ÅRSBERETNING for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor

2 ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013 KL Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2012 Afdelingschef Weidekampsgade 10 Lene Møller, 2300 København S. næstformand, Tlf KL Kontorchef Ole Lund Jensen, næstformand, Danske Regioner Kontorchef Johnny Kristensen, KL Chefkonsulent Frank Hedegaard, KL Kontorchef Nanna Abildstrøm, KL Kontorchef Malene Højsted Kristensen, Danske Regioner Chefrådgiver Jesper Tørslev-Thomsen, Danske Regioner Chefkonsulent Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Margrethe Langhoff Thuesen, Finansministeriet Kontorchef Steen Bielefeldt Pedersen, Danmarks Statistik Fuldmægtig Marianne Vang, Økonomi- og Indenrigsministeriet Ledelse: Løndatachef Kaj Jacobsen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 De årlige statistikker... 5 Månedlige udtræk... 8 Overenskomstforhandlingerne i Gennemsnitsløngarantien Øvrige opgaver Publikationer Organisation og økonomi Appendiks Offentliggørelser Appendiks Uddrag af statutten for Det Fælleskommunale Løndatakontor

4

5 INDLEDNING Det Fælleskommunale Løndatakontors formål er at: Producere og formidle statistikker om løn- og personaleforhold på det kommunale og det regionale område. Udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For så vidt angår den første hovedopgave, så er denne statistikproduktion opdelt i 2 punkter, nemlig 6 faste årlige statistikker samt månedlige faste statistikker. Offentliggørelsen af de årlige statistikker foregår dels i publikationsform dels via hjemmesiden, hvor produkterne kan downloades som pdf-filer. Offentliggørelsen af de månedlige statistikker foregår kun via hjemmesiden De månedlige udtræk, som anvendes til Løndatakontorets egne produkter, leverer data til Danmarks Statistiks løn- og personalestatistik. For så vidt angår den anden hovedopgave, så udarbejder Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) til overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked et særligt beregningsgrundlag (SBG). Beregningsgrundlaget udarbejdes i første omgang på et midlertidigt datasæt som arbejdsgiverne og organisationerne har til høring, og efterfølgende indarbejder FLD så vidt muligt de indkomne kommentarer i det endelige beregningsgrundlag. FLD offentliggør både det foreløbige og det endelige beregningsgrundlag på deres hjemmeside som PDF-filer samt i beregningsprogrammet, hvor der kan foretages konsekvensberegninger og udarbejdes tabeller for en eller flere personalegrupper opdelt efter adskillige parametre. DE ÅRLIGE STATISTIKKER Udarbejdelsen af de årlige statistikker indgår som en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, nemlig den del som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale og regionale sektor. 5

6 De årlige statistikker omfatter: en overenskomststatistik en ligestillingsstatistik en personaleomsætningsstatistik en kommunestatistik og en fraværsstatistik en overenskomststatistik i præsteret tid Overenskomststatistikken Overenskomststatistikken er den grundlæggende årlige strukturstatistik, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og arbejdsgiverområder. Overenskomststatistikkens indhold og detaljeringsgrad gør, at den er velegnet som grundlag for mere strukturelle analyser på det kommunale arbejdsmarked. Overenskomststatistikken for 2010 udkom ultimo maj måned 2011, hvorved den udkom væsentligt tidligere end den tilsvarende for året før. Overenskomststatistikken er baseret på de 12 månedlige udtræk for kalenderåret, og lønomkostningen er opgjort i det satsniveau, som er gældende ved udgangen af kalenderåret. I 2011 forbedrede FLD konverteringsregistret, hvor de indberettede TF-koder og lønarter blev konverteret til særydelser. I forbindelse med denne proces blev identificeringen, af hvilke koder som er pensionsgivende, ligeledes forbedret, hvorved opgørelsen af den samlede pensionsomkostning er blevet forbedret. Overenskomststatistikken indeholder ikke en beregnet pensionsomkostning for tjenestemændene i modsætning til månedsstatistikkerne, hvor der indgår en beregnet pensionsomkostning for disse ansatte. Fraværsstatistik Fraværsstatistikken for den kommunale hhv. den regionale sektor indeholder tabeller, som måler fraværet opdelt på fraværstyper (samlet fravær, sygefravær og barselsfravær). Statistikken er opgjort på baggrund af indberetningen fra alle kommuner og regioner og omfatter månedslønnet personale. Fraværet i statistikken er opgjort i henholdsvis kalenderdage og i dagsværk og fordelt på køn. Hovedparten af tabellerne vedrører sygefraværet og er opgjort i kalenderdage. Fraværsstatistikken for 2010 blev offentliggjort i maj måned

7 Fraværsstatistikken muliggør benchmarking af fraværet kommunerne og regionerne imellem og opgør udviklingen i fraværsprocenterne over en årrække for den kommunale hhv. den regionale sektor samt for den enkelte kommune hhv. den enkelte region. Fraværsstatistikken 2010 er baseret på et fraværsdatasæt for året 2010 leveret i marts 2011 sammenholdt med de månedlige indberetninger af løn- og personaleoplysninger, som er leveret månedsvis i 2010 samt i starten af Da der derved er tidsmæssig forskydning mellem de 2 typer af datasæt, er der ikke et fuldstændigt entydigt match af alle data mellem de 2 datasæt. Da fraværsstatistikkerne fra 2005 til 2010 er blevet væsentligt forbedret, vil en sammenligning af fraværet over tid for flere kommuner og regioner ikke vise den korrekte udvikling mellem alle perioderne. Det er blevet besluttet, at FLD i forbindelse med udarbejdelsen af fraværsstatistikkerne fortsat vil holde en tæt kontakt med udvalgte kommuner og regioner, for at sikre en høj kvalitet i statistikken. Kommunestatistikken Kommunestatistikken giver oplysninger om personressourceforbruget i de enkelte kommuner fordelt på ressortområder. Kommunestatistikken baseres på de 12 månedsudtræk i de enkelte år. Kommunestatistikken for 2010 udkom ultimo september Ligestillingsstatistikken Ligestillingsstatistikken anvendes centralt i forbindelse med vurderinger af ligestillingsproblematikken og dels lokalt af den enkelte region eller kommune. Ligestillingsstatistikken udkom i en trykt publikation samt i en mere detaljeret netversion. I netversionen forefindes bl.a. en tabel, der viser lønspredningen på de enkelte overenskomster, stillinger og køn. Ligestillingsstatistikken for 2010 udkom på Løndatakontorets hjemmeside i august Personaleomsætningsstatistikken Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med den 7

8 ændrede løndannelse på det kommunale og regionale område fået en stadig stigende betydning. Personaleomsætningsstatistikken er baseret på månedsstatistikkerne for november måned i to på hinanden følgende år. Personaleomsætningsstatistikken er på overenskomstgrupperne underopdelt på aldersintervaller og desuden indeholder statistikken oplysninger om omsætningen i de enkelte kommuner og regioner. Personaleomsætningsstatistikken fra 2008 til 2009 samt personaleomsætningsstatistikken fra 2009 til 2010 udkom begge i april Overenskomststatistikken i præsteret tid Overenskomststatistikken i præsteret tid belyser kommunernes og regionernes betaling pr. præsteret arbejdstime fordelt på overenskomster og stillinger. Derudover belyser statistikken ligeledes værdien af sygdom- og barselsrelateret fravær samt værdien af ferierelateret fravær mv. Da overenskomststatistikken i præsteret tid udarbejdes på baggrund af data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken, er det kun de ansatte, som indgår i begge disse statstikker, som er medtaget i overenskomststatistikken i præsteret tid. Statistikken er dermed begrænset til kun at omfatte månedslønnet personale og ligeledes er både ansatte i fleksjob og de ekstraordinært ansatte udeladte af statistikken. FLD ligger ikke inde med oplysninger om afspadseringstimerne, vagtbelastningen for de timer hvor den enkelte ansatte har en rådighedsforpligtigelse, hvem der har betalt frokost og hvor antallet af arbejdstimer for dem som er ansat uden højeste arbejdstid. Statistikken tager dermed ikke højde for, at disse komponenter påvirker det samlede antal arbejdstimer. Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 tabeltyper, hvor den ene opdeler fortjenesten pr. præsteret time på lønkomponenter, en anden opgør fortjenesten fordelt på aldersintervaller, og den tredje tabel viser lønspredningen. Statistikken er i lighed med de andre statistikker, FLD udarbejder, opdelt på arbejdsgiverområder. Overenskomststatistikken i præsteret tid blev for første gang udarbejdet i 2011, og denne statistik udkom i december

9 MÅNEDLIGE UDTRÆK De månedlige udtræk anvendes som grundlag for Løndatakontorets månedlige løn- og beskæftigelsesstatistikker samt indberetninger til Danmarks Statistik. Udarbejdelse af de månedlige statistikker er en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale hhv. den regionale sektor. Offentliggørelsen af månedsstatistikkerne sker løbende på Løndatakontorets hjemmeside. Offentliggørelsen sker således, at udarbejdelsen af månedsstatistikken vedrørende perioderne i de hidtidige kvartalsstatistikker (februar, maj, august og november) er prioriteret forud for de øvrige måneder. Månedsstatistikkerne er offentliggjort på de nedenstående datoer: Oktober 2010 d. 06. januar 2011 November 2010 d. 27. januar 2011 December 2010 d. 10. marts 2011 Januar 2011 d. 15. april 2011 Februar 2011 d. 13. maj 2011 Marts 2011 d. 07. juni 2011 April 2011 d. 06. juli 2011 Maj 2011 d. 24. august 2011 Juni 2011 d. 08. september 2011 Juli 2011 d. 05. oktober 2011 August 2011 d. 03. november 2011 September 2011 d. 01. december 2011 Af ovenstående fremgår det, at statistikkerne for januar og februar 2011 er udkommet ca. 1 uge senere end den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen er forårsaget af, at ændringer i statistikken så vidt muligt implementeres i januar-statistikken de enkelte år. Maj 2011 statistikken udkom planmæssigt sent i august 2011 og de resterende statistikker er udkommet planmæssigt. I forbindelse med udsendelsen af januar 2011-statistikken implementerede FLD en del ændringer i datagrundlaget, som det fremgår af nyhedsbrevet til januar 2011-statistikken. Disse ændringer bevirkede en del programmæssige justeringer og ekstra valideringsarbejde. Ændringen af statistikken i januar 2011 bevirkede, at personaleforbruget i statistikken for regionerne og kommunerne under ét faldt, da FLD korrigerede indberetningen af forsyningsselskaberne ud af statistikken samtidigt med de ændrede optællingen af 9

10 lægekonsulenterne i statistikken. I januar 2011-statistik-ken blev optællingen af særydelser (genetillæg og overarbejde) fra Silkeborg Data justeret, så der fremover altid indgår 4,33 uger i hver månedsstatistik. I 2011 blev optællingen af seniorbonus rettet, hvorved den i 2011 er optalt mere korrekt end i 2010, og derudover er beregningen af feriepenge for de underordnede læger blevet ændret. I 2011 har FLD fortsat arbejdet med at konvertere alle LOSkoderne/- afdelingskoderne til de institutioner, som forefindes i de enkelte kommuner og regioner. I forbindelse med denne konvertering af LOS-koder/afdelingskoder til institutioner, har FLD også indsat oplysninger om funktioner og formål i FLD s institutionsregister, som kan benyttes i forbindelse med mangelfulde indberetninger fra edb-centralerne. Ved udgangen af 2011 havde FLD via Lokale Løndata givet ca. 90 kommuner og de 5 regioner adgang til statistikker opdelt på denne institutionsopdeling. Adgangen til de institutionsopdelte statistikker omfatter både de månedlige lønog personalestatistikker samt fraværsstatistikkerne for 2007, 2008 og Ved udgangen af 2011 manglede FLD derved at afslutte institutionskodningen for ca. 8 kommuner og alle fem regioner. For så vidt angår KMD A/S, modtager FLD, for de brugere som er overgået til KMD-sap, oplysninger vedrørende LOS-hierarkiet, og for SD s vedkommende oplysninger om afdelingshierarkiet for alle brugere, hvorved FLD for disse brugere modtager oplysninger om den organisatoriske opbygning af kommunen- /re-gionen. Samtidigt med det igangværende arbejde med institutionsregistret er FLD påbegyndt en udvidelse af institutionsregistret, således, at registret indeholder oplysninger om den hierarkiske struktur i kommunen/regionen. Ved udgangen af 2011 var alle 5 regioner og ca. 15 kommuner overført til det detaljerede institutionsregister. FLD har i nogle år arbejdet på at omlægge produktet Lokale Løndata på PC til at være web-baseret og denne omlægning blev implementeret i foråret 2011, hvorved produktet nu blot hedder Lokale Løndata. Tidligere blev Lokale Løndata udsendt på en CD er eller opdateret via en forespørgsel til FLD, hvorved selve statistikproduktet lå hos kommunen/regionen selv og ikke hos FLD. Efter omlægningen ligger statistikproduktet kun hos FLD. FLD indkøbte et par nye servere i foråret 2011, hvorved lagerkapaciteten hos FLD blev væsentligt forøget, samtidigt med at hastighederne på forespørgslerne ligeledes blev forøget. 10

11 Inden FLD sendte web-versionen af Lokale Løndata i luften, blev svartiderne på de enkelte forespørgsler undersøgt, og da disse svartider var tilpas korte, valgte FLD at udsende webversionen af Lokale Løndata i fuld skala, hvorved alle de muligheder som lå i produktet Lokale Løndata på PC kunne genfindes i den nye version af Lokale Løndata, samtidigt med at det nye produkt indeholdt lidt flere muligheder. De månedlige udtræk danner basis for produktet Lokale Løndata. Modulet danner rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, lønspredning, fordeling på alder og køn samt den obligatoriske lønstatistik mv. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE I 2011 Løndatakontorets anden hovedopgave er at udvikle og vedligeholde beregningsprogrammer til brug for overenskomstforhandlingerne. I forbindelse med forhandlingerne var der udarbejdet et særligt beregningsgrundlag (SBG-11) til brug ved merudgiftsberegninger ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. Af SBG-11 fremgår, at personressourceforbruget på KL s forhandlingsområde er på fuldtidsansatte og de tilsammen har en årlig lønsum på 168,68 mia. kr. i satsniveauet pr. 31. marts Af SBG-11 fremgår det ligeledes, at personressourceforbruget på RLTN s forhandlingsområde er på fuldtidsansatte og de tilsammen har en årlig lønsum på 52,765 mia. kr. i satsniveauet pr. 31. marts På FLD s hjemmeside under FLD-forum og SBG-11 har FLD lagt de regneregler som anvendes i beregningsprogrammet SBG- 11, og der er ligeledes lagt lidt vejledninger til de enkelte beregningstyper. I de første 3 måneder af 2011 bistod FLD arbejdsgiverne KL og RLTN samt organisationerne med konsekvensberegninger ved såvel de generelle som ved organisationsforhandlingerne. Beregningerne blev både foretaget ved hjælp af beregningsprogrammet SBG-11, som der åbnes adgang til via FLD s hjem-meside samt diverse beregninger udenfor programmet så som ATP-beregninger og beregninger vedrørende arbejdstiden. Alle de beregninger som FLD bistod med blev foretaget 11

12 separat for de 2 arbejdsgiverområder KL og RLTN. GENNEMSNITSLØNGARANTIEN I forbindelse med overenskomstresultatet i 2008 på det kommunale og regionale område er aftalt en gennemsnitsløngaranti baseret på den faktiske lønudvikling fra november 2004 til november 2010 holdt op mod den garanterede lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 og frem til og med november På både det kommunale og det regionale område er der aftalt nye midler til lokal løndannelse i 2009 og 2010, dog er niveauet af nye midler forskelligt for basis og ledergrupperne. På begge områder har der ligeledes været aftalt nye midler i 2007 til alle grupperne og for udvalgte grupper i I 2010 havde FLD en del korrespondance med KL og Danske Regioner, for at få indhentet oplysninger om afgrænsningen af de enkelte garantigrupper, og hvilke lønmidler der skal tillægges lønsummerne, således at der kan blive beregnet en garanteret gennemsnitlig lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 til med november måned Ultimo januar 2011 opgjorde FLD gennemsnitsløngarantien for samtlige garantilønsgrupper på begge arbejdsgiverområder KL og RLTN, og begge opgørelser viste, at alle garantilønsgrupperne havde en opgjort lønudvikling, der oversteg den garanterede lønudvikling. Dermed fik ingen personalegrupper midler fra gennemsnitsløngarantien. I forbindelse med overenskomstforhandlinger i 2011 blev det aftalt, at gennemsnitsløngarantien skulle fortsætte, og at udgangspunktet stadig var SBG-05 lønniveauet til den garanterede lønudvikling, hhv. november 2004 lønniveauet til den opgjorte lønudvikling. FLD har i løbet af 2011 indhentet en del af oplysningerne til at beregne den nye garanterede lønudvikling dækkende perioden fra november 2004 til november ØVRIGE OPGAVER Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelse af løn- og pensionstabeller samt lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen. Faste organisationstabeller til bl.a. OAO, FOA, HK, DSR, AC m.fl. Antallet af forespørgsler har også i 2011 været meget stort. 12

13 Forespørgslerne besvares i vidt omfang via Løndatakontorets hjemmeside. Levering af faste kvartalsvise og årlige statistikker til Sundhedsstyrelsen baseret på ansatte i regionerne afgrænset til sygehusene under et i de enkelte regioner. For at sikre en vedvarende høj kvalitet af denne afgrænsning, har FLD et fast samarbejde med de enkelte regioner om sygehusafgrænsningen. FLD har i 2011 modtaget henvendelser på mere detaljerede kørsler fra flere interessenter, og FLD har samtidigt modtaget flere henvendelser på udlevering af oplysninger på personniveauet i forbindelse med flere statistiske undersøgelser. Ministeriet for Sundhed og forebyggelse henvendte sig i slutningen af 2011 til FLD, da de ønskede den gamle aftale om leverance af grunddata for ansatte på sundhedsområdet genoptaget. Udarbejdelse af personaletal og udviklingen i personaletallene fra 2007 og fremefter baseret på de nyeste stillingskoder. Statistikkørsel til Ligestillingsafdelingen under Minister for ligestilling, til brug for ligestillingsredegørelsen for de enkelte kommuner og regioner. PUBLIKATIONER Løndatakontoret har i 2011 udgivet følgende publikationer: Personaleomsætningsstatistik 2008/2009 Personaleomsætningsstatistik 2009/2010 Overenskomststatistik 2010 Fraværsstatistik 2010 Ligestillingsstatistik 2009 Kommunestatistik 2010 Overenskomststatistik præsteret tid

14 ORGANISATION OG ØKONOMI Ifølge 3 i Det Fælleskommunale Løndatakontors statut består styringsgruppen af repræsentanter for Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik, Finansministeriet og Socialministeriet. Herudover deltager 6 observatører fra henholdsvis AC, OAO, FTF, KTO og Sundhedskartellet i styringsgruppens møder. Styringsgruppens medlemmer udpeges af Momsfondets bestyrelse for en periode af 4 år svarende til valgperioden til de kommunale råd. Af regeringens genopretningsaftale fremgår det, at en del af finansieringen fremkommer ved, at Det Kommunale Momsfond nedlægges. I forbindelse med nedlæggelsen af Det Kommunale Momsfond er der aftalt en overgangsordning, således at FLD er sikret en finansiering på sit nuværende niveau for 2011 og Hvorledes kontoret bliver finansieret fra 2013 og fremefter er endnu ikke afklaret. Sekretariatet er ved udgangen af 2011 normeret med 1 løndatachef, 1 chefkonsulent (souschef), 1 økonomisk konsulent, 3 fuldmægtige (AC), 1 IT-konsulent, 1 fuldmægtig (HK), 1 overassistent, 3 planlæggere og 1 assistent. Sekretariatets drift samt edb-omkostninger i forbindelse med statistikproduktion finansieres af bevillinger fra Det Kommunale Momsfond og egne indtægter, hvorimod levering af grunddata, hvad enten det sker i form af udtræk fra lønsystemer eller udfyldning af spørgeskemaer, i overensstemmelse med hidtidig praksis finansieres af de enkelte kommuner og regioner. Kontorets regnskab for 2011 balancerer med kr. 14

15 APPENDIKS 1 Offentliggørelser Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at FLD s offentliggørelsespolitik er revurderet. Udviklingen har dels medført, at tabeller med trinoplysninger ikke mere har samme informationsværdi som tidligere, dels at offentliggørelser i stærkt stigende omfang foregår på FLD s hjemmeside en metode som er hurtig og billig. Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform. Overenskomststatistik Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområde Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold. Tabel 5: Gennemsnitlige lønninger fordelt på stillingskategorier, løndele og forhandlingsområder. Det særlige beregningsgrundlag Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Oplysningerne vedrører en enkelt måned, som ligger så tæt på forhandlingerne som muligt. Til overenskomstforhandlingerne i 2011 vedrører det særlige beregningsgrundlag maj Tabelindholdet svarer til overenskomststatistikkens tabel 2 samtidig med der udgives en detaljeret særydelsesstatistik. Udgivelsen finder sted efter reglerne for overenskomststatistikken. Via beregningsprogrammet til SBG-11 kan der dog udtrækkes detaljerede oplysninger om de ansatte i kommuner og regioner. 15

16 Månedsvis lønstatistik, hele landet. Den månedsvise lønstatistik for hele landet vedrører oplysninger for den enkelte måned. Den viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede for henholdsvis de enkelte måneder samt lønudviklingen i forhold til året før. I disse tabeller er der udover muligheden for yderligere afgrænsning til stillinger, køn, månedslønnede, geografi endvidere mulighed for at fastsætte hvilket lønbegreb, der skal benyttes. Udover ovenfornævnte lønudviklingstabeller er der endvidere mulighed for at udarbejde lønsumsopgørelser, køns- og aldersfordelte tabeller samt personaleomsætningstabeller. Disse tabeltyper kan alle yderligere afgrænses via udvalgsbetingelser, hvor der foreligger nogle faste afkrydsningsmuligheder, for hvem der skal indgå i den kørte tabel. I lønsumsopgørelsen kan der endvidere udarbejdes en opgørelse over andelen af centrale og decentrale tillæg i rapportvarianten løndele. I alle disse tabeller kan der endvidere udarbejdes en tidsserie ved, at klikke på uret når tabellen først er kørt, hvorved den samme afgrænsning bibeholdes i hele tidsserien. Månedsvis lønstatistik kommuner og regioner For enkeltkommuner/-regioner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller svarende til lokale lønstatistikkrav i rammeaftalen for Ny løn. Tabellerne indeholder gennemsnitsløn og lønudvikling i forhold til samme måned året før. Tabellerne opgøres dels for alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte samt ansatte begge år i sammen stilling (ekskl. ekstraordinært ansatte). Tabellerne er endvidere opdelt på stillingskategorier og køn. Lønbegrebet i disse statistikker er enten nettolønnen (grundløn+tillæg) eller bruttoløn (grundløn + tillæg + genetillæg + særlig feriegodtgørelse + pension). For de enkelte kommuner/regioner, er det endvidere muligt at få oplistet en tidsserie vedrørende lønudviklingstallene, enten for hele kommunen/regionen eller en udvalgt stillingsgruppe, siden Løndatakontoret begyndte at offentliggøre disse tal, ved at klikke på uret, når tabellen for hele kommunen/regionen er kørt. Tidsserierne dækker kun den midterste måned i hvert kvartal. Oplysningerne for enkeltkommuner/-regioner er identiske med dem der findes i Lokale Løndata på PC. For både kommuneopdelte/regionsopdelte tabeller og landstabeller gælder, at der kun offentliggøres tal for grupper med mindst 5 ansatte. 16

17 Tallene offentliggøres kun på hjemmesiden. Kommunestatistik Kommunestatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede i kommuner. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede i kommuner fordelt på formål. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på hovedkonto 3 (undervisning og kultur). Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede på hovedkonto 5 (social- og sundhedsvæsenet). Tabel 5: Antal beskæftigede fordelt på regioner og hovedkonti. Tabel 6: Antal fuldtidsbeskæftigede i regioner fordelt på hovedkonti og hovedfunktion. Tabellerne udkom både i en publikation og på hjemmesiden. Personaleomsætning Personaleomsætningsstatistikken udkommer årligt og oplysningerne vedrører november måned. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Personaleomsætning fordelt på overenskomster. Tabel 2: Personaleomsætning fordelt på overenskomster og køn. Tabel 3: Personaleomsætning og mobilitet fordelt på overenskomster. Tabel 4: Personaleomsætning fordelt på kommuner/regioner. Tabel 5: Personaleomsætning fordelt på overenskomster og aldersgruppe. Tabellerne udkom både i en publikation og på hjemmesiden. Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistikken udkommer en gang årligt og baseres på oplysningerne i månedsudtrækket for november måned. Statistikken indeholder (sammenlignende) opgørelser over mænd og kvinders beskæftigelse og lønforhold i den kommunale og regionale sektor og omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper. Tabel 2: Antal mænd og kvinder fordelt på forhandlings- og ansættelsesområde. Tabel 3: Overenskomstgrupper fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 4: Antal mænd og kvinder fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 5: Antal mænd og kvinder fordelt på ugentlig arbejdstid og ansættelsesområde. Tabel 6: Antal mænd og kvinder fordelt på aflønningsform, alder og ugentlig arbejdstid. 17

18 Tabel 7: Antal mænd og kvinder fordelt på pensionsordning. Tabel 8: Løndele fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 9: Kvinder og mænd fordelt på lønintervaller. Tabel 10: Antal ledere fordelt på køn, kvinde- og mandefag. Tabel 11A: Lønspredning fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (nettoløn). Tabel 11B: Lønspredning fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (bruttoløn). Tabel 12: Tillæg fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 13A: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper (nettoløn). Tabel 13B: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper, (bruttoløn). Tabel 14A: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regioner (nettoløn). Tabel 14B: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regioner, (bruttoløn). Ligestillingsstatistikken i dens fulde omfang offentliggøres på FLD s hjemmside. Herudover udgives tabellerne 1-9 i en publikation (tabelhæfte), som ligeledes kan hentes på nettet. Overenskomststatistik i præsteret tid Overenskomststatistikken i præsteret tid udkommer engang årligt og er baseret på data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Løndele og fravær, KL Tabel 2: Køn og alder, KL Tabel 3: Lønspredning, KL Tabel 4: Løndele og fravær, RLTN Tabel 5: Køn og alder, RLTN Tabel 6: Lønspredning, RLTN Tabel 7: Løndele og fravær, KL og RLTN Tabel 8: Køn og alder, KL og RLTN Tabel 9: Lønspredning, KL og RLTN Lokale Løndata Lokale Løndata udkommer kvartalsvis og vedrører oplysninger i den midterste måned i kvartalet. Modulet udarbejder tabeller vedrørende: - lønsummer - lønudvikling - lønspredning - til- og afgang - personaleomsætning - alder og køn 18

19 - kontonumre Modulet distribueres via FLD s hjemmeside. LOPAKS LOPAKS er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul for den kommunale- og regionale sektor, som kan danne en række stillings-, regions- og kommuneopdelte tabeller. 19

20 APPENDIKS 2 Uddrag af statutten for Det Fælleskommunale Løndatakontor 1 Formålet med Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLD) virksomhed er at producere og formidle statistik om løn- og personaleforhold m.v. på det kommunale og regionale område bl.a. til brug for overenskomstforhandlinger m.v. samt - i samarbejde med udbyderne af lønanvisningssystemer m.v. samt statslige og kommunale myndigheder at forestå udvikling og vedligeholdelse af datagrundlaget for produktion af de i stk. 3 nævnte statistikker. FLD har endvidere til formål at udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer og foretage beregninger i forbindelse med overenskomstforhandlinger m.v. Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte datagrundlag står til rådighed for følgende: Kommuner og regioner. Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner. Den kommunale sektors lønforhandlende organ (KL). Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stk. 3 FLD skal i sin virksomhed lægge særlig vægt på følgende opgaver: Tilvejebringelse af kommunernes og regionernes bidrag til Danmarks Statistiks løbende løn- og personalestatistikker for den kommunale- og regionale sektor. Udvikle og vedligeholde Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem, som er grundlaget for udarbejdelse af f.eks. den årlige overenskomststatistik den årlige kommunestatistik den årlige ligestillingsstatistik den årlige personaleomsætningsstatistik den månedlige løn- og personalestatistik. Lokale løn- og personalestatistikker. Øvrige opgaver, herunder fraværsstatistik. 20

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2008

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015

Læs mere

Årsberetning for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2009 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2013 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2013 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2015 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2015 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2010 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2010 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere