Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 9. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad, Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen, Marianne Friis-Mikkelsen (stedfortræder) Jytte Bendtsen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg ØU - Halvårsregnskab og forventet regnskab ØU - Budget behandling ØU - Høring af udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i ØU - Resultatrevisioner ØU - Vestforbrænding I/S. Godkendelse af låneramme på 280 mio. kr ØU - Regnskab 2014 for Vallensbæk Boligselskab ØU - Anvendelse af provenu fra KMD-ejendomssalg ØU - Ligestillingsredegørelse TMU - Godkendelse af forslag til Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning TMU - Vandhandleplan for Vallensbæk og Ishøj Kommuner TMU - Grønt Regnskab TMU - I/S Vallensbæk Mose - Regnskab 2014 og Budget TMU - Strandparken I/S - Regnskab 2014 og Budget TMU - Østsjællands Beredskab BKU - Vallensbæk Ridecenter SSU - Nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd SSU - Kvalitetsstandarder 2015 for genoptræning, vedligeholdende træning og hjælpemidler SSU - Udbud af hjemmehjælp fra private leverandører SSU og BKU - Godkendelse af social rammeaftale - styringsaftale SSU og BKU - Udviklingsstrategi til Rammeaftale Bevilling til ekstraordinært indskud i Strandparken I/S Forslag fra Gruppe O om fritagelse for at modtage flygtninge i Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 9. september

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Kommunalbestyrelsen, 9. september

4 2. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 9. september

5 3. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 9. september

6 4. Nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr.: 15/5497 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende, at John Sørensen træder ud af Teknik- og Miljøudvalget på grund af sin stilling som konstitueret leder af kommunens afdeling Vej og Park. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende Gruppe C s valg af nyt medlem af Teknikog Miljøudvalget og den rokade af udvalgsmedlemmer, dette måtte medføre. Indstilling Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen. Direktionscentret indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at John Sørensen træder ud af Teknik- og Miljøudvalget at Kommunalbestyrelsen godkender Gruppe C s valg af nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget at Kommunalbestyrelsen godkender den eventuelle rokade af udvalgsmedlemmer, som godkendelsen af 2. indstillingspunkt måtte medføre Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem John Sørensen blev på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde i december 2013 valgt som medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Han blev valgt af Gruppe C som led i den forholdsmæssige fordeling af pladser i udvalget. John Sørensen er samtidig ansat i Vallensbæk Kommune, og han er pr. 1. september 2015 blevet konstitueret som driftsleder af kommunens afdeling Vej og Park. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte, der har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det følger af styrelseslovens 29, stk. 2, litra b. Forvaltningen vurderer, at John Sørensen i funktionen som driftsleder af Vej og Park har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Han kan derfor ikke være medlem af Teknik- og Miljøudvalget og må træde ude af udvalget. Hvis et medlem af et stående udvalg i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, hvor han er valgt ind af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, bliver den ledige plads besat af den samme gruppe. Det følger af styrelseslovens 28, stk. 1. Det betyder, at Gruppe C må besætte den ledige plads efter John Sørensen i Teknik- og Miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen, 9. september

7 Med det arbejdspres en ekstra udvalgspost vil medføre for det nye medlem af Teknik- og Miljøudvalget, vil besættelsen af John Sørensens plads kunne medføre en rokade af udvalgsmedlemmer. Der kan f.eks. blive behov for, at det nye medlem af Teknik- og Miljøudvalget bliver fritaget for et andet udvalgshverv, og at denne ledige plads skal besættes. Også dette vil skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med tredje indstillingspunkt er denne mulighed åben. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Merudgiften til dobbelt udvalgsvederlag i nogle uger af september afholdes inden for det eksisterende budget. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Oplysning om nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Styrelseslovens 29, stk. 2, litra b, og 28, stk. 1. Kommunalbestyrelsen, 9. september

8 5. ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger Sagsnr.: 15/4817 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merindtægter på kr. på det skattefinansierede område. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015, som samlet set medfører merindtægter på 4,100 mio. kr., bliver godkendt under forudsætning af at tillægsbevilling på -0,275 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,584 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt at tillægsbevilling på -2,539 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,090 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,400 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt at tillægsbevilling på 3,011 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på 1,622 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,191 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever bliver godkendt at tillægsbevilling på 3,000 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt at tillægsbevilling på 1,212 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt at tillægsbevilling på -10,416 mio. kr. til hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt at status på Strategi for Borgerkommunikation bliver godkendt Samlet set påvirker tillægsbevillingerne Vallensbæk Kommunes økonomi med -4,100 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 9. september

9 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger. Budgetopfølgningen udviser samlet set merindtægter på 4,100 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forøger samtidig isoleret set kommunens serviceudgifter med 2,567 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvor serviceudgifterne bl.a. som følge af pris- og lønreguleringen blev sænket med ca. 2 mio. kr. samlet set. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 håndterer også merudgifterne på Ishøj-områderne, som der blev orienteret om i særskilt sag på junimøderækken. Endvidere er der med resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni anvist finansiering til merforbruget på deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud, som blev tillægsbevilget på junimøderækken. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er efter budgetopfølgningen pr. 30. juni ,687 mio. kr. Den aktuelt gældende servicevækstramme til budget 2015 udgør 647,811 mio. kr. Det svarer til, at den forventede overskridelse af rammen pt. udgør 15,876 mio. kr. Der forventes mindreforbrug og overførte uforbrugte midler fra 2015 til 2016 i et omfang, så regnskabsresultatet vil overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutionerne adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 30. juni ligger på 15,876 mio. kr. over servicevækstrammen for Det er en konsekvens af følgende: Projekt storrygerindsats Udvidelse af køkkener Bevillingsoverførsler fra 2014 til 2015 Gæstedagplejen, jf. KB d , pkt. 16. Budgetopfølgning januar 2015 Budgetopfølgning marts 2015 Budgetopfølgning juni 2015 Total + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1,176 mio. kr. -0,348 mio. kr. 14,703 mio. kr. -0,620 mio. kr. 0,325 mio. kr. -1,927 mio. kr. 2,567 mio. kr. 15,876 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 9. september

10 Forbrugsprocenten for servicevækstrammen pr. 30. juni 2015 udgjorde 50,2 % i forhold til det oprindelige budget. Pr. 31. juli 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent på 57,3 %, hvilket skal ses i forhold til, at 58,3 % af året er gået på dette tidspunkt. Status på Strategi for Borgerkommunikation Der fremlægges status på Strategi for borgerkommunikation, fordi Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2014 besluttede, at opfølgning på strategi for Borgerkommunikation skal fremlægges på budgetopfølgning pr. 30. juni Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler. Status på strategi for borgerkommunikation omhandler følgende: Implementering af obligatoriske selvbetjeningsløsninger (bølge 4) Andel af tilmeldte borgere til Digital Postkasse Den ny hjemmeside Det nye telefonsystem Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag, hvor status på de politiske målsætninger også fremgår. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet merindtægter på 4,100 mio. kr. Der forventes samlet nettomerudgifter på driften på 6,316 mio. kr. i Budgetterne for deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov og deltema 5.2 Voksne med særlige behov har ved årets to første opfølgninger været under pres. Ishøj Kommune, som varetager opgaven, meddeler ved juni opfølgningen, at der samlet forventes merudgifter på 3,011 mio. kr. på området Børn og unge med særlig behov. Merudgifterne modsvares bl.a. af mindreudgifter på deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov, hvor der forventes mindreudgifter på 2,539 mio. kr. vedrørende støttepædagoger i skolerne, puljen på PPR området, som oprindelig er afsat til stigende antal børn med særlige behov, fraflytning af borgere med indsatskrævende foranstaltninger samt indtægter fra betaling af andre kommuners elever vedrørende oprettelse af specialklasse på Vallensbæk skole. Der forventes derudover mindreudgifter på Økonomiudvalgets område bl.a. på 0,690 mio. kr. vedrørende årlig afdrag til Kommune Leasing og tilbagebetaling vedrørende KMD s faktureringsaftaler. Der forventes derudover merudgifter på deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud på 3,000 mio. kr. Budgettet er ved en budgetopfølgning på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2015 justeret efter et forventet antal sygedagpengemodtagere på 127 helårspersoner i 2015 til samme gennemsnitspris som i 2014 tillagt 15 pct. Antallet er stabiliseret på et niveau omkring 130 helårspersoner på nuværende tidspunkt. Jobcenteret vurderer dog nu, at budgettet ikke kan overholdes i Derfor søges budgettet for sygedagpenge opjusteret med 4,000 mio. kr. Dette modsvares af en negativ regulering af udgifterne til jobafklaringsforløb på 1,000 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 9. september

11 Sagen vedrørende den tidligere kommunaldirektør er nu afsluttet, og de samlede udgifter er opgjort. Udgifterne til sagen er afholdt over flere år, men de største udgifter falder i Den samlede merudgift beløber sig til 2,600 mio. kr. På det finansielle område forventes der merindtægter på 10,416 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel af midtvejsreguleringen af udligning og tilskud mv. for 2015 udgør samlet merindtægter svarende til 2,328 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har i en pressemeddelelse tidligere på året oplyst, at det betingede bloktilskud på 3,0 mia. kr. vedrørende serviceudgifterne fuldt ud kan komme til udbetaling. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud i 2015 udgør 8,088 mio. kr. Servicevækstramme Tillægsbevillingerne i budgetopfølgningen pr. 30. juni påvirker isoleret set Vallensbæk Kommunes servicevækstramme med 2,567 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvor serviceudgifterne bl.a. som følge af Pris og lønreguleringen samlet set blev sænket med ca. 2 mio. kr. Med dette udgangspunkt ligger Vallensbæk Kommunes korrigerede budget 15,876 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for De kommunale regnskaber for 2014 viser, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger 2,4 mia. kr. under det budget 2014, som KL har aftalt med regeringen. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 44827/15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

12 6. ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Sagsnr.: 15/4819 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende anlæg. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg. Der forventes samlet overført kr. fra budget 2015 til budget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen vedrørende anlæg bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 vedrørende anlæg, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser på anlægsprojekter. Der forventes overført kr. fra budget 2015 til budget 2016 vedrørende anlægsprojekterne Energispareprojekt Regnbuen, Produktionskøkken i Regnbuen og den Digitale Kunsthal. Herudover forventes overført kr. fra budget 2015 til budget 2016 vedrørende anlægsprojekterne Trafiksikring Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé og Vallensbæk Torvevej/Strandesplanaden til Gl. Køge Landevej. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning Anlæg 44845/15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

13 7. ØU - Halvårsregnskab og forventet regnskab 2015 Sagsnr.: 15/3698 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 og det forventede regnskab for Indstilling Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at det aflagte halvårsregnskab for 2015 bliver godkendt at orientering om det forventede regnskab for 2015 bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal hvert år aflægge et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni og et forventet regnskab for hele året til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal aflægges, så Kommunalbestyrelsen kan godkende det inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Regnskabsaflæggelsen består af en regnskabsopgørelse, en regnskabsoversigt og en pengestrømsopgørelse. Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser overordnet kommunens faktiske udgifter og indtægter pr. 30. juni 2015 og de forventede udgifter og indtægter for hele Budget 2015 blev vedtaget med forventning om et samlet resultat på 35,2 mio. kr. ( overskud ). Aktuelt forventes dette resultat at blive ændret til -12,4 mio. kr. ( underskud ), hvilket giver en nettoændring på 47,6 mio. kr. Ændringen består af forventede udgiftsforøgelser på 21,1 mio. kr. til drift og 34,4 mio. kr. til anlæg, mens indtægterne fra tilskud og udligning øges med 7,8 mio. kr. Udgiftsforøgelserne kan fortrinsvis henføres til overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015, hvor der er overført 14,8 mio. kr. til drift og 33,0 mio. kr. til anlæg. Hertil kommer øgede driftsudgifter til sygedagpenge og jobrotation samt anlægsbevillinger afgivet til etablering af Gæstedagpleje i Syd, udvidelse af Sommerfuglen, udvidelse af køkkener i Løkkebo og Nøddeboparken, produktionskøkkener og renovering af Regnbuen. I de seneste år har kommunen overordnet realiseret et mindreforbrug i årsregnskabet, og det vurderes sandsynligt, at dette sker igen og at de uforbrugte midler overføres til Tages der udgangspunkt i overførselsniveauet fra 2014/2015 for både drift og anlæg forventes resultatet for 2015 i stedet at blive 12,3 mio. kr., dvs. vendt til et overskud. Regnskabsoversigt I regnskabsoversigten opgøres nettoudgifterne på bevillingsniveau. Denne opgørelse svarer til budgettets Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger og er specificeret på Kommunalbestyrelsen, 9. september

14 deltema-niveau. For overblikkets skyld er drift/refusion, anlæg og finansiering adskilt i tre separate afsnit. Afvigelser mellem det oprindelige budget 2015 og det forventede regnskab kan hovedsageligt henføres til bevillingsoverførsler fra 2014 til De væsentligste afvigelser herudover er: Merudgift på 3,4 mio. kr. på Tema 1. Børn og Unge som følge af ændret opgavefordeling mellem Familiecentret og PPR. Beløbet er omplaceret fra Tema 5. Familier med særlige behov. Merudgift på 1,2 mio. kr. på Tema 1. Børn og Unge som følge af ny ledelsesstruktur på 0-18-årsområdet. Beløbet er omplaceret fra Tema 12. Organisation. Merudgifter på 1,7 mio. kr. (anlæg) på Tema 1. Børn og Unge til etablering af gæstedagpleje, Udvidelse af køkkener på Løkkebo og Nøddeboparken samt produktionskøkken Regnbuen. Af den samlede merudgift omplaceres 1 mio. kr. fra driften på Tema 1. Mindreudgift på 2,2 mio. kr. på Tema 1. Børn og Unge som følge af mellemkommunale betalinger for børn i daginstitutioner og skoler, lovændring vedr. fripladstilskud, oprettelse af 0. specialklasse, støttepædagog i skoler, pulje på PPR-området samt bortfald af indsatskrævende foranstaltninger. Merudgift på 1,2 mio. kr. på Tema 4. Sundhed og Sygdom til projekt Forstærket Rygestopindsats. Merudgift på 8 mio. kr. (anlæg) på Tema 12. Organisation vedr. udgift som følge af retssag med Bane Danmark. Beløbet er omplaceret fra Tema 8. Vores by. Merudgifter på 7,2 mio. kr. på Tema 13. Arbejdsmarked som følge af øgede udgifter til sygedagpenge og jobrotation samt konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram. Pengestrømsopgørelse Kommunen havde d. 1. januar 2015 en kassebeholdning på 67,5 mio. kr. Pr. 30. juni 2015 var kassebeholdningen 61,1 mio. kr. og kommunen forventer at afslutte 2015 med en kassebeholdning på 36,8 mio. kr. under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni Der er i dette tal ikke taget højde for, at der kan forventes overførsler fra både drift og anlæg til Kassebeholdningen forventes dermed at blive ændret med 30,7 mio. kr. i løbet af 2015 ekskl. overførsler til Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kassebeholdningen reduceres med 30,7 mio. kr. fra primo året til ultimo året ekskl. overførsler til Det forventede regnskabsresultat ændrer kassebeholdningen fra 67,5 mio. kr. d. 1. januar 2015 til 36,8 mio. kr. d. 31. december Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 9. september

15 Kommunikation Det godkendte halvårsregnskab indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og til Danmarks Statistik. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Halvårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovs 45 a samt nærmere form-, procedure- og indberetningsregler fastast af social- og indenrigsministeren efter 46 og 57. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab pr /15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

16 8. ØU - Budget behandling Sagsnr.: 15/4374 Beslutningstema Budgetforslaget til budget fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 9. september Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetforslaget til budget inklusive basiskorrektioner bliver oversendt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen at mulighedskataloget til budget bliver oversendt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, at budgetforslag og mulighedskatalog oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra det vedtagne budget Budgetforslaget er blevet pris- og lønfremskrevet til niveau med KL s skøn for pris- og lønudviklingen fra juli Konsekvenserne af politiske beslutninger og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er blevet indarbejdet, ligesom basiskorrektioner på baggrund af befolkningsprognose, fremskrivningsmodeller og nye skøn er indregnet. Indtægter Kommunerne kan for det kommende budgetår vælge mellem et statsgaranteret og et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag ligger kommunens samlede indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud fast for det pågældende år. Ved valg af selvbudgettering afhænger kommunens indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud af de faktiske skattepligtige indtægter og det faktiske befolkningstal i det pågældende budgetår. Der sker derfor en efterregulering af kommunens indtægter tre år efter det år, hvor der er valgt selvbudgettering. Det er ikke muligt at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for indtægterne fra ejendomsskatter i form af grundskyld og dækningsafgift. Kommunerne modtager således altid de faktiske ejendomsskatter. Budgetforslagets indtægter i 2016 er baseret på de statsgaranterede indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud. Der findes ikke noget statsgaranteret udskrivningsgrundlag for årene 2017 til Indtægterne i er således baseret på de selvbudgetterede indtægter beregnet i KL s tilskudsmodel på baggrund af den seneste befolkningsprognose for Vallensbæk Kommune udarbejdet i juni Kommunalbestyrelsen, 9. september

17 Beregningen af indtægterne er altså baseret på de forventede faktiske indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud i årene 2017 til Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet beslutte, om der skal vælges statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Center for Økonomi og Indkøb vil løbende, i perioden frem til 2. behandlingen af budgettet, foretage beregninger af forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti for Den endelige beregning udsendes til 2. behandlingen af budgettet. Befolkningsprognose Det fremlagte budgetforslag baserer sig på en revideret befolkningsprognose. Den er udarbejdet, da antallet af boliger, der forventes opført i årene 2016 til 2018 er øget med ca. 300 siden udarbejdelsen af befolkningsprognosen, der blev godkendt politisk i marts måned. Stigningen i antallet af opførte boliger medfører en betydelig stigning i befolkningstallet. For at sikre, at kommunens indtægter og udgifter er budgetteret realistisk i de kommende år, er det fremlagte budgetforslag baseret på den reviderede befolkningsprognose. Omprioriteringsbidrag Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at kommunernes serviceudgifter vil blive reduceret med et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt. For 2016 udgør bidraget 2,4 mia. kr. Af dette beløb bliver 1,9 mia. kr. dog tilbageført til kommunerne i Omprioriteringsbidraget stiger med 1 procentpoint om året og vil således udgøre 4 % af de kommunale serviceudgifter i Der foreligger ikke nogen aftale om en tilbageførsel af prioriteringsbidraget efter KL har derfor i deres tilskudsmodel forudsat, at bloktilskuddet reduceres med det fulde prioriteringsbidrag i hvert af årene 2017 til Dette medfører et kraftigt fald i de budgetterede indtægter i årene 2017 til Det betyder også, at en tilbageførsel af en større eller mindre del af prioriteringsbidraget i 2017 og frem kan medføre en betydelig forbedring af kommunens indtægter. Der er således generelt tale om en betydelig usikkerhed for størrelsen af kommunens indtægter i årene efter Skattesatser Budgetforslaget er endvidere baseret på uændrede skattesatser. Skattesatserne udgør: Udskrivningsprocent på 25,1 pct. Grundskyldspromille på 24,38 promille. Dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi på 9,9 promille. Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi på 5 promille. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på 12,19 promille. Kirkeskat på 0,68 pct. Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Vallensbæk Kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver. For 2016 forventes det, at Region Hovedstaden vil foreslå, at udviklingsbidraget udgør 129 kr. pr. indbygger i kommunen. Social- og Indenrigsministeriet regner i udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med et befolkningstal i Vallensbæk i 2016 på , hvilket svarer til et udviklingsbidrag på 2,0 mio. kr. Størrelsen af udviklingsbidraget behandles i øvrigt på særskilt sag på dette møde. Betinget bloktilskud Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 8,1 mio. kr. i Beløbet kommer kun til udbetaling, hvis kommunerne under et Kommunalbestyrelsen, 9. september

18 overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i Kommunens andel af det betingede bloktilskud på 8,1 mio. kr. er ikke indregnet i indtægterne for 2016 i budgetforslaget. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne for Drift Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget Budgetterne er efterfølgende korrigeret for ændringer i demografi, fremskrivningsmodeller, ny lovgivning, politiske beslutninger m.v. siden vedtagelsen af budget Vallensbæk Kommunes budgetforslag 2016 indeholder serviceudgifter på 659,1 mio. kr. svarende til merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til den tekniske serviceramme på 655,5 mio. kr. som er udmeldt af KL. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle prognoser for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter på landsplan i budgetterne for Dette skyldes den generelle forsinkelse af budgetarbejdet i kommunerne som følge af folketingsvalget i juni. Dette har bl.a. medført, at KL har udskudt svarfristerne for undersøgelserne af forventningerne til de kommunale budgetter. Anlæg Budgetforslag 2016 indeholder anlægsudgifter for 43,6 mio. kr. primært til skolerenoveringer og færdselsarealer. Vallensbæk Kommune modtager også i 2016 et tilskud til anlægsudgifter under kvalitetsfondsområderne (folkeskole, dagtilbud, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet) som en del af bloktilskuddet. På landsplan udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne, hvilket svarer til ca. 5,0 mio. kr. for Vallensbæk Kommune. Midlerne er indregnet i indtægterne i det fremlagte budgetforslag. Forsyning, drift Der er udarbejdet driftsbudget på renovation: Der er i 2016 samt overslagsårene et nettounderskud på 1,0 mio. kr. Taksterne til renovation fremgår af takstbladet, der er en del af det udsendte materiale til 1. behandlingen. Området, som bliver administreret af Ishøj Kommune, bliver budgetteret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Da der eksisterer et mellemværende mellem forsyningsområdet og kommunen i forsyningsområdets favør, er det af hensyn til hvile-isig-selv-princippet nødvendigt at budgettere med underskud på området i de kommende år. Resultatet af det skattefinansierede område samt forsyningsområdet fremgår af nedenstående tabel kr. Vedtaget Budgetforslag budget p/l 2016 p/l A. Det skattefinansierede område Indtægter mv Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Pris- og lønstigning drift Kommunalbestyrelsen, 9. september

19 Renter m.v Resultat ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter/- udgifter) Lån Der er i budgetforslaget budgetteret med afdrag på eksisterende lån samt yderligere låneoptag på 1,0 mio.kr. i hvert af årene vedrørende pensionisters indefrysning af ejendomsskat, samt 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til energibesparende anlægsprojekter. Der er søgt om tilsagn til låneadgang fra lånepuljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer og den ordinære lånepulje. Herudover er der søgt lånedispensation fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der forventes svar ultimo august på ansøgningerne til Social- og Indenrigsministeriet. Budgetterne på de finansielle konti og kassevirkningen fremgår af tabellen nedenfor. Vedtaget budget 2015 C. Resultat i alt (A+B) Låneoptagelse Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Kassevirkning Note: - = Likviditetstræk og + = Likviditetsopbygning Mulighedskatalog Der er i det udarbejdede mulighedskatalog i 2016 forslag til udvidelser vedrørende drift på 6,2 mio. kr., besparelser vedrørende drift på 11,8 mio. kr. samt anlæg på netto 58,3 mio. kr. Fordelingen af de fremlagte forslag i mulighedskataloget for budgetforslag ses af nedenstående tabel kr Børne- og Kulturudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Social- og Sundhedsudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Kommunalbestyrelsen, 9. september

20 Teknik- og Miljøudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Økonomiudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Mulighedsforslag i alt Drift udvidelser i alt Drift besparelser i alt Anlæg i alt = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter Bilag Budgetoplæg er bilag til sagen og trykt og sendt til udvalgsmedlemmerne. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske plangrundlag for Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Budgetforslaget 2016 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Efter styrelseslovens 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget skal behandles to gange af Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Samlet budgetoplæg til 1. behandlingen 1. september 2015.pdf 46236/15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

21 9. ØU - Høring af udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2016 Sagsnr.: 15/5230 Beslutningstema Godkendelse af udviklingsbidraget for 2016 til Region Hovedstaden. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at udviklingsbidragets forventede størrelse på 129 kr. per indbygger godkendes Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelserne i regionen skal hvert år skriftligt meddele Regionsrådet deres stillingtagen til Regionsrådets forslag til størrelsen af kommunernes udviklingsbidrag pr. indbygger for det kommende budgetår. Udviklingsbidraget udgør en del af finansieringen af regionernes udviklingsopgaver, der består af fire hovedområder: Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Øvrig regional udvikling Udviklingsbidraget finansierer ca. 24 % af regionernes udgifter på disse områder, mens resten bliver finansieret af et statsligt bloktilskud. Som følge af folketingsvalget i juni 2015 er regionernes budgetlægningsproces for 2016 imidlertid blevet forsinket. Dette indebærer, at Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt endnu ikke har fremsendt et endeligt forslag til udviklingsbidrag for Dette forventes fremsendt medio september Samtidig gælder det, at kommunalbestyrelserne i regionen senest den 22. september 2015 skal meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidragets størrelse for Det er fast praksis, at størrelsen af udviklingsbidraget fastsættes igennem en prisfremskrivning af det foregående års udviklingsbidrag. Ud fra denne praksis forventes udviklingsbidraget at blive fastsat til 129 kr. pr. indbygger i Denne størrelse af udviklingsbidraget ligger også til grund for økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL. Dette indebærer, at kommunerne igennem det statslige bloktilskud modtager finansiering til at betale et udviklingsbidrag af denne størrelse pr. indbygger. Det foreslås derfor, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til et udviklingsbidrag på 129 kr. pr. indbygger. Hvis det endelige forslag til udviklingsbidrag afviger fra dette, skal sagen behandles på ny af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 9. september

22 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomiudvalgets budgetoplæg er udarbejdet med en forudsætning om et udviklingsbidrag på 129 kr. pr. indbygger i 2016 som forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Region Hovedstaden orienteres skriftligt om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 2. Kommunalbestyrelsen, 9. september

23 10. ØU - Resultatrevisioner 2014 Sagsnr.: 15/5259 Beslutningstema Som led i styringen og overvågningen af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet skal Jobcenter Vallensbæk hvert år udarbejde en resultatrevision. Kommunalbestyrelsen skal godkende resultatrevisionerne for Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende resultatrevisionerne for 2014 Beslutning Økonomiudvalget den Chef for Center for Beskæftigelse, Rene Sigaard Mikkelsen, var til stede under sagens behandling. Anbefales. Sagsfremstilling Resultatrevisionerne er årlige rapporter om resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen fra det foregående år. De foreliggende resultatrevisioner omfatter året 2014 samt udviklingstendenser vedrørende første halvår Som følge af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner udarbejder Jobcenteret en resultatrevision for hver kommune og en for det fælles jobcenter. Alle tre resultatrevisioner er vedlagt som bilag, mens nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i revisionen for Vallensbæk Kommune. Resultatrevisionerne for 2014 indeholder: Besparelsespotentiale for kommunerne Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplan 2014 Tendenser Den seneste udvikling i 2015 Besparelsespotentiale Ud fra rammevilkår som befolkningens sammensætning og forhold på arbejdsmarkedet har SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning - udarbejdet en model, der beregner hvor mange borgere, man forventer, der vil modtage offentlig forsørgelse. I resultatrevisionerne arbejder man med begrebet besparelsespotentiale, der tager udgangspunkt i kommunens mulighed for at spare ud fra rammevilkårene. Besparelsespotentialet er en beregning af, hvor mange penge Vallensbæk Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af personer på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger. Kommunalbestyrelsen, 9. september

24 Besparelsespotentialet bliver beregnet ved at sammenholde det faktiske antal offentligt forsørgede med modellens idealtal, som SFI og KORA har beregnet. Vallensbæk Kommune gør det bedre end forventet på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, og bruger ifølge modellen 8,4 mio. kr. mindre end forventet, svarende til 99 fuldtidspersoner på forsøgelsesydelse. Vallensbæk har således relativt færre borgere, som modtager kontanthjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og sygedagpenge, end hvad der bliver lagt op til i rammevilkårene. Ifølge resultatrevisionen har Vallensbæk Kommune et beregnet besparelsespotentiale på 3,3 mio. kr. Besparelsespotentialet vedrører udgifter til personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Dertil kommer et ikke-præciseret besparelsespotentiale på området for a-dagpenge. I 2013 var det samlede beregnede besparelsespotentiale for Vallensbæk Kommune 4,0 mio. kr. Resultatoversigt Resultatoversigten består af udvalgte resultater for beskæftigelsesministerens fokusområder, de primære forsørgelsesgrupper og af udvalgte resultater for indsatsen. Kommenteringen er bygget op omkring ministerens mål og de lokalt fastsatte mål. Ministeren udvalgte i 2014 fire fokusområder for beskæftigelsesindsatsen: Øget uddannelsesgrad for unge, begrænsning af tilgangen til førtidspension, færre langtidsledige og øget samarbejde med virksomhederne. For hvert fokusområder er der vedtaget målniveauer, som jobcenteret har arbejdet for at indfri. Resultatgennemgangen viser: at jobcenteret indfriede målniveauet med hensyn til at begrænse tilgangen til førtidspension at jobcenteret var nær målniveauet, i forhold til at begrænse langtidsledigheden og øge samarbejdsgraden med virksomhederne at jobcenteret var et stykke fra målniveauet, der var sat med hensyn til at øge uddannelsesgraden Nedenfor uddybes resultaterne omkring ministerens fokusområder: Tilgang til førtidspension begrænses Tilgangen til førtidspension er i 2014 begrænset til 10 personer i overensstemmelse med målsætningen. De borgere, der har ret til førtidspension, har fået det. Jævnfør intentionerne i lovgivningen bliver flere visiteret til ressourceforløb, med henblik på at udvikle arbejdsevnen til f.eks. mikrofleksjob. Vallensbæk Kommune har relativt få førtidspensionister. I klyngen er det kun Gentofte og Dragør, der har en lavere andel, set i forhold til kommunens størrelse. Færre langtidsledige Ved udgangen af 2014 var der 127 langtidsledige personer i Vallensbæk Kommune. Det seneste år er der sket en afgang af langtidsledige på 5 procent (7 personer). I Beskæftigelsesplan 2014 er målet at begrænse tilgangen til maksimalt 125 personer. Dette mål blev ikke indfriet, men udviklingen går den rigtige vej efter flere års stigning. Vallensbæk har en høj andel langtidsledige (35 %) sammenlignet med niveauet i klyngen (26 %), ikke mindst i gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er andelen høj. Jobcenteret har i 2014 analyseret målgruppen og udviklet indsatsen for de langtidsledige. Strategier: Kommunalbestyrelsen, 9. september

25 Formidling til job Systematisk screening af de nyledige skal skabe tidlig opmærksomhed på personer med risiko for langtidsledighed Vejledning om realkompetencevurdering Hurtig afklaring og udredning mange langtidsledige har problemer ud over ledighed fx misbrug, psykiatriske lidelser og sociale udfordringer Øget fokus på faglig opkvalificering og uddannelse Virksomhedskontakt og samarbejde Samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Vallensbæk og jobcentre er øget i perioden, til 35 procent. Målet om en samarbejdsgrad på 42 procent er ikke opnået. Vallensbæks virksomheders samarbejde med jobcentre er dog højt, sammenlignet med de storkøbenhavnske jobcentre i klyngen. Der var en smule usikkerhed om, hvilket niveau der skulle sættes for dette ministermål, da målsætningen blev introduceret af Arbejdsmarkedsstyrelsen i Dette skyldes, at jobcentrene ikke havde valide data til rådighed, som kunne fastslå niveauet i udgangspunktet. Jobcenteret har arbejdet systematisk for at udbygge kendskabet til virksomhederne i kommunerne, og har informeret om jobcenterets tilbud i forhold til rekruttering, arbejdsfastholdelse og opkvalificering. Alle virksomheder i Ishøj og Vallensbæk blev kontaktet i 2014, og jobcenteret afholdt som vanligt Virksomhedernes Dag i foråret. Unge skal have en uddannelse Andelen af unge på uddannelseshjælp, som forlod jobcenteret og begyndte i uddannelse lå i 2014 gennemsnitlig på 5,5 procent pr. måned. Andelen er høj sammenlignet med kommunerne i klyngen. Resultatet ligger dog et stykke fra målsætningen om 20 procents afgang. Med kontanthjælpsreformen fik jobcenteret i 2014 en ny uddannelsesdagsorden for de unge. Jobcenteret udbyggede som konsekvens heraf indsatsen med systematisk uddeling af uddannelsespålæg, FVU-test af basale skolefærdigheder, uddannelsesrettede brobygningsforløb og videreudvikling af afklaringsforløb på lokal erhvervsskole. Disse tiltag har haft til hensigt at afklare den unges uddannelsesønsker og bane vejen for at flere tager en uddannelse. Desuden indgik jobcenteret i initiativer som bl.a. Garantiskolen, med henblik på at fastholde de frafaldstruede i uddannelsessystemet. Resultatrevisionen indeholder desuden en kommenteret gennemgang af de opnåede resultater i forhold til de lokalt vedtagne mål og udviklingen i forsørgelsesgrupper. Gennemgangen fokuserer på 2014, med en kort status for første halvår af Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Sagen bliver sendt til Ishøj Byråd. Resultatrevisionerne bliver offentliggjort på Kommunalbestyrelsen, 9. september

26 Retsgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Heraf fremgår, at: Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering. Bilag: 1 Åben Resultatrevision 2014 for Vallensbæk Kommune 45027/15 2 Åben Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk 45049/15 3 Åben Resultatrevision for Ishøj Kommune 45030/15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

27 11. ØU - Vestforbrænding I/S. Godkendelse af låneramme på 280 mio. kr. Sagsnr.: 15/4412 Beslutningstema Vestforbrænding I/S har anmodet om godkendelse af foreløbig låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby- Taarbæk Kommune Etape B. En lignende sag bliver fremlagt i Vestforbrænding I/S øvrige interessentkommuner. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller at godkende en foreløbig låneramme på 280 mio. kr. til Vestforbrænding I/S til finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune Etape B at godkende, at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, svarende til 3,25 mio. kr. for Vallensbæk Kommune at godkende, at bestyrelsen for Vestforbrænding I/S forhandler lånevilkår m.m. og underskriver lånedokumenter, når samtlige deltagende kommuners kommunalbestyrelser har givet tilsagn Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Vestforbrænding I/S har anmodet om Vallensbæk Kommunalbestyrelses godkendelse af en foreløbig låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune Etape B. Ved optagelse af lån pro rata hæfter hver kommune kun for sin andel af gælden, og administrationen vurderer, at låneoptagelsen er relevant, og anbefaler bestyrelsens indstilling godkendt af Kommunalbestyrelsen. Vallensbæk Kommune andel af de 280 mio. kr. udgør 1,16 %, svarende til ca. 3,25 mio. kr. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Vallensbæk Kommune andel af de 280 mio. kr. udgør 1,16 %, svarende til ca. 3,25 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 9. september

28 Vestforbrændings adgang til låneoptagelse er hjemlet i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Vestforbrænding I/S orienteres om Kommunalbestyrelses afgørelse. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag: 1 Åben Vestforbrænding brev af til Tekniske chefer 38619/15 2 Åben Vestforbrænding brev af til Borgmesterkontoret 38622/15 3 Åben Indstilling til bestyrelsesmøde nr /15 4 Åben Vestforbrænding vedtægt 6 stk /15 5 Åben Vestforbrænding vedtægt 10 stk /15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

29 12. ØU - Regnskab 2014 for Vallensbæk Boligselskab Sagsnr.: 15/5159 Beslutningstema KAB Vallensbæk Boligselskab har fremsendt regnskaber for 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at regnskab 2014 for KAB Vallensbæk Boligselskab og tilhørende afdelinger bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling KAB Vallensbæk Boligselskab har fremsendt regnskaber inkl. revisionsprotokol og årsberetning for Regnskaberne er aflagt for boligorganisationen og for de tre lokale afdelinger Højstrupparken, Rosenlunden og Firkløverparken. Alle regnskaber er revisorpåtegnet uden forbehold. KAB Vallensbæk Boligselskab Boligorganisationen KAB Vallensbæk Boligselskab havde et overskud i 2014 på kr. Boligorganisationens formål er at udøve almen boligaktivitet så omkostningseffektivt som muligt. KAB Vallensbæk Boligorganisation har øget udgifterne til administration fra kr. i 2013 til kr. i Forøgelsen kan henføres til øgede udgifter til byggesagshonorar. Lejlighederne bliver afsat hurtigt/nemt, da der er mange interesserede på venteliste. Højstrupparken Afdelingen Højstrupparken havde et overskud i 2014 på kr. Der er gennemført en række periodiske vedligeholdelsesarbejder i 2014, herunder TVinspektion og reparation af kloakker, isolering omkring franske altaner samt udskiftning af belægningen på stierne. Arbejdet er finansieret ved tidligere henlæggelser. Med de planlagte henlæggelser i 2014 er afdelingens henlæggelser forøget gennem Afdelingens langfristede gæld er øget fra kr. ultimo 2013 til kr. ultimo Forøgelsen skyldes et altanprojekt, der har været finansieret ved en byggekredit. Projektet er færdiggjort i 2014, og der er hjemtaget et kreditforeningslån. Rosenlunden Afdelingen Rosenlunden havde et overskud på kr. i Heraf er kr. benyttet til afvikling af egenfinansiering, da afdelingen i 2012 benyttede en del af overskuddet til udbedring af skimmelsvampskader. Kommunalbestyrelsen, 9. september

30 Der er gennemført en række periodiske vedligeholdelsesarbejder i 2014, herunder en gennemgang af malerarbejder udført 2013 samt udbedring af en vandskade. Arbejdet er finansieret ved tidligere henlæggelser. Med de planlagte henlæggelser i 2014 er afdelingens henlæggelser forøget gennem Der er desuden optaget et kreditforeningslån på kr. til forbedring af køkkener og badeværelser. Firkløverparken Afdelingen Firkløverparken havde et overskud på kr. i Der er gennemført en række periodiske vedligeholdelsesarbejder i 2014, herunder etablering af lys på svalegangene med bevægelsessensorer for at forbedre trygheden. Arbejdet er finansieret ved tidligere henlæggelser. Med de planlagte henlæggelser i 2014 er afdelingens henlæggelser forøget gennem Afdelingens træk på de henlagte midler til periodisk vedligehold er imidlertid lige så stort som i Højstrupparken på trods af, at Firkløverparken er et nyere byggeri. Afdelingen Firkløverparken har forholdsvis store udgifter til tab ved fraflytning med kr. i 2014 mod og kr. i hhv. Højstrupparken og Rosenlunden samme år. En del af forskellen skyldes, at Firkløverparken er den største afdeling. For den øvrige forskel vil der blive gennemført en fraflytningsundersøgelse og en forstærket gældsrådgivning i Tabet finansieres dels ved træk på henlæggelserne og dels ved bidrag fra dispositionsfonden. Der har tidligere været konstateret et højt elforbrug i Firkløverparken. Forbruget følges derfor løbende med henblik på at spare på belysningen. Fra 2013 til 2014 har forbruget dog været stabilt med et lille fald. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Regnskaberne er forlagt bestyrelserne i de tre afdelinger til godkendelse og sendt til Landsbyggefonden og Vallensbæk Kommune. Kommunalbestyrelsens eventuelle beslutninger sendes til KAB Vallensbæk Boligorganisation. Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen skal efter almenboliglovens (ABL) 25, stk. 3, foretage en kritisk gennemgang af regnskaberne. De indholdsmæssige krav er præciseret i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 (BEK). Bilag: 1 Åben Årsberetning /15 2 Åben Revisionsprotokol /15 3 Åben Resultatopgørelser 2014 alle afdelinger 44123/15 Kommunalbestyrelsen, 9. september

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. september Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. september Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere