Lørdag, den 2. november 2013, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Møllegade 9-13, 8000 Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag, den 2. november 2013, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Møllegade 9-13, 8000 Århus C"

Transkript

1 Generalforsamling i PROSA/VEST lokalafdelingen for privatansatte, ledige og selvstændige vest for Storebælt Lørdag, den 2. november 2013, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Møllegade 9-13, 8000 Århus C

2 Dagsorden: 13: Velkomst - Sang 02. Valg af dirigent(er) 03. Valg af referent(er) 04: Godkendelse af beslutningsdygtighed. 05. Nedsættelse af valgudvalg. 06. Godkendelse af Dagsorden og Tidsplan. 07. Fastlæggelse af forretningsorden. 13: Præsentationsrunde. 13: Bestyrelsens beretning og behandling heraf. 14: Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og behandling heraf. 14: Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf. 14: Behandling af og afstemning om de med indkaldelsen udsendte forslag ud over de i pkt. 13. nævnte. 14: Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent. 15: Valg til tillidsposter: a) Øvrig bestyrelse (2-6 medl.). b) Suppleanter til bestyrelsen (0-4 medl.). c) 2 revisorer. d) 2 revisorsuppleanter. 15: Eventuelt. 16:00 SLUT! 2

3 Bestyrelsens beretning for generalforsamlingsperioden: 1/ / ) Kredsen omkring VEST Omkring PROSA/VEST er der en kreds af valgte og ansatte, som er med til at sikre at arbejdsplanen bliver ført ud i livet, og at de øvrige ting omkring lokalafdelingen fungerer. Bestyrelsen På generalforsamlingen den 27. oktober 2012 blev følgende valgt til VESTs bestyrelse: HB-medlem Lars Wittchen Sørensen 1. HB-suppleant Gagendran Srisurendran 2. HB-suppleant Erik Christensen Øvrig bestyrelse: Abdol Sand Kalaee Allan Baasch Birte Kristensen Erik Klausen (OFF) Ingerlise Klingenberg Morten Holck Bestyrelsessuppleant: Jan Laursen (OFF) Tom Nielsen Jacob Vandborg Efter valget blev bestyrelsen konstitueret med Ingerlise Klingenberg som kasserer. Ansatte PROSA/VEST får stillet person-ressourcer til rådighed fra landsforeningen: Carsten Larsen har været tilknyttet forbundssekretær, og har stået for indkaldelse af bestyrelsesmøder mv. Står i samarbejde med PiO (aktivistgruppe) for arrangementerne i Odense. Ove Larsen står for den praktiske afholdelse af PROSA/VESTs medlemsrettede aktiviteter, og beskæftiger sig med dette i 24 timer om ugen. Bo Sundgaard er projektansat medarbejder, lønnet af PROSA/VEST og landsforeningen, i forbindelse med VEST-projektet. 2) Medlemsudvikling PROSA/VEST har i perioden 1/ / haft en medlemsfremgang på 117 medlemmer (i forrige periode var fremgangen på 79) fra 2884 medlemmer til 3001, hvilket må siges at være positivt i en tid, hvor PROSA som sådan oplever en medlemsstagnation og har svært ved at fastholde medlemsskaren. De 117 dækker dog over en noget større bruttobevægelse: I perioden har der nemlig været 227 udmeldelser og 351 indmeldelser, heraf tegner det løbende dimittendoptag sig for 224 (bevægelser internt i PROSA indgår ikke i de 117 ). Derfor svarer differencen (124) heller ikke præcis til stigningen på 117 i medlemstallet i VEST i perioden. Selvom VEST har vækst i medlemstallet er 227 udmeldelser for mange. Vi kan ikke undgå udmeldelser, bl.a. p.g.a. af det naturlige frafald (andet arbejde uden for fag, efterløn, pension, ), men i VEST vil vi i den kommende periode i samarbejde med PROSA/LAND prøve at gøre noget mere konkret for at mindske frafaldet! Se arbejdsplan for 2014 for yderligere. 3) Medlemssager Tendenser Vi oplever en stigende tendens til flere enkeltansættelser end -opsigelser. 3

4 Masseafskedigelserne fylder dog desværre stadig markant og ødelægger det samlede billede. Således har vi i VEST i de seneste 12 måneder f.eks. oplevet masseafskedigelser på Cimber i Sønderborg og Skyline i Randers. Rigtig mange kontrakter anfører en arbejdstid på 37 timer pr. uge, men samtidig at der gælder IHT (Ingen Højeste Tjenestetid), og at ekstratimer således er indregnet i fastsættelsen af lønnen (en af de faglige sagsbehandlere har således noteret sig, at kun ca. 1 ud af 20 bliver honoreret for mer- /overarbejde). Men det står også i kontrakter med en månedsløn på kr Når vi modtager en sådan kontrakt til kommentering rådgiver vi medlemmet om at lønnen er til fri forhandling og at medlemmet selv skal holde øje med sine ekstra timer, for hvis han arbejder for meget, så vil han kunne få mere pr. time som flaskedreng i et supermarked. Apropos arbejdstid: Vi har internt i Juridisk afdeling (JUR) iværksat en undersøgelse af arbejdstiden i de kontrakter vi har inde til kommentering fordi vi har en fornemmelse af at arbejdstiden er på vej op fra de typiske 37 timer/ugen. I skrivende stund foreligger der ikke en brugbar statistik. Vi har en stigning i antallet af henvendelser fra lærlinge (Datateknikere og It-supportere), men også fra virksomheder! med lærlinge. Henvendelserne drejer sig bl.a. om løn, manglende uddannelse og om skift af læreplads. De fleste af disse henvendelser ekspederes uden at udvikle sig til egentlige sager. Mange gange sker henvendelsen med en henvisning til, at de har brugt vores Lærlinge ABC https://www.prosa.dk/raadgivning/ansaettelse/laerlinge-abc/. Det er (jo) Metal der er aftalepart på området, men lærlingene vælger altså alligevel et PROSAmedlemskab, fordi de er af den opfattelse at det er i PROSA de hører hjemme. Medlemssager Funktionærstatus: Arbejdets omfang gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen Medlem havde lige afsluttet sit studie og havde været ansat i 3 uger, da virksomheden gik konkurs. Medlem regner med, at hun har en måneds opsigelsesvarsel, og det er også vores svar, da hun henvender sig. Det viser sig dog, at hun har været studentermedhjælper i samme virksomhed med en ansættelseskontrakt som timelønnet, ikke-funktionær. Hun har været ansat i lige under et år, og hun giver selv udtryk for, at hun har arbejdet i under 8 timer om ugen, hvorfor hendes ikke-funktionærstatus er korrekt. Ved en gennemgang af hendes lønsedler og en nærmere udregning viser det sig, at hun har 7,8 timer/ugen, og vi hører hende, om hun har afholdt sommerferie eller anden ferie, da disse uger ikke må have indflydelse på beregningen af det ugentlige timetal. Hun har heldigvis afholdt 3 ugers sommerferie, hvorefter det ugentlige timetal kommer op på 8,1 timer/ugen. Vi tager fat i Lønmodtagernes Garantifond (LG) og anmelder 3 måneders opsigelsesvarsel og feriepenge heraf, som hun har krav på som funktionær. LG godkender anmeldelsen og udbetaler. Kutymer: Teori ctr. praksis Et medlem bliver opsagt og fritstillet på et tidspunkt, hvor hun har overtimer i banken der er helt præcist tale om 42,5 timer. I virksomheden er der kutyme for, at medarbejderne selv kan vælge, om de ønsker timerne udbetalt eller vil afspadsere timerne. Vort medlem har lige inden sin opsigelse bedt nærmeste leder om at få timerne udbetalt med den næste måneds løn, men dette sker ikke. Vi skriver til virksomheden og gør gældende, at hun skal have timerne udbetalt. Efter en rykker til virksomheden får vi et svar gående ud på, at der ligger en intern regel om, at timer under 74 timer IKKE kan udbetales, idet disse timer kun kan afspadseres. 4

5 I en telefonsamtale med direktøren beder vi om at få denne regel udleveret, så vi kan forholde os til formuleringen og fortolkningen af denne regel, men det kan vi ikke få er svaret, da det er et internt stykke papir. Det lyder som en rigtig skufferegel, som kan tages frem ved festlige lejligheder, for vores medlem kan gennem lønsedler dokumentere flere udbetalinger af overtimer på tidspunkter, hvor hun samtidig kan dokumentere, at hun har under 74 timer i banken. Derfor skriver vi til virksomheden og beder dem dokumentere denne regel, og tager i øvrigt forbehold for at gøre gældende, at selv om reglen eksisterer har den ikke været fulgt over for vort medlem. Vi får en sur direktør i telefonen, der mener et eller andet mindre pænt om vores arbejdsmetode i PROSA og om vores sagsbehandlers fremgangsmåde - hvorefter han betaler. Sager og indhentede beløb VEST-sager: 1. september august 2013 Sagstype Antal sager Indhentet beløb Advarsel Andre arbejdsskader Arbejdspres Bortvisning For kort opsigelsesvarsel Konkurs Ligebehandlingsloven Manglende feriepenge Manglende løn, helt eller delvist Opsigelse Sygedagpengeret Udbetaling af overarbejde Usaglig afskedigelse I ALT ) Året der gik et tilbageblik Opfyldelse af Arbejdsplanen På generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget, at bestyrelsen især skulle arbejde med at: videreudvikle de regionale tiltag rundt om i VEST-området implementere Rammeaftalen om løn- og arbejdsvilkår afbøde virkningerne af dagpengereformen Desuden vedtog generalforsamlingen en udtalelse om at bestyrelsen skulle styrke ledighedsarbejdet, med et mandat til at bruge op til kr. i 2013 og De regionale tiltag består først og fremmest i at vi understøtter Erfa-/Netværksgrupper i de byer, hvor der er baggrund for at etablere dem. I øjeblikket har vi grupper kørende i Odense, Esbjerg, Herning, Silkeborg og Thisted. Grupperne har det med at dukke op og forsvinde, og vi er ved at indse, at det bare er vilkårene. Det giver lidt arbejde med opstart i nye byer og med genstart i gammelkendte byer, men det er vores indtryk at grupperne, hvor kortlivede de end måtte være, giver en god rygstøtte til de medlemmer der sidder i yderkanten af VESTs område. 5

6 Ud over arbejdet med erfa-/netværksgrupperne er det bestyrelsens indtryk, at PROSAs ansatte er flinke til at støtte vores medlemmer i hele VESTs område, uden at lade sig skræmme af de store fysiske afstande. Vi har pejlet muligheden for at oprette lokale råd, en slags mini-bestyrelser eller fagpolitiske erfa-/netværksgrupper i VEST-området, men det er ikke fornemmelsen at sådanne lokale råd vil være levedygtige. Ikke for tiden, i hvert fald. Arbejdet med rammeaftalen har vi i store træk overladt til landsforeningen. Det er den samme indsats der skal udføres i hele landet, og det er i vidt omfang de samme folk, der bliver sat på sagen, som hvis VEST styrede opgaven. Bestyrelsens rolle er så at holde øje med om opgaven har fokus i PROSA/LAND. Dagpengereformen har nu været i kraft i et stykke tid, og godt 200 arbejdsløse PROSAmedlemmer har mistet deres dagpengeret. PROSA har, i forskellige sammenhænge og sammen med forskellige venner, påpeget dette for Folketinget. Det har nu ikke haft nogen effekt, men efterhånden som adskillige tusinde danskere falder udenfor dagpengesystemet kan vi kun håbe at politikerne vil tage vores råb seriøst. Den 2-årige dagpengeperiode markerer det tidspunkt hvor man må opgive sit fag og tage hvad man kan, og vi synes at det efter 2 år er for hurtigt at bede en uddannet it-person om at glemme alt og starte forfra. I løbet af sommeren fik vi besøg af Arbejdsløshedskaravanen, som gik fra Aalborg til København for at råbe politikerne op. Da de kom til Aarhus sørgede PROSA/VEST for aftensmad til dem, og andre fagforeninger havde skaffet husly. Karavanen gik i demonstrationstog fra Filtenborg plads til Mølleparken, og om aftenen var der debatmøde med de lokale politikere. Som nævnt arbejder PROSA/VEST på at brede aktiviteterne ud i hele VEST-regionen, og også internt i bestyrelsen har vi styrket indsatsen for at understøtte VEST-regionen ud i hjørnerne. Bestyrelsesmøderne afvikles som Google Hangouts, hvor de, der har mulighed for det, mødes på kontoret i Aarhus, og de der har tid til mødet men ikke til transporten, deltager over deres PC. Vi har haft et eller to bestyrelsesmedlemmer med på denne måde på stort set hvert bestyrelsesmøde, og det virker som en fornuftig løsning. Vi oplever små tekniske problemer, men medlemmet derhjemme oplever ingen problemer med at følge med i mødet, eller med at bidrage med sine input til dagsordenens punkter. Jobrotationsprojekt PROSA/VEST modtog først i det nye år en ansøgning fra et medlem om et jobrotationsprojekt. Projektet var tænkt at løbe i perioden 1. marts til 30. juni Hensigten var, igennem aktivt opsøgende arbejde, at skabe en række jobrotationsaftaler med nogle private virksomheder og derigennem at få nogle erfaringer med dels at få virksomhederne i tale omkring sådanne ordninger og dels at få nogle erfaringer med at skabe jobrotationsaftaler der virker og dermed giver efteruddannelse til ansatte, ledige i job og merværdi for virksomheden. Tanken var: - i løbet af de 4 mdr. i foråret at få indgået så mange aftaler som muligt, og få nogle af dem sat i gang i løbet af foråret og de øvrige efter sommerferien. - på baggrund af erfaringerne at udarbejde et koncept for hvordan man bedst får virksomhederne i tale omkring brug af jobrotationsværktøjet. - på baggrund af erfaringerne at udarbejde et koncept for hvordan man planlægger og afvikler et jobrotationsforløb herunder samarbejdet med jobcentrene og uddannelsesudbyderne. 6

7 Projektet stoppede før det var planlagt. Den projektansatte opdagede hurtigt at virksomhederne slet ikke reagerede som forventet, og at en gennemførelse af den oprindelige plan ville være en hård kamp, i stedet for en givtig dialog for begge involverede parter. Konklusionen var at det ikke var den rette metode at prøve at skabe interesse for jobrotation ved at kontakte virksomhederne telefonisk (som var den valgte metode). Det er der flere grunde til: - De fleste virksomheder får mange henvendelser fra sælgere af alt mellem himmel og jord og er derfor ret kvikke til at få afvist folk, allerede i receptionen eller hos den ansvarlige. - Det virkede også som om at PROSA ikke alle steder er et navn der åbner døre, snarere tvært imod. - Brugen af efteruddannelse er faldende, så derfor er der måske færre virksomheder for hvem ordningen er relevant. - Når noget lyder for godt til at være sandt, er det det jo normalt også, og derfor møder man det med dyb skepsis. - At virksomhederne og medarbejderne er så pressede, at de ikke "orker" at forholde sig til noget nyt. Vi giver den projektansatte det sidste ord: Jeg er stadig af den overbevisning, at jobrotation er et rigtigt godt værktøj, både til at få flere i efter- og videreuddannelse og til at få ledige i arbejde, men kendskabet til ordningen skal formidles på en anden måde. Jeg tror på at hvis man kunne få erhvervslivets organisationer til at stå for informationsarbejdet ville informationen lettere blive positivt modtaget ude i virksomhederne. Så hvis man i fremtiden skulle gøre en indsats for at få mere gang i jobrotationsordningen, skulle man sætte ind med en kampagne rettet mod ITB, ITEK, It-fora rundt omkring i landet, erhvervsrådene i kommunerne og lignende organisationer. Efterskrift: Det har faktisk vist sig efterfølgende at jobrotation er begyndt at virke og at nogen af virkemidlerne er nogen af de ovenfor anførte. Støtte Vi har en række medlemskaber af forskellige foreninger med et it-fagligt sigte: It-forum, Århus: Det er et it-netværk i Århus, hvor vi er medlem for at netværke og være synlige over for de mange virksomheder og uddannelsessteder der er medlem. Vi støtter i form af et medlemskab på ca. kr om året. Openspace, Århus: Vi støtter i form af et medlemskab svarende til 1.800,- kr. om året. Hal9K, Aalborg: Vi støtter i form af 2 medlemskaber svarende til 4.800,- kr. om året. Derudover har vi i perioden støttet en række LAN-parties og andre it-faglige arrangementer: LAN-party - Katrinebjerg/Ingeniørhøjskolen: Støtter i form af et deltagergebyr på kr. 40 pr. medlem. 31 medlemmer, hvoraf de 6 var nyindmeldte deltog, hvilket således medførte en udgift på kr ,-. It-camp for piger: Camp for piger mellem 15 og 19 år, som afholdes hvert år i efterårsferien på Datalogisk Institut i Århus. Vi støttede i 2012 med kr PROSA VESTs fane 7

8 Blev luftet i.f.m. 1. Maj i Tangkrogen, Århus. 5) PROSA/VEST i PROSA HB, udvalg og arbejdsgrupper Medlemmer af PROSA/VEST har fortsat linjen med at være aktive i både Hovedbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper. Som det er i dag er der typisk 2-3 VEST-medlemmer tilstede ved HB-møderne og VEST er stort set repræsenteret i alle udvalg og arbejdsgrupper, og der gøres en ihærdig indsats for at finde en VEST-repræsentant når der kaldes. Konkret ser listen over poster således ud: Udvalg: Arbejdsmarkedsforhold: Ingerlise Klingenberg Arbejdsmiljø: Allan Baasch og Erik Klausen (OFF) IMS: Erik Christensen IT og Samfund: Abdol Sand Kalaee Organizer: Ingerlise Klingenberg og Morten Holck Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK): Allan Baasch og Ingerlise Klingenberg Arbejdsgruppe: Seniorarbejdet: Erik Christensen Derudover har VEST været med til at sikre PROSAs repræsentation i uddannelsesudvalgene på erhvervsakademierne i Jylland og på Fyn: Erhvervsakademiet Dania: Thomas Høj Thykjær Erhvervsakademiet Lillebælt: Carsten Larsen Erhvervsakademiet Midt-Vest: Jesper Kjær Erhvervsakademiet Syd-Vest: Erik Klausen (OFF) Erhvervsakademiet Århus: Mads Kellermann Endelig har VEST været med til at sikre kontakten til FTF i de 3 regioner i VESTs område: Regionsråd Midt Mads Kellermann (bestyrelsesmedlem) Regionsråd Nord Erik Christensen (kontakt) Regionsråd Syd Carsten Larsen (kontakt) 8

9 Regnskab for 2012 Regnskab 2011 Budget 2012 Regnskab 2012 Indtægter Kontingent , ,98 ex. ord. indtægt (KMD) ,98 0 0,00 Renter 0,00 0 0,00 Indtægter, i alt , ,98 Udgifter Generalforsamling , ,69 Delegeretforsamling 192, ,61 Øst/Vest-møder 0, ,00 Medlemsarrangementer , ,81 Klubber og arbejdspladser 3.029, ,38 Regionale tiltag , ,70 Ledighedsarbejde 2.442, ,00 PR og Hvervning 527, ,78 Pjecer 4.472, ,00 Befordring Bestyrelsen , ,40 Bestyrelsen, i øvrigt , ,60 Støtte til andre organisationer 1.650, ,70 Løntilskud VEST-medarbejder , ,96 Abonnementer 7.487, ,50 Regnskab 1.603, ,00 Gaver og gratialer 974, ,23 Diverse 125, ,00 Renter 20, ,63 Udgifter, i alt , ,99 Årets resultat , ,99 Balance 2012 Aktiver Bank 0,00 Mellemregning ,39 Aktiver, i alt ,39 Passiver Egenkapital primo ,40 Årets resultat ,99 Egenkapital ultimo ,39 Passiver, i alt ,39 Balance 0,00 9

10 10

11 Punkt 12 - Indkomne forslag Der er ikke nogen forslag! 11

12 Forslag til: Arbejdsplan for PROSA/VEST 2014 PROSA/VEST vil i 2014 særligt arbejde med at: Fastholde medlemmerne i tæt samarbejde med PROSAs Organizerudvalg. Afbøde virkningerne af dagpengereformen med en halvering af dagpengeperioden til 2 år og en fordobling af optjeningskravet til 1 år. PROSA/VEST arbejder løbende med at: Videreudvikle de regionale tiltag ved fortsat at støtte etableringen af Erfa- /Netværksgrupper. Se evt. mere her: https://www.prosa.dk/mit-prosa/din-lokalafdeling/prosavest/lokale-netvaerk/ Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA/VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i forbindelse med arrangementer og direkte kontakt. Afholde it-faglige arrangementer, herunder workshops og foredrag som geografisk dækker hele det vestlige område - egne eller i samarbejde med andre og for såvel medlemmer som kommende medlemmer. Informere om bestyrelsens arbejde og beslutninger. 12

13 Forslag til: Budget for 2014 Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab pr. 31/8-13 Skøn over endeligt regnskab for 2013 Budget 2014 Indtægter Kontingent , , Indtægter, i alt , , Udgifter Generalforsamling , , Delegeretforsamling , , Øst/Vest-møder 0, , Medlemsarrangementer , , Klubber og arbejdspladser 1.152, , Regionale tiltag , , Ledighedsarbejde 814, , PR & Hvervning 127,78 0 0, Pjecer 0, , Bestyrelsen, befordring , , Bestyrelsen, i øvrigt , , Støtte til andre organisationer 4.053, , Løntilskud, VEST-medarbejder , , Medlemskaber 7.612, , Støtte, it-faglige arr. (LAN) 0, Jobrotationsprojekt 0, , Regnskab 35, , Gaver og gratialer 1.096, , Diverse 1.311, , Renter 129, , Udgifter, i alt , , Årets resultat , , Forslag til: Lokalafdelingskontingent for 2014 Uændret 25 kr. pr. måned. 13

14 Arbejdsplan for PROSA/VEST 2013 PROSA/VEST vil i 2013 særligt arbejde med at: Videreudvikle de regionale tiltag, f.eks. ved at etablere lokale råd, men også ved fortsat at støtte etableringen af Erfa-/Netværksgrupper. Se evt. mere her: https://www.prosa.dk/mit-prosa/din-lokalafdeling/prosavest/lokale-netvaerk/ Implementere Rammeaftalen om løn- og arbejdsvilkår f.eks. i forhold til VESTvirksomheder med en PROSA-pensionsordning. Afbøde virkningerne af dagpengereformen med en halvering af dagpengeperioden til 2 år og en fordobling af optjeningskravet til 1 år. GF-udtalelse: Generalforsamlingen finder det vigtigt, at bestyrelsen styrker ledighedsarbejdet, og i den sammenhæng har bestyrelsen bemyndigelse til at bruge op til udenfor budgettet i de næste to år på ledighedsprojekter herunder projektansættelser med henblik på at styrke ledige medlemmer. PROSA/VEST arbejder løbende med at: Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA/VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i forbindelse med arrangementer og direkte kontakt. Afholde it-faglige arrangementer, herunder workshops og foredrag som geografisk dækker hele det vestlige område - egne eller i samarbejde med andre og for såvel medlemmer som kommende medlemmer. Informere om bestyrelsens arbejde og beslutninger. 14

15 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN for ordinær generalforsamling i PROSA/VEST Behandling af indkomne forslag 1. Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle deltagere kan orientere sig om forslaget. Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige nye selvstændige forslag. 2. Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til aktiviteter, PRO- SA/VEST skal varetage i det kommende år. 3. Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider mod PRO- SA/VESTs vedtægter. Talere og taleret 4. Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA/VEST. Dirigenterne kan give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål indenfor deres arbejdsområde. Dirigenterne kan give ordet til gæster fra andre dele af PROSA. 5. Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenterne skal dog give plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelse af åbenlyse misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren). 6. Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. De kan, efter én advarsel, fratage talere, som overtræder dette, ordet. 7. Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkortning af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt. Afstemninger og valg 8. Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle kan orientere sig om forslaget. Sideordnede forslag sættes til afstemning således: - En tendensafstemning afgør, hvilke forslag, der sættes til afstemning indtil et forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har færrest stemmer. Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til afstemning først. 9. Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference foretages en kontrolafstemning. 15

16 10. Skriftlig afstemning afholdes, når flere end 20% af de tilstedeværende medlemmer kræver det. 11. Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde anvendes selv om, der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette vedtages. 12. Ved afstemning om vedtægtsændringer skal der enten stemmes for eller imod. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jævnfør vedtægterne 22. Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal. Opstilling af kandidater til valg 13. Ved personvalg foretages der altid afstemning, også selv om antal kandidater svarer til det antal personer, der skal vælges. Hver deltager i generalforsamlingen kan højst stemme på det antal personer, der skal vælges. Ved prioriteringsvalg kan hver deltager højest stemme på én mindre end det antal der skal vælges. Tillidsafstemningen foretages ved at deltagerne - for hver kandidat - skal stemme for eller imod kandidaten. Deltagerne kan vælge at undlade at stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod sig. Udtalelser 14. Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse afleveres skriftligt til dirigenterne, så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, og senest før dagsordenspunktet påbegyndes. Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11. Referat 15. Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale. Referatet gøres tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside. Tilhørere 16. PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle foreningens medlemmer. Gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære generalforsamlingen. 16

17 Savner du et arrangement i dit lokalområde? Hold øje med PROSA/VESTs hjemmeside. Vi arrangerer både it-faglige og politisk-faglige arrangementer rundt omkring i VEST-området, altså vest for Storebælt. Arrangementerne bliver annonceret i kursuskalenderen Hvis du og dine kolleger savner et arrangement, f.eks. et kursus i lønforhandling, så: Kontakt PROSA/VEST! Mailadresse Kontor Århus Møllegade Århus C. Tlf Hverdage Kontor Odense Overgade Odense C. Tlf Hverdage

Generalforsamling i PROSA /ØST

Generalforsamling i PROSA /ØST Generalforsamling i PROSA /ØST Bliv delegeret til PROSAs delegeretforsamling Lørdag 25. oktober 2014 For privatansatte, selvstændige og ledige it-professionelle øst for Storebælt Indhold www.prosa.dk Hovedkontor

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 Forbundet af It-professionelle PROSA/ØST inviterer til årets Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 1 dag 4 events: Cloud Computing og Google Spreadsheets Generalforsamling i PROSA/ØST Debat: PROSAs

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 SÆRNUMMER GENERALFORSAMLING 21 2.-21. marts 21 DANSK PSYKOLOG FORENING indblik og udsyn DANSK PSYKOLOG FORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21 Lørdag den 2. marts 21 Kl. 13.-18.: Generalforsamling (med

Læs mere

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING 24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING GENERALFORSAMLING 2012 Udgivelse: 24. februar 2012 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S SIDE 2 Generalforsamling

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere