Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved ankomst. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalgets område i skolereformen Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab Brøndums Legat - 1. uddeling april Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Beslutning angående plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/parallelvej ved biblioteket Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune April Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område...13 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 2 af 14

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Sammendrag af regnskab 2013 KFU /14 Åben Ansøgning /14 Åben Ansøgning /14 Åben Amatørteatergruppen Den Usandsynlige /14 Lukket Tilbud vedr. plakatsøjle - Plakatsøjle.pdf /14 Lukket Prisoverslag fra Kunstner - Per Frøsig /14 Åben Billed plakatsøjlen /14 Åben Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 3 af 14

4 1. Inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalgets område i skolereformen Sagsfremstilling Chef for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Vibeke Post Madsen vil på mødet give en præsentation af skolereformens mål og indhold. Der lægges op til en drøftelse af, på hvilke områder og hvordan Kultur- og Fritidsudvalget kan inddrages i arbejdet med en ny og bedre folkeskole i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 13/2133 Forvaltning: BKF Sbh: beto Besl. komp: KFU Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller at udvalget tager præsentationen til efterretning og drøfter mulighederne for inddragelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Orienteringen taget til efterretning Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 4 af 14

5 2. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2013 Sagsfremstilling Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde er på i alt 108,1 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 106,6 mio. kr. Årsresultatet er således et overskud på 1,5 mio. kr., der modsvarer en budgetafvigelse på 1,4 %. Åben sag Sagsnr: 13/25226 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU I budgetrevision pr. 31. august 2013 blev angivet et forventet overskud på kr. og regnskabsoverskuddet for 2013 er således forbedret med 1,46 mio. kr. i forhold til skønnet i august. For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet er tilknyttet elektronisk, men udsendes ikke i papirudgave til udvalget. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af institutionen Ressourceforbrug og regnskabsresultat Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2013 agtes anvendt/afviklet således? Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013? Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet. Anlæg Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 været omfattet af 8 projekter til en samlet sum af 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 1 mio. kr. Oversigt over anlægsprojekterne kan findes på side 8 i Kultur- og Fritidsudvalgets årsberetning Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. Godkender den forelagte årsberetning 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Indstillingen godkendes og fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag Sammendrag af regnskab 2013 KFU (dok.nr.20520/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 5 af 14

6 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 6 af 14

7 3. Brøndums Legat - 1. uddeling april 2014 Sagsfremstilling Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned. Åben sag Sagsnr: 13/25424 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Denne del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling. Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for dets gennemførelse. Der er til første uddeling i kr. Til første uddeling 2014 er følgende ansøgninger indkommet: A. Skagen Egnsspilgruppe søger kr. til aflønning af forfatter til Engsspil B. Amatørteatergruppen Den Usandsynlige søger om kr. i støtte til opførsel af 4 nye spil på forskellige locations i Skagen. C. Musikgruppen i Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 søger et ikke fastsat bidrag til koncerter og teater i 2014 i Skagen. Indstilling Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Udvalget tildeler ansøgning A, Skagen Egnsspilgruppe, kroner. Der gives afslag til ansøgning B og C. Bilag Ansøgning (dok.nr.54286/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 7 af 14

8 Ansøgning (dok.nr.57293/14) Amatørteatergruppen Den Usandsynlige (dok.nr.94225/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 8 af 14

9 4. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Sagsfremstilling Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: BKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFCs likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes. SKFC har den 17. marts 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 28. februar I opfølgningen pr. 28. februar 2014 ses et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. I alt en forbedring på kr. Forbedringen i resultatet skyldes primært forskydninger i betalinger. For regnskabsåret 2014 forventer SKFC et overskud på kr. I forhold til likviditeten forventer SKFC et træk på kassekredit pr. 28. februar Trækket på kassekreditten er ifølge resultat pr. 28. februar på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 9 af 14

10 5. Beslutning angående plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/parallelvej ved biblioteket Sagsfremstilling Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved biblioteket er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en evt. renovering eller bortskaffelse af plakatsøjlen. Åben sag Sagsnr: 13/19361 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: KFU De hånddesignede keramik sten/klinker falder af, nogle er lagt i depot og andre er helt faldet af. Center for Kultur- og Fritid har sammen med Center for Ejendom haft møde med entreprenør og kunstner. Der er i tilbuddet 3 forskellige løsninger til problematikken, samt tilbud fra kunstner på nyetablering af fliseopsætning. Center for Kultur- og Fritid kan oplyse, at der på konto for Vedligehold og Skulpterer er indestående 602 kr. i 2014 og midlerne evt. skal findes i udvalgets frie midler. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til et af 3 mulige forslag jf. bilag 1. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Udsat. Undersøges nærmere. Bilag Tilbud vedr. plakatsøjle - Plakatsøjle.pdf (dok.nr.43382/14) Prisoverslag fra Kunstner - Per Frøsig (dok.nr.63083/14) Billed plakatsøjlen (dok.nr.63123/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 10 af 14

11 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 11 af 14

12 6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 sammenlignet med Åben sag Sagsnr: 14/396 Forvaltning: HR Sbh: hahe Besl. komp: KFU Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i Der er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Direktøren med ansvar for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Taget til efterretning. Bilag Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 12 af 14

13 7. April Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritidsområdet giver mundtlig orientering om følgende: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Legepladsen ved Kappelborg Optagelser til TV-serie i Frederikshavn Status på Spejdernes Lejr 2017 Henvendelse vedr. Tall Ships Race 2018 Ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 27. maj kl Tema: Budget 2015 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Orientering taget til efterretning. Det ekstraordinære møde den 27. maj afholdes kl Folkeoplysningsudvalget inviteres til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget på næstkommende møde. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 13 af 14

14 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 14 af 14

15 Bilag: 2.1. Sammendrag af regnskab 2013 KFU Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20520/14

16 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab

17 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab = overskud, "+" = underskud Beløb i kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Resultat før bankbog Bankbog* Årets Resultat Fritid Kultur Folkeoplysning Ejendomscenter Kappelborg Drift i alt Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsregnskab = overskud, "+" = underskud Beløb i kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Årets resultat Kultur- og Fritid Anlæg i alt * Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners over-/underskud i tidligere regnskabsår. 2

18 Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2013 Sammenfatning fritidsområdet Sammenfatning kulturområdet Sammenfatning folkeoplysningsområdet Anlæg 1. Indledning Der er for hvert enkelt omkostningssted/område udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af institutionen Orientering om regnskabsresultatet Gennemgang af opnåede resultater i 2013 I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2013 De decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder og Økonomicentret har udarbejdet en sammenfatning med opsummering af årets økonomiske resultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige regnskabsmateriale. Kultur- og Fritidsudvalgets budget var i 2013 på 108,1 mio. kr., og årets forbrug var på 106,6 mio. kr. Sammenlagt giver det et regnskabsoverskud på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,4 % af budgetrammen. Budgetåret 2013 var præget af et krav om stram økonomisk styring. Der er blevet foretaget 2 budgetopfølgninger senest pr. 31. august Her forventedes et overskud på kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2013 viser et overskud på 1,5 mio. kr. I forhold til skønnet pr. 31. august 2013 er årsresultat dermed forbedret med 1,46 mio. kr. Heidi Becker-Rasmussen Direktør 3

19 3. Sammenfatning fritidsområdet Fritidsområdets budgetramme er på 22,9 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2013 viser et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til 1,3% af budgetrammen. Fritidsområdets decentrale enheder er: Fritidsfaciliteter Frederikshavn Stadion Grønne områder - Teknisk Forvaltning / Park - og Vej Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen Syvstenhallen Driftstilskud til selvejende haller Iscenter Nord Iscenter Nord har i 2013 et samlet overskud på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes afholdelse af flere arrangementer i skøjtehallen, og derved en forøget indtægt. Der blev igen i 2013 afholdt sommercamp for Frederikshavn Skøjteforening, hvilket var en stor succes - i tråd med de forrige års arrangementer. Ligeledes har der været afholdt Istølt, et arrangement der løb af stablen for 3. år i træk og som trækker folk til fra hele Norden. Derudover har flere private virksomheder afholdt forskellige personale arrangementer på isen og flere efterskoler og idrætshøjskoler har benyttet hallen i forbindelse med elevarrangementer. Bannerslundhallen Bannerslundhallen har et overskud i 2013, som hører til i den mindre kategori, nemlig på kr. Der har i 2013 været ekstraordinære udgifter til vedligehold af inventar og vedligehold af udvendig fortov. Der har i 2013 været en fremgang på aktivitetstimerne i hallen på 50 timer. Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Svømmehal har i 2013 opnået et regnskabsunderskud på kr. Underskuddet skyldes primært omkostninger ved fratrædelse af medarbejdere, nedlukning af svømmehallen i en måned på grund af renovering af og ændring til personalefri omklædningsrum og en særdeles varm sommer, har resulteret i færre besøgende i svømmehallen. Underskuddet forventes hentet ind i løbet af de kommende regnskabsår. Syvstenhallen Syvstenhallen har i 2013 et underskud på kr., der primært skyldes merforbrug til opvarmning af hallen. Herudover er gulvet i hallen delvist udskiftet og repareret. Udlejningen af hallen var i 2013 på timer, hvilket er en fremgang på 4,3% i forhold til

20 4. Sammenfatning - Kulturområdet Kulturområdets budgetramme er på 53,6 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,6% af budgetrammen. Kulturområdet omfatter følgende decentrale institutioner/enheder: Folkebiblioteker Museer Teatervirksomhed Musikskoler Stadsarkivaren Frie midler + projekter Det Musiske Hus/Regionalt Spillested Maskinhallen Maigaarden Kommandantboligen Manegen - Sæby Kulturhus Ålbæk Kulturhus Kappelborg Skagen Kulturhus Frederikshavn Kommunes Biblioteker Frederikshavns Kommunes Biblioteker, der har en samlet budgetramme på 24,1 mio. kr. har i 2013 et overskud på 0,1 mio. kr. Det opnåede regnskabsresultat må anses for at være særdeles tilfredsstillende, ikke mindst set i forhold til de økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer biblioteket har været stillet overfor i Der har i 2013 været en stram økonomisk styring og generel tilbageholdenhed, med henblik på genopretning af budgettet, hvilket har resulteret i, at det indmeldte regnskabsunderskud på 0,5 mio. kr. pr er vendt til et overskud i årets sidste måneder. Dette skyldes blandt andet færre udgifter på bogbussen end forventet, færre udgifter på e-ressourcer, trods optimering indenfor området, overskud på uddannelsesbudgettet samt flere opsigelser, hvilket har bevirket at ledige stillinger har været vakante i en periode. Endvidere er der modtaget flere refusionsmidler og biblioteket har i efteråret deltaget i et projekt IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, hvor biblioteket i den forbindelse modtog et tilskud fra udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. Den 1. maj 2013 blev Frederikshavn Kommunes Biblioteker en del af det nyetablerede Center for Bibliotek og Borgerservice, der er borgernes hovedindgang til Frederikshavn Kommune. Der har i 2013 været fokus på den organisatoriske fusion af Bibliotek og Borgerservice, for derigennem at høste rationaler og synergier ved fusionen, og skabe et moderne og attraktivt tilbud til alle borgere i kommunen. Frederikshavn Kommunes Musikskole Frederikshavn Kommunes Musikskole har i 2013 et regnskabsoverskud på 0,3 mio. kr. Den primære årsag til overskuddet skal findes i for tidligt udbetalte, og endnu ikke anvendte projektmidler til Talentudvikling 2014/2015 fra Kulturstyrelsen, samt mersalg af lærerkræfter til andre musikskoler i regionen. Musikskolen har i 2013 haft et højt aktivitetsniveau med mange fine koncerter og projekter. Her kan blandt andet nævnes Musikskolens faggruppeprojekter, der dette år blev til klaver- og blæserdage, hvor ca. 200 elever fra hele kommunen deltog. Frederikshavn Stadsarkiv Stadsarkivets regnskabsresultat for 2013 er et underskud på kr. Underskuddet skyldes udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelse og en tidsmæssig forskydning i barselsrefusionen. 5

21 Fælleskonto Centerchefens fælleskonto har et overskud i 2013 på 0,8 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til puljen under Frie midler samt uforbrugte midler omkring Kulturalliancen, mindre forbrug af børnekulturpuljen samt flere indtægter under filmmaskinen. Frie midler Puljen under Frie midler kr. er i 2013 blevet brugt til at støtte mange forskellige arrangementer, alt fra sommerkoncerter til verdensballet i Skagen, Jazzfestival i Sæby, udgifter i forbindelse med Strandbyskatten, tilskud til DM i gymnastik afholdt i Arena Nord, til videosering af Frederikshavn Kunstmuseums udstillinger samt støtte til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der udbetales enten et direkte tilskud til et specifikt arrangement eller der ydes en underskudsgaranti. Der er i 2013 et overskud på kr., der ikke er blevet udbetalt af puljen, det skyldes at tildelte underskudsgarantier ikke er blevet benyttet, idet afholdte arrangementer har givet overskud samt at enkelte projekter har afventet opstart/godkendelse. Manegen Sæby Kulturhus Manegen Sæby Kulturhus har i 2013 et regnskabsunderskud på kr. Der har i 2013 været ekstraordinære udgifter til vintervedligehold, idet opkrævning for anden halvdel af 2012 først er modtaget i Det har desuden været nødvendigt at isætte en ny ståldør med brandkarm, og da huset benyttes flittigt af kommunens foreninger slider det hårdt på husets inventar, og der har således været større reparationsudgifter. Der har i 2013 været afholdt forskellige arrangementer, blandt andet foredrag med Charlotte Bircow, og der arbejdes fremadrettet med at skabe forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Kappelborg Skagen Kulturhus Kappelborg Skagen Kulturhus kommer i 2013 ud med et beskedent overskud på kr. Den primære årsag til, at regnskabet viser et mindre overskud er, at der har været en stigende publikumsinteresse for Kappelborgs arrangementer, og hermed en øget indtjening på billetsalg. Det har i 2013 været nødvendigt at investere i nødvendigt teknisk udstyr, lys og lyd samt forbedringer af scene og publikumsforhold. Disse udgifter er afholdt indenfor budgetrammen. I 2013 har Kappelborg haft en række aktiviteter, som har været knyttet til Skagens 600 års købstadsjubilæum, hvor der i den forbindelse var besøg fra Kongehuset. Der er afholdt stor nytårskoncert, børnekulturfestival, og i september blev udstillingen Vikinger og Kristne med Skagen Kunstneren Niels Helledie afholdt. Udstillingen blev besøgt af i alt gæster. Både nytårskoncerten og børnekulturfestivalen er blevet en tradition på Kappelborg. Arena Nord Arena Nord, der består af Det Musiske Hus, Kommandantboligen, Maskinhallen, Maigaarden og selve halkomplekset omkring Arena Nord, har i løbet af 2013 haft mange forskellige store som små arrangementer. Der har i 2013 ikke været større udgifter til udvendig vedligehold af Det Musiske Hus, og der er derfor et overskud på 0,2 mio. kr. 6

22 5. Sammenfatning - Folkeoplysningsområdet Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 29,6 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 1,4% af budgetrammen. Folkeoplysningsområdet dækker følgende: folkeoplysningsudvalg folkeoplysende voksenundervisning folkeoplysende foreningsarbejde - lokaletilskud - aktivitetstilskud - leder og instruktørtilskud - trænertilskud - transporttilskud tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag Samlet set er der i 2013 et overskud på hele folkeoplysningsområdet på 0,4 mio. kr. Overskuddet fremkommer, fordi der ikke har været så mange udgifter til/fra andre kommuner (mellemkommunal refusion) samt at gebyrindtægterne har været højere end forventet. Mellemkommunal refusion er betegnelsen for betalingsforhold mellem en anden kommune og Frederikshavn Kommune. Altså når borgere fra andre kommuner benytter sig af kurser, der udbydes i Frederikshavn Kommune. Eksempelvis i regi af AOF (Aftenskolernes Oplysnings Forbund), FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund), DOF (Dansk Oplysnings Forbund) og SOF (Skagen Oplysnings Forbund), hvor der efter endt kursusforløb fremsendes en regning fra Frederikshavn Kommune til kursusdeltagerens bopælskommune. 7

23 6. Anlæg Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 været omfattet af 8 projekter til en samlet sum af 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud for hele anlægsområdet på 1,0 mio. kr. Anlægstilskud under folkeoplysningsområdet Maskinhallen renovering af bygninger Renovering af Frederikshavn Svømmehal Anlægsdel af tilskud til foreninger Skagen Fortidsminder Etablering af selvbetjent bibliotek Bannerslundhallen lysarmaturer Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi Den primære årsag til overskuddet er færre anlægstilskud til eksempelvis udskiftning af varmepumper, efterisolering, udskiftning af armaturer til vandbesparende samt udskiftning af vinduer og døre. Der er i alt 31 foreninger/klubber, der er blevet tildelt tilskud i

24 Bilag: 3.1. Ansøgning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54286/14

25 Skagen d Brøndums legat Eva Ottesen Kultur-og fritidsafdelingen, Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn. ANSØGNING Skagen Egnsspilgruppe agter at opføre et egnsspil i 2015 i samarbejde med Skagen By- og Egnsmuseum. Skagen Egnsspilgruppe, der består af ca. 80 amatører i alderen 5 85 år har eksisteret siden 1985 og i gennemsnit hvert andet år opført et nyskrevet egnsspil ved Skagen By- og Egnsmuseum. Derudover har gruppen været aktiv i kirkespil ved Den Tilsandede Kirke 1995 og i Skagen Kirke 2010, udgjort en væsentlig del af statisterne i Anna von Lowzows film om P.S. Krøyer og Bille Augusts film om Marie Krøyer. Senest har mange af amatørerne medvirket i den store 600 års jubilæumsforestilling for Skagen i 2013: Kongen, hyrden og Sct. Laurintii tårer. Spillene har været iscenesat af professionelle instruktører og enkelte gange haft deltagelse af professionelle skuespillere og musikere. På foreningens vegne tillader vi os hermed at ansøge Brøndums legat om kr. til hjælp af aflønning af en forfatter. Vi påtænker at spørge Steen Kaalø, Dan H. Andersen eller Mads Nygaard. Med venlig hilsen Christian Lykke Nielsen, formand Skagen Egnsspil Markvej 32, 9990 Skagen

26 Bilag: 3.2. Ansøgning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57293/14

27 Brøndums Legat Kultur- og Fritidsafdelingen, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Aalbæk, den 21. marts 2014 Ansøgning om bidrag fra Brøndums Legat: Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 kan, med reference til foreningens fulde navn, sidst på året fejre 70 års fødselsdag. Det mener vi selvfølgelig bør fejres. Med foreningens mangeårige tradition for kammermusikkoncerter med danske og udenlandske kunstnere som baggrund er det oplagt, at vi med et par lidt specielle koncertarrangementer, men på et højt musik-kvalificeret niveau, lægger op til at markere fødselsdagen i december: I oktober måned får vi besøg af en anerkendt engelsk klaverkvartet, Primrose, som gæster Danmark et par uger med 10 koncerter rundt i hele landet og altså og i Skagen. Til en weekend i slutningen af september har vi aftalt et besøg af pianist og professor Anne Øland, Aarhus, om at afholde åben masterclass og spille koncerter med sine tidligere og nuværende elever, som for nogle år siden dannede Foreningen PIANORAMA, med følgende motto: Pianorama står for positiv stemning, høj kvalitet og kærlighed til musikken. Vi håber, at begejstringen smitter! Begge disse arrangementer ligger uden for den sæson, hvor vi erfaringsmæssigt har bedst mulighed for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Det er baggrunden for denne ansøgning om et bidrag fra Brøndums Legat. Foreningens omkostninger i forbindelse med de to arrangementer, ca kroner, kan nok synes overkommelige. Og der er da tale om meget favorable tilbud mht. honorarer, hvortil der kommer en del transport- og logi-udgifter, samt annoncering. Men i forhold til vores publikum-underlag er det mere end vanskeligt at dække omkostningerne ved publikumsentre alene optimistisk kan vi måske opnå en billetindtægt op mod kr. i alt. På teater-siden er foreningens bestyrelse i færd med at planlægge og aftale en række teaterforestillinger til sæson , i samarbejde og koordineret med Kulturhus Kappelborg. Med den ændrede kommunale struktur er livet for en lille kulturforening som Skagen Musik- og Teaterforening blevet ret meget vanskeligere økonomisk. Indtil 2007 havde vi positive forbindelser med både Nordjyllands amt og Skagen kommune, med tilbagevendende imødekommenhed overfor vores beskedne ansøgninger om bidrag til finansiering af vores musik- og teateraktiviteter. De økonomiske tider er anderledes nu for os alle sammen men hvis vi ikke skal ende som en totalt kultur-udtørret top på Jylland må og skal vi fortsat lægge kræfter og ressource i kulturlivet. Med venlig hilsen p. b. v. Musikgruppen Arne Waage Beck Skagen Musik- og Teaterforening af Plantagevej Aalbæk

28 Bilag: 3.3. Amatørteatergruppen Den Usandsynlige Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94225/14

29

30

31 Bilag: 5.3. Billed plakatsøjlen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63123/14

32

33

34

35

36

37

38

39 Bilag: 6.1. Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22008/14

40 Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 28. januar 2014 Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i Frederikshavn Kommune i 2011, 2012 og Sagsnummer: Forfatter: Hanne Helgesen Emne: Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Sygefravær (%) Januar 6,7 4,22 4,95 Februar 5,4 3,87 4,63 Marts 5,1 3,83 3,40 April 4,1 3,12 2,97 Maj 4,4 3,22 3,06 Juni 4,2 3,33 3,09 Juli 3,2 2,36 2,47 August 4,0 2,80 2,77 September 3,4 3,63 3,70 Oktober 3,97 3,54 3,63 November 4,31 3,75 4,12 December 3,69 3,68 3,72 Gennemsnit - 3,44 3,53 Ovenstående data er trukket i KMD Opus Overbliks rapporter KLP Fravær til og med september 2011 og i KMD Opus Fravær fra og med oktober 2011 og frem.

41 Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i Frederikshavn Kommune i Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, 56 og Arbejdsskade. Side2/2 Sygdomsrelateret fraværsprocent Jan Feb Marts 2013 April 2013 Maj 2013 Økonomicenteret 6,51 6,19 1,70 3,80 2,20 2,12 1,00 3,84 4,03 3,41 4,42 2,33 3,44 Udvikling og Erhverv 8,12 6,47 5,86 5,21 5,14 5,97 2,96 3,38 8,16 3,85 3,90 2,27 5,12 Arbejdsmarked 7,81 5,24 3,38 3,31 3,70 3,38 2,91 3,43 5,37 5,88 7,23 6,48 4,87 Ejendomscenteret 5,36 5,37 4,34 3,71 4,04 4,40 2,96 2,97 4,61 3,59 4,61 3,70 4,10 Teknik og Miljø 4,71 3,04 3,36 2,22 3,19 1,56 2,10 0,80 2,23 3,47 4,57 6,09 3,13 Park og Vej. 7,61 5,69 4,98 5,18 3,88 4,99 2,78 3,88 6,93 4,44 4,97 3,70 4,84 HR Løn og Personale 1,42 0,81 0,77 1,08 0,41 0,43 0,16 0,64 0,80 0,27 1,08 1,48 0,78 Ledelsessekretariatet 3,16 1,76 0,00 1,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,37 0,27 0,75 1,06 0,83 Bibliotek og Borgerservice Undervisning og Tværgående ungeindsats Juni 2013 Juli 2013 Aug Sept Okt Nov Dec Gennem snit 5,19 4,42 3,57 3,64 4,75 5,18 4,66 5,57 6,53 7,59 7,35 6,67 5,42 3,78 3,73 3,02 1,58 2,61 2,42 1,68 1,84 2,70 2,54 3,27 3,01 2,68 Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,64 4,76 3,30 3,20 2,75 2,78 2,33 2,89 3,85 3,98 4,19 3,56 3,51 Familie 1,07 1,06 0,76 0,66 0,78 0,96 0,76 0,79 1,02 0,81 0,98 0,93 0,88 Kultur og Fritid 2,09 3,10 0,89 0,58 0,54 1,17 0,22 0,34 0,73 0,42 0,71 0,34 0,91 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsmyndighed 5,42 7,10 4,87 2,14 2,20 0,00 2,25 7,38 7,39 6,36 2,28 1,98 4,09 3,90 6,90 3,03 2,53 2,80 2,74 2,16 1,46 3,10 3,58 3,10 2,45 3,10 Sundhed og Ældre 7,49 6,80 4,85 5,19 4,60 4,68 3,66 4,18 5,42 5,37 6,15 5,48 5,30 Handicap og Psykiatri 9,91 8,61 6,58 5,01 5,61 5,42 5,28 5,18 5,79 6,60 6,54 6,68 6,39 Data er trukket den 28. januar 2014 i KMD Opus Fravær Sygdomsrelateret fraværsprocent.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2014 Tid 15:00 Sted Center for Unge, Hånbækvej 32A, Frederikshavn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 14:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 47. Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere