Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner"

Transkript

1 Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder, at stadig flere mennesker lever længere og mange med ønsker om at blive længst muligt i eget liv og eget hjem. Selv med øget fokus på vedligeholdelse af fysiske, sociale og kognitive funktioner oplever en række borgere akutte eller gradvise forandringer i funktioner, der er afgørende for et meningsfuldt og uafhængigt hverdagsliv. Til støtte for disse borgere bidrager kommunerne med pleje og omsorg samt sundhedsydelser. Også i fx psykiatrien og sundhedsplejen leverer kommunen ydelser på baggrund af service- og/eler sundhedsloven i borgerens hjem. Udfordringerne 1. I mange sammenhænge løftes arbejdsopgaverne via kommunale fagpersoners besøg i borgerens hjem. Dette er ofte en god og betryggende praksis, men også en praksis der kan være ubelejlig for borgeren, som kan opleve mange besøg gennem et døgn, og som kan være afhængig af at vente på hjælp indtil en kommunal fagperson kan indfinde sig. For kommunerne er det ressourcekrævende at sikre medarbejdere til de mange opgaver, ligesom mange ressourcer anvendes i forbindelse med befordring mellem kommune og borgere samt mellem forskellige borgere. 2. Stadig flere patienter udskrives tidligere til færdigbehandling i eget hjem. Dette resulterer i behov for koordinering og dialog mellem bl.a. sygehus, praktiserende læge samt kommune om indsatserne for og med borgeren. Samme problematik gør sig gældende for borgere med kroniske lidelser, der kan have behov for øget monitorering i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes, hjertekarsygdom etc. 3. Borgere har i stigende omfang ønsker om og behov for individualiserede løsninger f.eks. ift. forebyggende indsatser, vejledning og monitorering ift. sygdom og behandling, træning i eget hjem evt. i samspil med træningsforløb i kommunalt regi, orientering om digitale hjælpemidler f.eks. til strukturering af hverdagen i forbindelse med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser. Velfærdsteknologiske løsninger inden for telekommunikation, fx call centre, videokonference, forskellige kuffertløsninger, sensorteknologi og app-løsninger digitaliserer kommunens interaktion med borgeren og bidrager til at imødegå disse udfordringer. Derfor prioriteres telekommunikation som særligt indsatsområde i Syddanmarks tværkommunale strategi for velfærdsteknologi. Organisering: Der nedsættes en referencegruppe jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for telekommunikation. 1

2 Referencegruppen har til opgave at: Foreslå konkrete indsatser bl.a. med afsæt i kortlægningen og behovsafdækningen udarbejdet i relation til nærværende strategi. Mål og leverancer: - Udarbejde velfærdsteknologivurdering (VTV) som beskriver: økonomi/business case udgifter og indtægter, borgerperspektiver livskvalitet og anvendelighed, medarbejdere/organisation arbejdsmiljø og arbejdsprocesser, Teknologi ydeevne og stabilitet - Sikre at der afdækkes og udvælges relevante teknologier som svar på påtrængende behov - At afdække om teknologier er modne til hhv. udvikling, pilotafprøvning eller drift samt igangsætte inddragelse af teknologi under hensyntagen til behov, samt teknologiens modenhed. Organisere fremdrift ift. indsatsområdet evt. med uddelegeret ledelse af delprojekter. Mål og leverancer: at sikre projektledelse samt fremdrift og videndeling og udfærdige systematisk evaluering og effektmåling ift. indsatserne med afsæt i den gennemførte VTV Undersøge, beskrive og afprøve løsning med fælleskommunale call centre samlet ift. relevante geografiske eller tematiske afgrænsninger. Mål og leverancer: beskrivelse af opgaver og potentiale samt afprøvning, videndeling og evaluering af call center løsning(er) Gennem projektperioden og ved afsluttende evaluering producere indstilling med anbefalinger ift. hvorvidt og evt. hvordan indsatser udbredes til nye målgrupper blandt borgere samt i forskellige fagområder/forvaltninger. Mål og leverancer: at afklare samt udfærdige indstilling med angivelse af muligheder for løsningens opskallering og/eller anvendelse på nye områder For at sikre ejerskab inviteres en repræsentant fra samtlige deltagende kommuner til en workshop (forventeligt 2-3 månder efter referencegruppens nedsættelse), der tager afsæt i den gennemførte VTV. Det er workshoppens formål at invitere potentielt deltagende kommuner til at kvalificere referencegruppens handlingsplan inden for projektets 3årige løbetid. Indsatsområdet skal koordineres med initiativer i regi af den tværsektorielle digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet. Succeskriterier Mindst 2/3 af de syddanske kommuner har ved projektperiodens (3 år) udløb afprøvet og evt. implementeret en eller flere telekommunikative teknologier. De deltagende kommuner har bidraget til den fælles vi- 2

3 densopsamling. Samtlige deltagende kommuner har haft gavn af fælles VTV, modeller og skabeloner ift. afprøvede teknologierne under indsatsområdet telekommunikation. Opfølgning Referencegruppen sikrer at projektet, herunder succeskriterierne, evalueres midtvejs samt ved projektets udløb (midtvejsevaluering gennemføres m.h.p. eventuelle justeringer ift. projektet). Projektets leverancer (businesscase, VTV, indstilling mm) gøres løbende tilgængelige på den fælles netplatform. Indsatsområde: Virtuel træning Baggrund En række syddanske kommuner arbejder i dag med virtuel træning, fx genoptræn.dk, kuffertløsninger, skærmløsninger med kinect teknologi, spillekonsoller eller dokumentation og registrering af udført genoptræning. Begrundelse Løsninger indenfor virtuel træning kan styrke borgens ressourcer, autonomi og mestring, da borgeren selv varetager træningen og en evt. instruerende terapeut har en mere tilbagetrukket rolle. Da træningen enten sker uden instruktion eller ved at terapeuten alene orienteres, når træningen ikke er tilfredsstillende, er der sandsynligvis et arbejdskraftbesparende potentiale. En fælleskommunal koordinering og udrulning af løsninger til virtuel træning giver mulighed for at dele erfaringer, øge bevidstheden om behov og efterspørgsel og dermed skærpe kravsspecifikationer. Det er i dette perspektiv en fordel, at der blandt de syddanske kommuner er erfaringer med forskellige løsninger inden for feltet. En koordineret tilgang kan bidrage til at tydeliggøre efterspørgslen i markedet. Endelig kan det arbejdskraftbesparende potentiale øges, hvis der samarbejdes på tværs af kommuner om monitorerende terapeuter mv. Formål Indsatsområdet Virtuel træning har som overordnet formål at sikre en koordineret og kvalitetssikret udbredelse af løsninger til virtuel træning i de syddanske kommuner. Indsatsområdet opstiller en model for fælles organisering, koordinering og implementering men ikke for fælles produktvalg. 3

4 Delmål og leverancer - De syddanske erfaringer med virtuel træning indsamles med baggrund i Kortlægning af potentialer og behov for velfærdsteknologiske løsninger (strategiens bilag 3) samt ved inddragelse af Welfare Tech. - Der opstilles 2-3 teknologidefinerede spor, således at kommunerne har mulighed for at vælge det/de spor, der passer til deres behov. Et spor kan fx være terapeutmonitoreret/-instrueret egentræning eller egentræning uden kontinuerlig personlig instruktion. - Som udgangspunkt betragtes de hidtidige gennemførte syddanske projekter som udbredelsesprojektets pilotfase. Der indsamles: o 1) Velfærdsteknologivurderinger, business cases mv. til belysning af den erfarede påvirkning af brugere, medarbejdere og organisation og økonomiske konsekvenser. Materialet kan om nødvendigt suppleres med nye undersøgelser (spørgeskema el.l.). o 2) Positive og negative erfaringer, hvad angår ledelsesmæssig forankring, håndtering af kulturelle, faglige og organisatoriske forhold, fundraising og samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med projektgennemførelsen indsamles. Dette kan ske ved strukturerede interviews eller spørgeskemaundersøgelse. - På dette grundlag opstilles anbefalinger og projektplan for udbredelse og implementering inden for de definerede spor. - I forbindelse med Sundhedsstrategisk Forums godkendelse af anbefalinger og projektplan tilkendegiver kommunerne valg af spor. Herefter igangsættes implementeringen. Region Syddanmark involveres i udarbejdelse af projektplan og implementering i de(t) spor, hvor regionen indgår i dele af opgaveløsningen. Succeskriterier Alle syddanske kommuner har ved udgangen af projektperioden (3 år fra strategiens vedtagelse) implementeret mindst en velfærdsteknologisk løsning til virtuel træning inden for et af de definerede spor. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for virtuel træning. Opfølgning Der følges løbende op på status for implementering i kommunerne, som formidles via den fælles netplatform. 4

5 Indsatsområde: Med hjælp fra mit hjem Baggrund De syddanske kommuner arbejder målrettet med rehabilitering for at borgeren skal bevare sin funktionsog mestringsevne og et selvstændigt og aktivt liv. Fokus er på borgere, som enten allerede modtager ydelser fra kommunen eller som henvender sig vedrørende behov for hjælp. Der er iværksat flere velfærdsteknologiske projekter omkring rehabilitering, som understøtter denne strategiske satsning fx programmer og apps til genoptræning, struktur i hverdagen, adgang til egen journal, hjælpemidler, velfærdsteknologiske hjælperedskaber osv. Initiativerne er ikke generelt udbredte og de er ikke tilgængelige for borgere, som ikke i forvejen er i kontakt med kommunen. De syddanske kommuner arbejder målrettet med inddragelse af pårørende, frivillige, foreninger osv. til at støtte op omkring hjælp til borgerne, både de, som modtager, og de, som ikke modtager ydelser fra kommunen. Der er projekter i gang omkring portalløsninger for frivillige, foreninger og pårørende og virtuel kommunikation med borgere. Initiativerne er ikke generelt udbredte. Begrundelse Borgervendte træningsløsninger, som kan opretholde borgernes fysiske form og kognitive evner, er med til at sikre borgerens funktions- og mestringsevne. Tilgængelige tilbud og information omkring frivillige, foreninger, hjælpemidler og velfærdsteknologiske hjælperedskaber er med til at styrke borgernes ønske om et selvstændigt og aktivt liv uden behov for hjælp fra kommunen. Virtuel kommunikation med pårørende er direkte omsorg og er med til at øge livskvaliteten i dagligdagen for borgerne og kan medvirke til et mindre behov for omsorgsrelaterede kommunale ydelser. En fælles kommunal afdækning og implementering gør indsatsen lettere tilgængelig, mere overkommelig og samtidig også mere forpligtende for den enkelte kommune. Formål og afgrænsning Det overordnede formål med Med hjælp fra mit hjem er at sikre fælles udbredelse af løsninger til understøttelse af et selvstændigt og aktivt liv uden eller med mindst muligt behov for kommunale ydelser. Indsatsområdet opstiller en model for fælles organisering, koordinering, implementering og for mulige individuelle produktvalg. 5

6 Delmål og leverancer Specificering af kortlægning og effekt (bilag 3) på områderne: 1. Apps/løsninger/showrooms omkring fysisk og kognitiv træning, hjælpemidler og velfærdsteknologiske redskaber 2. Apps/løsninger omkring frivilligheds- og foreningsområdet 3. Virtuelle kommunikationsløsninger mellem borgere og pårørende på eksisterende udstyr, fx PC ere, tablets og skærmløsninger Implementeringsplan for de tre områder. Succeskriterier Alle syddanske kommuner har ved udgangen af projektperioden implementeret mindst en indsats indenfor hver af de tre nedenstående kategorier (3 år fra strategiens vedtagelse): 1. Stillet apps/løsninger/showrooms til rådighed omkring fysisk og kognitiv træning, hjælpemidler og velfærdsteknologiske redskaber. 2. Implementeret apps/løsninger omkring frivilligheds- og foreningsområdet. 3. Implementeret virtuelle kommunikationsløsninger mellem borgere og pårørende på eksisterende udstyr, fx PC ere, tablets og skærmløsninger. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for virtuel træning. Opfølgning Der følges løbende op på status for implementering i kommunerne, som formidles via den fælles netplatform. 6

7 Indsatsområde: Lægemiddelhåndtering Kommunernes hjælp til borgere, der har brug for lægemiddelhåndtering, indgår i et forløb, hvor mange aktører er involveret og, hvor der registres mange fejl. De fleste fejl opstår under lægemiddeladministrationen, og de alvorligste fejl opstår under dispensering af lægemidler. Trods forskelle i, hvordan kommunerne organiserer og udfører hjælp til lægemiddelhåndtering, er det generelle billede, at mange kommuner anvender sygeplejersker til manuel dispensering af medicin ordineret af borgerens læge. Opgørelser viser, at sygeplejerskerne bruger meget tid på medicinhåndtering. Udfordringerne Der kan nævnes en række udfordringer i forhold til kommunernes opgaver omkring håndtering af lægemidler: 1) Der udleveres altid det billigste præparat på apoteket. Derved skal borgeren forholde sig til forskellige synonympræparater. Det forøger kompleksiteten og øger risikoen for, at borgeren ikke selv er i stand til lægemiddelhåndtering. Det øger også risikoen for dispenseringsfejl. 2) Lægemiddeldispenseringen kan i dag løses ved hjælp af dosisdispensering fra apoteket og/eller manuel dispensering ved plejepersonalet i kommunerne. Dosisdispensering fra apotek er ikke implementeret ensartet i alle kommuner angiveligt begrundet i lægernes forskellige tilgang til dosisdispensering. Manuel dispensering er en kompleks opgave i kommunerne, og der er registreret utilsigtede hændelser med alvorlige konsekvenser for borgerne. 3) Der er arbejdsmiljømæssige udfordringer for plejepersonalet i kommunen forbundet med opgaven i form af udtrykning af præparater fra blisterpakninger, åbning af pilleglas mm. 7

8 4) Administration af dispenserede lægemidler er en opgave, der løses at enten borgeren selv, pårørende eller plejepersonalet. De fleste borgere skal indtage medicin 1-4 gange daglig. Kommunens plejepersonale doserer typisk lægemidlerne med 14 dages mellemrum. 5) Kommunernes samarbejde med de øvrige aktører er præget af, at det er vanskeligt at ændre samarbejdsform, arbejdsprocesser og udvikle omkostningseffektive arbejdsgange, der indeholder brug af ny teknologi. En af grundene er angiveligt, at der eksisterer interessemodsætninger mellem aktørerne. Formål Formålet med en fælles kommunal indsats omkring lægemiddelhåndtering er 1) at borgerne får de ordinerede lægemidler i rette antal, dosis, type, måde og på rette tidspunkt og 2) at forebygge fejl, frigøre arbejdskraft og udvikle omkostningseffektiv samarbejde og arbejdsprocesser mellem borger/pårørende, kommune, region, sygehuse, læger og apotek. Mål og Succeskriterier I et kommunalt perspektiv kan udfordringerne afgrænses til opgaverne dispensering og lægemiddeladministration. Der kan bl.a. opstilles følgende mål: 1) Der skal fortsat afprøves og videreudvikles på eksisterende velfærdsteknologiske løsninger, der kan dispensere borgernes lægemidler. 2) Alle syddanske kommuner har implementeret huskehjælpemidler til egnede borgere og plejepersonale ved udgangen af projektperioden. 3) I alle kommuner anvender en øget andel af de borgere, der modtager hjælp til lægemiddelhåndtering, apotekernes dosisdispensering. 4) Der er udviklet, godkendt og implementeret en fælleskommunal (regional) standard eller guide til lægemiddelhåndtering. Det forudsætter, at der etableres et resultatorienteret samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læge med henblik på at udvikle eksisterende samarbejdsaftaler. 5) Der forefindes mindst en anvendelig velfærdsteknologisk løsning til hjælp ved manuel dispensering i borgerens hjem ved udgang af projektperioden. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe med fem kommunale repræsentanter jf. strategien afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, der med succes har implementeret dosisdispenseret lægemidler. Referencegruppen skal inden 1. juni 2012 udarbejde et program for, hvordan målene nås. Programmet skal beskrive, hvordan region og praktiserende læger inddrages i arbejdet og forpligtes til at medvirke for at skabe de ønskede resultater. Den udvidede referencegruppe er ansvarlig for at skabe gennemsigtighed omkring arbejdsprocessen og bredt ejerskab blandt deltagerne og relevante aktører. 8

9 Opfølgning Den udvidede referencegruppe udarbejder i projektperioden en årlig statusrapport (katalog), som indeholder information om kommunernes anvendelse af relevant velfærdsteknologi i forbindelse med lægemiddelhåndtering herunder dosisdispensering. Indsatsområde: Forflytning Baggrund Via øget brug af eksisterede forflytningshjælpemidler og implementering af nye forflytningshjælpemidler, omlægninger af arbejdsgange og kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder brug af virtuel forflytningsinstruktion, kan tidsforbruget til forflytninger reduceres, samtidig med at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres og servicen til borgerne opretholdes eller endog forbedres. Det fordrer, at der er udviklet teknologi, som er afprøvet med positive resultater i flere syddanske kommuner. Det kan bl.a. dreje sig om anvendelse af: stationære personløftere med rum-dækkende skinnesystem. elektriske højdeindstillelige toilet/badestole med elektrisk sædelift. oppustelige løftepuder i forbindelse med hjælp til borgere, der er faldet. intelligente senge. Men teknologien gør det ikke alene; erfaringer viser, at det afledte potentiale er helt afhængigt af implementeringsprocessen, en hensigtsmæssig organisering af arbejdet og intensiv uddannelsesindsats, hvor der kan anvendes virtuel kompetenceudvikling og eleaning. Der er et betydeligt potentiale på forflytningsområdet - både i forhold til ressource anvendelser og i forhold til kvalitet i opgaveløsningen, hvis implementeringsprocessen lykkedes. Kommunerne vil derfor kunne drage fordel af at få et samlet overblik over erfaringer i de syddanske kommuner med henblik på vidensdeling og evt. samarbejde på tværs af kommuner. Potentialets omfang afhænger ligeledes af den hidtidige praksis på ældreområdet i den enkelte kommune. Der vil være et potentiale ved udbredelse til handicapområdet. Begrundelse Arbejdet med forflytninger i ældreplejen er en relativt tidskrævende opgave, ligesom stadig tungere og mere fysisk krævende borgere fylder en stadig større del af social- og sundhedsmedarbejdernes arbejdsdag. Som følge heraf sker også arbejdsulykker forårsaget af forkert brug af hjælpemidler eller mangel på samme. Hjemmeplejens daglige arbejde er præget af arbejde under tidspres. Det medfører, at der i nogle 9

10 tilfælde arbejdes under forhold, som vanskeliggør, at personalet reflekterer over en given forflytningssituation. Borgernes selvstændighed og frihed - og dermed livskvalitet - vil kunne styrkes, hvis de kan blive mere selvhjulpne og/eller aktive i forbindelse med forflytninger. Tilbagemelding fra borgere i forbindelse med overgang fra to til en hjælper ved behov for hjælp til forflytninger: Borgerne er meget tilfredse og kommer blandt andet med udsagn som hvor er det dejligt - nu ved jeg, at det er mig, du snakker til. Andre borgere er blevet meget mere aktive i forflytningerne. Nogle af disse også fordi de nu kan følge med. Tidligere blev der talt meget frem og tilbage mellem hjælperne og borgeren vidste ikke, hvornår det var ham, der skulle gøre noget. Formål Indsatsområdet Forflytninger har som overordnet formål at indsamle kommunerne i Syddanmarks erfaringer med håndtering af forflytninger ved brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt kompetenceudvikling på området med henblik på vidensdeling og evt. samarbejde kommunerne imellem. Formålet hermed er: at kombinere bedre kvalitet i forflytninger for den enkelte borger ved at skabe ro i forløbet og samtidig reducere ressourceforbrugt til 2. hjælper i forbindelse med forflytninger. at borgere, som er faldet, kan hjælpes sikkert og skånsomt op af to medarbejdere, uden at medarbejderne belastes. at udvikle sundhedspersonalets kompetencer i forhold til håndtering af forflytninger og brug af rigtige arbejdsstillinger. at forebygge arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Succeskriterier Alle kommuner i Region Syddanmark har ved projektperiodens udløb været involveret i form af at bidrage med erfaringer eller har kunnet drage nytte af vidensdelingen. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har gode erfaringer med håndtering af forflytninger i en ny kontekst. Referencegruppen har til opgave at; - indsamle, strukturere og formidle erfaringer til kommunerne - tilrettelægge og afvikle et temamøde/workshop omhandlende de gode erfaringer i forhold til håndtering og udvikling af forflytningsområdet. 10

11 Opfølgning Projektet evalueres i forbindelse med afvikling af temamøde/workshop. 11

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf. Statusrapport Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi Udarbejdet af: Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.: 7253 5003 Sagsnummer.: Dato: 3. april 2013 Indhold

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN 3 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Viden og anbefalinger Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg KL - Kommunernes Landsforening FOA - Fag og Arbejde Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere