KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé Horsens Telefon Telefax til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Risikovurdering Risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet Institutionens forretningsgange og interne kontroller Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for Ændring i anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis Overgang til bygningstaxameter pr. 1. januar Fuldmagtsforhold Årets resultat i forhold til budget Økonomirapportering og budgetprocedure Økonomiske forventninger til fremtiden Ministeriet for Børn og Undervisnings gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet Omsætning Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Likvider Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser It-anvendelsen Momskompensation Undervisningsmiljø Sociale klausuler Regnskabsinstruks Indtægtsdækket virksomhed Forvaltningsrevision Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet

3 5.4 Økonomisk styring Ledelsesberetningen Øvrige forhold Ledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold Afsluttende oplysninger m.v Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

4 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Som institutionens revisor har vi revideret det af bestyrelsen og ledelsen fremlagte udkast til årsregnskab for for 2011, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Årsregnskabet viser følgende hovedtal: tkr Omsætning Årets resultat Pengestrøm fra driften Aktiver i alt Egenkapital Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. Interne regnskaber Vi henviser til de interne regnskaber med tilhørende budgetafvigelsesforklaringer og specifikationer, som institutionens daglige ledelse har udarbejdet til bestyrelsen for en nærmere analyse af den finansielle udvikling i institutionen. Dette materiale er ikke omfattet af vores revision. 1.2 Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 15. juni Revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen for 2011 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen, god offentlig revisionsskik og lov nr. 878 af 8. august 2011 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og kommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. 161

5 Særlige forhold Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2011 fremgår af afsnit 3, som vi henviser til. 2 Risikovurdering 2.1 Risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet Vi har med ledelsen drøftet risikoen for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet og ledelsesberetningen og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller samt kontrollerne inden for væsentlige specifikke regnskabsområder. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til institutionens aktiviteter, branchen og forhold i øvrigt har vi identificeret følgende regnskabsposter og -områder, hvortil der efter vores opfattelse er knyttet risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl: Regnskabspost/-område Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Løn og lønafhængige omkostninger samt øvrige omkostninger Revisionsfokus Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering Anlægsaktiver Tilstedeværelse og vurdering af levetider og scrapværdi Overarbejds- og feriepengeforpligtelse Fuldstændighed og værdiansættelse Økonomirapportering og budgetprocedurer Rettidig udarbejdelse og informationernes pålidelighed It-anvendelsen og generelle it-kontroller Sikkerhed af data og informationers pålidelighed Regnskabsposterne overarbejds- og feriepengeforpligtelse indeholder væsentlige skøn. På baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet har vi fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for Vi har udført revisionen i overensstemmelse med den fastlagte revisionsstrategi og -plan. 162

6 2.2 Institutionens forretningsgange og interne kontroller Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter institutionens størrelse og karakter med henblik på at forebygge uforudsete tab i institutionen, understøtte ledelsens tilsyn med institutionen og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering. Antallet af ansatte i institutionen er begrænset, hvilket ikke på alle områder muliggør en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller. Ledelsen er bekendt med, at forholdene indebærer en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede. Ledelsen forsøger at kompensere herfor gennem overvågning og kontrol med driften. Vores revision har i det væsentligste været baseret på en gennemgang af institutionens afstemninger, stikprøvevis kontrol af udvalgte transaktioner og analyser af regnskabsmæssige data. 3 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2011 I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende særlige forhold: 3.1 Ændring i anvendt regnskabspraksis I medfør af bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområde overgår fra 1. januar 2011 til at aflægge regnskab efter statens regnskabsregler. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere regnskabsregulering er: Den beløbsmæssige grænse for småaktiver hæves fra 25 tkr. til 50 tkr. Inventar afskrives over 3-5 år mod tidligere 5-10 år. Implementeringen af statens regnskabsregler sker med fremadrettet virkning, så der ikke foretages korrektion af sammenligningstal. Ændringen af regnskabspraksis vurderes at have begrænset påvirkning på regnskabet for Væsentlige regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Vi henviser til årsregnskabets afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis. Ansvaret omfatter valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Vi har med ledelsen drøftet institutionens anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsentlige områder. Herunder har vi gennemgået ledelsens udarbejdede dokumentation for de udøvede skøn. 163

7 I det følgende har vi kort kommenteret regnskabspraksis på væsentlige områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn, dokumentationen herfor og vores revision heraf. De væsentligste skøn knytter sig til opgørelsen af overarbejds- og feriepengeforpligtelse. Vi har i forbindelse med vores revision vurderet ledelsens skøn af forpligtelserne og sammenhold den med tidligere års skøn og de realiserede tal for Overgang til bygningstaxameter pr. 1. januar 2011 Skolen er fra 1. januar 2011 overgået til det fulde bygningstaxamater for Dette indebærer at tilskud til bygninger er steget fra tkr. i 2010 til tkr. i Omkostningerne til husleje, pavilloner og p-pladser er i den samme periode steget fra 163 tkr. til tkr. Lejekontrakten for bygningerne er i 2011 endnu ikke overdraget til institutionen hvorfor lejen er opkrævet direkte af Ministeriet. Skolen har ikke betalt husleje i 2011, da den først er opkrævet i Huslejen er afsat som en skyldig omkostning i årsregnskabet med i alt inkl. moms under posten "Anden gæld". Som følge af den ikke opkrævede husleje er skolens likviditet pr. 31. december markant højere end samme tidspunkt i Fuldmagtsforhold Ved gennemgang af skolen engagement med Danske Bank er det konstateret, at der vedrørende en konto er etableret enefuldmagter, ligesom der er fratrådte medarbejdere der stadig har fuldmagt til kontoen. Vi skal anbefale at der etableres fuldmagtsforhold med to i forening ligesom fratrådte medarbejderes fuldmagtsforhold skal slettes ved fratrædelse. 3.5 Årets resultat i forhold til budget s resultat i 2011 er på tkr., hvilket er 749 tkr. lavere end budgetteret. Nedenfor er resultatet for 2011 sammenholdt med budgettet for 2011 på de væsentlige regnskabsposter: Budget 2012 Realiseret 2011 Budget 2011 Afvigelse Omsætning Personaleomkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat

8 Som anført i ledelsesberetningen er omsætningen faldet som følge af færre ansøgere især på grundforløbet, samt frafald på social- og sundhedsuddannelserne. Lønforbruget er tilsvarende reduceret hvilket opvejer den samlede reduktion på indtægterne. Skolens øvrige omkostninger er tkr. større end budgetteret hvilket primært vedrører bygningsomkostninger, herunder tyverisikring samt omkostninger i forbindelse med tyveri. 3.6 Økonomirapportering og budgetprocedure Vi har stikprøvevis gennemgået institutionens økonomirapportering pr. 30. september 2011, og påset at rapporteringen er udarbejdet på grundlag af en ajourført og afstemt råbalance. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af periodisering af institutionens indtægter i overensstemmelse med institutionens valgte princip. Der er foretaget periodiseringer af væsentlige omkostninger, herunder periodisering af forventet overtid, hvilket har styrket pålideligheden af den løbende rapportering i forhold til 2010, jf. bemærkningen i protokollen for Institutionen udarbejder desuden delregnskaber for de 4 uddannelsesafdelinger. Budgetprocedure Institutionens budget udarbejdes efter samme principper som den løbende rapportering. Vi skal anbefale at budgettet for 2012 suppleres med et balance- og likviditetsbudget, så der fremadrettet kan rapporteres på balance og likviditet i perioderapporteringen. Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år. 3.7 Økonomiske forventninger til fremtiden Institutionens budget for 2012 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 19. december Det fremgår af institutionens budget, at institutionen forventer at afvikle 919 årselever med et overskud på tkr. De væsentligste forudsætninger for budgettet er: Lønstigning på 0,3 % pr. 1. januar 2012 og 1,3 % pr. 1. april Omkostninger er som udgangspunkt sat til udgiftsniveauet fra Investeringer på tkr. i it udstyr og driftsmidler. For at sikre en hurtig reaktion på eventuelle afvigelser i driften i forhold til forventningerne er det vigtigt med fortsat stor fokus på løbende budgetopfølgning. Vi har ikke gennemgået budgetmaterialet. 165

9 3.8 Ministeriet for Børn og Undervisnings gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol Ministeriet for Børn og Undervisning har gennemgået årsrapporten og revisionsprotokollen for 2010 med følgende bemærkninger: På trods af det negative resultat i 2010 er det Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vurdering, at institutionen har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for den videre drift. Skolens bestyrelse i forbindelse med vurdering af effektivitet bør foretager løbende opfølgning på mål i strategiplanen samt direktørens resultater samt at revisor foretager vurdering heraf. Vi henviser til afsnit 5.3 om revision af effektivitet. Skolens regnskabsinstruks skal ajourføres. Skolen har ajourført deres regnskabsinstruks jf afsnit Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet 4.1 Omsætning Statstilskud Omsætning omfatter statstilskud til institutionens gennemførte uddannelsesaktiviteter, som vi løbende har revideret gennem vores attestation af aktivitetsindberetninger og ved stikprøvevis sammenholdelse med bevillingsskrivelser. Vi har påset, at der er foretaget afstemning af de bogførte tilskud til oversigt fra Ministeriet for Børn og Undervisning, og at modtaget tilskud er efterregnet i forhold til indberettede årselever og gældende satser. Vi har foretaget efterkontrol for at påse, at der ikke er sket ændringer i tilskudsgrundlaget, som ikke er blevet indberettet og revisorattesteret. Revision af periodisering af indtægterne er sket ved kontrol af, at forudbetalt statstilskud for 2012 indgår i posten periodeafgrænsningsposter under passiverne. Periodiseringen af øvrige indtægter er revideret ved stikprøver til bilag omkring statustidspunktet samt forespørgsler om afviklede aktiviteter. Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling og andre indtægter omfatter primært projekter, indtægtsdækket virksomhed, deltagerbetaling for studerende, samt diverse salg og indtægter. Indtægterne er sandsynliggjort eller stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation. Bemærkninger til gennemgangen Den løbende gennemgang af aktivitetsindberetninger har givet anledning til følgende bemærkninger. Der har i årets løb været korrektioner vedrørende AMU og ÅU, ligesom dele af tilskuddene ikke er afregnet pr. 31. december Vi skal anbefale, at institutionen igang- 166

10 sætter en proces omkring styrkelse af forretningsgangene ved indberetninger. Korrektionerne har ikke haft væsentlig påvirkning af grundlaget for skolens løbende perioderapportering. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.2 Personaleomkostninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller på lønområdet på grundlag af regnskabsinstruksen og oplysninger fra institutionens administrative personale. Vi har gennemgået afstemningen mellem lønsystemet Silkeborg Data og finansbogholderiet samt afstemning af indberetningen til SKAT. Vi har revideret institutionens lønudbetaling for september 2011, og har herunder ved stikprøver kontrolleret, at: der er udfærdiget ansættelseskontrakter, og at fastsættelsen af lærernes anciennitet er sket i overensstemmelse med reglerne herom pensionsbidrag er i overensstemmelse med gældende regler aldersbetingede tillæg, anciennitets- og stedtillæg er opgjort korrekt, og at der er dokumentation for forhold af relevans for anciennitetsberegningen variable ydelser er opgjort korrekt, dokumenteret samt attesteret i overensstemmelse med regnskabsinstruksen der foreligger kørselsbemyndigelse ved udbetaling af kørselsgodtgørelse med højeste sats udregning og udbetaling af over- og merarbejde er foretaget i henhold til gældende regler. I forbindelse med statusrevisionen har vi gennemgået institutionens hensættelse til skyldige feriepenge samt skyldig overtid. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.3 Øvrige omkostninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller vedrørende øvrige omkostninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der ikke afholdes udgifter uden forudgående behørig godkendelse, samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt og rettidigt. 167

11 Skolen har i regnskabsåret ændret procedure for godkendelse af omkostningsbilag i forbindelse med implementering af det elektroniske fakturaflow system Ibistic. Systemet understøtter at alle bilag godkendes af modtager og attesteres af en i systemer godkendt person. Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, at øvrige omkostninger er behandlet momsmæssigt korrekt, og at der er korrekt periodiseret pr. 31. december Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.4 Anlægsaktiver Vi har påset, at der er sammenhæng mellem anlægskartotekets registreringer og finansbogholderiet samt årsregnskabet. Vi har desuden foretaget en sandsynliggørelse af de førte afskrivninger samt påset, at afskrivningsprincipperne er i overensstemmelse med den gældende regnskabsbekendtgørelse. Vi har stikprøvevis kontrolleret aktivernes tilstedeværelse samt gennemgået skolens egenkontrol af tilstedeværelsen, og stikprøvevis sammenholdt årets tilgang med underliggende bilag. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.5 Tilgodehavender fra salg Vi har gennemgået den aldersfordelte debitorliste, stikprøvevis påset efterfølgende indbetalinger, og vi har gennemgået nedskrivningen til imødegåelse af tab på tilgodehavender hos elever og kursister. Vi skal anbefale at den periodiske afstemning af debitormodulet dokumenteres i forbindelse med kvartalsregnskabet. Af institutionens overforfaldende tilgodehavender fra salg er de væsentligste tilgodehavender påset til indbetaling. Institutionen har en gruppe af mange mindre tilgodehavende bibliotekserstatninger, en del af disse er overgivet til SKATs inddrivelsesenhed. Der er hensat 39 tkr. (2010: 17 tkr.) til tab på disse fordringer. Det er den daglige ledelses opfattelse, at tilgodehavenderne vil indgå med de regnskabsmæssige værdier efter nedskrivningerne. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 168

12 4.6 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter vedrører hovedsageligt tilgodehavende lønrefusioner, forudbetalte lønninger og øvrige omkostninger samt periodisering af igangværende projekter. Vi har gennemgået andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter og stikprøvevis sammenholdt disse med modtagelse i nyt år og underliggende dokumentation. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.7 Likvider Likvide beholdninger består af indestående på bankkonti. Vi har påset, at disse er afstemt til eksternt kontoudtog. Beholdningseftersyn Vi har den 27. oktober 2011 foretaget uanmeldte beholdningseftersyn af likvide beholdninger på institutionen. I forbindelse med beholdningseftersynet har vi gennemgået og vurderet forretningsgangen, fuldmagtsforhold, samt de interne kontroller omkring ind- og udbetalinger. Som led i eftersynet er institutionens likvide beholdninger afstemt til eksterne kontoudtog modtaget fra institutionens bankforbindelser. Vi har påset, at der løbende sker afstemning af likvide beholdninger. Beholdningseftersynet har desuden omfattet afstemning af debitorliste og kreditorliste i forhold til finansbogholderiet. Beholdningseftersynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.8 Egenkapital Egenkapitalen pr. 1. januar 2011 er afstemt til regnskabet for 2010 for Århus Social- og Sundhedsskole. De eneste posteringer i 2011 har været overførslen af årets resultat. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 169

13 4.9 Kortfristede gældsforpligtelser Skyldige beløb Vi har gennemgået skyldige beløb og påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. Vi skal anbefale, at den periodiske afstemning af kreditormodulet dokumenteres i forbindelse med kvartalsregnskabet. For skyldige og afsatte beløb har vi stikprøvevis gennemgået og vurderet grundlaget for reservationerne. De skyldige omkostninger er væsentlig højere som følge skyldig husleje for Opgørelse af over- og undertid Opgørelse af over- og undertid pr. 31. december 2011 er opgjort efter uændrede principper i forhold til sidste år. Skyldig overtid udgør tkr. pr. 31. december 2011 (2010: 992 tkr.). Opgørelsen af overtid er således på niveau med sidste år. Feriepenge forpligtelse Vi har gennemgået opgørelsen af feriepengeforpligtelsen fra Silkeborg Data og sammenhold den med udviklingen af lønomkostninger. Periodeafgræsningsposter passiver Periodeafgrænsningsposter består primært af forudmodtaget statstilskud for 2012 samt periodisering af igangværende projekter. Vi har stikprøvevis afstemt statstilskud til tilskudsbreve fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt gennemgået grundlaget for periodisering af igangværende projekter. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling It-anvendelsen Vi har gennemgået it-anvendelsen, i det omfang vi har fundet det nødvendigt for vores revision af årsrapporten. Som led i revisionen af de generelle it-kontroller har vi gennemgået modtagne erklæringer fra it-samarbejdspartnere. Drift af it-infrastrukturen, herunder servere og netværk er overdraget til et it-fællesskab med VIA UC som værtsinstitution. Institutionen har modtaget følgende erklæring: "På baggrund af vores revision er det vores sammenfattende vurdering, at de generelle it-kontroller som ITS varetager for Århus Socialog Sundhedsskole i det væsentligste har været hensigtsmæssigt udformet og opretholdt i den reviderede periode." 170

14 Men med supplerende oplysninger om, at brugeradgangen i EASY-A ikke er omfattet af erklæringen. Institutionen har modtaget erklæring fra Silkeborg Datas revisor vedrørende de generelle edb-kontroller ved brug af lønsystemet. Konklusionen er, at de generelle edb-kontroller i perioden 1. januar 31. december 2011 har været opretholdt i overensstemmelse med SD's sikkerhedsforskrift. Navision Stat hostes hos KMD. Institutionen har modtaget erklæring fra KMD's revisor vedrørende de generelle edb-kontroller ved brug af lønsystemet. Konklusionen er, at de generelle edb-kontroller i perioden 1. januar 31. december 2011 har været opretholdt i overensstemmelse med KMD's sikkerhedsforskrift. Ledelsen har oplyst, at den finder institutionens it-anvendelse passende under hensyntagen til institutionens størrelse. I forbindelse med vores gennemgang af it-anvendelsen har vi ikke konstateret væsentlige mangler i ledelsens etablerede generelle it-kontroller Momskompensation er omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning. Årets samlede momskompensation har udgjort tkr. Vi har i forbindelse med attestation af den årlige momsudgiftsopgørelse påset, at institutionen har foretaget en sandsynliggørelse af det opgjorte og indberettede momskompensationsbeløb for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Undervisningsmiljø Institutionen skal i henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø udarbejde en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på institutionen. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet og løbende ajourføres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet. Ajourføring skal dog minimum ske hvert 3. år. Vi har påset, at institutionen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres i overensstemmelse med loven Sociale klausuler Institutionen skal i henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner udarbejde en handlingsplan for, 171

15 hvordan institutionen bidrager til at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås og i den sammenhæng, hvordan institutionen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår. Institutionens ledelse har oplyst, at der er udarbejdet en skriftlig handlingsplan for området. Vi har påset, at denne foreligger. Vi henviser endvidere til de af ledelsen afgivne nøgletal i årsregnskabet for Det fremgår heraf, at omfanget af medarbejdere ansat under sociale klausuler opfylder kravene i bekendtgørelsen Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen skal indeholde en beskrivelse af institutionens formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvarsog kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Regnskabinstruksen er senest opdateret i januar 2012 med virkning fra 1. januar Det er institutionens ansvar, at regnskabsinstruksen vedligeholdes og løbende ajourføres. Regnskabsinstruksen skal indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med årsrapporten for 2011, senest den 30. marts Indtægtsdækket virksomhed En betingelse for at drive indtægtsdækket virksomhed er bl.a., at institutionen afsætter sine produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning. Det samlede resultat for indtægtsdækket virksomhed på institutionen er 169 tkr. i 2011 og akkumuleret for de sidste 4 år 561 tkr. Kravet om at det akkumulerede resultat for de sidste 4 regnskabsår skal være positivt, er opfyldt. 5 Forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen 3 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysninger i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at rapporteringen af resultaterne er dokumenterede for s virksomhed i Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk 172

16 hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Vi har i 2011 haft særlig fokus på følgende: Aflønning efter overenskomstmæssige satser Gennemgang af omkostningsbilag og attestationsprocedurer Vi har ved vores undersøgelser af sparsommelighed ikke fundet anledning til kritiske bemærkninger. Det er vores opfattelse, at institutionen har fokus på at gennemføre en sparsommelig drift. 5.2 Produktivitet Produktiviteten vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vores revision analyseret produktiviteten ved undervisningens gennemførelse ved sammenholdelse af følgende centrale nøgletal med tidligere år: tkr. Ændring i 2011 (%) Realiseret 2011 Realiseret 2010 Undervisningens gennemførelse Omkostninger pr. 100 årselever Løn og lønafhængige omkostninger -4,1 % Afskrivninger 23,6 % Øvrige omkostninger 21,9 % Undervisningens gennemførelse i alt 0,4 % Årselever Årselever i alt 950,4 902,4 Omkostningerne pr. 100 årselever er realiseret med en stigning på 0,4 %. Lønomkostningerne er faldet med -5,1 % i forhold til 2010, mens øvrige omkostninger er steget med 22 %. Skolens produktivitet på lønninger er steget markant, men udlignes delvist af stigende omkostninger til afskrivninger og øvrige omkostninger. 5.3 Effektivitet Vurdering af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt institutionen når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. anvender resultatlønskontrakter for ledelsen som incitament for målopfyldelse. 173

17 Den gennemsnitlige målopfyldelse for 2011 har udgjort 45 %. Vi har gennemgået den af bestyrelsen udarbejdede strategiplan, samt gennemgået den løbende opfølgning til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmøder. Ledelsen har i ledelsesberetningen redegjort for opfølgningen på strategiplanen for Herunder opfølgning på skolens mål for og resultater for handlingsplan for øget gennemførelse. Vi har gennemgået redegørelsen uden bemærkninger. Institutionen arbejder målrettet med at sikre en effektiv drift. De strategiske målsætninger nedbrydes i mål og handlingsplaner for de enkelte indsatsområder, så der kan følges op på de lagte planer og på institutionens økonomiske udvikling. 5.4 Økonomisk styring Vi har gennemgået skolens tilrettelagte økonomistyring, der skal tilgodese et overordnet ledelsesbehov, herunder rapportering til bestyrelsen. Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år. Vi har anbefalet at skolens budget suppleres med et balancebudget og likviditetsbudget således at der kan rapporteres på disse dele i den løbende rapportering. Det er vores opfattelse, at institutionen har haft en god økonomistyring i Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 174

18 7 Øvrige forhold 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikkekorrigerede forhold og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 7.2 Ikke-korrigerede forhold I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab og ledelsesberetning, fordi ledelsen vurderer, at de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet og ledelsesberetningen som helhed. Denne oplysning giver vi for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig ledelsens vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsregnskab og ledelsesberetning. 7.3 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan bestyrelsen udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Ledelsen har oplyst, at institutionens forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. Ledelsen har over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i institutionen Som krævet af de internationale revisionsstandarder har bestyrelsen på vores forespørgsel bekræftet, at den ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. 175

19 Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.4 Overholdelse af lovgivningen Vi har spurgt ledelsen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Ledelsen har over for os bekræftet, at der dem bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet og ledelsesberetningen. 7.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har ledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen. Ledelsen har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet pr. 31. december 2011, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 7.6 Forsikringsforhold Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. er forsikringsdækket gennem Statens Selvforsikring. Selvrisikoen udgør i henhold til sædvanlig praksis 1 % af de samlede indtægter ekskl. gaver og renteindtægter. 8 Afsluttende oplysninger m.v. 8.1 Bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at: der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder revisionsprotokollater underskrives af bestyrelsen. 176

20 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til mødet den 19. december Gennemlæsningen har ikke afdækket forhold, som ikke er medtaget i årsregnskabet. 8.2 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal vi endvidere erklære, at de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt at refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Horsens, den KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Helle Lorenzen statsaut. revisor Revisionsprotokollat omfattende side er fremlagt på mødet den I bestyrelsen: Leif Støy Kirsten Normann Andersen Dorthe Laustsen formand næstformand Marianne Svenningsen Niels Flade Nielsen Vibeke Sjøgren Leif Lund Palle Herskind Jørgensen Lene Beirholm Eriksen Niels Lund Becher 177

21 9 Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2011 Ministeriet for Børn og Undervisnings forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Ministeriet for Børn og Undervisnings kontrol af årsrapporter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ministeriet anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af ministeriet. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om Revisionsprotokollen og Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter tjeklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: Blank påtegning Forbehold Supplerende oplysninger 178

22 Revisions- og kontrolområde 1. Formelle forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen paradigme for årsrapport? 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer eller revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr ) 10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsinstruks er opdateret og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.? Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen JA NEJ JA Punktet ikke relevant 179

23 Revisions- og kontrolområde 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr ) 12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr ) 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 11 i loven? (LBK nr. 951) 15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne regnskabsbekendtgørelsen(bek nr ) 5. Indtægtsdækket virksomhed 18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede resultat ikke har været negativt de seneste fire år i træk? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalkulationer? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 4.2) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 21 Afsætter institutionen efter revisors vurdering sine produkter på vilkår i overensstemmelse 180

24 Revisions- og kontrolområde med Finansministeriets Budgetvejledning 2011, så private udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? (LBK nr. 878, 36) 6. Særlige kontrolopgaver 22 Er institutionen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? (LBK nr ) 23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i.f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr ) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedrørende sociale klausuler? (BEK nr nr. 1293, bilag 1, nr.10) 25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i årsrapporten vedrørende sociale klausuler? (BEK nr ) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7 samt BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 9) 27 Har revisor vurderet, at evt. indgåede driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetagelsen af undervisningspligten? (BEK nr , stk. 1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 28 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 29 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 181

25 Revisions- og kontrolområde 30 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede personer? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet at tillæg, vederlag og udgiftsdækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler herunder regler for lokalløn? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 32 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i SLS-systemet? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 33 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og/eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 34 Kun for Landbrugsskoler: Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. vedrørende de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 2) 8. Forvaltningsrevision økonomistyring 35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr. 1293, bilag 1, nr. 6.4) 36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende skolens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3) 9. Forvaltningsrevision - sparsommelighed 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) 38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 182

26 Revisions- og kontrolområde 10. Forvaltningsrevision - produktivitet 39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 11. Forvaltningsrevision effektivitet 41 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) 42 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrørende skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) Har punktet givet anledning Resultat af revisionshandlingen til væsentlige/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 183

27 Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen Resultat afkrydses JA rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer ja i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen væsentlige/kritiske bemærkninger. Der skal afkrydses i Nej rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen Punktet udskudt, jf. revisionsplanen eller i kolonnen punktet ikke relevant. En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. Regelhenvisning Paragrafhenvisningerne i denne tjekliste refererer til følgende regelsæt: LBK nr. 878: Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 878 af 8. august BEK nr. 973: Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, jf. BEK nr. 973 af 19. juli 2007 med senere ændringer. LOV nr. 166: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. LOV nr. 166 af 14. marts BEK nr. 1274: Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner, BEK nr af 4. december BEK nr. 70: Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., jf. BEK nr. 70 af 27. januar BEK nr. 1293: Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. BEK nr af 12. december

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Bilag 5 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 133 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 133 1.2 Konklusion

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefa 39 45 3987 Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten

Læs mere

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247 Skolekode: 751.247 Revisionsprotokollat af 2. december 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb Indhold 1 Indledning 263 2 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere