Lørdag, den 2. november 2013, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Møllegade 9-13, 8000 Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag, den 2. november 2013, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Møllegade 9-13, 8000 Århus C"

Transkript

1 Generalforsamling i PROSA/VEST lokalafdelingen for privatansatte, ledige og selvstændige vest for Storebælt Lørdag, den 2. november 2013, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Møllegade 9-13, 8000 Århus C

2 Dagsorden: 13: Velkomst - Sang 02. Valg af dirigent(er) 03. Valg af referent(er) 04: Godkendelse af beslutningsdygtighed. 05. Nedsættelse af valgudvalg. 06. Godkendelse af Dagsorden og Tidsplan. 07. Fastlæggelse af forretningsorden. 13: Præsentationsrunde. 13: Bestyrelsens beretning og behandling heraf. 14: Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og behandling heraf. 14: Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf. 14: Behandling af og afstemning om de med indkaldelsen udsendte forslag ud over de i pkt. 13. nævnte. 14: Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent. 15: Valg til tillidsposter: a) Øvrig bestyrelse (2-6 medl.). b) Suppleanter til bestyrelsen (0-4 medl.). c) 2 revisorer. d) 2 revisorsuppleanter. 15: Eventuelt. 16:00 SLUT! 2

3 Bestyrelsens beretning for generalforsamlingsperioden: 1/ / ) Kredsen omkring VEST Omkring PROSA/VEST er der en kreds af valgte og ansatte, som er med til at sikre at arbejdsplanen bliver ført ud i livet, og at de øvrige ting omkring lokalafdelingen fungerer. Bestyrelsen På generalforsamlingen den 27. oktober 2012 blev følgende valgt til VESTs bestyrelse: HB-medlem Lars Wittchen Sørensen 1. HB-suppleant Gagendran Srisurendran 2. HB-suppleant Erik Christensen Øvrig bestyrelse: Abdol Sand Kalaee Allan Baasch Birte Kristensen Erik Klausen (OFF) Ingerlise Klingenberg Morten Holck Bestyrelsessuppleant: Jan Laursen (OFF) Tom Nielsen Jacob Vandborg Efter valget blev bestyrelsen konstitueret med Ingerlise Klingenberg som kasserer. Ansatte PROSA/VEST får stillet person-ressourcer til rådighed fra landsforeningen: Carsten Larsen har været tilknyttet forbundssekretær, og har stået for indkaldelse af bestyrelsesmøder mv. Står i samarbejde med PiO (aktivistgruppe) for arrangementerne i Odense. Ove Larsen står for den praktiske afholdelse af PROSA/VESTs medlemsrettede aktiviteter, og beskæftiger sig med dette i 24 timer om ugen. Bo Sundgaard er projektansat medarbejder, lønnet af PROSA/VEST og landsforeningen, i forbindelse med VEST-projektet. 2) Medlemsudvikling PROSA/VEST har i perioden 1/ / haft en medlemsfremgang på 117 medlemmer (i forrige periode var fremgangen på 79) fra 2884 medlemmer til 3001, hvilket må siges at være positivt i en tid, hvor PROSA som sådan oplever en medlemsstagnation og har svært ved at fastholde medlemsskaren. De 117 dækker dog over en noget større bruttobevægelse: I perioden har der nemlig været 227 udmeldelser og 351 indmeldelser, heraf tegner det løbende dimittendoptag sig for 224 (bevægelser internt i PROSA indgår ikke i de 117 ). Derfor svarer differencen (124) heller ikke præcis til stigningen på 117 i medlemstallet i VEST i perioden. Selvom VEST har vækst i medlemstallet er 227 udmeldelser for mange. Vi kan ikke undgå udmeldelser, bl.a. p.g.a. af det naturlige frafald (andet arbejde uden for fag, efterløn, pension, ), men i VEST vil vi i den kommende periode i samarbejde med PROSA/LAND prøve at gøre noget mere konkret for at mindske frafaldet! Se arbejdsplan for 2014 for yderligere. 3) Medlemssager Tendenser Vi oplever en stigende tendens til flere enkeltansættelser end -opsigelser. 3

4 Masseafskedigelserne fylder dog desværre stadig markant og ødelægger det samlede billede. Således har vi i VEST i de seneste 12 måneder f.eks. oplevet masseafskedigelser på Cimber i Sønderborg og Skyline i Randers. Rigtig mange kontrakter anfører en arbejdstid på 37 timer pr. uge, men samtidig at der gælder IHT (Ingen Højeste Tjenestetid), og at ekstratimer således er indregnet i fastsættelsen af lønnen (en af de faglige sagsbehandlere har således noteret sig, at kun ca. 1 ud af 20 bliver honoreret for mer- /overarbejde). Men det står også i kontrakter med en månedsløn på kr Når vi modtager en sådan kontrakt til kommentering rådgiver vi medlemmet om at lønnen er til fri forhandling og at medlemmet selv skal holde øje med sine ekstra timer, for hvis han arbejder for meget, så vil han kunne få mere pr. time som flaskedreng i et supermarked. Apropos arbejdstid: Vi har internt i Juridisk afdeling (JUR) iværksat en undersøgelse af arbejdstiden i de kontrakter vi har inde til kommentering fordi vi har en fornemmelse af at arbejdstiden er på vej op fra de typiske 37 timer/ugen. I skrivende stund foreligger der ikke en brugbar statistik. Vi har en stigning i antallet af henvendelser fra lærlinge (Datateknikere og It-supportere), men også fra virksomheder! med lærlinge. Henvendelserne drejer sig bl.a. om løn, manglende uddannelse og om skift af læreplads. De fleste af disse henvendelser ekspederes uden at udvikle sig til egentlige sager. Mange gange sker henvendelsen med en henvisning til, at de har brugt vores Lærlinge ABC https://www.prosa.dk/raadgivning/ansaettelse/laerlinge-abc/. Det er (jo) Metal der er aftalepart på området, men lærlingene vælger altså alligevel et PROSAmedlemskab, fordi de er af den opfattelse at det er i PROSA de hører hjemme. Medlemssager Funktionærstatus: Arbejdets omfang gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen Medlem havde lige afsluttet sit studie og havde været ansat i 3 uger, da virksomheden gik konkurs. Medlem regner med, at hun har en måneds opsigelsesvarsel, og det er også vores svar, da hun henvender sig. Det viser sig dog, at hun har været studentermedhjælper i samme virksomhed med en ansættelseskontrakt som timelønnet, ikke-funktionær. Hun har været ansat i lige under et år, og hun giver selv udtryk for, at hun har arbejdet i under 8 timer om ugen, hvorfor hendes ikke-funktionærstatus er korrekt. Ved en gennemgang af hendes lønsedler og en nærmere udregning viser det sig, at hun har 7,8 timer/ugen, og vi hører hende, om hun har afholdt sommerferie eller anden ferie, da disse uger ikke må have indflydelse på beregningen af det ugentlige timetal. Hun har heldigvis afholdt 3 ugers sommerferie, hvorefter det ugentlige timetal kommer op på 8,1 timer/ugen. Vi tager fat i Lønmodtagernes Garantifond (LG) og anmelder 3 måneders opsigelsesvarsel og feriepenge heraf, som hun har krav på som funktionær. LG godkender anmeldelsen og udbetaler. Kutymer: Teori ctr. praksis Et medlem bliver opsagt og fritstillet på et tidspunkt, hvor hun har overtimer i banken der er helt præcist tale om 42,5 timer. I virksomheden er der kutyme for, at medarbejderne selv kan vælge, om de ønsker timerne udbetalt eller vil afspadsere timerne. Vort medlem har lige inden sin opsigelse bedt nærmeste leder om at få timerne udbetalt med den næste måneds løn, men dette sker ikke. Vi skriver til virksomheden og gør gældende, at hun skal have timerne udbetalt. Efter en rykker til virksomheden får vi et svar gående ud på, at der ligger en intern regel om, at timer under 74 timer IKKE kan udbetales, idet disse timer kun kan afspadseres. 4

5 I en telefonsamtale med direktøren beder vi om at få denne regel udleveret, så vi kan forholde os til formuleringen og fortolkningen af denne regel, men det kan vi ikke få er svaret, da det er et internt stykke papir. Det lyder som en rigtig skufferegel, som kan tages frem ved festlige lejligheder, for vores medlem kan gennem lønsedler dokumentere flere udbetalinger af overtimer på tidspunkter, hvor hun samtidig kan dokumentere, at hun har under 74 timer i banken. Derfor skriver vi til virksomheden og beder dem dokumentere denne regel, og tager i øvrigt forbehold for at gøre gældende, at selv om reglen eksisterer har den ikke været fulgt over for vort medlem. Vi får en sur direktør i telefonen, der mener et eller andet mindre pænt om vores arbejdsmetode i PROSA og om vores sagsbehandlers fremgangsmåde - hvorefter han betaler. Sager og indhentede beløb VEST-sager: 1. september august 2013 Sagstype Antal sager Indhentet beløb Advarsel Andre arbejdsskader Arbejdspres Bortvisning For kort opsigelsesvarsel Konkurs Ligebehandlingsloven Manglende feriepenge Manglende løn, helt eller delvist Opsigelse Sygedagpengeret Udbetaling af overarbejde Usaglig afskedigelse I ALT ) Året der gik et tilbageblik Opfyldelse af Arbejdsplanen På generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget, at bestyrelsen især skulle arbejde med at: videreudvikle de regionale tiltag rundt om i VEST-området implementere Rammeaftalen om løn- og arbejdsvilkår afbøde virkningerne af dagpengereformen Desuden vedtog generalforsamlingen en udtalelse om at bestyrelsen skulle styrke ledighedsarbejdet, med et mandat til at bruge op til kr. i 2013 og De regionale tiltag består først og fremmest i at vi understøtter Erfa-/Netværksgrupper i de byer, hvor der er baggrund for at etablere dem. I øjeblikket har vi grupper kørende i Odense, Esbjerg, Herning, Silkeborg og Thisted. Grupperne har det med at dukke op og forsvinde, og vi er ved at indse, at det bare er vilkårene. Det giver lidt arbejde med opstart i nye byer og med genstart i gammelkendte byer, men det er vores indtryk at grupperne, hvor kortlivede de end måtte være, giver en god rygstøtte til de medlemmer der sidder i yderkanten af VESTs område. 5

6 Ud over arbejdet med erfa-/netværksgrupperne er det bestyrelsens indtryk, at PROSAs ansatte er flinke til at støtte vores medlemmer i hele VESTs område, uden at lade sig skræmme af de store fysiske afstande. Vi har pejlet muligheden for at oprette lokale råd, en slags mini-bestyrelser eller fagpolitiske erfa-/netværksgrupper i VEST-området, men det er ikke fornemmelsen at sådanne lokale råd vil være levedygtige. Ikke for tiden, i hvert fald. Arbejdet med rammeaftalen har vi i store træk overladt til landsforeningen. Det er den samme indsats der skal udføres i hele landet, og det er i vidt omfang de samme folk, der bliver sat på sagen, som hvis VEST styrede opgaven. Bestyrelsens rolle er så at holde øje med om opgaven har fokus i PROSA/LAND. Dagpengereformen har nu været i kraft i et stykke tid, og godt 200 arbejdsløse PROSAmedlemmer har mistet deres dagpengeret. PROSA har, i forskellige sammenhænge og sammen med forskellige venner, påpeget dette for Folketinget. Det har nu ikke haft nogen effekt, men efterhånden som adskillige tusinde danskere falder udenfor dagpengesystemet kan vi kun håbe at politikerne vil tage vores råb seriøst. Den 2-årige dagpengeperiode markerer det tidspunkt hvor man må opgive sit fag og tage hvad man kan, og vi synes at det efter 2 år er for hurtigt at bede en uddannet it-person om at glemme alt og starte forfra. I løbet af sommeren fik vi besøg af Arbejdsløshedskaravanen, som gik fra Aalborg til København for at råbe politikerne op. Da de kom til Aarhus sørgede PROSA/VEST for aftensmad til dem, og andre fagforeninger havde skaffet husly. Karavanen gik i demonstrationstog fra Filtenborg plads til Mølleparken, og om aftenen var der debatmøde med de lokale politikere. Som nævnt arbejder PROSA/VEST på at brede aktiviteterne ud i hele VEST-regionen, og også internt i bestyrelsen har vi styrket indsatsen for at understøtte VEST-regionen ud i hjørnerne. Bestyrelsesmøderne afvikles som Google Hangouts, hvor de, der har mulighed for det, mødes på kontoret i Aarhus, og de der har tid til mødet men ikke til transporten, deltager over deres PC. Vi har haft et eller to bestyrelsesmedlemmer med på denne måde på stort set hvert bestyrelsesmøde, og det virker som en fornuftig løsning. Vi oplever små tekniske problemer, men medlemmet derhjemme oplever ingen problemer med at følge med i mødet, eller med at bidrage med sine input til dagsordenens punkter. Jobrotationsprojekt PROSA/VEST modtog først i det nye år en ansøgning fra et medlem om et jobrotationsprojekt. Projektet var tænkt at løbe i perioden 1. marts til 30. juni Hensigten var, igennem aktivt opsøgende arbejde, at skabe en række jobrotationsaftaler med nogle private virksomheder og derigennem at få nogle erfaringer med dels at få virksomhederne i tale omkring sådanne ordninger og dels at få nogle erfaringer med at skabe jobrotationsaftaler der virker og dermed giver efteruddannelse til ansatte, ledige i job og merværdi for virksomheden. Tanken var: - i løbet af de 4 mdr. i foråret at få indgået så mange aftaler som muligt, og få nogle af dem sat i gang i løbet af foråret og de øvrige efter sommerferien. - på baggrund af erfaringerne at udarbejde et koncept for hvordan man bedst får virksomhederne i tale omkring brug af jobrotationsværktøjet. - på baggrund af erfaringerne at udarbejde et koncept for hvordan man planlægger og afvikler et jobrotationsforløb herunder samarbejdet med jobcentrene og uddannelsesudbyderne. 6

7 Projektet stoppede før det var planlagt. Den projektansatte opdagede hurtigt at virksomhederne slet ikke reagerede som forventet, og at en gennemførelse af den oprindelige plan ville være en hård kamp, i stedet for en givtig dialog for begge involverede parter. Konklusionen var at det ikke var den rette metode at prøve at skabe interesse for jobrotation ved at kontakte virksomhederne telefonisk (som var den valgte metode). Det er der flere grunde til: - De fleste virksomheder får mange henvendelser fra sælgere af alt mellem himmel og jord og er derfor ret kvikke til at få afvist folk, allerede i receptionen eller hos den ansvarlige. - Det virkede også som om at PROSA ikke alle steder er et navn der åbner døre, snarere tvært imod. - Brugen af efteruddannelse er faldende, så derfor er der måske færre virksomheder for hvem ordningen er relevant. - Når noget lyder for godt til at være sandt, er det det jo normalt også, og derfor møder man det med dyb skepsis. - At virksomhederne og medarbejderne er så pressede, at de ikke "orker" at forholde sig til noget nyt. Vi giver den projektansatte det sidste ord: Jeg er stadig af den overbevisning, at jobrotation er et rigtigt godt værktøj, både til at få flere i efter- og videreuddannelse og til at få ledige i arbejde, men kendskabet til ordningen skal formidles på en anden måde. Jeg tror på at hvis man kunne få erhvervslivets organisationer til at stå for informationsarbejdet ville informationen lettere blive positivt modtaget ude i virksomhederne. Så hvis man i fremtiden skulle gøre en indsats for at få mere gang i jobrotationsordningen, skulle man sætte ind med en kampagne rettet mod ITB, ITEK, It-fora rundt omkring i landet, erhvervsrådene i kommunerne og lignende organisationer. Efterskrift: Det har faktisk vist sig efterfølgende at jobrotation er begyndt at virke og at nogen af virkemidlerne er nogen af de ovenfor anførte. Støtte Vi har en række medlemskaber af forskellige foreninger med et it-fagligt sigte: It-forum, Århus: Det er et it-netværk i Århus, hvor vi er medlem for at netværke og være synlige over for de mange virksomheder og uddannelsessteder der er medlem. Vi støtter i form af et medlemskab på ca. kr om året. Openspace, Århus: Vi støtter i form af et medlemskab svarende til 1.800,- kr. om året. Hal9K, Aalborg: Vi støtter i form af 2 medlemskaber svarende til 4.800,- kr. om året. Derudover har vi i perioden støttet en række LAN-parties og andre it-faglige arrangementer: LAN-party - Katrinebjerg/Ingeniørhøjskolen: Støtter i form af et deltagergebyr på kr. 40 pr. medlem. 31 medlemmer, hvoraf de 6 var nyindmeldte deltog, hvilket således medførte en udgift på kr ,-. It-camp for piger: Camp for piger mellem 15 og 19 år, som afholdes hvert år i efterårsferien på Datalogisk Institut i Århus. Vi støttede i 2012 med kr PROSA VESTs fane 7

8 Blev luftet i.f.m. 1. Maj i Tangkrogen, Århus. 5) PROSA/VEST i PROSA HB, udvalg og arbejdsgrupper Medlemmer af PROSA/VEST har fortsat linjen med at være aktive i både Hovedbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper. Som det er i dag er der typisk 2-3 VEST-medlemmer tilstede ved HB-møderne og VEST er stort set repræsenteret i alle udvalg og arbejdsgrupper, og der gøres en ihærdig indsats for at finde en VEST-repræsentant når der kaldes. Konkret ser listen over poster således ud: Udvalg: Arbejdsmarkedsforhold: Ingerlise Klingenberg Arbejdsmiljø: Allan Baasch og Erik Klausen (OFF) IMS: Erik Christensen IT og Samfund: Abdol Sand Kalaee Organizer: Ingerlise Klingenberg og Morten Holck Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK): Allan Baasch og Ingerlise Klingenberg Arbejdsgruppe: Seniorarbejdet: Erik Christensen Derudover har VEST været med til at sikre PROSAs repræsentation i uddannelsesudvalgene på erhvervsakademierne i Jylland og på Fyn: Erhvervsakademiet Dania: Thomas Høj Thykjær Erhvervsakademiet Lillebælt: Carsten Larsen Erhvervsakademiet Midt-Vest: Jesper Kjær Erhvervsakademiet Syd-Vest: Erik Klausen (OFF) Erhvervsakademiet Århus: Mads Kellermann Endelig har VEST været med til at sikre kontakten til FTF i de 3 regioner i VESTs område: Regionsråd Midt Mads Kellermann (bestyrelsesmedlem) Regionsråd Nord Erik Christensen (kontakt) Regionsråd Syd Carsten Larsen (kontakt) 8

9 Regnskab for 2012 Regnskab 2011 Budget 2012 Regnskab 2012 Indtægter Kontingent , ,98 ex. ord. indtægt (KMD) ,98 0 0,00 Renter 0,00 0 0,00 Indtægter, i alt , ,98 Udgifter Generalforsamling , ,69 Delegeretforsamling 192, ,61 Øst/Vest-møder 0, ,00 Medlemsarrangementer , ,81 Klubber og arbejdspladser 3.029, ,38 Regionale tiltag , ,70 Ledighedsarbejde 2.442, ,00 PR og Hvervning 527, ,78 Pjecer 4.472, ,00 Befordring Bestyrelsen , ,40 Bestyrelsen, i øvrigt , ,60 Støtte til andre organisationer 1.650, ,70 Løntilskud VEST-medarbejder , ,96 Abonnementer 7.487, ,50 Regnskab 1.603, ,00 Gaver og gratialer 974, ,23 Diverse 125, ,00 Renter 20, ,63 Udgifter, i alt , ,99 Årets resultat , ,99 Balance 2012 Aktiver Bank 0,00 Mellemregning ,39 Aktiver, i alt ,39 Passiver Egenkapital primo ,40 Årets resultat ,99 Egenkapital ultimo ,39 Passiver, i alt ,39 Balance 0,00 9

10 10

11 Punkt 12 - Indkomne forslag Der er ikke nogen forslag! 11

12 Forslag til: Arbejdsplan for PROSA/VEST 2014 PROSA/VEST vil i 2014 særligt arbejde med at: Fastholde medlemmerne i tæt samarbejde med PROSAs Organizerudvalg. Afbøde virkningerne af dagpengereformen med en halvering af dagpengeperioden til 2 år og en fordobling af optjeningskravet til 1 år. PROSA/VEST arbejder løbende med at: Videreudvikle de regionale tiltag ved fortsat at støtte etableringen af Erfa- /Netværksgrupper. Se evt. mere her: https://www.prosa.dk/mit-prosa/din-lokalafdeling/prosavest/lokale-netvaerk/ Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA/VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i forbindelse med arrangementer og direkte kontakt. Afholde it-faglige arrangementer, herunder workshops og foredrag som geografisk dækker hele det vestlige område - egne eller i samarbejde med andre og for såvel medlemmer som kommende medlemmer. Informere om bestyrelsens arbejde og beslutninger. 12

13 Forslag til: Budget for 2014 Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab pr. 31/8-13 Skøn over endeligt regnskab for 2013 Budget 2014 Indtægter Kontingent , , Indtægter, i alt , , Udgifter Generalforsamling , , Delegeretforsamling , , Øst/Vest-møder 0, , Medlemsarrangementer , , Klubber og arbejdspladser 1.152, , Regionale tiltag , , Ledighedsarbejde 814, , PR & Hvervning 127,78 0 0, Pjecer 0, , Bestyrelsen, befordring , , Bestyrelsen, i øvrigt , , Støtte til andre organisationer 4.053, , Løntilskud, VEST-medarbejder , , Medlemskaber 7.612, , Støtte, it-faglige arr. (LAN) 0, Jobrotationsprojekt 0, , Regnskab 35, , Gaver og gratialer 1.096, , Diverse 1.311, , Renter 129, , Udgifter, i alt , , Årets resultat , , Forslag til: Lokalafdelingskontingent for 2014 Uændret 25 kr. pr. måned. 13

14 Arbejdsplan for PROSA/VEST 2013 PROSA/VEST vil i 2013 særligt arbejde med at: Videreudvikle de regionale tiltag, f.eks. ved at etablere lokale råd, men også ved fortsat at støtte etableringen af Erfa-/Netværksgrupper. Se evt. mere her: https://www.prosa.dk/mit-prosa/din-lokalafdeling/prosavest/lokale-netvaerk/ Implementere Rammeaftalen om løn- og arbejdsvilkår f.eks. i forhold til VESTvirksomheder med en PROSA-pensionsordning. Afbøde virkningerne af dagpengereformen med en halvering af dagpengeperioden til 2 år og en fordobling af optjeningskravet til 1 år. GF-udtalelse: Generalforsamlingen finder det vigtigt, at bestyrelsen styrker ledighedsarbejdet, og i den sammenhæng har bestyrelsen bemyndigelse til at bruge op til udenfor budgettet i de næste to år på ledighedsprojekter herunder projektansættelser med henblik på at styrke ledige medlemmer. PROSA/VEST arbejder løbende med at: Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA/VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i forbindelse med arrangementer og direkte kontakt. Afholde it-faglige arrangementer, herunder workshops og foredrag som geografisk dækker hele det vestlige område - egne eller i samarbejde med andre og for såvel medlemmer som kommende medlemmer. Informere om bestyrelsens arbejde og beslutninger. 14

15 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN for ordinær generalforsamling i PROSA/VEST Behandling af indkomne forslag 1. Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle deltagere kan orientere sig om forslaget. Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige nye selvstændige forslag. 2. Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til aktiviteter, PRO- SA/VEST skal varetage i det kommende år. 3. Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider mod PRO- SA/VESTs vedtægter. Talere og taleret 4. Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA/VEST. Dirigenterne kan give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål indenfor deres arbejdsområde. Dirigenterne kan give ordet til gæster fra andre dele af PROSA. 5. Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenterne skal dog give plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelse af åbenlyse misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren). 6. Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. De kan, efter én advarsel, fratage talere, som overtræder dette, ordet. 7. Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkortning af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt. Afstemninger og valg 8. Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle kan orientere sig om forslaget. Sideordnede forslag sættes til afstemning således: - En tendensafstemning afgør, hvilke forslag, der sættes til afstemning indtil et forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har færrest stemmer. Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til afstemning først. 9. Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference foretages en kontrolafstemning. 15

16 10. Skriftlig afstemning afholdes, når flere end 20% af de tilstedeværende medlemmer kræver det. 11. Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde anvendes selv om, der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette vedtages. 12. Ved afstemning om vedtægtsændringer skal der enten stemmes for eller imod. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jævnfør vedtægterne 22. Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal. Opstilling af kandidater til valg 13. Ved personvalg foretages der altid afstemning, også selv om antal kandidater svarer til det antal personer, der skal vælges. Hver deltager i generalforsamlingen kan højst stemme på det antal personer, der skal vælges. Ved prioriteringsvalg kan hver deltager højest stemme på én mindre end det antal der skal vælges. Tillidsafstemningen foretages ved at deltagerne - for hver kandidat - skal stemme for eller imod kandidaten. Deltagerne kan vælge at undlade at stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod sig. Udtalelser 14. Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse afleveres skriftligt til dirigenterne, så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, og senest før dagsordenspunktet påbegyndes. Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11. Referat 15. Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale. Referatet gøres tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside. Tilhørere 16. PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle foreningens medlemmer. Gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære generalforsamlingen. 16

17 Savner du et arrangement i dit lokalområde? Hold øje med PROSA/VESTs hjemmeside. Vi arrangerer både it-faglige og politisk-faglige arrangementer rundt omkring i VEST-området, altså vest for Storebælt. Arrangementerne bliver annonceret i kursuskalenderen Hvis du og dine kolleger savner et arrangement, f.eks. et kursus i lønforhandling, så: Kontakt PROSA/VEST! Mailadresse Kontor Århus Møllegade Århus C. Tlf Hverdage Kontor Odense Overgade Odense C. Tlf Hverdage

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST - lokalafdelingen for privatansatte, ledige og selvstændige Vest for Storebælt

Generalforsamling i PROSA/VEST - lokalafdelingen for privatansatte, ledige og selvstændige Vest for Storebælt Generalforsamling i PROSA/VEST - lokalafdelingen for privatansatte, ledige og selvstændige Vest for Storebælt Lørdag, den 26. september 2015, klokken 13:00 16:00 i PROSAs lokaler, Søren Frichs Vej 38 M,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK 1 NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Personaleforeningen i Topdanmark. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet, og har til formål at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af Generalforsamling i PROSA/VEST, lørdag den 26. september 2015

Referat af Generalforsamling i PROSA/VEST, lørdag den 26. september 2015 1. Velkomst Sang Erik Klausen bød velkommen på vegne af bestyrelsen. Herefter sang vi Når jeg ser en PROSA fane stående - med fynd og klem. 2. Valg af dirigent(er) og referent(er) Nedsættelse af valgudvalg

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for PROSA/VEST. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/VEST. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus.

Vedtægter for PROSA/VEST. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/VEST. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus. Vedtægter for PROSA/VEST 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/VEST. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere