Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4"

Transkript

1 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december 2014 Dagsorden: 1. Velkomst (kl ) v./ Flemming Lund 2. Godkendelse af dagsorden (kl ) v./ Flemming Lund Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 3. Orientering om Vandråd Randers Fjord (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl ) v./ Hanne Stadsgaard Jensen 1 Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 5. GudenåSamarbejdets fremtidige indhold (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 6. Sekretariatets placering (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 7. Gudenå Helhedsplan til politisk behandling (kl ) v./ Gunhild Øeby Nielsen 8. Medlemskab af Network Inland Waterways Europe (NIWE) (kl ) v./ Anna Brand Pause ( ) Majbritt Kjeldahl Lassen Koordinator Gudenåkomitéen Direkte tlf.: Besøgsadresse Gudenåkomitéen Prinsens Allé Viborg Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg

2 Sejlads 9. Orientering om vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 10. Scenarier for finansiering af sejladsområdet (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 11. Budgetforslag for sejladsområdet 2015 (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 12. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ( ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen Orientering 13. Orientering om foreløbigt program for studietur 2015 (kl ) v./ Anna Brand 14. Orientering fra GudenåSamarbejdet ( ) v./ Gunhild Øeby Nielsen Orientering om nye hjemmesider (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 16. Mødeplan for temaer/ opgaver (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 17. Punkter til næste møde (kl ) v./ Flemming Lund 18. Eventuelt (kl ) v./ Flemming Lund Let julefrokost kl

3 Bilagsoversigt Bilag 1: Referat fra 4. vandrådsmøde Bilag 2: Vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren Bilag 3: Regnskab for vandrådsarbejdet Bilag 4: N-VOP version 5,1 Bilag 5: Brochure om NIWE Bilag 6: Den nuværende forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Bilag 7: Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Bilag 8: Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Bilag 9: Referatet fra møde i Brugerrådet for Sejlads Bilag 10: Referat fra møde i GudenåSamarbejdet 2014 Derudover følgende link til GudenåHelhedsplanen: Der er vedlagt i alt 10 bilag til denne dagsorden 3

4 Politisk deltagelse Flemming Lund Lene Tingleff Kurt Andreassen Jens Szabo Jens Peter Hansen Jarl Gorridsen Ole Pilgaard Andersen Organisation Viborg Kommune Hedensted Kommune Favrskov Kommune Skanderborg Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Teknisk deltagelse Organisation Jørgen Jørgensen Viborg Kommune Hanne Stadsgaard Jensen Viborg Kommune Jens Albert Hansen Favrskov Kommune Morten H. Jespersen Silkeborg Kommune Keld Rasmussen Horsens Kommune Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune Nels G. Markussen Randers Kommune Hanne Wind-Larsen Randers Kommune Hans Brok-Brandi Skanderborg Kommune Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens sekretariat Anna Brand Gudenåkomitéens sekretariat Gunhild Øeby Nielsen Gudenåkomitéens sekretariat Jarls Gorridsen deltog ikke i behandlingen af dagordenens punkt 13, 14, 15, og Afbud Per Dalgaard Keld Andersen Ann Ammitzbo Anette Marquardsen Bent Mortensen Jesper Hahn-Pedersen Mogens Bjørn Nielsen Lotta Dybdahl Sandsgaard Peter Holm Steen Ravn Christensen Annette Holm Bonde Jens Meilvang Organisation Syddjurs Kommune Vejle Kommune Favrskov Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune Ikast-Brande Kommune Aarhus Kommune Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Vejle Kommune Norddjurs Kommune

5 Punkt 1. Velkomst Præsentation af Gunhild Øeby Nielsen, der er ansat i Gudenåkomitéens Sekretariat i perioden Gunhild Øeby Nielsen har tidligere arbejdet med Gudenåen i sin egenskab af projektleder på "Gudenåen - en strøm af oplevelser" samt projektleder for et udviklingsprojekt omkring Gudenåens udspring og Det Store Vandskel, og har derfor et forhåndskendskab til GudenåSamarbejdet. Gunhild Øeby Nielsen skal primært arbejde med Gudenå Helhedsplanen. 5

6 Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling Sekretariatet indstiller, at dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 5. december 2014 godkendes Referat Indstillingen godkendt. 6

7 Punkt 3. Orientering om Vandråd Randers Fjord Baggrund Det 4. og sidste møde i Vandrådet for Randers Fjord blev afholdt 25. september 2014, og Gudenåkomitéen fik en mundtlig orientering på sit møde den 26. september Det endelige referat fra 4. Vandrådsmøde samt Vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren er vedlagt dagsordenen som hhv. bilag 1 og bilag 2. Referatet, pressemeddelelse og Vandrådets samlede udtalelse kan også ses på Gudenåkomitéens hjemmeside. Der vedlægges endvidere regnskab for vandrådsarbejdet (bilag 3). På Gudenåkomitéens møde den 21. februar 2014 blev det vedtaget at oplandskommunerne finansierede sekretariatskommunens udgifter til vandrådsarbejdet og udarbejdelse af indsatsprogram med udgangspunkt i en oplandsfordelingsnøgle. Sekretariatets bemærkninger Vandrådet gav på sit sidste møde udtryk for, at det ønsker at fortsætte og gerne vil tilbyde Gudenåkomitéen at benytte rådet i andre sammenhænge. Et af emnerne, der kunne tages op var oprettelse af vanddepoter i kloakerede områder og det åbne land nær Gudenåen og dens tilløb. Der er endnu ikke taget landpolitisk stilling til, om vandrådene fortsat skal have en opgave i forbindelse med vandplanlægningen. Der kan opstilles to scenarier for et eventuelt samarbejde mellem Gudenåkomitéen og Vandrådet for Randers Fjord-oplandet: a. Vandrådet mødes, uanset dets fremtidige status, med Gudenåkomitéen 1 gang årligt, første gang i første halvår af b. Gudenåkomitéen venter med at tage stilling til Vandrådets tilbud, til Miljøministeriet har besluttet om vandrådene fortsat skal have en funktion. Dette forventes at ske i løbet af Regnskabet viser at de samlede udgifter til vandrådsarbejdet og udarbejdelse af udkast til indsatsprogram beløber sig til ,40 kr. Udgifterne omfatter blandt andet lokaler og forplejning til vandrådets og teknikergruppens møder, honorar til proceskonsulent, leje af bus til ekskursion, og sekretariatskommunens medarbejderes arbejdstimer (i alt 565). Bilag Bilag 1: Referat fra 4. Vandrådsmøde Bilag 2: Vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren Bilag 3: Regnskab for Vandrådsarbejdet Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen drøfter Vandrådets forslag om på årlige møder at drøfte andre emner med rådet regnskabet godkendes

8 Referat Regnskabet blev godkendt. Det besluttedes desuden at Gudenåkomiteéns Sekretariat skal skrive et brev til Vandrådets medlemmer, hvori der - takkes for indsatsen i oplyses om, at Gudenåkomitéen har diskuteret Vandrådets tilbud - at Gudenåkomitéen venter med at tage stilling til Vandrådets tilbud, indtil Miljøministeriet i 2015 har besluttet om vandrådene fortsat skal have en funktion. og i bekræftende fald hvilken 8

9 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund Vandoplandsstyregruppen (VOS) for vandopland Randers Fjord består af de 7 kommuner i Gudenåkomitéen, suppleret af Syddjurs, Norddjurs og Vejle kommune. De statslige vandplaner for første planperiode har udpeget hvor stor en reduktion af tilførslen af næringsstoffer til søer og fjorde de enkelte oplande skal opnå inden udgangen af Staten har også udpeget virkemidlerne til at opnå reduktionen, og fastsætter den økonomiske ramme for arbejdet. Hvert vandopland skal løbene udarbejde og tilpasse Vandoplandsplaner (VOP er) med projektlister for henholdsvis arbejdet med at reducere belastningen med kvælstof (N-VOP) og fosfor (P-VOP). Hvis der tages projekter ud eller sættes nye ind i VOP erne, skal det godkendes af VOS en. Sekretariatets bemærkninger På mødet den 26. september 2014 blev en revideret N-VOP godkendt. Der er siden sket flere ting, der betyder at planen foreslås ændret igen. I starten af oktober måned søgte Norddjurs Kommune om yderligere undersøgelser i forbindelse med projektet i Øster Alling Vådenge, og Viborg Kommune søgte flere midler til realisering af projektet ved Skjern Hovedgaard. Favrskov Kommune ønsker at udvide projektet i Granslev By enge med nogle hektar, og søger derfor budgetudvidelse. Projektet i Drammelstrup Enge i Norddjurs Kommune er endvidere opgivet, da lodsejermodstanden er for stor. Der er ikke afholdt udgifter til projektet indenfor VOP-rammen. 9 Ændringerne er indsat i N-VOPen, som er vedlagt som bilag 4. Budgettet for det opgivne projekt i Drammelstrup Enge var ca. 8,5 mio., og der er derfor, trods budgetudvidelser i tre andre projekter på samlet set knap 1 million, skabt luft i budgetrammen som er på 60,3 mio. kr. Men den samlede effekt på kvælstofreduktion er også faldet, således at den nu er på 57,2 ton/år. Den vejledende N-reduktion, der skal opnås for Randers Fjord oplandet er på 71,5 ton/år. Vi mangler således 14,3 ton N pr år for at opfylde målsætningen, og har 7,5mio kr. til opgaven. Her i slutningen af 2014 og starten af 2015 vil mange af forundersøgelserne blive afsluttet, og der vil derfor i løbet af de næste måneder skabes et bedre grundlag for at vurdere om der skal ændres yderligere i VOPen. På mødet den 26. september 2014 blev der også godkendt en revideret P-VOP. Viborg Kommune fik ved den lejlighed indsat et nyt projekt i VOP en. Der er nu søgt tilskud til en forundersøgelse af projektet, som forventes at starte efter nytår. Det samlede budget for indsatsen for fosfor holder sig inden for budgetrammen på 8,750 mio. kr. Der er i øjeblikket lukket for ansøgninger om tilskud til projekter, men det forventes at der åbnes for ansøgninger i starten af Staten arbejder med en forenkling af ansøgningsprocessen.

10 Bilag Bilag 4: N-VOP version 5,1 Indstilling Sekretariatet indstiller at: den reviderede N-VOP godkendes orienteringen tages til efterretning Referat Indstillingen godkendt. 10

11 5. GudenåSamarbejdets fremtidige indhold Gudenåkomitéen besluttede på sit møde 4. juni 2014, at Gudenåkomitéen tilkendegiver, at GudenåSamarbejdet skal fortsætte sin møderække og sit sekretariatsarbejde i 2015 med det mål at etablere en mere permanent organisering af GudenåSamarbejdet i løbet af året. Sekretariatet til Gudenåkomitéens 3. møde i september 2014 fremlægger modeller for en fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet. Budgetforslaget for GudenåSamarbejdet for 2015 godkendes med forbehold for budgetlægningen i de enkelte kommuner. Budgetforslaget skaber mulighed for, at GudenåSamarbejdet i 2015 kan påbegynde implementering af Helhedsplanen ved at søge konkrete projekter realiseret, herunder indhentning af ekstern medfinansiering og etablering af partnerskaber. Som et grundlag for en beslutning om den fremtidige organisering bør det det indledningsvis drøftes hvilke opgaver, der kan indgå i et fremtidigt Gudenåsamarbejde. På det grundlag kan det så på et senere møde besluttes med hvilken organisering GudenåSamarbejdet videreføres. Baggrund I dag Den samlede opgave portefølje i regi af Gudenåkomiteen består pt. af de ordinære Gudenåkomiteopgaver: Vandmiljøplanopgaver. Planlægning og gennemførelse af tværkommunale opgaver (13 kommuner) med ophæng i de statslige vandplaner Fælles udtalelser og høringssvar til f.eks. vandplaner Myndighedsopgaver, sejladsbekendtgørelsen (kanoudbud, sejladsgebyrer mm.) Erfaringsudveksling og koordinering af kommunale vandmiljø opgaver (myndighedsspørgsmål: vandløb, klimatilpasning, mm.) Erfaringsudveksling og koordinering i forhold til rekreative muligheder 11 Hertil kommer opgaverne i GudenåSamarbejdet, pt.: Koordinering mellem samarbejdets medlemmer Videndeling mellem samarbejdets medlemmer Fremtidige muligheder I de hidtidige drøftelser har det været ambitionen at udvikle samarbejdet til f.eks. at omfatte: Oplevelses- og forretningsudvikling Påvirkning af kommunale, regionale og nationale strategier og politikker Projekter og fundraising Koordinering og facilitering Videndeling indenfor et bredt netværk af interessenter og aktører med tilknytning til Gudenåen

12 Sekretariatets bemærkninger Model 1 I model 1 indgår udelukkende de opgaver, der er listet under Fremtidige muligheder Et fremtidigt GudenåSamarbejdets kan ses som et tværgående center for udvikling af det rekreative potentiale i GudenåLandet. GudenåSamarbejdet er en ekstra selvstændig aktør, der supplerer de øvrige indsatser omkring Gudenåen, såsom turisme-, erhvervs- og oplevelsesudvikling, naturpleje og genopretning, myndighedsopgaver mm. GudenåSamarbejdet kan således i begge modeller agere på tværs af kommunale og andre grænser. GudenåSamarbejdet kan vælge at udvikle konkrete projekter, der lever op til fælles mål og vedtægter for Samarbejdet, uanset geografisk spredning og på tværs af traditionelle organisatoriske og faglige skel. Projekter kan f.eks. både være formidlingsmateriale om turisternes sejladsmuligheder på hele åen, et pilotprojekt omkring oplevelsespakker i en kommune, etablering af et formidlingscenter på én lokation, eller udvikling af et digitalt kort over alle kommuner. GudenåSamarbejdet kan også i varierende grad agere som facilitator ved at videndele og koordinere mellem eksisterende aktører, der er medlemmer af GudenåSamarbejdet eller del af den bredere interessentkreds. Sideløbende arbejder de eksisterende aktører fortsat inden for deres formålsbestemmelser. Kommunerne løser myndighedsopgaver og turismeorganisationerne udvikler oplevelsestilbud og markedsfører dem mm. 12 I både konkrete projekter og på et overordnet organisatorisk niveau er et åbent samarbejde og en veldefineret rollefordeling mellem GudenåSamarbejdet og øvrige aktører en forudsætning for at undgå suboptimering og dobbeltdækning. Det forudsættes her, at Gudenåkomiteen fortsætter uændret med de ordinære Gudenåkomiteopgaver, uden opgaverne tilknyttet GudenåSamarbejdet. Model 2 I model 2 indgår alle opgaver i model 1, samt kommunernes myndighedsopgaver på sejladsområdet (administration af sejladsbekendtgørelsens regelsæt, kanoudbud, sejladsgebyrer mm.). Det forudsættes her, at Gudenåkomiteen fortsætter men uden myndighedsopgaver på sejladsområdet (administration af sejladsbekendtgørelsens regelsæt, kanoudbud, sejladsgebyrer mm.) og uden opgaverne tilknyttet GudenåSamarbejdet. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen drøfter opgaveindholdet i et fremtidigt GudenåSamarbejde

13 Referat Der var opbakning til en model for opgaveindholdet i et fremtidigt GudenåSamarbejde, der tager udgangspunkt i model 1 i sagsfremstillingen Gudenåkomitéens sekretariat skal på det grundlag til næste komitémøde lave forslag organisationsmodeller for GudenåSamarbejdet. Det blev desuden påpeget at det i det videre arbejde og i det materiale der skal lægges til grund for de enkelte byråds beslutning er vigtigt at belyse potentialet i GudenåSamarbejdet. 13

14 6. Sekretariatets placering Baggrund Gudenåkomitéen diskuterede på møde d. 26. september 2014 mulighederne for en ny organisering og placering af Gudenåkomitéens Sekretariat. Det blev besluttet, at en beslutning skulle afvente en diskussion af GudenåSamarbejdets fremtidige organisering. Dette for at Sekretariatet på et kommende komitémøde kunne fremlægge modeller til den fremtidige organisering af Gudenåkomitéens samlede opgaveportefølje Sekretariatets bemærkninger Diskussionen på møde d. 26. september 2014 pegede på, at medlemskommunerne foretrak en længere funktionsperiode end 2 år, at denne skulle følge den kommunale valgperiode samt at Gudenåkomitéen på første møde i en ny periode konstituerer sig selv. Dermed udestår at tage stilling til Sekretariatets placering. Ved en model hvor Gudenåkomiteen konstituerer sig selv, vil en model med et flytbart sekretariat være meget vanskelig at realisere. Flytningsprocessen er ressourcekrævende og starter for nuværende op adskillige måneder før selve flytningen. Sekretariatet kan dermed ikke forventes at være på plads i den nye Sekretariatskommune når den nye funktionsperiode træder i kraft, ligesom der vil forekomme problemer med fakturabehandling i den afgivende kommune. Derudover vil en fast placering give følgende fordele: 14 Mere effektiv og stabil sekretariatsbetjening Bedre borgerservice med en fast kendt adresse, mail og telefon Ingen udgifter til flytning Alle dokumenter vedr. komitéens arbejde er journaliseret ét sted Lettere at rekruttere + fastholde medarbejdere (minimering af videnstab) Med udgangspunkt i ovenstående tegner der sig en model med følgende elementer: 1. Sekretariatet placeres fast i en kommune 2. Formandsskabet varetages for en fireårig periode, der følger valgperioden 3. Gudenåkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver periode Modellen indebærer, at Gudenåkomiteéns formand i de perioder, hvor der ikke er sammenfald mellem formandskommune og sekretariatskommune ville skulle planlægge dagsordenen med en embedsmand, der ikke er placeret i egen kommune.

15 Den foreslåede model er stort set identisk med den, der anvendes i Limfjordsrådets. Der vil ved en endelig beslutning om modellen skulle tages stilling til: Hvornår den skal træde i kraft og Hvis en ikrafttræden sker efter 1. januar 2016, hvor sekretariatet skal placeres i perioden fra 1. januar 2016 til i krafttræden I hvilken kommune sekretariatet skal placeres Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen tilkendegiver holdninger til en fremtidig placering af Sekretariatet med henblik på endelig beslutning i forbindelse med en beslutning om GudenåSamarbejdets fremtidige placering Referat Der var tilslutning til den i sagsfremstillingen skitserede model. Der var desuden tilslutning til at modellen træder i kraft fra 2016 sådan at sekretariatet flytter til en fast placering fra og med 1. januar 2016 og at Gudenåkomiteen på sit første møde i 2016 konstiturer sig med formand og næstformand. 15 Silkeborg Kommune tilbød sig som fast Sekretariatskommune, der var opbakning hertil fra de øvrige medlemmer af Gudenåkomiteen. Sekretariatet fremlægger til næste møde i Gudenåkomiteen et egentlig belutningsforslag med henblik på at Gudenåkomiteen anbefaler det til vedtagelse i de respektive byråd.

16 Punkt 7. Gudenå Helhedsplan til politisk behandling Baggrund På initiativ af Gudenåkommunernes borgmestre blev Gudenåkomitéen i 2010 bedt om at formulere en vision for Gudenåen, hvis hovedidé er at udnytte de rekreative potentialer i det fælles vandløb. Visionen, der blev godkendt af Gudenåkomitéen 15. juni 2011, peger på GudenåLandets særlige kendetegn og potentialer for oplevelser med natur og kulturhistorien. Gudenåkommunerne gav Gudenåkomitéen den opgave at fortsætte arbejdet med at konkretisere visionen, og Gudenåkomiteen besluttede at gøre dette gennem en Helhedsplan. GudenåSamarbejdet blev etableret på denne baggrund i januar GudenåSamarbejdet udarbejder i 2014 den første version af Gudenå Helhedsplanen, der i forlængelse af Gudenå Visionen skal formulere indsatsområder inden for natur, kultur og oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i GudenåLandet. Gudenå Helhedsplanen skal skabe en fælles forståelse for GudenåLandets potentiale og få effekt ved at forene eksisterende og fostre nye gode initiativer til udvikling i GudenåLandet. Helhedsplanen skal kvalificere fundraising til konkrete projekter ved at udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til, og ved at påvirke andre kommunale, regionale og nationale strategier og bevillingspolitikker. Gudenå Helhedsplanen 2014 prioriterer tre konkrete indsatsområder, som har klare potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter: 16 me Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen en række projekter. Digital Gudenå Helhedsplan 2015 til høring 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen blev behandlet til GudenåSamarbejdets møde 27. juni Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet valgte at aflyse den planlagte GudenåKonference 2014, 23. oktober, da projektlederen fik nyt job pr. 1. oktober Den interessentinvolvering og kvalitetssikring af Gudenå Helhedsplanen, som konferencen skulle sikre, var planlagt til at finde sted i efteråret 2014 ved hjælp af en digital høringsfase og efterfølgende møder med interessentgrupper. Høringsudkastet til helhedsplan ligger online på nedenstående adresse:

17 Gudenå Helhedsplanen ligner til forveksling en hjemmeside, hvor hvert faneblad indeholder forskellige information der er bl.a. et faneblad for hvert indsatsområde (lystfiskerturisme, stisystemer og kulturhistorie), og man kan folde indhold ind og ud på siderne. Skulle man have lyst til at skrive en kommentar/et høringssvar, sker dette i en hvidt kommentarfelt øverst oppe kaldet din kommentar. Når man klikker her, åbnes en ny side hvor der er plads til at skrive kommentarer samt vedhæfte filer. Man afkræves personlige oplysninger i form af navn og mailadresse, hvorefter man modtager en kvittering via om modtagelsen af høringssvaret/kommentaren. De modtagne høringssvar/kommentarer kan herefter indarbejdes i planen. Sekretariatets bemærkninger Det har med den øjeblikkelige bemanding af sekretariatet ikke været praktisk muligt at gennemføre en høring af planen i oktober måned Sekretariatet har derfor pr. 1. november 2014 projektansat Gunhild Øeby Nielsen til at varetage den digitale høringsfase af Gudenå Helhedsplanen via DK-Plan. På den baggrund har GudenåSamarbejdet drøftet og kommenterer planen, GudenåSamarbejdets bemærkninger er efterfølgende indarbejdet i Gudenå Helhedsplanen. Høringen forventes at involvere de interessenter, der skulle have deltaget i den aflyste GudenåKonference Gudenåkomiteen vil efter høringen få forelagt en endelig Helhedsplan til godkendelse. 17 Indstilling Sekretariatet indstiller, at at det foreliggende udkast til Gudenå Helhedsplan sendes til eksterne interessenter til kommentering og kvalificering Referat Indstillingen godkendt. Sekretariatet skal sørge for, at Region Midt inddrages i kommentering og kvalificering

18 Punkt 8. Medlemskab af Network Inland Waterways Europe (NIWE) Baggrund Network Inland Waterways Europe (NIWE) er et nyetableret netværk, der består af 28 medlemsorganisationer fra 11 europæiske lande. Medlemmerne er primært kommuner, regioner eller NGOer. Fra Danmark deltager VisitRanders og VisitGudenå. Repræsentanterne i netværket er embedsmænd og ikke politikere. NIWE har til formål løbende at identificere fortrinsvis EU finansieringskilder (programmer og subsidier), der kan bruges til medlemmers regionale vandvejsprojekter. Netværkets nuværende fokus er EUs Interreg program, som starter primo EUs Interreg program er et EU initiativ, der har til formål at styrke regionalt samarbejde, og som følge heraf skal Interreg projekter bestå af partnere fra flere forskellige lande. Interreg har følgende fokusområder: Forskning & Innovation, SME konkurencekraft, Low-Carbon Økonomi, Miljø & Resource effektivitet. Organisation af NIWE: NIWEs formand vælges af og blandt netværkets fuldgyldige medlemmer på netværkets årsmøde for et år af gangen, dog med mulighed for genvalg det følgende år. Normalt skal der gå 5 år før samme person kan vælges til formand Arbejdsgrupper, hvis formand og medlemmer vælges på årsmødet NIWE har et sekretariat, p.t. placeret hos Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) i Amsterdam, der laver administrative opgaver og holder styr på EU finansieringsmuligheder. Medlemmerne bestemmer placering og ledelse af Sekretariatet p.t. byder man ind, hvis man kan. NIWE skal fremadrettet have en kasserer. Valg og placering heraf er ikke afklaret på dette tidspunkt. 18 Udover årsmøder afholdes møder, hvis mindst halvdelen af medlemmerne kræver dette. Medlemskab: Der findes 2 typer af medlemskab: fuldt eller delvis medlemskab. a) Fuld medlemskab er møntet på myndigheder, kommuner, organisationer som arbejder med forvaltning af vandveje mm. b) Delvist medlemskab er møntet på universiteter og konsulentvirksomheder, der er interesserede og kan bidrage med viden, til trods for at de ikke forvalter vandveje. Økonomi: Fuldt medlemskab koster kr. (500 euro) årligt (2014 pris denne kan stige i 2015), et delvist medlemskab mlm kr. ( euro) årligt.

19 Hvis man beslutter at blive partner i et projekt, skal man dække de meromkostninger, der kommer i forbindelse med ansøgninger om midler (ansøgningsgebyrer). Sekretariatets bemærkninger NIWE-samarbejdet kunne blive et godt sted at hente samarbejdspartnere og finansiering for Gudenåkomitéen fremadrettet. Dette illustreres af følgende opgørelse om sidste EU Interreg programperiode (Interreg IVC slut 2013) ( hvor adskillige af NIWES nuværende medlemmer var projektparterene i projektet Waterways Forward. Her fik hver medlemsorganisation i projektet dækket mlm % af deres projektbudget (mellem og euro svarende til ca kr.). NIWEs nuværende medlemmer udtrykker, at NIWEs vigtigste sigte er at støtte medlemmerne i at deltage i Europæiske initiativer og facilitere medlemmernes deltagelse i Europæiske finansieringsprogrammer, både individuelt og kollektivt. Nogle af NIWES medlemmer har stor erfaring i at deltage i Interreg og de deler ud af deres erfaring til de andre medlemmer. Det er naturligvis muligt at blive involveret i Interreg projekter unde at være medlem af NIWE. Dette kræver dog, at man selv finder projektpartnere og man ikke kan trække på NIWEs erfaringsgrundlag. Desuden er Interreg projekter rent administrativt tunge mht. ansøgningsfasen og den økonomiske afrapportering. Sekretariatet vurderer, at et medlemsskab på sigt kan rumme interessante muligheder i form af vidensdeling og muligheder for at iværksætte større udviklingsprojekter med partnere fra andre lande. 19 Da organisationen er i en opstartsfase, hvor der bl.a. er usikkerhed om den formelle organisering, kan en mindre forpligtende tilknytning i form af et delvist medlemsskab prioriteres. Bilag Bilag 5: Brochure om NIWE Indstilling Sekretariatet indstiller at, Gudenåkomiteen indmeldes med et delvist medlemskab af NIWE. Referat Det blev besluttet at indmelde Gudenåkomiteen med et fuldt medlemskab af NIWE.

20 Punkt 9. Orientering om vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Baggrund Som orienteret om på møde i Gudenåkomitéen 13. december 2013 har Sekretariatet arbejdet med en revision af den nuværende forretningsorden (bilag 6) for Brugerrådet på Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) med henblik på præsentation i Brugerrådet ultimo Dette er sket Baggrunden for revisionen var bl.a., at forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ikke entydigt afspejlede, at beslutningskompetencen ligger i de respektive byråd. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen kan udelukkende rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelse nr om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. I forbindelse med præsentationen af vedtægter og forretningsorden på mødet i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen fremførte Karsten Kristiansen (Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen), at han af konkurrencemæssige årsager ønskede dobbeltrepræsentation på Brugerrådsmøder. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet har 11. november 2014 præsenteret Brugerrådet for forslag til vedtægter (bilag 7) og til en ny forretningsorden (bilag 8). Der er sket flere ændringer og præciseringer som følge af revisionen: Der er nu både vedtægter og forretningsorden før var der kun en forretningsorden 20 Det er præciseret, at beslutningskompetencen ligger i de respektive byråd Brugerrådets rådgivende rolle overfor kommunerne fremstår tydeligere de kan ikke træffe beslutning vedr. sejladsrelaterede forhold. Rådgivningen kommer rent praktisk til at foregå som nu, dels via de embedsmænd, der deltager på Brugerrådets møder, dels via orientering til Gudenåkomitéen om brugerrådets synspunkter Listen med navngivne medlemmer er fjernet og erstattet af en 4 årig funktionsperiode for i alt 15 medlemmer (følger den kommunale valgperiode). Interessefælleskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens 16 tildeles medlemskab af Gudenåkomitéens Sekretariat således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning så muligt opnås. Ændringer i såvel vedtægter som forretningsorden skal godkendes i de nedsættende kommuners byråd, ikke som beskrevet i den gamle forretningsorden via en godkendelse i Gudenåkomitéen. Bilag: Bilag 6: Den nuværende forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Bilag 7: Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Bilag 8: Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

21 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen anbefaler, at de foreliggende forslag til vedtægter og forretningsorden godkendes i de respektive byråd Referat Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger: - Forretningsordens 11 ( 11:Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen) udgår, idét det indfører en unødvendig binding. - Gudenåkomitéen godkender de udvalgte medlemmer af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Dette kan tilføjes vedtægternes 3,3: Interessefælleskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens 16 kan ansøge om plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Pladserne tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Ændringen indebærer at de enkelte byråd i forbindelse med godkendelsen af vedtægterne delegerer kompetencen til at udpege medlemmer til Gudenåkomiteen. 21 Det blev desuden besluttet at Sekretariatet med udgangspunkt i beslutningen udarbejder et oplæg til politisk dagsordenspunkt til brug i de 7 kommuner.. Det skal endvidere fremgå af dagsordenspunktet, at hvis en af de 7 kommuner ikke godkender indstillingen, forkastes forslaget til vedtægter og forretningsorden.

22 Punkt 10. Scenarier for finansiering af sejladsområdet Baggrund Gudenåkomitéen besluttede på møde 4. juni 2014, at Sekretariatet skulle fremsætte scenarier for hel eller delvis finansiering af de kommunale omkostninger med sejladsområdet, herunder takstharmonisering i det omfang, det er relevant. Sekretariatets bemærkninger Det er Sekretariatets vurdering, at før scenarier for hel eller delvis finansiering af de kommunale omkostninger med sejladsområdet kan forelægges Gudenåkomitéen, bør der tages stilling til i hvilket omfang omkostningen skal brugerfinansieres. Sekretariatet kan umiddelbart se følgende 3 hovedmuligheder: 1) En fuld skattefinansiering af sejladsområdet 2) En fuld brugerfinansiering af sejladsområdet 3) Delvis bruger - delvis skattefinansiering af sejladsområdet (som nu) Herunder vises det, hvad medlemskommunernes bidrag ville blive, hvis man udover det normale bidrag også skulle dække udgifterne til sejladsområdet. Der tages udgangspunkt i 2013 tal, idet de endelige beløb for 2014 ikke er kendt endnu og indtægterne ikke varierer stort imellem årene. I 2013 var indtægterne på sejladsområdet kr. ( kr. fra koncessionsaftalerne og for bådregistreringer). Gudenåkomitéens vandoplandsbaserede fordelingsnøgle er anvendt i beregningerne og der gøres opmærksom på, at sejladsområdet heller ikke i 2013 var fuldt finansieret - beløbet vil være højere ved fuld finansiering (der manglede lidt over kr.). 22 Fordelingsnøgle Reelt bidrag Fiktivt I alt 2013 % sejlads-bidrag fiktivt bidrag Silkeborg Favrskov Viborg Randers Skanderborg Horsens Hedensted I alt Det skal bemærkes, at Gudenåkomiteen kan anbefale en finansieringsmodel, men at den endelige beslutningskompetence ligger i de respektive byråd. Hvis ikke alle byråd beslutter at sejladsområdet skal skattefinansieres, vil der skulle udarbejdes separate regnskaber for hver medlemskommune.

23 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Sekretariatet til et kommende komitémøde fremlægger forslag til en fuld brugerfinansiering af sejladsområdet Referat Indstillingen godkendt. Komitéen ønskede et større indblik i, hvad det koster at sejle på åen for forskellige brugergrupper. Sekretariatet skal i forbindelse med fremlæggelsen af forslag til fuld brugerfinansiering på samme møde redegøre for opgaverne som følger af sejladsbekendtgørelsen. 23

24 Punkt 11. Budgetforslag for sejladsområdet 2015 Baggrund Budgetforslag for sejladsområdet 2015 præsenteres herunder Sekretariatet bemærkninger Nedenfor angives de antagelser, der ligger bag budgetforslaget for sejladsområdet i Der er ikke i budgettet forudsat fuld finansiering af kommunernes medgåede tid i forbindelse med administration af sejladsområdet. Det, der måtte være tilbage efter dækning af alle andre udgiver, anvendes hertil. Lønudgifter: Som konsekvens af, at Gudenåkomitéens Sekretariat p.t. flytter fysisk med formandskommunen, er Sekretariatets lønninger lavere det første år i en formandsperiode end det efterfølgende. Dette skyldes, at den tidligere formandskommune betaler Sekretariatets feriepenge i 2014, mens nuværende formandskommune betaler feriepenge i 2015 samt udbetaler optjente feriepenge for Der er derfor en lønforskel de 2 år på kr. Derudover kan arbejdet med at forberede det kommende udbud af langturskoncessioner på Gudenåen medføre, at koordinatoren bruger mere end halvdelen af sin arbejdstid på dette område. Dette skal de henlagte midler fra 2014 dække (post under indtægter ). Udgift til udbud af langturskoncessioner: Der er afsat kr. til ekstern juridisk bistand i forberedelsen af ovennævnte udbud. Der tages udgangspunkt i erfaringer fra sidste udbudsrunde og samtidig forventes inddraget ekstern juridisk bistand. 24 Udgiften til drift, udvikling og support af den nye sejladshjemmeside budgetteres til at være kr. Udgiften hertil har tidligere år været (i afrundede tal): kr. (2011), (2012), (2013) og der er budgetteret med kr. i Samlet set budgetteres der også med kr. til denne post i Det forventes, at udgiften til support og udvikling vil falde trods en højere timepris, idet CMS systemet gør, at koordinatoren fremadrettet selv vil kunne arbejde med bådregisteret og det derudover bliver muligt for koordinatoren at undersøge fejlkoder i forbindelse med betaling, håndtere transaktioner osv. At der i 2015 budgetteres med et uændret beløb set i forhold til de andre år skyldes, at der er kommet en række nye udgifter som følge af, at sitet ikke er placeret i en kommune (hosting, samt en række engangsudgifter (KMD licens, ABC PDF). Udgiften til denne post i 2016 forventes mindre som følge af engangsudgifterne i 2015, ligesom udgifterne til support og udvikling forventes mindsket, efter det nye system har kørt et år. Udgifter til de øvrige poster er stort set uændrede fra tidligere års budgetter, dog forventes der i 2015 udbetaling til kommunerne for mergået tid i forbindelse med administration af sejladsområdet ( kr.). Det skæve beløb skyldes, at sejladsbudgettet skal gå i nul.

25 Indtægterne afhænger af antallet af koncessioner i brug (både langturs og timekoncessioner) samt antallet af registrerede både og gæstebåde. Det antages i budgetforslaget for 2015, at antallet af koncessioner samt antallet af registrerede både og gæstebåd er uændret set i forhold til Post Udgifter Indtægter Lønudgift koordinator* Lønudgifter - kommunale medarbejdere Drift, udvikling og support af hjemmeside Grafisk konsulent (kortfolder og tryk) GIS konsulent (digitalt kort) Årlig udgift til betalingsmodul Mødeafholdelse Konsulentbistand til udbud Økonomikonsulent Silkeborg Diverse Henlagte midler fra 2014 til øget lønudgifter Gebyr på bådregistrering Gebyr på udlejningskoncessioner I alt Uforbrugte midler 0 *lønudgiften indeholder teknologileje, samt 33% overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles ligeligt mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget. ** Diverse posten skal dække eksempelvis rådgivning, juridisk bistand og andre uforudsete udgifter. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgetforslaget for sejladsområdet 2015 godkendes Referat Indstillingen godkendt

26 12. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Baggrund Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen holder 2 årlige møder, og der har netop været afholdt møde 11. november 2014 (referat fra mødet er vedlagt som bilag 9). Herunder orienteres om mødet. Sekretariatets bemærkninger Der blev på mødet præsenteret Sekretariatets forslag til vedtægter og forretningsorden (se denne dagsordens punkt 9). Derudover blev der med udgangspunkt i årets sejladskontrol og en tragisk drukneulykke i Gudenåsystemet talt om sikkerhed til søs. Også den voksende grødemængde i Gudenåen blev fremført som en sikkerhedsmæssig udfordring. Endvidere blev Brugerrådet adspurgt om, hvorvidt forskellige bådtyper/aktiviteter påvirkede de forskellige interesseorganisationer. Dette for at finde en fælles kommunal administrationspraksis, når der skal behandles ansøgninger om både. Et af Brugerrådets medlemmer stillede spørgsmålstegn ved det rimelige i, at koncessionsindehaver til en motorjolle skal betale 300kr i årlig koncessionsudgift samt 200 kr. i årligt gebyr for bådens registreringsnummer. Dette er ifølge medlemmet en dobbeltbeskatning. Sekretariatet lovede at viderebringe dette synspunkt til Gudenåkomitéen. Prispolitikken samt den lettere tilgængelighed af sejladstilladelser for gæstesejlende med kano på Gudenåens sydlige strækning (Tørring til Kloster Mølle) blev fremsat som et ønske om ensartethed over geografien. 26 Bilag Bilag 9: Referatet fra møde i Brugerrådet for Sejlads Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Referat Indstillingen godkendt

27 Punkt 13. Orientering om foreløbigt program for studietur 2015 Baggrund På møde i Gudenåkomitéen 26. september 2014, blev det besluttet, at destinationen for Gudenåkomitéens studietur 2015 skulle være Tyskland i perioden 30. september 2. oktober. Fokus skulle være kulturhistorie langs floder, herunder formidlingen heraf. Sekretariatet har på baggrund heraf undersøgt 2 forskellige destinationer i Tyskland med henblik på at finde det mest egnede sted: Mosel og regionen Eider-Treene-Sorge Sekretariatets bemærkninger På baggrund af undersøgelserne anbefaler Sekretariatet Eider-Treene-Sorge som destination for studieturen 2015 (se kort herunder). Konceptet i Eider-Treene-Sorge regionen er umiddelbart mere sammenligneligt med Gudenåen, det er en mindre flod end Mosel og det er billigere end en tur til Mosel (kræver flybilletter). 27 Det tager 3 timer med bus at nå frem til Eider-Treene-Sorge regionens turistkontor i Erfde fra Viborg Rådhus og estimeres at koste kr./person (bustransport t/r, transport i regionen, overnatning og forplejning). Der er dog ikke inkluderet eventuelle udgifter til foredragsholdere o.l.

28 Sekretariatet vurderer, at Eider-Tree-ne-Sorge regionen er umiddelbart sammenlignelig med det arbejde, der foregår i Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet, idet regionen har et lignende tværkommunal samarbejde (8 kommuner i regionen) og de arbejder både med natur og turisme. Regionen har også status som Aktiv Region. Det kunne være en mulighed at høre nærmere om deres organisering og deres integrerede udviklingsstrategi (fokus på naturbeskyttelse og udvikling af området). Regionen byder også på kulturhistorisk infrastruktur enten langs eller med startende ved floden, som kan tjene til inspiration for komitéen. Der er historiske 2 cykelruter (Stapelholmer weg og Viking-Friesen weg), hvor der på sidstnævnte tur findes en interaktiv audio guide. Yannek Drees fra Eider-Treene-Sorge GmbH har oplyst Sekretariatet, at de i området har fokuseret meget på at udvikle deres turismepotentiale i de senere år. Sekretariatet har forstået på Eider- Treene-Sorge GmbH, at de har et enslydende skiltekoncept/en konsistent infrastruktur for cykling, vandreture, ridning og kanofart, der kan være af interesse for Gudenåkomitéen. Eider-Treene-Sorge GmbH vil gerne være behjælpelige med bl.a. præsentationer på engelsk og i så vidt omfang så muligt også på dansk. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Sekretariatet fortsætter planlægningen af studieturen med Eider-Treene-Sorge regionen som destination for Gudenåkomitéens studietur Referat Indstillingen godkendt 28

29 14. Orientering fra GudenåSamarbejdet Baggrund GudenåSamarbejdet afholdt sit tredje møde i 2014 den 21. november hos Naturstyrelsen Søhøjlandet. På dagsordenen var Gudenå Helhedsplanen, GudenåSamarbejdet 2015 samt orientering fra Gudenåkomitéen, OplevGudenaa, VisitGudenaa, LAG`erne langs Gudenåen samt et oplæg fra Tom Thinggaard Pedersen om en konkret projektide, Danmarks Laksestudio. Sekretariatets bemærkninger GudenåSamarbejdet diskuterede blandt andet Gudenå Helhedsplanens navn. Der var udbredt enighed om, at navnet ikke signalerer det, som Gudenå Helhedsplanen er nemlig et dynamisk dokument, der afspejler GudenåLandets potentiale og lægger op til samarbejde og konkrete projekter. GudenåSamarbejdet valgte dog at bibeholde navnet indtil version 1 er i hus dog med en underoverskrift, Mål og retning for udvikling, der signalerer dynamik. GudenåSamarbejdet diskuterede endvidere opgaver og organisering. Der var udbredt enighed om, at GudenåSamarbejdet ikke skal varetage myndighedsopgaver men arbejde agilt med udviklingsopgaver. Der blev også givet udtryk for, at det haster med at finde en fast form for Samarbejdet. VisitGudenaa har trods problemer opnået en pæn midtvejsevaluering foretaget af Rambøll. Først og fremmest er der overvejende tilfredshed hos projektets parter, herunder erhvervet, hvilket er afgørende for de fremtidige aktiviteter og projekter i GudenåLandet. Projektet Gudenåen en strøm af oplevelser stopper den , men foreningen VisitGudenaa fortsætter aktiviteterne på tværs af kommunegrænser. 29 OplevGudenaa er i hus med sin første fase og præsenterede udgivelserne og resultaterne. OplevGudenaa afventer svar fra Nordea-fonden på ansøgning til 2. fase; det forventes til februar. OplevGudenaas projektkatalog, Gudenåens udvikling resultater af fællesskaber, der er et forsøg på at give et overblik over de mange aktiviteter, der har været i gang i GudenåLandet i perioden, affødte en del diskussion. Kataloget forsøger at opsummere de mange aktiviteter langs Gudenåen, men dels er det en opgave, GudenåSamarbejdet er i gang med, dels slører det efter fleres mening, hvem der står bag/ejer projekterne. Knud Erik vil indarbejde de ønskede rettelser i kataloget og bad om tilbagemeldinger senest LAG De lokale aktionsgrupper i Danmark er blevet ændret. Det betyder, at vi nu har følgende LAG`er i GudenåLandet: Randers-Favrskov, Viborg-Skive, Hedensted-Odder. Mette Risager pointerede, at nogle skal tage stilling, hvad LAG`s rolle skal være i det fremtidige GudenåSamarbejde, samt mindede om, at LAG kan give erhvervsstøtte. Bilag Bilag 10: Referat fra møde i GudenåSamarbejdet 2014 Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

30 Referat Indstillingen godkendt 30

31 15. Orientering om nye hjemmesider Baggrund Gudenåkomitéen besluttede på møde 4. juni 2014 at anvende midler til 2 nye, seperate hjemmesider hhv. en ny hjemmeside til Gudenåkomitéen (finansieret via Gudenåkomitéens budget) og en ny sejladshjemmeside (finansieret via budgettet for sejladsområdet). Sekretariatets bemærkninger Gudenåkomitéens nye hjemmeside er færdig, og sitet går live 1. januar Der er blevet arbejdet med brugervenlighed både navigationsmæssigt og indholdsmæssigt, og det er nu langt nemmere at finde de relevante informationer Gudenåkomiteéns arbejde. Komitéens hjemmeside efterlader brugeren med et troværdigt visuelt indtryk. Der er blevet etableret en funktion, hvor Gudenåkomitéens medlemmer og suppleanter med et login kan downloade dagsordener og bilag én uge før møder i komitéen. Indeværende møde er dermed sidste gang, at dagsordensmateriale fremsendes til medlemmernes mailadresser. Sekretariatet fremsender log-in inden næste møde. Første udgave af sejladshjemmesiden er klar og de afklarende brugertests er i gang. Den er klar til drift ultimo 2014/primo 2015 alt efter de sidste resultater af brugertestene. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning 31 Referat Indstillingen godkendt

32 16. Mødeplan for temaer/ opgaver Baggrund Gudenåkomitéens sekretariat har planlagt møderækken for de 4 møder i hhv. VOS/Gudenåkomitéen/GudenåSamarbejdet i Møderne ligges samlet for at spare tid det planlægges først at afholde GudenåSamarbejdsmøder og derefter Gudenåkomité/VOS møder. Sekretariatets bemærkninger Møderne i de ovennævnte fora er følgende 4 fredage i 2015 til følgende datoer: 6. marts maj september december 2015 Sekretariatet indkalder de relevante personer primo Følgene temaer forventes diskuteret på møderne: Planlægning af udbud af langturskoncessioner (kano og kajak) på Gudenåen Revision af sejladsbekendtgørelsen Organisering af GudenåSamarbejdet Gudenå Helhedsplan Fiansiering af Sejladsområdet Studietur Gudenå Konference Indstilling: Sekretariatet indstiller, at møderækken og temaer til møderækken godkendes.

33 Referat Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: - senest 22. december 2014 kommer Vandplan II i offentlig høring. Hvis det pga. høringsfrist og tidsrammerne for kommunernes udvalgsbehandling ikke er muligt at behandle en fælles udtalelse fra Gudenåkomitéen til Vandplan II på et af Gudenåkomitéens ordinære møder i 2015, kan det afhængigt af udtalelsens karakter blive aktuelt med enten en mailgodkendelse eller et ekstraordinært møde i

34 17. Punkter til næste møde Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen VOP Gudenå Helhedsplan til politisk behandling GudenåSamarbejdet 2015 GudenåSamarbejdets fremtidige organisering Orientering fra GudenåSamarbejdet Orientering om sejladshjemmesiderne Orientering om sejladsbekendtgørelsen og bådregisteret Scenarier for finansiering af sejladsområdet Referat Vandplan II skal på som emne 34

35 18. Eventuelt Kommunerne orienterer gensidigt om Gudenårelaterede projekter. Referat Favrskov kommune foreslog, at Gudenåkomitéen skriver et fælles oplæg til Miljøministeren om behovet for faunapassage ved Gudenåcentralen. Horsens kommune påpegede, at Gudenåkomitéen så fald skulle klædes på med faktuelle oplysninger. Viborg Kommune tog forbehold for forslaget. 35

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden:

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl. 15.00 18.00 Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. sal Der blev serveret kaffe og kage. 24. juni 2014 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Udkast Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Limfjordsrådet...

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Vedtægter for Limfjordsrådet

Vedtægter for Limfjordsrådet Vedtægter for Limfjordsrådet - Et samarbejde mellem Limfjordskommunerne om en bæredygtig fjord. Godkendt af Limfjordsrådet den 01.02.2010 og efterfølgende i medlemskommunernes byråd 1 Navn og hjemsted...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere