(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget)."

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen): 1. INDLEDNING Regeringen og Danmarks seks vækstfora indgik i juni 2007 partnerskabsaftaler. Aftalerne skal bidrage til, at globaliseringsstrategien udfoldes i hele landet og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. I partnerskabsaftalerne sætter regeringen og vækstforaene en række fælles mål og lister områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats for. Samtidig sættes fokus på effekten af de midler, der investeres i erhvervsudvikling regionalt. Som led heri vil regeringen og vækstfora løbende følge implementeringen af aftalerne og årligt drøfte behovet for justeringer. Væksten vil i de kommende år i særlig grad være bestemt af udviklingen i produktiviteten, da beskæftigelsen er historisk høj og ledigheden meget lav. De regionale vækstforas indsats for at sikre gode rammer for produktivitetsvækst bliver derfor endnu vigtigere fremover. Partnerskabsaftalerne har derfor fokus på rammevilkår, der kan styrke udviklingen i produktiviteten og som kan påvirkes regionalt, herunder særligt uddannelse, iværksætteri, innovation og energi. I denne regionalpolitiske vækstredegørelse analyseres udviklingen i vækst og produktivitet i regionerne. I Hovedstadsregionen er produktiviteten ca. 10 pct. højere end i resten af landet efter korrektion for forskellige branchesammensætninger i regionerne. Udfordringen for resten af landet er at hale ind på dette forspring, mens Hovedstaden skal forsøge at matche de mest velfungerende metropoler i andre lande. Redegørelsen beskriver endvidere, hvor regionerne står i dag inden for områder med betydning for vækst og erhvervsudvikling, herunder særligt uddannelse, etablering og vækst i nye virksomheder samt innovation. Endelig redegøres for en række af de initiativer, som vækstforaene har sat i værk som led i realiseringen af deres erhvervsudviklingsstrategier og partnerskabsaftalerne. 2. REGIONAL VÆKST Danmark hører til blandt verdens rigeste lande.(konkurrenceevneredegørelse 2007, Regeringen (2007).). Samtidig er Danmark et af de lande, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt mellem regionerne. (OECD s at a Glance, OECD (2007).). Alle danske regioner har oplevet en betydelig fremgang i indkomst og beskæftigelse de seneste år, og ledigheden er lav i næsten hele landet. På trods af den høje velstand har regionerne en række udfordringer. I alle regioner er der behov for at styrke væksten i produktiviteten, hvis Danmark skal fastholde sin position som et af verdens rigeste lande. Det gælder især i Sjælland, Midtjylland og Syddanmark, som igennem de seneste ti år har haft en svagere vækst i produktiviteten end Nordjylland og Hovedstaden. Selv om Hovedstaden klarer sig fint sammenlignet med de øvrige danske regioner, viser internationale sammenligninger, at også denne region har betydelige udfordringer inden for blandt andet iværksætteri og uddannelse. Ledigheden er også lidt højere i

2 Hovedstaden end i fx Midtjylland og Syddanmark. Værdiskabelsen i regionerne Værdiskabelsen kan måles som værdien af den samlede produktion (bruttoværditilvækst) pr. indbygger. Bruttoværditilvæksten pr. indbygger er imidlertid»kunstigt«høj i Hovedstaden og»kunstigt«lav i Sjælland, fordi mange personer bosat i Sjælland pendler til Hovedstaden for at arbejde, mens væsentligt færre indbyggere i Hovedstadsregionen har arbejde i Sjælland. I regional sammenhæng er det derfor mere retvisende at opgøre bruttoværditilvæksten (BVT) pr. beskæftiget. BVT pr. beskæftiget er størst i Hovedstaden (ca. 13 pct. over landsgennemsnittet). I de øvrige regioner er BVT pr. beskæftiget 5-8 pct. under landsgennemsnittet. Værdiskabelsen (BVT) kan både styrkes ved at forøge beskæftigelsen og ved at øge produktiviteten (produktion pr. beskæftiget). Den økonomiske vækst har de seneste ti år været stærkest i Hovedstaden og i Midtjylland (jf. figur 2.1). Den forholdsvis høje vækst i Hovedstaden afspejler, at både beskæftigelsen og produktiviteten i regionen er steget hurtigere end landsgennemsnittet. I Midtjylland er det kun beskæftigelsen, som er vokset hurtigere end på landsplan. Nordjylland har haft den laveste fremgang i beskæftigelsen, men til gengæld er produktiviteten i regionen vokset hurtigere end landsgennemsnittet. Sjælland og Syddanmark adskiller sig fra de øvrige regioner ved, at både beskæftigelsen og produktiviteten i disse to regioner er vokset langsommere end landsgennemsnittet. Figur 2.1. Gnsn. årlig vækst i bruttoværditilvækst fordelt på produktivitet og beskæftigelse, Produktivitet Beskæftigelse Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Anm.: Kilde: Hele landet er ekskl.»uden for regioner«(olieudvinding mv.). Produktiviteten er bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Danmarks Statistik. De seneste ti års udvikling har ikke reduceret de regionale forskelle i produktivitet. Faktisk er forskellene blevet en anelse større. I Hovedstaden er produktiviteten i dag ca. 13 pct. højere end landsgennemsnittet, mens de øvrige fire regioner ligger ca. 5-8 pct. under landsgennemsnittet. En del af de regionale forskelle kan tilskrives, at erhvervsstrukturen (branchesammensætningen) varierer fra region til region (jf. figur 2.2). Således har flere af de højproduktive brancher, fx transportvirksomhed, post- og telekommunikation samt finansierings- og forsikringsvirksomhed, en betydeligt større beskæftigelsesandel i Hovedstaden end i de øvrige regioner. Erhvervsstrukturen er imidlertid ikke hele forklaringen på de regionale produktivitetsforskelle. Især i Midtjylland og i Sjælland er der en tendens til, at produktiviteten i de enkelte

3 brancher er lavere end landsgennemsnittet for brancherne. Den økonomiske vækst på længere sigt er bestemt af udviklingen i produktiviteten. Det skyldes dels, at ledigheden er lav i næsten alle områder af landet, dels at den demografiske udvikling indebærer, at der bliver færre og færre personer i den arbejdsdygtige alder. Det begrænser bidrag til væksten fra arbejdsmarkedet. Figur 2.2. Forskel på den enkelte regions produktivitet og landsgennemsnittet opdelt på bidrag fra branchesammensætning og brancheproduktivitet, 2006 Brancheproduktivitet Branchesammensætning Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Pct. Anm.: Kilde: Bilagsrapporten indeholder en uddybende forklaring af beregningerne bag figuren. Danmarks Statistik og egne beregninger. Sammenlignet med andre lande er Danmark kendetegnet ved, at en stor del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder er aktiv på arbejdsmarkedet. Der er dog betydelige regionale og især lokale forskelle på befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. I Midtjylland er det således 76,4 pct. af de årige, som er i beskæftigelse, mod 73,7 pct. i Nordjylland (2006). I kommunerne varierer beskæftigelsesfrekvensen fra 83,7 pct. i Allerød Kommune til 63,9 pct. i Lolland Kommune. De lokale og regionale variationer kan bl.a. skyldes befolkningens sammensætning på alder, herkomst, uddannelsesniveau mv. og arbejdsmarkedsindsatsen. I alle regioner er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere relativt lav. Ved at styrke indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet kan man forbedre integrationen og samtidig styrke værdiskabelsen i de danske regioner. Man kan fx også styrke det regionale arbejdsudbud og værdiskabelsen ved at få de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. ale indkomstforskelle De regionale forskelle i værdiskabelse, som blev beskrevet ovenfor, har betydning for den regionale velstand. Bruttoværditilvæksten pr. indbygger er imidlertid et dårligt mål for den regionale velstand, bl.a. fordi målet påvirkes af pendling. Når man skal vurdere den regionale velstand, er det mere retvisende at betragte en indkomst, som opgøres på borgernes bopæl. Erhvervsindkomsten måler den indkomst (før skat), som man tjener ved at gå på arbejde. Denne indkomst er i gennemsnit højere i Hovedstaden end i de øvrige regioner (jf. figur 2.3). Den disponible indkomst er erhvervsindkomst, formueindkomst og overførselsindkomst fratrukket skat og renter. Målt i kroner og ører er de regionale forskelle i disponibel indkomst betydeligt mindre end de regionale forskelle i erhvervsindkomst. Det skyldes bl.a. den regionale omfordeling af indkomst, som finder sted via skatte-, udlignings- og overførselssystemet. ale forskelle i leveomkostninger bidrager yderligere til at udligne forskellene i velstand og

4 forbrugsmuligheder. Man kan opgøre det såkaldte rådighedsbeløb ved at tage højde for en»standardfamilies«udgifter til skatter, boliglån, daginstitution, vandafledningsafgift samt indbo- og bilforsikring. Rådighedsbeløbet for en standardfamilie er størst i Nordjylland fulgt af Syddanmark og lavest i Hovedstaden. Når rådighedsbeløbet tegner et andet billede af de regionale forskelle end erhvervsindkomst og disponibel indkomst, skyldes det først og fremmest de regionale forskelle i boligpriser. Da rådighedsbeløbene er baseret på beregninger for en»standardfamilie«og ikke tager højde for bl.a. friværdier, skal de tolkes forsigtigt. Figur 2.3. Gennemsnitlige indkomster for par med to børn, 2005 kr. Erhvervsindkomst Disponibel indkomst Rådighedsbeløb Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Anm.: Bilagsrapporten indeholder en uddybende forklaring af beregningerne bag figuren. Kilde: Danmarks Statistik, Penge & Privatøkonomi samt egne beregninger. 3. REGIONALE VÆKSTVILKÅR De regionale forskelle på virksomhedernes vækst og produktivitet hænger sammen med de regionale rammevilkår. De regionale vækstfora spiller her i sammenhæng med den nationale vækstpolitik en vigtig rolle for at styrke den regionale vækst og produktivitetsudvikling ved at styrke de regionale rammevilkår inden for bl.a. uddannelse, iværksætteri og innovation. De regionale partnerskabsaftaler sætter også netop fokus på de indsatsområder. I globaliseringsstrategien og»aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden«er opstillet en række mål for de kommende års udvikling, som kan genfindes i de regionale partnerskabsaftaler. 3.1 Uddannelse Uddannelse er en vigtig kilde til øget produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke kan producere flere og bedre varer og serviceydelser og herved opnå højere aflønning og velstand. Samtidig kan et højere uddannelsesniveau øge omstillingsparatheden. Det er målet, at - Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i Mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres De regionale og lokale aktører kan yde et vigtigt bidrag til, at disse målsætninger nås. Målene på uddannelsesområdet genfindes derfor i alle seks vækstforas partnerskabsaftaler. Det betyder ikke, at

5 alle regioner nødvendigvis skal nå de nationale mål, idet en region godt kan ligge under målet, hvis blot andre regioner er over målet. Også i de regionale vækstforas erhvervsudviklingsstrategier er der mål for, hvor stor en andel der skal gennemføre en uddannelse. Fx har Sjællands vækstforum samme mål som det nationale, mens det syddanske vækstforum i sin erhvervsudviklingsstrategi har som mål, at 85 pct. i 2012 gennemfører en ungdomsuddannelse. De nationale og regionale mål måles ved, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der ventes at gennemføre henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Tallene forudsætter, at de nuværende 8. klasses elever i de kommende år vil uddanne sig i overensstemmelse med den nuværende adfærd i uddannelsessystemet. Målingen tager udgangspunkt i den region, hvor eleven gik i 8. klasse. Tabel 3.1. Andel af en årgang, der ventes at fuldføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, 2005 (pct.) Hele landet Mål 2015 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ungdomsuddannelse 78,9 78,9 81,4 83,3 81,5 81,2 95 Videregående 45,1 39,3 42,6 43,7 41,2 43,5 50 Uddannelse Anm.: Baseret på den såkaldte 25-års profilmodel. De nationale og regionale profilresultater er beregnet med forskellige modelforudsætninger. De regionale resultater er baseret på to år , mens de nationale er for De regionale profilresultater i tabellen er justeret for at sikre, at de summer til landsgennemsnittet for Kilde: Uni-C Statistik og Analyse. De vestdanske regioner klarer sig bedre end de østdanske med hensyn til ungdomsuddannelse, men alle regioner har en betydelig udfordring med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis landsgennemsnittet skal bringes op på 85 pct. i 2010 og 95 pct. i 2015 (jf. tabel 3.1). Det bør fx sikres, at flere unge med anden etnisk baggrund får en ungdomsuddannelse. Det kan bl.a. ske ved at styrke vejledningen, reducere frafaldet og ved at øge antallet af praktikpladser i virksomhederne til de unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. Der er mulighed for lokalt at påvirke uddannelsesindsatsen, startende allerede i folkeskolen. Uddannelsesinstitutionerne kan igangsætte nye initiativer for at tiltrække unge til uddannelserne. Og der kan etableres skræddersyede forløb på uddannelsesinstitutionerne, der matcher erhvervslivets efterspørgsel. Tilbøjeligheden til at tage en videregående uddannelse er størst blandt de unge fra Hovedstaden og fra Midtjylland, mens det er forholdsvis få (ca. 39 pct.) af de unge fra Sjælland, der med de nuværende uddannelsesmønstre vil tage en videregående uddannelse. Det kan på sigt påvirke produktiviteten i regionen negativt. Hvis målet på 50 pct. skal nås, er det afgørende, at der i alle regioner gøres en indsats for at få flere unge til at gennemføre en videregående uddannelse (i egen eller i en anden region). 3.2 Iværksætteri Iværksættere spiller en vigtig rolle for dynamikken og væksten i samfundsøkonomien. Årligt skabes omkring 20 pct. af alle nye job i Danmark i nye virksomheder. Nye virksomheder er ofte mere innovative, omstillingsdygtige og bedre til at udnytte ny teknologi end etablerede virksomheder. Samtidig udfordrer de nye virksomheder de eksisterende virksomheder på markedet og styrker herved konkurrencen. Det gælder særligt de iværksættere, der vokser så meget, at de udvikler sig til såkaldte vækstiværksættere. Målet er, at

6 - Danmark fortsat skal være blandt de europæiske lande, hvor der startes flest nye virksomheder - Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere Danmark er allerede i dag på niveau med de bedste europæiske lande, når det gælder opstart af nye virksomheder. Nye virksomheder udgør godt 9 pct. af det samlede antal virksomheder i Danmark. Det er højere end i en række andre europæiske lande som fx Sverige og Finland. Især i Hovedstaden etableres der mange nye virksomheder. Etableringsraten i Hovedstaden er godt 10 pct. I de øvrige regioner er etableringsraten ca. 8-9 pct., jf. tabel 3.2. (Iværksættere og nye virksomheder, Erhvervs- og Byggestyrelsen (2006).) Tabel 3.2. Andel vækstiværksættere (2003) samt etableringsraten (2004) (pct.) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Gnsn. af top 5 Etableringsrate 10,1 8,9 8,3 8,6 8,5 9,1 10,7 (EU-lande) Vækstiværksættere 9,2 5,7 6,6 6,9 6,6 7,4 --- Anm: Vækstiværksættere (OECD s minigazelle definition) er alle virksomheder med en årlig gennemsnitlig vækst i antal ansatte på mere end 20 pct. årligt over en treårig periode, som har mindst 5 ansatte, og som ikke er ældre end 5 år. Etableringsraten er nyetablerede virksomheder i pct. af samtlige virksomheder. Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. Blandt de virksomheder, der overlever de første år, er der en lille gruppe, der klarer sig særlig godt de såkaldte vækstiværksættere. Disse virksomheder står for en stor del af jobskabelsen i nye virksomheder. Samtidig har de en produktivitet, der er betydeligt højere end gennemsnittet af alle danske virksomheder. (Vækstredegørelse 07, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007). Analysen i Vækstredegørelse 07 bygger på den gamle definition af vækstiværksættere.) I denne redegørelse anvendes OECD s nye definition af vækstiværksættere. (Læs mere om den nye definition i kapitel 3 i bilag til denne redegørelse.) Der er på dansk initiativ igangsat et stort arbejde med at indsamle iværksætterdata af OECD og EUROSTAT, der vil gøre det muligt at sammenligne iværksætterdata på tværs af lande. Endnu er der ikke offentliggjort internationale data, men de foreløbige tal indikerer, at de bedste lande har en betydeligt større andel af vækstiværksættere end Danmark. Det er samme konklusion som med den gamle definition af vækstiværksættere. Hovedstaden har den højeste andel vækstiværksættere målt på antal ansatte. Midtjylland fulgt af Syddanmark og Nordjylland ligger lidt under landsgennemsnittet, mens Sjælland ligger betydeligt under landsgennemsnittet, jf. tabel 3.2. Det er således en udfordring for alle danske regioner at få øget andelen af vækstiværksættere, hvis Danmark skal op på niveau med de bedste lande. Sjælland klarer sig ikke så godt på iværksætterområdet. Fx er der færre iværksættere i Sjælland, der eksporterer i etableringsåret (godt 5 pct. mod godt 8 pct. på landsplan). Samtidig er der også færre iværksættere inden for de globalt orienterede erhverv, ca. 18 pct. mod knap 30 pct. i Hovedstaden og mellem 23 og 26 pct. i de øvrige regioner. Typisk vil virksomheder inden for globalt orienterede erhverv have et større vækstpotentiale end virksomheder, som hovedsageligt sælger på det lokale marked. De regionale aktører kan skabe bedre rammevilkår for vækstiværksættere fx gennem et styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen, mere specialiserede rådgivningstilbud til iværksættere eller samarbejde om iværksætteri og idéudvikling i uddannelserne. Meget af dette er allerede igangsat i regi af de regionale væksthuse. 3.3 Innovation

7 Virksomhedernes evne til at udvikle nye produkter, processer, markedsføringsmetoder og organisationsformer mv. er afgørende for Danmarks konkurrenceevne. Det er derfor regeringens mål, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. I Midtjylland er ca. halvdelen af virksomhederne innovative (udvikling af nye produkter og processer), mens det i de øvrige regioner kun er ca. 40 pct. Landsgennemsnittet på ca. 45 pct. innovative virksomheder placerer Danmark i midterfeltet blandt de europæiske lande. I de mest innovative lande, Tyskland, Irland og Østrig, er ca. 50 pct. af virksomhederne innovative. Både de nationale og i endnu højere grad de regionale innovationsdata skal tages med forbehold for, at de er baseret på spørgeskemaundersøgelser og stikprøver. I alle regioner er det ca. 2 ud af 3 virksomheder, der har udviklet nye former for marketing og/eller nye organisationsformer i Også på dette område er Danmark placeret lidt efter de bedste lande (i Tyskland, Belgien og Østrig er ca. 3 ud af 4 virksomheder innovative). Alle regioner bør derfor arbejde med at skabe gode rammevilkår, som kan resultere i flere innovative virksomheder. Tabel 3.3. Andel innovative virksomheder (pct.) Produkt- og/eller procesinnovative virksomheder Virksomheder, der er innovative inden for marketing og/eller organisation Anm.: Kilde: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Gns. top 5 (OECDlande) 42,4 37,0 39,3 50,1 43,0 43,2 50,9 68,0 60,4 64,7 61,3 60,1 64,3 72,7 Virksomhedspopulationen er forskelligt defineret med hensyn til brancheinddeling i den danske og udenlandske undersøgelse, hvorfor tallene ikke er fuldt sammenlignelige. Center for Forskningsanalyse, Innovation i dansk erhvervsliv , specialkørsel samt Eurostat, Den europæiske Innovationsundersøgelse. 3.4 Forskning og udvikling En vigtig kilde til innovation er erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. Målet er, at det offentlige og de private virksomheder tilsammen skal bruge mindst 3 pct. af BNP på forskning og udvikling i 2010, heraf skal de offentlige investeringer udgøre 1 pct. af BNP. Det indebærer, at den private sektor skal bruge mindst 2 pct. af BNP på forskning og udvikling i I Danmark udgør de private investeringer i forskning og udvikling ca. 1,7 pct. af BNP (2005), hvilket er noget lavere end i de lande, hvor investeringsniveauet er størst (i Sverige er niveauet knap 3 pct. og i Finland og Japan knap 2½ pct.). Det danske landsgennemsnit dækker over betydelige variationer fra region til region. I Hovedstaden udgør de private investeringer i forskning og udvikling godt 3 pct. af BNP, i Midtjylland godt 1 pct. og i de tre øvrige regioner ca. ½ pct. Disse regionale forskelle afspejler bl.a., at der er forskel på regionernes erhvervsstruktur, fx at medico-industrien er koncentreret i Hovedstadsregionen, og at der generelt er en tendens til, at de store virksomheder har placeret deres forsknings- og udviklingsafdeling i de store byer. Tabel 3.4. Private investeringer i forskning og udvikling (pct. af BNP) Private investeringer i forskning og udvikling Kilde: Hovedsta den Sjælland Syddanm ark Midtjylla nd Nordjylla nd Hele landet Gnsn. top 5 (OECDlande) 3,2 0,5 0,7 1,2 0,7 1,7 2,4 Center for Forskningsanalyse, Innovation i dansk erhvervsliv , specialkørsel samt OECD Main Science and Technology Indicators, 2006, og Eurostat.

8 Hvis Danmark skal nå målet om, at midlerne til forskning og udvikling skal udgøre mindst 3 pct. af BNP (heraf 1 pct. offentligt bidrag), er der derfor en udfordring i at styrke den private forskning og udvikling. Det gælder også i Hovedstaden, som ligger højt i Danmark, men fortsat ligger under de fem bedste regioner i EU. Dette kan bl.a. ske gennem samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Det gælder både samspil om udviklingsprojekter og ved, at der ansættes flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Her kan den regionale indsats for erhvervsudvikling også have betydning. 4. REGION HOVEDSTADEN I DEN GLOBALE METROPOLKONKURRENCE Hovedstaden ligger generelt godt placeret i sammenligning med de øvrige danske regioner. Det er et billede, man også ser i andre lande, hvor forskning og videntunge virksomheder, højtuddannet arbejdskraft og nye serviceerhverv i stigende grad samles i metropolerne. Derfor er det relevant at se på, hvordan Hovedstaden klarer sig i konkurrencen med metropolregioner i udlandet om at tiltrække talentfulde og kreative medarbejdere og tilbyde optimale vækstbetingelser for globalt orienterede virksomheder. Selv om vækstvilkårene i Hovedstaden er blandt de bedste i Danmark er der flere områder, hvor Hovedstaden halter bagefter metropoler i udlandet. Vækstforum i Hovedstaden har i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2007 gennemført en international benchmarkanalyse, der tager temperaturen på Hovedstadens vækstvilkår. Hovedstaden sammenlignes med seks udenlandske storbyregioner: Stockholm, Helsinki, Amsterdam, Hamburg, Toronto og Atlanta på en række nøgleparametre inden for uddannelse, videnopbygning og iværksætteri. Det generelle billede er, at Hovedstaden har et godt udgangspunkt. Hovedstaden har også efter international målestok en veluddannet arbejdsstyrke, hvor mange har en videregående uddannelse. Og Hovedstaden er i front blandt de udvalgte metropoler, når der måles på omfanget af de private og de offentlige investeringer i forskning og udvikling. Tabel 4.1. Vækstvilkår i udvalgte metropolregioner Indikator Hovedstaden Stockholm Helsinki Amsterda m Hamborg Toronto Atlanta Top 5 regione r i EU Andel af arbejdsstyrken med en a 41 b videregående uddannelse i pct Antal studerende på en videregående uddannelse pr indbyggere i 2005 Udgifter til offentlig F&U i pct. af BNP i 1,3 1,3 1,1 0,5 0, ,8 0, Udgifter til privat F&U i pct. af BNP i ,1 3,2 2,5 0,8 1, ,7 1,3 Andel små og mellemstore virksomheder med høj vækst i omsætningen (pct.) EU 15 4,9 4,3 4,4 4,4 3, ,7 11,8 c --- a) Data for Toronto vedrører personer i arbejdsstyrken i alderen 15 år og over. b) Data for Atlanta vedrører befolkningen over 25 år c) Gennemsnit for de fem førende regioner i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og USA. Kilde: EUROSTAT, US Census Bureau og Statistics Canada, Bureau van Dijk, Center for Forskningsanalyse. Men analysen peger også på nogle områder, hvor Hovedstaden kunne gøre det bedre. Der kan gøres betydeligt mere for at sikre bedre vækstbetingelser for regionens iværksættere. I Hovedstaden er det omkring fire procent af de små og mellemstore virksomheder, der kommer ind i et solidt vækstforløb. Til sammenligning er andelen godt otte procent for

9 metropolregionen omkring Atlanta. Flere og bedre uddannelsestilbud i iværksætteri ved regionens videregående uddannelser og en generel styrkelse af den skræddersyede rådgivning til vækstiværksætterne er vigtige indsatsområder. En anden central udfordring handler om at skabe et generelt løft gennem hele uddannelsessystemet, som sikrer flere unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis ikke der sker ændringer på dette område vil op mod 25 procent af regionens unge ende uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er den højeste andel blandt samtlige fem danske regioner (»Befolkningens uddannelsesprofil 2005«, UNI-C). Endelig er der i Hovedstaden en stor opgave i forhold til at udbygge og styrke universiteternes samspil med erhvervslivet. Der er især behov for at udvikle den nødvendige infrastruktur, der kan gøre universiteterne til attraktive innovationspartnere for erhvervslivet. 5. DEN REGIONALE VÆKSTPOLITISKE INDSATS I 2007 Vækstforaene er godt i gang med gennemførelsen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner og i samspil med staten de indsatsområder og initiativer, der indgår i partnerskabsaftalerne. Den regionale indsats understøttes med omkring 1 mia. kr. årligt. Heraf kommer ca. 0,5 mia. kr. fra strukturfondene. Strukturfondsmidlerne skal matches med mindst det tilsvarende beløb i nationale midler. Det kan både være regionale, kommunale, statslige og private midler. I det følgende gives et overblik over de konkrete aktiviteter, som vækstfora har igangsat i Tabel 5.1 (I tabellen er der kun medtaget projektbevillinger. Generelle reservationer til større strategiske satsninger, hvor der endnu ikke er igangsat konkrete projekter, er ikke inkluderet.). Oversigt over antallet af prioriterede projekter og procentvis fordeling af de prioriterede midler fordelt på hovedindsatsområder pr. vækstforum, 2007 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Bornholm Hele landet Antal initiativer * Pct. Uddannelse Iværksætteri Innovation og ny teknologi Turisme Energi Specifikke klyngesatsninger** Investeringsfremme Andet*** I alt Indstillet beløb i 2007**** (mio.kr.) Kilde: Egne beregninger * Et af de nordjyske projekter består af 39 mindre projekter (under kr.), som primært er forundersøgelser. ** Klynger er et tværgående indsatsområde i vækstforaene. En række projekter inden for vækstkilderne innovation, iværksætteri og uddannelse understøtter udviklingen af klynger, men fremgår ikke som egentlige klyngeprojekter i denne opgørelse. *** Kategorien dækker over bevillinger, særligt fra de regionale udviklingsmidler, som er ydet

10 til dækning af bl.a. gamle amtslige forpligtelser ift. visse institutioner samt medlemskabet af diverse foreninger, organisationer mv. Driftsbevillinger til fx turismeudviklingsselskaber er placeret under turisme. **** Beløbene omfatter både regionale udviklingsmidler og regionalt fordelte strukturfondsmidler. De indstillede beløb kan overstige de beløb, som de enkelte vækstfora gennemsnitligt har til rådighed i det enkelte år. For strukturfondsmidlerne gælder, at der kan trækkes på hele den syv-årige ramme for perioden De aktiviteter, som er igangsat med indstilling fra vækstforaene, afhænger af regionernes forskellige udgangspunkter og udfordringer. Den konkrete indsats i de enkelte vækstfora er derfor forskellig fra region til region. Endvidere har der været forskellige tilgange til udmøntningen af midlerne. Nogle vækstfora som fx Hovedstaden og Nordjylland har valgt at disponere mange midler tidligt i programperioden, mens andre som fx Syddanmark har disponeret færre, hvorfor de har mulighed for at indstille for flere midler i de kommende år. Vækstforaene har i 2007 samlet set haft størst fokus på turisme og innovation fulgt af uddannelse og iværksætteri. Vækstforaene har således prioriteret ca. 25 pct. til turisme, 18 pct. af midlerne til innovation og ny teknologi, og ca. 16 pct. til uddannelsesaktiviteter. Endelig er 14 pct. af midlerne prioriteret til iværksætteri. De enkelte vækstfora har besluttet at håndtere yderområdeindsatsen som led i gennemførelsen af strategierne som helhed og ikke i form af separate indsatser. Mindst samme andel af strukturfondsmidlerne som i den forrige strukturfondsperiode, skal anvendes til gavn for yderområderne. Det svarer til ca. 35 pct. De regionale vækstfora får årligt ca. 0,5 mia. kr. (2007-priser) fra EU s strukturfonde, hvoraf ca. 450 mio. kr. er fordelt direkte til regionerne. Hertil kommer ca. 50 mio. kr., som fordeles efter konkurrence mellem de regionale vækstfora inden for temaer, der fastlægges af Danmarks Vækstråd. Temaerne for 2007 var»udvikling af innovative netværk«og»opkvalificering og udvidelse af arbejdsstyrken«. En række af de projekter, som Vækstfora har prioriteret, vil først blive igangsat i 2008 og strække sig over flere år. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere effekten af initiativer, og om indsatsen er tilstrækkelig til at nå målene i partnerskabsaftalerne. Vækstforum for Hovedstaden Vækstforum for Hovedstaden har fokus på hovedstadsregionens rolle som landets metropol. Hovedstaden har et godt udgangspunkt for at klare sig i konkurrencen med andre metropolregioner, men halter også bagefter på nogle områder, bl.a. vækstiværksættere, videnspredning og ungdomsuddannelser. Vækstforum for Hovedstaden har i 2007 især prioriteret midler inden for hovedindsatsområderne turisme (45 pct.), investeringsfremme (28 pct.) samt innovation og ny teknologi (22 pct.). Midlerne er bl.a. gået til videreførelsen af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, innovation i Hovedstadens turismeindsats, Copenhagen Innovation Center samt Fashion Accelerator, som er et klyngeinitiativ rettet mod vækst inden for modebranchen.

11 Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi» Partnerskaber for viden, vækst og velfærd«løber frem til 2010 og har syv overordnede indsatsområder: - Videnoverførsel og nye virksomheder, - Forskning og innovation, - Udvidelse og udvikling af arbejdsstyrken, - Markedsføring, - Udvikling af Øresundsregionen og det internationale udsyn, - Udvikling af metropolregionen, samt - Udviklingen af stærke og perspektivrige kompetenceklynger. I 2008 vil Vækstforum for Hovedstaden især sætte fokus på»mangel på arbejdskraft«,»udvikling af klynger«(herunder miljø og energi) samt»vækstiværksættere«. Vækstforum Sjælland Vækstforum Sjælland har i 2007 prioriteret en stor del af sine midler inden for uddannelse (29 pct.) og energi/miljø (28 pct.) med særlig fokus på et regionalt kompetencecenter og et efteruddannelsesprogram, der har til formål at opkvalificere arbejdsstyrken. Endvidere er der prioriteret midler til etablering af et viden- og teknologicenter for vindmølledrift og til forberedelse til FN s klimatopmøde COP 15. Vækstforum Sjællands strategi»erhvervsudviklingsstrategi «har fokus på fem temaer: - Erhvervsmæssige styrkepositioner og fremtidige vækstområder, - Naboer, byer, landdistrikter og yderområder, - Iværksætteri, - Innovation og - Viden, uddannelse og kompetencer. I 2008 vil Vækstforum Sjælland have»uddannelse/arbejdskraft«,»energi«samt»videnoverførsel«som centrale områder i sin indsats. Vækstforum Syddanmark Det syddanske vækstforum har i 2007 disponeret hovedparten af sine midler til turisme (30 pct.), uddannelse (21 pct.) og klynger (19 pct.). Det omfatter fx Syddansk Turisme og Den Syddanske Forskerkontakt. Vækstforum har stor fokus på klyngeudvikling, men har indtil videre alene bevilget mindre beløb hertil, således at den store klyngefokus først fra 2008 vil kunne aflæses på anvendelsen af midler. Vækstforum Syddanmark har i sin strategi»erhvervsudviklingsstrategi «og handlingsplan fokus på: - Klyngeudvikling, - Oplevelsesøkonomi, - Det sunde liv, - Menneskelige ressourcer, - Forskning, innovation og nye teknologier, samt - Iværksætteri. Vækstforum Midtjylland Det midtjyske vækstforum har inden for hovedindsatsområderne prioriteret midler til iværksætteri (31 pct.) og uddannelse (18 pct.). De igangsatte aktiviteter omfatter blandt andet STARTmidt, som er rettet mod at få flere vækstiværksættere ind i et vækstforløb, en midtjyske kompetenceplatform og forskellige energi- og miljøprojekter.

12 Vækstforum Midtjylland fokuserer i sin erhvervsudviklingsstrategi»fornyelse og vækst i en international vækstregion«på tre indsatsområder: - Menneskelige ressourcer, - Innovation, og - Iværksætteri. Handlingsplan indeholder tillige tre tværgående initiativer: - Internationalisering, - Balance og - Infrastruktur. I 2008 vil følgende områder være centrale for indsatsen i Vækstforum:»Kompetenceudvikling«,»Energi og miljø«,»innovationsstrategi«og»klyngeudviklingsstrategi«. Vækstforum Nordjylland Vækstforum Nordjylland har i 2007 prioriteret hovedparten af midlerne inden for iværksætteri (28 pct.), innovation (17 pct.) og turisme (16 pct.). Vækstforum har blandt andet prioriteret en meget stor indsats Virksomheder i Vækst, som er rettet få flere vækstiværksættere ind i et vækstforløb. På innovationsområdet er der taget initiativ til etablering af et internationalt center for innovation ved Aalborg Universitet. På turismeområdet er igangsat et større projekt i samarbejde med VisitDenmark om at udvikle Nordjylland til en helårsdestination. Vækstforum Nordjylland fokuserer i sin erhvervsudviklingsstrategi»vækst og Balance«på syv indsatsområder: - Aktive videninstitutioner, - alt innovationsmiljø, - Vækstiværksættere, - Stærke klynger, - Oplevelsesøkonomi, - Vedvarede energi og nye energiformer, samt - Kompetenceudvikling i særklasse. I 2008 vil Vækstforum rette fokus mod udviklingen af klynger, styrkelse af oplevelsesøkonomien samt intelligent energi. Vækstforum Bornholm Vækstforum Bornholm har i 2007 prioriteret hovedindsatsområderne turisme (41 pct.) og uddannelse (36 pct.). Bornholms Vækstforum har således igangsat et arbejde omkring bl.a. klyngeudvikling, udarbejdelse af en brandingstrategi og Bornholms Serviceskole.

13 Bornholms Vækstforum sætter i sin erhvervsudviklingsstrategi» Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet«fokus på, at realisere øens vækstpotentiale ved, at virksomhederne gør aktivt brug af: - Menneskelige ressourcer, - Innovation, videndeling og videnopbygning, - Anvendelse af ny teknologi og - Iværksætteri. Samtidig arbejder vækstforum med tre tværgående rammebetingelser: - Trafikal tilgængelighed, - Koordineret erhvervsfremmeindsats og - Markedsføring af Bornholm. I 2008 vil»koordineret erhvervsfremme«,»markedsføring af Bornholm«samt»Energi og miljø«blive prioriteret. 6. AFSLUTNING Regeringen og de regionale Vækstfora vil mødes for at drøfte implementeringen af partnerskabsaftalerne og regionernes indsats for at styrke rammerne for vækst og erhvervsudvikling. Som grundlag for drøftelserne vil Danmarks Vækstråd, som led i Rådets opgave med at styrke rammerne for vækst i hele landet, komme med deres vurdering af den hidtidige indsats og de kommende års udfordringer, bl.a. på baggrund af de analyser og data, der indgår i denne redegørelse og den tilhørende baggrundsrapport»alpolitisk vækstredegørelse 2008 analyser og baggrund«, der er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Baggrundsrapporten er tilgængelig på Hermed slutter redegørelsen.

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Vækstvilkår i Region Syddanmark

Vækstvilkår i Region Syddanmark Område: al Udvikling Udarbejdet af: Analysegruppen Afdeling: Strategi og Analyser Dato: 29. april 2008 Overvågningsnotat Vækstvilkår i Syddanmark I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Regionalpolitisk vækstredegørelse af 2. april 2008. Økonomi- og erhvervsministeren. 1. Indledning

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Regionalpolitisk vækstredegørelse af 2. april 2008. Økonomi- og erhvervsministeren. 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet alpolitisk vækstredegørelse af 2. april 2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen og Danmarks seks vækstfora indgik i juni 2007 partnerskabsaftaler. Aftalerne

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 1. Indledning Danmark er et af verdens mest velstående lande og et af de samfund i verden, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2013

Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2013 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 213 Oktober 213 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 213 Erhvervsstyrelsen Oktober 213 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 213

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Videregående uddannelser 6

Videregående uddannelser 6 En høj kvalitet i uddannelsessystemet og et højt uddannelsesniveau bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke er således en forudsætning for fremadrettet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2014

Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2014 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 214 December 214 Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 214 Redaktionen afsluttet 28. november 214 Publikationen kan hentes elektronisk på Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland Brainstormingseminar 22. september 2008: Arbejdskraft, kompetencer og uddannelse - Styr på viden, behov og samarbejde Nordjylland i overskrifter Sammenhæng mellem: Erhvervsindsatsen Beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I EN INTERNATIONAL VÆKSTREGION

FORNYELSE OG VÆKST I EN INTERNATIONAL VÆKSTREGION FORNYELSE OG VÆKST I EN INTERNATIONAL VÆKSTREGION ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2007-2009 REGION MIDTJYLLAND VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND FORORD Dette er Vækstforum for Region Midtjyllands første erhvervsudviklingsstrategi.

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Claus, Eva, Christian København 25. november 2010

Claus, Eva, Christian København 25. november 2010 Forslag til effektmål for erhvervsudviklingsstrategien for 2011-13 Agenda 1. Metode til at opstille effektmål 2. Indikatorer og effektmål i strategien 3. Forslag til evalueringskoncept (stikord til kapitel

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere