Regnskab. Regnskab /42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab. Regnskab 2009 1/42"

Transkript

1 Regnskab 2009 Regnskab /42

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt God bogføringsskik Ændringer i anvendt regnskabspraksis DRIFTSREGNSKAB Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation i omkostningsregnskabet Ekstraordinære poster Bemærkninger til regnskabet BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Øvrige materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktivers forventede levetid er vedtaget som følgende: Finansielt leasede anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Omsætningsaktiver - varebeholdninger Omsætningsaktiver - grunde og bygninger Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Egenkapital Finansielle gældsforpligtigelser Hensatte forpligtigelser Skyldige Feriepenge Eventualforpligtelser, kautions- og garantiforpligtelser Op- / Nedskrivninger PENGESTRØMSANALYSE NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE UDGIFTSREGNSKABET MED TILHØRENDE BEMÆRKNINGER GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB Resultatet af regnskab Indtægter Driftsudgifter Renter Anlæg Forsyningsvirksomhederne Finansiering SAMMENFATNING Finansiel situation Balancen Afslutning DIVERSE REGNSKABSOVERSIGTER BEMÆRKNINGER TIL - DIVERSE REGNSKABSOVERSIGTER OMKOSTNINGSREGNSKAB OMREGNINGSTABEL PENGESTRØMSANALYSE BALANCE 2009 (FINANSIEL STATUS) NOTER Anlægsoversigt (Note 1) Aktier, andelsbeviser og ejerandele (Note 2) Langfristede tilgodehavender (Note 3) Udvikling i egenkapital (Note 4) Langfristet gæld (Note 5) HOVEDOVERSIGT, TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT OG BALANCE PERSONALEOVERSIGT KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSER EVENTUALFORPLIGTIGELSER M.V OVERFØRSELSBELØB FRA 2009 TIL Regnskab /42

3 2. Kommuneoplysninger Kommune Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: ww.holbaek.dk Holbæk Regnskabsår:1. januar 31. december 2009 Byråd Søren Kjærsgaard Borgmester Louise du Plessis de Richelieu 1. viceborgmester Sine Agerholm 2. viceborgmester Marie-Louise Jensen Carsten Andersen Christian Ahlefeldt-Laurvig Rasmus Brandstrup Larsen Pernille Kruse Andersen Bjarne Kongsted Søren Christensen Peter Sørensen Steen Klink Søren Harboe Rasmussen Jens Güthler Kristiansen Carsten Fink Ole Brockdorff Kangatharan Kandasamy Jørgen Peter Jensen Jørgen Topsøe Jensen Finn Martensen Amalie Liljetoft Pedersen Emrah Tuncer Erik Just Pedersen Bjarne B. Hansen Kenny Jensby Jørn F. Christensen Agnete Dreier John Harpøth Jens Munch-Steensgaard Jan Sohn Inge Riis Langseth Direktion Hans Søie Kommunaldirektør Erik Kjærgaard Andersen direktør Kenn Thomsen direktør Lisbeth Moltzen direktør Anders Asmind Andersen direktør Revision BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th 4000 Roskilde Regnskab /42

4 3. Anvendt regnskabspraksis Generelt Holbæk Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk datoudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, øvrigt materiale og relevante oplysninger der er nødvendige for at kunne følge kontrolsporet således, at hver enkelt regnskabspost kan opløses i de tal, som de er sammensat af Ændringer i anvendt regnskabspraksis Som følge af nye udmeldinger fra ISM er det fra og med 2009 blevet et krav, at private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på kr eller derover der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således: aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagspris) der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer der foretages løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid Ændringen har bevirket, at der i løbet af 2009 er optaget en passivpost på tkr og at der i omkostningsregnskabet er afskrevet kr Regnskab /42

5 3.2 Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører jfr. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendt af kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 25. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller ibrugtaget Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau Præsentation i omkostningsregnskabet Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet indeholder en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af de regler der er beskrevet i Årsregnskabsloven. Formålet med resultatopgørelsen er, at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende. Regnskab /42

6 3.2.5 Bemærkninger til regnskabet Styrelseslovens fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen ikke er realiseret. 3.3 Balancen Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede levetider. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer, leasingaftaler, tingbogsattester m.v. I omkostningsregnskabet udgiftsføres anlægsaktiver med anskaffelsessum under kr i anskaffelsesåret. Udgifter over kr , der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Der afskrives ikke på materielle anlæg under opførelse. Afskrivning påbegyndes først i det år, hvor færdiggørelse og ibrugtagning finder sted. Som hovedregel er aktiverne fra de 5 gamle kommuner revurderet pr. 1/1-07 således, at de er registreret og værdiansat ud fra samme principper. Nævnte harmonisering er dog ikke gennemført på forsyningsområdet, idet samtlige områdets aktiver bliver overført til forsyningsselskaberne i forbindelse med den lovpligtige selskabsdannelse pr. 1. januar Således er værdiansættelserne på hele forsyningsområdet uændret set i forhold til tidligere år ligesom konsekvenserne af selskabs-dannelsen ikke er indarbejdet i regnskabet for Regnskab /42

7 3.3.2 Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 ( ) og er via en vurdering af restlevetid og tilbagediskontering reguleret til en værdi, der svarer til værdien af afskrivningerne i resten af bygningens levetid. Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Holbæk Kommune har iværksat et større arbejde med registrering af de kommunale bygningers vedligeholdelsestilstand. Når denne registrering er tilendebragt, vil der for de enkelte ejendomme blive foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt indgangsværdien i åbningsbalancen 1/1-07 er fastsat med en korrekt levetid således, at den værdi bygningen er registreret til, giver et retvisende billede. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive korrigeret herfor Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg registreres som et samlet anlæg, hvilket især vil være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller som en væsentlig modernisering eller udvidelse Materielle anlægsaktivers forventede levetid er vedtaget som følgende: Administrationsbygninger, skoler, institutioner, pavilloner m.v år Ledninger og Tekniske anlæg og installationer Maskiner og inventar IT-udstyr m.v. Patenter, rettigheder, licenser til bl.a. software m.v år 3-5 år 3 år 5 år Regnskab /42

8 3.3.5 Finansielt leasede anlægsaktiver De finansielt leasede aktiver skal indregnes i lighed med andre anlægsaktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Leasingaktiver skal registreres og afskrives efter samme regler som øvrige materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at Holbæk Kommune vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid Immaterielle anlægsaktiver Kun immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og med et beløb større end kr indregnes som anlægsaktiv Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-poster hertil. Ændringer i forventede tab på langfristede tilgodehavender fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskabet Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af selskaber som Holbæk kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31, december og for ikke noterede aktiver og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Værdien på obligationer er indregnet til kursværdien pr. 31. december. Regnskab /42

9 3.3.9 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Alle varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter de samme varekategorier, hvis de registreres på samme funktion. Varebeholdninger på under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatel-grænsen på kr. Varelagre under kr. registreres ikke. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der afskrives ikke på denne kategori Omsætningsaktiver - grunde og bygninger De grunde og bygninger Holbæk kommune besidder med videresalg for øje, er indregnet til kostpris, den offentlige ejendomsvurdering eller en af Byrådet vedtaget salgspris, såfremt denne er kendt. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagskursen på balancedagen Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med Finansielle gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandør, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Regnskab /42

10 Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtelsen over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Det gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, foretages der således en aktuarmæssig opgørelse af forpligtelsen hvert 5. år. Opgørelse af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år. I omkostningsregnskabet fordeles der et kalkulatorisk tillæg til lønudgiften beregnet som 20,3% af den årlige pensionsgivende løn. Lærere i den lukkede gruppe omhandler tjenestemandsansatte lærere, hvor pensionsforpligtelsen ligger hos staten fra lærerens 63½ år, mens forpligtelsen indtil 63½ år ligger hos kommunen. Den årlige pensionsudbetaling neutraliseres i omkostningsregn-skabet ved, at den hensatte forpligtelse nedskrives med den samlede udbetaling. Der vil som minimum hvert 5. år blive foretaget en ny beregning af den hensatte forpligtelse. Herudover er der hensat beløb vedrørende bonusbetaling vedr. pilotjobcentre, indgående fratrædelsesaftaler, fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, erstatninger ved arbejdsskader, miljøforpligtigelser, reetablering i forbindelse med lejemål samt øvrige væsentlige retlige eller faktiske forpligtelser, som kommunen på balancedagen er bekendt med Skyldige Feriepenge Fra regnskabsåret 2008 har kommunen optaget skyldige feriepenge i balancen. Der er pr. 1/1-08 optaget en forpligtelse i regnskabet med modpost hertil på egenkapitalen. Ændring i feriepengeforpligtigelsen fra primo til ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. Afregning til feriefonden indgår med samme beløb i omkostningsregnskabet som i udgiftsregnskabet. Der tages ikke højde for overført ferie fra det ene år til det andet da det forudsættes, at ligge på nogenlunde samme niveau fra år til år. Ligeledes foretages der ingen korrektioner vedr. medarbejdere, der i årets løb er flyttet internt i organisationen Eventualforpligtelser, kautions- og garantiforpligtelser Afgivne garantier og forpligtigelser indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelsen over kautions- og garantiforpligtelser i årsregnskabet. Verserende retssager samt væsentlige fremsatte krav i øvrigt omtales under eventualforpligtelser Op- / Nedskrivninger Op- og nedskrivninger skal under alle omstændigheder foretages under hensyntagen til forsigtighedsprincippet en udgift registreres når den truer, og en indtægt når den realiseres. Regnskab /42

11 3.4 Pengestrømsanalyse Pengestrømsanalysen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Pengestrømsanalysen viser den samlede likviditet for både det skatte- og bruger-finansierede område. 3.5 Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang der er væsentlige forhold, som bør belyses og/eller ISM her stillet krav om noteoplysninger/ regnskabsbemærkninger. Regnskab /42

12 4. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger Regnskab 2009 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget - Regnskab Korr. Budget - Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter , , ,1 6,1 0,2 Generelle tilskud, mv. -886,4-917,2-925,0-38,6-7,8 indtægter i alt , , ,1-32,5-7,6 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.524, , ,5 136,1 13,4 - Økonomiudvalget 336,2 329,4 328,8-7,4-0,6 - Udvalget for Børn 1.132, , ,9 81,0 7,6 - Udvalget for Voksne 805,3 853,9 873,9 68,6 20,0 - Udvalget for Klima og Miljø 115,1 117,6 111,1-4,0-6,5 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 20,8 22,0 19,8-1,0-2,2 - Udvalget for Kultur og Fritid 114,1 117,9 113,0-1,1-4,9 Overførsler 520,0 556,7 560,6 40,6 3,9 - Udvalget for Børn 11,2 12,8 12,9 1,7 0,1 - Udvalget for Voksne 55,2 57,6 56,4 1,2-1,2 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 453,6 486,3 491,3 37,7 5,0 Driftsudgifter i alt 3.044, , ,1 176,7 17,3 RENTER M.V. 29,9 28,4 18,9-11,0-9,5 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -228,3-95,3-95,1 133,2 0,2 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget 25,0 32,0 30,0 5,0-2,0 Udvalget for Børn 129,2 72,1 83,2-46,0 11,1 Udvalget for Voksne 11,0 14,7 9,7-1,3-5,0 Udvalget for Klima og Miljø 11,9 11,7 7,3-4,6-4,4 Udvalget for Kultur og Fritid 4,8 4,4 2,5-2,3-1,9 Sum anlæg 181,9 134,9 132,7-49,2-2,2 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 0,0 9,4 13,8 13,8 4,4 Salg af grunde (incl. havnen) 0,0 0,0-12,9-12,9-12,9 Salg af ejendomme -0,4-0,4-0,4 Anlægsudgifter i alt 181,9 144,3 133,2-48,7-11,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -46,4 49,0 38,1 84,5-10,9 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift -39,1-39,1-31,3 7,8 7,8 Anlæg 38,9 8,6 12,4-26,5 3,8 Forsyningsvirksomhed -0,2-30,5-18,9-18,7 11,6 I alt forsyningsvirksomhed -0,2-30,5-18,9-18,7 11,6 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -0,2-30,5-18,9-18,7 11,6 C. RESULTAT I ALT -46,6 18,5 19,2 65,8 0,7 Regnskab /42

13 Regnskab 2009 Opr. Korr. Opr. Korr. Budget - Budget - Budget Budget Regnskab Regnskab Regnskab D. FINANSIERING Låneoptagelse -10,7-21,3-21,3-10,6 0,0 Afdrag på lån 62,3 62,3 61,7-0,6-0,6 Finansforskydninger 16,3-41,5-123,9-140,2-82,4 Finansiering i alt 67,9-0,5-83,5-151,4-83,0 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 21,3 18,0-64,3-85,6-82,3 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,1 Regnskabsresultat (-forbrug/+tilgang) -21,3-18,0 64,3 Kursregulering 2,2 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) -67,0-66,6 Regnskab /42

14 4.1 Generelle bemærkninger til regnskab 2009 Hermed fremlægges Holbæk Kommunes tredje regnskab, Regnskab Dette regnskab vil i forhold til de tidligere regnskaber bære præg af, at diverse opstartsproblemer i forbindelse med kommunesammenlægningen d er overstået, så regnskabet vil nu ligne et normalt år. Det har blandt andet betydet, at der er søgt bevillinger til de øgede driftsudgifter m.v. Året 2009 har i høj grad været præget af Holbæk Kommunes dårlige økonomi. Til nærmere belysning af kommunens økonomi er nedenfor vist kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i perioden fra til Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning bliver negativ, skal kommunen have dispensation fra kassekreditreglen (bliver sat under administration) hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvilket betyder, at kommunens handlefrihed må forventes at blive noget begrænset. Som det fremgår af ovenstående kurve er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 373 mio.kr. den til 81 mio.kr. den eller et samlet fald i 2008 på 292 mio.kr. Faldet i 2008 fortsatte også ind i 2009, og var lavest med 6 mio.kr. den Fra den og til er den steget til 47 mio.kr. Regnskab /42

15 Samtidig med den dårlige likviditet primo 2009 (negativ kassebeholdning primo 2009 på 133,1 mio.kr.) var der også problemer med driften i 2009, hvor der tidligt på året forventes et merforbrug på 120 mio.kr. i forhold til budgettet. Til imødegåelse af en negativ 365-dages likviditet (kassekreditreglen) er likviditeten, i forhold til budgettet, blevet forbedret ved: Yderligere frigivelse af deponerede midler (forsyningsvirksomhedernes overskud fra 2007 og 2008, overskudslikviditet 2006 gl. kommuner) på 36 mio.kr., samt deponeringsfritagelse for Kanalstræde 2 (2. etape administration) og regulering af deponeringsbeløbet for 1. etape på i alt 19 mio.kr. Fremrykning af forfaldstidspunktet for forbrugsafgifter (vand, kloak, renovation, varme m.v.) i 2009 fra og til og De samlede indtægter fra afgifterne andrager i alt 168 mio.kr. eller 84 mio.kr. pr. rate. Reducering af kommunens anlæg, hvor kun igangsatte anlægsarbejder blev gennemført. Dette medførte en reduktion af anlæg på 63 mio.kr. 1% besparelse på samtlige lønkonti undtagen ældreområdet i 2. halvår Besparelse 14 mio.kr. Driftsoverførslen fra 2008 til 2009 på 48 mio.kr. skulle neutraliseres på den måde, at institutionerne samlet skulle overføre til tilsvarende beløb fra 2009 til Staten har til budget 2010 givet Holbæk Kommune et tilskud som vanskeligt stillet kommune på 14 mio.kr. heraf er de 9 mio.kr. dog udbetalt til kommunen i Midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2009 på 30 mio.kr. Salg af KMD, der i 2009 har givet kommunen en indtægt på 7 mio.kr. Ovennævnte ændringer samt en generel tilbageholdenhed har i 2009 medført, at den likvide beholdning er blevet forbedret med 66 mio.kr. således, at kassebeholdningen ultimo 2009 blev 67 mio.kr. (negativ) Resultatet af regnskab 2009 Inden regnskabsresultatet for 2009 bedømmes, skal det bemærkes, at supplementsperioden er blevet rykket 8 dage tilbage, så sidste frist for betaling af regninger m.v. var d Denne tilbagerykning kan have påvirket regnskabsresultatet i såvel negativ som positiv retning, da regninger til/fra kommunen kan være udgifts-/indtægtsført i det kommende regnskabsår, men henhører til Det skal samtidig bemærkes, at de afledte konsekvenser af selskabsdannelsen på forsyningsområdet (varme, vand, spildevand og renovation) med tilbagevirkende kraft til d ikke er indregnet i regnskabet 2009 (hverken udgiftsregnskabet eller omkostningsregnskabet), da man ikke på nuværende tidspunkt kender værdien af selskaberne, betingelserne for overtagelse af aktiver og passiver. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i regnskabet for Holbæk kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2009 viser et underskud på 19 mio.kr. Resultatet fremkommer ved summen af underskud på det skattefinansierede område på 38 mio.kr. og overskud på det brugerfinansierede område på 19 mio.kr. Det oprindelige budget opererede med et overskud på 46 mio.kr., der udelukkende kommer fra det skattefinansierede område, da det brugerfinansierede område skulle være udgiftsneutral (udgifter og indtægter lige store). Det korrigerede budget opererede med et underskud på 19 mio.kr. sammensat af et underskud på 49 mio.kr. på det skattefinansierede område og et overskud på 30 mio.kr. på det brugerfinansierede område. Regnskab /42

16 4.1.2 Indtægter De samlede indtægter har i forhold til budgettet fordelt sig således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Skatter kr Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Øvrige skatter og afgifter Grundskyld Skatter i alt Under anden skat pålignet visse indkomster og øvrige skatter var der forventet en samlet regulering vedr. tidligere år på 2,7 mio.kr., men der er indgået 0,3 mio.kr. Det skal bemærkes, at der i 2010 er indgået 1,3 mio.kr. vedr. dødsboer, som var forventet i Mindreindtægten fra grundskyld skyldes primært, at kommunen har måttet tilbagebetale ejendomsskat fra tidligere år p.g.a. omvurdering af jord og bygninger. Samtidig er grundlaget for 2009 også blevet reguleret som følge af omvurderingen. Generelle tilskud m.v. Refusion af købsmoms Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Generelle tilskud m.v. i alt Udgiften til købsmoms skyldes tilbagebetaling af købsmoms vedr. salg af grunde samt moms af huslejeindtægter. Merindtægten fra generelle tilskud i forhold til det oprindelige budget på 29,6 mio.kr. er fra midtvejsregulering af tilskuddene for Under særlige tilskud hidrører merindtægten på 10,2 mio.kr. fra tilskud til vanskeligt stillede kommuner for 2010 (9,1 mio.kr.), som er udbetalt i 2009 samt fra tilskud til renovering og nybygning af toiletter m.v Driftsudgifter Som det fremgår af regnskabet er merforbruget i forhold til det oprindelige budget på 176,7 mio.kr., og det kan henføres til nedenstående områder: Mindre- (-)/ merforbrug (+) Serviceudgifter: Udvalget for Børn 81,0 mio.kr. Udvalget for Voksne 68,6 mio.kr. Overførselsudgifter Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 37,7 mio.kr. Økonomiudvalg, Udvalg for Klima og Miljø og Kultur og Fritid -10,6 mio.kr. I alt -176,7 mio.kr. Regnskab /42

17 Under Udvalget for Børn, hvor der er et merforbrug på 81 mio.kr. i forhold til oprindelige budget, heraf 22,8 mio.kr. på børn og unge 6-16 år (folkeskoler, skolefritidsordninger, bidrag til private skoler og efterskoler m.v.), 9,5 mio.kr. til tidlig indsats (pædagogisk rådgivning, sprogstimulering, forebyggende foranstaltninger til børn og unge, hjælp til børn med nedsat funktionsevne), 14,5 mio. kr. til den gode anbringelse (udgifter til plejefamilier og opholdssteder, døgninstitutioner m.v.)og 34,8 mio.kr. på specialundervisning, -tilbud og anden undervisning (i folkeskolen, kommunale specialskoler og særlige dagtilbud og klubber). Det skal bemærkes, at der er givet tillægsbevillinger til udvalgets serviceudgifter på i alt 73,4 mio.kr. Udvalget for Voksne har et merforbrug på 68,6 mio.kr. i forhold til oprindelige budget, heraf 24,4 mio.kr. på ældreområdet (ældreboliger, pleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger), 41,7 mio.kr. på voksen/handicap og socialpsykiatri (pleje af ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning m.v., botilbud til midlertidigt ophold og aktivitets- og samværstilbud), 5,2 mio.kr. til forebyggelse og behandling af misbrug (behandling af alkoholmisbrugere og stofmisbrugere). Herudover har der været merudgifter til specialpædagogisk bistand, som er finansieret af sundhedsfremme og takstfinansierede enheder. Det skal bemærkes, at der er givet tillægsbevillinger til udvalgets serviceudgifter på 48,6 mio.kr. På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er merforbruget på 37,7 mio.kr. på beskæftigelsesområdet. Området omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og løntilskud til personer i fleksjob. Det skal bemærkes, at der er givet tillægsbevillinger til udvalgets overførselsudgifter på 32,6 mio.kr. Set under ét for Økonomiudvalg, Udvalg for Klima og Miljø og Kultur og Fritid har der i forhold til det oprindelige budget været et mindreforbrug på 10,6 mio.kr. Det er hovedsageligt under Økonomiudvalget, men det skal hertil bemærkes, at det blandt andet skyldes, at der under udvalget er afsat forskellige puljebeløb (barselspulje, trepartsmidler osv.), der senere er givet som tillægsbevilling til de forskellige udvalg. De samlede driftsudgifter er også påvirket af overførselsbeløbene fra det ene år til det andet. Overførslerne fra 2008 til 2009 var 48,5 mio.kr. hvorimod overførslerne fra 2009 til 2010 blev på 54,1 mio.kr.. Stigningen til 2010 på 5,6 mio.kr. kan skyldes opfordringen til enhederne/institutionerne om udskydelse af flest mulige udgifter p.g.a. kommunens dårlige økonomi (problemer med overholdelse af kassekreditregler). I forhold til det korrigerede budget (budget incl. overførsler fra 2008 til 2009) har der været et merforbrug på 17,3 mio.kr., og lægger man hertil overførslerne fra 2009 til 2010 (som reelt er et nettomindreforbrug i forhold til budgettet) på 54,1 mio.kr., har der netto været et merforbrug på 71,4 mio.kr., som der ikke er søgt bevillingsmæssig dækning for Renter Nettorenteudgiften vedrører følgende: Opr.budget Korr.budget Regnskab mio.kr Renter af likvide aktiver incl. kassekredit -3,0 2,0-2,3 Renter af tilgodehavender -1,8-9,1-9,3 Renter af udlæg vedrørende tilgodehavender 0,9 1,7 0,6 Renter af kortfristet og langfristet gæld 33,8 33,8 29,9 Renter i alt 29,9 28,4 18,9 Merindtægten på 11 mio.kr. hidrører fra salg af KMD for 7,3 mio.kr. og 3,9 mio.kr. som følge af lavere rentesats på eksisterende lån og, at lån er blevet hjemforetaget senere end forventet. Regnskab /42

18 4.1.5 Anlæg Mio.kr. Anlægsudgifterne på netto 133,2 mio.kr. har været til Økonomiudvalget DGI landsstævne ,4 Administrationsbygninger (ombygning, omrokeringer m.v.) 4,6 30,0 Udvalget for Børn Skoler (Tølløse, Vipperød, Østre, Søndre m.v.) 51,3 Daginstitutioner (Bernts Have, Lærkereden, Undløse, m.v.) 31,9 83,2 Udvalget for Voksne Hybenvang Holbæk sevicearealer 5,4 Modtagekøkkener ældreområdet 3,7 Øvrige 0,6 9,7 Udvalget for Klima og miljø Byfornyelse 0,6 Veje og stier 6,7 7,3 Udvalget for Kultur og Fritid Tilskud til museum 0,4 Renovering af diverse haller 1,6 Jyderup Hallen (tilskud fra Bygge- og Anlægsfonden) -3,3 Ombygning af Mejerigården i Undløse 2,3 Huset på Næsset 1,5 2,5 Anlægsudgifter i alt 132,7 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 13,8 Salg af grunde og bygninger (incl. havnen) -13,3 Netto anlægsudgifter i alt 133, Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomhedernes drift og anlægsudgifter er sammensat således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Drift kr Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Drift i alt Anlæg Varmeforsyningen Vandforsyningen Andre forsyningsvirksomheder Kloakforsyningen Affaldshåndtering Anlæg i alt Regnskab /42

19 Merudgiften på affaldshåndtering skyldes store samarbejdsproblemer med den hidtidige affaldsoperatør. Som følge heraf ophørte samarbejdet medio 2009 og nye aftaler blev indgået til anden side. De økonomiske mellemværender mellem den hidtidige affaldsoperatør og Holbæk kommune behandles i voldgiftsretten i De samlede anlægsudgifter har i forhold til det oprindelige budget været 26,5 mio.kr. mindre, omvendt har driftsudgifterne givet en mindreindtægt på 7,9 mio.kr., eller netto en mindreudgift på 18,6 mio.kr. Besparelserne på forsyningsområdet skyldes kommunens generelle økonomiske situation. Det skal bemærkes, at forsyningsvirksomhederne bliver selskabsgjort i 1. halvår af 2010 med tilbagevirkende kraft til d således, at driften af forsyningsvirksomhederne ikke bliver en del af det kommunale regnskab fra denne dato. Det skal ligeledes bemærkes, at de afledte konsekvenser af selskabsdannelsen ikke er indarbejdet i regnskabet for 2009, da man på nuværende tidspunkt ikke kender de nøjagtige økonomiske konsekvenser for kommunen (værdien af selskaberne, salgspris for salg af grunde og bygninger m.v.). Holbæk Kommunes gæld til forsyningsvirksomhederne skal kunne dækkes af summen af kommunens gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo året og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne. Denne regel har kommunen ingen problemer med at leve op til, idet summen af den gennemsnitlige likviditet ultimo 2009 er 47,4 mio.kr., mens nettogælden til forsyningsvirksomhederne er på 26,1 mio.kr Finansiering I 2009 er der optaget lån til Mio.kr. Ordinær låneoptagelse (folkeskoleområdet) -10,7 Forsyningsvirksomhedernes anlægsudgifter -10,6 I alt -21,3 Der har i 2009 været afdrag på eksisterende lån på i alt 61,7 mio.kr. imod forventet 62,3 mio.kr. Nettoindtægten under finansforskydninger på 124 mio.kr. hidrører de 43 mio.kr. fra frigivelse af deponerede midler i kommunens pengeinstitut. Restbeløbet på 81 mio.kr. dækker over mange udgifter/indtægter mellem borgere, andre offentlige myndigheder, mellemregning mellem årene, gæld til leverandør, restancer hos borgerne m.v. Regnskab /42

20 4.2 SAMMENFATNING Regnskabsresultatet kan i forhold til det oprindelige budget sammenfattes således: Opr.budget Regnskab Afvigelse mio.kr Indtægter (skatter, generelle tilskud) , ,1-32,5 Driftsudgifter 3.044, ,1 176,7 Renter 29,9 18,9-11,0 Anlægsudgifter incl. byggemodning 181,9 146,5-35,4 Salg af grunde og bygninger 0,0-13,3-13,3 Forsyningsvirksomhederne -0,2-18,9-18,7 Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger 67,9-83,5-151,4 I alt 21,3-64,3-85,6 Kassebeholdning (forøgelse(+)/forbrug(-) -21,3 64,3 Som det fremgår af ovenstående har der i forhold til det oprindelige budget været et merforbrug på driften på 176,7 mio.kr., der er finansieret ved mindreforbrug på de øvrige områder Finansiel situation Kommunens finansielle situation er forbedret med 66,5 mio.kr. (regnskabsresultat 64,3 mio.kr. og kursregulering af obligationsbeholdningen 2,2 mio.kr.) i Den likvide beholdning udgjorde ved indgangen til ,1 (negativ) mod -66,6 (negativ) ved udgangen af Den gennemsnitlige kassebeholdning fra den på 81 mio.kr. og var lavest den på 6 mio.kr. Fra den og til den er den steget til 47,4 mio.kr. Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning var blevet negativ skulle kommunen have haft dispensation fra kassekreditreglen (blive sat under administration) hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvilket betyder, at kommunens handlefrihed måtte forventes at blive noget begrænset Balancen Kommunens balance viser på aktivsiden hvor meget kommunens bygninger, forsyningsanlæg og jord er værd. Dertil kommer tilgodehavender og andre værdipapirer samt likviditeten. Passivsiden viser dels egenkapitalen, hensatte forpligtelser og diverse gældsforpligtelser. De samlede aktiver er faldet fra 3,5 mia.kr. til 3,4 mia.kr. Det skyldes et fald i de finansielle anlægsaktiver på 0,1 mia.kr., hvorimod de øvrige aktiver næsten er uændret. Det modsvares på passivsiden af, at egenkapitalen og de hensatte forpligtigelser samlet er faldet med 0,1 mia.kr., og nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er uændret. Den samlede gældsforpligtelse er på 1,3 mia. kr. ultimo Det svarer til en gæld pr. indbygger på kr. Gælden er uændret i forhold til Regnskab /42

21 4.2.3 Afslutning Selv om kommunen ved udgangen af 2009 havde en gennemsnitlig kassebeholdning på 47,4 mil.kr. (kassebeholdning dog negativ på 66,6 mio.kr.) og med vedtagelsen af budgettet for 2010 forventer en tilgang til kassebeholdningen på 112,9 mio.kr. (heraf 35 mio.kr. fra salg af grunde og bygninger), bør der fortsat udvises tilbageholdenhed på såvel drifts- som anlægssiden således, at Holbæk Kommunen ikke kommer i samme ufordelagtige økonomiske situation, som har præget år I tilslutning til ovenstående skal opmærksomheden henledes på, at det af regeringens seneste udmeldinger fremgår, at kommunerne fra 2011 skal have nulvækst på driftssiden. Regnskab /42

22 5. Diverse regnskabsoversigter 5.1 Bemærkninger til - Diverse regnskabsoversigter. I dette afsnit er der nedenstående oversigter, som har følgende betydning Udgiftsregnskabet udgiftsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Regnskabet indeholder en rapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Omkostningsregnskabet regnskabet indeholder en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Strukturen er inspireret af årsregnskabsloven. Formålet med oversigten er, at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Omregningstabel 2009 tabellen viser hvilke udgifter/indtægter, der er foretaget for at komme fra udgiftsregnskabet 2009 til omkostningsregnskabet Pengestrømsanalyse analysen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Balancen 2009 (finansiel status) formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser Efter selve balancen er der oversigter, som nærmere beskriver hvordan aktivet eller passivet er sammensat. Regnskab /42

23 5.2 omkostningsregnskab Beløb i hele kr. Note Vedrørende (i omkostningsregnskabet indgår afskrivninger m.v.) Regnskab 2009 A. Det skattefinansierede område INDTÆGTER Skatter Generelle tilskud m.v Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service (sum) Økonomiudvalget Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Overførsler (sum) Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Driftsudgifter i alt Renter m.v Resultat af primær drift ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Udvalget for Børn Udvalget for Voksne -2 Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid 799 Sum Byggemodning incl. salg af grunde Salg af ejendomme Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område Regnskab /42

24 B. Forsyningsvirksomheder Varme, vand, kloak og renovation Drift (udgifter - indtægter) Anlæg (udgifter - indtægter) Forsyningsvirksomhederne i alt C. Resultat i alt (a+b) Regnskab /42

25 5.3 Omregningstabel Beløb i hele kr. Omregningstabellen viser hvilke udgifter/indtægter, der er foretaget for at komme til omkostningsregnskabet. Note Vedrørende Udgiftsregnskab 2009 Aktiverede anskaffelser (art 0.0) Foretagne afskrivninger (art 0.1) Lagerforskydninger (art 0.2) Henlæggelser (art 0.3) Andre reguleringer (art 0.6) Feriepenge (art 0.7) Beregnede og overførte indtægter (art 0.8) Omkostningsregnskabet A. Det skattefinansierede område INDTÆGTER Skatter Generelle tilskud m.v Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service (sum) Økonomiudvalget Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Overførsler (sum) Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Driftsudgifter i alt Renter m.v Resultat af primær drift Regnskab /42

26 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid Sum Byggemodning Salg af grunde og ejendomme Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Varme, vand, kloak og renovation Drift (udgifter - indtægter) Anlæg (udgifter - indtægter) Forsyningsvirksomhederne i alt C. Resultat i alt (a+b) Regnskab /42

27 5.4 Pengestrømsanalyse Formålet med pengestrømsanalysen er at vise regnskabsårets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. Beløb i hele kr. Årets resultat (omkostningsbaseret) Pengestrømme fra driften Regulering for afskrivning Lagerforskydninger -232 Henlæggelser Andre reguleringer Feriepenge Beregnede og overførte indtægter Pengestrømme fra anlæg Anlægsinvesteringer netto Byggemodningsudgifter Salg af grunde og ejendomme Pengestrømme fra finansiering Finansielle anlægsaktiver /- reguleringer Afdrag på lån/langfristet gæld /- reguleringer /- hensættelser Kortfristet gæld m.v /- reguleringer /- hensættelser Kortfristede tilgodehavender /- reguleringer Værdipapirbeholdning /- reguleringer I alt Ændring af likvide aktiver Likvide aktiver primo Kursregulering m.v Øreafrundning 2 Likvide aktiver ultimo Gennemsnitlig kassebeholdning de sidste 12 md. pr Regnskab /42

28 5.5 Balance 2009 (finansiel status) Noter Balance i kr. Balance Ultimo 2008 Balance Ultimo 2009 AKTIVER 1 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 2 Aktier og andelsbeviser Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 0 39 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Tilgodehavender Værdipapir Likvide beholdninger I alt AKTIVER I ALT PASSIVER 4 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Modpost for donationer Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER PASSIVER I ALT Miljøforpligtigelser: Der er ikke optaget hensættelser vedr. miljøforpligtigelser for kommunens egne grunde, ligesom der heller ikke er afsat midler vedr. sager omkring olieforurening (jordforureningslovens 49, stk. 5), da kommunen p.t. ikke har kendskab til sådanne sager. Regnskab /42

29 5.6 Noter Anlægsoversigt (Note 1) Grunde og Tekniske Inventar Materielle anlægsaktiver Immaterielle Grunde og bygninger kr. bygninger anlæg mv. mv. under udførelse mv. anlægsaktiver bestemt til videresalg I alt Pris pr. 1. januar Tilgang i 2007 og Afgang i 2007 og Overført i 2007 og 2008 Pris pr. 31. december Årets opskrivninger i 2007 og Årets afskrivninger i 2007 og Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Regnskabsmæssig værdi 31. december Grunde og Tekniske Inventar Materielle anlægsaktiver Immaterielle Grunde og bygninger kr. bygninger anlæg mv. mv. under udførelse mv. anlægsaktiver bestemt til videresalg I alt Pris pr. 1. januar Tilgang Afgang Overført Pris pr. 31. december Årets opskrivninger Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Regnskabsmæssig værdi 31. december Bemærkninger til Regnskab /42

30 Pris pr. 01. januar 2007 er den regnskabsmæssige værdi i Ny Holbæk - Åbningsbalancen Tilgang repræsenterer summen af nye anlæg, som f.eks. nye ejendomme, biler, PC'er og møbler, som er tilkommet 2007 og 2008 Afgang repræsenterer tilsvarende summen af de anlæg, der ikke længere er at finde i anlægskartoteket 2007 og 2008 Overført, er de anlæg som er flyttet fra "Materielle anlægsaktiver under udførelse" og til f.eks. "Grunde og bygninger", "Tekniske anlæg", for derefter at påbegynde afskrivning, er ikke medtaget grundet mgl. oplysninger Årets opskrivninger vedr. anlæg som i 2007 og 2008 har fået deres værdi øget Årets afskrivninger, er de afskrivninger der er foretaget i 2007 og 2008 Regnskabsmæssige værdi 31. december 2008, er ikke den samme som oplyst i regnskabet for Forskellen skyldes følgende primokorrektioner lavet i 2009 vedrørende korrektioner i forbindelse med regnskab 2008: Grunde og bygninger 9,989 mio.kr. Tekniske anlæg 11,343 mio.kr. Inventar m.v. 16,596 mio.kr. Anlæg under udførelse -45,620 mio.kr. ialt -7,692 mio.kr. som fordeler sig således på modpostkontiene: Takstfinansierede -7,536 mio.kr. Skattefinansierede 15,228 mio.kr. Bemærkninger til 2009 Pris pr. 01. januar 2009 er den regnskabsmæssige værdi ultimo 2008 Tilgang repræsenterer summen af nye anlæg, som f.eks. nye ejendomme, biler, PC'er og møbler, som er tilkommet 2009 Afgang repræsenterer tilsvarende summen af de anlæg, der ikke længere er at finde i anlægskartoteket 2009 Overført, er de anlæg som er flyttet fra "Materielle anlægsaktiver under udførelse" og til f.eks. "Grunde og bygninger", "Tekniske anlæg" eller "Inventar mv.", for derefter at påbegynde afskrivning Årets opskrivninger, der har ikke været opskrivninger i 2009 Årets afskrivninger, er de afskrivninger der er foretaget i 2009 Regnskabsmæssige værdi 31. december 2009, er den samme som oplyst i regnskabet for Samlet ejendomsværdier 2009 i kr Grundværdier 2009 i kr Værdien af de finansielt leasede aktiver er ikke specifikt opgjort i ovennævnte opgørelse, da det p.t. ikke er muligt at opgøre værdien af disse aktiver. Regnskab /42

31 5.6.2 Aktier, andelsbeviser og ejerandele (Note 2) Aktier, andelsbeviser og ejerandele 2009 Beløb i kr. Ejerandel Indre værdi Komm. andel Vestsjællands Lokalbaner / Regionstog ,72 % Forbrændingsanlægget Kavo (faktisk værdi ved udtrædelse) Tarco A/S (ejerandel er vedr. aktiekapital) , % Noveren I/S ,99 % I alt Langfristede tilgodehavender (Note 3) Langfristede tilgodehavender 2009 Beløb i kr. Regnskabsværdi Nominel værdi Beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v I alt Regnskab /42

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere