Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m."

Transkript

1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift i kraft af mængdeudvikling Demografi Papirfarve Hvid Hvid Hvid Hvid Side

2 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2012 Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling og udgifter afledt af den demografiske udvikling Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der forudses merudgifter eller hvor der er risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2011 og overslagsårene heri. I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT Udvalg Tekst Uomgængelige finansieringsbehov UMT Vintertjeneste UMT P-afgift EU Udbetaling Danmark - manglende besp EU KMD - ophør af fastprisaftale BU Dagtilbud dispositionsvederlag SU Tolkebudget Merudgifter i kraft af mængdeudvikling BU Handicap "Fra barn til voksen" SU Handicap "Fra barn til voksen" Befolkningsudvikling - demografi BU Dagtilbud - afventer prognose i aug BU Skoleområdet SU Ældreområdet SU Hjælpemidler Note: Drift mindreudgift + merudgift 11/20133

3 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde: Anlæg og Ejendom kr Vintertjeneste I alt = udgift, - = indtægt 1: Vintertjeneste Resume: Oplæg til tilpasning af vintertjenesten for budget 2012 og frem, ud fra regnskab for perioden samt foreløbig opfølgning i Sagsfremstilling: Området er udvalgt som fokusområde i 2011, og er derfor under løbende opfølgning. Området udviser pr et forbrug på 4,5 mio. kr. Herudover er der disponeret 0,2 mio. kr. til nyt udstyr for de veje, som ikke vinterbekæmpes af Vejdirektoratet mere. Budgettet er i 2011 på ca. 6.6 mio. kr. Budget 2011 Forbrug 1/1-30/ Faste omkostninger Nyt udstyr Rest budget kr kr kr kr kr. Det kan oplyses, at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og fodgængerfelt koster ca kr. Et døgn med konstant snerydning koster ca kr. Dette gælder, når alt materiel er ude og rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca kr. Oversigt over budget og forbrug i perioden År Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse

4 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Gennemsnitsudgiften har i perioden været kr. Påvirkning på andre områder: Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger

5 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde: Byg, Vej og Miljø kr Reg. af parkeringsindtægter I alt = udgift, - = indtægt 1: Statslig regulering af kommunale parkeringsindtægter Resume: I henhold til lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter vil kommunen med virkning fra 2011 skulle tilpasse den kommunale parkeringsindtægt efter reglerne i Vejlovens 107. I henhold til Vejlovens 107 må der opkræves betaling for parkering til dækning af udgifterne til indretning, drift og tilsyn med de parkerede køretøjer. Dette betyder, at der i 2011 og fremadrettet vil skulle foretages en regulering af budgetterne med baggrund i parkeringsindtægterne. Sagsfremstilling: I henhold til lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter er det fastsat, at kommunerne første gang senest den 1. september 2011 skal have truffet beslutning om, hvorvidt der skal drives betalingsparkering i en balanceordning, hvor indtægter og omkostninger modsvarer hinanden, eller i en loftsordning, hvor indtægterne fra betalingsparkering i 2007, med visse justeringer, vil danne loft over de indtægter kommunen kan råde over. Efter beregninger af de økonomiske konsekvenser, må det konstateres, at loftsordningen umiddelbart både på kort og lang sigt, vil give Svendborg Kommune det mindste tab ud fra en samlet betragtning af statstilskud og lokale indtægter og omkostninger. Administrationen har udregnet konsekvensberegning for de to mulige modeller: Loftsordningen, giver et tab på 2,3 mio. kr. i 2011 stigende til 3,7 mio. kr. i Kommunen kan selv træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske en reduktion af statstilskuddet til kommunen og/eller reduktion af indtægterne fra parkering. Balanceordningen, giver et tab på 4,7 mio. kr. i 2011 stigende til 4,9 mio. kr. i Kommunen kan selv træffe afgørelse om, hvorvidt balance i ordningen skal opnås via reduktion af indtægter fra parkering og/eller forøgelse af omkostningerne. Der skal senest i forbindelse med budgetvedtagelsen vælges evt. balanceordning for I den forbindelse skal der ses på løsninger, som dels fastholder kommunens

6 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik parkeringsstrategi og som dels giver den mest fordelagtige løsning i relation til de økonomiske aspekter. Det foreslås, at budgettet for betalingsparkering tilpasses lovens billigste bestemmelse, således at evt. merindtægter reserveres til beskæring af statstilskud. Budgettet tilpasses efterfølgende, hvis der politisk besluttes betalingsparkering efter balanceordningen. Påvirkning på andre områder: Hvis statstilskuddet reduceres eller hvis parkeringsindtægterne nedjusteres vil det få betydning på andre kommunale områder. Personalemæssige konsekvenser:

7 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget Borgerservice: kr Udbet. DANMARK 0??? Besp. i budg I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Samling af sagsbehandlingen for folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag/tilskud samt evt. helhedsorienteret sagsbehandling og opkrævningsfunktionen for de nævnte sagsområder i en ny central enhed Udbetaling Danmark, der skal drives af ATP. Sagsfremstilling: KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandling, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag/tilskud. Fra efteråret 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. Udover de 5 nævnte områder vil områderne opkrævning og helhedsorienteret sagsbehandling også blive berørt. Tilbage i kommunen bliver al personlig betjening for de 5 ovennævnte sagområder. Kommunen skal ved den personlige betjening gøre en aktiv indsat for, at få flyttet så mange borgere over på digitale selvbetjeningsløsninger som muligt. Samtidig har kommunerne en særlig forpligtigelse i forhold til borger med særlig behov (svage borgere), som vi skal sikre ikke bliver tabt i den nye centralisering. Alle telefoniske henvendelser skal gå til Udbetaling Danmark. Der vil ikke blive mulighed for personlig betjening i centrene som bliver placeret i Haderslev, Holstebro, Frederikshavn, Vordingborg og Hillerød. Der vil i en overgangsperiode blive oprettet en midlertidig afdeling i Odense. Personalemæssigt betyder det, at der fra Borgerservice skal virksomhedsoverdrages 14 medarbejder. Etableringen af Udbetaling Danmark vil ske gravist i perioden 1. oktober 2012 til 1. februar De budgetmæssige betydninger for kommunerne i 2012 vil være af forholdsvis ringe betydning. De økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune vil i 2013 være 3,6 mio. kr., heri er medregnet engangsudgifter til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse i 2013, samt besparelser og betaling til ATP vedr I 2014 og 2015 vil merudgiften være 2,9 mio. kr. årligt. 11/10557

8 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget Den forventede besparelse som blev indarbejdet i budgetforliget for 2011, lydende på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremover kan således ikke realiseres. Efter 3 år, hvilket vil sige 2016, reduceres det antal medarbejdere, som der skal afregnes for til ATP, med 1/3 til 1000, hvilket for Svendborg vil betyde 10,10 medarbejder. Fra dette tidspunkt vil opgaveflytningen stort set være udgiftsneutral. Baggrunden for den store merudgift de første 3 år kan primært forklares ved, at udgiften pr. medarbejder som skal afregnes til ATP er kr (i 2012 priser) sammenholdt med, at vi i Svendborg har en udgift pr. medarbejder på kr (2012 priser) at der til ATP skal afregnes for 15,75 medarbejder, svarende til Svendborg Kommunes andel af det samlede antal medarbejdere på Andelen beregnes på baggrund af folketallet. at der i Svendborg Kommune bruges 13,23 medarbejder på opgaverne. Det lavere antal medarbejdere hænger sammen med at Borgerservice løbende har effektiviseret arbejdsgangene på alle områder siden starten i Dette er blandt andet sket ved hjælp af benchmark analyser og introduktion af digitale løsninger. Disse effektiviseringer har samtidig været Borgerservice s bidrag til adminstrative besparelser i Svendborg Kommune. Besparelsen ved de stordriftsfordele som Udbetaling Danmark forudsættes at medføre, er således realiseret på forhånd for så vidt angår Borgerservice. Det skal endvidere bemærkes, at det på IT området endnu ikke er afklaret hvorledes udgiften til drift af fag systemerne håndteres. Da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om kommunernes merudgifter og da virkningerne først vil være i budget 2013, er der p.t. ikke medtaget forventede merudgifter fra Det har vist sig, at den tendens der er i merudgifterne i ovenstående beregning er den samme i alle landes kommuner. Der er store merudgifter de først 3 år, hvorefter opgaveflytningen vil være udgiftsneutral. Som følge heraf, er der i øjeblikket i regi af kommunaldirektørforeningen i gang sat en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser i alle kommuner, med henblik på en drøftelse i med KL. Personalemæssige konsekvenser: Der vil ifølge de beregningerne skulle ske virksomhedsoverdragelse af 14 medarbejdere. 11/10557

9 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget IT og TELEFONI kr KMD-aftale I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Aftalen med KMD Sagsfremstilling: KMD: Aftalen med KMD om levering af IT-ydelser omfatter 3 delaftaler, en aftale vedr. kritiske løsninger, hvor KMD har monopol (TSA-systemer) en aftale vedr. KMD-institutioner m.m., samt en aftale vedrørende øvrige konkurrenceudsatte systemer (løn, debitor m.v.) KMD-aftalen Kritiske IT-løsninger (TSA-systemer) har været i udbud i Udbuddet blev annulleret pga. pris og kun én byder. Aftalen blev indgået som en faktureringsaftale med efterregulering skønnet ud fra sidste års forbrug. Ved indgåelse af denne aftale blev det forudsat, at kommunen kunne nedbringe udgiften ved at reducere trækkene på nogle af systemerne. Dette er ikke lykkedes i det forudsatte omfang i første halvdel af 2011 og det skønnes derfor, at udgiften i 2012 vil overstige det nuværende budget. Det afhænger dog af den genforhandling af den 1- årige aftale, der skal ske inden årets udgang. KMD-aftalen Andet (KMD Institution m.m.) er også en faktureringsaftale med efterregulering skønnet ud fra sidste års forbrug. KMD-aftalen Øvrigt (Løn, debitor m.m.) er en aftale uden efterregulering. I starten af 2012 vil Kommunen desuden blive reguleret for det eventuelle mer- /mindreforbrug vi har haft på de 2 aftaler med efterregulering i Der er p.t. kendte merudgifter ved videreførsel af nuværende aftale i 2012 på 0,9 mio. kr., men kontraktfornyelsen på TSA-systemerne vil formegentlig betyde større merudgifter. 11/10557

10 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Børn og unge Dagtilbudsområdet: kr Disp.vederlag I alt = udgift, - = indtægt 1: Dispositionsvederlag Resume: Forventelig merudgift grundet dagplejens dispositionsvederlag på baggrund af overenskomst 2008 med virkning fra Sagsfremstilling: Dispositionsvederlaget er et overenskomstmæssigt vederlag. Vederlaget gives pr. dag dagplejeren har 5. barn, bl.a i forbindelse med sygdom, ferie m.v. Vederlaget er i 2011 skønnet til 3,5 4,0 mio. kr. og må forventes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2012 og frem. Det afsatte budget til dette vederlag udgør i ,5 mio. kr. og fra 2013 og frem 2,2 mio. kr., hvorfor det må konstateres, at der vil mangle 1,3 mio. kr. i årerne fremover. Det skal bemærkes, at der i 2010 var en merudgift der blev finansieret via uforbrugt lønbudget indenfor dagplejen og i 2011 er merudgiften finansieret via bloktilskud til frokostordningen og budget 2012 er tilført 1,3 mio. kr. fra uforbrugte anlægskroner Vederlaget er en del af overenskomsten og indgik i lønfremskrivningen med en ekstraordinær procentsats (organisationspulje) af lønsummen svarende til ca. 2 mio. kr. som budgetlagt, hvorimod den reelle udgift udgør ca. det dobbelte, som der ikke er budgetmæssig dækning for. Merudgiften opstår som følge af, at Svendborg kommune har en del flere dagplejere (børn i dagplejen) end en gennemsnitskommune, hvorved de flere børn grundet pasningsgarantien udløser merudgiften. Påvirkning på andre områder: Denne udgift er en direkte udløber af pasningsgarantien (antal børn i dagpleje) og såfremt den ikke tilføres området, skal merudgiften findes andet sted via reduktion. Personalemæssige konsekvenser:

11 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Flere udvalg Politikområde: kr Merudgift tolkebudget I alt = udgift, - = indtægt 1: Tolkebudget Resume: Forøgelse af tolkebudgettet med 0,3 mio. kr. til 1,1 mio. kr. Sagsfremstilling Tolkebudgettet på 0,8 mio. kr. har af historiske årsager ligget i Socialudvalget siden kommunesammenlægningen. I realiteten er det primært Børn og unge samt Jobcentret der benytter tolkebistand i forbindelse med behandling af sager. Der har igennem årene været merforbrug på området i størrelsesordnen 0,3-0,6 mio. kr., som Socialudvalget har dækket. Der er behov for en tilpasning dels en omfordeling af budgettet, således at hvert udvalg har budgetansvaret for eget budget. I forhold til tidligere års merforbrug er det muligt at benytte telefontolke, hvorved det skønnes at en forøgelse på 0,3 mio. kr. vil være dækkende. Påvirkning på andre områder: Det foreslås, at det tilpassede budget på 1,1 mio. kr. fordeles pr. udvalg i forhold til 2010 forbruget, således at de enkelte udvalg selv har ansvar for deres andel af tolkebudgettet. Udvalg Procent Budgetandel Socialudvalget 16, Børn og ungeudv. 41, Kultur, plan, udvikling 0, Arbejdsmarkedsudvalg, jobcenter 40, Økonomiudvalg, HR afd. 2, Tolkebudget i alt 100, Afledt drift: - 11/12903

12 Budget 2012 Merudgift i kraft af mængdeudvikling Udvalget for Børn og Unge Børn og Unge med særlige behov: kr Skønnet uændret mængdeudvikling I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Handicappede unge vil ved det fyldte 18 år overgå til voksen handicap. For et nærmere overblik, er der udarbejdet udarbejdet en oversigt over de handicappede unge, der ved det fyldte 18. år forventes at overgå til voksen handicap. På børneområdet forventes afgangen modsvaret af nytilgang. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over de handicappede unge, der er fyldt 18 år og vil fylde 18 år i årene 2011, 2012 og 2013 og Hovedparten af de unge vil ved det fyldte 18. år overgå til voksenområdet. Udgiften til de handicappede er stort set den samme uanset om det er foranstaltninger i Børn og Unge eller foranstaltninger i voksen handicap. For familieområdet peger tendensen i retning af, at nedgangen i antallet af handicappede unge ved overgang til voksen modsvares af nytilgang. I Familieafdelingen opleves det, at der kommer flere og flere henvendelser vedr. ADHD børn og børn og unge med psykiske diagnoser, hvilket som minimum betyder uændret udgiftsniveau i Børn og Unge. For Børn og Unge vurderes det, at til- og afgang af handicappede unge vil være udgiftsneutral. Påvirkning på andre områder: Voksen handicap vil have en tilgang som følge af de handicappede unge, der fylder 18 år og derfor overvejende sandsynligt vil overgå til voksen handicap. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 11/15884

13 Budget 2012 Merudgift i kraft af mængdeudvikling Socialudvalget Politikområde : kr Fra barn til voksen I alt = udgift, - = indtægt 1: Fra barn til voksen Resume: I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er der godkendt en budgetudvidelse i overslagsårene 2012 og 2013 med henholdsvis 11,6 mio. kr. og 16,1 mio. kr. til sager, som overgår Fra barn til voksen. Økonomi og Indkøb har udarbejdet en revideret opgørelse over forventet udgift til de sager, som overgår fra barn til voksen personer født i årene På baggrund af konkrete beregninger og individuelle forudsætninger på sagerne, er der behov for en justering af budget 2012 og overslagsårene. I foråret 2011 er der udarbejdet en analyse af udgiftsudviklingen på Det specialiserede socialområde. Analysen af eco-nøgletallene viser, at Svendborg Kommune på de fleste områder ligger under landsgennemsnittet. Analysen af udgiftsudviklingen på myndighedsbudgettet viser, at det er et faktuel nødvendig udgift primært forklaret i tilgangen fra barn til voksen, samt at der er fokus på styring og tiltag, der medvirker til opbremsning af udgiftsudviklingen. På baggrund af analysen og oplysning om sager, som overgår fra barn til voksen, er der benyttet samme model, som blev benyttet i forbindelse med budget Sagsfremstilling På baggrund af konkrete beregninger på de aktuelle sager i børn og unge, er der behov for budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. i 2012 og I budgetoverslagsårene 2014 og 2015 er der behov for henholdsvis 6,6 mio. kr. og 8,6 mio. kr. Den indregnede udgift svarer til gennemsnitlig skønnet udgift i 2011 for botilbud og beskyttet beskæftigelse. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Det er i beregningen forudsat, at antal sager, som ophører i voksen handicap, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af nye sager ud over sager fra børn og unge. 11/20133

14 Budget Demografi Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser som følge af den demografiske udvikling. Mio. kr Dagtilbudsområdet -1,5-3,4-4,9-6,7 Skoleområdet Ældreområdet 2,2 2 1,7 1,8 Hjælpemidler 0,9 1,2 1,5 1,8 I alt 1,6-0,2-1,7-3,1 + = udgift, - = indtægt Demografi dagtilbud Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelse af prognosemateriale fra DYNASOFT til brug for udarbejdelse af det forventede behov for pladser på dagtilbudsområdet for de 0-5 årige. Dynasofts prognosemateriale udarbejdet pr. 1. april 2011 viser et større behov for pladser i 2011 og et mindre behov fremadrettet end forudsat i 2010 prognosen. Dette betyder, at der i budget 2011 var indarbejdet et fald på 42 pladser svarende til en besparelse på netto 2,8 mio. kr., mens den nye prognose viser en stigning på 51 pladser svarende til netto 3,8 mio. kr. og for 2012 og frem er der et fald i behovet af pladser. Antal pladser Prognose Prognose forskel Mer- /mindreudgift i mio. kr. 3,8-1,5-3,4-4,9-6,7 Samlet set betyder det en merudgift i 2011 og en mindreudgift fremover i forhold til nuværende budgetgrundlag. Merudgiften i 2011 kunne jf. tidligere beslutning om overførsel af drift indgå i 2013 og udlignes og tallene for 2014 og 2015 er meget usikkre på nuværende tidspunkt. Demografi skoler Elevudvikling i kommunens folkeskoler: Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelse af elevtalsprognose for kommunens folkeskoler. Der blev i ligesom tidligere år - udarbejdet en sådan elevtalsprognose omfattende alle skolebørn, der bor i Svendborg Kommune, samt de elever, der går i skole i Svendborg Kommune men er bosat udenfor kommunen. På baggrund heraf blev folkeskolernes demografipulje tilpasset i budget 2011 og frem.

15 Budget Demografi Ifølge elevtalsprognosen fra 2010 forventedes således en nedgang i elevtal i kommunenes folkeskoler på 32 elever fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2011/12, jf. tabel nedenfor. Ressourcetildelingen til skolerne for skoleåret 2011/12 er tilpasset denne nedgang, hvorfor tildelingen til de 11 nye skoler samlet set er reduceret med 1,5 mio.kr. som følge af det faldende elevtal. Samtidig er demografipuljen derved blevet nulstillet. Elevtal i kommunens folkeskoler jf. skoleprognose 2010 Skoleår 2010/11 Skoleåret 2011/12 Forskel (nedgang) Antal elever I 2011 er der ikke blevet udarbejdet en ny elevtalsprognose grundet ny skolestruktur, som bl.a. har medført, at der ingen historik er til rådighed. Der er derfor ikke umiddelbart nye prognosetal til rådighed til brug for en eventuel tilpasning af demografipuljen i 2012 og frem. Elevadministrationssystemet viser, at der starter 523 elever i de nye 0.klasser på kommunens folkeskoler pr. 1. august 2011, hvilket svarer til forventningen for skoleåret 2011/12 ifølge elevtalsprognosen fra På baggrund af ovenstående foreslås det, at der ikke foretages en yderligere tilpasning af demografipuljen, før der foreligger en ny elevtalsprognose med historik ift. søgemønstre mv. til de nye skoledistrikter. En sådan prognose vil kunne forventes i 2012 på baggrund af 1 års historik. Elevudvikling i privat- og efterskoler: Kommunens bidrag til staten for elever i privat- og efterskoler opgøres på baggrund af elever i de pågældende skoletilbud pr. 5. september, og udgiften falder som en samlet årlig afregning i det efterfølgende budgetår. Betalingen i 2011 svarer således til antal elever i skoleåret 2010/11 (se nedenstående tabel) og beløber sig til i alt 64,2 mio. kr., hvilket medfører en merudgift på 0,25 mio. kr.. Betalingen til staten svarer til ca kr. excl. moms årligt pr. elev. Betaling 2011 (elever pr. 5. sept i privat- og efterskoler) Skoleår 2010/11 Privatskoler 1395 SFO v. privatskoler 496 Efterskoler 458 Det er de enkelte privat- og efterskoler, der skal indsende lister over elever pr. 5. september til godkendelse i de kommuner, hvor eleverne hører til. Da skolerne har frist til sidst i september til fremsendelse til kommunerne, kendes det endelige elevtal for skoleåret 2011/12 dvs. det elevtal der skal afregnes i ikke før omkring 1. oktober En eventuel ændring af elevtallet i forhold til 5. september sidste år, vil derfor først kunne fremlægges til Byrådets 2. behandling af budgettet for 2012.

16 Budget Demografi Demografimodel: Fremadrettet vil der blive arbejdet på, at tilpasningen af budgettet til betaling for elever i privat- og efterskoler indgår i en samlet demografimodel sammen med elevtalsudviklingen på kommunens folkeskoler. Demografi på ældreområdet Den relative andel af borgere i Svendborg Kommune, på 65 år og derover, er stigende. I 2011 udgør gruppen over 65 år 18,8 % af den samlede befolkning. Dette tal forventes at stige til 23,3 % i 2018 og til 25,4 % i Fordi den relative andel af ældre borgere vil udgøre ¼ af den samlede befolkning i 2025, vil det være en udfordring at sikre pleje og omsorg for de borgere som har behov. Fokus i dette notat vil være på budgetperioden , og udgangspunktet vil være Tabel 1 Fordeling af Svendborg Kommunes borgere på alder Alder 2011(F) 2011(R) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) år år år I alt % af samlede 18,63 18,81 19,40 20,00 20,57 21,00 befolkning Note: (F): Forventet, (R)Reelt Tabel 1 viser, at andelen af ældre borgere er stigende over årene. Specielt gruppen årige stiger med knap 16% fra 2011 til Gruppen år stiger i samme periode med næsten 9%, mens det forventes at gruppen 85+ år stiger med godt 1%. Tabel 2 Forskelle i forventning fra 2010 til Alder Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere År År År I alt Ovenstående tabel giver et overblik over det samlede ekstra antal ældre, der vil være i 2011 og frem end forudsagt i Overordnet undervurderede demografimodellen for 2010 tallene til 2011 og frem. Således er der 68 flere borgere i 2011 i alderen årige end modellen forudsagde. Gruppen årige samt gruppen over 85 år oversteg forventningerne, og da dette samtidig er de dyreste grupper, giver det et udgiftspres. Til gengæld er der færre ældre i gruppen årige end forventet.

17 Budget Demografi Tabel 3 Enhedsbeløb på ældreområdet i 2011 Alder Kr År År År Tabel 3 viser de enhedsbeløb, som er Svendborg Kommunes gennemsnitsudgift til pleje af borgere i de tre kategorier. Ved at gange enhedsbeløbene med udviklingen i antallet af ældre borgere fremkommer merudgiften. Tabel 4 Forventningen til merudgifter til pleje i Kr 1. Alder år år år I alt Tabel 4 viser merudgifterne baseret på forskellen mellem prognosen for 2010 og prognosen for Her ses, at især stigningen i antallet af +85 årige har væsentlig økonomiske konsekvenser, mens faldet i årige har langt mindre økonomisk betydning. Således kan der forventes en samlet merudgift i plejen af ældre på knap 2,2 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og knap 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i Tabel 5 Fordeling mellem område i Kr. Område Hjemmepleje Sygepleje I alt Fordelingen mellem sygeplejen (9%) og hjemmeplejen (91%) er vist i tabel 5, og er fremkommet ved de to områders procentvise budgetandel af det samlede budget 2011 til ældreplejen. Denne fordeling er fastholdt i overslagsårene. Denne tilskrivning er under forudsætning at de flere ældre, som kommer i fremtiden vil have samme plejetyngdesammensætning som i dag. 1 Beløbene i tabellen er i 2012-priser.

18 Budget Demografi Demografi på hjælpemidler Indledning: Der er et økonomisk pres på hjælpemiddelområdet, hvilket primært skyldes den demografiske udvikling i Svendborg Kommune. Et stigende antal ældre sammenholdt med en højere levealder giver flere plejekrævende borgere, der har brug for hjælpemidler. I forbindelse med budgetlægningen for 2012, er der lavet beregninger med henblik på at vise udgiftsudviklingen inden for hjælpemiddelområdet. Udgangspunktet er en enhedspris baseret på regnskab 2010, der har til formål at anslå de forventede merudgifter i budget 2012 og overslagsårene, samt det efterslæb der er i forhold til udviklingen i befolkningssammensætningen fra 2009 til Demografisk udvikling: Tabel 6 Fordeling af Svendborg Kommunes borgere på alder 2008 til Faktisk indbyggertal Prognose Alder år år år år år I alt Ovenstående tabel 1 viser såvel de faktiske indbyggertal i Svendborg Kommune som prognosen for 2012 til og med Det fremgår af tabellen, at indbyggertallet samlet set er faldende fra i 2009 til forventet i 2013, hvorefter indbyggertallet forventes at stige til i Det er således ikke indbyggertallet som helhed, der giver et øget pres på udgifterne til hjælpemidler. Det gør til gengæld udviklingen i borgere i aldersgruppen 65+. Tabellen viser, at grupperne over 65 år er stigende over hele perioden, med få undtagelser. Enhedspriser: Tabel 2 Enhedspris på hjælpemiddelområdet i Alder Enhedspris år 282 kr år 451 kr år kr år kr. 85+ år kr. Tabel 2 viser de enhedspriser, som er Svendborg Kommunes gennemsnitsudgift til hjælpemidler pr. modtager i Ved at gange enhedspriserne med udviklingen i antallet af borgere fremkommer merudgiften.

19 Budget Demografi Merudgifter: Tabel 3 Merudgifter til hjælpemidler fra 2009 til Alder år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr. 85+ år kr kr kr. I alt kr kr kr. Tabel 4 viser det økonomiske efterslæb fra 2009, der er begrundet i udviklingen i befolkningssammensætningen. Det fremgår, at merudgiften er stigende fra kr. i 2009 til kr. i Tabel 4 Forventningen til merudgifter til hjælpemidler fra 2012 til Alder år kr kr kr kr år kr kr kr kr år kr kr kr kr år kr kr kr kr. 85+ år kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Tabel 4 viser de forventede merudgifter til budget 2012, der er begrundet i udviklingen i befolkningssammensætningen. Det fremgår, at merudgiften er stigende fra kr. i 2012 til kr. i De samlede merudgifter: Tabel 5 Virkning for budget 2012 og overslagsårene. Efterslæb 2009 til 2011 Forventet merudgift 2012 til kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr.

20 Budget Demografi Tabel 5 viser merudgifterne grundet efterslæbet fra 2009 samt de forventede merudgifter i 2012 og frem. Det fremgår, at den samlede forventede merudgift i 2012 er kr. stigende til kr. i Beregningen tager udgangspunkt i, at borgerne har brug for samme niveau af hjælpemidler i budgetperioden.

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere