Annoncering. Tjenesteydelse. National Annoncering. På levering af Vikarydelser til KomUdbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering. Tjenesteydelse. National Annoncering. På levering af Vikarydelser til KomUdbud"

Transkript

1 Annoncering Tjenesteydelse National Annoncering På levering af Vikarydelser til KomUdbud December.2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generel beskrivelse af annonceringen Annonceringsansvarlig Annonceringens omfang Bestilling af vikarer Indgåelse af rammeaftalen Annonceringsbetingelser Annonceringsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til annonceringsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delområder Alternative tilbud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Aktindsigt Serviceattest Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Rammeaftale Parterne Rammeaftalens grundlag Rammeaftalens omfang Rammeaftaleperiode Optioner Kontakt mellem parterne Bestilling af vikarer Afbestilling af vikarer Afvisning af vikar Faglighed, uddannelse, overenskomster og autorisation m.v Øvrige krav til Kontrakthaver og dennes personale Timesedler Strafferetlige krav Økonomiske udgifter for tilbudsgiver, som ikke er omfattet i vikarydelserne Behandling af reklamationer Retningslinjer for de respektive faggrupper Bodsbestemmelser Fakturering Priser Prisregulering Betalingsbetingelser Bonus til ordregiver Side 2/53

3 23 Bonusudbetaling til tredjemand Statistik Underleverandører Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Tredjemandsrettigheder Misligholdelse Konkurs m.v Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Ændring af lovgivning eller ydelsernes sammensætning Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Ændringer i rammeaftalen Lovvalg og afgørelse af tvister Offentlige påbud Ekstraordinær opsigelse Overholdelse af lovgivning Etik og socialt ansvar Underskrift Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Virksomhedsbeskrivelse Bilag 3 Tro og love erklæringer Bilag 4 Skema Referenceliste Bilag 5 - Skema Økonomisk og finansiel formåen Bilag 6 Aktindsigt Bilag 7 - Tidsplan Bilag 8 Konsortieerklæring Bilag 9 Kommunespecifikke oplysninger Side 3/53

4 1 Indledning 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen Annonceringen vedrører levering af vikarydelser på Social- og Sundhedsområdet til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved annoncerede rammeaftale (herefter benævnt ordregiver). KomUdbud er et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner. De enkelte medlemskommuner foretager EU-udbud af varer og tjenesteydelser på vegne af udbudsfællesskabets medlemmer. Vikarydelserne er en Bilag II B-tjenesteydelse, som betyder at ydelsen ikke er pligtig at udbyde. Rammeaftalen annonceres derfor ikke som et EU udbud, men annonceringen følger principperne om gennemsigtighed, og at alle interesserede virksomheder behandles fair og lige og har adgang til de samme oplysninger om tildelingsprocessen. Det giver virksomhederne de samme vilkår, når de udarbejder deres tilbud. Udbud og i dette tilfælde annonceringen udformes således, at medlemmerne af KomUdbud har følgende muligheder: Medlemskommunen kan deltage fra rammeaftalens start (forpligtende deltagelse). Medlemskommunen kan deltage i rammeaftalen fra en senere fastsat dato (forpligtende deltagelse). Medlemskommunen kan undlade at deltage i rammeaftalen. Samtlige rammeaftaler, som KomUdbud indgår, vil være obligatoriske og dermed bindende for de medlemskommuner, der på forhånd er tilmeldt udbuddet/annonceringen. De øvrige medlemskommuner af KomUdbud kan ikke anvende denne rammeaftale. Oversigt over deltagere på vikarydelser I oversigten fremgår hvilke kommuner der deltager i annonceringen, samt hvilken dato kommunen tilsluttes aftalen. Ordregiver Deltager fra aftalestart Deltager fra den: Volumen 1 år DKK (ekskl. moms) Esbjerg (Fanø) Fredericia x Herning Forventer stigning til 1,5 mio Holstebro x Ikast-Brande Middelfart x Odense Randers Silkeborg Sønderborg x Side 4/53

5 Vejle Oplysninger om medlemmerne af KomUdbud fremgår af Hvilke institutioner og afdelinger hos ordregiver, som er omfattet af nærværende annoncering, samt antallet af leveringsadresser hos ordregiver pt. fremgår af de kommunespecifikke oplysninger (Bilag 9 Kommunespecifikke oplysninger). Det er vigtigt, at Tilbudsgiver er opmærksom på de oplysninger, der er i de kommunespecifikke bilag, da enkelte kommuner stiller større krav til Tilbudsgiver, som fremgår af kommunens kommunespecifikke bilag. 1.2 Annonceringsansvarlig KomUdbud ved Fredericia Kommune, er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af annonceringen. Indtil underskrivelse af rammeaftalen varetages al kommunikation vedrørende annonceringen således af: KomUdbud Fredericia Kommune Gothersgade 20, 7000 Fredericia Kontaktperson: Kirsten Surlykke Lund Spørgsmål til annonceringen skal ske i henhold til afsnit Annonceringens omfang Annonceringen er opdelt således, at der kan afgives tilbud pr. kommune. Tilbudsgiver kan således vælge at give tilbud på en, flere eller alle kommuner omfattet af annonceringen. Der er mulighed for at give en samlerabat ved tildeling af flere kommuner. Opgaven indgås som en rammeaftale pr. kommune, samme rammeaftale kan dække flere kommuner. Rammeaftalen forudsættes indgået med én virksomhed pr. kommune for perioden og 36 måneder/3 år frem. Forlængelsesmuligheder i 1x 12 mdr. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de af annonceringen omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver for hvert angivet område på de i annonceringsmaterialet nævnte vilkår, dog kun såfremt ordregiver konstaterer behov for de pågældende ydelser. Der kræves en leveringssikkerhed på 100 %. Det samlede forbrug af ydelser omfattet af annonceringen forventes på årsbasis at udgøre cirka 50 mio. danske kr. ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Det anførte forbrug inden for de enkelte vikartyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet og de forventede fremtidige indkøbsmønstre jf. bilag 1, Tilbudsliste. Resultat af nærværende annoncering samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov. Kravene er indskrevet i annonceringsmaterialet samt i rammeaftalen. Side 5/53

6 Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på forlængelse fremgår af annonceringsmaterialets kapitel 4 Rammeaftale. 1.4 Bestilling af vikarer Bestilling af vikarer i rammeaftalens løbetid sker i henhold til rammeaftalens 7. Vikarerne inden for faggrupperne bestilles fra eksempelvis en bestillerenhed, sygeplejen, døgninstitution, hjemmeplejen eller fra hvert enkelt plejecenter mv. direkte hos den valgte tilbudsgiver. Der kan være tale om på forhånd planlagte vikartimer i ferieperioder samt i forbindelse med og på helligdage samt akutte bestillinger på grund af eksempelvis sygdom. En stor del af kommunernes bestillinger er akutte bestillinger. 1.5 Indgåelse af rammeaftalen Den vedlagte rammeaftale indgås såfremt rammeaftalen tildeles tilbudsgiver. Rammeaftalen regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver, men udfyldes af ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse. Efter rammeaftalens indgåelse handler de i denne annoncering deltagende ordregivere med de(n) valgte tilbudsgiver(e) som individuelle juridiske parter i forhold til de enkelte rammekontrakter, der indgås på baggrund af rammeaftalen. Side 6/53

7 2 Annonceringsbetingelser 2.1 Annonceringsform Annonceringen gennemføres som en national annoncering jf. pkt Formkrav Tilbuddet skal afgives i overensstemmelse med annonceringsmaterialet. Tilbuddet skal fremsendes i to eksemplarer, et i papirformat og et elektronisk eksemplar på ét USB-stik. 1 Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. Ved tilbudsafgivelsen skal Bilag 1 Tilbudsliste udfyldes elektronisk. Summen af de tilbudte enhedspriser skal indeholde alle udgifter forbundet med varetagelsen af den udbudte rammeaftale. Tilbudsgiver opfordres ved tilbudsafgivelsen til at følge strukturen i nærværende annonceringsmateriale, og i den forbindelse sikre sig, at tilbuddet er vedlagt den udbedte dokumentation, oplysninger, besvarelse mv. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i annoncerings- og rammeaftaleperioden skal være på dansk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses regnskaber mv. Såfremt ordregiver anmoder herom, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbuddet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud, eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Tilbudsgivers omkostninger ved annonceringen er således ordregiver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse annonceringen uden tildeling. 2.5 Spørgsmål til annonceringsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringsmaterialet. Spørgsmål til annonceringsmaterialet skal være stillet senest kl den Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende annonceringen skal være skriftlige og rettes til Fredericia Kommune, Kirsten Surlykke Lund, pr. med emnet: "Spørgsmål EU udbud 2013 Vikarydelser. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på senest d Filerne bedes ligge i én samlet mappe, dvs. må ikke inddeles i undermapper, og filernes indhold skal kunne identificeres ud fra filernes navn. Tilbudsskemaet skal som minimum findes i en udgave, der er i Excel-format. Side 7/53

8 Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages efter tidsfristens udløb, vil også blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter, ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Vikarydelser og Må kun åbnes af Kirsten Surlykke Lund. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest fredag den kl på følgende adresse: KomUdbud Fredericia Kommune Gothersgade 20, 7000 Fredericia Att.: Kirsten Surlykke Lund Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende til den Vedståelsesfristen gælder uanset ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke, før ordregiver og vindende tilbudsgiver har indgået rammeaftalen. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af annonceringen omfattede ydelser indgås på grundlag af nærværende annonceringsmateriale med eventuelle rettelser, spørgsmål og svar samt vedlagte rammeaftale. Disse dokumenter fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved ordregiver i den udbudte rammeaftaleperiode Delområder Der kan afgives tilbud på alle udbudte delområder. Der kan ikke afgives bud på dele af de udbudte delområder Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under afsnittet vedr. udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Side 8/53

9 Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. Tilbudsbesvarelsen skal vedlægges udfyldt Bilag 8 Konsortieerklæring. Det skal af bilaget fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. De deltagende virksomheder skriver i samme forbindelse under på en erklæring om solidarisk hæftelse Ordregivers forbehold I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud har ordregiver undersøgt, om der i ordregivers afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Såfremt rammeaftale(r) indgås, vil eventuelle lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem ordregiver og de(n) valgte tilbudsgiver på området. Selvejende institutioner med driftstilskud på 50 % eller mere vil som udgangspunkt være omfattet af det obligatoriske aftalegrundlag. Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb af vikarydelser til anden side, såfremt en af rammeaftalen omfattet ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver Tilbudsgivers forbehold Forbehold accepteres ikke. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i annonceringsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringsmaterialet, jf. annonceringsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til annonceringsmaterialet. Det præciseres, at forbehold for mindstekrav og grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører mindstekrav og grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes på sikker og saglig vis, er ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet. Det præciseres endvidere, at manglende overholdelse af kommunespecifikke krav (jf. Bilag 9 Kommunespecifikke oplysninger) kan medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Tilsvarende vil forbehold vedr. kommunespecifikke krav kunne medføre, at ordregiver har ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge dette prissat, jf. ovenstående. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til annonceringsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Side 9/53

10 2.15 Aktindsigt Tilbudsgivers tilbud kan blive genstand for aktindsigt jf. reglerne herom i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Tilbudsgiver bedes i bilag 6 Aktindsigt angive, såfremt dennes tilbud indeholder oplysninger, som bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt samt give en uddybende begrundelse herfor. Bilaget afleveres sammen med tilbuddet. Det er dog ordregiver der i sidste ende vurderer, hvad der skal udleveres i en sag om aktindsigt Serviceattest Vindende tilbudsgiver skal mod forlangende og inden rammeaftalens indgåelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en at udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Dette kræves af ordregiver, uanset at der ikke er tale om et udbud efter udbudsdirektivet. Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid i forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgive aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. Såfremt vindende tilbudsgiver ikke er i stand til at fremvise ovenstående attest, vil rammeaftalen blive tildelt den tilbudsgiver som har afgivet det næstbedste tilbud Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Tilbudsgivers forhold Virksomhedsoplysninger udfyld Bilag 2 Virksomhedsbeskrivelse. Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt som bbilag 3 Tro og love erklæringer og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Dette gælder uanset annonceringen ikke sker efter udbudsdirektivet. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 3 Tro og love erklæringer og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner. Tilbudsgiver skal fremsende den fulde police samt forsikringsbetingelser i sin helhed. Der opereres ofte med dækningssummer pr. år/skade og for hhv. personskade og tingskade. Policen kræves i forbindelse med rammeaftaleindgåelse. Side 10/53

11 I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede regnskabsår. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af annonceringen, i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. I muligt omfang, dvs. afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de sidste tre afsluttede regnskabsår. Nøgletallene er overskudsgrad og solidaritetsgrad. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Referencerne vil blive anvendt i en analyse af, hvorvidt en tilbudsgiver vurderes at kunne levere den ønskede ydelse. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencepersoner. Referencerne samt ordregivers egne erfaringer vil indgå i vurderingen. Vurderingen resulterer i en udvælgelse af leverandører, der vurderes at kunne levere den ønskede ydelse. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 4 Skema Referenceliste og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Er det ikke muligt for tilbudsgiver at præstere referencer skal årsagen hertil anføres i bilag 4. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet. Efteruddannelsesplan Tilbudsgiver bedes redegøre for tilbudsgivers/vikarbureauets efteruddannelsesplan Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det/de for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Pris Udfyldes pr. kommune i vedlagte bilag 1 - Tilbudsliste Webbaseret bestillingssystem Bestillingssystemet skal fremvises og bedømmes af evalueringsgruppe. Vægtning i procent 60 % 40 % Pris De i bilag 1 angivne timepriser skal dække alle tilbudsgivers udgifter til den enkelte medarbejder/vikar. Priserne er opgivet som en grundpris pr. time hele døgnet samt pris for tillæg ved aften, nat og/eller søn - og helligdag. De angivne time- og tillægspriser skal være inklusiv alle tillæg, hvor tillæg er defineret ved de tillæg som vikaren skal have som følge af dennes anciennitet, kørsel til arbejdsstedet, arbejdsløn, feriepenge, og sociale ydelser m.m.. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms. Der skal afgives tilbud jf. nedenstående opdeling som svarer til kommunens overenskomster: Side 11/53

12 Grundpris pr. time hele døgnet Aftentillæg alle dag ( ) Aften tillæg sygeplejersker og sygeplejestuderende ( ) Nattillæg alle dage ( ) Lørdag tillæg ( ) Søn - og helligdag tillæg ( ) Vurderingen vil ske individuelt for hver kommune og vil ske på baggrund af de oplyste priser. Det er muligt for en tilbudsgiver at tilbyde en lavere pris inden for hvert delområde på betingelse af, at tilbudsgiveren får tildelt flere delområder; en såkaldt samlerabat. Samlerabatten er en procentsats, som bliver trukket fra den tilbudte pris. Det skal anføres i bilag 1 Tilbudsliste, hvad den tilbudte samlerabat er, samt hvor mange delområder, tilbudsgiveren skal tildeles, før samlerabatten finder anvendelse. Der er mulighed for at angive op til 2 samlerabatter for tildeling af et antal unavngivne kommuner/delområder. Samlerabatten er efterfølgende bindende for hele aftaleperioden, uanset eventuel efterfølgende ændring i antallet af delområder i rammeaftalens løbetid og gælder fra aftalestart, selvom en eller flere kommuner først senere tiltræder rammeaftalen. Den efterfølgende vurdering foregår ud fra forbrugsmønsteret/timefordeling. Prisberegningseksempler: 1. Vagt lørdag fra kl = grundpris pr. time hele døgnet + aftentillæg( ) + lørdag tillæg(11-23) 2. Vagt tirsdag fra = grundpris pr. time hele døgnet + aftentillæg fra Vagt lørdag fra 22 til søndag 14 = grundpris pr. time hele døgnet + lørdag tillæg søndag tillæg Webbaseret bestillingssystem Der skal i alle tilfælde kunne ske bestilling af vikarydelser via et webbaseret bestillingssystem. Det tilbudte system skal beskrives i tilbuddet, og der skal vedlægges en brugermanual. Tjenesten skal tilbydes som en integreret del af aftalen, og skal indgå uden omkostninger for ordregiver, uanset antallet af brugere. Ved bestilling skal følgende oplysninger kunne vælges i menu/indtastes: Navn på bestiller inkl. telefonnummer. Vagtsted (område/institution ), hvorfra bestilling sker. Gerne både valg fra en liste over enheder i kommunen samt mulighed for at angive stedet. Vagtperiode. Hvilken faggruppe der bestilles. Markering af kørekort, ja/nej Frit felt med mulighed for at skrive krav og ønsker Efter ordreafgivelse skal tilbudsgiver via det webbaserede bestillingssystem bekræfte bestillingen. Der skal i alle tilfælde oplyses, hvem der hos tilbudsgiver har modtaget og behandlet bestillingen. Side 12/53

13 Der skal opgives navn på den vikar, der vil blive anvendt til opgaven. Bekræftelsen skal bevise det aftalte og give accept på leveringen i overensstemmelse med ordregivers bestilling. Der skal ske bekræftelse af bestillingen i det webbaserede bestillingssystem uanset om vagten dækkes eller ej, samt uanset om bestilling sker via webbaseret bestillingssystem eller telefon. Afbestilles en vagt, skal modtagelsen af afbestillingen også bekræftes elektronisk af tilbudsgiver på tilsvarende måde som bekræftelsen ovenfor. Websystemet vil blive vurderet på baggrund af følgende kriterier: Brugervenlighed Dokumentationsmuligheder Udtræksmuligheder - diverse elektroniske udtræk af data ud fra samtlige leverede data på den elektroniske faktura og andre kilder. Eksempel på udtræk er: Opgørelse af samlet leverance i beløb for en given periode for et bestemt leveringssted eller EAN nummer. Opgørelse af samlet leverance for en bestemt ydelsesart. (f.eks. alle ydelser hvori der indgår søndagstillæg) Opgørelse af samlet leverance for en bestemt type vikar Tilbudsgiver skal kunne levere oplysninger om, i hvor mange tilfælde en bestilt vikarydelse er afbestilt. Tilbudsgiver skal kunne levere oplysninger om en bestemt vikarydelse, såfremt oplysninger er afgivet herom ved bestilling. (Vikarydelse til bestemte personer evt. for en længere periode). Rapport over samtlige ikke dækkede vagter Efter ønske fra den enkelte kommune skal der være mulighed for en hierarkisk opbygning af rettigheder til udtræk mv. Tilbudsgiver skal kunne fremvise det tilbudte bestillingssystem i forbindelse med evaluering. Side 13/53

14 3 Kravspecifikation De krav som Tilbudsgiver skal leve op til er angivet i annonceringsmaterialet samt i rammeaftalen. Der er således ikke en særskilt kravspecifikation. Kravene fremgår af annonceringsmaterialet og kontrakten. Side 14/53

15 4 Rammeaftale Rammeaftale vedrørende levering af Vikarydelser ("Rammeaftalen") Der indgås alene en rammeaftale for den/de tildelte kommuner. 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Ordregiver Opstartstidspunkt Esbjerg (Fanø) Fredericia Herning Holstebro Ikast-Brande Middelfart Odense Randers Silkeborg Sønderborg Vejle og KONTRAKTHAVER [Kontrakthavers navn] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR] 2 Rammeaftalens grundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til annoncering af dato. Rammeaftalen beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Rammeaftalens grundlag består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftalen B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter, spørgsmål og svar C. Annonceringsbekendtgørelse D. Annonceringsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] E. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. 3 Rammeaftalens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere de i rammeaftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Side 15/53

16 Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i rammeaftaleperioden fra ansvarlig myndighed. Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser eller ændret indkøbsmønster, som ikke kunne forudsiges på annonceringstidspunktet. 4 Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den og er uopsigelig for begge parter indtil den Opmærksomheden henledes på de kommunespecifikke bilag, hvor der ved en kommune kan være fastsat en opsigelsesbestemmelse. 5 Optioner Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til op til 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. De enkelte deltagende medlemskommuner kan forlænge rammeaftalen individuelt, uden at dette påvirker vilkårene for rammeaftalen. En samlerabat fastholdes for den medlemskommune der forlænger en aftale, uanset at der ikke længere er det antal kommuner på rammeaftalen, der skulle til for at opnå samlerabatten efter forlængelse. Det samme gælder ved andre ophørsgrunde. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog om den enkelte afdelings/institutions bestillingsbehov. På hver af partnernes initiativ kan der foretages en fælles evaluering og/eller statusdialog vedrørende samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Hver part er forpligtet til deltagelse i møder i denne forbindelse. Kontrakthaver skal på ordregivers anmodning udskifte en til opgaven tilknyttet medarbejder, hvis ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. Manglende overholdelse af bestemmelsen om bemanding og udskiftning af medarbejdere anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at hæve rammeaftalen. Al kontakt foregår i rammeaftaleperioden på dansk. 7 Bestilling af vikarer Vikarbestillinger skal kunne afgives via web baseret online bestillingssystem samt pr. telefon. Bestilling skal kunne ske i tidsrummet Side 16/53

17 Bestilling skal kunne ske alle dage herunder både hverdage, weekender, helligdage og traditionelle ferieperioder. Bestillinger af vikarvagter sker individuelt fra en given institution/bestillerenhed direkte til Kontrakthaver. Der stilles krav til at ordrebekræftelser via online bestillingssystemet, mail og SMS/telefon, uanset faggruppe, skal ske inden 30 minutter dog inden 15 minutter ved bestilling af akutvagter. Ved bestilling af alle vikarvagter, skal der enten fra ordrebestiller eller ved Kontrakthavers initiativ, aftales alle fornødne forhold vedrørende den givne vagts opgaveindhold, herunder også aftale om mødetidspunkt for vikaren. Generelt skal Kontrakthavers vikar i akutte situationer kunne møde senest 60 minutter efter afgivelsen af bestillingen. Hvis der forlanges og bestilles en faglig uddannet vikar til en given opgave, skal Kontrakthaver levere denne vikarkategori. 8 Afbestilling af vikarer. Ordregiverne kan uden nogen form for omkostninger, afbestille vikarvagter indtil 4 timer før mødetid på den opgivne adresse. Ved afbestillinger fra Ordregiver, der meddeles Kontrakthaver senere end 4 timer før påbegyndelse af en vagt, er Ordregiver pligtig at betale hele vagten medmindre nedenstående kan gennemføres. Afbestilles en vikar efter afbestillingsfristens udløb, og Kontrakthaver ikke kan anvende den pågældende vikar et andet sted, forbeholder Ordregiver sig over for Kontrakthaver ret til, at anvende vikaren til tilsvarende arbejde på andre arbejdspladser omfattet af rammeaftalen. 9 Afvisning af vikar Leverer en Kontrakthaver ikke en rammeaftalemæssig ydelse, dvs. at den anviste vikar ikke lever op til kravene, som beskrevet i annonceringsmaterialet, kan en kommune kræve omlevering i denne sammenhæng anvisning af en anden vikar. Kontrakthaver skal til enhver tid kunne dokumentere alle forhold omkring den anviste vikar, sådan at vikaropgaven altid kan foregå på et fagligt optimalt stade uden fare for problemer og hermed konflikter. Ordregiverne skal på forlangende have mulighed for adgang til alle de oplysninger om vikaren, som har relation til ønsket om afvisning af vikaren. I denne situation er Kontrakthaver forpligtet til at anvise anden vikar, ud fra kravene omkring akutbestilling, uden yderligere beregning for Ordregiverne. 10 Faglighed, uddannelse, overenskomster og autorisation m.v. Vikarerne som skal virke i kommunerne, skal have bestået anerkendt sundhedsfaglig uddannelse og for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter have gældende autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Undtaget fra dette krav er sygeplejestuderende. Kontrakthaver er ansvarlig for, at vikarerne opfylder følgende krav: Side 17/53

18 Vikarerne skal have de rette faglige kvalifikationer og eventuel autorisation fra Sundhedsstyrelsen i forhold til det konkrete arbejde. Vikarerne har de nødvendige kvalifikationer vedrørende alle vikaropgaver hos Ordregiverne. Vikarerne har erfaring fra voksen og handicapområdets opgaver i en kommunal og/eller regional organisation. Vikarerne evner at arbejde og planlægge selvstændigt, på alle måder. Vikarerne er godkendt af Kontrakthaver og deres uddannelse, baggrund og erfaring skal være kendt/registreret hos Kontrakthaver. Kommune kan til enhver tid kræve dokumentation herfor. Vikarerstatninger må ikke ske pr. automatik, men skal altid aftales med ordrebestiller. Alle faggrupper undtagen sygeplejestuderende skal have minimum 2 års erfaring indenfor fagområdet. Vikarerne har gennemført et forflytningskursus. Vikarerne skal have et kendskab til Ordregivernes servicedeklarationer indenfor området. Vikarerne har et til en hver tid gyldigt kørekort, hvor det måtte være påkrævet. Kontrakthaver er ansvarlig for, at vikarerne får den nødvendige og tilstrækkelige instruktion, hvilket i særlig grad er påkrævet, når vikarerne skal udføre tjeneste i aften- og nattevagter, weekender og på søgnehelligdage. Kontrakthaver skal instruere og efteruddanne sine vikarer i overensstemmelse med gældende regler for det pågældende fagområde, således at vikarerne kan indgå tilfredsstillende i opgaveløsningen for de omfattede kommuner. Vikarerne skal have et højt fagligt niveau inden for deres faggruppe, og deres faglige kompetencer skal følge de krav som er til faggruppen i de enkelte kommuner, herunder som eksempel kan nævnes anlæggelse af venflon, IV behandling, katherisation mv. Gentagne oplevelser af problemer med det faglige niveau vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse. Kontrakthaver skal have tegnet overenskomst med de for områderne forhandlingsberettigede organisationer og skal til enhver tid leve op til gældende overenskomst. Kontrakthaver skal sikre at vikarer ikke formidles til at beskæftige sig med arbejde, der er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Kontrakthaver ansætter vikarerne og er ansvarlig for samtlige løn - og ansættelsesmæssige forpligtigelser over for den enkelte vikar, hvorfor ordregiver ikke kan pålægges løn- og ansættelsesmæssige forpligtelser i forhold til den enkelte vikar. Dette gælder også i forhold til forpligtelser i henhold til dagpengeloven. Kontrakthaver forpligter sig endvidere til at indgå i det udviklingssamarbejde med kommunerne omkring digitalisering og elektronisk styring og rapportering i forbindelse med bestilling og ledelsesinformation m.v. 11 Øvrige krav til Kontrakthaver og dennes personale. De anviste vikarer skal altid bære Kontrakthavers uniform, som lever op til sundhedsstyrelsens krav, samt bære synligt navn og billedlegitimation, som er udstedt af Kontrakthaver. 2 2 Medmindre andet er aftalt med ordregiver. Side 18/53

19 Det er et krav at: Vikarerne fremtræder velsoignerede. Vikarerne optræder høfligt og med respekt for den enkelte borger. Vikarerne benytter et pænt og sobert sprogbrug. Vikarerne altid møder op i ikke påvirket tilstand. Vikarerne skal kunne anvende kommunens omsorgssystem samt pda og lignende. Det vil sige at det er et krav at vikarerne kan dokumentere i det af kommunen opgivede omsorgssystem. Alle vikarer skal kunne tale, læse og forstå dansk på nødvendigt og acceptabelt niveau uanset vikaropgavernes egenskaber og indhold. Skriftsproget skal være på et sådant niveau, at der kan skrives en forståelig meddelelse i borgernes kontaktbøger eller andre steder, hvor skriftlig kommunikation er nødvendig. Kontrakthaver skal garantere, at aftalen opfyldes i overensstemmelse med gældende forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt. 12 Timesedler. Det er Kontrakthavers ansvar at sikre at de udsendte vikarer udfylder timesedler for alle arbejdsforhold jf. nedenstående bestemmelser. Timesedlen skal fremsendes elektronisk sammen med afregningen. Timesedlerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger: o medarbejdernavn, arbejdssted og afdeling, dato og tidsrum. 13 Strafferetlige krav. Kontrakthavers medarbejdere, som har kontakt til Ordregivernes personale og borgere, skal have en ren straffeattest, herunder den såkaldte børneattest for de medarbejdere som bliver udsendt til institutioner med børn og unge. Attesterne skal kunne udleveres efter anmodning til Ordregiver. Der kan dog undtagelsesvis og individuelt aftales særlige undtagelser omkring bagatelagtige straffeattestforhold for en given vikar hos Kontrakthaver. Vikarerne er underlagt samme tavshedspligt som kommunens ansatte vedrørende borgernes private forhold. Viden om brugernes personlige forhold er fortrolige og må ikke viderebringes til uvedkommende. Det påhviler Kontrakthaver, at forpligte selskabets ansatte, herunder eventuelle underleverandører, at overholde tavshedspligten. 14 Økonomiske udgifter for tilbudsgiver, som ikke er omfattet i vikarydelserne. Generelt er udgifter i forbindelse med transport Ordregiverne uvedkommende. Hvis det aftales, at vikaren bruger egen bil, afregnes til statens laveste takst. Vikarer er forpligtiget til at benytte den bil som den enkelte kommune stiller til rådighed for løsning af opgaven. Der må IKKE uden forudgående aftale med det enkelte tjenestested benyttes egen bil. 15 Behandling af reklamationer. Kontrakthaver skal anvende et formaliseret system for kundereklamationer for at sikre, at disse behandles seriøst. Registrering af reklamationer skal danne baggrund for korrigerende og forebyggende handlinger således, at gentagelses tilfælde undgås. Side 19/53

20 16 Retningslinjer for de respektive faggrupper. For alle omfattede faggrupper gælder, at de anviste vikarer skal leve op til Ordregivernes retningslinjer i det omfang det er relevant for det pågældende område. Ordregiver sikrer, at Kontrakthaver er bekendt med den enkelte kommunes/områders retningslinjer. Det er herefter Kontrakthavers ansvar, at sikre at de anviste vikarer er bekendt med disse retningslinjer. Kontrakthaver har pligt til at sikre, at vikarerne er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver, herunder arv, eller låne penge til eller af borgere/beboere. 17 Bodsbestemmelser Kan Kontrakthaver ikke overholde den angivne leveringsgrad på 100 % og tidsfristerne m.m. nævnt i nærværende annonceringsmateriale, er Ordregiverne berettiget til at rekvirere bod på kr. pr. gang. Alt vedrørende bestillinger af vikarer skal dokumenteres gennem websystemet, det gælder også vagter der er bestilt telefonisk, således at ordregiver til enhver tid kan se status på bestilte vikarer samt eventuelle manglende dækning på en bestilling. Bod udløses såfremt en vikar indenfor den bestilte faggruppe ikke kan leveres til det bestilte tidspunkt. Manglende betaling af bod til kommunen betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen. 18 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel - infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement OrdSim - Bilsim 1.0. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Kontrakthavers CVR/SE-nummer Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Mængde og art af de leverede ydelser/ydelser Beskrivelse af vikarydelsen indeholdende: o Dato for vikarydelsen o Sted på vikarydelsen o Navn på vikar o Evt. henvisning til følgeseddel nummer o Tidspunkt for vikarydelsen f.eks. kl o Vikarydelsens pris specificeret på relevante timepriser. o Pris opdelt på beløb uden moms momsbeløbet samt beløb inklusive moms. Side 20/53

21 o Institutionens kontostreng (men kun hvis institutionen har oplyst en sådan) Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes linjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen. Ordrenummer: Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i rammeaftalen.. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Priser skal altid angives med præcis 2 decimaler. Bestillingsenhed: Afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren. Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse mellem antallet af bestilte og leverede enheder. Dvs. ikke som bestillingsmængden i alt. Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. rammeaftalen, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. rammeaftalen, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af rammeaftalen. Forklarende noter må ikke fremgå af ekstra varelinjer. Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal fakturaer fremsendes elektronisk i det til enhver tid gældende fællesoffentlige format. 19 Priser For bestillinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder de i Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne timepriser. Priser angives altid med to decimaler. Priserne kan reguleres i henhold til 20 prisregulering. Priserne er opgivet som en grundpris pr. time i dagvagt samt pris for tillæg ved aften, nat og/eller søn - og helligdag. De angivne time - og tillægspriser skal være inklusiv alle tillæg, hvor tillæg er defineret ved de tillæg som vikaren skal have som følge af dennes anciennitet, kørsel til arbejdsstedet, arbejdsløn, feriepenge, og sociale ydelser. Side 21/53

22 Der udbetales IKKE overtidsbetaling for den ekstra time der indgår i forbindelse med skiftet fra sommer- til vintertid. Der udbetales IKKE honorar for den time der er mindre i forbindelse med overgang fra vinter- til sommertid. 20 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i de overenskomstmæssige reguleringer for hver enkeltfaggruppe fra til eller frem til overenskomsternes reguleringstidspunkt. Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Priserne kan kun reguleres for 1 år ad gangen. Såfremt prisreguleringer ikke varsles rettidigt og der ikke foreligger en skriftlig godkendelse fra kommunen, vil alle prisreguleringer der til trods for betingelserne i nærværende kontrakt opkræves blive forlangt krediteret. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af rammeaftalen omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles udbyder senest 30 dage før ikrafttræden. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Stigningen beregnes i forhold til den eksisterende pris således: Nuværende pris x (100 + % -sats) / 100. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til KomUdbud, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Att.: Kirsten Surlykke Lund. Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til inden ændringens ikrafttræden. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af rammeaftalen omfattede ydelser, skal uden ophold komme ordregiver til gode. Såfremt kontrakthaver ikke benytter sig af reguleringsmuligheden bortfalder den. 21 Betalingsbetingelser 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura jf. 18. Side 22/53

23 22 Bonus til ordregiver Såfremt der er medlemskommuner, der anvender omsætningsrelateret bonusstruktur fremgår dette af de kommunespecifikke bilag. 23 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen som følge af denne rammeaftale med ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at hæve rammeaftalen. 24 Statistik Kontrakthaver skal årligt udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen. Der skal herudover på anmodning inden 30 dage leveres statistisk materiale indeholdende detaljerede oplysninger om leverede vikartimer, mængde, enhed, pris, tillæg, bestillende institution (EAN nr.). Statistikken skal kunne leveres for de enkelte medlemskommuner og for alle de deltagende medlemskommuner. Kontrakthaver leverer på ordregivers anmodning statistik i Excel for samhandel ud over nærværende rammeaftale. Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre kontrakthaver inhabil i genudbud af aftalen, da kontrakthaver kan være besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere. 25 Underleverandører Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 26 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at ophæve rammeaftalen. 27 Tredjemandsrettigheder Kontrakthaver indestår for, at kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer kontrakthavers opfyldelse af rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt for ordregiver, er ordregiver berettiget til skriftligt at hæve rammeaftalen med omgående Side 23/53

24 virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse. 28 Misligholdelse Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de af rammeaftalen omfattede ydelser efter dansk rets almindelige regler. Der foreligger en mangel, såfremt kontrakthaver ikke opfylder de i aftalen fastsatte krav, den givne leveringssikkerhed eller hvis kontrakthavers ydelser i øvrigt ikke er, som ordregiver med rimelighed kunne forvente. Der foreligger forsinkelse, såfremt kontrakthaver ikke opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med de angivne tidsangivelser for bekræftelser og fremmøde. Ved gentagne konstateringer af mangler og forsinkelse er ordregiver berettiget til efter forudgående skriftligt varsel, at hæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning. Kontrakthaver vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. Uanset ovenstående er en væsentlig misligholdelse af kontrakten, kontrakthavers til enhver tid manglende betaling af bod, samt til enhver tid manglende faglighed jf. afsnit 10. Undlader kontrakthaver efter skriftlig anmodning herom, at efterkomme forpligtelser om betaling af bod og forpligtelser om faglighed jf. 10, er ordregiver berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for kontrakthavers regning eller hæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning. Kontrakthaver vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf. 29 Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver ordregiver begrundet mistanke om, at kontrakthaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor ordregiver i rammeaftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen. Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 30 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for partens opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke sygdom, vejrlig, strejke og lockout. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Side 24/53

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune EU-UDBUD 2014/S 237-417296 Tjenesteydelser Offentligt udbud På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3)

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3) EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3) Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere