Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010"

Transkript

1 Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB

2 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Den ua ængige revisions påtegning... 5 NOTER Note 1, Dri sindtægter Note 2. Dri sudgi er... Note 3, Personaleoversigt... Note 4, Anlægsudgi er LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger Hoved og nøgletal Note 5, Anlægsak ver Note 6, Tilgodehavender Note 7, Likvide beholdninger, Finansieringsoversigt... Note 8, Egenkapital Note 9, Langfristet gæld... ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Dri sregnskab Note 10, Kor ristet gæld... Note 11, Hensæ elser Note 12, Almindelige kau ons og garan forpligtelser... Balance BEMÆRKNINGER Bemærkninger l budgetafvigelser

3

4

5

6 Ledelsens årsberetning Trafikselskabet FynBus er et offentligt 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret for kommunerne på Fyn, Ærø og Langeland og Region Syddanmark. FynBus formulerede vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift. Årets væsentligste begivenheder Allerede inden året overhovedet var i gang, var der fra organisationens side fokus på de udfordringer, man vidste, ville komme til at dominere indsatsen i Således var 2010 året, hvor det omfattende trafikplanarbejde for de fynske kommuner og regionen, der var sat i gang i 2009, skulle stå sin prøve. En 35 % reduktion af de regionale køreplantimer skulle implementeres i det regionale trafiksystem med de afsmittende effekter, som disse reduktioner ville få for kørslen i de fynske kommuner. Tillige med det regionale køreplanskifte var 1. august også tidspunktet, hvor en ny regional kontrakt skulle træde i kraft, hvilket kunne komme til at betyde et operatørskifte, samtidig med at hele den regionale buspark stod til udskiftning. Der var således masser af udfordringer at få øje på ved årets start, planlagte udfordringer, der skulle håndteres, tillige med de udfordringer, der dukkede op efterhånden, som året skred frem. Borgerdialog En af de kendte udfordringer for 2010 var at sikre en god kommunikation med brugere og borgere i forbindelse med det forestående køreplanskifte i august Rygter om store forandringer kunne i værste fald medføre usikkerhed, frustrationer og kundeflugt, og det skulle undgås. I januar måned indledte FynBus derfor en tæt dialog med borgerne omkring det forestående køreplanskifte. Kernen i al forandringskommunikation er svaret på spørgsmålet og hvad betyder det så for mig?, og det var lige præcis, hvad FynBus forsøgte at give svar på i dialogprocessen. Dialogen blev indledt via et webbaseret høringssite, hvor FynBus bad kunderne om at forholde sig til konkrete bud på, hvordan køreplanerne kunne komme til at se ud pr. august Ved at præsentere kunden for en færdig køreplan så tidligt i processen som muligt, fik FynBus del i de reaktioner, der normalt først ville fremkomme, når køreplanen var trykt og lå ude i bussen. Mange tusinde brugere var inde 6 og kommentere køreplanerne. Brugernes inputs var dermed medvirkende til at forædle den endelige køreplan, og samtidig fik FynBus gang i debatten med brugerne på et tidligt tidspunkt i processen. Dette var i høj grad medvirkende til at køreplanskiftet endte med at gå så godt, som det gjorde. Et andet afkast var, at FynBus gennem denne proces fandt en metode til at inddrage borgerne så tidligt og detaljeret som muligt i fremtidens køreplanlægning. Strategi for flere passagerer I perioden fra skal FynBus øge passagertallet med 15 %. Dette mål for passagervæksten vedtog bestyrelsen som en af de sine første gerninger, da den indledte den nye bestyrelsesperiode. FynBus strategi for flere passagerer identificerede en række fokuspunkter for 2010, hvor formålet var at tiltrække flere passagerer til den kollektive bustrafik på Fyn og øer. Strategien indeholdt konkrete initiativer, som, hvis de blev gennemført, ville kunne bidrage til at forøge passagertallet, herunder fortsat fokus på sikker drift, samt iværksættelsen af en lang række kundeorienterede initiativer. Ved årets slutning kunne FynBus ledelse konstatere to glædelige resultater:

7 Det ene var, at listen over initiativer rent faktisk var blevet gennemført, og det andet var, at passagertallet for første gang i mange år atter var begyndt at stige. Æren for passagerstigningen kan tilskrives mange faktorer, men FynBus er dog ikke i tvivl om, at forøget fokus på drift og kunder har været medvirkende årsager. Sikker drift gav øget kundetilfredshed Et af de steder, hvor det tydeligt afspejler sig, hvis busserne over en periode ikke har kørt til tiden, er, når FynBus gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser og spørger kunderne om deres syn på busturen. Det sker flere gange om året, nemlig i forbindelse med den årlige kundetilfredshedsundersøgelse i marts, samt i forbindelse med de kvartalsmæssige undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med de såkaldte incitamentskontrakter. I 2010 begyndte det atter at gå den rigtige vej efter et alvorligt dyk i Således kunne FynBus henover året konstatere, at kundernes almene tilfredshed med FynBus var i fremgang, ligesom kundernes tilfredshed med busturen, med chaufførens kundeservice og med overholdelsen af køreplanen fulgte en generel forbedring af den daglige drift. I efteråret 2010 oprettede Fyn- Bus en særlig kvalitetsenhed, der under trafikvagten har fokus på den daglige busdrift og på at få løst alle opståede problemer med det samme. Kundefokus Selvom fokus på sikker og stabil drift også optog FynBus i 2010, var kunderne udset som særligt fokusområde. Dels handlede det om at fastholde eksisterende kunder ovenpå en periode med tilbagegang og ikke mindst på grund af sommerens forestående køreplanskifte, og dels handlede det om at nå ud til gruppen af nye kunder. I løbet af første halvdel af 2010 iværksatte FynBus flere initiativer, der alle knyttede sig til de eksisterende kunder, herunder etablering af BusAlarm.dk, udvidelse af sms -billetten, relancering af KVIKkort, etablering af mobil natbuskøreplan, fremstød for Erhvervskortet og en indsats omkring kundeloyalitet. I anden halvdel af 2010 skiftede fokus til også at indbefatte arbejdet med at få nye kunder i busserne. Her omfattede rækken af initiativer markedsføring af fabriksnye regionalbusser, nålestikskampagner rettet mod byer med stort pendlerpotentiale, markedsføring af nye takstprodukter herunder Odense for en 10 er, pensionistrabat, weekendbillet og forøget pendlerrabat ved PBS-aftale, den såkaldte 10+2-ordning. Overordnet set var det nye, som 2010 bragte på denne front, en mere markedsorienteret tilgang til kunderne, hvor erkendelsen af kundernes forskellighed og forskellige behov skal hjælpe FynBus til at give kunderne det, som kunderne efterspørger. Billigere busser gav flere passagerer Indenfor kollektiv trafik er det ofte til diskussion, hvad 7 prisen betyder for antallet af passagerer. I samarbejde med Odense Kommune igangsatte FynBus pr. 1. august 2010 et forsøg med takstnedsættelser. Siden 1. august har det været muligt for en voksen at rejse i hele Odense Kommune for ti kroner, blot det skete med et KVIKkort eller et Værdikort. Forsøget løber frem til udgangen af juli 2011, men halvårsstatus var ganske positivt, nemlig en stigning i både antallet af kunder og samlede indtægter. Også på andre områder har markedet reageret positivt. Mange folkepensionister har tilmeldt sig KVIKkortet, efter at FynBus indførte tidsdifferentieret pensionistrabat. Rejser pensionisten udenfor myldretiden, gives der 60 % rabat på busturen, og dermed har FynBus genindført pensionistrabatten på enkeltrejser, som bortfaldt, da taksterne blev harmoniseret i august KVIKkort-tiltaget i Odense og genindførslen af pensionistrabatten er således begge gode eksempler på initiativer, der har medvirket til passagerfremgangen på Fyn i Store planopgaver En hel del tråde skulle i planmæssig sammenhæng samles i løbet af Implementeringen af de regionale principper medførte reelt, at alle FynBus køreplaner skulle gås efter og tilpasses for at sikre sammenhæng i hele trafiksystemet. Ændringer i den regionale buskørsel fik naturligvis også konsekvenser for den lokale betjening. I flere områder medførte den ændrede regionale betjening oprettelsen af såkaldte fælleskommunale

8 ruter, hvor finansieringen deles af to eller flere kommuner, og hvor formålet er at sikre fortsat busbetjening primært for skoleelever og erhvervspendlere. nået et langt stykke, blandt andet i form af bedre driftsstatistikker og færdiggørelse af arbejdet med en endelig indtægtsfordelingsmodel. der indkom tilbud fra i alt 25 vognmænd, omfattende i alt 325 vogne. I forhold til tilbudspriserne fra 4. udbud skønnes det, at 5. udbud indebærer en reduktion af priserne for kørsel på ca. 1,5 %. Nye regionale busser Den 1. august blev samtlige regionale busser udskiftet med nye FynBus-grønne, miljøvenlige busser med laventré-adgang, så både ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere nu er sikret bedre adgang til busserne. Selvom busserne ligner bybusser, er der tale om landevejsbusser, der er bygget til både højere hastigheder og længere køreafstande. Busserne overholder højeste miljøstandard og er tillige alle udstyret med realtidsinformation og skærme, hvilket på længere sigt skal give kunderne bedre trafikinformation, samt adgang til nyheder, vejr og lettere underholdning, Fordeling af indtægter En af kollektiv trafiks store udfordringer har altid været at sikre den korrekte fordeling af indtægterne. Denne udfordring besværliggøres af mangel på data. Traditionelt er indtægtsfordelingen blevet opgjort på baggrund af tællinger i busserne på udvalgte dage, men som det første trafikselskab herhjemme har FynBus siden 2007 udnyttet sine registreringer fra de elektroniske billetsystemer til fordeling af indtægter til ejerkredsen. I løbet af 2010 har projektet taget endelig form, og status ved udgangen af året er, at FynBus nu er klar til at bruge sin indtægtsfordelingsmodel, når 2010 skal afregnes og afsluttes. Telekørsel I kølvandet på implementeringen af de regionale principper og i forbindelse med et ønske om omfordeling af kommunernes ressourcer, opstod der i flere kommuner behov for at kunne erstatte buskørsel med telekørsel på ydertidspunkterne. Telekørsel viste sig at være en oplagt løsning, og tilbuddet er nu udbredt på en stor del af Fyn. Fra 1. august 2010 overtog SBH også administration og planlægning af telekørsel i Nyborg, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nordfyns samt for Region Syddanmark. I perioden frem til årsskiftet var der udført i alt teleture. Data FynBus investering i elektronisk billettering er for alvor begyndt at give afkast i form af en lang række forskellige nyttige datas. De store mængder data, der hver dag registreres fra bussernes billetteringsudstyr, sendes til FynBus, og giver adgang til vigtig information om bussernes punktlighed, kundernes billettering, indtægternes fordeling og så videre. Alt sammen data der kan hjælpe med at give bedre køreplaner, bedre budgetter og hurtigere indsats i forbindelse med systematiske driftsforstyrrelser. I 2010 er arbejdet med at nyttiggøre dataene SBH Handicapkørsel (SBH) er et tilbud til kunder, der ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik. Ordningen omfatter ca kunder, visiteret af kommunerne, og i 2010 er der kørt i alt ture. Specialkørsel (Anden Kørsel) omfatter lægekørsel, genoptræningskørsel, aktivitetskørsel, -kørsel, elevkørsel og telekørsel. I 2010 er der kørt ca ture i 9 ud af de 10 kommuner. Kontraktstart efter 5. udbud var 1. oktober 2010, og God entreprenørdialog Flere kunder i busserne kræver god dialog. Dialogen og dermed samarbejdet mellem busentreprenører og trafikselskab har været tæt og intens i Fokus på kvalitet kræver frem for alt god og vedvarende opfølgning. Jævnlige møder med alle entreprenører har været med til at sikre sammenhæng i kvalitetsarbejdet, og at problemer med driften blev håndteret med det samme. 8

9 Rute 810, Klogebussen Et af de tiltag, som blev etableret i 2010, var rute 810. Bussen kører mellem Sydfyn og Odense og blev til efter henvendelse fra ansatte på Syddansk Universitet, bosat i Svendborg og omegn. De ønskede en direkte forbindelse mellem Sydfyn og Odense, og de indledende undersøgelser dokumenterede da også et reelt kundepotentiale. Bussen kører et antal begrænsede afgange, der koncentrerer sig om myldretiden. Ruten er iværksat som forsøgsrute, og Region Syddanmark finansierer drift og markedsføring. Forsøget evalueres i sommeren Frem mod 2011 I 2011 er der fortsat fokus på kvalitet og kundefokus. Det handler om at sikre, at busserne opfylder kundernes forventninger i forhold til den daglige kørsel, og at FynBus samtidig sikrer udviklingen af relevante tilbud til kunderne. Inddragelse af chauffører og kunder vil spille en stor rolle for FynBus i 2011, hvor der venter en lang række nye udfordringer, ikke mindst set i lyset af de forandringer der finder sted på skoleområdet i kommunerne. Flere erhvervspendlere i busserne FynBus har iværksat en række indsatser for at øge antallet af erhvervspendlere. I løbet af 2010 har FynBus henvendt sig til næsten fynske virksomheder for at indlede dialog om Erhvervskortet, som er muligheden for at give medarbejderne buskort med bruttoløntræk. Herudover har FynBus indledt tæt dialog med de største fynske virksomheder med henblik på at gå i dialog med medarbejderne for at få undersøgt, hvad der skal til for at flere bruger bussen. Endelig har FynBus etableret tiltaget Grøn Pendler, der er en slags partnerskab med fynske virksomheder omkring kollektiv trafik. Alle tre tiltag har som formål at skaffe viden om potentielle kunder for at få flere til at vælge bussen frem for bilen. 9

10 Selskabsoplysninger Selskabet FynBus Tolderlundsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Oprettet: 1. januar 2007 Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar december Ledelse Bestyrelse Carsten Hyldborg Jensen, direktør Torben Andersen, formand Lasse Krull, næstformand William Jensen, bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, bestyrelsesmedlem Kasper Westh, bestyrelsesmedlem Niels Bebe, bestyrelsesmedlem Kim Johansen, bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, bestyrelsesmedlem Bjarne Møller Petersen, 1. suppleant Peter Lund 2. suppleant Niels Peter Ellegaard, 3. suppleant Revision BDO Kommunernes Revision Fælledvej Odense C 10

11 Hoved og nøgletal Oversigt over væsentlige Regnskab Regnskab Regnskab økonomiske nøgletal (1.000 kr.) Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Resultat i alt (- = overskud) Balance, aktiver Anlægsaktiver Øvrige omsætningsaktiver Likvider Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld

12 Årsregnskab 2010 Anvendt regnskabspraksis Generelt Trafikselskabet FynBus er en offentlig virksomhed ejet af kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø samt Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ISM ændret på følgende områder: Ændring af opgørelser Det omkostningsbaserede regnskab og pengestrømsopgørelsen udgår. Pengestrømsopgørelsen erstattes af en finansieringsoversigt. Bunkning af aktiver Fra og med 2010 selskabets regnskabspraksis ændret, så registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen håndteres således: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenlignings- og nøgletal. Forholdet har ikke nogen indvirkning på selskabets regnskabsopgørelse for Anvendt regnskabspraksis er desuden fraveget vejledningerne fra ISM i forbindelse med selskabets styring af eksternt finansierede projekter, idet projekter periodiseres, såfremt projekterne strækker sig over flere regnskabsår. Modtagne tilskud, der endnu ikke er anvendte på balancetidspunktet, men forventes anvendt i det kommende regnskabsår optages som kortfristet gæld, mens afholdte udgifter, der forventes inddækket af tilskud i det kommende regnskabsår optages som tilgodehavende. Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 12

13 Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes Præsentation i udgiftsregnskabet Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Immaterielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. 13

14 Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetiderne er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ligger i følgende intervaller: Bygninger år Andre bygninger (endestationer) år Leasede aktiver 5-10 år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar 5 år IT-udstyr mv. 3 år Immaterielle anlægsaktiver 3 år Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor FynBus har alle væsentlige risici og fordele for-bundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid for det pågældende aktiv. Materielle og immaterielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle og immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Grunde og bygninger Bygninger og grunde indregnes til bogførte værdier med fradrag af afskrivninger. Disse værdier kommer fra delingsaftalerne vedrørende FynBus fra Fyns Amt henholdsvis Odense Kommune. Nye anlæg indregnes til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde. FynBus har en ejerandel på 3,72% af ejer-foreningen Odense Banegård. Ejerandelen er med udgangs- 14

15 punkt i delingsaftalen optaget til 0 kr. Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som FynBus har medejerskab til, indgår i balancen til anskaffelsespris. Omsætningsaktiver - Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender, og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver likvide midler Likvide midler omfatter - udover kontante beholdninger og indestående i pengeinstitutter - værdien af obligationsportefølje, som administreres af pengeinstitut. Værdien heraf er opgjort til aktuel markedsværdi på balancedagen inkl. vedhængende renter. Egenkapital Det er ejernes intention, at selskabets drift skal hvile i sig selv. I forbindelse med årsregnskabets godkendelse i bestyrelsen, træffes beslutning om eventuel alternativ finansiering/disponering af årets resultat. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er i forbindelse med delingsaftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Dette er senest sket pr

16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. FynBus anvender dog en pensionsalder på 63½ år således at de indregnes ud fra samme forudsætninger, som der er overdraget med fra Odense Kommune. Fra 2008 er der sket forsikringsmæssig afdækning af den fremadrettede pensionsforpligtigelse for tjenestemænd overført fra Odense Kommune. For administrative tjenestemænd, er der i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt, hensat 20,3 % af den pensionsgivende løn til tjenestemandspensioner. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld herunder skyldige feriepenge, måles til nominel værdi. Skyldige feriepenge er opgjort på baggrund af en af KMD konkret foretagen beregning for de personer, der var ansat ultimo regnskabsåret. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 16

17 ÅRSREGNSKAB

18 Driftsregnskab Noter Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab 2010 Revideret budget 2010 Regnskab Driftsindtægter Driftsudgifter Driftsresultat før finansiering (- = overskud) Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Anlægsudgifter Resultat i alt (- = overskud)

19 Balance Noter Aktiver (1.000 kr.) Ultimo 2010 Ultimo 2009 Anlægsaktiver 5 Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar mv Anlæg under udførelse Materielle/immaterielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 6 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Noter Passiver (1.000 kr.) Ultimo 2010 Ultimo Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Passiver i alt Kautions- og garantiforligtelser udgør tkr. 19

20 NOTER

21 Note 1 Driftsindtægter (1.000 kr.) Regnskab Revideret Regnskab Udgiftsbaseret 2010 budget Busdrift Handicapkørsel Eksternt finansierede projekter* Driftsindtægter i alt Note 2 Driftsudgifter (1.000 kr.) Udgiftsbaseret Regnskab 2010 Revideret budget 2010 Regnskab 2009 Busdrift Handicapkørsel Eksternt finansierede projekter* Driftsudgifter i alt * Forskellen mellem indtægter og udgifter projekter skyldes egenfinansiering af projekter på tkr. 338 samt et anlægsprojekt på tkr Note 3 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte FynBus Område Administration Odense Bybusser FynBus i alt I alt 98,2 61,3 159,5 Af de 59 medarbejdere i Odense Bybusser, er 13 medarbejdere udlånt til Tide Bus Danmark A/S De samlede lønudgifter i 2010 udgjorde ( kr.) 21

22 Note 4 Anlægsudgifter (1.000 kr.) Immaterielle anlæg m.v.: Driftsoptimering og KVIKkort Grunde og bygninger Endestationsbygning, Gørtlervej Odense Tekniske anlæg m.v. Billeteringsudstyr og klimaanlæg Inventar m.v. Server Anlæg underudførelse Udstyr til busser og diverse it-projekter I alt Regnskab Revideret Regnskab 2010 budget

23 Note 5 Immateri- Materielle elle anlægs- anlægs- Immateriell aktiver aktiver Anlægsaktiver e anlægs- under Grunde og Tekniske under (1.000 kr) aktiver udførelse bygninger anlæg mv. Inventar mv. udførelse I alt Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Ned- og afskrivninger Korrektion tidligere år Årets afskrivninger Afskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Heraf finansielt leasede aktiver Afskrivning (antal år) 3 år år 5-10 år 3-5 år Ejendomsvurderingen 2009 på Gammelsø 6, Odense udgør tkr. Ejerlejlighed i Odense Banegårdscenter er undtaget fra vurdering. FynBus ejerandel udgør 3,72%. Ved åbningsbalancen 1/ er ejerlejligheden værdisat til 0 kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus Kundecenter. 23

24 Note 6 Regnskab Regnskab Tilgodehavender (1.000 kr.) Tilgodehavender, kommuner Tilgodehavender, Region Syddanmark Øvrige tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i alt Note 7 Regnskab Regnskab Likvide beholdninger (1.000 kr.) Odense Bybusser, drift Øvrige FynBus, drift Pensionsmidler - bankkonto og obligationer Likvide beholdninger Finansieringsoversigt (1.000 kr.) Regnskab 2010 Regnskab 2009 Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: +/- Årets resultat +/- låneoptagelse /- ændring i kortfristede tilgodehavender /- ændring i kortfristede gældsforpligtelser /- indbetalinger vedrørende finansielle anlægsaktiver /- Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Likvide beholdninger ultimo

25 Note 8 Regnskab Regnskab Egenkapital (1.000 kr.) Primo Primoreguleringer: Regulering af finansiering Odense Kommune Regulering afskrivninger busser tidligere år Årets reguleringer: 0 0 Finansisering af fællesudgifter Investering i anlægsaktiver Årets afskrivninger anlægsaktiver Regulering leasingforpligtelse Regulering feriepengeforpligtelse Regulering henlæggelse tjenestemandspension /- Årets resultat Ultimo Note 9 Regnskab Regnskab Langfristet gæld (1.000 kr.) Leasinggæld Langfristet gæld i alt Note 10 Regnskab Regnskab Kortfristet gæld (1.000 kr.) Kommuner Løn Anden gæld: - Skyldige feriepenge Øvrig gæld Kortfristet gæld i alt

26 Note 11 Regnskab Regnskab Hensættelser (1.000 kr.) Hensatte forpligtelser primo Betalte pensioner Pensionshensættelse, administrativt personale Indbetaling vedr. ansatte tjenestemænd Øvrige hensættelser Hensatte forpligtelser ultimo Note 12 Almindelige kautions- og Regnskab Regnskab garantiforpligtelser (1.000 kr) Huslejeforpligtelser Operationel leasing af kontormaskiner Forpligtelser i henhold til indgåede entreprenørkontrakter Kautions- og garantiforpligtelser i alt

27 BEMÆRKNINGER

28 Bemærkninger til budgetafvigelser Bevilling / budget (1.000 kr.) Regnskab Revideret (udgiftsbaseret) 2010 budget 2010 Afvigelser Indtægter Udgifter Renteindtægter Anlægsudgifter Resultat (- = overskud) Indtægter: Afvigelsen på 5,9 mio. kroner i mindre indtægter kan henføres til: Busdrift incl. Odense Bybusser og teletaxa: Indtægter fra rejsehjemmel er 8,6 mio. kroner højere end budgetteret. Tilskud fra ejerkredsen til busdriften er 16,8 mio. kroner mindre end budgetteret. Reklameindtægter i Odense Bybusser er realiseret 0,1 mio. kroner mindre end budgetteret. Egenfinansiering projekter på 0,3 mio. kroner er ikke budgetteret. Handicap og Specialkørsel: Passagerindtægter til Handicap og Specialkørsel er 0,3 mio. kroner mere end budgetteret. Tilskud til Handicap og Specialkørsel er 4,1 mio. kroner mindre end budgetteret. Tjenestemandspensioner: Under tjenestemandspensioner er huslejen til Gammelsø 0,3 mio. kroner mindre end budgetteret. Eksternt finansierede projekter: Indtægter fra Region Syddanmark og Staten i forbindelse med projektarbejde er realiseret med 6,2 mio. kroner. Der har ikke været budgetteret hermed. Udgifter: Afvigelsen på 10,7 mio. kroner i mindre udgifter kan henføres til: Busdrift inkl. Odense Bybusser og teletaxa: Bruttoudgifter busdrift (excl. Odense Bybusser) er realiseret med 9,1 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet kan henføres til reduceret afregning af dieselkompensation og lavere udgifter til variabel kørsel og forbrug af teletaxa. Driftsudgifter hos Odense Bybusser er realiseret med 2,6 mio. mindre end budgetteret. Beløbet kan primært henføres til besparelser på lønninger. Fællesudgifterne under busdriften (excl. renter) er 0,6 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet sammensætter sig væsentligst af reduktion i udgifter der kan henføres til anlægsudgifter på 1,9 mio. kroner, hvilket modsvares af øgede salgsudgifter til KVIKkort og medfinansiering af eksternt finansierede projekter. Handicap- og Specialkørsel: Entreprenørudgifterne under handicapkørsel og anden kørsel er 2,2 mio. kroner mindre end det budgetterede. Fællesudgifterne og administrationsgebyr under handicapkørsel og anden kørsel er 1,6 mio. kroner mindre end budgetteret. 28

29 Tjenestemandspension: Pensionsudbetalingerne har været 0,2 mio. kroner højere end budgetteret. Eksternt finansierede projekter: Udgifter til projekter finansieret af Staten og Region Syddanmark har været 5,1 mio. kroner, som ikke har været budgetteret. Renter Afvigelsen udgør 1,9 mio. kroner i merindtægter. Afvigelsen kan henføres til Bedre forrentning af midler fra pensionsindeståendet til tjenestemænd med 1,2 mio. kroner. Dårligere forrentning af renteindtægterne til FynBus udviklingspulje med 0,3 mio. kroner, grundet lavere renteniveau end budgetteret. Lavere renteudgifter til driftskreditter med 1,0 mio. kroner, primært grundet lavere renteniveau end budgetteret. Anlægsudgifter: Afvigelsen udgør 2,9 mio. kroner i merudgifter. Afvigelsen kan henføres til: Løbende udgifter i driften, der ikke er budgetteret som anlægsudgifter med 1,9 mio. kroner. Udgifter til et eksternt finansieret projekt omkring driftsoptimering af FynBus software med 1,4 mio. kroner, som der ikke har været budgetteret med. Investering i billetteringsudstyr blev 0,4 mio. kroner mindre end budgetteret. Resultat: Resultatet udviser et samlet overskud efter ejerbetaling på 3,3 mio. kroner, hvilket er 3,9 mio. kroner større end budgetteret. 29

FYNBUS Regnskab 2009-1 -

FYNBUS Regnskab 2009-1 - FYNBUS - 1 - INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE: CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: REGNSKABSÅR: DIREKTØR

FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE:   CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: REGNSKABSÅR: DIREKTØR 34 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABET FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ 9 5 ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE: E-MAIL: CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: SÅR: 63 11 22 66 12 95 64 WWW.FYNBUS.DK FYNBUS@FYNBUS.DK 29 97 99 44

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsoplysninger. Fælleskøkkenet Elbo I/S Tingvejen 31 7000 Fredericia. Telefon: 7210 5290 Fax: 7210 5289 anton.rechnagel@fredericia.

Selskabsoplysninger. Fælleskøkkenet Elbo I/S Tingvejen 31 7000 Fredericia. Telefon: 7210 5290 Fax: 7210 5289 anton.rechnagel@fredericia. Årsregnskab 2011 Indhold Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Den uafhængige revisors påtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 8 Udgiftsbaseret resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere