HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 15. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Lars Apostoli. Påstande Appellanten, East Scandic A/S, har gentaget sin påstand om frifindelse og har yderligere nedlagt påstand om, at indstævnte, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), skal anerkende, at BMW s EF-design RCD , RCD og RCD er ugyldige. Indstævnte, BMW, har over for East Scandics ugyldighedspåstand nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. I øvrigt har BMW principalt påstået stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom. Subsidiært har BMW påstået stadfæstelse med den ændring af domskonklusionens punkt 3, at der nedlægges forbud mod den erhvervsmæssige brug af BMW s varemærker, der fremgår af bilag 1-10 (print fra East Scandics hjemmeside). Mere subsidiært har BMW nedlagt anerkendelsespåstande vedrørende East Scandics brug af BMW s varemærker.

2 - 2 - Anbringender East Scandic har navnlig anført, at Højesteret ikke er afskåret fra at tage stilling til East Scandics påstand om ugyldighed for så vidt angår BMW s registrerede design nr , nr og nr EU-myndigheden, Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (OHIM), har ikke truffet endelig afgørelse om ugyldighedsspørgsmålet, og nærværende sag vedrører ikke fuldt ud samme spørgsmål som OHIM s ugyldighedssager. Hvis det antages, at OHIM har taget stilling til ugyldighedsspørgsmålene, er dette alligevel ikke til hinder for, at Højesteret efterfølgende kan tage stilling til ugyldighedspåstanden, eftersom andre forhold gør sig gældende under retssagen. Der må i den forbindelse også lægges vægt på, at OHIM som registreringsmyndighed vil være tilbageholdende med at erklære designregistreringer ugyldige. Af disse grunde skal ugyldighedspåstanden tages under realitetspåkendelse og ikke afvises. De registrerede design nr , nr og nr skal erklæres ugyldige som følge af, at de ikke har fornøden individuel karakter, jf. designforordningens artikel 6. Dette er dokumenteret ved de af East Scandic fremlagte modhold, der består af eksempler på ældre fælgdesign. Disse modhold viser, at BMW s registrerede design ikke afveg væsentligt fra design, som allerede var kendte på registreringstidspunktet, men tværtimod efterlod det samme helhedsindtryk også for den informerede bruger. Hvis det lægges til grund, at BMW s registrerede fælgdesign opfylder betingelsen om individuel karakter, kan de alligevel ikke gøres gældende. Det følger af overgangsreglen i designforordningens artikel 110. Reglen i artikel 110 finder anvendelse på fælge, fordi de udgør en del af et sammensat produkt (en bil) og fremstilles og bruges med det formål at give mulighed for at reparere det sammensatte produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende. Fælgene på en bil skal passe til den specifikke bilmodel og dækket, og udformningen af fælge skal derfor opfylde en lang række tekniske krav. I hvert fald gælder dette for BMW s fælge, eftersom næsten alle bilmodeller, som sælges af BMW, leveres fra fabrikken med aluminiumsfælge. Det betyder, at fælgene ikke er tilbehør, men derimod skal bedømmes som reservedele. Af den grund er BMW s fælge ikke omfattet af beskyttelsen som EF-design. Det var også konklusionen i en dom, der blev afsagt af en appeldomstol i Napoli den 25. september 2013 (civilsag nr. 3300/2011 R.G.A.C. Generalregister for tvistemålssager). Resultatet

3 - 3 - støttes yderligere af forbrugerhensyn og hensynet til principper om fremme af konkurrence, som skal tilgodeses ved fortolkningen af overgangsreglen i designforordningens artikel 110. Hvis det lægges til grund, at BMW s EF-design er gyldige, og at de ikke er omfattet af overgangsreglen i designforordningens artikel 110, skal East Scandics frifindelsespåstand dog alligevel tages til følge. Ligheden mellem de omstridte fælge, som East Scandic har markedsført og solgt, og BMW s fælge er ikke så stor, at East Scandic har krænket BMW s designrettigheder. Målene på East Scandics fælge adskiller sig fra målene på BMW s fælge, og selv små forskelle er afgørende, når der er tale om fælge, fordi de begrænsninger, der følger af fælgenes funktion, er store, og friheden til designudvikling af samme grund er tilsvarende lille. Endvidere medfører det omfattende antal fælgdesign, der findes på markedet, at designere ved udformning af nye design er begrænsede i deres muligheder. Markedet for produktion og salg af aluminiumsfælge er særegent, da det er præget af trends og mode, og da der gennem årene er udviklet tusindvis af fælge. Beskyttelsesomfanget for fælgdesign er af disse grunde meget snævert, således at der alene ydes beskyttelse mod slaviske kopier. De omstridte fælge krænker heller ikke BMW s rettigheder efter markedsføringsloven. Markedsføringsloven indebærer ikke et forbud mod at efterligne andre. Der må ligeledes lægges vægt på, at fælgdesign i høj grad er fastlagt ud fra funktionalitet. Der ydes alene markedsføringsretlig beskyttelse mod slaviske kopier, og det er de omtvistede fælge, som East Scandic har solgt, ikke. East Scandic har aldrig anvendt BMW s logoer og varemærker som kendetegn. Allerede af den grund kan East Scandic ikke dømmes for en varemærkekrænkelse. Selv hvis det måtte antages, at en varemærkekrænkelse på et tidspunkt har fundet sted, skal East Scandic alligevel frifindes, eftersom brugen af BMW s kendetegn i hvert fald ophørte straks efter, at BMW havde påtalt East Scandics brug i maj En påstand om forbud mod brugen af BMW s varemærker har derfor ikke fornøden aktualitet. Hvad angår fælgen, der i dommen er omtalt som produkt D, har BMW under alle omstændigheder fortabt adgangen til at gøre sine rettigheder gældende som følge af passivitet. East Scandic bragte den pågældende fælg på markedet allerede omkring årsskiftet 2001/2002, dvs.

4 - 4 - mere end 5 år før BMW første gang påtalte East Scandics markedsføring og salg af denne fælg. Under alle omstændigheder er BMW s erstatningskrav for stort. Grundlaget for og opgørelsen af BMW s vederlags- og erstatningskrav er ikke korrekt, idet opgørelsen er sket på grundlag af vidneudsagn fra BMW s medarbejder Jochen Volkmer. Disse vidneudsagn er ikke retvisende. Der er ikke grundlag for BMW s krav om erstatning som følge af markedsforstyrrelse, da det er ukorrekt, at BMW s fælgdesign alene sælges til BMW M-modellerne. Det er ikke rigtigt, at BMW værner om den påståede eksklusivitet af M-brandet, eftersom BMW i vid udstrækning sælger karosseridele og kits, der oprindeligt er frembragt til brug for BMW M-modeller, med henblik på montering på andre BMW-modeller og endog på biler hidrørende fra andre producenter. BMW s økonomiske krav kan heller ikke opgøres som et afsætningstab på 50 % af BMW s dækningsbidrag pr. fælg ganget med antallet af fælge, som er solgt af East Scandic. Kun 36 af de ca. 700 fælge, som East Scandic har solgt, har en indpresningsdybde, der tillader, at East Scandic kunne have solgt disse fælge til BMW-biler. BMW og East Scandic henvender sig endvidere til vidt forskellige markeder og aftagere. East Scandic sælger ikke længere fælge og dæk som påstået af BMW, eftersom disse aktiviteter er overgået til East Scandics datterselskab Wheels2Go. East Scandic hæfter ikke for Wheels2Go s handlinger. I øvrigt har hverken Casper Huusmann personligt, East Scandic eller Wheels2Go solgt de i sagen omhandlede fælgmodeller siden sagens anlæg. BMW har navnlig anført, at Højesteret er afskåret fra at tage stilling til East Scandics påstand om manglende gyldighed for så vidt angår BMW s registrerede design, og at East Scandics ugyldighedspåstand derfor skal afvises. OHIM har allerede truffet endelige afgørelser om gyldigheden af BMW s registrerede design. Ugyldighedsindsigelserne i OHIM s sager er de samme som i den foreliggende sag. Modholdene og parterne er også de samme. East Scandic undlod at appellere OHIM s afgørelser, og der er ikke længere mulighed for at indbringe OHIM s afgørelser for højere instans. Der er herefter ikke adgang til domstolsprøvelse af de

5 - 5 - spørgsmål om gyldigheden af de pågældende design, som OHIM har taget endeligt stilling til, jf. designforordningens artikel 86 (5). Det var i øvrigt med rette, at OHIM undlod at tage East Scandics ugyldighedsindsigelser til følge, fordi ingen af de påberåbte modhold udgør bevis for, at BMW s registrerede EF-design var uden individuel karakter. Der er således ganske betydelige afvigelser mellem disse modhold og BMW s design. For en informeret bruger er helhedsindtrykket derfor ikke det samme. East Scandics indsigelse om, at overgangsreglen i designforordningens artikel 110 skulle være til hinder for beskyttelse af fælgdesign, er ny, og den er ikke holdbar. Reglen om begrænsning af designbeskyttelsen ifølge artikel 110 skal fortolkes snævert og i overensstemmelse med forordningens betragtning nr. 13. Det betyder, at fælge ikke udgør en must match del af et sammensat produkt, og de er ikke fremstillet eller brugt til reparationsformål med henblik på at genskabe det oprindelige udseende af bilen. Tværtimod er udgangspunktet for anvendelse af fælge i hvert fald fælge som de i sagen omhandlede at opgradere eller udsmykke bilen. Som det fremgår af de fremlagte eksempler, kan samme fælgdesign bruges til forskellige bilmodeller, og omvendt kan forskellige fælgdesign bruges til samme bilmodel. Det beror på forbrugerens frie valg, hvilket design han eller hun ønsker. Forbrugeren har også mulighed for at vælge et andet design end BMW s, hvis den pågældende ønsker det. Det er således ikke kun BMW s egne design, der kan bruges til BMW s biler. Der er altså intet til hinder for, at East Scandic eller andre virksomheder sælger fælge, som passer til BMW s biler, men der må blot ikke være tale om fælge, som er kopier af BMW s design. Der foreligger en omfattende udenlandsk domspraksis, som bekræfter, at artikel 110 ikke finder anvendelse på fælgdesign, og det er ligeledes den almindelige opfattelse i litteraturen. Den af East Scandic påberåbte dom fra appeldomstolen i Napoli er en enlig svale, idet det er den eneste, der støtter det modsatte synspunkt, som East Scandic gør gældende. East Scandics markedsføring og salg af fælge udgør krænkelser af BMW s rettigheder i henhold til designforordningen og markedsføringsloven. East Scandics fælge giver ikke den informerede bruger et andet helhedsindtryk end BMW s registrerede design, men fremtræder tværtimod som slaviske kopier eller i hvert fald nærgående efterligninger.

6 - 6 - BMW s fælgstylinger nyder beskyttelse i henhold til markedsføringsloven både på grund af fælgenes særprægede formgivning og på grund af BMW s omfattende markedsføring af fælgene på det danske marked og fælgenes indarbejdelse. Fælgstyling 67 har været markedsført på det danske marked siden begyndelsen af Ved markedsføring og salg af de krænkende fælge snylter East Scandic såvel på de resurser, som BMW har investeret i udviklingen af originale design, som på den betydelige goodwill, der generelt er knyttet til BMW og BMW s produkter. BMW har ikke ved passivitet fortabt retten til at påtale krænkelserne. Der foreligger ikke fyldestgørende bevis for, at East Scandic har solgt den fælg, der i sagen er omtalt som produkt D, siden årsskiftet 2001/2002, og BMW påtalte East Scandics krænkelser, umiddelbart efter at man blev bekendt med dem. Det forhold, at East Scandic har anvendt BMW s varemærker, udgør en skærpende omstændighed, der støtter, at der er tale om en grov krænkelse af BMW s rettigheder, og East Scandics indsigelse om manglende aktualitet for så vidt angår varemærkekrænkelserne er ikke holdbar. East Scandic har således hverken erkendt krænkelserne eller afgivet en klar og forpligtende tilkendegivelse om, at East Scandic er ophørt med og ikke vil genoptage den krænkende brug af samtlige de af sagen omfattede varemærker. Under alle omstændigheder er der grundlag for BMW s mere subsidiære eller mest subsidiære påstand om, at East Scandic skal anerkende at have krænket BMW s varemærker. East Scandics brug af de pågældende mærker skader BMW s varemærker og udgør en utilbørlig udnyttelse af mærkernes særpræg og renommé. Det hænger sammen med, at East Scandic har brugt dem til beskrivelse af sine egne produkter og dermed har fået disse produkter til at fremstå, som om de svarede til BMW s egne. Der er også eksempler på, at BMW s logo har været påført East Scandics egne produkter. Da East Scandics fælge udgør krænkelser af BMW s designrettigheder og/eller rettigheder i henhold til markedsføringsloven, skal disse fælge destrueres. East Scandic skal endvidere pålægges at give BMW oplysninger om producenter og distributører med henblik på, at BMW kan bringe den ulovlige produktion af kopier og det erhvervsmæssige salg af de ulovlige kopier til ophør, jf. retsplejelovens 306.

7 - 7 - Revisorerklæringerne, som East Scandic har fremlagt til belysning af sin omsætning af de omtvistede fælge, er mangelfulde. BMW s vederlags- og erstatningskrav kan derfor ikke opgøres på grundlag af revisorerklæringerne alene. Der må tages udgangspunkt i BMW s reviderede opgørelser og beregninger ved erstatningsopgørelsen. I tabsopgørelsen bør der også tages hensyn til det salg, som har fundet sted via selskabet Wheels2Go ApS, som har overtaget og videreført forretningen fra East Scandic. East Scandics overdragelse af sine driftsaktiviteter til Wheels2Go har udelukkende fundet sted som følge af den foreliggende sag. Der er ikke tale om en reel driftsmæssig adskillelse. De krænkende fælge har været solgt og markedsført fra East Scandics hjemmeside. Wheels2Go er East Scandics helejede datterselskab, og selskaberne har samme adresse. Casper Huusmann er den reelle eneejer af og direktør for begge selskaber. BMW har krav på vederlag for den uberettigede brug af designrettighederne samt krav på erstatning for yderligere tab, jf. designlovens 37 og varemærkelovens 43. Beløbet på kr. er udtryk for en beløbsbegrænsning ud fra et forsigtighedshensyn, da opgørelsen er forbundet med usikkerhed. Uanset om man foretager en opgørelse på grundlag af en vederlagsbetragtning, jf. designlovens 37, stk. 1, nr. 1, og varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, eller på grundlag af en ren tabsbetragtning, jf. designlovens 37, stk. 1, nr. 2, varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens 20, stk. 2, bliver resultatet således et betydeligt større beløb end kr. Derfor er der i hvert fald ikke grundlag for at nedsætte beløbet yderligere. En nøjagtig opgørelse af vederlaget eller erstatningen er ikke mulig bl.a. som følge af utilstrækkelige oplysninger fra East Scandic om salget af kopier. Hertil kommer, at der er usikkerhed forbundet med fastsættelsen af et vederlag i form af licensafgift, eftersom BMW ikke indgår sådanne licensaftaler om sine design. Et skøn er derfor under alle omstændigheder nødvendigt. I en tabsopgørelse skal der ikke alene tages hensyn til afsætningstab som følge af East Scandics salg af kopier, men også tab som følge af markedsforstyrrelse, fordi salget af kopier skader den goodwill og eksklusivitet, der er knyttet til BMW s varemærke og fælgdesign.

8 - 8 - Ifølge BMW s beregning, som er baseret på de foreliggende oplysninger om solgte fælge og BMW s dækningsbidrag ved salg af fælge, ville afsætningstabet have været ca. 1½ mio. kr. ved en substitutionsgrad på 100%. BMW er enig i, at en substitutionsgrad på 100% ikke er realistisk, men selv ved anvendelse af en faktor på 25% bliver tabet kr. og dermed betydeligt større end kravet på kr. En beregning baseret på East Scandics omsætning fører til det resultat, at kr. udgør mindre end 10%. Kravet på kr. var baseret på en antagelse om, at East Scandics salg af kopier var betydeligt mindre end det, som er kommet frem senere under sagen. Supplerende sagsfremstilling De eksempler på anvendelse af BMW s varemærker, der er beskrevet på side 2 i Sø- og Handelsrettens dom, er de i BMW s subsidiære påstand omtalte bilag Under anken har spørgsmålet om gyldigheden af BMW s registrerede design været forelagt OHIM til afgørelse. Ved ansøgninger af 24. maj 2011 anmodede East Scandic således OHIM om at erklære BMW s EF-design RCD , RCD og RCD ugyldige. Ved afgørelse af 5. april 2012 afslog OHIM East Scandics anmodning om at erklære BMW s design RCD ugyldigt. I afgørelsen er anført følgende begrundelse vedrørende kravene om nyhed og individuel karakter (uautoriseret oversættelse til dansk): B.2 Nyhed (11) I henhold til artikel 5 i forordningen om EF-design anses det Omstridte Design ikke for nyt, hvis der tidligere er blevet offentliggjort et identisk design. (12) Det Tidligere Design og det Omstridte Design vedrører i samme omfang hjul til motorkøretøjer, særligt egefælge. De to design har følgende kendetegn til fælles: - Begge design har hver 10 dobbelteger. - Dobbeltegerne har et bueformet forløb, der skråner ned til hhv. fælgens midte og til fælgens kant. (13) De to design udviser mindst følgende forskelle:

9 I det Tidligere Design er dobbeltfælgene i den ene ende fastgjort til indersiden af fælgkanten og i den anden ende fastgjort i en konveks fordybning omkring fælgens midte. Dobbeltegerne i det Omstridte Design løber derimod på den ene side ud over fælgkanten til det yderste punkt på fælgkanten og rækker på den anden side helt ind til det centrale hul i fælgens midte. - I det Omstridte Design har egerne en krum overflade med en smal forhøjning i midten, hvorimod det Tidligere Design udviser en plan overflade. (14) Det Omstridte Design er ikke identisk med det Tidligere Design. Det Tidligere Design er således ikke til hinder for, at det Omstridte Design kan opfylde nyhedskravet. B.3 Individuel karakter (15) Det Omstridte Design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra den pågældende brugers helhedsindtryk af de tidligere design. Ved bedømmelsen af et designs individuelle karakter skal der tages hensyn til arten af det produkt, hvortil designet skal benyttes, eller hvori designet skal indgå, og specielt de særpræg, som den pågældende branche har, og den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet. (16) Den informerede bruger er fortrolig med hjul til motorkøretøjer, særligt egefælge. Han er bekendt med, at egefælge af tekniske grunde omfatter et stort antal eger og i midten skal have et stort antal åbninger til fastgørelse af fælgene på motorkøretøjets hjulaksel. Endvidere er den informerede bruger bekendt med, at der findes mange varianter af sådanne egefælge på markedet. Designerens designfrihed er dermed begrænset på to måder nemlig på den ene side som følge af de tekniske krav og på den anden side som følge af den store designtæthed. Der skal ved bedømmelsen af det Omstridte Designs individuelle karakter tages højde for begrænsningen af designfriheden på en sådan måde, at også mindre forskelle kan begrunde det Omstridte Designs individuelle karakter. (17) Det Omstridte Design er kendetegnet ved de smalle eger, der strækker sig fra fælgens midte ud til den ydre fælgkant, og i forhold til det Tidligere Design, som har kortere og fladere eger, formidler det Omstridte Design mere et indtryk af at være et dynamisk egehjul. Det helhedsindtryk, som det Omstridte Design fremkalder hos en informeret bruger, adskiller sig dermed fra det helhedsindtryk, som det Tidligere Design fremkalder hos denne bruger. C. Konklusion (18) Begæringen om at erklære de Omstridte Design for ugyldigt afvises som værende ubegrundet. OHIM s afgørelse af 5. april 2012 indeholder følgende klagevejledning:

10 Der kan indgives klage vedrørende den foreliggende afgørelse. Klagen skal indgives skriftligt til harmoniseringskontoret inden for to måneder efter tilstillelse af afgørelsen. Klagen anses først for indgivet, når klagegebyret er betalt. Inden for fire måneder efter tilstillelse af afgørelsen skal klagen begrundes skriftligt. Ved afgørelser af 11. april 2012 afslog OHIM at erklære BMW s design nr og nr ugyldige. Disse afgørelser er ligeledes begrundet med, at East Scandic ikke har dokumenteret rigtigheden af sine indsigelser om manglende opfyldelse af henholdsvis nyhedskravet, jf. designforordningens artikel 5, og kravet om individuel karakter, jf. artikel 6. East Scandic har ikke påklaget OHIM s afgørelser af 5. og 11. april De modhold, East Scandic havde påberåbt sig som grundlag for ugyldighedsindsigelserne over for OHIM, er de samme, som East Scandic har fremlagt for Højesteret til støtte for sit anbringende om, at BMW s registrerede fælgdesign er ugyldige på grund af mangel på individuel karakter, jf. artikel 6. I East Scandics revisors brev af 1. februar 2009 vedrørende salg af de som produkt A, produkt B, produkt C og produkt D omtalte fælge, hedder det bl.a.: Vedr. BMW. I henhold til aftale har jeg gennemgået opgørelser vedr. salg, vareforbrug og dækningsbidrag vedr. de nedenfor nævnte fælge. Jeg kan bekræfte at de omhandlede stykantal og salgspriser er i overensstemmelse med selskabets bogholderi. Da der indkøbes fælge fra leverandører flere steder i verden kan de anførte beløb vedr. vareforbrug og bruttofortjeneste ikke opgøres nøjagtigt da selskabets edb-system beregner gennemsnitspriser. Beløbene er i overensstemmelse med bogholderiet. Beløbene kan opgøres således: En sammentælling af de ifølge revisorerklæringen solgte fælge fører til, at der i alt er solgt 877 fælge, og at den samlede omsætning var kr. Det fremgår af revisorerklæringen, at der ikke er udført revision. I en erklæring af 12. juni 2014 fra East Scandics revisor er anført bl.a.:

11 I henhold til aftale har jeg gennemgået opgørelser vedr. salg vedr. de nedenfor nævnte fælge. Jeg kan bekræfte at de omhandlede stykantal og salgspriser er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, som jeg ud fra varenumrene har kontrolleret. Beløbene kan opgøres således: 1. I alt 67 fælge til kr ,70. I perioden fra den 1. februar 2009 til dags dato har East Scandic A/S solgt følgende antal af de nedenfor anførte fælge: Fælgen udvist af bilag 1: 8 stk. svarende til en omsætning på kr. 7014,40 Fælgen udvist af bilagene 2,4 og D: 0 stk. svarende til en omsætning på 0 kr. 0,00 Fælgen udvist af bilag 3: 36 stk. svarende til en omsætning på kr ,20 Fælgen udvist af bilag 5: 23 stk. svarende til en omsætning på kr ,10 2. I alt 0 fælge til kr. 0,00. I perioden fra den 6. januar 2010 til dags dato har Wheels2go ApS solgt følgende antal af de nedenfor anførte fælge: Fælgen udvist af bilag 1: 0 stk. Fælgen udvist af bilagene 2,4 og D: 0 stk. Fælgen udvist af bilag 3: 0 stk. Fælgen udvist af bilag 5: 0 stk. Jeg har ikke udført revision eller review af opgørelserne og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. I ledelsesberetningen i East Scandics årsrapport fra 2009 er anført bl.a.: Trods nedgang i omsætningen, grundet finanskrisen, finder bestyrelsen resultatet tilfredsstillende. East Scandic A/S er efter 23 års salg af moderigtige alu.fælge blevet dømt af Sø- og Handelsretten til at skulle betale erstatning til BMW, i det 4 af East Scandic A/S fælge lignende for meget 4 af de 300 fælge som BMW har registeret designet for hos OHMI. Det er bestyrelsens opfattelse at fremtiden for East Scandic A/S er truet, idet der findes 64 bilproducenter, som alle vil/har registreret ca. 300 fælgdesigns hver.

12 Med ca registeret fælgdesigns, mener bestyrelsen at salg af fælge i fremtiden være forbundet med stor fare for søgsmål fra bilproducenternes side. Bestyrelsen har derfor valgt at sælge driften (varelager og debitorer) til datterselskabet Wheels2go ApS. East Scandic A/S udlejer herefter, lokaler, driftsmidler, domænenavnet Wheels.dk, samt telefonnummeret til Wheels2go ApS. Wheels2Go ApS er et datterselskab af East Scandic A/S, som ejer alle anparterne i dette selskab. Casper Huusmann, der er eneejer af East Scandic A/S, er tillige direktør i begge selskaber. Af en udskrift af Wheels2Go ApS hjemmeside (wheels.dk) angiveligt fra perioden omkring 2013 eller 2014 fremgår, at produkt D er markedsført med billede og følgende varebetegnelse: Alufælge BMW 1 (E81-E88). Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Jochen Volkmer og Casper Huusmann. Jochen Volkmer har forklaret bl.a., at han fortsat er ansat i sin stilling hos BMW. Han er ikke direkte involveret i designprocessen, men han bliver adviseret, når en ny bil er klar til lancering. Derudover er han ansvarlig for ansøgningsprocessen relaterende til BMW s design. Når designerne bliver bedt om at designe fælge, har de en bestemt bilmodel i tankerne. Fælgene skal passe til denne bilmodel rent æstetisk, men ikke teknisk. Det er designerens opgave at udvikle fælgene til en specifik model. BMW styling 67 blev designet til den gamle BMW M3. Den blev tillige markedsført af BMW til den gamle BMW M3, idet brochuren, som BMW producerede, fokuserede på BMW M3. BMW har et ekstranet for deres forhandlere, hvor brochurerne kan bestilles og downloades.

13 BMW styling 166 blev designet til BMW M5 og BMW M6. Designerne måtte have begge modeller i tankerne, da styling 166 blev designet. Selvom BMW M6 endnu ikke var blevet lanceret, var designerne bekendt med modellen. Designerne kender til mange kommende bilmodeller. Styling 166 blev tillige markedsført af BMW til BMW M5 og BMW M6. BMW styling 167 blev tillige designet til BMW M5 og BMW M6 og markedsført af BMW til BMW M5 og BMW M6. BMW styling 135 blev designet som en del af en sportspakke til 3-serien. Når man køber en model i 3-serien, kan man vælge at købe en standard model eller en sportsmodel. Styling 135 blev markedsført af BMW som en del af denne sportspakke, men blev senere også markedsført til BMW Z4 og 5-serien. Han ved ikke, om designerne var klar over, at styling 135 også skulle markedsføres til BMW Z4 og 5-serien. BMW kan ikke bestemme, hvad forhandlerne sælger, og hvilke råd de giver kunderne, og de prøver heller ikke på det. Sommetider er det teknisk muligt at anvende en type fælge til en anden BMW-model, end den model, som fælgene er designet til, og hvis kunden har et ønske herom, er det sælgerens beslutning, om han vil sælge fælgene til denne anden bilmodel. De autoriserede sælgere ved, at fælgene er designet til en specifik model. De modtager brochurerne og følger typisk anbefalingerne heri. Der kan dog være en situation, hvor sælgeren vælger at sælge fælge til en anden model, for at opfylde kundens behov. Han vil dog håbe, at sælgeren nægter at sælge fælge til en bilmodel, hvis den rent teknisk ikke passer hertil. Sælgeren kan i onlinekataloget se, hvilke fælge der passer til de forskellige bilmodeller. Han ville personligt foretrække, at fælgene kun anvendes til den bilmodel, som den er designet til. Det ville designeren også ud fra et æstetisk synspunkt. Fælgene anvendes formentlig også til andre biler end BMW. BMW forbyder ikke deres forhandlere at sælge fælgene til andre biler, og nogle få sælgere sælger formentlig også dele til biler, som ikke er BMW. Han er ikke glad for det, men det overrasker ham ikke, at det sker.

14 Nye fælge introduceres i alle lande i EU på samme tidspunkt. Styling 67 blev markedsført første gang i Danmark ultimo 1999 eller primo De ansøger om registrering, ca. 6 måneder før de markedsfører, og der blev ansøgt om tysk registrering i marts Når BMW bliver opmærksom på en mulig krænkelse, undersøger de sagen grundigt. Baseret på deres normale procedure vil han tro, at de blev bekendt med, at East Scandic A/S solgte deres fælge i Danmark ultimo 2006 eller primo Det overrasker ham ikke, at forhandlere er villige til at sælge styling 166 til en anden model i 5-serien end en BMW M5, da den passer rent teknisk. BMW meddeler aldrig licens til deres fælge, men hvis de skulle gøre det, ville royalty herfor være meget høj, og de ville kræve en kvalitetskontrol. Det er dog ren spekulation, da det ikke ville ske. Hvis en ejer af en BMW i 5-serien ønsker at gøre bilen mere sporty og samtidig gerne vil bevare BMW-designet, ville han have købt fælgene hos BMW, hvis der ikke fandtes en kopi. Derved har BMW lidt et økonomisk tab. East Scandics salg af kopifælge til en anden BMW-model end den model, som fælgen oprindeligt var designet til, skader BMW, og BMW lider både et direkte og et indirekte tab herved. BMW lider et direkte tab, da East Scandic sælger, hvad BMW kunne have solgt. BMW lider et indirekte tab, da salget af kopifælgene skader eksklusiviteten. BMW lider også et indirekte tab, hvis uoriginale fælge designet til M5 og M6 sælges til en mindre eksklusiv BMW-model. Det skader eksklusiviteten, men det er trods alt værre, hvis den sælges til en bil af andet mærke end BMW. Det lyder voldsomt at sige, at det krænkende salg også skader BMW s salg af biler, men det har en indirekte betydning, da det skader eksklusiviteten. Før sommeren 2013 var han ikke bekendt med, at East Scandic A/S har overført dele af deres virksomhed til Wheels2Go ApS.

15 Det ville være mere korrekt, hvis der i hans forklaring til brug for Sø- og Handelsretten havde stået, at styling 135 alene designes som en del af M-sportspakken til 3-serien, og tilsvarende for så vidt angår styling 166, styling 167 og styling 67. Han vil vurdere, at en substitution på 50 % er korrekt. Såfremt East Scandics kopier primært er solgt til biler af andet mærke end BMW, er det mindre sandsynligt, at BMW ville have solgt 50 % flere fælge. Casper Huusmann har forklaret bl.a., at han har en handelsuddannelse fra Niels Brock fra Derefter har han taget en HD-uddannelse. Han har stor erfaring med design af fælge, idet han har arbejdet med det hele sit liv. Han har været med til at udvikle og designe to nye fælge, som forventes introduceret i foråret Da bilproducenterne selv begyndte at overtage produktion og salg af fælge til deres kunder, lukkede de fleste uafhængige fabrikker i Europa. Produktionen flyttede i stedet mod øst. I dag er der syv producenter tilbage i Europa, hvoraf de fire er underleverandører for bilproducenterne. Man skal bruge et CAD-program for at designe fælgene. Med programmet designer man den ene arm, hvorefter programmet laver resten af designet hele vejen rundt. Dermed bliver armene helt identiske. Han vil mene, at det tager et par timer at designe et sæt fælge. Det er lidt forskelligt, men man kan sagtens lave tre til fire design på en dag. Såfremt BMW får medhold i, at der foreligger en krænkelse, vil det betyde monopollignede tilstande på markedet, og det vil være umuligt at tilbyde forbrugerne fælge hidrørende fra uafhængige producenter. Det fremlagte katalog fra den uafhængige producent af fælge RW Wheels er fra 1990/1991, muligvis slutningen af 1980 erne, hvor der var omkring producenter i Europa. Kataloget illustrerer trenden inden for fælge på daværende tidspunkt. Fælgmarkedet er kendetegnet ved, at der er trends og mode.

16 Når man sammenligner kataloget fra RW Wheels med de fremlagte billeder af en fælg fra Antera fra 1994 og en fælg fra BMW fra 1996, ses det, at der er sket et totalt skift i moden i forhold til Som det fremgår, kom BMW senere end Antera med denne fælgmodel. Bilproducenterne forsøger at beskytte sig, hvorfor de kører med hver deres mål. Deres design ligner hinanden, men de ændrer med vilje målene, så en fælg hidrørende fra BMW ikke passer på en VW. Det er ikke praktisk muligt for ham at undersøge samtlige designregistreringer, før han designer nye fælge. Der er så mange fælge, at det ville være en umulig opgave. East Scandic har aldrig anvendt BMW s logo eller varemærker. På grund af en sammensætning i deres computersystem kom der på deres hjemmeside til at stå BMW M3, når der var tale om fælge til en BMW M3. De stoppede med det straks efter modtagelsen af brevet af 24. maj 2007 fra advokat Nicolai Lindgreen. East Scandic har ingen interesse i at anvende BMW s logo. Tværtimod mister de muligheden for at brande deres egne produkter, når forbrugere vælger at sætte et klistermærke med BMWlogoet på deres fælge. East Scandics indkøbsfaktura nr. K00893 fra november 2001 er oprettet i det gamle Navision 356-program. Heraf fremgår fejlen, hvor navnet er blevet sat forkert sammen. Der er indkøbt tre forskellige Goodyear dæk og 12 aluminiumsfælge i tre mærkater til BMW M3. Fælgen er den samme som styling 67. Det er således ikke fælge hidrørende fra BMW, der er indkøbt her. Han har ikke kunnet finde de tilhørende videresalgsfakturaer. Han ved ikke, hvem der har produceret dem. Indkøbsfakturaen er påsat to mærkater, som dækker for prisen og for leverandøren. Han ønsker ikke at oplyse om leverandøren. Siden sagens anlæg har hverken han personligt eller East Scandic solgt de omhandlede fire fælgmodeller. De ophørte med salget i 2008/2009. East Scandic sælger og markedsfører slet ikke fælge længere. De har heller ikke fælge på lager.

17 Wheels2Go er et datterselskab til East Scandic. Han er direktør i begge selskaber. Wheels2Go blev stiftet som følge af nærværende retssag. East Scandics varelager blev overdraget til Wheels2Go. Selskaberne drives fra samme adresse. Heller ikke Wheels2Go har solgt de fire omhandlede fælgmodeller siden sagens anlæg. Når der i udskrift fra wheels.dk af 11. april 2013 står Alufælge i 19ʺ BMW 1, er der blot tale om en overskrift. Det er sådan, et onlinekatalog virker, så man kan se, hvilke bilmodeller fælgen kan anvendes til. De anvender stadig disse overskrifter, men der er ikke tale om markedsføring. East Scandic har solgt 700 fælge, men disse er teknisk forskellige fra BMW s fælge. Kun 36 af de 700 solgte fælge har en indpresningsdybde, som gør, at BMW kunne have solgt disse fælge. De resterende 664 fælge passer ikke og kunne dermed ikke erstattes af BMW fælge. East Scandic sælger deres fælge til omkring 700 kr., hvor fælge hidrørende fra BMW koster kr. Dernæst sælger East Scandic ikke fælge til BMW-forhandlere, men derimod til mindre dækcentre, mindre mekanikere og brugtvognsforhandlere. Uanset at de 36 fælge kunne være solgt af BMW, er det urealistisk, at East Scandics kunder ville have købt deres fælge hos BMW på grund af prisforskellen. Han ved ikke, hvor mange af de 700 fælge der er solgt til BMW-biler. De blev udelukkende solgt på internettet. De har kun solgt til engroshandel aldrig til detailhandlen. Når kunderne går ind på hjemmesiden, skal de klikke på BMW, derefter motorstørrelse, model osv. De 700 fælge havde han købt i Italien, Belgien og Tyskland, og senere indkøbte han fælge i Thailand, Indonesien og Tyrkiet. I 2004 begyndte Kina at udvikle sig inden for produktion af fælge, da der kom flere bilfabrikker til landet. De fire modeller, der er vist i dommen som East Scandics produkter A D, har han købt fra flere forskellige producenter. Det er helt almindelige produkter. Han ønsker ikke at oplyse om sine leverandører.

18 Bilerne er født med fælgene, og det er ikke realistisk, at der sælges så mange fælge til originale BMW-biler. Han mener ikke, at antallet af BMW M5 og BMW M6 harmonerer med antallet af solgte fælge. Han har ikke hørt om andre bilproducenter, som fører tilsvarende sager. Han har dog hørt om sager vedrørende misbrug af varemærker og logoer, men ikke om design alene. Sagen her vil dermed danne præcedens, og såfremt BMW måtte få medhold, er det uafhængige marked for fælge færdigt. Årsagen til, at han ikke har ønsket at indgå et forlig i sagen er, at han er dømt på en historie fra Jochen Volkmer alene, og at sagen er afgørende for branchens overlevelse. Retsgrundlaget I Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker ( varemærkeforordningen ) hedder det i artikel 12 (c) og artikel 102: Artikel 12 Begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af: c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Artikel 102 Sanktioner 1. Såfremt en EF-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EF-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EF-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud. 2. I øvrigt anvender EF-varemærkedomstolen lovgivningen, herunder den internationale privatret, i den medlemsstat, hvor krænkelserne er begået, eller hvor der har været risiko for krænkelse.

19 I Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (designforordningen) er anført bl.a.: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR ud fra følgende betragtninger: (13) Det har ikke ved direktiv 98/71/EF været muligt at opnå fuldstændig indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om anvendelse af beskyttet design med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, såfremt det produkt, hvorpå designet anvendes eller hvori det indgår, udgør en del af et sammensat produkt, hvis udseende er afgørende for det beskyttede design. I forbindelse med forligsproceduren om nævnte direktiv gav Kommissionen tilsagn om, at den tre år efter udløbet af fristen for direktivets gennemførelse vil undersøge konsekvenserne af direktivets bestemmelser særligt for de industrisektorer, der er mest berørt. Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt ikke at give EF-designbeskyttelse til et design, såfremt det produkt, hvorpå designet anvendes, eller hvori det indgår, udgør en del af et sammensat produkt, hvis udseende er afgørende for designet, og det bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, så længe [ until i den engelske sprogversion] Rådet har taget stilling til dette spørgsmål på forslag af Kommissionen. Artikel 3 Definitioner I denne forordning forstås ved: a) Design : et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale. b) Produkt : en industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet artikel, herunder bl.a. dele, der er bestemt til at blive samlet til et sammensat produkt, samt emballage, udstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer. c) Sammensat produkt : et produkt, der består af flere komponenter, som kan udskiftes, således at produktet kan skilles ad og samles igen. Artikel 4 Betingelser for beskyttelse 1. Et design beskyttes af et EF-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter. 2. Et design, der finder anvendelse på eller indgår i et produkt, som udgør en komponent af et sammensat produkt, anses kun for at være nyt og have individuel karakter, hvis:

20 a) komponenten efter at være blevet inkorporeret i det sammensatte produkt fortsat er synlig under normal brug af dette produkt, og b) de synlige elementer af komponenten i sig selv opfylder kravene om nyhed og individuel karakter. 3. Ved normal brug i den i stk. 2, litra a) anvendte betydning forstås den endelige brugers anvendelse, dog hverken vedligeholdelse eller reparation. Artikel 5 Nyhedskravet 1. Et design anses for nyt, hvis intet identisk design er blevet offentliggjort: a) inden den dato, hvor det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, første gang er blevet offentliggjort, hvis det er et ikke-registreret EF-design b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering af det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret EF-design. Artikel 6 Individuel karakter 1. Et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet offentliggjort: a) inden den dato, hvor det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, første gang er blevet offentliggjort, hvis det er et ikke-registreret EF-design b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret EF-design. Artikel 10 Beskyttelsens omfang 1. Beskyttelsen i henhold til et EF-design omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk. Artikel 19 De rettigheder, der er knyttet til et registreret EF-design 1. Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens samtykke. Ved brug af det pågældende design forstås navnlig fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel, udførsel eller brug af et produkt, som designet indgår i eller finder anvendelse på, eller oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål. Artikel 25

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere