Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning..."

Transkript

1 Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Uafhængig revisors påtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Moderselskabets hoved- og nøgletal Bestyrelse og direktionens ledelseshverv

4 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Aalborg Boldspilklub A/S Hornevej Aalborg Øst CVR-nr Stiftet: 1. juli 1987 Hjemsted: Aalborg Tlf.: Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Poul Henning Sørensen Finn Viggo Nielsen Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen Direktion Hans Peter Hinrup Lars Vadsholt Jørgensen Ledelseshverv Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgår af side 53 og 54 Revision Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 27/

5 Koncernoversigt AaB A/S 100% Fodbold AaB Fodbold A/S Nom. t. DKK % Håndbold AaB Håndbold A/S Nom. t. DKK % Ishockey AaB Ishockey A/S Nom. t. DKK % Basket AaB Basket A/S Nom. t. DKK % AaB Konference A/S Nom. t. DKK % AaB College A/S Nom. t. DKK % Event- og marketingselskabet 9000 lux Nom. t. DKK 5.000

6 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Entréindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Spillersalg og spillerleje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Investering Immaterielle anlægsaktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver

7 Koncernens hoved- og nøgletal NØGLETAL Overskudsgrad 7,0% -10,8% -11,0% 1,0% -36,7% Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) 1,66-4,00-4,59-1,42-22,4 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) 1,65-4,00-4,59-1,42-22,4 Cash Flow pr. aktie (DKK) 5,50 2,90 1,21 0,98 0,80 Pengestrømme fra driftsaktiviteten (T.DKK.) Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 39,6 47,2 50,6 69,5 65,2 Egenkapitalandel 60,7% 61,7% 67,6% 65,9% 50,2% Børskurs pr. aktie ultimo året Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hoved- og nøgletal fra og med 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har medført en reklassifikation af udskudt skatteaktiv fra og med 2004 fra andre kortfristede aktiver til andre langfristede aktiver samt reklassifikation af selskabets pengestrømme jf. pengestrømsopgørelsen. Herudover har overgangen til IFRS ikke medført ændringer i hovedtal for 2004.

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis og de valgte regnskabsmæssige skøn for hensigtsmæssige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 28. marts 2007 Direktion Hans Peter Hinrup Direktør Lars Vadsholt Jørgensen Økonomidirektør Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Poul Henning Sørensen Formand Næstformand Finn Viggo Nielsen Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen

9 Uafhængig revisors påtegning Til aktionærerne i Aalborg Boldspilklub A/S Vi har revideret årsrapporten for Aalborg Boldspilklub A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Aalborg, den 28. marts 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Susanne Sørensen Statsaut. revisor

10 Ledelsesberetning Indledning Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har gennem de senere år haft som overordnet vision at skabe en moderne underholdningsvirksomhed med såvel sportslige som kommercielle aktiviteter. Ved indgangen til 2006 har dette medført, at AaB, udover fodbold, også omfattede eliteidræt inden for håndbold, ishockey og basketball. De kommercielle aktiviteter omfattede restaurationsdrift i Aalborg Parken og 49% ejerskab i event- og marketingselskabet 9000 LUX A/S. Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) realiserede i 2006 et overskud efter skat på kr. 5,3 mio., mod et underskud på kr. 5,9 mio. i år 2005 en forbedring på kr. 11,2 mio. Resultatet før skat i 2006 blev på niveau med det forventede et overskud på kr. 6,6 mio., hvilket er en forbedring på kr. 15,9 mio. i forhold til underskuddet før skat i 2005 på kr. 9,3 mio. AaB købte ligeledes ultimo 2005 en stor del af KMD s kontorfaciliteter, som ved overtagelsen den 1. august 2007 vil være ombygget til værelser til ca. 300 elever i AaB College. AaB forventer at sælge disse bygninger i AaB startede allerede i begyndelsen af august 2006 AaB College med ca. 80 elever. Indtil overtagelsen af ovennævnte faciliteter er AaB College indlogeret i kursus- og konferencefaciliteterne på Hadsundvej. Det første år er således på flere måder et indkøringsår, hvorfra erfaringerne benyttes til fastlæggelse af det bedst mulige koncept for fremtiden. AaB kan i samarbejde med idrætsforeninger og skoler i Aalborg tilbyde en bred vifte af idrætsgrene og uddannelser, og AaB har stor tiltro til, at AaB College bliver en succes for AaB og Aalborg. Der forventes små 200 elever på AaB College i det kommende skoleår 2007 / AaB har i 2006 fortsat den forretningsmæssige udvikling med udvidelser af koncernens aktiviteter samt forbedret selskabets kapitalmæssige position. I 2. kvartal 2006 gennemførte AaB en kapitaludvidelse med stor opbakning fra såvel hidtidige aktionærer som nye investorer. Kapitaludvidelsen blev afsluttet i begyndelsen af juni måned Udvidelsen blev fuldtegnet og tilførte selskabet brutto. kr. 65,4 mio. og netto ca. kr. 61 mio. Dermed har AaB en egenkapital og et likvid beredskab til at fortsætte udviklingen af forretningen såvel sportsligt som kommercielt. AaB overtog den 1. juli 2006 kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD på Hadsundvej i Aalborg. Driften af dette er samkørt med driften af Aalborg Parkens aktiviteter ved Aalborg Stadion. I den forbindelse er navnet for de samlede aktiviteter ændret til AaB Konference. I regi af AaB Konference kan AaB herefter tilbyde et stort og varieret program af faciliteter og services inden for kursus, konference, fester m.v. Bygningerne som rummer konferencefaciliteterne på Hadsundvej blev både købt og solgt ultimo Fortjeneste er indtægtsført i 2006, og i august måned 2006 gennemførtes de likvide transaktioner vedr. disse handler. Fortjenesten er efter flere projektmæssige rettelser og supplerende aftaler i løbet af 2006 optimeret og opgjort til kr. 20,5 mio. Forbedringen af resultatet før skat kr. 15,9 mio. i 2006 i forhold til 2005 er mindre end avancen på kr. 20,5 mio. ved salget af bygningerne på Hadsundvej. Den negative udvikling på den øvrige drift på kr. 4,6 mio. skal betragtes som en investering i fremtiden i form af bevidst øgede omkostninger på de sportslige områder samt indkøringsomkostninger af de nye kommercielle områder i AaB Konference og AaB College. Ledelsen har i løbet af 2006 besluttet at forøge budgetterne til spillerlønninger primært i fodbold og ishockey for at optimere muligheden for at fastholde positionen i toppen af de respektive ligaer og dermed forbedre indtægtsmulighederne på lidt længere sigt. Personaleudgifterne er primært som følge af dette i alt steget med kr. 8,1 mio. i 2006 i forhold til De nye faciliteter på Hadsundvej har så stor en kapacitet til college og konference, at der vil gå 1 til 2 år før aktiviteterne kan udnytte dette. Disse aktiviteter vil derfor realisere underskud i denne periode, og i 2006 blev underskuddet således knap kr. 3 mio. Underskuddet i perioden opvejes til gengæld af avancen på salg af bygningerne. På positivsiden tæller indtægter fra sponsorer og samarbejdspartnere, der i 2006 blev realiseret med kr. 41,6 mio. en stigning på knap 20% eller kr. 6,7 mio. i forhold til det realiserede i Endvidere skal nævnes, at transferindtægter er realiseret med brutto kr. 10,7 mio. i 2006 mod kr. 5,3 mio. i 2005.

11 Ledelsesberetning De samlede koncernindtægter i 2006 blev på kr. 108,9 mio. mod kr. 74,8 mio. i Balancesummen pr. 31. december 2006 er på kr. 221,7 mio. og egenkapitalen andrager kr. 134,6 mio. Den økonomiske udvikling i de enkelte aktiviteter og datterselskaber er særskilt beskrevet nedenstående i beretningen. AaB Fodbold De sportslige præstationer i SAS Ligaen i foråret 2006 var utilfredsstillende, idet holdet hurtigt mistede muligheden for at slutte sæsonen i top 4. Der blev derfor ingen deltagelse for AaB i hverken UEFA Cup-turnering eller Royal League i efteråret I pokalturneringen havde holdet en god mulighed for at rette op på såvel det sportslige som økonomiske via en deltagelse i pokalfinalen, men AaB måtte se sig besejret i semifinalen af de senere pokalmestre. Et sportsligt forholdsvis uinteressant forår bevirkede, at AaB Fodbold realiserede indtægter under det forventede. I efterårets SAS Liga opnåede holdet gode resultater og har ved indgangen til foråret en tilfredsstillende placering som nr. 4, hvilket har medført, at indtægterne igen realiseres på det forventede niveau. AaB har som tidligere nævnt udnyttet en god indtjening på andre områder til at hæve lønbudgetterne i AaB Fodbold for at optimere muligheden for at følge konkurrenterne i toppen af ligaen. På kort sigt har denne beslutning forringet driften i AaB Fodbold. Svigtende indtægter i foråret og de forøgede omkostninger modsvares af stigende indtægter fra sponsorer på ca. 10% samt transfers, hvor AaB Fodbold i 1. kvartal solgte Martin Ericsson og Allan K. Jepsen, og opnåede transferindtægter i 2006 på brutto kr. 10,6 mio. mod brutto kr. 5 mio. i Resultatet i 2006 for AaB Fodbold påvirker koncernens resultat med et underskud på kr. 1,5 mio. før skat, hvilket er en forbedring på ca. kr. 0,5 mio. i forhold I år 2007 forventes som en konsekvens af de forøgede lønbudgetter et underskud på kr. 1 2 mio. I landsholdssammenhæng har Rasmus Würtz deltaget flere gange på det danske A-landshold. AaB har igen i 2006 præget U21 landsholdet med Rasmus Würtz, Martin Pedersen, Michael Jakobsen, Jeppe Curth, og Simon Bræmer som deltagere. Placeringen som nr. 4 inden forårets kampe betyder, at der er stor tiltro til, at den sportslige målsætning om en slutplacering i top 4 kan realiseres. Optimismen er også begrundet i, at AaB Fodbold har forstærket truppen i vinterpausen med tilgangen af angriberen José Mota fra Viborg. AaB Håndbold Sportsligt udviklede 2006 sig ikke tilfredsstillende hverken sportsligt eller økonomisk. I sæsonen 2005 / 06 opnåede holdet for 2. år i træk en placering som nr. 7. I indeværende sæson 2006 / 07 er holdet med en nuværende placering som nr. 6 også uden realistisk mulighed for at nå den sportslige målsætning en placering i top 4. AaB har fortsat ambitionen om, at begå sig i toppen af den danske herreliga. Truppen skal derfor styrkes til den kommende sæson, og det er besluttet at hæve lønbudgetterne i AaB Håndbolds mangeårige målrettede arbejde med talentudviklingen har betydet, at mange unge talenter står på spring til ligatruppen, som derfor på sigt i højere grad vil indeholde spillere af egen avl. Dette vil efter ledelsens vurdering være med til at reducere selskabets omkostninger ved en samtidig fastholdelse af målsætningen om, at AaB vil være med i toppen af ligaen. Skuffende sportslige resultater har betydet, at indtægterne ikke har kunnet realiseres på det forventede niveau, og medført et utilfredsstillende stort underskud igen i 2006 på kr. 2,4 mio. før skat kr. 0,4 mio. dårligere end resultatet for De forøgede omkostningsbudgetter medfører, at selskabet ikke på kort sigt forventer nogen resultatforbedring. I 2007 forventes således påny et underskud i niveauet kr. 2 mio. 11

12 Ledelsesberetning AaB Ishockey I sæsonen 2005 / 2006 erobrede AaB Ishockey for 3. år i træk sølvmedaljer. En placering som nr.3. i den igangværende sæson 2006 / 07 samt deltagelse i finalen efter sejr over Sønderjyske i semifinalen er meget tilfredsstillende. AaB har nu igennem 4 sæsoner været et af de bedste hold i ligaen, og fremstår som en af de mest attraktive klubber for spillere såvel som samarbejdspartnere. De gode sportslige præstationer blev manifesteret i februar 2007 med erobringen af årets pokaltitel. På grund af utidssvarende faciliteter i den gamle skøjtehal har AaB Ishockey haft svært ved at få de gode sportslige resultater udnyttet til at opnå en tilstrækkelig stigning i indtægterne, idet kapaciteten har været for lille. Dette er der nu rådet bod på ved indvielsen af den nye isarena med plads til tilskuere. Den nye Gigantium Isarena Danmarks største - blev indviet ultimo februar 2007 midt i kvartfinaleserien. Det var en meget ressourcekrævende proces at skifte hjemmebane midt i en kampserie, der ligger så tæt især taget i betragtning af, at den nye arena på områder knap var færdig. En fantastisk indsats fra mange medarbejdere såvel som frivillige fra foreningen AaB Ishockey gjorde, at operationen lykkedes. Kun et fåtal af kunder har observeret eller oplevet nogle af de begyndervanskeligheder, der vil være ved igangsætning af noget nyt. De afviklede kampe i indeværende slutspil har næsten alle været udsolgt, og afviklingen er forløbet meget tilfredsstillende. Den nye hal er dermed allerede en stor succes. AaB skal naturligt betale mere for at spille i Gigantium Isarena end i den gamle skøjtehal, og AaB forventer, som i 2006, generelt stigende omkostninger i ishockey. En kapacitetsudvidelse på tilskuere samt forbedrede profileringsmuligheder og VIP faciliteter for samarbejdspartnere i erhvervslivet betyder markant forbedrede indtægtsmuligheder. Resultatet for AaB Ishockey vil således blive forbedret de kommende år, såfremt det sportslige niveau kan fastholdes. Begrænsede muligheder for at generere flere indtægter i de eksisterende faciliteter uagtet stor sportslig succes og samtidig stigende omkostninger, er årsagen til at AaB Ishockey har realiseret et underskud til koncernen i 2006 på kr. 2,6 mio. før skat, hvilket er kr. 2,1 mio. dårligere end i AaB Ishockey forventer i 2007 et 0 resultat. AaB Basket Sæsonen 2006 / 07 blev AaB Basket placeret næstsidst i ligaen en lille forbedring i forhold til den opnåede sidsteplads i den forrige sæson. Budgetterne er forøget markant i de to år, AaB har deltaget i Basket, og de opnåede sportslige resultater er derfor ikke tilfredsstillende. Der er dog gjort fremskridt, og ledelsen havde tiltro til, at truppen kunne fortsætte udviklingen i den kommende sæson, og sikre deltagelse i minimum slutspillet. Muligheden for at fortsætte udviklingen i den kommende sæson er imidlertid blevet stoppet idet Basketliganævnet har valgt at tvangsnedrykke AaB Basket. Ledelsen fik meddelelse herom uden forvarsel den 15. marts 2007, og konsekvensen heraf vurderes og besluttes hurtigst muligt. De udeblevne sportslige resultater gør det svært at generere de forventede indtægter i AaB Basket, og resultatet før skat i 2006 blev således et underskud på kr. 1,1 mio. I 2007 forventes som minimum et underskud i samme størrelse. AaB Konference Aalborg Parken skiftede i 2006 navn til AaB Konference, idet selskabet vurderede, at det var vigtigt at signalere tilhørsforholdet til AaB. Navneskiftet er også begrundet i, at selskabet den 1. juli 2006 overtog kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD på Hadsundvej i Aalborg. Selskabet har herefter et langt større udbud af faciliteter og services inden for kursus- og konferencesegmentet. Efter en meget positiv udvikling i årene 2004 og 2005 har AaB konference ikke kunne forbedre resultat i 2006, idet det ikke er lykkedes at forøge omsætningen i det niveau, der var forventet. 12

13 Ledelsesberetning Resultatet før skat i 2006 blev således et underskud på kr. 3,7 mio. mod et underskud i 2005 på kr. 2,1 mio. Den negative udvikling af resultatet skyldes primært indkøring af de nye aktiviteter på Hadsundvej. I 2007 vil der i højere grad blive iværksat tiltag inden for salg og især markedsføring af selskabets gode faciliteter og services i såvel Aalborg Parken som på Hadsundvej. AaB Konference står tillige for de fleste aktiviteter i den nye Isarena og i de tilhørende faciliteter ved Gigantium, og dette vil også bidrage til en større aktivitet og bedre ressourceudnyttelse af AaB Konference. Indkøring af de nye faciliteter på såvel Hadsundvej og ved Gigantium forventes først på plads og overskudsgivende i løbet af Resultat for AaB Konference i 2007 forventes derfor fortsat at være underskudsgivende, men dog mindre end i AaB College De første ca. 80 elever startede på AaB College i begyndelsen af august Igangsætningen har forløbet tilfredsstillende. Det første skoleår er et indkøringsår, hvorfra erfaringerne benyttes til fastlæggelse af det bedst mulige koncept for fremtiden. I næste skoleår 2007 / 08 tages nye faciliteter i brug, og forventes at få omkring 200 elever. Faciliteterne udvides løbende og vil som minimum fra skoleåret 2008 / 09 kunne optage 300 elever. AaB College vil i bestræbelserne på at kunne tilbyde så mange forskellige idrætsgrene som muligt samarbejde med idrætsforeninger og klubber i Aalborg. Til det kommende skoleår tilbydes foruden AaB s egne idrætsgrene bl.a. pigehåndbold i samarbejde med Aalborg DH og badminton i samarbejde med Dansk Badminton Forbund kreds Nordjylland. På skoleområdet samarbejder AaB College med folkeskoler, handelsskole, gymnasier samt teknisk skole, hvor college eleverne tager normal skolegang. AaB College kan således også tilbyde en bred vifte af uddannelsestilbud. I indkøringsperioden frem til og med 2008 realiseres underskud i AaB College, hvorefter der forventes positive resultater. I år 2006 har selskabet som forventet realiseret et underskud før skat på kr. 1,4 mio., og i 2007 forventes et underskud i niveauet kr. 3 mio. 9000Lux Det associerede selskab 9000 Lux har uden afskrivning på goodwill i henhold til principperne i IFRS bidraget med et overskud efter skat på kr. 0,9 mio. mod et overskud i 2005 på kr. 0,6 mio Lux forventer en positiv udvikling og et forbedret resultat i Regnskabsberetning Årets resultat blev et overskud på kr. 5,3 mio. efter skat, hvilket er en forbedring på kr. 11,2 mio. af underskuddet på kr. 5,9 mio. i år Balancesummen pr. 31. december 2006 er på kr. 221,7 mio. og egenkapitalen andrager kr. 134,6 mio. mod henholdsvis kr. 112,0 mio. og kr. 69,2 mio. i Stigningen i balancen fra 2005 til 2006 kr. 109,8 mio. kan bl.a. henføres dels til likviditeten af kapitaludvidelsen dels til erhvervelsen af etape 2 på Hadsundvej. Entreindtægterne er realiseret med kr. 9,4 mio., hvilket er uændret i forhold til Indtægter fra samarbejdspartnere er i 2006 realiseret med kr. 41,6 mio. - en stigning på kr. 6,7 mio. eller 19% i forhold til Indtægt på spillersalg og leje er i 2006 realiseret med kr. 10,7 mio. en stigning på kr. 5,4 mio. i forhold til Avancen efter fradrag af omkostninger og restafskrivninger udgør i 2005 kr. 9,4 mio. mod kr. 4,9 mio. i Andre indtægter kr. 20,5 mio. er avancen ved salg af etape 1 på Hadsundvej. Kamp- og spilleromkostninger er realiseret med kr. 8,6 mio., en stigning på kr. 1,0 mio. i forhold til Stigningen vedrører igangsættelse af flere aktiviteter ved kampene. Administrationsomkostningerne kr. 10,7 mio. er steget med kr. 2,6 mio. i forhold til Stigningen vedrører de nye aktiviteter på Hadsundvej i AaB Konference og AaB College. Personaleudgifterne er realiseret med kr. 49,9 mio. hvilket er en stigning på kr. 8,1 mio. i forhold til Stigningen kan især henføres til 13

14 Ledelsesberetning besluttede stigninger i fodbold og ishockey i bestræbelserne på at klare sig i den intensiverede sportslige konkurrence. De nye aktiviteter i koncernen bærer dog også en mindre del af stigningen. Ejendommen Hadsundvej Aalborg AaB indgik den 29. december 2005 en betinget aftale om erhvervelse af en del af de daværende KMD bygninger beliggende på Hadsundvej i Aalborg. AaB overtager bygningerne i 3 etaper i perioden , og har i takt med overtagelsen aftalt om- og tilbygninger af bygningskomplekset, således at bygningerne sluttelig vil indeholde AaB College, et kursus og konferencecenter samt et hotel. Etape 1 indeholder konference- og hotelfaciliteter. AaB Konference har indgået udlejningsaftaler på konferencedelen mens en ekstern hoteloperatør har indgået lejeaftale på hoteldelen. På den baggrund indgik AaB ligeledes allerede pr. 29. december 2005 en betinget aftale om salg af etape 1 til en kreds af eksterne investorer, samt til næstformand for bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S Eigild B. Christensen. De likvide transaktioner på både køb og salg af etape 1 blev gennemført i august måned Etape 2 indeholder overtagelse og ombygning af den del af KMD s tidligere kontorfaciliteter, der ligger placeret lige ved siden af konferencebygningerne (etape 1). Efter ombygning vil disse bygninger indeholde værelser til ca. 300 elever i AaB College. AaB overtager etape 2 den 1. august Etape 3 omfatter opførelse af ny værelsesfløj til AaB College på ca m2. Denne etape er en option og vil kun blive effektueret, såfremt AaB College som forventet får behov for de yderligere faciliteter. I løbet af 2006 er hele aftalekomplekset omkring etape 1 og 2 ændret og optimeret. En større ombygning af køkken og kantinefaciliteter er bl.a. fravalgt, fordi eksisterende faciliteter kunne benyttes. Ultimo 2006 er endvidere indretningen optimeret på en måde, så der kan være flere værelser i såvel college som i hotellet. Som en konsekvens af de ændrede aftaler har AaB ultimo 2006 opgjort en regnskabsmæssig avance på kr. 20,5 mio. på salget af etape 1. Det skal i den forbindelse præciseres, at skattevæsenet på linie med AaB s oprindelige holdning har opfattet handlen som endelig allerede i AaB har besluttet og er i gang med at videresælge etape 2. AaB forventer at realisere en regnskabsmæssig avance ved salget i Etape 2 er optaget i balancen pr. 31. december 2006 under aktiver til videresalg. Særlige forhold og usikkerhed omkring indregning og måling Retssager: Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen er afsluttet ved forlig i begyndelsen af Det indgåede forlig medfører, at AaB får et beløb svarende til det optagne tilgodehavende i de seneste årsrapporter. Forsikringssummen på ca. kr. 10 mio. er ultimo 2006 indregnet under andre tilgodehavender, og modtaget i februar Selskabet er i øvrigt ikke involveret i retssager. Værdiansættelse af udskudt skatteaktiv: Selskabets værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv baseres på udmeldte resultatforventninger herunder indtægter fra forventede spillersalg og andre indtægter, der med stor sandsynlighed vil blive realiseret. Pr. 31. december 2006 er det udskudte skatteaktiv indregnet med kr. 6,9 mio. Værdiansættelsen er baseret på udmeldte resultatforventninger til 2007 herunder forventet fortjeneste ved salg af ejendommen Hadsundvej etape 2, Aalborg. Det indregnede skatteaktiv kr. 6,9 mio. udgør kun en mindre andel af koncernens samlede udskudte skatteaktiv, som er opgjort til kr. 15,6 mio. ultimo Værditest: I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditest af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af de handlingsplaner og strateginotater, som bestyrelsen har gennemgået og godkendt i 14

15 Ledelsesberetning efteråret Herudover er anvendt budgetter for 2007 og prognoser for 2008 til Efter overgang til IFRS i 2005 indregnes moderselskabets aktier i datterselskaberne til kostpris imod tidligere til den regnskabsmæssige indre værdi. I koncernregnskabet sker indregningen fortsat til den regnskabsmæssige indre værdi i de enkelte selskaber. Dette betyder, at årets resultat og egenkapitalen ikke er identisk i de to regnskaber. Forskellen i de regnskabsmæssige værdier i balancen dækker over, at der i en periode har været underskud i datterselskaberne. Som konsekvens heraf er kostprisen/anskaffelsesprisen større end den regnskabsmæssige indre værdi. De foretagne tests har påvist, at moderselskabet måtte nedskrive aktierne i flere af datterselskaberne. Aktierne i AaB Fodbold er nedskrevet med kr. kr. 19,4 mio., i AaB Håndbold med kr. 5,1 mio., i AaB Basket med kr. 0,5 mio. og i AaB College med kr. 0,5 mio. Den samlede nedskrivning på datterselskabsaktierne udgør således kr. 25,5 mio. I et enkelt datterselskab AaB Konference har testen godtgjort en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger på kr. 3,3 mio. Nedskrivningerne påvirker samlet resultatet i moderselskabet negativt med kr. 22,2 mio. før skat. Risikofaktorer: Konjunkturer: AaB er afhængig af indtægter genereret via antallet af tilskuere samt antallet af samarbejdspartnere. Disse parametre vurderes til i nogen grad at være afhængige af den generelle økonomiske situation inden for såvel privat som virksomhedsområdet. Såfremt den økonomiske situation, specielt i koncernens nærområde forværres, kan det få en negativ indflydelse på koncernens indtjening. Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen: Hovedparten af koncernens aktiviteter konkurrerer med andre underholdningstilbud især i det nordjyske område herunder biografer, koncerter, feriecentre og andre sportsarrangementer. Ekstern regulering: Koncernen er underlagt en række regler og bestemmelser herunder kommunale og idrætsorganisatoriske bestemmelser. Koncernen er afhængig af de betingelser, som kommunen stiller for benyttelse af kommunens faciliteter til afvikling af kampe, træning og andre arrangementer. Ledelsen er løbende i dialog med Aalborg Kommune med henblik at indrette betingelser og drift til glæde for begge parter. Idrætsorganisatorisk er koncernen afhængig af regler inden for transferområdet i fodbold samt rammerne og betingelserne for de europæiske turneringer. Ledelsen deltager aktivt i de idrætspolitiske organer, hvori koncernen sportsligt er repræsenteret. Sportslige: Koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. Ikke alene vil en topplacering i ligaerne give direkte ekstra indtægter i form af øgede tv-indtægter, bonus fra sponsorer og flere tilskuerindtægter, men vil også smitte af på de fremtidige indtægter, idet stabile topplaceringer vil gøre AaB til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Manglende topplaceringer vil også udelukke muligheden for at deltage i de europæiske turneringer, med hvad det indebærer af mistede indtægter på førnævnte områder. Kontrakter: AaB har aftaler med ca. 400 samarbejdspartnere primært sikret via kontrakter på 1 til 2 år. AaB har de seneste år i højere grad fået aftaler som har en løbetid på 4 til 5 år. Muligheden for forlængelse af kontrakter ved udløb eller erstatte disse med nye samarbejdspartnere vil afhænge af de ydelser og betingelser, som AaB kan tilbyde sammenholdt med samarbejdsparternes alternative muligheder. De sportslige aktiviteter i AaB er i høj grad baseret på kontrakter med trænere og spillere, som følger reglerne i de respektive idrætsretlige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten, adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. AaB er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme inden for de idrætsorganer, hvori AaB er repræsenteret. 15

16 Ledelsesberetning Transfersystemet inden for fodbold indeholder en række specifikke betingelser omkring fodboldspilleres overgang fra en klub til en anden. Det er AaB s opfattelse, at det er muligt kommercielt at agere inden for nyeste regler i dette regi. Der er ingen garanti for, at reglerne eller rammerne ikke senere ændres til ugunst for AaB. Finansielle og kreditrisici: Koncernen har lån for ca. kr. 12. mio. med en løbetid på 3 6 år. Etape 2 af KMD-bygningerne på Hadsundvej som blev erhvervet ultimo 2005 overtages af AaB den 1. august AaB har igangsat et samtidig salg af disse bygningerne og forventer i den forbindelse at realisere en avance i Såfremt bygningerne mod forventning ikke sælges senest på overtagelsesdagen har AaB en renterisiko på købsprisen. AaB vurderer løbende sine tilgodehavender og foretager nedskrivning herpå i nødvendigt omfang. Viden ressourcer og incitamentsprogrammer Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for Koncernen, idet de besidder de nødvendige kompetencer til at udnytte potentialet optimalt. Det tilstræbes gennem kontinuerlige markedsmæssigt konforme ansættelsesvilkår og optimale betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i AaB-koncernen. Der er blandt andet indført forlængede opsigelsesvarsler for ledende medarbejdere. Manglende fastholdelse af nøglepersoner kan få betydelig indflydelse på den økonomiske udvikling i AaB. AaB besidder specifikke kompetencer inden for det sportslige område samt inden for afvikling af store arrangementer. På det sportslige område besiddes stor viden omkring udvikling af talenter til elitespillere til gunst for ligaholdene samt generering af transferindtægter. På ligaholdene besidder spillerne højt udviklede kompetencer inden for deres respektive sportsgrene. AaB besidder stor viden omkring afvikling af kampe og andre arrangementer med mange tilskuere, tv-dækning, sikkerhedsmæssige risici og generelt stor opmærksomhed. AaB A/S har i 2006 etableret et incitamentsprogram for selskabets ledelse. Incitamentsprogrammet vil fremover løbende blive anvendt som en del af aflønningen af selskabets nøglepersoner. Indtil videre omfatter incitamentsprogrammet selskabets nuværende ledelse, bestående af direktionen i moderselskabet samt direktionen i de enkelte 100% ejede driftsselskaber i alt 7 personer. Incitamentsprogrammet er baseret på optioner og giver den enkelte deltager ret til at tegne op til stk. aktier i Aalborg Boldspilklub A/S til en kurs, der fastsættes med udgangspunkt i tegningskursen ved den gennemførte emission medio Den administrerende direktør kan som den eneste tegne op til stk. aktier. Optionerne kan tidligst udnyttes i det åbne vindue efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 og skal senest være udnyttet i det åbne vindue efter offentliggørelse af kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal Tegningskursen er fastsat til kr. 32 pr. aktie med tillæg af 5% p.a. frem til tidspunktet for udnyttelse af optionerne. Aktier erhvervet i forbindelse med udnyttelse af optioner er bundet i yderligere 4 år, således at incitamentsprogrammet har en samlet løbetid på minimum 5 år og maksimum 7 år. Aalborg Boldspilklub A/S afdækker incitamentsprogrammet via Selskabets beholdning af egne aktier. Miljøforhold AaB A/S har ingen specielle miljømæssige forhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter AaB A/S har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forventninger til 2007 I 2007 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. Den væsentligste betingelse til opnåelsen af dette overskud er, at der som forventet realiseres en gevinst på salget af bygningerne i etape 2 på Hadsundvej, der fra 1. august 2007 huser AaB College. 16

17 Ledelsesberetning I de enkelte driftsenheder forventes en mindre forbedring af driften i 2007 i forhold til 2006, dog ikke for så vidt angår AaB College som fortsat er i en investerings- og indkøringsfase. Den hidtidige ejer af Sport Nord A/S Lars Bo Christensen fortsætter som ejer af de resterende 50% af aktierne og fortsætter endvidere som administrerende direktør i selskabet. Den nye Gigantium Isarena og det samlede anlæg ved Gigantium er en af de afgørende årsager til, at der forventes en forbedret drift i 2007, idet dette foruden positiv indflydelse på AaB Ishockey også forventes at få positiv driftsvirkning på aktiviteterne i AaB Konference. Sport Nord A/S budgetterer med en omsætning i 2007 på over 70 mio. kr. Aktiviteten forventes at påvirke AaB s 2007 regnskab med et mindre positivt resultat, da dette første år samtidig bruges til indkøring og samkøring af de forskellige forretningsenheder. Den beherskede positive forventning til udvikling af driften i 2007 skyldes bl.a., at ledelsen har besluttet at hæve lønbudgetterne i samtlige sportsenheder. Denne beslutning er taget for at optimere muligheden for at indfri de sportslige målsætninger og dermed sikre større indtægter på lidt længere sigt. Koncernen har en risiko såfremt de sportslige resultater svigter, idet dette normalt påvirker indtægterne negativt. Modsat er der også mulighed for at forbedre resultatet, såfremt de sportslige resultater bliver gode. Risici og muligheder afhænger meget af sportsgren og varighed, men ledelsen vurderer, at det økonomiske resultat kan svinge i niveauet kr. 10 til kr. +10 mio. i de mest sandsynlige udfald. Hændelser efter regnskabsårets udløb Den 9. marts 2007 afsluttede AaB en tilfredsstillende due diligence og indgik endelig aftale om køb af 50% af aktierne i selskabet Sport Nord A/S med virkning fra 1. januar Sport Nord A/S driver fem Sportmasterbutikker i Nordjylland, hvoraf to er placeret i Aalborg, en i Brønderslev, en i Frederikshavn og en i Skagen. Endvidere drives en såkaldt outlet butik og en Deres butik i Frederikshavn i aftalen. Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen er afsluttet ved forlig i begyndelsen af Der henvises i øvrigt til afsnittet restsager. Den nye Gigantium Isarena Danmarks største med plads til tilskuere blev indviet ultimo februar Der henvises til afsnittet AaB Ishockey. Corporate Governance Bestyrelsen for AaB A/S er bevidst om udviklingen inden for Corporate Governance eller God Selskabsledelse. Bestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at efterleve de gældende anbefalinger med henblik på at sikre størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om udviklingen i AaB koncernens selskaber samt give selskabets nuværende og kommende aktionærer det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med investering i AaB aktien. Alle aktionærer, der har udtrykt ønske om indbydelse til generalforsamling, modtager denne indbydelse sammen med årsrapporten senest 8 dage før generalforsamlingen, og generalforsamlingsdatoen er på forhånd offentliggjort via finanskalenderen. AaB s nuværende forretninger AaB Sport & Fashion og AaB Profil er som et led i aftalen overdraget til Sport Nord A/S med virkning fra den 1. februar AaB s medejerskab af Sport Nord A/S er begrundet i dels ønsket om at placere kapital ud fra et attraktivt forrentningskrav samt udvide selskabets forretningsgrundlag. AaB ønsker endvidere at gøre koncernens produkter og services endnu mere synlige og bedre forankret i hele Nordjylland, hvilket de nævnte forretninger skal danne base for. Aktionærerne tilbydes at afgive fuldmagt til andre end bestyrelsen. AaB ønsker størst mulig åbenhed om koncernens forhold i den udstrækning det kan sikres, at kursfølsomme informationer kommer til alles kendskab samtidig. AaB har kun en aktieklasse, alle aktier har samme rettighed og vedtægterne indeholder ikke nogen form for stemmebegrænsning. 17

18 Ledelsesberetning Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2006 Nr. 2006/22 - Indberetning om ledende medarbejderes transaktioner og salg af aktier Nr. 2006/21 - Indberetning om ledende medarbejderes transaktioner og salg af aktier Nr. 2006/20 - Delårsrapport 3. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr. 2006/19 - Indberetning om ledende medarbejderes transaktioner og salg af aktier Nr. 2006/18 - Delårsrapport 1. halvår 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr. 2006/17 - Ny administrerende direktør for AaB-koncernen Nr. 2006/16 - Køb af egne aktier Nr. 2006/15 - Rettelse til opgørelse af insideres aktiebesiddelser Nr. 2006/14 - Aalborg Boldspilklub A/S opgørelse af insideres aktiebesiddelser Nr. 2006/13 - Aalborg Boldspilklub A/S etablerer incitamentsprogram for ledelsen Nr. 2006/11 - Bestyrelsens konstituering Nr. 2006/10 - Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 28. april Nr. 2006/09 - Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr. 2006/08 - Årsregnskabsmeddelelse 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr. 2006/07 - Allan K. Jepsen overgår pr. dags dato til norsk klub Nr. 2006/06 - Finanskalender 2006 Nr. 2006/05 - Henvendelse fra Finanstilsynet vedrørende den regnskabsmæssige behandling af avancen Nr. 2006/04 - Martin Ericsson består lægetjek Nr. 2006/03 - AaB sælger Martin Ericsson og forventer overskud i 2006 Nr. 2006/02 - Forløb af ekstraordinær generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt 20. januar 2006 Nr. 2006/01 - Finanskalender 2006 Nr. 2006/12 - Aalborg Boldspilklub A/S - forløb af fortegningsemission 18

19 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for 2006 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Grundlag for udarbejdelse Årsrapporten præsenteres i DKK afrundet til nærmeste DKK. Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip. Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Aalborg Boldspilklub A/S samt dattervirksomheder, hvori Aalborg Boldspilklub A/S har bestemmende indflydelse på virksomhedens finansielle og driftsmæssige politikker for at opnå afkast eller andre fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kontrollere den pågældende virksomhed. Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 20% af stemmerettighederne men mindre end 50%. Ved vurdering af om Aalborg Boldspilklub A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancedagen kan udnyttes. 19

20 Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede virksomheder elimineres i forhold til koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke er sket værdiforringelse. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres dog særskilt, jf. nedenfor. Ved køb af nye virksomheder, hvor moderselskabet opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor Aalborg Boldspilklub A/S faktisk opnår kontrol over den overtagne virksomhed. For virksomhedssammenslutninger foretaget den 1. januar 2004 eller senere indregnes positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første værdiforringelsestest udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelsestest. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. For virksomhedssammenslutninger foretaget før den 1. januar 2004 er den regnskabsmæssige klassifikation af virksomhedssammenslutningen fastholdt efter den hidtidige regnskabspraksis. Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger før 1. januar 2004 er ikke omarbejdet i forbindelse med åbningsbalance pr. 1. januar Goodwill indregnes på grundlag af den kostpris, der var indregnet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis (årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger) med fradrag af af- og nedskrivninger frem til 31. december Goodwill afskrives ikke efter 1. januar Goodwill, der er indregnet i åbningsbalancen, er testet for værdiforringelse pr. 1. januar Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte vederlag med tillæg af omkostninger, der direkte kan henføres til overtagelsen. Såfremt dele af vederlaget er betinget af fremtidige begivenheder, indregnes disse dele af vederlaget i kostprisen, i det omfang begivenhederne er sandsynlige, og vederlaget kan opgøres pålideligt. 20

21 Anvendt regnskabspraksis Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om målingen af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, sker første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte dagsværdier. Såfremt det efter følgende viser sig, at identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser havde en anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet end først antaget, reguleres goodwill indtil 12 måneder efter overtagelsen. Effekten af reguleringerne indregnes i primoegenkapitalen, og sammenligningstal tilpasses. Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag, med mindre der er tale om væsentlige fejl. Dog medfører efterfølgende realisation af den overgang virksomheds udskudte skatteaktiver, som ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet, indregning af skattefordelen i resultatopgørelsen og samtidig nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af goodwill til det beløb, der ville have været indregnet, såfremt det udskudte skatteaktiv havde været indregnet som et identificerbart aktiv på overtagelsestidspunktet. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansiel post. Tilgodehavender og gæld omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for balancepostens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvikling. I det omfang goodwill fra virksomhedsovertagelser foretaget før 1. januar 2004 er straksafskrevet direkte over egenkapitalen, udgør den regnskabsmæssige værdi 0 DKK på salgstidspunktet. 21

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2007/4 Aalborg, den 28. marts 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato, onsdag 28. marts 2007, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2008/22 3 Resumé for 3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/18 Aalborg den 21. august 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: - Indtægter udgør kr. 29,8 mio. mod kr. 26,4 mio. i

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/13 Aalborg den 22. november 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2005: - Resultatet før skat (EBT) for 3. kvartal 2005 blev

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14-30.09.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.16 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 31. marts 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/02 Børsmeddelelse nr. 2009/02 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/02 3 Resumé for 1. kvartal

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere