Museum Amager. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Amager. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Museum Amager Årsberetning 2013

2 Årsberetning for 2013 Ledelsen har i 2013 især prioriteret arbejdet med at få skabt et solidt fundamentet for organisationen det er en proces, der tager tid og opmærksomhed fra de mere udadvendte aktiviteter, men som er helt uomgængeligt, hvis vi skal sikre museernes videre fremdrift på længere sigt. Der er i 2013 taget nogle store skridt i den rigtige retning: Der har været arbejdet systematisk med at indsamle og fastholde informationer i såkaldte drejebøger for alle tilbagevendende forløb og arrangementer, således at organisationen bliver mere robust og effektiv. Der er også taget hul på en gennemgribende oprydning og omorganisering af såvel de fysiske som de digitale arbejdsforhold. Dette er sket sideløbende med det videre arbejde med at gennemgå museets samling i magasiner og udstillinger en proces der blev indledt i medio 2012 og som vil fortsætte frem til og med Disse aktiviteter er mindre synlige over for omverdenen. Det er imidlertid en forudsætning for at skabe udvikling og stabilitet og dermed sikre organisationen for fremtiden. Afviklingen af forpagtningsaftalen af Pakhuset har desværre også krævet en uforholdsmæssig stor del af museumslederens opmærksomhed. 2 Der er dog også gennemført væsentlige udadvendte aktiviteter: Museet ønskede at benytte muligheden for at sætte Dragør og vores museumskutter Elisabeth på landkortet i forbindelse med markeringen af 70-året for de danske jøders flugt til Sverige. Det blev gjort i tæt samarbejde med Dragør Kommune, og med Øresundsbron. Der blev desuden skab en vigtig kontakt til Malmø Museer som spillede en stor rolle i at engagere svenske partnere og kontakt til Malmøs borgmester som deltog og holdt tale på havnen den 1. oktober. Udstillinger 2013: Dragør Museum: På bunden af Øresund, en dykkehistorisk udstilling lavet i samarbejde med Dykkehistorisk Selskab og med lån fra samme og fra Forsvarets Dykkerskole. Museet har indgået aftale med disse om at udstillingen fortsætter i 2014, således at de ressourcer der blev lagt i udviklingen af udstillingen, kan udnyttes i endnu højere grad. På Lodsmuseet var der en særudstilling med historiske søkort over Øresund. Der blev bygget en model over Øresund i forbindelse med udstillingen, som lodsmuseets frivilliggruppe stod for. På Amagermuseet var der dahliaudstilling i samarbejde med dansk Dahlia Selskab, samt den traditionelle juleudstilling, som ligeledes blev skabt med hjælp af frivillige kræfter. Arrangementer 2013: Museets kutter Elisabeth K571: I forbindelse med 70-året for den danske jødiske befolknings flugt til Sverige i oktober 1943, var Museum Amager sammen med Dragør Kommune og Lokalarkivet vært for et stort arrangement i Dragør by, hvor der var fakkeloptog, fællessang, taler, og sejlads og ikke mindst blev 700 lys tændt på Peberholmen i Øresund. Ved samme lejlighed indviedes Museum Amagers informationsstander på havnen, som fortæller Elisabeths historie og om nogle af

3 de skæbner, som blev berørt af flugten i Opbakningen til arrangementet oversteg ledelsens forventninger, og gav genlyd i såvel de landsdækkende medier, som i udenlandske medier, ikke mindst i Sverige. Arrangement kunne ikke have ladet sig gøre, uden den store hjælp vi modtog fra elektrikerfirmaet Høyrup og Clemmensen, der stod for al teknikken i forbindelse med opsætningen af de 700 lys på Peberholm. Det gælder også Øresundsbron, der gav adgang til Peberholm og stod for transport af og forplejning til de unge hjælpere på Peberholm, Københavns Kommune, der udlånte lyskæder til lysene på Peberholm, og Malmø Museer og Skoletjenesten Øresund, der deltog med stort engagement i forberedelserne og kontakter til borgmesterkontoret i Sverige, samt arrangerede musikalsk underholdning ved mindestenen på havnen. Fhv. Kongelig Hofmusicus, solotrompetist Erlan Holtehus spiller Prins Jørgens March fra Lodstårnet som signal til, at publikum skal samles på Søndre Mole for at se lysene på Øresund Amagermuseet: fastelavn, pølsemagerkursus, levendegørelsen for børn i juli, historieløb, der i år hed Flugten og handlede om jødernes flugt til Sverige, Christian II kroningsjubilæum festligholdelse blev arrangeret af frivillige kræfter på museet, og der var levendegørelse i efterårsferien med slagtning og andre aktiviteter, Allehelgensaften spredte (u)hyggen sig igen med stor succes og julemarkedet forløb til stor tilfredshed. Museerne på Dragør havn: Der var dykkerarrangement med dykkehistorisk Selskab to weekender i hhv. maj og oktober i anledning af dykkerudstillingen på Dragør Museum, Lodsens dag, som Lodsmuseets 3 frivilliggruppe igen stod for var igen en stor succes, der var fremvisning i Dragør Bio af dokumentarfilm om Jødernes flugt med indledning af instruktøren Jonathan Jerichow. Endelig deltog museet også i det ny julemarked på Badstuevælen, der opstod i kølvandet på DR s optagelser til julekalenderen 2014 i Dragør. I forbindelse med optagelserne lånte DR forskellige rekvisitter fra vores samling og butik, ligesom de fik adgang til at optage en scene med udspring fra lodstårnet, takket være frivillige fra Lodsmuseet, der stillede op som vagthavende til langt ud på natten. Markedsføring: Museets hjemmeside har i mange år fungere dårligt, og i april vurderede museets ledelse, at situationen var uholdbar og at planerne om en ny hjemmeside skulle realiseres straks. I maj blev den ny hjemmeside lanceret. Ud over at løse de praktiske problemer der havde været med at lægge materiale på den gamle hjemmeside, fik vi også rettet op på andre forhold: museumskutteren Elisabeth og Mølsted Museum fik egne platforme og der blev endelig mulighed for at få en engelsk udgave til udenlandske turister med. Udviklingen af indholdet på siderne er i løbende proces. Modtagelsen har været særdeles positiv og flere af de nye sammenlagte museer har siden brugt vores side som inspiration til udformningen af deres hjemmesider.

4 år har lagt sine kunstneriske evner og mange timers arbejde i udformning af materiale til museerne, herunder det logo, der pryder forsiden på denne årsrapport, og som bruges i mange andre sammenhænge. Såvel i 2013 som i de foregående år, har Ida leveret diverse markedsførings og andet materiale til salg i museets butikker. Besøgstal 2013 At udvikle en hjemmeside er en løbende proces og der arbejdes hele tiden på at udvikle den 2013 blev også året hvor der for alvor kom gang i markedsføringen på Facebook. Der blev lagt vægt på denne form for formidling også af personale ressource hensyn. I forbindelse med udformningen og markedsføringen af dykkerudstillingen samarbejdede museet med en professionel grafiker, Caroline Krag. Der var stor tilfredshed med resultaterne. Desværre var Caroline Krag optaget af andre opgaver resten af sæsonen og havde ikke tid til at lave flere opgaver for museet. Det er ledelsens forhåbning af samarbejdet kan genoptages. En vigtig ressource, hvad angår fornyelse og professionalisering af markedsføringsmaterialet, er daværende næstformand, nu formand for Lodsmuseets bestyrelse, Ida Clemmesen, der igennem de seneste 4 Museum Amager havde i 2013 i alt besøgende på museerne tilsammen. Det er et fald på 17% i forhold til året før, hvor der var usædvanligt mange udstillinger og hvor besøgstallet derfor var ekstraordinært højt, og lå på besøgende. Til gengæld ligger besøgstallet for 2013 over besøgstallet for 2011, der var Det skal bemærkes, at besøgstallet for Lodsmuseet er steget med 31% % i forhold til Dragør Museum har haft et fald på 18% og Amagermuseet 31%. Arrangementer som Dykkehistorisk Selskabs dykning med historisk dykkegrej på havnen, Lodsens Dag og ikke mindst den store markering af 70-året for jødernes flugt til Sverige ikke er talt med i opgørelserne. Faldet i forhold til 2012 skal også ses i lyset af den prioritering, der er foretaget vedrørende at få mere ro og orden på organisationens fundament en indsats der på grund af de mange skift i ledelses- og medarbejderstaben, er blevet underprioriteret i årene siden sammenlægningen af museerne i Annoncering af aktiviteterne f.eks. på Amagermuseet i 2013 har derfor af personale ressource mæssige hensyn ikke været så målrettet og omfattende som under normale omstændigheder.

5 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekter: Elisabeth K571: Elisabeth har været på værft i 2013 og har fået nyt fundament under motoren, skiftet adskillige planker i klædningen, fået nyt damskot og lukafluge. Restaureringen blev finansieret af fondsmidler og forventes endeligt afsluttet i april Der blev ligeledes etableret en informationsstander ved Elisabeths kajplads, som blev delvist finansieret af Sydbankfonden og delvist ved egenbetaling. Mønningen på Nordgård blev fornyet og solbænke på vinduerne på Nordgård er udskiftet. Lodsmuseet: Frivilliggruppen har løbende holdt bygningen i god stand. Toilettet er skiftet ud, hvilket har betydet en væsentlig besparelse til udgifter til vand. I forbindelse med de kraftige storme i 2013 faldt dele af gelænderet på det lille lodstårn ned. Sagen er en forsikringssag og forventes at blive færdig i foråret Mølsted Museum: Har været igennem en istandsættelse som blev afsluttet i årets første måneder, hvorefter der blev malet og lagt nyt gulvtæppe. 5 Museum Amagers kontorbygning, Fadersminde: I vintermånederne arbejdede Teknisk skoles elever på at få rettet op på de sidste fejl og mangler på taglægningen over værksted og magasinet. Der blev desuden konstateret hul i taget over kontortilbygningen ud mod Nordre Kinkelgade, som er blevet repareret ved indkøb af professionelle håndværkere, ligesom der er etableret nye skotrender og nedløbsrør ved magasin og værkstedsbygningerne. Museet har i 2013 modtaget en række bevillinger fra fonde til restaurering af vores museumskutter Elisabeth (se nedenfor). Museet har desuden modtaget et tilskud fra St. Magleby bevaringsfond til ny mønning på Nordgård. Museum Amagers frivillige: De frivilliges arbejde på Amamgermuseet, Lodsmuseet og vores museumskutter, er en forudsætning for, at museet kan opretholde et stort og alsidigt aktivitetstilbud. Amagermuseets frivilliggruppe løfter mange opgaver i forbindelse med vedligehold og formidling, producering af diverse produkter til museets cafe og butik, samt det årlige julemarked. Lodsmuseet har ligeledes en særdeles aktiv frivilliggruppe, der har taget sig af bl.a. vedligehold, kustodevagter og formidling. Igen i 2013 har de med stor succes afholdt Lodsens dag på Dragør havn. Elisabethlauget, holdt dagligt opsyn med kutteren i vintermånederne, indtil den kom på værft. Herefter har medlemmerne brugt ventetiden til at etablere et godt socialt sammenhold i gruppen, der er en vigtig forudsætning for at få arbejdet og udflugter med Elisabeth til at fungere på længere sigt, når den kommer retur fra værftet. Medlemsskaren er i øvrigt vokset stødt i løbet af året fra 5-6 stykker i årets første måneder til faste medlemmer ved udgangen af året. De har også været på inspirationstur til Svendborg, og det blev også til enkelte sejlture på

6 Øresund i løbet af sommeren, mens Elisabeth var hjemme i forbindelse med 1. oktober arrangementet. Pakhuset Samarbejdet med forpagteren Stig Ekkert, der blev indledt i 2008, har været præget af mange problemer igennem årene. Forpagtningsaftalen løb indtil udgangen af Siden 2012 har museets ledelse presset på for at få bragt forholdene med manglende efterlevelse af påbud, klager fra naboer, henvendelser fra sundhedsmyndigheder, DONG, mm. i orden. Forpagteren har haft tilknyttet fire CVR-numre og har samarbejdet med forskellige restauratører, der også har budt på interne konflikter parterne imellem. I januar 2013 var Kulturstyrelsen på besigtigelse efter anmodning fra museet og som led i bestræbelserne for at få bragt forholdene i bygningen i orden. Det førte til nye kontroverser med forpagteren. Dette samt konflikter mellem forpagteren og hans samarbejdspartnere, førte i løbet af sommeren til, at forpagteren opsagde sin forpagtningskontrakt med ophør pr. 1. oktober. Men desværre trak også afleveringsforretningen ud pga. forhandlinger vedrørende manglende istandsættelse af lokalerne, der blev yderligere kompliceret af uafklarede forhold vedrørende en strømforbruget. I forbindelse med at DONG i foråret 2013 lukkede for strømmen til Pakhuset, blev det opdaget at Dragør Museum var tilkoblet Pakhusets elmåler. Sagen er kompliceret og har endnu ikke fundet sin afslutning. Museets ledelse har i forbindelse med al korrespondance med forpagter Stig Ekkert konsulteret museets advokat Ole Theut. Personaleforhold 2013 har været et udfordrende år for Museum Amager med opsigelse og sygemeldinger og ikke mindst på den baggrund er det bemærkelsesværdigt, hvad der er opnået i Det skyldes ikke mindst en stor vedholdenhed og et engagement ud over det sædvanlige blandt museets personale og frivillige. Museets stab bestod i 2013 af følgende medarbejdere: Ingeborg Philipsen, museumsleder, 37 timer Christian Aagaard, museumsinspektør, 37 timer Tina Overgaard, medhjælper, 18 timer Niels-Peter Brandi, bogholder, 8 timer ugentligt Rigmor, administrativ medarbejder, 30 timer ugentligt ( oktober-november 2013) Ginna Sørensen, administrativ leder, 30 timer (ophørte 1. maj 2013) Jens Fakse Petersen, museumsassistent, fleksjob, timer (ophørte februar 2013) Midlertidigt ansatte i 2013: Christin Bjergbakke, udstillingsarkitekt (april-juni 2013) Susse Bøtefyhr, projektleder og cand. mag., fransk og historie, (august-oktober 2013) Leni Larsen, cand. mag. historie varetog diverse administrativt praktisk og historiefagligt arbejde, løntilskud, 37 timer (junidecember 2013) 6

7 Charlotte Kahn, læreruddannet, diverse praktisk og administrativt museumsarbejde, praktikant, arbejdsprøvning, 20 timer ugentligt (spetember-december 2013). Frank Madsen, servicemedarbejder, timelønnet. Carl Larsen, servicemedarbejder, flexjob, 15 timer ugentligt (april-oktober 2013). Claus Ravn, cand. mag. i historie, museumsinspektør-vikar i forb.m. ferie, levendegørelsen, guide mm. (juli 2013) Hertil kommer en stab på ca. 20 faste kustoder, der har til opgave at modtage museernes gæster, sælge billetter, sælge varer i cafe og butik og formidle indholdet i de aktuelle udstillinger og museernes grundfortællinger. Som led i strategien med at få ro på medarbejdersiden og få skabt et solidt fundamentet for organisationen på længere sigt, fastansattes to nye centrale medarbejdere pr. 1. december 2013: Susse Bøtfyhr, souschef (cand. mag., fransk og historie), 30 timer ugentligt Peter H. Petersen,forvalter/ håndværker, 37 timer ugentligt Museets økonomi 7 Museet har haft en række ekstraordinære udgifter til værftsophold for museumskutteren Elisabeth og arrangementet i forbindelse med markeringen af oktober 1943 begivenhederne, samt etableringen af informationsstanderen på Dragør Havn. En væsentlig del af disse udgifter har været dækket af fondsmidler, der er blevet bevilget fra AP Møller Fonden ( kr.), Brd. Hartmann Fonden ( kr.), Fonden for dansk svensk samarbejde ( kr.), Jubilæumsfonden af 28. august 1970 ( kr.), Sydbank Fonden ( kr.), Skibsbevaringsfonden ( kr.) Sidstnævnte bevilgning kommer først til udbetaling, når alle værftsreparationer er afsluttet i april Museet har desuden modtaget kr. til nyt stråtag på Nordgård fra St. Magleby bevaringsfond. Det skal i øvrigt bemærkes, at det i 2013 endelig lykkedes at overtale Skat til at gøre alle reparationer af Elisabeth momsfri. Der har været en del uforudsete udgifter til feriepenge og indkøb af konsulentbistand i forbindelse med opsigelse fra den tidligere administrative leder på Museum Amager lige umiddelbart før sæsonåbningen maj Årets resultat på kr. må på den baggrund anses for at være acceptabelt. Museets bogholder kommer en gang om ugen, og har i øvrigt trukket på en frivillig kasserer til optælling af museets omsætning dvs. indtægter fra entre, cafe og butikker. I løbet af sommeren 2013 overgik denne opgave til museets personale. En frivillig, tidligere medarbejder ved rigsrevisionen, hjalp i 2013 museet med udarbejdelse af omsætningsog besøgsstatistik og en anden af museets frivillige hjalp med at holde styr på resultaterne og skemaerne til Gallup. I løbet af 2013 har museets ledelse sammen med bogholderen, fortsat arbejdet med at optimere økonomistyringen. På lønområdet har det

8 især været en udfordring i 2013, at en del af museets personale bliver lønnet over kommunens lønsystem, som i perioden har været omlagt til et nyt system, KMD Opus. Ud over at være en belastning for kommunens økonomipersonale, har det også betydet, at bogholder og ledelse har haft svært ved at trænge igennem med spørgsmål til opgørelser og prognoser for udgifterne på lønområdet og i øvrigt de forskellige økonomiske mellemværender i det hele taget. Disse problemer er nu heldigvis løst. I 2013 indledtes også det forberedende arbejde med at finjustere besøgsstatistikkerne, således at vi fremover løbende kan vurdere, hvor mange betalende/gratis besøgende museet har, hvilket får betydning for museets pris- og markedsføringsstrategi. Museumsleder Ingeborg Philipsen, april

9 Elisabeth kom på værft! Årets første måneder blev bl.a. brugt til at skrive de sidste fondsansøgninger for at skaffe penge til Elisabeth. Den trængte til omfattende restaurering før den kunne deltage i markeringen af 70-året for jødeflugten 1. oktober. Elisabeth blev fragtet over til J.C. Skibs og Bådeværft i Egernsund på en lastvogn. Der blev bevilget kr. i alt: Fra Mærskfonden , Brdr. Hartmann Fonden , Jubilæumsfonden og den dansk-svenske Fond Sydbank gav i støtte til den nye informationsstander, der blev indviet på havnen. Skibsbevaringsfonden gav men bliver først udbetalt, når den sidste regning foreligger i april Skibsbevaringsfondens repræsentant, Tom Rasmussen, fulgte arbejdet tæt, sammen med bestyrelsesmedlem i Dragør Museumsforening, Jan Neumann, der ofte afløste museumslederen ved byggemøderne på værftet. Da værftet fik motoren ud, kunne man se at motorfundamentet var dårligt konstrueret med løse klodser og for små bolte til fæstningen i kølen - det blev besluttet at lave en helt ny konstruktion under 9 motoren og det var langt fra det eneste: To nye damskotter, mange nye planker i klædningen, ny låge til forlukafet skulle til. Motorfundamentet har muligvis været dårligt siden motoren blev skiftet i Men efterhånden som Elisabeth blev skilt ad, blev det tydeligere og tydeligere, at det værft der havde varetaget den oprindelige restaurering i , ikke havde haft den nødvendige ekspertise om klinkbyggede kuttere, og desværre var det nødvendigt at skifte flere planker i klædningen end vi havde forventet: Skibsbevaringsfondens konsulent, der fulgte arbejdet tæt skrev: Jeg kunne på ELISABETH konstatere at klædningen, der blev udskiftet ved den sidste restaurering, generelt var monteret med ringe tilpasning til de under- liggende planker. Han fortsætter: Perfekte landinger efterlader ikke åbninger/spalter hverken udvendigt eller indvendigt, men på ELI- SABETH har så godt som

10 alle landinger denne spalte. Disse er efterfølgende blevet kalfatret med tjæret værk, efterfulgt af en gang kit. En klinkbygget båd skal ikke kalfatres, undtagen langs kølen og ved stævnerne. Kalfatring vil føre til lækager andre steder, idet værket ved kalfatringen tvinger bordene fra hinanden. Måske standser man lækagen lige det sted hvor der bliver kalfatret, men i stedet etableres en ny et andet sted. Resultatet bliver altså det stik modsatte af intentionen. og videre: Mange af klinkenaglerne sidder uforholdsmæssigt tæt på bordenes nakker (den synlige yderkant) og har derfor ikke kunnet trække plankerne rigtigt sammen. Og det fortsætter: Et bord i styrbord side agter var i udgangspunktet for smalt. I stedet for at finde et andet og bredere bord, har bådebyggeren limet et stykke træ på bordets ene kant for at gøre det bredere. Dette er absolut ikke i orden, da netop denne kant skal have fuld styrke for at kunne modstå pres fra klinkenaglerne. Skibbevaringsfondens konsulent anbefalede, at alle bord op til vandlinjen blev skiftet (240 m planker) det var oprindeligt kun regnet med at der skulle skiftes omkring 70 meter bord. Men værftet kunne ikke nå at lave det hele før Elisabeth skulle spille hovedrollen i markeringen af 70-året for jødeflugten, så arbejdet blev afbrudt og skibet sendt hjem til Dragør sidst i september. Det blev i mellemtiden besluttet at skifte dækket, hvor træet slog revner og plankerne var for smalle. En ny runde ansøgninger blev sendt ud sidst på året. 1. oktober arrangementet: Et lys i Mørket i Dragør og på Øresund 1. september var Elisabeth retur for at blive gjort klar. Jens Peter fra Elisabeth lavet gjorde et stort stykke arbejde med at få gennemgået og smurt motoren. Og så kom Elisabeth-lauget endelig ud at sejle et par prøveturer alt fungerede tilsyneladende, som det skulle og alle så frem til sejladsen 1. oktober med store forventninger. I anledning af 70-året havde museet indgået et samarbejde med Dragør Bio og producenterne af den ny dokumentarfilm om jødernes flugt. Biografen var propfyldt og den ene af instruktørerne Jonatan Jerichow var selv til stede med familie og venner. Interessen for filmen gav et forvarsel om den interesse der skulle vise 10

11 sig at være for arrangementet vi havde planlagt i samarbejde med Dragør Kommune, og med Øresundsbron, der havde givet tilladelse til, at vi kunne komme ud på Peberholm og tænde 700 lys, som symbol på de ca. 700 liv, der blev reddet til Sverige fra Dragør. Arrangementet blev indledt med et fakkeloptog og antallet af deltagere var overvældende. Pressen var mødt talstærkt op. DRs nyheder sendte flere gange live fra begivenheden og ude på Peberholmen blev vores museumsinspektør interviewet til den svenske verdenspresse i timevis. På Dragør Havn holdt Dragørs borgmester og Malmøs Borgmester taler. Informationsstanderen, der skal formidle Elisabeths historie døgnet 24 timer, blev behørigt indviet. Museumsinspektøren i samarbejde med Henning Sørensen for Dragør Lokalarkiv, stod for en stor del af research arbejdet, mens Kira Pravato/Pixiweb stod for opsætningen af informationerne på skærmen. Den tidligere flygtning Jan afsluttede talerækken med en bevægende beskrivelse af sin flugt som syvårig, sammen med broderen, (måske) ombord på Elisabeth, i oktober Efter et par musikalske indslag, var det meningen at Elisabeth skulle stævne ud i spidsen for en flåde af skibe i havnen, der var inviteret til at deltage. Det undgik næppe nogens opmærksomhed, at Elisabeth havde startvanskeligheder. Det var en ærgerlig indledning på sejladsen. Heldigvis tog Jan Norden og hans kone det med ophøjet ro og efter en nervepirrende halv time kom motoren i gang. Der blev også med hjælp fra mange parter, ikke mindst Elektrikerfirmaet Høyrup og Clemmesen og Københavns kommune, der udlånte lyskæder til formålet, tændt 700 lys på Peberholm. En afprøvning af hele sceneriet havde ikke været muligt, da vi havde begrænset adgang til Peberholm. Mange havde måske forestillet sig noget mere spektakulært end det man kunne se fra Dragør men det planlægningsgruppen 11

12 havde planlagt var ikke noget i stil med et tivolifyrværkeri eller laserlys noget sådant rakte budgettet slet ikke til og det var heller ikke passende for begivenheden. Det museet havde lagt vægt på var det symbolske i handlingen at samle byens landets befolkning til fælles erindring om begivenhederne i 1943 og at 20 unge danskere og 20 unge svenskere mødte op på Peberholm som i dag udgør fundamentet for forbindelsen mellem Danmark og Sverige og tændte 700 lys. Arrangementet fik da også det resultat vi havde sat os: Begivenheden vakte en enorm interesse i pressen, hvor de indledende problemer med at starte Elisabeth ikke satte sig nævneværdige spor. Både Dragør og Elisabeth blev kendt langt ud over landets grænser. Projektet etablerede desuden nogle meget betydningsfulde kontakter til Malmø Museum, der rækker ud over

13 HISTORIELØB 2013: I DE JØDISKE FLYGTNINGES FODSPOR I DRAGØR Historieløb 2013 FLUGTEN foregik som altid i fantastisk samarbejde med Dragør Ungdomsskole og Dragør Lokalarkiv. Der blev lejet kostumer ved DR og sat alle sejl til for at 700 elever fra Dragørs skoles klasser et indtryk af begivenhederne i

14 Lodsmuseet: Besøgstals stigning på 31 % William fra frivilliggruppen arbejder på modellen over Øresund. Dyrene og Rytteriet kom tilbage på Amagermuseet! Den færdige model beundres ved åbningen af udstillingen af gamle Øresundskort. Den 28. juli afholdt Lodsmuseets frivillige Lodsens Dag med masser af gæster. 14

15 DRAGØR MUSEUM: DYKKERUDSTILLING DYKNING PÅ HAVNEN BÅDE FORÅR OG EFTERÅR. Der blev skovlet mange tons sand, etableret et akvarium og flyttet tungt dykkerudstyr. Genstandene er lånt fra Forsvarets Dykkerskoleog Dykkehistorisk Selskab Dykker-Ole kom ud af klokken og kom i DRs P1 Alle Tiders Historie! Hjelmen han normalt bærer er en Sadler hjelm. Der findes kun to andre eksemplarer i verden! Politikkens omtale havde overskriften: Våd rejse i bly og kobber. Udstillingen blev også omtalt i Weekendavisen med dobbeltopslag og vi blev interviewet i P4 Morgen. Tungdykningens teorier blev efterprøvet i praksis! 15

16 OPRYDNING I KONTORERNE PÅ FADERSMINDE AMAGERMUSEET EFTERÅRSFERIE OG ALLEHEL- GENSAFTEN Der blev fundet tonsvis af gamle pc-instruktioner bl.a. 2 gamle, tykke Word Perfect 5.1 manualer! 16

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Årsberetning. Redigeret af Esben Hedegaard

SVENDBORG MUSEUM. Årsberetning. Redigeret af Esben Hedegaard SVENDBORG MUSEUM Årsberetning Redigeret af Esben Hedegaard Fra årbogen 2013 Takket være en meget aktiv teknisk afdeling var der så pænt omkring Fattiggården i 2013 som måske aldrig før. Her skridter Søren

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST 2013 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Et museum i stadig bevægelse

Et museum i stadig bevægelse Et museum i stadig bevægelse Fiskeri- og Søfartsmuseet 1968-2008 Af Morten Hahn-Pedersen Den 24. april 2008 er det 40 år siden, at Fiskeri- og Søfartsmuseet slog dørene op for publikum i bygningerne på

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere