KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé Horsens Telefon Telefax til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Risikovurdering Risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet Institutionens forretningsgange og interne kontroller Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for Ændring i anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis Overgang til bygningstaxameter pr. 1. januar Fuldmagtsforhold Årets resultat i forhold til budget Økonomirapportering og budgetprocedure Økonomiske forventninger til fremtiden Ministeriet for Børn og Undervisnings gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet Omsætning Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Likvider Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser It-anvendelsen Momskompensation Undervisningsmiljø Sociale klausuler Regnskabsinstruks Indtægtsdækket virksomhed Forvaltningsrevision Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet

3 5.4 Økonomisk styring Ledelsesberetningen Øvrige forhold Ledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold Afsluttende oplysninger m.v Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

4 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Som institutionens revisor har vi revideret det af bestyrelsen og ledelsen fremlagte udkast til årsregnskab for for 2011, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Årsregnskabet viser følgende hovedtal: tkr Omsætning Årets resultat Pengestrøm fra driften Aktiver i alt Egenkapital Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. Interne regnskaber Vi henviser til de interne regnskaber med tilhørende budgetafvigelsesforklaringer og specifikationer, som institutionens daglige ledelse har udarbejdet til bestyrelsen for en nærmere analyse af den finansielle udvikling i institutionen. Dette materiale er ikke omfattet af vores revision. 1.2 Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 15. juni Revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen for 2011 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen, god offentlig revisionsskik og lov nr. 878 af 8. august 2011 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og kommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. 161

5 Særlige forhold Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2011 fremgår af afsnit 3, som vi henviser til. 2 Risikovurdering 2.1 Risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet Vi har med ledelsen drøftet risikoen for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet og ledelsesberetningen og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller samt kontrollerne inden for væsentlige specifikke regnskabsområder. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til institutionens aktiviteter, branchen og forhold i øvrigt har vi identificeret følgende regnskabsposter og -områder, hvortil der efter vores opfattelse er knyttet risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl: Regnskabspost/-område Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Løn og lønafhængige omkostninger samt øvrige omkostninger Revisionsfokus Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering Anlægsaktiver Tilstedeværelse og vurdering af levetider og scrapværdi Overarbejds- og feriepengeforpligtelse Fuldstændighed og værdiansættelse Økonomirapportering og budgetprocedurer Rettidig udarbejdelse og informationernes pålidelighed It-anvendelsen og generelle it-kontroller Sikkerhed af data og informationers pålidelighed Regnskabsposterne overarbejds- og feriepengeforpligtelse indeholder væsentlige skøn. På baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet har vi fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for Vi har udført revisionen i overensstemmelse med den fastlagte revisionsstrategi og -plan. 162

6 2.2 Institutionens forretningsgange og interne kontroller Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter institutionens størrelse og karakter med henblik på at forebygge uforudsete tab i institutionen, understøtte ledelsens tilsyn med institutionen og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering. Antallet af ansatte i institutionen er begrænset, hvilket ikke på alle områder muliggør en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller. Ledelsen er bekendt med, at forholdene indebærer en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede. Ledelsen forsøger at kompensere herfor gennem overvågning og kontrol med driften. Vores revision har i det væsentligste været baseret på en gennemgang af institutionens afstemninger, stikprøvevis kontrol af udvalgte transaktioner og analyser af regnskabsmæssige data. 3 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2011 I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende særlige forhold: 3.1 Ændring i anvendt regnskabspraksis I medfør af bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområde overgår fra 1. januar 2011 til at aflægge regnskab efter statens regnskabsregler. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere regnskabsregulering er: Den beløbsmæssige grænse for småaktiver hæves fra 25 tkr. til 50 tkr. Inventar afskrives over 3-5 år mod tidligere 5-10 år. Implementeringen af statens regnskabsregler sker med fremadrettet virkning, så der ikke foretages korrektion af sammenligningstal. Ændringen af regnskabspraksis vurderes at have begrænset påvirkning på regnskabet for Væsentlige regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Vi henviser til årsregnskabets afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis. Ansvaret omfatter valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Vi har med ledelsen drøftet institutionens anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsentlige områder. Herunder har vi gennemgået ledelsens udarbejdede dokumentation for de udøvede skøn. 163

7 I det følgende har vi kort kommenteret regnskabspraksis på væsentlige områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn, dokumentationen herfor og vores revision heraf. De væsentligste skøn knytter sig til opgørelsen af overarbejds- og feriepengeforpligtelse. Vi har i forbindelse med vores revision vurderet ledelsens skøn af forpligtelserne og sammenhold den med tidligere års skøn og de realiserede tal for Overgang til bygningstaxameter pr. 1. januar 2011 Skolen er fra 1. januar 2011 overgået til det fulde bygningstaxamater for Dette indebærer at tilskud til bygninger er steget fra tkr. i 2010 til tkr. i Omkostningerne til husleje, pavilloner og p-pladser er i den samme periode steget fra 163 tkr. til tkr. Lejekontrakten for bygningerne er i 2011 endnu ikke overdraget til institutionen hvorfor lejen er opkrævet direkte af Ministeriet. Skolen har ikke betalt husleje i 2011, da den først er opkrævet i Huslejen er afsat som en skyldig omkostning i årsregnskabet med i alt inkl. moms under posten "Anden gæld". Som følge af den ikke opkrævede husleje er skolens likviditet pr. 31. december markant højere end samme tidspunkt i Fuldmagtsforhold Ved gennemgang af skolen engagement med Danske Bank er det konstateret, at der vedrørende en konto er etableret enefuldmagter, ligesom der er fratrådte medarbejdere der stadig har fuldmagt til kontoen. Vi skal anbefale at der etableres fuldmagtsforhold med to i forening ligesom fratrådte medarbejderes fuldmagtsforhold skal slettes ved fratrædelse. 3.5 Årets resultat i forhold til budget s resultat i 2011 er på tkr., hvilket er 749 tkr. lavere end budgetteret. Nedenfor er resultatet for 2011 sammenholdt med budgettet for 2011 på de væsentlige regnskabsposter: Budget 2012 Realiseret 2011 Budget 2011 Afvigelse Omsætning Personaleomkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat

8 Som anført i ledelsesberetningen er omsætningen faldet som følge af færre ansøgere især på grundforløbet, samt frafald på social- og sundhedsuddannelserne. Lønforbruget er tilsvarende reduceret hvilket opvejer den samlede reduktion på indtægterne. Skolens øvrige omkostninger er tkr. større end budgetteret hvilket primært vedrører bygningsomkostninger, herunder tyverisikring samt omkostninger i forbindelse med tyveri. 3.6 Økonomirapportering og budgetprocedure Vi har stikprøvevis gennemgået institutionens økonomirapportering pr. 30. september 2011, og påset at rapporteringen er udarbejdet på grundlag af en ajourført og afstemt råbalance. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af periodisering af institutionens indtægter i overensstemmelse med institutionens valgte princip. Der er foretaget periodiseringer af væsentlige omkostninger, herunder periodisering af forventet overtid, hvilket har styrket pålideligheden af den løbende rapportering i forhold til 2010, jf. bemærkningen i protokollen for Institutionen udarbejder desuden delregnskaber for de 4 uddannelsesafdelinger. Budgetprocedure Institutionens budget udarbejdes efter samme principper som den løbende rapportering. Vi skal anbefale at budgettet for 2012 suppleres med et balance- og likviditetsbudget, så der fremadrettet kan rapporteres på balance og likviditet i perioderapporteringen. Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år. 3.7 Økonomiske forventninger til fremtiden Institutionens budget for 2012 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 19. december Det fremgår af institutionens budget, at institutionen forventer at afvikle 919 årselever med et overskud på tkr. De væsentligste forudsætninger for budgettet er: Lønstigning på 0,3 % pr. 1. januar 2012 og 1,3 % pr. 1. april Omkostninger er som udgangspunkt sat til udgiftsniveauet fra Investeringer på tkr. i it udstyr og driftsmidler. For at sikre en hurtig reaktion på eventuelle afvigelser i driften i forhold til forventningerne er det vigtigt med fortsat stor fokus på løbende budgetopfølgning. Vi har ikke gennemgået budgetmaterialet. 165

9 3.8 Ministeriet for Børn og Undervisnings gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol Ministeriet for Børn og Undervisning har gennemgået årsrapporten og revisionsprotokollen for 2010 med følgende bemærkninger: På trods af det negative resultat i 2010 er det Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vurdering, at institutionen har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for den videre drift. Skolens bestyrelse i forbindelse med vurdering af effektivitet bør foretager løbende opfølgning på mål i strategiplanen samt direktørens resultater samt at revisor foretager vurdering heraf. Vi henviser til afsnit 5.3 om revision af effektivitet. Skolens regnskabsinstruks skal ajourføres. Skolen har ajourført deres regnskabsinstruks jf afsnit Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet 4.1 Omsætning Statstilskud Omsætning omfatter statstilskud til institutionens gennemførte uddannelsesaktiviteter, som vi løbende har revideret gennem vores attestation af aktivitetsindberetninger og ved stikprøvevis sammenholdelse med bevillingsskrivelser. Vi har påset, at der er foretaget afstemning af de bogførte tilskud til oversigt fra Ministeriet for Børn og Undervisning, og at modtaget tilskud er efterregnet i forhold til indberettede årselever og gældende satser. Vi har foretaget efterkontrol for at påse, at der ikke er sket ændringer i tilskudsgrundlaget, som ikke er blevet indberettet og revisorattesteret. Revision af periodisering af indtægterne er sket ved kontrol af, at forudbetalt statstilskud for 2012 indgår i posten periodeafgrænsningsposter under passiverne. Periodiseringen af øvrige indtægter er revideret ved stikprøver til bilag omkring statustidspunktet samt forespørgsler om afviklede aktiviteter. Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling og andre indtægter omfatter primært projekter, indtægtsdækket virksomhed, deltagerbetaling for studerende, samt diverse salg og indtægter. Indtægterne er sandsynliggjort eller stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation. Bemærkninger til gennemgangen Den løbende gennemgang af aktivitetsindberetninger har givet anledning til følgende bemærkninger. Der har i årets løb været korrektioner vedrørende AMU og ÅU, ligesom dele af tilskuddene ikke er afregnet pr. 31. december Vi skal anbefale, at institutionen igang- 166

10 sætter en proces omkring styrkelse af forretningsgangene ved indberetninger. Korrektionerne har ikke haft væsentlig påvirkning af grundlaget for skolens løbende perioderapportering. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.2 Personaleomkostninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller på lønområdet på grundlag af regnskabsinstruksen og oplysninger fra institutionens administrative personale. Vi har gennemgået afstemningen mellem lønsystemet Silkeborg Data og finansbogholderiet samt afstemning af indberetningen til SKAT. Vi har revideret institutionens lønudbetaling for september 2011, og har herunder ved stikprøver kontrolleret, at: der er udfærdiget ansættelseskontrakter, og at fastsættelsen af lærernes anciennitet er sket i overensstemmelse med reglerne herom pensionsbidrag er i overensstemmelse med gældende regler aldersbetingede tillæg, anciennitets- og stedtillæg er opgjort korrekt, og at der er dokumentation for forhold af relevans for anciennitetsberegningen variable ydelser er opgjort korrekt, dokumenteret samt attesteret i overensstemmelse med regnskabsinstruksen der foreligger kørselsbemyndigelse ved udbetaling af kørselsgodtgørelse med højeste sats udregning og udbetaling af over- og merarbejde er foretaget i henhold til gældende regler. I forbindelse med statusrevisionen har vi gennemgået institutionens hensættelse til skyldige feriepenge samt skyldig overtid. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.3 Øvrige omkostninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller vedrørende øvrige omkostninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der ikke afholdes udgifter uden forudgående behørig godkendelse, samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt og rettidigt. 167

11 Skolen har i regnskabsåret ændret procedure for godkendelse af omkostningsbilag i forbindelse med implementering af det elektroniske fakturaflow system Ibistic. Systemet understøtter at alle bilag godkendes af modtager og attesteres af en i systemer godkendt person. Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, at øvrige omkostninger er behandlet momsmæssigt korrekt, og at der er korrekt periodiseret pr. 31. december Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.4 Anlægsaktiver Vi har påset, at der er sammenhæng mellem anlægskartotekets registreringer og finansbogholderiet samt årsregnskabet. Vi har desuden foretaget en sandsynliggørelse af de førte afskrivninger samt påset, at afskrivningsprincipperne er i overensstemmelse med den gældende regnskabsbekendtgørelse. Vi har stikprøvevis kontrolleret aktivernes tilstedeværelse samt gennemgået skolens egenkontrol af tilstedeværelsen, og stikprøvevis sammenholdt årets tilgang med underliggende bilag. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.5 Tilgodehavender fra salg Vi har gennemgået den aldersfordelte debitorliste, stikprøvevis påset efterfølgende indbetalinger, og vi har gennemgået nedskrivningen til imødegåelse af tab på tilgodehavender hos elever og kursister. Vi skal anbefale at den periodiske afstemning af debitormodulet dokumenteres i forbindelse med kvartalsregnskabet. Af institutionens overforfaldende tilgodehavender fra salg er de væsentligste tilgodehavender påset til indbetaling. Institutionen har en gruppe af mange mindre tilgodehavende bibliotekserstatninger, en del af disse er overgivet til SKATs inddrivelsesenhed. Der er hensat 39 tkr. (2010: 17 tkr.) til tab på disse fordringer. Det er den daglige ledelses opfattelse, at tilgodehavenderne vil indgå med de regnskabsmæssige værdier efter nedskrivningerne. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 168

12 4.6 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter vedrører hovedsageligt tilgodehavende lønrefusioner, forudbetalte lønninger og øvrige omkostninger samt periodisering af igangværende projekter. Vi har gennemgået andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter og stikprøvevis sammenholdt disse med modtagelse i nyt år og underliggende dokumentation. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.7 Likvider Likvide beholdninger består af indestående på bankkonti. Vi har påset, at disse er afstemt til eksternt kontoudtog. Beholdningseftersyn Vi har den 27. oktober 2011 foretaget uanmeldte beholdningseftersyn af likvide beholdninger på institutionen. I forbindelse med beholdningseftersynet har vi gennemgået og vurderet forretningsgangen, fuldmagtsforhold, samt de interne kontroller omkring ind- og udbetalinger. Som led i eftersynet er institutionens likvide beholdninger afstemt til eksterne kontoudtog modtaget fra institutionens bankforbindelser. Vi har påset, at der løbende sker afstemning af likvide beholdninger. Beholdningseftersynet har desuden omfattet afstemning af debitorliste og kreditorliste i forhold til finansbogholderiet. Beholdningseftersynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.8 Egenkapital Egenkapitalen pr. 1. januar 2011 er afstemt til regnskabet for 2010 for Århus Social- og Sundhedsskole. De eneste posteringer i 2011 har været overførslen af årets resultat. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 169

13 4.9 Kortfristede gældsforpligtelser Skyldige beløb Vi har gennemgået skyldige beløb og påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. Vi skal anbefale, at den periodiske afstemning af kreditormodulet dokumenteres i forbindelse med kvartalsregnskabet. For skyldige og afsatte beløb har vi stikprøvevis gennemgået og vurderet grundlaget for reservationerne. De skyldige omkostninger er væsentlig højere som følge skyldig husleje for Opgørelse af over- og undertid Opgørelse af over- og undertid pr. 31. december 2011 er opgjort efter uændrede principper i forhold til sidste år. Skyldig overtid udgør tkr. pr. 31. december 2011 (2010: 992 tkr.). Opgørelsen af overtid er således på niveau med sidste år. Feriepenge forpligtelse Vi har gennemgået opgørelsen af feriepengeforpligtelsen fra Silkeborg Data og sammenhold den med udviklingen af lønomkostninger. Periodeafgræsningsposter passiver Periodeafgrænsningsposter består primært af forudmodtaget statstilskud for 2012 samt periodisering af igangværende projekter. Vi har stikprøvevis afstemt statstilskud til tilskudsbreve fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt gennemgået grundlaget for periodisering af igangværende projekter. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling It-anvendelsen Vi har gennemgået it-anvendelsen, i det omfang vi har fundet det nødvendigt for vores revision af årsrapporten. Som led i revisionen af de generelle it-kontroller har vi gennemgået modtagne erklæringer fra it-samarbejdspartnere. Drift af it-infrastrukturen, herunder servere og netværk er overdraget til et it-fællesskab med VIA UC som værtsinstitution. Institutionen har modtaget følgende erklæring: "På baggrund af vores revision er det vores sammenfattende vurdering, at de generelle it-kontroller som ITS varetager for Århus Socialog Sundhedsskole i det væsentligste har været hensigtsmæssigt udformet og opretholdt i den reviderede periode." 170

14 Men med supplerende oplysninger om, at brugeradgangen i EASY-A ikke er omfattet af erklæringen. Institutionen har modtaget erklæring fra Silkeborg Datas revisor vedrørende de generelle edb-kontroller ved brug af lønsystemet. Konklusionen er, at de generelle edb-kontroller i perioden 1. januar 31. december 2011 har været opretholdt i overensstemmelse med SD's sikkerhedsforskrift. Navision Stat hostes hos KMD. Institutionen har modtaget erklæring fra KMD's revisor vedrørende de generelle edb-kontroller ved brug af lønsystemet. Konklusionen er, at de generelle edb-kontroller i perioden 1. januar 31. december 2011 har været opretholdt i overensstemmelse med KMD's sikkerhedsforskrift. Ledelsen har oplyst, at den finder institutionens it-anvendelse passende under hensyntagen til institutionens størrelse. I forbindelse med vores gennemgang af it-anvendelsen har vi ikke konstateret væsentlige mangler i ledelsens etablerede generelle it-kontroller Momskompensation er omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning. Årets samlede momskompensation har udgjort tkr. Vi har i forbindelse med attestation af den årlige momsudgiftsopgørelse påset, at institutionen har foretaget en sandsynliggørelse af det opgjorte og indberettede momskompensationsbeløb for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Undervisningsmiljø Institutionen skal i henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø udarbejde en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på institutionen. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet og løbende ajourføres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet. Ajourføring skal dog minimum ske hvert 3. år. Vi har påset, at institutionen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres i overensstemmelse med loven Sociale klausuler Institutionen skal i henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner udarbejde en handlingsplan for, 171

15 hvordan institutionen bidrager til at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås og i den sammenhæng, hvordan institutionen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår. Institutionens ledelse har oplyst, at der er udarbejdet en skriftlig handlingsplan for området. Vi har påset, at denne foreligger. Vi henviser endvidere til de af ledelsen afgivne nøgletal i årsregnskabet for Det fremgår heraf, at omfanget af medarbejdere ansat under sociale klausuler opfylder kravene i bekendtgørelsen Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen skal indeholde en beskrivelse af institutionens formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvarsog kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Regnskabinstruksen er senest opdateret i januar 2012 med virkning fra 1. januar Det er institutionens ansvar, at regnskabsinstruksen vedligeholdes og løbende ajourføres. Regnskabsinstruksen skal indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med årsrapporten for 2011, senest den 30. marts Indtægtsdækket virksomhed En betingelse for at drive indtægtsdækket virksomhed er bl.a., at institutionen afsætter sine produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning. Det samlede resultat for indtægtsdækket virksomhed på institutionen er 169 tkr. i 2011 og akkumuleret for de sidste 4 år 561 tkr. Kravet om at det akkumulerede resultat for de sidste 4 regnskabsår skal være positivt, er opfyldt. 5 Forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen 3 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysninger i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at rapporteringen af resultaterne er dokumenterede for s virksomhed i Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk 172

16 hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Vi har i 2011 haft særlig fokus på følgende: Aflønning efter overenskomstmæssige satser Gennemgang af omkostningsbilag og attestationsprocedurer Vi har ved vores undersøgelser af sparsommelighed ikke fundet anledning til kritiske bemærkninger. Det er vores opfattelse, at institutionen har fokus på at gennemføre en sparsommelig drift. 5.2 Produktivitet Produktiviteten vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vores revision analyseret produktiviteten ved undervisningens gennemførelse ved sammenholdelse af følgende centrale nøgletal med tidligere år: tkr. Ændring i 2011 (%) Realiseret 2011 Realiseret 2010 Undervisningens gennemførelse Omkostninger pr. 100 årselever Løn og lønafhængige omkostninger -4,1 % Afskrivninger 23,6 % Øvrige omkostninger 21,9 % Undervisningens gennemførelse i alt 0,4 % Årselever Årselever i alt 950,4 902,4 Omkostningerne pr. 100 årselever er realiseret med en stigning på 0,4 %. Lønomkostningerne er faldet med -5,1 % i forhold til 2010, mens øvrige omkostninger er steget med 22 %. Skolens produktivitet på lønninger er steget markant, men udlignes delvist af stigende omkostninger til afskrivninger og øvrige omkostninger. 5.3 Effektivitet Vurdering af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt institutionen når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. anvender resultatlønskontrakter for ledelsen som incitament for målopfyldelse. 173

17 Den gennemsnitlige målopfyldelse for 2011 har udgjort 45 %. Vi har gennemgået den af bestyrelsen udarbejdede strategiplan, samt gennemgået den løbende opfølgning til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmøder. Ledelsen har i ledelsesberetningen redegjort for opfølgningen på strategiplanen for Herunder opfølgning på skolens mål for og resultater for handlingsplan for øget gennemførelse. Vi har gennemgået redegørelsen uden bemærkninger. Institutionen arbejder målrettet med at sikre en effektiv drift. De strategiske målsætninger nedbrydes i mål og handlingsplaner for de enkelte indsatsområder, så der kan følges op på de lagte planer og på institutionens økonomiske udvikling. 5.4 Økonomisk styring Vi har gennemgået skolens tilrettelagte økonomistyring, der skal tilgodese et overordnet ledelsesbehov, herunder rapportering til bestyrelsen. Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år. Vi har anbefalet at skolens budget suppleres med et balancebudget og likviditetsbudget således at der kan rapporteres på disse dele i den løbende rapportering. Det er vores opfattelse, at institutionen har haft en god økonomistyring i Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 174

18 7 Øvrige forhold 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikkekorrigerede forhold og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 7.2 Ikke-korrigerede forhold I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab og ledelsesberetning, fordi ledelsen vurderer, at de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet og ledelsesberetningen som helhed. Denne oplysning giver vi for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig ledelsens vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsregnskab og ledelsesberetning. 7.3 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan bestyrelsen udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Ledelsen har oplyst, at institutionens forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. Ledelsen har over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i institutionen Som krævet af de internationale revisionsstandarder har bestyrelsen på vores forespørgsel bekræftet, at den ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. 175

19 Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.4 Overholdelse af lovgivningen Vi har spurgt ledelsen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Ledelsen har over for os bekræftet, at der dem bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet og ledelsesberetningen. 7.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har ledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen. Ledelsen har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet pr. 31. december 2011, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 7.6 Forsikringsforhold Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. er forsikringsdækket gennem Statens Selvforsikring. Selvrisikoen udgør i henhold til sædvanlig praksis 1 % af de samlede indtægter ekskl. gaver og renteindtægter. 8 Afsluttende oplysninger m.v. 8.1 Bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at: der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder revisionsprotokollater underskrives af bestyrelsen. 176

20 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til mødet den 19. december Gennemlæsningen har ikke afdækket forhold, som ikke er medtaget i årsregnskabet. 8.2 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal vi endvidere erklære, at de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt at refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Horsens, den KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Helle Lorenzen statsaut. revisor Revisionsprotokollat omfattende side er fremlagt på mødet den I bestyrelsen: Leif Støy Kirsten Normann Andersen Dorthe Laustsen formand næstformand Marianne Svenningsen Niels Flade Nielsen Vibeke Sjøgren Leif Lund Palle Herskind Jørgensen Lene Beirholm Eriksen Niels Lund Becher 177

21 9 Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2011 Ministeriet for Børn og Undervisnings forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Ministeriet for Børn og Undervisnings kontrol af årsrapporter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ministeriet anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af ministeriet. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om Revisionsprotokollen og Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter tjeklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: Blank påtegning Forbehold Supplerende oplysninger 178

22 Revisions- og kontrolområde 1. Formelle forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen paradigme for årsrapport? 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer eller revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr ) 10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsinstruks er opdateret og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.? Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen JA NEJ JA Punktet ikke relevant 179

23 Revisions- og kontrolområde 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr ) 12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr ) 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 11 i loven? (LBK nr. 951) 15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne regnskabsbekendtgørelsen(bek nr ) 5. Indtægtsdækket virksomhed 18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede resultat ikke har været negativt de seneste fire år i træk? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalkulationer? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 4.2) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 21 Afsætter institutionen efter revisors vurdering sine produkter på vilkår i overensstemmelse 180

24 Revisions- og kontrolområde med Finansministeriets Budgetvejledning 2011, så private udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? (LBK nr. 878, 36) 6. Særlige kontrolopgaver 22 Er institutionen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? (LBK nr ) 23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i.f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr ) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedrørende sociale klausuler? (BEK nr nr. 1293, bilag 1, nr.10) 25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i årsrapporten vedrørende sociale klausuler? (BEK nr ) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7 samt BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 9) 27 Har revisor vurderet, at evt. indgåede driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetagelsen af undervisningspligten? (BEK nr , stk. 1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 28 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 29 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 181

25 Revisions- og kontrolområde 30 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede personer? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet at tillæg, vederlag og udgiftsdækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler herunder regler for lokalløn? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 32 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i SLS-systemet? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 33 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og/eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 34 Kun for Landbrugsskoler: Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. vedrørende de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 8. Forvaltningsrevision økonomistyring 35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 6.4) 36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende skolens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3) 9. Forvaltningsrevision - sparsommelighed 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) 38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 182

26 Revisions- og kontrolområde 10. Forvaltningsrevision - produktivitet 39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 11. Forvaltningsrevision effektivitet 41 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) 42 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 183

27 Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen Resultat afkrydses JA rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer ja i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen væsentlige/kritiske bemærkninger. Der skal afkrydses i Nej rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen Punktet udskudt, jf. revisionsplanen eller i kolonnen punktet ikke relevant. En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. Regelhenvisning Paragrafhenvisningerne i denne tjekliste refererer til følgende regelsæt: LBK nr. 878: Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 878 af 8. august BEK nr. 973: Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, jf. BEK nr. 973 af 19. juli 2007 med senere ændringer. LOV nr. 166: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. LOV nr. 166 af 14. marts BEK nr. 1274: Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner, BEK nr af 4. december BEK nr. 70: Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., jf. BEK nr. 70 af 27. januar BEK nr. 1293: Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. BEK nr af 12. december

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollat af 20. marts 2013

Revisionsprotokollat af 20. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2012 753600 12001 / 2637388_1.DOC KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

VUC Århus. Revisionsprotokollat af 11. november om risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb / 65503_1.

VUC Århus. Revisionsprotokollat af 11. november om risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb / 65503_1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79 29 56 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 11. november 2010 om risikovurdering, revisionsstrategi

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. VUC Århus. Revisionsprotokollat af 23. november 2011

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. VUC Århus. Revisionsprotokollat af 23. november 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79 29 56 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. november 2011 om risikovurdering, revisionsstrategi

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Revisionsprotokollat af 22. marts 2013

Revisionsprotokollat af 22. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247 Skolekode: 751.247 Revisionsprotokollat af 2. december 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb Indhold 1 Indledning 263 2 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Revisionsprotokollat

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Revisionsprotokollat af 29. marts 2011

Revisionsprotokollat af 29. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79 29 56 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 29. marts 2011 til årsregnskabet for 2010 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side

Produktionsskolen Nordvestjylland. Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side Produktionsskolen Nordvestjylland Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side 120-129 Årsrapporten for 2015 120 1. Revision af årsregnskab og ledelsesberetning for 2015 Som institutionens valgte revisor

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 9. februar 2016 (side 162-169) vedrørende årsregnskabet for 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015 162 2. Konklusion på det

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 30. marts 2010. til årsregnskabet for 2009. Århus Havn. 10-p003 JNy SPN RSP LBA 976822 09001.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 30. marts 2010. til årsregnskabet for 2009. Århus Havn. 10-p003 JNy SPN RSP LBA 976822 09001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 30. marts 2010

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. april 2010

Revisionsprotokollat af 23. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. april 2010 til årsregnskab

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere