Tlf: CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk"

Transkript

1 Tlf: BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side ) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING Risikovurdering og revisionsstrategi Drøftelser med ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision Rapportering og revisionsbemærkninger OPFØLGNING VEDRØRENDE LØBENDE REVISION ÅRSREGNSKABET Regionens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Revisionspåtegning REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Budget- og bevillingskontrol Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Refusion af købsmoms Lønninger og vederlag Renter Sygesikring Generelle tilskud fra staten Objektive finansieringsbidrag fra kommuner vedrørende det sociale område og specialundervisningsområdet Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Lånoptagelse Gældsforpligtelser

3 4.12.8Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder og eventualforpligtelser VURDERING AF REGIONENS ØKONOMI DET SOCIALE OMRÅDE MED STATSREFUSION Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling Personsager Arbejdsmarkedsforanstaltninger KONKLUSION Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2008 og evt. tidligere år AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER VEDRØRENDE Revisionsberetninger afgivet til Regionsrådet i Region Sjælland REVISORS ERKLÆRING REVISIONENS BEMÆRKNINGER Mellemregningskonti tilknyttet lønsystemet

4 Til Regionsrådet i Region Sjælland 1 Indledning BDO Kommunernes Revision,, har den 11. august 2010 afsluttet revisionen af Region Sjællands regnskab for året I henhold til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfællesskab og revisionsregulativet for Region Sjælland afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om regionens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med regionsrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af regionsrådets beslutninger samt den øvrige forvaltning af regionens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vor beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til regionens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2009 identificeret følgende områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsberetningen: Væsentlige balanceposter, herunder værdiansættelsen af hensatte forpligtelser Lønområdet, herunder overgang til nyt lønsystem 1. september 2010 På øvrige områder har vi vurderet risikoen for fejl i årsregnskabet som middel. Revisionens omfang har været tilpasset hertil. Side 162

5 1.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at regionen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vor revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 1.3 Den løbende revision Generelt Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i Regionshuset og på regionens sygehuse og institutioner. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i regionen. Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på regionens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene, eksempelvis for udbetaling af lønninger. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved regionens hovedkasse og andre væsentlige kasser. Formålet er at konstatere, hvorvidt regionens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Mål og bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte mål, bevillinger og regionsrådets øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget- og regnskabssystem for regioner". Rapporterings- og informationssystemer Regionens systemer for rapporterings- og informationsstyring er vurderet ud fra et princip om hensigtsmæssig forvaltning og administration. Vi har løbende - under hensyntagen til omkostninger og risici - fremsat forslag til forbedringer. Om den løbende revision henvises til delberetning nr. 10. Side 163

6 1.4 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. I overensstemmelse med Rigsrevisionens krav har vi i påtegningen erklæret os om den udførte forvaltningsrevision. I denne påtegningsdel konkluderer vi, at vi på de gennemgåede områder ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen er varetaget under skyldige økonomiske hensyn. 1.5 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af regionens samlede økonomiske resultat og stilling. 1.6 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af regionsrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under kapitel 9, Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis w regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger w der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser w lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom w der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler w foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. Orientering og kommentarer De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. Side 164

7 2 Opfølgning vedrørende løbende revision 2009 I forbindelse med revisionen har vi foretaget opfølgning på indholdet af tidligere afgivne konklusioner vedr. den løbende revisionsberetning for I den løbende revisionsberetning nr. 10, har vi haft forhold til opfølgning vedr.: Kasse- og regnskabsregulativet Administration af NemKonto Lønninger Kasse- og regnskabsregulativet Vi har ved den løbende revision kommenteret, at ledelsestilsynet ikke var fuldt ud implementeret i Sygehus Nord, samt at regionens sociale institutioner har frist til 1. maj 2010 med udarbejdelsen. Vi har konstateret, at der er udarbejdet et udkast til forretningsgangen for ledelsestilsynet ved Sygehus Nord, som, ifølge det oplyste, er godkendt i juli måned af ledelsen. Endvidere kan vi konstatere, at forretningsgangen for ledelsestilsynet ved regionens sociale institutioner er udarbejdet. Ved revisionsudførelsen for 2010, vil vi foretage en opfølgning på forholdet. Administration af NemKonto Vi har ved den løbende revision kommenteret den manglende funktionsadskillelse for udførelsen af kontrol af NemKonto, samt at kontrolniveauet ikke var udført i overensstemmelse med regionens interne retningslinier herfor. Vi har konstateret, at funktionsadskillelsen er effektueret, men at forretningsgangen for kontrolniveauet ikke er ændret. Det er os oplyst, at forretningsgangen snarest vil blive ændret. Vi vil foretage opfølgning på ændring af forretningsgangen ved vores revision for Lønninger Vi har ved den løbende revision kommenteret, at der generelt ikke er foretaget kontrol af indberetningsgrundlaget i forsystemerne hos Sygehus Nord. Vi har derfor været i dialog med Organisation og HR omkring interne kontroller og forretningsgange ved brugen af regionens forsystemer Vagtplan, Medtime og Tidsadministration. Side 165

8 Vi kan konstatere, at der ikke er udarbejdet en forretningsgang for interne kontroller og brugen af regionens forsystemer. Det er os oplyst, at der arbejdes på en forretningsgang, samt at denne forventes afsluttet og implementeret i august måned Vi vil følge op på forholdet ved revisionen for Side 166

9 3 Årsregnskabet 3.1 Regionens årsregnskab for 2009 Det reviderede regnskab for 2009 har omfattet regionens årsregnskab samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Regnskab Driftsresultat før finansieringsindtægter Finansieringsindtægter Driftsresultat , ,0-227,9 Balance Ultimo 2009 Ultimo 2008 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital (Positiv) Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser 6.025, , ,6-677, , ,6-59, , , , ,1-932, , ,4-62, ,5 Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld. Side 167

10 3.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har administrerende direktør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning Revisionspåtegning (konklusion) Under forudsætning af regionsrådets endelige godkendelse af regnskabet for 2009 vil vi forsyne årsregnskabet med følgende påtegning: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til regionsrådet i Region Sjælland Vi har revideret årsregnskabet for Region Sjælland for perioden 1. januar 31. december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Region Sjællands revisionsregulativ. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for regionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige Side 168

11 skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Region Sjællands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Region Sjællands aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om Generelle bemærkninger til regnskab 2009 Ledelsen har udarbejdet en ledelsesberetning (Generelle bemærkninger til regnskab 2009), der supplerer årsregnskabets øvrige oplysninger. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Region Sjællands årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Region Sjællands virksomhed i Ledelsens ansvar Region Sjællands ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved regionens forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Region Sjællands revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Region Sjælland har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Side 169

12 4 Revision af årsregnskabet 4.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har påset, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler regionen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, som regionen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vore forskellige analyseværktøjer har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Det er vor opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse generelt er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vi har dog konstateret enkelte fejl og mangler, som kan henføres til: Swap-aftaler Det fremgår af formkravene i Budget- og regnskabssystemet for regioner, at Bemærkningerne til regnskabet skal endvidere redegøre for swap-aftaler, som regionen har indgået. Redegørelsen skal indeholde oplysninger omkring det enkelte lån, hvor det skal fremgå, hvem swap-modparten er, størrelsen af restgælden, udløbstidspunkt, valuta samt rente. Regionen har på s. 54 omtalt den samlede portefølje af indgåede swap-aftaler, samt den markedsmæssige værdi heraf. Redegørelse for swap-aftaler mangler dog oplysninger omkring det enkelte låneforhold, som nævnt ovenfor. Administrationen oplyser, at redegørelsen af swap-aftaler fremover vil blive oplyst i bilag til regnskabet, første gang ved udarbejdelsen af regnskabet for Anlægsvirksomhed Vi har ved gennemgangen af udvalgte anlægsregnskaber konstateret, at der var en fejl i det trykte regnskab (side138), da der ikke er overensstemmelse mellem forbrug i alt beløbene vedrørende Rammeplan Holbæk, der udviser både kr. og kr. Det korrekte forbrug i alt er kr. Side 170

13 Endvidere kan vi konstatere, at anlægsregnskabet Rammeplan Holbæk indeholder en fejl, der kan henføres til kommunalreformen og udarbejdelsen af åbningsbalancen for Der er således foretaget en dobbeltregistrering af et anlæg Krumbygningen på 10,9 mio. kr. i det gamle Vestsjællands Amt. Administrationen oplyser, at rettelsesside for anlægsregnskabet Rammeplan Holbæk vedlægges regnskabet for 2009, der forelægges til regionsrådets behandling af det endelige regnskab for Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Regionens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om regionen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse har været fulgt og generelt fungeret tilfredsstillende. 4.3 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Regionens it-anvendelse har betydning for en lang række processer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen. It-anvendelsen muliggør effektive interne kontroller, men it kan også medføre specifikke risici for de interne kontroller. I forbindelse med revisionen har vi vurderet, hvordan regionen har reageret på disse risici. Vi har først kortlagt, hvordan regionen selv har tilrettelagt styringen, dvs. vurderet regionens strategier for it-anvendelse og it-sikkerhed. Dernæst har vi vurderet, om der er tilrettelagt interne kontrol- og rapporteringssystemer, som sikrer ledelsens overblik over it-sikkerheden i regionen. Endeligt har vi udført en række revisionshandlinger, hvor vi har fokuseret på de områder af regionens it-sikkerhed, som har størst betydning for os som revisorer. Vi har foretaget revisionshandlinger inden for følgende områder: Strategi og regler for it-anvendelse og it-sikkerhed Organisering af it-sikkerhedsarbejdet Informationsrelaterede aktiver Medarbejdersikkerhed Fysisk sikkerhed Netværk og drift Adgangsstyring Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Sikkerhedshændelser Side 171

14 Beredskabsstyring Lovbestemte og kontraktlige krav Hvor vi har vurderet det som relevant, har vi foretaget vurderinger, der indeholder elementer af forvaltningsrevision, herunder ledelse og styring samt effektivitet. Revisionen er udført som en opfølgning på den revision, som blev rapporteret i Gennemgangen har vist, at der for regionens indkøbs- og lagersystem er mangler i kontrolmiljøet. Manglerne kan henføres til regionens interne kontroller for systemet samt funktionsadskillelse i udførelsen heraf. Forholdet medfører, at vi kun delvist kan basere vores revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer. Det er dog vores vurdering, at de nævnte mangler ikke har indflydelse på regionens økonomisystem og dermed heller ikke i regionens årsregnskab Vi vil derfor følge op på regionens anvendelse og administration af indkøbs- og lagersystemet i forbindelse med den løbende revision for Der er på en række områder sket en positiv udvikling i forhold til gennemgangen i Nogle af vores anbefalinger er direkte fulgt, og de konkrete tiltag er eller vil blive - iværksat. Andre har den ansvarlige for området, ud fra en konkret vurdering, valgt ikke at følge. Tilbage står fortsat en del anbefalinger, hvor den/de ansvarlige for området endnu ikke har taget stilling. Vores gennemgang har endvidere inddraget nye områder i revisionen. Også på disse områder har vi konkrete anbefalinger. Vores observationer og anbefalinger er nærmere beskrevet i en særlig rapport, som er fremsendt til it-sikkerhedschefen. 4.4 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at regionens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om regionens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Det vedtagne bevillingsniveau er påset i overensstemmelse med gældende regler. Vi har konstateret, at der i det væsentligste er afgivet fornødne tillægsbevillinger og/eller forklaring i bemærkninger til regnskabet. 4.5 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger I forbindelse med revisionen har vi foretaget opfølgning af tidligere revisionsbemærkning, omtalt i tidligere revisionsberetning nr. 9 vedr. den afsluttende revision for Side 172

15 Afstemning af balancekonti Vi har ved den løbende revision, som er redegjort i revisionsberetning nr. 10 foretaget opfølgning på den afgivne bemærkning omkring manglende afstemninger af balancekonti. Administrationens handlingsplan på området skal sikre, at alle balancekonti bliver afstemt og undergivet en vurdering af posternes indhold. Regionsrådet har godkendt administrationens forslag til proces til imødegåelse af de konstaterede forhold vedrørende afstemning af balancekonti. Vi vurderede, at handlingsplanen var fornuftig, og såfremt handlingsplanen blev efterlevet, ville balancekontiene være sagsbehandlet og tilrettet ved regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret Vi har som anført foretaget opfølgning på handlingsplanen. Der henvises til afsnit 4.13, Balancen. Vi vurderer forholdet er bragt på plads og bemærkningen for afsluttet. 4.6 Refusion af købsmoms Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på regionens administration af området, hvor vi har påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Det er vor opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion generelt er korrekt udarbejdet og optaget i regnskabet. Vi har dog konstateret enkelte fejl i købsmomsopgørelsen, som kan henføres til bogføringen art 2.9 og 7.1 uden den til kontoen tilhørende momskode. Administrationen har opgjort fejlen til 170 t.kr. og oplyser, at fejlen rettes ved udarbejdelsen af købsmomsopgørelsen for Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået regionens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i løn- og vederlagssagerne, jfr. revisionsberetning nr. 10. I forbindelse med den afsluttende revision har vi foretaget en stikprøvevis kontrol af lønsagerne vedrørende den administrative ledelse Vi har ved revisionen af årsregnskabet undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn m.v. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat m.v. er afregnet og afstemt. Side 173

16 Vores stikprøvevise sagsgennemgang af lønudbetalingen til den administrative ledelse viste, at der ikke er foretaget fejludbetalinger i de udtagne sager. Vi har fået forelagt regionens afstemninger af overførte oplysninger om lønforhold m.v. til SKAT i forhold til regionens økonomisystem og fundet disse i orden. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret. Vi har konstateret, at regionen ikke har udarbejdet en afstemning af lønsystemet i forhold til bogholderiet / årsregnskabet for. Årsagen til dette skal, ifølge det oplyste, ses i sammenhæng med, at regionen pr. 1. september 2009 overgik til nyt lønsystem KMDLøn. Regionens administration oplyser, at der har været afholdt flere møder mellem systemleverandøren KommuneData (KMD) og regionen, herunder omkring manglende afstemningsfaciliteter af statuskonti. Administrationen oplyser endvidere, at KMD i perioder har forestået afstemningen af flere af regionens statuskonti tilknyttet lønsystemet, samt at afstemningsopgaven endnu ikke endeligt er overdraget til regionen. I opstartsfasen med det nye lønsystem KMDLøn var der udkonteringsfejl af lønudgifterne i forhold til korrekt omkostningssted, hvorfor disse posteringer blev bogført på en fejlkonto i stedet for på driften. Rettelserne af fejlkonteringerne vedrørende lønsystemet var systemmæssigt placeret på ét maskinnummer, som også blev anvendt til andre udkonteringer ud over lønkonteringer. Fejlkontoen (kto ) udviser en debetpost på ca. 14,3 mio. kr. ultimo Anvendelse af fælles maskinnummer har besværliggjort afstemningsopgaven mellem lønsystem og bogholderi. En egentlig afstemning vil ifølge regionen være meget tidskrævende, hvorfor regionen har anvendt en alternativ procedure til sikring af, at alle lønkørsler behandles korrekt i økonomisystemet (prisme) vedrørende regnskabsår Vi har på baggrund af ovenstående alternative procedure udvalgt enkelte stikprøver til sikring af, at proceduren er fornuftig. Ud fra de udvalgte stikprøver kunne vi konstatere: at der var sket udkontering af lønkørsler til regionens økonomisystem at størstedelen af de gennemgående statusafstemninger på lønområdet var i orden Ud over ovenstående fejlkonto på ca. 14,3 mio. kr. kunne vi konstatere, at der er to yderligere konti med store uafklarede poster pr. ultimo 2009, der vedrører lønområdet: Pensioner, kto , udvisende en debetsaldo ultimo 2009 på kr. Udbetaling nettoløn, kto , udvisende en kreditsaldo på ultimo 2009 på kr. KMD har efterfølgende oplyst, at fire poster fejlagtigt er konteret på kontoen for Pensioner mod rettelig en kontering på kontoen Udbetaling nettoløn. De 4 poster udgør samlet et beløb på kr. Dermed udviser kontiene Pensioner og Udbetaling nettoløn en saldo ultimo 2009 på henholdsvis kr. (kredit) og kr. (debet). Af de kr. kan kr. henføres til forudbetalt løn og pension vedrørende Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan være en risiko for, at driften (resultatopgørelsen) i 2009 mangler at blive påført lønudgifter, som vedrører statuskontiene: Fejlkonto (kto ), der udviser en debetpost på ca. 14,3 mio. kr. ultimo 2009 Udbetaling nettoløn, (kto ), der udviser en (tilrettet, jf. ovenstående) debetpost på ca. 1,8 mio. kr. ultimo Vi henstiller, at der snarest foretages en berigtigelse af posterne på ovennævnte statuskonti. Side 174

17 Regionens administration oplyser, at KMD er anmodet om et møde til afklaring af afstemningssituationen. Mødet afholdes i august måned 2010 og forventes at kunne give de nødvendige afklaringer, hvorefter afstemningen vil tilgå de enkelte løndriftcentre med henblik på videre berigtigelse. Der henvises til kapitel 9, Revisionens bemærkninger. 4.8 Renter Vi har undersøgt, om regionen i tilstrækkeligt omfang har afstemt renteudgifter og -indtægter til eksternt dokumentationsmateriale. Det er vor opfattelse, at renteudgifter og -indtægter er korrekt afstemt og optaget i regnskabet. 4.9 Sygesikring Formålet med vor revision har været at påse, at der er korrekt sammenhæng mellem sygesikringssystemet og økonomisystemet til sikring af, at der er sket korrekt oplysning til skattemyndighederne for udbetalte beløb. Det er vores opfattelse, at der er afgivet korrekt oplysning til skattemyndighederne for udbetalte beløb Generelle tilskud fra staten Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udarbejdede opgørelser. Vi har endvidere undersøgt, om regionens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne. Det er vor opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. Side 175

18 4.11 Objektive finansieringsbidrag fra kommuner vedrørende det sociale område og specialundervisningsområdet Opkrævede beløb er sammenholdt med opgørelse og bogføring, og vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af fakturaer for kontrol af, at opkrævningen opfylder bestemmelserne herfor. Det er vores opfattelse, at opkrævning er foretaget efter gældende regler, og at finansieringsbidragene er korrekt optaget i regnskabet Balancen Regionens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet, er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og regionens forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet. Vi har modtaget afstemninger af regionens statuskonti. Det er vores opfattelse, at den igangsatte handleplan fra 17. juli 2009, med fokus på afstemning, sagsbehandling og afskrivning af en række statuskonti, har medført, at udarbejdelsen af statusafstemninger pr. ultimo 2009 har fungeret meget bedre end ved regnskabsafslutningen for Vi vurderer dog, at der fortsat generelt er plads til forbedring af kvaliteten i statusafstemningerne. Vi har i den forbindelse modtaget en redegørelse fra administrationen, hvoraf det fremgår, at der er iværksat en proces til kvalitetssikring af statusafstemninger samt til sikring af en løbende behandling og udkontering af saldi fra regionens statuskonti Anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og tilgange, afgange, afskrivninger og andre ændringer er herunder kontrolleret. Det er vor vurdering, at materielle og immaterielle anlægsaktiver generelt er korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet. Side 176

19 Vi har dog konstateret, at der for igangværende anlæg ikke er foretaget en konsekvent overførsel til afskrivning ved ibrugtagning af anlægget. Administrationen oplyser, at alle igangværende anlægsregnskaber gennemgås og berigtigelse sker ved udarbejdelsen af regnskabet for Vi vurderer, at forholdet ikke har væsentlig betydning for det retvisende billede af regionens regnskab for Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder at der er foretaget nedskrivning i forhold til forventning om tab på tilgodehavender. Det er ligeledes påset, at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 60-selskaber er indregnet i forhold til regionens ejerandel af selskaberne i henhold til retningslinierne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er vor vurdering, at finansielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet Omsætningsaktiver Det er påset, at regionens varebeholdninger og fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen, samt at omkostningsregistreringen er i overensstemmelse med regionens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt er kontrolleret stikprøvevis. Det er vor vurdering, at omsætningsaktiver i øvrigt er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet Likvide beholdninger Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet, og der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation. Det er vor vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet. Side 177

20 Egenkapital Vi har påset, at regionen har afstemt og specificeret egenkapitalen, og vi har gennemgået væsentlige posteringer, herunder posteringer foretaget direkte på egenkapitalen, eksempelvis afskrivninger, ned- og opskrivninger samt andre justeringer i balancen. Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte regler Hensatte forpligtelser Vi har påset, at regionens pensionsforpligtelse er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Det er endvidere påset, at pensionsomkostninger for tjenestemænd er korrekt indregnet i omkostningsregnskabet. For regionens øvrige hensatte forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, arbejdsskadeerstatninger, åremålsansættelser og retssager, har vi kontrolleret regionens regnskabsmæssige behandling i resultatopgørelsen og balancen. Revisionen har ligeledes omfattet en vurdering af forretningsgange for registrering af forpligtigelser, foretagne skøn og anvendte indregningskriterier. Vi har vurderet regionens beregning af hensættelser til kommende pensionister, samt den foretagne reduktion som følge af pensionsudbetalinger, og fundet det i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte retningslinjer. Det er endvidere vor opfattelse, at pensionsomkostninger for tjenestemænd er korrekt indregnet i omkostningsregnskabet. Det er ligeledes vor vurdering, at regionens forretningsgange har sikret indregning af de væsentligste hensatte forpligtelser i balancen, og at ændringerne i forpligtigelserne er korrekt indregnet i regionens resultatopgørelse i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler Lånoptagelse Vi har gennemgået regionens procedure for lånoptagelse for bl.a. at påse, at denne følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området. Det er vores opfattelse, at regionens lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler. Side 178

21 Gældsforpligtelser Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler regionen, er korrekt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Regionens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Vi har påset, om forpligtelser vedrørende leasing er korrekt registreret på balancen, og om de indgår korrekt i det udarbejdede omkostningsregnskab m.v. Det er vor vurdering, at gældsforpligtelserne i væsentlighed er korrekt indregnet og periodiseret i regnskabet. Vi har dog konstateret, at den hensatte forpligtelse til feriepenge er forkert optaget i balancen. I regnskabet for 2009 (side 54) fremgår det af note 16, at Regionen har en formodning om, at det hensatte beløb er 39,3 mio.kr. for stort, men har i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet valgt at udskyde en eventuel regulering af hensættelsen til regnskabsåret Administrationen har efterfølgende i Notat til afstemning af hensættelse til feriepenge og overført ferie udarbejdet en redegørelse af forholdet. Det fremgår af notatet, at den optagne hensatte feriepengeforpligtelse på 996 mio. kr. nu kun er vurderet 28 mio. kr. for høj. Vi vurderer, at forholdet ikke har væsentlig betydning for det retvisende billede af regionens regnskab for Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder og eventualforpligtelser Vi har vurderet den i regnskabet medtagne fortegnelse over kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder. Vi har konstateret, at regnskabet indeholder en fortegnelse over kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder, Forholdet omkring en afklaring af spørgsmålet om værdiansættelse af indkomstskatterestancer m.v., (delingsaftalen 2006) er fortsat uafklaret, idet ministeriet endnu ikke har afgjort sagen. Side 179

22 5 Vurdering af regionens økonomi Indledning En region består af tre hovedområder, der økonomisk herunder budgetmæssigt - styres hver for sig - nemlig: Sundhed Regional udvikling Social- og Specialundervisningsområdet Regional udvikling og Social- og Specialundervisningsområdet er begge "hvile-i-sig-selv" områder, der finansieres af henholdsvis udviklingsbidrag fra kommunerne og bloktilskud fra staten og henholdsvis takstbetaling fra kommunerne. Sundhedsområdet finansieres bl.a. via bloktilskud fra Staten. Øvrige finansieringskilder på sundhedsområdet er grundbidrag fra kommunerne og aktivitetsafhængige tilskud fra Staten og kommunerne. Derudover sælger regionerne sygehusydelser til hinanden. Når vi vurderer regionens økonomi, kigger vi på flere parametre nemlig, budgetafvigelser for det afsluttede regnskabsår og godkendte overførsler mellem regnskabsårene. Endvidere vurderer vi, om regionens likvide beredskab er tilstrækkeligt. Regnskab 2009 Af regionens årsregnskab for 2009 fremgår det, at der totalt set har været et merforbrug i forhold til regionens oprindelige budget på i alt 384,4 mio. kr. Merforbruget kan specificeres således: På Sundhedsområdet udgør merforbruget 407,0 mio. kr. På Social- og Specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 12,8 mio. kr., og på området Regional Udvikling udgør mindreforbruget 9,8 mio.kr. Budgetafvigelserne, årets resultater og godkendte overførsler fra 2009 til 2010, er på tilstrækkelig vis forklaret i regionens årsregnskab. På driften er overførslen steget fra 65 mio. kr. i 2009 til, at der overføres 112,6 mio. kr. til 2010 regnskabet. Stigningen i overførsler kan primært henføres til området Regional Udvikling, der har fået et stort beløb overført. På sundhedsområdet er der en negativ overførsel på 1,3 mio. kr. til 2010, hvilket skyldes et merforbrug ved Sygehus Syd. Dertil kommer, at der overføres anlægsudgifter fra 2009 til 2010 med 420,7 mio. kr. Det likvide beredskab Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af regionens likvide beredskab er et øjebliksbillede, som bygger på de økonomiske oplysninger ultimo 2009 og pr. 31. marts 2010 vedr. regnskabsår Sidstnævnte er behandlet og godkendt af Regionsrådet den 22. juni Region Sjællands likvide beredskab ultimo 2009 udgør 2,1 mia. kr. Når de kortfristede tilgodehavender tillægges på 757 mio. kr., og tilgodehavender hos staten på 357 mil. kr., udgør det likvide beredskab og det kortfristede tilgodehavende i alt 3,2 mia. kr. Dette beløb vurderes tilstrækkeligt til at dække regionens kortfristede gæld på i alt 2,2 mia. kr. (ekskl. skyldige feriepenge). Forskellen herefter udgør 1,0 mia. kr., og skal bl.a. gå til at dække godkendte Side 180

23 overførsler til regnskab 2010, til fremtidige afdrag på langfristet gæld og til fremtidige tjenestemandspensionsudbetalinger. Regionens likvide beredskab ultimo 2010 vurderes med udgangspunkt i udviklingen i den bogførte kassebeholdning ultimo 2009 og forventede kassebeholdning ultimo 2010, som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts (I KR.) Den likvide beholdning ultimo 2009, jf. regnskab 2009 Budgetteret formindskelse af den likvide beholdning, jf. budget 2010 Formindskelse af den likvide beholdning ifølge budgetopfølgning pr. 31. marts Forventet likvide beholdning ultimo Som det fremgår af ovenstående, forventer regionen, ved udgangen af år 2010, at have en positiv likvid beholdning på 1,7 mia. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts Den likvide beholdning kan dog ændres, jf. Regionsrådets dagsordensreferat af 22/6 2010, sag nr. 5. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 er stadig tidligt på året, hvorfor der bl.a. er anført følgende parametre, som kan have væsentlig betydning for udviklingen i den forventede likvide beholdning ultimo 2010, der primært henføres til de vanskeligt styrbare områder: Udenregionalt højt specialiseret Forbrug på sygesikringsudgifterne Patientforsikring Stadig stigende udgifter til særlig dyr medicin Patientbefordring Endelig kan den iværksatte handlingsplan for balance i driftsøkonomien få indflydelse på den likvide beholdning ultimo Kassekreditregel I en region må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion , kassekreditter og byggelån, (ekskl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristet lån), ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne i Budget- og regnskabssystem for regioner. Vi har konstateret, at regionens gennemsnitlige kassebeholdning for 2009 og pr. ultimo juni måned 2010, opgjort efter ovenstående regel kassekreditreglen, udgør henholdsvis 2,9 mia. kr. og 2,8 mia. kr. Vi kan konstatere, at resultatopgørelsen udviser et merforbrug på 384,4 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget for Regionen har iværksat en handlingsplan, hvor der forventes budgetbalance i Side 181

24 Vi har endvidere konstateret, at regionen har overholdt kassekreditreglen i 2009, og på det foreliggende grundlag er det vores vurdering, at regionen i 2010 ikke vil få problemer med at overholde kassekreditreglen ud fra de kendte økonomiske oplysninger, der fremgår ovenfor. Der er dog fremover usikkerhed om de økonomiske forudsætninger, hvorfor det er vores vurdering, at der fortsat skal være meget fokus på regionens økonomistyring. Side 182

25 6 Det sociale område med statsrefusion 6.1 Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område. Dette afsnit skal efter regionsrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen med regionsrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger. Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af områder med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2008, bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007, samt bekendtgørelse nr af 24. oktober Personsager På det nedenstående personsagsområde har vi foretaget test af kontroller på udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve regionens administrative og regnskabsmæssig praksis. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager på de enkelte personsagsområder, hvor vi har foretaget test af kontroller. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført Arbejdsmarkedsforanstaltninger Vi har foretaget test af kontroller i 4 antal personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Side 183

26 6.3 Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at regionen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om regionens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har haft særlig fokus på refusionsordningerne på det sociale område, herunder registrering af de udgifter, som er omfattet af refusionsordningen vedr. jobtræning og servicejob. Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne, samt om acontorefusioner i videst muligt omfang svarer til de forventede udgifter. Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at regionens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2008 og evt. tidligere år Beskæftigelsesministeriet Vi har foretaget opfølgning på Beskæftigelsesministeriets skrivelse af 26. april 2010, j.nr vedrørende Region Sjællands revisionsberetning for regnskabsåret 2008, hvilket ikke har givet anledning til yderligere gennemgang. Socialministeriet Vi har foretaget opfølgning på Socialministeriets skrivelse af 30. marts 2010, j.nr vedrørende Region Sjællands revisionsberetning for regnskabsåret 2008, hvilket ikke har givet anledning til yderligere gennemgang. Side 184

27 7 Afgivne revisionsberetninger vedrørende Revisionsberetninger afgivet til Regionsrådet i Region Sjælland Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: Beretning om Nr. Dato Løbende revision udført i april 2010 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering m.m. på sundhedsområdet for august 2010 Side 185

28 8 Revisors erklæring Vi erklærer, at w vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser w vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om. Side 186

29 9 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 9.1 Mellemregningskonti tilknyttet lønsystemet I forbindelse med udførelsen af vores afsluttende revision for har vi konstateret, at der som følge af implementeringen af regionens nye lønsystem pr. 1. september 2009 har været, og fortsat er, en række system- og opsætningsmæssige vanskeligheder. Disse vanskeligheder har haft betydning for regionens regnskab for 2009, idet der har været enkelte mellemregningskonti, som af forskellige årsager ikke har været mulige at afklare ultimo Det drejer sig om følgende konti: Fejlkonto (kto ), der udviser en debetpost på ca. 14,3 mio. kr. ultimo 2009 Udbetaling nettoløn, (kto ), der udviser en debetpost på ca. 1,8 mio. kr. ultimo Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan være en risiko for, at driften (resultatopgørelsen) i 2009 mangler at blive påført lønudgifter fra disse statuskonti. Vi henstiller, at der snarest foretages en berigtigelse af posterne på ovennævnte statuskonti og henviser til en mere detaljeret beskrivelse af forløbet vedrørende det nye lønsystem i afsnit 4.7 i denne revisionsberetning. Roskilde, den 13. august 2010 BDO Kommunernes Revision Nicolai Porslund Registreret revisor Henrik Poulsen Side 187

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 33-83) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14.

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14. Region Midtjylland Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 7 VIBORG AMT (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN

RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN Beretning nr. 8 (side 65 - xx) Revision af årsregnskab 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 9. (side ) Afsluttende revision af årsregnskabet 2008

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 9. (side ) Afsluttende revision af årsregnskabet 2008 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 9 (side 107-142) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Region Syddanmark Beretning om

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 1. april 2014 (side 93-103) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 21 (side 293 312) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere