Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m."

Transkript

1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift i kraft af mængdeudvikling Demografi Papirfarve Hvid Hvid Hvid Hvid Side

2 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2012 Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling og udgifter afledt af den demografiske udvikling Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der forudses merudgifter eller hvor der er risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2011 og overslagsårene heri. I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT Udvalg Tekst Uomgængelige finansieringsbehov UMT Vintertjeneste UMT P-afgift EU Udbetaling Danmark - manglende besp EU KMD - ophør af fastprisaftale BU Dagtilbud dispositionsvederlag SU Tolkebudget Merudgifter i kraft af mængdeudvikling BU Handicap "Fra barn til voksen" SU Handicap "Fra barn til voksen" Befolkningsudvikling - demografi BU Dagtilbud - afventer prognose i aug BU Skoleområdet SU Ældreområdet SU Hjælpemidler Note: Drift mindreudgift + merudgift 11/20133

3 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde: Anlæg og Ejendom kr Vintertjeneste I alt = udgift, - = indtægt 1: Vintertjeneste Resume: Oplæg til tilpasning af vintertjenesten for budget 2012 og frem, ud fra regnskab for perioden samt foreløbig opfølgning i Sagsfremstilling: Området er udvalgt som fokusområde i 2011, og er derfor under løbende opfølgning. Området udviser pr et forbrug på 4,5 mio. kr. Herudover er der disponeret 0,2 mio. kr. til nyt udstyr for de veje, som ikke vinterbekæmpes af Vejdirektoratet mere. Budgettet er i 2011 på ca. 6.6 mio. kr. Budget 2011 Forbrug 1/1-30/ Faste omkostninger Nyt udstyr Rest budget kr kr kr kr kr. Det kan oplyses, at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og fodgængerfelt koster ca kr. Et døgn med konstant snerydning koster ca kr. Dette gælder, når alt materiel er ude og rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca kr. Oversigt over budget og forbrug i perioden År Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse

4 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Gennemsnitsudgiften har i perioden været kr. Påvirkning på andre områder: Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger

5 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde: Byg, Vej og Miljø kr Reg. af parkeringsindtægter I alt = udgift, - = indtægt 1: Statslig regulering af kommunale parkeringsindtægter Resume: I henhold til lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter vil kommunen med virkning fra 2011 skulle tilpasse den kommunale parkeringsindtægt efter reglerne i Vejlovens 107. I henhold til Vejlovens 107 må der opkræves betaling for parkering til dækning af udgifterne til indretning, drift og tilsyn med de parkerede køretøjer. Dette betyder, at der i 2011 og fremadrettet vil skulle foretages en regulering af budgetterne med baggrund i parkeringsindtægterne. Sagsfremstilling: I henhold til lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter er det fastsat, at kommunerne første gang senest den 1. september 2011 skal have truffet beslutning om, hvorvidt der skal drives betalingsparkering i en balanceordning, hvor indtægter og omkostninger modsvarer hinanden, eller i en loftsordning, hvor indtægterne fra betalingsparkering i 2007, med visse justeringer, vil danne loft over de indtægter kommunen kan råde over. Efter beregninger af de økonomiske konsekvenser, må det konstateres, at loftsordningen umiddelbart både på kort og lang sigt, vil give Svendborg Kommune det mindste tab ud fra en samlet betragtning af statstilskud og lokale indtægter og omkostninger. Administrationen har udregnet konsekvensberegning for de to mulige modeller: Loftsordningen, giver et tab på 2,3 mio. kr. i 2011 stigende til 3,7 mio. kr. i Kommunen kan selv træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske en reduktion af statstilskuddet til kommunen og/eller reduktion af indtægterne fra parkering. Balanceordningen, giver et tab på 4,7 mio. kr. i 2011 stigende til 4,9 mio. kr. i Kommunen kan selv træffe afgørelse om, hvorvidt balance i ordningen skal opnås via reduktion af indtægter fra parkering og/eller forøgelse af omkostningerne. Der skal senest i forbindelse med budgetvedtagelsen vælges evt. balanceordning for I den forbindelse skal der ses på løsninger, som dels fastholder kommunens

6 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik parkeringsstrategi og som dels giver den mest fordelagtige løsning i relation til de økonomiske aspekter. Det foreslås, at budgettet for betalingsparkering tilpasses lovens billigste bestemmelse, således at evt. merindtægter reserveres til beskæring af statstilskud. Budgettet tilpasses efterfølgende, hvis der politisk besluttes betalingsparkering efter balanceordningen. Påvirkning på andre områder: Hvis statstilskuddet reduceres eller hvis parkeringsindtægterne nedjusteres vil det få betydning på andre kommunale områder. Personalemæssige konsekvenser:

7 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget Borgerservice: kr Udbet. DANMARK 0??? Besp. i budg I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Samling af sagsbehandlingen for folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag/tilskud samt evt. helhedsorienteret sagsbehandling og opkrævningsfunktionen for de nævnte sagsområder i en ny central enhed Udbetaling Danmark, der skal drives af ATP. Sagsfremstilling: KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandling, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag/tilskud. Fra efteråret 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. Udover de 5 nævnte områder vil områderne opkrævning og helhedsorienteret sagsbehandling også blive berørt. Tilbage i kommunen bliver al personlig betjening for de 5 ovennævnte sagområder. Kommunen skal ved den personlige betjening gøre en aktiv indsat for, at få flyttet så mange borgere over på digitale selvbetjeningsløsninger som muligt. Samtidig har kommunerne en særlig forpligtigelse i forhold til borger med særlig behov (svage borgere), som vi skal sikre ikke bliver tabt i den nye centralisering. Alle telefoniske henvendelser skal gå til Udbetaling Danmark. Der vil ikke blive mulighed for personlig betjening i centrene som bliver placeret i Haderslev, Holstebro, Frederikshavn, Vordingborg og Hillerød. Der vil i en overgangsperiode blive oprettet en midlertidig afdeling i Odense. Personalemæssigt betyder det, at der fra Borgerservice skal virksomhedsoverdrages 14 medarbejder. Etableringen af Udbetaling Danmark vil ske gravist i perioden 1. oktober 2012 til 1. februar De budgetmæssige betydninger for kommunerne i 2012 vil være af forholdsvis ringe betydning. De økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune vil i 2013 være 3,6 mio. kr., heri er medregnet engangsudgifter til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse i 2013, samt besparelser og betaling til ATP vedr I 2014 og 2015 vil merudgiften være 2,9 mio. kr. årligt. 11/10557

8 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget Den forventede besparelse som blev indarbejdet i budgetforliget for 2011, lydende på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremover kan således ikke realiseres. Efter 3 år, hvilket vil sige 2016, reduceres det antal medarbejdere, som der skal afregnes for til ATP, med 1/3 til 1000, hvilket for Svendborg vil betyde 10,10 medarbejder. Fra dette tidspunkt vil opgaveflytningen stort set være udgiftsneutral. Baggrunden for den store merudgift de første 3 år kan primært forklares ved, at udgiften pr. medarbejder som skal afregnes til ATP er kr (i 2012 priser) sammenholdt med, at vi i Svendborg har en udgift pr. medarbejder på kr (2012 priser) at der til ATP skal afregnes for 15,75 medarbejder, svarende til Svendborg Kommunes andel af det samlede antal medarbejdere på Andelen beregnes på baggrund af folketallet. at der i Svendborg Kommune bruges 13,23 medarbejder på opgaverne. Det lavere antal medarbejdere hænger sammen med at Borgerservice løbende har effektiviseret arbejdsgangene på alle områder siden starten i Dette er blandt andet sket ved hjælp af benchmark analyser og introduktion af digitale løsninger. Disse effektiviseringer har samtidig været Borgerservice s bidrag til adminstrative besparelser i Svendborg Kommune. Besparelsen ved de stordriftsfordele som Udbetaling Danmark forudsættes at medføre, er således realiseret på forhånd for så vidt angår Borgerservice. Det skal endvidere bemærkes, at det på IT området endnu ikke er afklaret hvorledes udgiften til drift af fag systemerne håndteres. Da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om kommunernes merudgifter og da virkningerne først vil være i budget 2013, er der p.t. ikke medtaget forventede merudgifter fra Det har vist sig, at den tendens der er i merudgifterne i ovenstående beregning er den samme i alle landes kommuner. Der er store merudgifter de først 3 år, hvorefter opgaveflytningen vil være udgiftsneutral. Som følge heraf, er der i øjeblikket i regi af kommunaldirektørforeningen i gang sat en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser i alle kommuner, med henblik på en drøftelse i med KL. Personalemæssige konsekvenser: Der vil ifølge de beregningerne skulle ske virksomhedsoverdragelse af 14 medarbejdere. 11/10557

9 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget IT og TELEFONI kr KMD-aftale I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Aftalen med KMD Sagsfremstilling: KMD: Aftalen med KMD om levering af IT-ydelser omfatter 3 delaftaler, en aftale vedr. kritiske løsninger, hvor KMD har monopol (TSA-systemer) en aftale vedr. KMD-institutioner m.m., samt en aftale vedrørende øvrige konkurrenceudsatte systemer (løn, debitor m.v.) KMD-aftalen Kritiske IT-løsninger (TSA-systemer) har været i udbud i Udbuddet blev annulleret pga. pris og kun én byder. Aftalen blev indgået som en faktureringsaftale med efterregulering skønnet ud fra sidste års forbrug. Ved indgåelse af denne aftale blev det forudsat, at kommunen kunne nedbringe udgiften ved at reducere trækkene på nogle af systemerne. Dette er ikke lykkedes i det forudsatte omfang i første halvdel af 2011 og det skønnes derfor, at udgiften i 2012 vil overstige det nuværende budget. Det afhænger dog af den genforhandling af den 1- årige aftale, der skal ske inden årets udgang. KMD-aftalen Andet (KMD Institution m.m.) er også en faktureringsaftale med efterregulering skønnet ud fra sidste års forbrug. KMD-aftalen Øvrigt (Løn, debitor m.m.) er en aftale uden efterregulering. I starten af 2012 vil Kommunen desuden blive reguleret for det eventuelle mer- /mindreforbrug vi har haft på de 2 aftaler med efterregulering i Der er p.t. kendte merudgifter ved videreførsel af nuværende aftale i 2012 på 0,9 mio. kr., men kontraktfornyelsen på TSA-systemerne vil formegentlig betyde større merudgifter. 11/10557

10 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Børn og unge Dagtilbudsområdet: kr Disp.vederlag I alt = udgift, - = indtægt 1: Dispositionsvederlag Resume: Forventelig merudgift grundet dagplejens dispositionsvederlag på baggrund af overenskomst 2008 med virkning fra Sagsfremstilling: Dispositionsvederlaget er et overenskomstmæssigt vederlag. Vederlaget gives pr. dag dagplejeren har 5. barn, bl.a i forbindelse med sygdom, ferie m.v. Vederlaget er i 2011 skønnet til 3,5 4,0 mio. kr. og må forventes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2012 og frem. Det afsatte budget til dette vederlag udgør i ,5 mio. kr. og fra 2013 og frem 2,2 mio. kr., hvorfor det må konstateres, at der vil mangle 1,3 mio. kr. i årerne fremover. Det skal bemærkes, at der i 2010 var en merudgift der blev finansieret via uforbrugt lønbudget indenfor dagplejen og i 2011 er merudgiften finansieret via bloktilskud til frokostordningen og budget 2012 er tilført 1,3 mio. kr. fra uforbrugte anlægskroner Vederlaget er en del af overenskomsten og indgik i lønfremskrivningen med en ekstraordinær procentsats (organisationspulje) af lønsummen svarende til ca. 2 mio. kr. som budgetlagt, hvorimod den reelle udgift udgør ca. det dobbelte, som der ikke er budgetmæssig dækning for. Merudgiften opstår som følge af, at Svendborg kommune har en del flere dagplejere (børn i dagplejen) end en gennemsnitskommune, hvorved de flere børn grundet pasningsgarantien udløser merudgiften. Påvirkning på andre områder: Denne udgift er en direkte udløber af pasningsgarantien (antal børn i dagpleje) og såfremt den ikke tilføres området, skal merudgiften findes andet sted via reduktion. Personalemæssige konsekvenser:

11 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Flere udvalg Politikområde: kr Merudgift tolkebudget I alt = udgift, - = indtægt 1: Tolkebudget Resume: Forøgelse af tolkebudgettet med 0,3 mio. kr. til 1,1 mio. kr. Sagsfremstilling Tolkebudgettet på 0,8 mio. kr. har af historiske årsager ligget i Socialudvalget siden kommunesammenlægningen. I realiteten er det primært Børn og unge samt Jobcentret der benytter tolkebistand i forbindelse med behandling af sager. Der har igennem årene været merforbrug på området i størrelsesordnen 0,3-0,6 mio. kr., som Socialudvalget har dækket. Der er behov for en tilpasning dels en omfordeling af budgettet, således at hvert udvalg har budgetansvaret for eget budget. I forhold til tidligere års merforbrug er det muligt at benytte telefontolke, hvorved det skønnes at en forøgelse på 0,3 mio. kr. vil være dækkende. Påvirkning på andre områder: Det foreslås, at det tilpassede budget på 1,1 mio. kr. fordeles pr. udvalg i forhold til 2010 forbruget, således at de enkelte udvalg selv har ansvar for deres andel af tolkebudgettet. Udvalg Procent Budgetandel Socialudvalget 16, Børn og ungeudv. 41, Kultur, plan, udvikling 0, Arbejdsmarkedsudvalg, jobcenter 40, Økonomiudvalg, HR afd. 2, Tolkebudget i alt 100, Afledt drift: - 11/12903

12 Budget 2012 Merudgift i kraft af mængdeudvikling Udvalget for Børn og Unge Børn og Unge med særlige behov: kr Skønnet uændret mængdeudvikling I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Handicappede unge vil ved det fyldte 18 år overgå til voksen handicap. For et nærmere overblik, er der udarbejdet udarbejdet en oversigt over de handicappede unge, der ved det fyldte 18. år forventes at overgå til voksen handicap. På børneområdet forventes afgangen modsvaret af nytilgang. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over de handicappede unge, der er fyldt 18 år og vil fylde 18 år i årene 2011, 2012 og 2013 og Hovedparten af de unge vil ved det fyldte 18. år overgå til voksenområdet. Udgiften til de handicappede er stort set den samme uanset om det er foranstaltninger i Børn og Unge eller foranstaltninger i voksen handicap. For familieområdet peger tendensen i retning af, at nedgangen i antallet af handicappede unge ved overgang til voksen modsvares af nytilgang. I Familieafdelingen opleves det, at der kommer flere og flere henvendelser vedr. ADHD børn og børn og unge med psykiske diagnoser, hvilket som minimum betyder uændret udgiftsniveau i Børn og Unge. For Børn og Unge vurderes det, at til- og afgang af handicappede unge vil være udgiftsneutral. Påvirkning på andre områder: Voksen handicap vil have en tilgang som følge af de handicappede unge, der fylder 18 år og derfor overvejende sandsynligt vil overgå til voksen handicap. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 11/15884

13 Budget 2012 Merudgift i kraft af mængdeudvikling Socialudvalget Politikområde : kr Fra barn til voksen I alt = udgift, - = indtægt 1: Fra barn til voksen Resume: I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er der godkendt en budgetudvidelse i overslagsårene 2012 og 2013 med henholdsvis 11,6 mio. kr. og 16,1 mio. kr. til sager, som overgår Fra barn til voksen. Økonomi og Indkøb har udarbejdet en revideret opgørelse over forventet udgift til de sager, som overgår fra barn til voksen personer født i årene På baggrund af konkrete beregninger og individuelle forudsætninger på sagerne, er der behov for en justering af budget 2012 og overslagsårene. I foråret 2011 er der udarbejdet en analyse af udgiftsudviklingen på Det specialiserede socialområde. Analysen af eco-nøgletallene viser, at Svendborg Kommune på de fleste områder ligger under landsgennemsnittet. Analysen af udgiftsudviklingen på myndighedsbudgettet viser, at det er et faktuel nødvendig udgift primært forklaret i tilgangen fra barn til voksen, samt at der er fokus på styring og tiltag, der medvirker til opbremsning af udgiftsudviklingen. På baggrund af analysen og oplysning om sager, som overgår fra barn til voksen, er der benyttet samme model, som blev benyttet i forbindelse med budget Sagsfremstilling På baggrund af konkrete beregninger på de aktuelle sager i børn og unge, er der behov for budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. i 2012 og I budgetoverslagsårene 2014 og 2015 er der behov for henholdsvis 6,6 mio. kr. og 8,6 mio. kr. Den indregnede udgift svarer til gennemsnitlig skønnet udgift i 2011 for botilbud og beskyttet beskæftigelse. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Det er i beregningen forudsat, at antal sager, som ophører i voksen handicap, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af nye sager ud over sager fra børn og unge. 11/20133

14 Budget Demografi Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser som følge af den demografiske udvikling. Mio. kr Dagtilbudsområdet -1,5-3,4-4,9-6,7 Skoleområdet Ældreområdet 2,2 2 1,7 1,8 Hjælpemidler 0,9 1,2 1,5 1,8 I alt 1,6-0,2-1,7-3,1 + = udgift, - = indtægt Demografi dagtilbud Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelse af prognosemateriale fra DYNASOFT til brug for udarbejdelse af det forventede behov for pladser på dagtilbudsområdet for de 0-5 årige. Dynasofts prognosemateriale udarbejdet pr. 1. april 2011 viser et større behov for pladser i 2011 og et mindre behov fremadrettet end forudsat i 2010 prognosen. Dette betyder, at der i budget 2011 var indarbejdet et fald på 42 pladser svarende til en besparelse på netto 2,8 mio. kr., mens den nye prognose viser en stigning på 51 pladser svarende til netto 3,8 mio. kr. og for 2012 og frem er der et fald i behovet af pladser. Antal pladser Prognose Prognose forskel Mer- /mindreudgift i mio. kr. 3,8-1,5-3,4-4,9-6,7 Samlet set betyder det en merudgift i 2011 og en mindreudgift fremover i forhold til nuværende budgetgrundlag. Merudgiften i 2011 kunne jf. tidligere beslutning om overførsel af drift indgå i 2013 og udlignes og tallene for 2014 og 2015 er meget usikkre på nuværende tidspunkt. Demografi skoler Elevudvikling i kommunens folkeskoler: Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelse af elevtalsprognose for kommunens folkeskoler. Der blev i ligesom tidligere år - udarbejdet en sådan elevtalsprognose omfattende alle skolebørn, der bor i Svendborg Kommune, samt de elever, der går i skole i Svendborg Kommune men er bosat udenfor kommunen. På baggrund heraf blev folkeskolernes demografipulje tilpasset i budget 2011 og frem.

15 Budget Demografi Ifølge elevtalsprognosen fra 2010 forventedes således en nedgang i elevtal i kommunenes folkeskoler på 32 elever fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2011/12, jf. tabel nedenfor. Ressourcetildelingen til skolerne for skoleåret 2011/12 er tilpasset denne nedgang, hvorfor tildelingen til de 11 nye skoler samlet set er reduceret med 1,5 mio.kr. som følge af det faldende elevtal. Samtidig er demografipuljen derved blevet nulstillet. Elevtal i kommunens folkeskoler jf. skoleprognose 2010 Skoleår 2010/11 Skoleåret 2011/12 Forskel (nedgang) Antal elever I 2011 er der ikke blevet udarbejdet en ny elevtalsprognose grundet ny skolestruktur, som bl.a. har medført, at der ingen historik er til rådighed. Der er derfor ikke umiddelbart nye prognosetal til rådighed til brug for en eventuel tilpasning af demografipuljen i 2012 og frem. Elevadministrationssystemet viser, at der starter 523 elever i de nye 0.klasser på kommunens folkeskoler pr. 1. august 2011, hvilket svarer til forventningen for skoleåret 2011/12 ifølge elevtalsprognosen fra På baggrund af ovenstående foreslås det, at der ikke foretages en yderligere tilpasning af demografipuljen, før der foreligger en ny elevtalsprognose med historik ift. søgemønstre mv. til de nye skoledistrikter. En sådan prognose vil kunne forventes i 2012 på baggrund af 1 års historik. Elevudvikling i privat- og efterskoler: Kommunens bidrag til staten for elever i privat- og efterskoler opgøres på baggrund af elever i de pågældende skoletilbud pr. 5. september, og udgiften falder som en samlet årlig afregning i det efterfølgende budgetår. Betalingen i 2011 svarer således til antal elever i skoleåret 2010/11 (se nedenstående tabel) og beløber sig til i alt 64,2 mio. kr., hvilket medfører en merudgift på 0,25 mio. kr.. Betalingen til staten svarer til ca kr. excl. moms årligt pr. elev. Betaling 2011 (elever pr. 5. sept i privat- og efterskoler) Skoleår 2010/11 Privatskoler 1395 SFO v. privatskoler 496 Efterskoler 458 Det er de enkelte privat- og efterskoler, der skal indsende lister over elever pr. 5. september til godkendelse i de kommuner, hvor eleverne hører til. Da skolerne har frist til sidst i september til fremsendelse til kommunerne, kendes det endelige elevtal for skoleåret 2011/12 dvs. det elevtal der skal afregnes i ikke før omkring 1. oktober En eventuel ændring af elevtallet i forhold til 5. september sidste år, vil derfor først kunne fremlægges til Byrådets 2. behandling af budgettet for 2012.

16 Budget Demografi Demografimodel: Fremadrettet vil der blive arbejdet på, at tilpasningen af budgettet til betaling for elever i privat- og efterskoler indgår i en samlet demografimodel sammen med elevtalsudviklingen på kommunens folkeskoler. Demografi på ældreområdet Den relative andel af borgere i Svendborg Kommune, på 65 år og derover, er stigende. I 2011 udgør gruppen over 65 år 18,8 % af den samlede befolkning. Dette tal forventes at stige til 23,3 % i 2018 og til 25,4 % i Fordi den relative andel af ældre borgere vil udgøre ¼ af den samlede befolkning i 2025, vil det være en udfordring at sikre pleje og omsorg for de borgere som har behov. Fokus i dette notat vil være på budgetperioden , og udgangspunktet vil være Tabel 1 Fordeling af Svendborg Kommunes borgere på alder Alder 2011(F) 2011(R) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) år år år I alt % af samlede 18,63 18,81 19,40 20,00 20,57 21,00 befolkning Note: (F): Forventet, (R)Reelt Tabel 1 viser, at andelen af ældre borgere er stigende over årene. Specielt gruppen årige stiger med knap 16% fra 2011 til Gruppen år stiger i samme periode med næsten 9%, mens det forventes at gruppen 85+ år stiger med godt 1%. Tabel 2 Forskelle i forventning fra 2010 til Alder Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere År År År I alt Ovenstående tabel giver et overblik over det samlede ekstra antal ældre, der vil være i 2011 og frem end forudsagt i Overordnet undervurderede demografimodellen for 2010 tallene til 2011 og frem. Således er der 68 flere borgere i 2011 i alderen årige end modellen forudsagde. Gruppen årige samt gruppen over 85 år oversteg forventningerne, og da dette samtidig er de dyreste grupper, giver det et udgiftspres. Til gengæld er der færre ældre i gruppen årige end forventet.

17 Budget Demografi Tabel 3 Enhedsbeløb på ældreområdet i 2011 Alder Kr År År År Tabel 3 viser de enhedsbeløb, som er Svendborg Kommunes gennemsnitsudgift til pleje af borgere i de tre kategorier. Ved at gange enhedsbeløbene med udviklingen i antallet af ældre borgere fremkommer merudgiften. Tabel 4 Forventningen til merudgifter til pleje i Kr 1. Alder år år år I alt Tabel 4 viser merudgifterne baseret på forskellen mellem prognosen for 2010 og prognosen for Her ses, at især stigningen i antallet af +85 årige har væsentlig økonomiske konsekvenser, mens faldet i årige har langt mindre økonomisk betydning. Således kan der forventes en samlet merudgift i plejen af ældre på knap 2,2 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og knap 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i Tabel 5 Fordeling mellem område i Kr. Område Hjemmepleje Sygepleje I alt Fordelingen mellem sygeplejen (9%) og hjemmeplejen (91%) er vist i tabel 5, og er fremkommet ved de to områders procentvise budgetandel af det samlede budget 2011 til ældreplejen. Denne fordeling er fastholdt i overslagsårene. Denne tilskrivning er under forudsætning at de flere ældre, som kommer i fremtiden vil have samme plejetyngdesammensætning som i dag. 1 Beløbene i tabellen er i 2012-priser.

18 Budget Demografi Demografi på hjælpemidler Indledning: Der er et økonomisk pres på hjælpemiddelområdet, hvilket primært skyldes den demografiske udvikling i Svendborg Kommune. Et stigende antal ældre sammenholdt med en højere levealder giver flere plejekrævende borgere, der har brug for hjælpemidler. I forbindelse med budgetlægningen for 2012, er der lavet beregninger med henblik på at vise udgiftsudviklingen inden for hjælpemiddelområdet. Udgangspunktet er en enhedspris baseret på regnskab 2010, der har til formål at anslå de forventede merudgifter i budget 2012 og overslagsårene, samt det efterslæb der er i forhold til udviklingen i befolkningssammensætningen fra 2009 til Demografisk udvikling: Tabel 6 Fordeling af Svendborg Kommunes borgere på alder 2008 til Faktisk indbyggertal Prognose Alder år år år år år I alt Ovenstående tabel 1 viser såvel de faktiske indbyggertal i Svendborg Kommune som prognosen for 2012 til og med Det fremgår af tabellen, at indbyggertallet samlet set er faldende fra i 2009 til forventet i 2013, hvorefter indbyggertallet forventes at stige til i Det er således ikke indbyggertallet som helhed, der giver et øget pres på udgifterne til hjælpemidler. Det gør til gengæld udviklingen i borgere i aldersgruppen 65+. Tabellen viser, at grupperne over 65 år er stigende over hele perioden, med få undtagelser. Enhedspriser: Tabel 2 Enhedspris på hjælpemiddelområdet i Alder Enhedspris år 282 kr år 451 kr år kr år kr. 85+ år kr. Tabel 2 viser de enhedspriser, som er Svendborg Kommunes gennemsnitsudgift til hjælpemidler pr. modtager i Ved at gange enhedspriserne med udviklingen i antallet af borgere fremkommer merudgiften.

19 Budget Demografi Merudgifter: Tabel 3 Merudgifter til hjælpemidler fra 2009 til Alder år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr. 85+ år kr kr kr. I alt kr kr kr. Tabel 4 viser det økonomiske efterslæb fra 2009, der er begrundet i udviklingen i befolkningssammensætningen. Det fremgår, at merudgiften er stigende fra kr. i 2009 til kr. i Tabel 4 Forventningen til merudgifter til hjælpemidler fra 2012 til Alder år kr kr kr kr år kr kr kr kr år kr kr kr kr år kr kr kr kr. 85+ år kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Tabel 4 viser de forventede merudgifter til budget 2012, der er begrundet i udviklingen i befolkningssammensætningen. Det fremgår, at merudgiften er stigende fra kr. i 2012 til kr. i De samlede merudgifter: Tabel 5 Virkning for budget 2012 og overslagsårene. Efterslæb 2009 til 2011 Forventet merudgift 2012 til kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr.

20 Budget Demografi Tabel 5 viser merudgifterne grundet efterslæbet fra 2009 samt de forventede merudgifter i 2012 og frem. Det fremgår, at den samlede forventede merudgift i 2012 er kr. stigende til kr. i Beregningen tager udgangspunkt i, at borgerne har brug for samme niveau af hjælpemidler i budgetperioden.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap Bilag 10 Demografianalyse af borgere med handicap 1 Indtægtssiden 2 Budgetaftale 2014 at ØKF i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2015-18 (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere