NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune"

Transkript

1 NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

2 Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune. På grund af den kort tidsfrist, er der ikke foretaget en endelig kvalitetsgennemgang af beregningerne mv., hvorfor der muligvis kan forekomme efterfølgende rettelser. Endvidere har konsekvensberegningerne ikke været drøftet med skolelederne, og det har således ikke været muligt at drøfte om tildelingen af undervisningsressourcerne er tilstrækkelig til at drive et forsvarligt skolevæsen. Ajourført: 10. januar 2012 Økonomi & Løn Østergade Bogense KMD-sag: Dokumentnr.:

3 Sammenfatning Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af den politiske aftale af 9. januar 2012 for den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune. Ændring af skolestrukturen betyder en nedlæggelse af følgende 8 folkeskoler som selvstændige enheder i Nordfyns Kommune: Horsebækskolen Løkkemarkskolen Skovløkkeskolen Nordvestskolen Klinte Skole Kongslundskolen Hårslev Skole Veflinge Skole Notatet indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og tager afsæt i: Bogense med afdeling på Kongslund Særslev med afdeling på Hårslev Havrehed med afdeling på Veflinge Søndersø (uændret) Krogsbøl med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte (Klinte skole lukkes) Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskolen tillagt Horsebæk (Horsebæk skole lukkes) Den samlede økonomiske konsekvens fremgår af nedenstående oversigt. Forventet anlægsinvestering Forventet årlig driftsbesparelser Anlægsinvestering og driftsbesparelse Pulje til afledte merudgifter Forventet besparelse ved sammenlægning af SFO-ordninger Ejendomsudgifter for Landsbyordninger Forventede udgifter til ejendomsdrift til de skoler, der lukkes SAMLET KONSEKVENS I den samlede økonomiske konsekvens, er der indarbejdet følgende afledte konsekvenser: 10 % af det samlede forventede årlige besparelsespotentiale afsættes som en særlig pulje, der blandt andet anvendes til eventuelle merudgifter til forbrugsafgifter, ejendomsvedligeholdelse, rengøring mv. som flere elever og eventuel om- og tilbygning af den nye skole måtte medføre. Endvidere skal puljen anvendes til eventuelle ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere, udbetaling af løn i opsigelsesperioder mv. Ændring af skolestrukturen betyder også besparelse på SFO-området. Grundlaget for beregning af besparelsen fremgår af dette notats side 6. Der afsættes 20 % af de nuværende budgetter til rengøring og ejendomsdrift på Klinteskolen, idet en flytning af Landsbyordningen endnu ikke er afklaret 1

4 Sammenfatning Projektet betyder, at 2 skoler lukkes og bygningerne kommer dermed til at henstå tomme. Der er derfor foretaget beregning af forventet udgifter til ejendomsdrift. Grundlaget for beregning af udgiften fremgår af dette notats side 6. Med udgangspunkt i ovenstående, viser nedenstående oversigt henholdsvis investeringsbehovet og de forventet driftsbesparelser for 2012 og efterfølgende år. UDMØNTNING AF BESPARELSEN I 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR 2012 Anlægsinvesteringer efterfølgende år Driftsbesparelse

5 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Anlægsinvestering På baggrund af dialogmøde mellem skolelederne, Undervisningsafdelingen samt Teknik og Miljø, er der foretaget en gennemgang af de enkelte skoles lokalekapacitet. Teknik og Miljø har herefter foretaget en samlet vurdering af behovet for anlægsinvesteringer i forbindelse med konsekvenserne af en ændret skolestruktur. I anlægsinvesteringerne er der endvidere indregnet flytteomkostninger med kr. pr. skole, der lukkes/nedlægges. Flytteomkostningerne skal blandt andet dække nedpakning og flytning samt udpakning på den nye skole. Der er ikke indregnet eventuelle omkostninger til salg eller nedbrydning af nedlagte skoler. De opgjorte anlægsinvesteringer er excl. moms og baseret på pristal juni Det anbefales endvidere, at der afsættes en pulje på 10 % af den samlede sum af anlægsinvesteringen til uforudsete udgifter. Afslutningsvis skal det bemærkes, at der ikke er indarbejdet bygningsudgifter til generel strukturudvikling i Nordfyns Kommunes skolevæsen. Eksempelvis er generelle anlægs- og renoveringsbehov ikke belyst. Årlige driftsbesparelser Med udgangspunkt i Boelplan A/S s elevprognose er der i Nordfyns Kommunes ressourcemodel for tildeling af personaleressourcer i folkeskolen, fortaget en beregning af budgetforudsætningerne for skoleåret 2012/2013. Denne beregning samt Nordfyns Kommunes øvrige gældende principper for budgettering er anvendt til beregning af de årlige driftsbesparelser. Dette betyder blandt andet, at: lederlønninger er medtaget til den faktiske forventede lønudgift i 2012 der anvendes gennemsnitslønninger for 2012 for lærer, børnehaveklasseledere, pædagoger, sekretærer, servicemedarbejdere og rengøringspersonale I forhold til den gældende model for tildeling af ressource til undervisning, ledelse, administration mv., er der ændret i forudsætningerne på følgende punkter: grundlaget for klassedannelser sker på baggrund af det samlede antal elever i distriktsskolen såfremt en distriktsskole omfatter to eller flere afdelinger fordelt på to eller flere matrikler, gives der ressourcer til at oprette mindst en klasse ved alle afdelinger tildeling af ekstra ressourcer fra den 19. elev i en klasse, foretages på baggrund af det gennemsnitlige elevtal pr. klasse for den samlede distriktsskole Endvidere er der i beregningerne forudsat at: alle nuværende fleksjobber fortsætter på uændrede vilkår i ressourcemodellen er der ikke reduceret i antallet af: o personer med aldersreduktion (175 timer om året pr. person over 60 år) o konsulenttimer 10. klasserne er fortsat samlet på Søndersøskolen 3

6 Beregningsforudsætninger Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I beregningerne er der forudsæt uændret elevtal fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013. de årlige driftsudgifter til de foreslåede afdelingsskoler omfatter de nuværende skolers budgetterede udgifter for 2012 til ejendomsdrift, herunder teknisk servicepersonale og rengøringspersonale De opgjorte driftsbesparelser er excl. moms og baseret på budgettal for Endvidere er der afsat en pulje på 10 % af det samlede forventede årlige besparelsespotentiale. Puljen vil blandt andet kunne anvendes til eventuelle merudgifter til forbrugsafgifter, ejendomsvedligeholdelse, rengøring mv. som flere elever og eventuel om- og tilbygning af den nye skole måtte medføre. Endvidere skal puljen anvendes til eventuelle ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere, udbetaling af løn i opsigelsesperioder mv. Herudover vil der være behov for at afsætte beløb til ejendomsdrift for de skoler der lukkes, og fortsat vil være ejet af Nordfyns Kommune. Dette forhold er omtalt på side 6. 4

7 Særlige forhold Særlige forhold Skoleledere og viceskoleledere Alle skole og viceskoleledere er ansat ved Nordfyns Kommunes skolevæsen. Ved beslutningen om en ny skolestruktur og lukning af et antal skoler, følger for det første en forflyttelsesprocedure i forhold til skole og viceskoleledere samt en forventet reduktion i antallet af skoleledere og viceskoleledere. I beregningen af besparelsespotentialet kalkuleres der derfor med en pulje på 10%, der blandt andet skal finansiere merudgifter til uansøgt afsked. Skole og viceskoleledere på skoler, der besluttes at skulle lukkes samt skole og viceskoleledere på skoler, der ikke skal lukke, er derfor ligestillede i den kommende forflyttelses/afskedigelsesprocedure. Da der ikke er tale om en ansættelsesprocedure, men en forflyttelsesprocedure samt en eventuel procedure omkring uansøgt afsked begrundet i en strukturel reduktion i antallet af skole og viceskoleledere, er det Nordfyns Kommunes kompetence at træffe beslutning om placering af skoleledere uden inddragelse af skolebestyrelserne. Alle skolebestyrelser orienteres naturligvis om proces og afgørelser. Skolelederforeningen og forvaltningen samarbejder om udarbejdelse af procedurer for forflyttelser og uansøgt afsked for skoleledere og viceskoleledere med henblik på at sikre ansættelsesretlige forhold samt at tilgodese de menneskelige og etiske hensyn så godt som muligt. Skolekørsel En ændring af skolestrukturen og skoledistrikter kan give flere kørselsberettigede elever, da nogle vil få en længere skolevej. Der kører busser på alle ruter i dag, men det vil kunne give behov for indsættelse af ekstra busser, da busserne i forvejen kører med god belægning. Udgifterne til indsættelse af en ekstra bus vil medføre en udgift på ca kr. pr. ekstra bus. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af den fremtidige skolekørsel i forbindelse med ændring af skolestrukturen. Landsbyordninger (Børnehaver) Lovgivningsmæssigt, er det ikke muligt at etablere en Landsbyordning på en afdelingsskole. Det forudsættes derfor, at landsbyordningen på Klinte skolen (børnehaven) bliver i de eksisterende lokaler, hvorfor der fortsat vil være udgifter til rengøring og ejendomsdrift. Der afsættes 20 % af de nuværende budgetter til rengøring og ejendomsdrift på Klinteskolen, og der må forventes følgende driftsudgifter: Projektbetegnelse Forventede ejendomsudgifter (i hele kr.) Klinte Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet Undervisningsafdeling kan evt. gennem udfordringsretten søge om oprettelse af en landsbyordning ved afdeling Løkkemark. 5

8 Særlige forhold Ejendomsudgifter til skoler, der nedlægges Forslaget betyder, at 2 skoler ikke længere anvendes og bygningerne kommer dermed til at henstå tomme. Såfremt bygningerne fortsat vil være ejet af Nordfyns Kommune, må der i den forbindelse påregnes udgifter til driften af de respektive ejendomme, i form af: mindre vedligeholdelsesopgaver forbrugsafgifter i form af el, vand og varme ejendomsforsikring Under forudsætning af, at der hensættes 20 % af de nuværende budgetter for de berørte skoler, må der forventes følgende afledte driftsudgifter til de tomme skoler: Projektbetegnelse Forventede ejendomsudgifter (i hele kr.) Klinte skole Horsebæk I ALT Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet I forslaget til skolestrukturen, forventes Horsebækskolen dog anvendt til Heldagsskole. I beregningerne opgjort i dette notat, er der indregnet besparelser under forudsætning af en lukning af Horsebækskolen. De indregnede besparelser er som følgende: Personaleudgifter Ejendomsudgifter kr kr. SFO-ordninger En ændring i skolestrukturen vil også få konsekvens for SFO-ordningen. I nedenstående oversigt, er der på baggrund af forventningerne til elevtallet for 2012, foretaget en beregning af den besparelse, der kan opnås ved et uændret elevtal i SFO-ordningerne. Forventede SFO-ordningen besparelse på (i hele kr.) Samtlige 0-6 klasse til distriktsskolerne med afdelinger på Kongslund, Hårslev, Veflinge, Løkkemark, Nordvest og Skovløkken Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet I ovenstående beregning er følgende forudsætninger lagt til grund: tildeling af ledelses- og personaleressourcer er uændret i f.t. nuværende anvendte principper det forventes, at forældrebetalingen fastholdes på uændret niveau Det er endvidere forudsat, at SFO-ordningen kan være i de eksisterende lokaler på de sammenlagte skoler. Generelt er det således, at SFO erne gør brug af skolernes fysiske rammer. Der er altså lokalefællesskab mellem skole og SFO. 6

9 Særlige forhold Grundbeløb til materiale- og aktivitetsudgifter I de nuværende tildelingskriterier får skolerne følgende grundbeløb: skoler uden overbygning skoler med overbygning Grundbeløb til 0-6 klasse kr kr. Grundbeløb til 7-10 klasse kr kr. Grundbeløb til administration og skolebestyrelse kr kr. Ud over grundbeløbene til 0-10 klasse gives der også et elevrelaterede beløb i f.t. det faktiske antal elever. 7

10 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Samtlige klasse til overbygningsskolerne med afdelinger på Løkkemarkskolen, Skovløkkeskolen, Nordvestskolen, Kongslundskolen, Veflinge skole og Hårslev skole Sammenfatning af konsekvensen af ændringen af skolestrukturen I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af konsekvenserne for henholdsvis antal elever og antal klasser samt betydningen for de årlige driftsudgifter. Endvidere er investeringsbehovet for eventuelle til- og ombygninger af skolerne angivet. Beregningerne er fortaget ved en ændret skolestruktur som følgende: Bogense med afdeling på Kongslund Særslev med afdeling på Hårslev Havrehed med afdeling på Veflinge Søndersø (uændret) Krogsbøl med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte (Klinte skole lukkes) Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskolen tillagt Horsebæk (Horsebæk skole lukkes) Scenarie 2 Samtlige klasse til overbygningsskolerne Uændret struktur Ny struktur antal elever antal klasser antal elever antal klasser Kongslund Klinte Hårslev Veflinge Horsebæk Løkkemark Nordvest Skovløkke Bogense Særslev Havrehed Søndersø (excl. 10. klasse) Krogsbølle Otterup I alt Årlig reduktion ved ny struktur 1-21 Årlige driftsudgifter (i hele kr.) Årlig besparelse ved ny struktur (i hele kr.) Anlægsinvesteringsbehov (i hele kr.) Bogense Havrehed Løkkemark Mindre ikke beskrevne anlægsinvesteringer Flytteomkostninger

11 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Økonomisk konsekvens I nedenstående oversigt er der foretaget en overordnet specifikation af den forventede årlige besparelse ved gennemførelse af skolestrukturen. Specifikationen er fortaget på hovedkategorierne personaleudgifter, elevrelaterede materialeog aktivitetsudgifter samt ejendomsudgifter. Endvidere er der under personaleudgifterne oplyst konsekvensen for de personalegrupper, der bliver berørt af besparelsen. Forventet årlig besparelse Årlig besparelse ved ny struktur Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale (servicemedarbejdere, rengøring og administration) Personalerelaterede udgifter (incl. vikarer) Elevrelaterede materiale og aktivitetsudgifter Ejendomsudgifter Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen Med henblik på sammenligning af den forventede årlige besparelse i relation til den nuværende skolestruktur, er der i nedenstående oversigt vist, hvordan besparelsen udmøntes inden for de respektive skoledistrikter. Konsekvens for det enkelte skoledistrikt Forventet årlig besparelse Årlig besparelse ved ny struktur Bogense med afdeling på Kongslund Særslev med afdeling på Hårslev Havrehed med afdeling på Veflinge Søndersø (uændret) 0 Krogsbølle med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte, som lukkes Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskole tillagt Horsebæk, som lukkes Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen En væsentlig årsag til den forventede besparelse er tildelingen af ressource i forhold dannelsen af antal klasser. I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenligning af den forventede reduktion i dannelse af antal klasser i forhold til den nuværende skolestruktur. Konsekvens for dannelse af antal klasser Reduktion i antal klasser Årlig klassereduktion ved ny struktur -21 Bogense med afdeling på Kongslund -5 Særslev med afdeling på Hårslev 0 Havrehed med afdeling på Veflinge -2 Søndersø (uændret) 0 Krogsbølle med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte, som lukkes -8 Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskole tillagt Horsebæk, som lukkes -6 Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen 9

12 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Anlægsinvesteringer Der er i nedenstående oversigt foretaget en specifikation af de forventede anlægsinvesteringer forbundet med gennemførelse af skolestrukturen. Kilde: Teknik og Miljøs beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen Antal Stk. pris I alt Trafiksikkerhed (anslået) - Bustransport af børn - Busafsætningsplads (anslået) (Havrehed) Parkering til lærer (23 m2/plads x 450 kr/m2 = pr plads)(havrehed) Parkering til forældre (aflevering og afhentning) Lærerværelse størrelse (antal lærer i fremtiden) Lærer arbejdspladser Lærer faciliteter, bad og toiletter Antal klasselokaler (Nye klasselokaler brutto 110 m2 x kr/m2 = pr klasse) Antal børn i klasser - Klasselokale størrelse (Løkkemark 1) Faglokaler - Fysik - Biologi - Hjemkundskab - Træ sløjd - Billedkunst - Musik - Legepladser (Bogense) Børnehaver i forbindelse med skolen - Hvad skal der ske med de nedlagte bygninger (pris nedrivning, salg med eller uden bygning) - Skal nuværende AT påbud indregnes (anslået til ventilation i blok A, B og C Bogense) Flytteomkostninger Mindre ikke beskrevne anlægsinvesteringer I alt anlægsinvestering Bemærkninger: Bogense skole. Påbud fra AT vedr. manglende ventilation. Havrehedskolen. Busafsætningsplads, og ekstra parkeringspladser. Horsebækskolen. Skolen lukkes. Hårslev skole. Ingen ændringer Klinte skole. Skolen lukkes. Kongslundskolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag. Krogsbølle skole. Ingen ændringer. Løkkemarkskolen. Et klasselokale skal udvides. Nord vest skolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag, bemærk dog at førskole er i børnehaven Minimax. Otterup skole. Ingen ændringer. Skovløkkeskolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag. Særslev skole. Ingen ændringer. Søndersø. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag. Veflinge skole. Ingen ændringer, da skolen fortsætter som i dag. I ovenstående anlægsinvesteringer er der medtaget følgende udgifter, der i princippet ikke har relation til ændring af skolestrukturen: Afsætningsplads for busser samt parkeringsplads på Havrehedskolen Ventilationsanlæg på Bogense Skole Udgifterne er medtaget, idet de har indgået i tidligere fremlagte beregninger for konsekvenserne af en ny skolestruktur. 10

13 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Konsekvens ved vejledende timetal samt ændret tildeling af ledelses- og administrative ressourcer I nedenstående oversigt er den forventede besparelse opgjort, såfremt der i forbindelse med ændring af skolestrukturen fremover: tildeles ressourcer med udgangspunkt i det vejledende timetal gives ekstra ledelsesressource til blandt andet ledelse af afdelingsskoler Forventet årlig besparelse Indregning af Nuværende principper for tildeling Indregning af vejledende timetal vejledende timetal og ændret ledelsesressourcer af ressourcer Årlig besparelse efter ny struktur Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale (servicemedarbejdere, rengøring og administration) Personalerelaterede udgifter (incl. vikarer) Elevrelaterede materiale og aktivitetsudgifter Ejendomsudgifter Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen Som det fremgår af ovenstående vil den forventede besparelse blive reduceret som følgende: Vejledende timetal kr. Ekstra ledelsesressourcer kr. Vejledende timetal samt ekstra ledelsesressourcer kr. 11

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 AUGUST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET... 6 2.1. BOLIGADMINISTRATION... 6 2.2. TRAFIK OG MILJØ...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

HANDLEKATALOG 2012-15

HANDLEKATALOG 2012-15 HANDLEKATALOG 2012-15 31. AUGUST 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune 31.08.2011 HANDLEKATALOG 2012-15 Total 1 SKOLER -8.925-22.383-26.258-26.516-84.082 2 BØRN -10.601-14.602-16.228-16.028-57.459 3 FRITID -691-1.021-1.043-1.064-3.819

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 19. juni 2015 Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord... 5 Analyse på området

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere