Overordnede linjer i Budget Forudsætninger indarbejdet i Budget Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8"

Transkript

1 Budget 2015

2 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget Forudsætninger indarbejdet i Budget Varde Forsyningsservice A/S: 4 Varde Vandforsyning A/S: 8 Varde Kloak og Spildevand A/S: 12 Varde Varmeforsyning A/S: 17 Varde Affald A/S: 20

3 1 Overordnede linjer i Budget 2015 Generelt Budget 2015 er en kopi af Budget 2014, hvor de allerede kendte forudsætningsændringer og afvigelser er indarbejdet, hvilket blandt andet omfatter de investeringer, der skal foretages i Prisog lønskønnene, der har dannet basis for dette budget, er udmeldt af KL i deres budgetvejledning (henholdsvis 2,0 % og 2,08 % i G.1-2). Som hovedregel vil Budget 2015 ikke afvige fra Budget 2014, men eventuelle afvigelser fra dette vil blive uddybet, hvor det er relevant. Tilretninger af mindre økonomisk betydning vil ikke blive uddybet i dette materiale heriblandt omplaceringer indenfor samme omkostningstype. Takster Nedenfor gennemgås ændringer i taksterne for en standardfamilie. En standardfamilie er ifølge Dansk Fjernvarme og DANVA en familie med et hus på 130 m 2, et forbrug af varme på 18,1 MWh og vand på 130 m 3. Først behandles taksterne som de kunne se ud, hvis der i 2015 blev indregnet alle udefrakommende omkostninger og den maksimale opkrævningsmulighed blev udnyttet. Herefter behandles de faktiske ændringer i taksterne for en standardfamilie, og selvfølgelig hvorfor der er forskel mellem de to. Ændringerne i taksterne på de enkelte forsyningsarter behandles dybdegående som en del af gennemgangen af de enkelte selskaber. De største udefrakommende omkostningsændringers potentielle takstpåvirkning for en standardfamilie: Prisstigning på køb af varme hos DONG: 759,00 kr. Øgede krav og prisstigninger til køb af energibesparelser 119,00 kr. Nedbrud hos DONG og dermed egenproduktion 632,00 kr. Løn- og prisregulering på hhv. 2,08 % og 2,0 % ifølge KL: 362,00 kr. Konsekvenserne for private af Trappemodellen, rabat til erhverv, Spildevand: 102,00 kr. Konsekvenser af øget statsafgift på spildevand 50,00 kr. Konsekvenserne for private af Særbidragsmodellen, rabat til erhverv, Spildevand: 22,00 kr. Konsekvenserne af finansiering af skat (skattesagen), Spildevand: 78,00 kr. Tilrettet datagrundlag (fejl fra KMD FAS) på antal af enheder på dagrenovation: 58,00 kr. I alt ca.: 2.182,00 kr. De største udefrakommende indtægtsændringers potentielle takstpåvirkning for en standardfamilie: Prisloft 2015 for Varde Vandforsyning A/S: Prisloft 2015 for Varde Kloak og Spildevand A/S: Reguleringsregnskabet for Varde Varmeforsyning A/S: Reguleringsregnskabet for Varde Affald A/S: I alt ca.: De største selvskabte ændringers takstpåvirkning for en standardfamilie: Konsekvenserne for private af Trappemodellen, rabat til erhverv, Vand: 878,00 kr ,00 kr ,00 kr. 561,00 kr ,00 kr. 36,00 kr.

4 2 I alt kunne der i taksterne for 2015 indregnes en stigning på kr. for en standardfamilie. Varde Forsyning A/S har i Budget 2015 ikke indarbejdet alle ovenstående ændringer, de indarbejdede ændringer medfører følgende prisændringer for en standardfamilie: I hele kr Ændring % Vand (130 m 3 ) 2.506, ,00 66,00 2,6 % Spildevand (130 m 3 ) 4.353, ,00 293,00 6,7 % Varme (18,1 MWh) , , ,00 13,3 % Affald (240 L spand - 26 tømninger) 2.350, ,00 129,00 5,5 % I alt , , ,00 9,8 % De ændringer, som i 2015 bliver opkrævet hos en standardfamilie, er følgende: Løn- og prisregulering på hhv. 2,08 % og 2,0 % ifølge KL: 362,00 kr. Finansiering af skattesagen: 78,00 kr. Finansiering af stigning i statsafgift for spildevand 50,00 kr. Tilrettet datagrundlag (fejl fra KMD FAS) på antal af enheder på dagrenovation: 58,00 kr. Prisstigninger hos DONG: 1.510,00 kr. Omfordeling mellem takstgrupper (ingen omsætningsvirkning): 160,00 kr. Ændringer pga. effektiviseringer: -147,00 kr. I alt: 2.071,00 kr. Forskellen skyldes, at prislofterne i begge vandselskaber ikke bliver opkrævet fuldt ud, at det er besluttet at finansiere underdækningen i Varde Varmeforsyning A/S over flere år i stedet for at indregne det fulde beløb i taksterne, og at Varde Forsyning A/S finder effektiviseringer for de resterende 147 kr. for en standardfamilie. Investeringer Udviklingen i anlægsaktiver ser samlet for koncernen ud som nedenstående. Investeringsniveauet afspejler Varde Forsyning A/S asset management strategi og bestyrelsens ønske om at investeringerne skal betales af dem, der får gavn af investeringen, ikke fremtidige generationer. Anskaffelses- Bogført Investe- Anskaffelses Bogført Afskrivværdi værdi ringer værdi værdi ninger kr Varde Forsyningsservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total De budgetterede investeringer vil blive gennemgået særskilt under gennemgangen af budgettet for de enkelte selskaber.

5 3 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 Budget 2015 for Varde Forsyning A/S og datterselskaber er baseret på nedenstående generelle forudsætninger: Lønudgiften er reguleret med 2,08 % som ifølge KL s budgetvejledning er konsekvensen af de kommunale overenskomster i Priserne er reguleret med 2,0 % som er anbefalingen fra KL i KL s budgetvejledning. Effektiviseringsstrategien for Varde Forsyning A/S er indarbejdet i sin oprindelige form, men det forventes at der skal udarbejdes en ny i Lønudgiften er fordelt på drift og anlæg og selskaber efter et skøn baseret på den faktiske tidsregistrering i første halvår Reinvesteringsnivauet følger forudsætningerne for Budget 2014 og principperne i Varde Forsynings Asset Management strategi. De endelige Prisloftsafgørelser for 2015 for Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S er indarbejdet. De fire acontorater flyttes, så de fremover falder i februar, maj, august og november, og dermed ligger med tre måneders interval udover året. Det er dog urealistisk at starte på dette før anden aconto Feriepenge til funktionærer er afsat med 15 % svarende til 6 ugers betalt ferie. Primo feriepengehensættelsen afvikles jævnt over perioden Det forudsættes, at der optages lån til investeringer i Varde Varmeforsyning A/S. I Varde Affald A/S og Varde Forsyningsservice A/S optages der lån til udviklingsinvesteringer. I Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S optages der lån til at dække forskellen mellem de budgetterede investeringer og investeringsprisloftet. Endvidere anvendes lånefinansiering generelt til at opnå en stabil takstudvikling. Tilgodehavende tilslutningsbidrag hos Varde Kommune på oprindeligt 30,6 mio. kr. vedr. spildevand og 1,5 mio. kr. vedr. vand er optaget som serielån og afvikles over 10 år frem til og med Det forudsættes, at forrentningen med kvartalsvis rentetilskrivning er: o 0,30 % for bankindestående o 1,25 % for koncernmellemregninger og banktræk (forudsættes at være interne lån) o 0,30 % på tilgodehavender tilslutningsbidrag hos Varde Kommune o 1,20 % for koncernintern anlægslån til Varde Forsyningsservice A/S o 3,00 % for øvrige anlægslån Anlægslånet er udlån fra driftsselskaberne til Varde Forsyningsservice A/S i forbindelse med at Varde Forsyningsservice A/S overtog administrationsbygningerne på Gl. Kærvej. Lånet afvikles som serielån over 20 år til og med Skat er budgetteret efter årsregnskabslovens principper. Der er i likviditetsbeskrivelsen medtaget den forventede skattebetaling, som på koncernniveau forventes at blive 1 mio. kr. Leverandørbetalingsbetingelser: Der regnes med i gennemsnit 30 dages kredit fra leverandører. Moms: Alle selskaber i Varde Forsynings koncern afregner moms månedsvis bortset fra Varde Vandforsyning A/S, der afregner moms kvartalsvis.

6 4 Varde Forsyningsservice A/S: Resumé: Varde Forsyningsservice A/S er budgetteret til et resultat i 2015 på 0 kr. mod et budgetteret resultat i 2014 på 788 t.kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til 5,0 mio. kr. vil fremadrettet blive holdt konstant på dette niveau. Forudsætninger: Den koncerninterne viderefakturering af løn- og personaleomkostninger fra Varde Forsyningsservice A/S til søsterselskaberne beregnes fra 2014 inkl. indirekte lønomkostninger, hvor det tidligere kun er de direkte løn- og personaleomkostninger, der er blevet faktureret gennem den interne timepris. Der er ikke pålagt en avance på den interne timepris. Løn- og personaleomkostninger, der ikke kan faktureres via timeprisen til søsterselskaberne, vil blive opkrævet som en del af administrationsvederlaget efter nedenstående fordelingsnøgle. Administrationsvederlaget faktureret til koncernens andre selskaber bliver fra Budget 2015 ikke længere pålagt en avance på 5 %, da likviditeten er sikret i Varde Forsyningsservice A/S. Fordelingsnøglen, der er brugt i Budget 2015, er uændret fra Budget Det eneste, der ikke fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle, er bestyrelseshonoraret, der fordeles ligeligt med 20 % til hvert af de fem selskaber. Fordelingsnøgle Budget Budget Varde Forsyning A/S 0,0 % 0,0 % Varde Vandforsyning A/S 12,0 % 12,0 % Varde Kloak og Spildevand A/S 40,0 % 40,0 % Varde Varmeforsyning A/S 8,0 % 8,0 % Varde Affald A/S 40,0 % 40,0 % Total 100,0 % 100,0 % Administrationsvederlaget faktureres kvartalsvis med en fjerdedel til afregning primo kvartalet. Det samlede årlige administrationsvederlag er 22,3 mio. i Budget 2015 mod 22,1 mio. kr. i Budget Administrationsvederlag pr. selskab i t.kr. Budget 2014 Budget 2015 Varde Forsyning A/S 0 0 Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total

7 5 Lønbudget 2015: Lønbudgettet for 2015 er fordelt mellem selskaberne og mellem drift og anlæg på basis af tidsregistreringen for første halvår Det samlede lønbudget vises herunder med de ændringer, der er indarbejdet, og bliver ikke kommenteret yderligere under gennemgangen af de øvrige selskaber i koncernen. Lønbudget pr. selskab i t.kr. Budget 2014 Ændring Budget 2015 Varde Forsyning A/S 0 0 Varde Forsyningsservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total De væsentligste ændringer i forhold til lønbudgettet for 2014 er (i t.kr.): Regulering af det samlede lønbudget med 2,08% ifølge KL s budgetvejledning: ansættelser, vikarer til Kundecenter -335 Øgede omkostninger til overarbejde ifm. MECOMS -212 MedarbejderAkademiet og LedelsesAkademiet -300 Højere afskrivninger på IT -700 Ændringer i lønbudgettet i alt:

8 6 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Vand A/S, Administrationsvederlag Spildevand A/S, Administrationsvederlag Varme A/S, Administrationsvederlag Affald A/S, Administrationsvederlag Ekstern omsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Øget administrationsvederlag pga. omkostningsstigning o Øgede indtægter fra administration af eksterne forsyninger Produktionsomkostninger i alt: o Stigning i afskrivninger pga. udbygning af Gl. Kærvej Administrationsomkostninger i alt: o Udgifter til skoletjeneste o Stigning i honorar, kursus og møder for bestyrelsen o Stigning i kurser og uddannelse til ledere o Stigning i udgifter til IT, tilrettet efter faktisk forbrug o Stigning i antal timer på administration af eksterne o Stigning i antal timer på administration i selskabet o Stigning i forsikring, abonnement mv

9 7 Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Reinvesteringer Generelle it-investeringer som følge år af Varde Forsyning A/S it-strategi Reinvesteringer Biler år Udvikling Nye udviklingsprojekter år Reinvesteringer Vedligeholdelse af bygninger år Udvikling Skolelokaler i kedelhal år I alt

10 8 Varde Vandforsyning A/S: Resumé: Varde Vandforsyning A/S er budgetteret til et overskud på 83 t.kr. mod et budgetteret resultat for 2014 på t.kr.. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til 7,1 mio. kr. stiger i løbet af 2015 til 8,5 mio. kr. Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Prisloftafgørelsen for 2015 er modtaget den 13. august 2014 fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet beregnes således: I alt Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudvikling kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Tillæg for 1:1-omkostninger i kr. Tillæg for ledningsført vand i kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent kr. Korrektion ift. faktiske 1:1- omkostninger i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 kr Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr. Korrektion ift. overholdelse af indtægtsramme i prisloft kr. Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,34 kr. pr. m 3 Indtægtsramme i 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand 13,21 kr. pr. m 3 Budgettet for 2015 forudsættes at ligge 40,1 % under prisloftet for 2015, og således opkræves ca. 878 kr. mindre hos en standardfamilie end tilladt ifølge prisloftet. Prisloft 2015 kr. 13,21 pr. m 3 Budgetteret prisloft 2015 kr. 7,81 pr. m 3 Opkrævet mindre end prisloft 2014 kr. 5,40 pr. m 3 Procentvis lavere opkrævning end prisloft ,1 %

11 9 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger 0 0 Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Flere tilslutningsbidrag som følge af investeringsniveau o Omsætningsændring pga. prisændring på 2 % Produktionsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Højere afskrivninger o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Højere afskrivninger o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering Administrationsomkostninger i alt: o Højere administrationsvederlag fra Varde Forsyningsservice o Lønomkostning flyttet på baggrund af tidsregistrering o Generel besparelse på administrationsudgifter o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i

12 10 Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Strukturanalyse Reinvesteringer i ledningsnettet år Strukturanalyse Reinvesteringer, øvrige vandforsyningsanlæg år Reinvesteringer Biler år Reinvesteringer Produktionsanlæg år Driftsoptimering Ledninger til nyt vandværk år Driftsoptimering Fjernaflæste vandmålere år Driftsoptimering Boringer og kildefelt til nyt vandværk år Driftsoptimering SRO optimering og DDS år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter, som følge af forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Driftsoptimering: Takster: Varde Vandforsyning A/S er underlagt Vandsektorloven og indtægterne skal derfor holdes indenfor prisloftsafgørelsen for Statsafgiften er ikke en del af prisloftet og kan ikke kontrolleres af Varde Vandforsyning A/S, statsafgiften udgør 6,13 kr. pr. m 3. Den forbrugsafhængige takst er derimod helt i Varde Vandforsyning A/S s kontrol og hæves til 3,75 kr. pr. m 3 for 2015, og taksten for det faste abonnement hæves til 744,60 kr. For erhvervskunder indføres en rabatordning med samme rabatsatser og afsætningsintervaller som på spildevandsområdet - den såkaldte Trappemodel. Rabatten til erhverv betyder, at den forbrugerafhængige takst hæves til 3,97 kr. pr. m 3 for en standardfamilie. Forbrugsafhængig takst Kubikmeterinterval Rabat Pris pr. m 3 Trin m 3 0 % 3,97 Trin m 3 8 % 3,66 Trin m 3 og op 24 % 3,02

13 11 Samlet set betyder ændringen en takststigning på 2,6 % for en standardfamilie. I hele kr. Budget Budget Ændring i % Antal husstande i forsyningsområdet: ,0 % m 3 pr. husstand ,0 % Pris pr. m 3 3,68 3,75 2,0 % Statsafgift pr. m 3 6,13 6,13 0,0 % Indtægt på forbrug per husstand: 1.795, ,04 0,7 % Statsafgift egen boring 7,66 7,66 Abonnementsafgift pr. husstand 730,00 744,60 2,0 % Indtægter i alt pr. husstand 2.525, ,64 1,09 % Indtægter i alt , ,00 1,1 % Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : I hele kr Ændring % Antal m 3 130,0 130,0 Pris pr. enhed ekskl. moms 3,68 3,97 0,29 8,0 % Statsafgift 6,13 6,13 0,00 0,0 % Samlet pris pr. enhed ekskl. moms 9,81 10,10 0,29 3,0 % Samlet pris ekskl. abonnement 1.275, ,47 38,17 3,0 % Abonnement 730,00 744,60 14,60 2,0 % Samlet pris ekskl. moms 2.005, ,07 52,77 2,6 % Moms 501,33 514,52 13,19 2,6 % Samlet pris 2.506, ,59 65,96 2,6 %

14 12 Varde Kloak og Spildevand A/S: Resumé: Varde Kloak og Spildevand A/S er budgetteret til et resultat i 2015 på 16,4 mio. kr. mod et budgetteret resultat for 2014 på 14,7 mio. kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til 4,7 mio. kr. er ændret ved udgangen af 2015 til 24,2 mio. kr. Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Prisloftafgørelsen for 2015 er modtaget den 30. september 2014 fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet beregnes således: I alt Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudviklingen kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Tillæg for 1:1-omkostninger i kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent kr. Korrektion ift. faktiske 1:1- omkostninger i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 0 kr. i 2015 Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af 0 kr. klimatilpasningsprojekter i 2013 Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr. Korrektion ift. overholdelse af indtægtsramme i prisloft kr. Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,99 kr. pr. m 3 Budgettet for 2015 forudsættes at ligge 28,4 % under prisloftet for 2015, og således opkræves ca kr. mindre hos en standardfamilie end tilladt ifølge prisloftet. Udkast om prisloft 2015 kr. 44,99 pr. m 3 Budgetteret prisloft 2015 kr. 32,21 pr. m 3 Opkrævet mindre end prisloft 2015 kr. 12,78 pr. m 3 Procentvis lavere opkrævning end prisloft ,4 %

15 13 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Tømningsordning Indtægter fra tømningsordning Tømningsordning i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 2 % o Finansiering af skattesagen o Flere tilslutninger pga. investeringsbudget o Finansiering af øget statsafgift på spildevand o Fald i vejafvandingsbidrag pga. investeringsbudget Produktionsomkostninger i alt: o Flere afskrivninger o Ændring af løn som følge af tidsregistrering o Korrektion af fejl i Budget o Besparelse på biludgifter o Øgede omkostninger til service og vedligehold o Øgede omkostninger til spildevandsafgift o El yderligere besparelser o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Flere afskrivninger

16 14 o Øgede omkostninger til drift og vedligehold o Ændring af løn som følge af tidsregistrering o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Administrationsomkostninger i alt: o Løn omplaceret som følge af tidsregistrering o Højere adm.vederlag fra Varde Forsyningsservice o Øgede abonnementsudgifter o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Tømningsordning reguleret pga. øgede lønudgifter Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Kundeprojekter Nye stikledninger og brønde år Kundeprojekter Åbent land år Reinvesteringer Ledningsnet år Reinvesteringer Pumpestationer år Reinvesteringer Overløbsbygværker år Reinvesteringer Renseanlæg år Reinvesteringer Bassiner år Reinvesteringer Biler år Reinvesteringer Biogasanlæg år Tillæg til Separatkloakering år spildevandsplan Driftsoptimering Energioptimering, renseanlæg år Driftsoptimering Optimering af SRO-anlægget år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter, som følge af forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Tillæg til spildevandsplanen: Driftsoptimering:

17 15 Takster: Varde Kloak og Spildevand A/S er underlagt Vandsektorloven og indtægterne skal derfor holdes indenfor prisloftsafgørelsen for Den forbrugsafhængige takst stiger som en følge af vedtagelsen af bekendtgørelse nr af 02/09/2013 ( Trappemodellen ) og som følge af Særbidragsmodellen. Derudover stiger taksterne som konsekvens af finansieringen af skattesagen og med den generelle prisstigning på 2 %. For erhvervskunder betyder bekendtgørelse nr af 02/09/2013 ( Trappemodellen ) at rabatten til erhverv stiger og betyder at den forbrugerafhængige takst hæves til 24,84 kr. pr. m 3 for en standardfamilie. Forbrugsafhængig takst Kubikmeterinterval Rabat Pris pr. m 3 Trin m 3 0 % 24,84 Trin m 3 8 % 22,85 Trin m 3 og op 24 % 18,88 I hele kr. Budget Budget Ændring i % Antal husstande i forsyningsområdet: ,0 % Antal storerhverv i forsyningsområdet: ,0 % m 3 pr. husstand 108,59 108,59 0,0 % Pris pr. m 3 23,41 24,84 6,1 % Indtægt på forbrug per husstand: 2.542, ,38 6,1 % m 3 pr. storerhverv , ,65 0,0 % Pris pr. m 3 (m/ rabat fra trappemodellen ) 21,96 22,85 4,0 % Indtægt på forbrug per storerhverv: , ,56 4,0 % Abonnementsafgift pr. kunde 438,89 488,3 11,3 % Indtægter i alt per husstand 2.980, ,68 6,8 % Indtægter i alt per storerhverv , ,86 4,1 % Indtægter i alt , ,59 6,5 %

18 16 I hele kr. Budget Budget Ændring Tømning septiktank i % Antal tømninger ,0 % Pris pr. tømning 429,89 438,49 2,0 % Omsætning (mio. kr.) 4,3 4,4 0,0 % Omk. Tømninger (mio. kr.) -4,3-4,4 0,0 % Tømningsordningen skal hvile i sig selv således at indtægter og udgifter over tid balancerer. Øvrige indtægter, der udgør 8,5 mio. kr., er lejeindtægter vedr. antenner, vejafvandingsbidrag og tilslutningsbidrag. I hele kr. Budget Budget Ændring Statsafgift private boringer i % Antal husstande - afgift I ,0 % Gns. m 3 pr. husstand - afgift I 71,09 71,09 0,0 % Statsafgift pr. m 3 afgift I 0,74 0,74 Statsafgift i alt - afgift I (mio. kr.) 0,4 0,4 0,0 % Antal husstande - afgift II ,0 % Gns. m 3 pr. husstand - afgift II 74,78 74,78 0,0 % Statsafgift pr. m 3 afgift II 5,53 5,53 Statsafgift i alt - afgift II (mio. kr.) 2,4 2,4 0,0 % I alt opkræves der 2,8 mio. kr. i statsafgift vedr. spildevand fra husstande med private boringer. Opkrævning af afgiften og afregningen af denne overfor staten påvirker ikke driftsresultatet ud over renteeffekten af, at likviditeten midlertidigt forbedres i kraft af, at afgiften kun afregnes en gang årligt i december. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : Den samlede prisregulering får følgende betydning for en standardfamilie på årsbasis: I hele kr Stigning % Antal m 3 130,00 130,00 Pris pr. enhed ekskl. moms 23,41 24,84 1,43 6,1 % Samlet pris ekskl. moms og fast afgift 3.043, ,64 185,34 6,1 % Abonnement 438,89 488,30 49,41 11,3 % Samlet pris ekskl. moms 3.482, ,94 234,75 6,7 % Moms 870,55 929,24 58,69 6,7 % Samlet pris 4.352, ,18 293,44 6,7 %

19 17 Varde Varmeforsyning A/S: Resumé: Varde Varmeforsyning A/S er budgetteret til et underskud ifølge årsregnskabsloven i 2015 på 2,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud for 2014 på 5,1 mio. kr. Årets resultat ifølge Varmeforsyningsloven er budgetteret til et underskud på 11,4 mio. kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til et træk på 11,1 mio. kr. falder i løbet af 2015 til et træk på 11,9 mio. kr. Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Varde Varmeforsyning A/S skal budgettere med en over-/underdækning på nul ifølge Varmeforsyningsloven, der er dog i Budget 2015 lagt op til så store prisstigninger, at disse indregnes over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet. Der regnes i Budget 2015 med et uændret ledningstab på 22,5 %. Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget Budget ændringer 2015 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Egenproduktion Varme produktion af andre Andre produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat

20 18 Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 2% o Ikke-varslet nedbrud i januar o Prisstigning i 2014 pga. ny kontrakt (DONG) Produktionsomkostninger i alt: o Køb af varme, prisstigninger hos DONG o Øgede afskrivninger o Mindre ændringer som følge af budgetopfølgning i o Øgede udgifter til energibesparelser Distributionsomkostninger i alt: o Omplacering af løn som følge af tidsregistrering o Flere afskrivninger o Færre udgifter til køb af målere, da de alle er nye o Flere udgifter til service og vedligehold af ledninger Administrationsomkostninger i alt: o Løn omplaceret som følge af tidsregistrering o Højere adm.vederlag fra Varde Forsyningsservice o Flere udgifter til kunderettede kampagner o Flere udgifter til kurser o Ændringer som følge af budgetopfølgning i Finansielle omkostninger i alt: o Finansiering af anlægsinvesteringer Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Kundeprojekter Nye stik år Reinvesteringer Biler år Reinvesteringer Reinvesteringer i anlæg år Driftsoptimering Produktionsanlæg år Driftsoptimering Målere år Driftsoptimering Optimering af SRO-anlægget år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter i forhold til forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Driftsoptimeringer:

21 19 Takster: Varde Varmeforsyning A/S er underlagt Varmeforsyningsloven og må derfor ikke generere hverken over- eller underskud i takstregnskabet, der dog afviger fra opgørelsen efter Årsregnskabsloven som er udgangspunktet for oversigten over Budget 2015 ovenfor, hvor Varde Varmeforsyning A/S genererer et underskud på 2,1 mio. kr. I Budget 2015 er der dog lagt op til så store prisstigninger ifølge takstregnskabet, at disse indregnes over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet. I takstregnskabet skal også indregnes over-/underdækning fra tidligere år og afskrivninger efter andre principper end medtaget i budgettet ovenfor. Takstregnskab t.kr. Regnskab Regnskab Forventet Budget Driftsudgifter (ekskl. afskrivninger) Afskrivninger jf. bekendtgørelse Henlæggelse til investeringer jf. inv.plan Udgifter til prissætning pr. år Overdækning (-)/underdækning (+) tidl. år Til opkrævning Faktisk/budgetteret opkrævet ekskl. tilslutning Endelig over-/underdækning Der er en forventet underdækning for 2014, hvilket alene ville betyde, at vi kan hæve taksterne med 8,4 mio. kr., hvilket for en standardfamilie bliver kr. Den forbrugsafhængige takst hæves til 474,00 kr. pr. MWh. Dette skyldes til dels, at den samlede indtægt hæves, som konsekvens af stigningen i omkostningerne og en forventet underdækning for 2014 som beskrevet ovenfor. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : I hele kr Ændring % MWh-forbrug 18,10 18,10 Pris pr. enhed ekskl. moms 404,00 474,00 70,00 17,3 % Samlet pris ekskl. abonnement og fast afgift 7.312, , ,00 17,3 % Fast m 2 -afgift 12,00 12,00 Antal m 2 130,00 130,00 Fast afgift 1.560, ,00 Abonnement 680,00 680,00 Samlet pris ekskl. moms 9.552, , ,00 13,3 % Moms 2.388, ,85 316,75 13,3 % Samlet pris , , ,75 13,3 %

22 20 Varde Affald A/S: Resumé: Varde Affald A/S er budgetteret til et underskud i 2015 på 4,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud for 2014 på 3,3 mio. kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til et træk på 2,5 mio. kr. forventes at øges til et likviditetstræk på 4,4 mio. kr. ultimo Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Affaldsområdets takstfastsættelse skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen medføre, at området hviler i sig selv over en årrække. Affaldsbekendtgørelsen kræver, at hver enkelt ordning på affaldsområdet finansierer sig selv således at fx erhverv ikke betaler for udgifter til ordninger, der kun kan benyttes af private. Genbrugsordningens fordeling mellem privat- og erhvervskunder skal udregnes på baggrund af fordelingerne i den gennemførte brugerundersøgelse. Taksterne for erhverv er beregnet på grundlag af brugerundersøgelsen. Omlastepladsen i Nybro ejes af Varde Affald A/S men drives af ESØ. Varde Kommune varetager fortsat visse myndighedsopgaver for Varde Affald A/S, hvilket udgør i alt 600 t.kr., der er lagt ind som en udgift i resultatopgørelsen.

23 21 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Dagrenovation Genbrugspladser Andet Produktionsomkostninger Dagrenovation Drift genbrugspladser Andet Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning pga. omkostningsstigning på 3% for private o Prisstigning pga. omkostningsstigning på 3% for erhverv Produktionsomkostninger i alt: o Dagrenovation, rettelse af fejlbudgettering for o Dagrenovation, omplacering af løn pga. tidsregistrering o Pladser, rettelse af fejlbudgettering for o Pladser, omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Administrationsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Højere adm. vederlag fra Varde Forsyningsservice o Reduktion i betaling til Varde Kommune o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i

24 22 Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Reinvesteringer Spande år Reinvesteringer Arbejdsredskaber år Affaldsplan Miljøstationer, sommerlandet (5 stk.) år Affaldsplan Døgnåbning forsøg Ølgod år Affaldsplan Behovstømning forsøg år Affaldsplan Vrenderup genbrugsstation år Affaldsplan Nr. Nebel genbrugsstation år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Investeringer som følge af affaldsplanen: Takster: Affaldsområdets takstfastsættelse skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen medføre, at området hviler i sig selv over en årrække. Det samlede takstregnskab ser ud som nedenstående, hvert område skal hvile i sig selv, hvorfor disse gennemgås særskilt nedenunder. Alle takster er at finde i takstbladet for Varde Forsyning A/S. Regnskab Regnskab Forventet Budget Takstregnskab t.kr Driftsudgifter (inkl. renter) Afskrivninger Udgifter til indregning i taksten Over-/underdækning primo Samlet set til opkrævning Budgetteret opkrævning Over-(-)/underdækning(+) ultimo Dagrenovation Omsætningen på dagrenovation udgøres alene af den grå spand, dvs. ikke-genanvendelig dagrenovation. Denne omkostning finansieres udelukkende af de kunder, som er tilsluttet, via en takst, der fordeles efter størrelsen på beholderen og antallet af tømninger. Omsætningen på dagrenovation stiger 0,9 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3%. Da der er en væsentlig reduktion i antal tilmeldte, stiger taksterne på dagrenovation dog mere end 3% - nemlig 6,75%. Faldet i antal tilmeldte skyldes primært, at vi efter at have skiftet afregningssystem nu har nogle valide afsætningstal som beregningsgrundlag. Desværre har det nemlig vist sig, at det nu

25 23 skrottede afregningssystem ikke har kunnet generere korrekte tal på antal kunder osv.. Det forventes, at der fremadrettet ikke er usikkerhed om tallene, hvorfor stigning indregnes i 2015, hvorefter taksterne bør kunne holdes i ro fremadrettet. Genbrugsordninger (herunder genanvendelig dagrenovation, miljøstationer og supermiljøstationer) Genbrugspladserne og herunder den genanvendelige del af dagrenovationen finansieres både af privat- og erhvervskunder. Disse to grupper af kunder skal betale for den del, de reelt bruger på basis af en brugerundersøgelse gennemført på genbrugspladserne. Taksterne i nærværende budget er fordelt efter den gennemførte brugerundersøgelse. Omsætningen på genbrugsordningerne stiger med 0,9 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3%. Der er dog store udsving i prisstigningen på de forskellige takster, da fx erhvervsordningerne har store variationer i antallet af tilmeldte. Ligesom på dagrenovation er der på genbrugsordning for private sket en reduktion i antallet af kunder som følge af et skift af afregningssystem. Det betyder, at denne takst reelt skal sættes op med 4,1% for at omsætningen på taksten skal stige de forventede 3%. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : Ovennævnte takster påvirker en standardfamilie således: I hele kr Ændring % 240 L spand - 26 tømninger 1.000, ,50 67,50 6,75 % Genbrugsordning, private 880,00 916,00 36,08 4,10 % Samlet pris ekskl. moms 1.880, ,50 103,50 5,50 % Moms 470,00 495,88 25,88 5,50 % Samlet pris 2.350, ,38 128,88 5,50 %

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5

Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5 Budget 2015-2024 1 Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2 Generelt 3 Varde Forsyningsservice A/S 4 Varde Vandforsyning A/S 5 Varde Kloak og

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2017 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2017... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. september 2016

Bestyrelsesmøde 9. september 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. september 2016 31. august 2016 Pkt. 7. Forudsætninger for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

FORVENTET RESULTAT 2013

FORVENTET RESULTAT 2013 Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet FORVENTET RESULTAT 2013 14. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere