Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet"

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Tabel 1:Økonomiudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktionen Budgettilpasningspulje Udviklingspulje Center for Erhverv & Udvikling Center for Økonomi & HR Center for Teknik & Miljø Center for Børn & Familie Center for Social & Beskæftigelse Center for Sundhed & Pleje Center for IT & digitalisering Center for Ejendomme Center for Undervisning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

2 Forbrugsprocent Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Økonomiudvalget - drift Samlet for økonomiudvalget er der en afvigelse i positiv retning. For det første henstår budgettilpasningspuljen urørt. For det andet er det forventningen at der vil blive mindreudgifter under tværgående puljer. Ud over dette forventes det ikke at nogen del af overførslen fra 2013 til 2014 vil blive anvendt. For de øvrige centre forventes mindre afvigelser. Samlet bidrager Økonomiudvalgets område med en samlet positivt resultat på 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Center for Erhverv & Udvikling Center for Økonomi & HR Center for IT & Digitalisering Center for Ejendomme

4 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalg Hovedtabeller Drift Område/1.000 kr =2-7 Økonomiudvalget i alt Direktionen Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Generelle reserver Center for Erhverv og Udvikling 22 Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlem mer 42 Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

5 67 Erhvervsservice og iværksætteri Center for Økonomi og HR 25 Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Center for Teknik og Miljø 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Center for Børn og Familie 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 58 Det specialiserede børneområde 208 Center for Social og Beskæftigelse 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet 210 Center for Sundhed og Pleje 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 211 Center for IT og digitalisering Folkeskolen m.m Folkeskoler

6 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet 58 Det specialiserede børneområde 212 Center for Ejendomme Redningsberedskab Redningsberedskab Center for Undervisning 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr =3-7 Økonomiudvalget i alt Center for Erhverv & Udvikling Byggemodning af erhvervsgrunde Områdefornyelse Haslev Salg af storparceller Rønnede Salg af gl. døgnboliger Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe Salg af Terslev Bygade 12A-B Salg af areal til Faxe Forsyning Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Købspligtsager i henhold til Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Salg af Bovangen 15 og Salg af Lindhardsvej Salg af Tågerup Gl. Skole Køb af sygehus

8 Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af Afledt anlæg - lokalisering af Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Center for Økonomi og HR Nye administrative systemer ABA-anlæg Center for IT og digitalisering IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) Nyt netværk skolerne IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) Center for Ejendomme Energifond Færdiggørelse af Færøgade

9 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Direktionen Sekretariat og forvaltninger Direktion Udviklings pulje Afvigelsen mellem 1. og 2. opfølgning skyldes, at politisk prioriteringsforslag vedr. besparelse på nye administrative systemer nu er udmøntet med tkr til div. centre. Intet at bemærke Intet at bemærke Budgettilpasningspulje Dette område består af en budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. samt besluttede rammebesparelser og budgetreduktioner, som skal udmøntes ud i organisationen - derfor vil der ikke forekomme forbrug her, da det udelukkende er budgetomplaceringer fra tværgående budgetter og ud i organisationen. 0 Intet at bemærke Intet at bemærke

10 Center for Erhverv & Udvikling Boligformål Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger Erhvervsformål Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger

11 Ubestemte formål umiddelbart umiddelbart net er forbundet med stor usikkerhed, da alle forpagtninger skal udbydes pr. 1/ med pesticidfri dyrkning. Forpagtningsindtægterne forventes derfor at blive noget lavere end de kr. der blev betalt i Beboelse Udfra regnskab 2013 forventes en netto-indtægt på kr. bemærkninger nes realistisk vurderet - budget bør tilrettes Erhvervsejendomme Budget Forbrug Præstøvej 11, Faxe bemærkninger 0

12 Andre faste ejendomme Budget Forbrug Rosenkildevej 8 bemærkninger Driftssikring af boligbyggeri Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger Der har i 2013 været en indtægt på kr Grønne områder og naturpladser bemærkninger (kolonihaver) bemærkninger nes realistisk vurderet

13 Fælles formål bemærkninger (partitilskud) bemærkninger nes realistisk vurderet Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til politikere Øvrig drift politikere bemærkninger bemærkninger bemærkninger

14 Kommisioner, råd og nævn Forbruget i 2013 var på forbruget i første år efter et kommunalvalg er typisk højere p.g.a. flere nye medlemmer der skal på kursus m.v., så forbruget forventes at blive kr. Yderligere kr. forventes brugt til servicering af 17, stk. 4 udvalg. Det endelig forbrug er vanskeligt at vurdere p.t Valg mv Der skal søges om frigivelse af beløb overført fra 2013 på kr. bemærkninger nes realistisk vurderet Administrationsbygninger Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger

15 Sekretariater og forvaltninger bemærkninger bemærkninger nes realistisk vurderet Erhvervsservice og iværksætteri Business Faxe Væksthus Sjælland Vækstfabr ikken Femern Bælt Erhvervsk ontakten Tilskud til Business Faxe er justeret i forhold til ny kontrakt. Årlig udgift ca kr. Bidrag til Faxe Handelsråd kr. Jævnfør ovenstående. Antallet af besatte pladser i Vækstfabrikken pt.

16 Center for Økonomi og HR Fælles formål Der forventes ingen afvigelser væsentlig usikkerhed Byfornyelse Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder Driftsikring af boligbyggeri Forventningen om afvigelsen er på baggrund af erfaringer fra regnskab 2013 Der er ikke store usikkerheder

17 Ældreboliger Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder Sekretariat og forvaltninger Center for økonomi og HR- Drift Tværgåe nde projekter Indkøb Centerfor Økonomi & HR drift. Det forventes at der på baggrund af overførsel fra 2013 og udmøntning af besparelse på personale vil være et merforbrug på 900 t. kr.tværgående projekter: For tværgående projekter (budgetter) under ét forventes et mindreforbrug på 500 t. kr., der kan henføres til mindreforbrug på lægeerklæringer, lederuddannelse og tidsmæssig afvigelse på tværgående uddannelsesmidler. Indkøb: Det forventes at budgettet kan holde i 2014, såfremt det lykkedes at opkræve beregnede indkøbsbesparelser på allerede indgåede indkøbsaftaler. Det forsøges løbende at begrænse forbruget.

18 Tværgående projekter: Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MEDorganisation og trepartsintitativer m.m., og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer senere. Forventede merudgifter vil kunne indhentes når personalereduktion vedr. tjenestemænd får fuld effekt Lønpuljer Det forventes at der vil blive brugt betydeligt mindre på barselsudligning end det afsatte budget. Der er lavet opgørelse for årets første 4 måneder, hvorved skønnet er ændret. Hovedparten af budgettet vedr. barselsudligning. net bygger på 4 måneder, hvorved de sidste 8 måneder kan ændre forudsætningerne.det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange, og hvem, der skal have dækket barselsudgifter for resten af året Tjenestemandspension Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. 0

19 Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Ny lovgivning på statstjenestemændene kan give ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løn i aftalen Interne forsikringspuljer Det forventes at det vil være muligt at opspare til senere udgifter på arbejdsskadeområdet. Vurderingen er baseret på erfaringerne fra regnskab De nøjagtige udbetalinger til arbejdsskader i 2014 er i sagens natur ikke kendt på nuværende tidspunkt. Center for Teknik og Miljø Sekretariat og forvaltning (Myndighedsområde)

20 Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Forventet indtægt på kr. - budget er 1,6 mio. kr

21 Center for Børn og Familie Sekretariat og forvaltning bemærkninger Det specialiserede børneområde bemærkninger Center for Social og Beskæftigelse Sekretariat og forvaltning Fordeling af medarbejdere på henholdsvis , og skal tilpasses efter ny organisering pr. 1. februar

22 Jobcenter Afvigelsen mellem sidste skøn og nu vedrører overførsel fra 2013 til 2014 på Beløbet vedrører projekt Alkoholfokus i Jobcenter Faxe, anvendes i Voksen-, ældre- og handicapområdet Der er ingen usikkerhed i forhold til skønnet, der mangler postering af ca. 1,0 mio. kr. pr. 31. maj

23 Center for Sundhed & Pleje Voksen-, ældre- og handicapområdet Der har været en del udskiftning af medarbejderne i centerstaben for Sundhed og pleje. Flere har fået ansættelse i andre dele af organisationen. Dette har bevirket at der ikke er udbetalt feriepenge ved afgang, ligesom de nye medarbejdere vil afholde sommerferie uden løn fra Faxe Kommune. 0 net er forholdsvis sikkert. 0 Center for It og Digitalisering Drift Folkeskoler (Skole-it): Budget Forbrug Forbruget på er noget løn, der skal flyttes ned på Sekretariat og forvaltninger 0

24 Sekretariat og forvaltninger (It-afdelingens drift + fagprogrammel): It-drift Fæl. Syst Dec. Syst kr. Der skal flyttes lønbudget mellem de 2 funktioner Vi har lavet en masse omplaceringer mellem funktion og for at få ryddet op i kontoplanen. Derfor passer budgettallene ikke sammen. Afvigelsen fra sidste skøn skyldes at noget af lønbudgettet ligger forkert og skal flyttes mellem de 2 funktioner. Så efter omplacering af budget på fagpersonale kommer skøn og budget til at passe bedre sammen på løndelen Fælles It og telefoni: It-drift Fæl. Syst kr. En stor del af dette skyldes at der er trukket fra SBSYS budgettet til andet fagområde. Vores konsulentudgifter har også været større end forventet. Afvigelsen skyldes igen at der er lavet store budgetomplaceringer 0 0

25 Jobcentre (fagprogrammel): Miljøbeskyttelse (fagprogrammel): Byggesagsbehandling (fagprogrammel):

26 Voksen, ældre og handicapområdet (fagprogrammel): Det specialiserede børneområde (fagprogrammel):

27 Center for Ejendomme Redningsberedskab Antallet af udrykninger samt varigheden heraf har betydning for udgiftsniveauet. 0 Center for Undervisning Sekretariat og forvaltninger (Center - stab) Opgaven med tilsyn i forhold til private skoletilbud og interne skoler på opholdstedet er overgået til Center for Undervisning. Om opgaven er fuldt finansieret er p.t. usikkert

28 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Drift Sekretariat og forvaltninger Der er endnu ikke tilført det fulde budget fra overførselssagen til Arkivet Der forventes flere gebyrindtægter end budgetteret Størrelsen på gebyrindtægterne I overførselssagen fra 2013 er der afsat kr. til etablering af puljen til arkivering af kommunale arkivalier Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark En eventuel efterregulering på administrationsbidraget for Efterreguleringen er afhænging af befolkningstallet. 0

29 Anlæg Center for Erhverv & Udvikling Byggemodning af erhvervsgrunde Beløbet er afsat dels til byggemodning, som varetages af Center for Ejendomme og markedsføring af ECO Valley, som varetages af Center for Erhverv & Udvikling. Der forventes i 2014 udgifter til forskønnelse af området samt til markedsføring. Byggemodning af næste etape forventes ikke igangsat i Fordelingen af budgettet de to centre imellem bliver kr. til Center for Erhverv & udvikling og kr. til Center for Ejendomme.. Det er usikkert om hele det afsatte beløb vil blive brugt Områdefornyelse Haslev nes realistisk vurderet

30 Salg af storparceller Rønnede Budget Forbrug nes realistisk vurderet Salg af gl. døgnboliger I forbindelse med afslutningen af anlægsregnskabet, skal der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb for salgsindtægt for Møllevænget 3 og Kongstedvej 8. Er baseret på faktiske salgsindtægter Der skal søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb jfr. ovenstående Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet

31 Salg af Terslev Bygade 12A-B (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet Salg af areal til Faxe Forsyning Vurderet udfra faktisk salgspris Fælles erhvervsformål (F) Budget Forbrug

32 Salg Industriparken areal v. Budget Forbrug (vedr. etablering af plantebælte) Køb/salg af småarealer, pulje Budget Forbrug Indtægt ved salg af mindre areal i Ll. Torøje. jf. ovenstående % pulje - Øvrige salgsrelaterede Budget Forbrug

33 Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Budget Forbrug Købspligtsager i henhold til Stor usikkerhed om forbrug - afhænger af udfaldet af verserende sag i overtaksationskommissionen Afventer kendelse fra overtaksationskommissionen Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Budget Forbrug Der forventes ikke yderligere udgifter - anlægsregnskab kan afsluttes.

34 Salg af Bovangen 15 og Bovangen 15 er solgt pr. 1/4 og Bovangen 17 pr. 1/6 - er baseret på faktisk købspris m.v Salg af Lindhardsvej Salg af Tågerup gl. skole Budget Forbrug

35 Køb af sygehus Udgifter til tinglysning blev mindre end oprindelig forventet - anlægsregnskab kan formentlig afsluttes Sundhedscenter bemærkninger (ventilation) Center for Ejendomme? Faxe Sundhedscenter 2013 Budget Forbrug Køb af IT-materiel - kan formentlig afsluttes

36 Faxe Sundhedscenter BY Annoncering, udmatrikulering, ejerforeningsvedtægt. Forbrug afhænger af, om bygninger bliver solgt Indkøb af IPAD og videreudvikling af bemærkninger bemærkninger bemærkninger Afledt anlæg - lokalisering af administrationen Kan afsluttes. bemærkninger bemærkninger

37 Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Budget Forbrug Kan afsluttes. Center for Økonomi & HR Nye administrative systemer Rådigh. beløb Forbrug Projektet er afsluttet. Det er lykkedes at holde udgifterne indenfor den ramme som bevillinger og sparede KMD udgifter udgjorde. Det var imidlertid ikke muligt at rumme dette i den samlede ramme i Center for IT & Digitalisering, hvor udgifter til KMD udgifter bliver konteret. Projektet er afsluttet.

38 ABA Anlæg Rådigh. beløb Forbrug Budgettet forventes at holde Der kan fremkomme ændringer når den faktiske gennemførsel går i gang 0 Center for IT og Digitalisering It på skoleområdet: Rådigh. beløb Forbrug Nyt netværk skolerne Rådigh. beløb Forbrug Anlægget vil ikke udvise et merforbrug sidst på året, da der bliver givet en bevilling senere

39 IT (Udskiftning af PC`ere og GIS): Rådigh. beløb Forbrug Denne ser også mærkelig ud pga. oplaceringer 0 0 Center for Ejendomme Energifond Rådigh. beløb Forbrug Færdiggørelse af Færøgade Rådigh. beløb Forbrug Anlægget er afsluttet med dette merforbrug. Det er således ikke muligt at ændre på resultatet. Årsagen er at udgifter til asfalt var højere end beregnet

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere