NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune"

Transkript

1 NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

2 Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune. På grund af den kort tidsfrist, er der ikke foretaget en endelig kvalitetsgennemgang af beregningerne mv., hvorfor der muligvis kan forekomme efterfølgende rettelser. Endvidere har konsekvensberegningerne ikke været drøftet med skolelederne, og det har således ikke været muligt at drøfte om tildelingen af undervisningsressourcerne er tilstrækkelig til at drive et forsvarligt skolevæsen. Ajourført: 10. januar 2012 Økonomi & Løn Østergade Bogense KMD-sag: Dokumentnr.:

3 Sammenfatning Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af den politiske aftale af 9. januar 2012 for den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune. Ændring af skolestrukturen betyder en nedlæggelse af følgende 8 folkeskoler som selvstændige enheder i Nordfyns Kommune: Horsebækskolen Løkkemarkskolen Skovløkkeskolen Nordvestskolen Klinte Skole Kongslundskolen Hårslev Skole Veflinge Skole Notatet indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og tager afsæt i: Bogense med afdeling på Kongslund Særslev med afdeling på Hårslev Havrehed med afdeling på Veflinge Søndersø (uændret) Krogsbøl med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte (Klinte skole lukkes) Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskolen tillagt Horsebæk (Horsebæk skole lukkes) Den samlede økonomiske konsekvens fremgår af nedenstående oversigt. Forventet anlægsinvestering Forventet årlig driftsbesparelser Anlægsinvestering og driftsbesparelse Pulje til afledte merudgifter Forventet besparelse ved sammenlægning af SFO-ordninger Ejendomsudgifter for Landsbyordninger Forventede udgifter til ejendomsdrift til de skoler, der lukkes SAMLET KONSEKVENS I den samlede økonomiske konsekvens, er der indarbejdet følgende afledte konsekvenser: 10 % af det samlede forventede årlige besparelsespotentiale afsættes som en særlig pulje, der blandt andet anvendes til eventuelle merudgifter til forbrugsafgifter, ejendomsvedligeholdelse, rengøring mv. som flere elever og eventuel om- og tilbygning af den nye skole måtte medføre. Endvidere skal puljen anvendes til eventuelle ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere, udbetaling af løn i opsigelsesperioder mv. Ændring af skolestrukturen betyder også besparelse på SFO-området. Grundlaget for beregning af besparelsen fremgår af dette notats side 6. Der afsættes 20 % af de nuværende budgetter til rengøring og ejendomsdrift på Klinteskolen, idet en flytning af Landsbyordningen endnu ikke er afklaret 1

4 Sammenfatning Projektet betyder, at 2 skoler lukkes og bygningerne kommer dermed til at henstå tomme. Der er derfor foretaget beregning af forventet udgifter til ejendomsdrift. Grundlaget for beregning af udgiften fremgår af dette notats side 6. Med udgangspunkt i ovenstående, viser nedenstående oversigt henholdsvis investeringsbehovet og de forventet driftsbesparelser for 2012 og efterfølgende år. UDMØNTNING AF BESPARELSEN I 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR 2012 Anlægsinvesteringer efterfølgende år Driftsbesparelse

5 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Anlægsinvestering På baggrund af dialogmøde mellem skolelederne, Undervisningsafdelingen samt Teknik og Miljø, er der foretaget en gennemgang af de enkelte skoles lokalekapacitet. Teknik og Miljø har herefter foretaget en samlet vurdering af behovet for anlægsinvesteringer i forbindelse med konsekvenserne af en ændret skolestruktur. I anlægsinvesteringerne er der endvidere indregnet flytteomkostninger med kr. pr. skole, der lukkes/nedlægges. Flytteomkostningerne skal blandt andet dække nedpakning og flytning samt udpakning på den nye skole. Der er ikke indregnet eventuelle omkostninger til salg eller nedbrydning af nedlagte skoler. De opgjorte anlægsinvesteringer er excl. moms og baseret på pristal juni Det anbefales endvidere, at der afsættes en pulje på 10 % af den samlede sum af anlægsinvesteringen til uforudsete udgifter. Afslutningsvis skal det bemærkes, at der ikke er indarbejdet bygningsudgifter til generel strukturudvikling i Nordfyns Kommunes skolevæsen. Eksempelvis er generelle anlægs- og renoveringsbehov ikke belyst. Årlige driftsbesparelser Med udgangspunkt i Boelplan A/S s elevprognose er der i Nordfyns Kommunes ressourcemodel for tildeling af personaleressourcer i folkeskolen, fortaget en beregning af budgetforudsætningerne for skoleåret 2012/2013. Denne beregning samt Nordfyns Kommunes øvrige gældende principper for budgettering er anvendt til beregning af de årlige driftsbesparelser. Dette betyder blandt andet, at: lederlønninger er medtaget til den faktiske forventede lønudgift i 2012 der anvendes gennemsnitslønninger for 2012 for lærer, børnehaveklasseledere, pædagoger, sekretærer, servicemedarbejdere og rengøringspersonale I forhold til den gældende model for tildeling af ressource til undervisning, ledelse, administration mv., er der ændret i forudsætningerne på følgende punkter: grundlaget for klassedannelser sker på baggrund af det samlede antal elever i distriktsskolen såfremt en distriktsskole omfatter to eller flere afdelinger fordelt på to eller flere matrikler, gives der ressourcer til at oprette mindst en klasse ved alle afdelinger tildeling af ekstra ressourcer fra den 19. elev i en klasse, foretages på baggrund af det gennemsnitlige elevtal pr. klasse for den samlede distriktsskole Endvidere er der i beregningerne forudsat at: alle nuværende fleksjobber fortsætter på uændrede vilkår i ressourcemodellen er der ikke reduceret i antallet af: o personer med aldersreduktion (175 timer om året pr. person over 60 år) o konsulenttimer 10. klasserne er fortsat samlet på Søndersøskolen 3

6 Beregningsforudsætninger Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I beregningerne er der forudsæt uændret elevtal fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013. de årlige driftsudgifter til de foreslåede afdelingsskoler omfatter de nuværende skolers budgetterede udgifter for 2012 til ejendomsdrift, herunder teknisk servicepersonale og rengøringspersonale De opgjorte driftsbesparelser er excl. moms og baseret på budgettal for Endvidere er der afsat en pulje på 10 % af det samlede forventede årlige besparelsespotentiale. Puljen vil blandt andet kunne anvendes til eventuelle merudgifter til forbrugsafgifter, ejendomsvedligeholdelse, rengøring mv. som flere elever og eventuel om- og tilbygning af den nye skole måtte medføre. Endvidere skal puljen anvendes til eventuelle ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere, udbetaling af løn i opsigelsesperioder mv. Herudover vil der være behov for at afsætte beløb til ejendomsdrift for de skoler der lukkes, og fortsat vil være ejet af Nordfyns Kommune. Dette forhold er omtalt på side 6. 4

7 Særlige forhold Særlige forhold Skoleledere og viceskoleledere Alle skole og viceskoleledere er ansat ved Nordfyns Kommunes skolevæsen. Ved beslutningen om en ny skolestruktur og lukning af et antal skoler, følger for det første en forflyttelsesprocedure i forhold til skole og viceskoleledere samt en forventet reduktion i antallet af skoleledere og viceskoleledere. I beregningen af besparelsespotentialet kalkuleres der derfor med en pulje på 10%, der blandt andet skal finansiere merudgifter til uansøgt afsked. Skole og viceskoleledere på skoler, der besluttes at skulle lukkes samt skole og viceskoleledere på skoler, der ikke skal lukke, er derfor ligestillede i den kommende forflyttelses/afskedigelsesprocedure. Da der ikke er tale om en ansættelsesprocedure, men en forflyttelsesprocedure samt en eventuel procedure omkring uansøgt afsked begrundet i en strukturel reduktion i antallet af skole og viceskoleledere, er det Nordfyns Kommunes kompetence at træffe beslutning om placering af skoleledere uden inddragelse af skolebestyrelserne. Alle skolebestyrelser orienteres naturligvis om proces og afgørelser. Skolelederforeningen og forvaltningen samarbejder om udarbejdelse af procedurer for forflyttelser og uansøgt afsked for skoleledere og viceskoleledere med henblik på at sikre ansættelsesretlige forhold samt at tilgodese de menneskelige og etiske hensyn så godt som muligt. Skolekørsel En ændring af skolestrukturen og skoledistrikter kan give flere kørselsberettigede elever, da nogle vil få en længere skolevej. Der kører busser på alle ruter i dag, men det vil kunne give behov for indsættelse af ekstra busser, da busserne i forvejen kører med god belægning. Udgifterne til indsættelse af en ekstra bus vil medføre en udgift på ca kr. pr. ekstra bus. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af den fremtidige skolekørsel i forbindelse med ændring af skolestrukturen. Landsbyordninger (Børnehaver) Lovgivningsmæssigt, er det ikke muligt at etablere en Landsbyordning på en afdelingsskole. Det forudsættes derfor, at landsbyordningen på Klinte skolen (børnehaven) bliver i de eksisterende lokaler, hvorfor der fortsat vil være udgifter til rengøring og ejendomsdrift. Der afsættes 20 % af de nuværende budgetter til rengøring og ejendomsdrift på Klinteskolen, og der må forventes følgende driftsudgifter: Projektbetegnelse Forventede ejendomsudgifter (i hele kr.) Klinte Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet Undervisningsafdeling kan evt. gennem udfordringsretten søge om oprettelse af en landsbyordning ved afdeling Løkkemark. 5

8 Særlige forhold Ejendomsudgifter til skoler, der nedlægges Forslaget betyder, at 2 skoler ikke længere anvendes og bygningerne kommer dermed til at henstå tomme. Såfremt bygningerne fortsat vil være ejet af Nordfyns Kommune, må der i den forbindelse påregnes udgifter til driften af de respektive ejendomme, i form af: mindre vedligeholdelsesopgaver forbrugsafgifter i form af el, vand og varme ejendomsforsikring Under forudsætning af, at der hensættes 20 % af de nuværende budgetter for de berørte skoler, må der forventes følgende afledte driftsudgifter til de tomme skoler: Projektbetegnelse Forventede ejendomsudgifter (i hele kr.) Klinte skole Horsebæk I ALT Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet I forslaget til skolestrukturen, forventes Horsebækskolen dog anvendt til Heldagsskole. I beregningerne opgjort i dette notat, er der indregnet besparelser under forudsætning af en lukning af Horsebækskolen. De indregnede besparelser er som følgende: Personaleudgifter Ejendomsudgifter kr kr. SFO-ordninger En ændring i skolestrukturen vil også få konsekvens for SFO-ordningen. I nedenstående oversigt, er der på baggrund af forventningerne til elevtallet for 2012, foretaget en beregning af den besparelse, der kan opnås ved et uændret elevtal i SFO-ordningerne. Forventede SFO-ordningen besparelse på (i hele kr.) Samtlige 0-6 klasse til distriktsskolerne med afdelinger på Kongslund, Hårslev, Veflinge, Løkkemark, Nordvest og Skovløkken Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for projektet I ovenstående beregning er følgende forudsætninger lagt til grund: tildeling af ledelses- og personaleressourcer er uændret i f.t. nuværende anvendte principper det forventes, at forældrebetalingen fastholdes på uændret niveau Det er endvidere forudsat, at SFO-ordningen kan være i de eksisterende lokaler på de sammenlagte skoler. Generelt er det således, at SFO erne gør brug af skolernes fysiske rammer. Der er altså lokalefællesskab mellem skole og SFO. 6

9 Særlige forhold Grundbeløb til materiale- og aktivitetsudgifter I de nuværende tildelingskriterier får skolerne følgende grundbeløb: skoler uden overbygning skoler med overbygning Grundbeløb til 0-6 klasse kr kr. Grundbeløb til 7-10 klasse kr kr. Grundbeløb til administration og skolebestyrelse kr kr. Ud over grundbeløbene til 0-10 klasse gives der også et elevrelaterede beløb i f.t. det faktiske antal elever. 7

10 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Samtlige klasse til overbygningsskolerne med afdelinger på Løkkemarkskolen, Skovløkkeskolen, Nordvestskolen, Kongslundskolen, Veflinge skole og Hårslev skole Sammenfatning af konsekvensen af ændringen af skolestrukturen I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af konsekvenserne for henholdsvis antal elever og antal klasser samt betydningen for de årlige driftsudgifter. Endvidere er investeringsbehovet for eventuelle til- og ombygninger af skolerne angivet. Beregningerne er fortaget ved en ændret skolestruktur som følgende: Bogense med afdeling på Kongslund Særslev med afdeling på Hårslev Havrehed med afdeling på Veflinge Søndersø (uændret) Krogsbøl med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte (Klinte skole lukkes) Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskolen tillagt Horsebæk (Horsebæk skole lukkes) Scenarie 2 Samtlige klasse til overbygningsskolerne Uændret struktur Ny struktur antal elever antal klasser antal elever antal klasser Kongslund Klinte Hårslev Veflinge Horsebæk Løkkemark Nordvest Skovløkke Bogense Særslev Havrehed Søndersø (excl. 10. klasse) Krogsbølle Otterup I alt Årlig reduktion ved ny struktur 1-21 Årlige driftsudgifter (i hele kr.) Årlig besparelse ved ny struktur (i hele kr.) Anlægsinvesteringsbehov (i hele kr.) Bogense Havrehed Løkkemark Mindre ikke beskrevne anlægsinvesteringer Flytteomkostninger

11 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Økonomisk konsekvens I nedenstående oversigt er der foretaget en overordnet specifikation af den forventede årlige besparelse ved gennemførelse af skolestrukturen. Specifikationen er fortaget på hovedkategorierne personaleudgifter, elevrelaterede materialeog aktivitetsudgifter samt ejendomsudgifter. Endvidere er der under personaleudgifterne oplyst konsekvensen for de personalegrupper, der bliver berørt af besparelsen. Forventet årlig besparelse Årlig besparelse ved ny struktur Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale (servicemedarbejdere, rengøring og administration) Personalerelaterede udgifter (incl. vikarer) Elevrelaterede materiale og aktivitetsudgifter Ejendomsudgifter Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen Med henblik på sammenligning af den forventede årlige besparelse i relation til den nuværende skolestruktur, er der i nedenstående oversigt vist, hvordan besparelsen udmøntes inden for de respektive skoledistrikter. Konsekvens for det enkelte skoledistrikt Forventet årlig besparelse Årlig besparelse ved ny struktur Bogense med afdeling på Kongslund Særslev med afdeling på Hårslev Havrehed med afdeling på Veflinge Søndersø (uændret) 0 Krogsbølle med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte, som lukkes Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskole tillagt Horsebæk, som lukkes Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen En væsentlig årsag til den forventede besparelse er tildelingen af ressource i forhold dannelsen af antal klasser. I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenligning af den forventede reduktion i dannelse af antal klasser i forhold til den nuværende skolestruktur. Konsekvens for dannelse af antal klasser Reduktion i antal klasser Årlig klassereduktion ved ny struktur -21 Bogense med afdeling på Kongslund -5 Særslev med afdeling på Hårslev 0 Havrehed med afdeling på Veflinge -2 Søndersø (uændret) 0 Krogsbølle med afdeling på Løkkemark tillagt Klinte, som lukkes -8 Otterup med afdeling på Nordvest og Skovløkkeskole tillagt Horsebæk, som lukkes -6 Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen 9

12 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Anlægsinvesteringer Der er i nedenstående oversigt foretaget en specifikation af de forventede anlægsinvesteringer forbundet med gennemførelse af skolestrukturen. Kilde: Teknik og Miljøs beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen Antal Stk. pris I alt Trafiksikkerhed (anslået) - Bustransport af børn - Busafsætningsplads (anslået) (Havrehed) Parkering til lærer (23 m2/plads x 450 kr/m2 = pr plads)(havrehed) Parkering til forældre (aflevering og afhentning) Lærerværelse størrelse (antal lærer i fremtiden) Lærer arbejdspladser Lærer faciliteter, bad og toiletter Antal klasselokaler (Nye klasselokaler brutto 110 m2 x kr/m2 = pr klasse) Antal børn i klasser - Klasselokale størrelse (Løkkemark 1) Faglokaler - Fysik - Biologi - Hjemkundskab - Træ sløjd - Billedkunst - Musik - Legepladser (Bogense) Børnehaver i forbindelse med skolen - Hvad skal der ske med de nedlagte bygninger (pris nedrivning, salg med eller uden bygning) - Skal nuværende AT påbud indregnes (anslået til ventilation i blok A, B og C Bogense) Flytteomkostninger Mindre ikke beskrevne anlægsinvesteringer I alt anlægsinvestering Bemærkninger: Bogense skole. Påbud fra AT vedr. manglende ventilation. Havrehedskolen. Busafsætningsplads, og ekstra parkeringspladser. Horsebækskolen. Skolen lukkes. Hårslev skole. Ingen ændringer Klinte skole. Skolen lukkes. Kongslundskolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag. Krogsbølle skole. Ingen ændringer. Løkkemarkskolen. Et klasselokale skal udvides. Nord vest skolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag, bemærk dog at førskole er i børnehaven Minimax. Otterup skole. Ingen ændringer. Skovløkkeskolen. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag. Særslev skole. Ingen ændringer. Søndersø. Ingen ændringer da skolen fortsætter som i dag. Veflinge skole. Ingen ændringer, da skolen fortsætter som i dag. I ovenstående anlægsinvesteringer er der medtaget følgende udgifter, der i princippet ikke har relation til ændring af skolestrukturen: Afsætningsplads for busser samt parkeringsplads på Havrehedskolen Ventilationsanlæg på Bogense Skole Udgifterne er medtaget, idet de har indgået i tidligere fremlagte beregninger for konsekvenserne af en ny skolestruktur. 10

13 Økonomiske konsekvenser for ændring af skolestrukturen Konsekvens ved vejledende timetal samt ændret tildeling af ledelses- og administrative ressourcer I nedenstående oversigt er den forventede besparelse opgjort, såfremt der i forbindelse med ændring af skolestrukturen fremover: tildeles ressourcer med udgangspunkt i det vejledende timetal gives ekstra ledelsesressource til blandt andet ledelse af afdelingsskoler Forventet årlig besparelse Indregning af Nuværende principper for tildeling Indregning af vejledende timetal vejledende timetal og ændret ledelsesressourcer af ressourcer Årlig besparelse efter ny struktur Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale (servicemedarbejdere, rengøring og administration) Personalerelaterede udgifter (incl. vikarer) Elevrelaterede materiale og aktivitetsudgifter Ejendomsudgifter Kilde: Økonomi og Løns beregninger af de økonomiske konsekvenser for strukturændringen Som det fremgår af ovenstående vil den forventede besparelse blive reduceret som følgende: Vejledende timetal kr. Ekstra ledelsesressourcer kr. Vejledende timetal samt ekstra ledelsesressourcer kr. 11

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Folkeskolerne. Skolestruktur og skolekapacitet juli

Folkeskolerne. Skolestruktur og skolekapacitet juli Folkeskolerne Skolestruktur og skolekapacitet 2009-31. juli 2009 - Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Orientering.. side 03 Forord Forudsætninger Indledning Kapacitet Ændring af skoledistrikter.. side 04 Perspektiver....

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres.

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres. Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2014, at der i 2014 og frem til 2016 afsættes en anlægsramme på samlet 90 mio. kr. Denne anlægsramme skal danne fundamentet for

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Læs mere

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" 2012/13 [SKRIV NORDFYNS OVERSKRIFT] KOMMUNES [Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 1 1.1 Formål med og

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015 Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 2 3 4 5 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole,

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune

Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune 1 Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune Kommentarer vedrørende ændring af nuværende skolestruktur (udtalelse) Udtalelse afgivet af børn, personale (kun SFO) og forældreråd fra den samlede

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 5 15. august 2010 Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti)

Læs mere

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det:

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det: Notat 02-05-2011 Sagsbeh: HPA Sagsnr.: 2011-7144 Dokumentnr.: 2011-52902 Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Struktur på specialområdet Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole

Struktur på specialområdet Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole Struktur på specialområdet Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole Indhold Opsamling... 2 Beskrivelse af skolerne... 2 Målgruppe... 2 Elevtalsudvikling på skolerne... 3 Fysiske rammer... 3 Godthåbskolen...

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Forslag til byrådsbeslutning til byrådsmødet d. 27. februar 2012. Tværpolitisk skoleforlig 2012. Fremtidig

Læs mere

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Tabel 1 Budgetramme Skoledel /klub I alt Ramme til løn: Fagpersonale 59.815.447 17.242.251 77.057.698

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER 6. maj 2008 rev. 25. juni 2008 rev. 9. januar 2009 Ad prioriteringer foretaget af T&M og familieledelsen: =

Læs mere

for møde i skolebestyrelsen

for møde i skolebestyrelsen BOGENSE SKOLE Mødedato: 06.11.2013 Blad 972 REFERAT for møde i skolebestyrelsen onsdag den 6. november 2013 kl 17.30 på lærerværelset afd. Bogense Fraværende: Mie, Dan, 1. Jacob Nielsen klubleder er med

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 Skoleudvidelser i Dragør St. Magleby skole + Skolen ved Vierdiget Udvidelse af St. Maglebyskole

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere