydtrafik, endnu ikke optimal. Indførelsen af flextrafik vil forbedre konkurrencesituationen i løbet af det kommende år, særligt hvis Region Syddanmark vælger at lade den siddende patientbefordring varetage via flextrafik. Side 14

15 I ovenstående skøn over en nettobesparelse er der ikke taget højde for, at en endnu ikke optimal konkurrencesituation kan have betydning for Aabenraa Kommunes mulighed for at opnå en effektiviseringsgevinst via flextrafik. Tidsplan for at opnå effekten: Aabenraa Kommune arbejder på at få kørselsopgaver med i flextrafiks udbud til oktober Umiddelbart derefter kan kørslen begynde, med mindre kommunen er bundet af kørselskontrakter der rækker ud over oktober Der vil løbende skulle tages stilling til yderligere overdragelse af kørselsordninger til flextrafik, lige som allerede overdragne opgaver kan trækkes tilbage hvis det viser sig uhensigtsmæssigt at lade flextrafik håndtere dem. Økonomi: Investering for at opnå ændringen Anskaffelse: Budgetår / flere år Beløb Budgetreduktion ved ændringen Bevillingsområde Funktion Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Side 15

16 Appendiks Metoder og redskaber i det videre arbejde med effektiviseringsforslag Budgetanalyser Heri indgår en vurdering af budgetforudsætninger og den budgetfordelingsmodel der ligger til grund for budgettet samt hvilken incitamentsstyring modellen medfører. Der foretages en generel vurdering af udviklingen i omkostningerne/udgifterne på området. Nøgletal og Benchmarking Der laves en sammenligning af udgifts og ressourceforbruget på et bestemt område med en/to andre kommuner. Opgaven ved udarbejdelse af benchmark analyse kan være rimelig ressourcekrævende. Arbejdsgangsanalyse og LEAN Forenkling af arbejdsgange og processer kan give mulighed for at frigøre ressourcer til nye opgaver, bidrage til at skabe rum for udvikling. Metoden er ikke særlig anvendelig i forhold til at skulle skabe besparelser. Organisationsanalyser Indeholder en beskrivelse af den aktuelle struktur og organisering af området. Der vil indgå en vurdering af hvorvidt strukturen og organiseringen er hensigtsmæssig i forhold til de opgaver, der skal løses, om der via organisationsændringer kan se effektiviseringer. Implementering af ny teknologi Arbejdet med at optimere arbejdsprocesser kan indebære investering i ny teknologi, f.eks. maskiner til brug på entreprenørgården eller digitalisering af arbejdsgange. Effektivisering kan endvidere ske gennem udvikling, afprøvning og ibrugtagning af velfærdsteknologier samt arbejdskraftbesparende teknologier, der kan bidrag til kvalitetsudvikling ved uændret/mindre ressourceforbrug, til optimering af opgaveløsningen, og frigørelse af personaleressourcer til nye opgaver m.v. Udbud, markedsprøvning og udlicitering Som kommune løses en lang række kerne- og myndighedsopgaver. Disse opgaver vil det være vanskeligt eller ikke muligt at udbyde til private leverandører. Ved siden af kerne- og myndighedsopgaverne er der en række andre opgaver og støttefunktioner, der også kan løses af privat leverandører, eller vil kunne konkurrenceudsættes. Der udover er der på enkelte områder lovgivning, der betyder borgerne skal kunne vælge mellem kommunal og privat leverandør. Udbud eller markedsprøvning kan betyde at løsningen af den konkrete opgave fastholdes i kommunen. Udbudsprocessen kan bidrag til at sikre at vi fortsat løser opgaver på den bedste måde, med den rigtige ressourceindsats. Side 16

17 Innovation Innovation kan bestå i at videreudvikle opgaveløsningen fx gennem inddragelse af nye teknologier, eller i at skrotte eksisterende måder at løse opgaverne på og erstatte dem af nye former for opgaveløsning fx på tværs af forvaltningsområder og forskellige decentrale institutioner, eller i samarbejde med brugerne. Innovation kræver en målrettet udviklingsindsats med fokus på kreativitet og nytænkning. En velegnet metode kan være innovation gennem inddragelse af brugere og medarbejdere, og kompetencepersoner fx fra uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Side 17

18 Side 18

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 01-11-2011 Sag nr.: Sagsbehandler: Anita Lindberg Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Procesplan for effektiviseringsmål i budget

Procesplan for effektiviseringsmål i budget Notat Haderslev Kommune Fælles stabe Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2013 Sagsident: 13/14408 Lb.nr. 282786 Sagsbehandler:Søren

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Effektiviseringsstrategien kort fortalt.

Effektiviseringsstrategien kort fortalt. Effektiviseringsstrategien kort fortalt. Effektiviseringsstrategien har to mål: At skabe en central råderumspulje blandt andet til udvikling og investering på ca. 45 mio. kr. årligt. Effektiviseringer

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst KL Netværksdage 2013 21. november 2013, Comwell - Kolding Laust Rich Projektchef Frogne AllCom,

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere