Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner"

Transkript

1 Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder, at stadig flere mennesker lever længere og mange med ønsker om at blive længst muligt i eget liv og eget hjem. Selv med øget fokus på vedligeholdelse af fysiske, sociale og kognitive funktioner oplever en række borgere akutte eller gradvise forandringer i funktioner, der er afgørende for et meningsfuldt og uafhængigt hverdagsliv. Til støtte for disse borgere bidrager kommunerne med pleje og omsorg samt sundhedsydelser. Også i fx psykiatrien og sundhedsplejen leverer kommunen ydelser på baggrund af service- og/eler sundhedsloven i borgerens hjem. Udfordringerne 1. I mange sammenhænge løftes arbejdsopgaverne via kommunale fagpersoners besøg i borgerens hjem. Dette er ofte en god og betryggende praksis, men også en praksis der kan være ubelejlig for borgeren, som kan opleve mange besøg gennem et døgn, og som kan være afhængig af at vente på hjælp indtil en kommunal fagperson kan indfinde sig. For kommunerne er det ressourcekrævende at sikre medarbejdere til de mange opgaver, ligesom mange ressourcer anvendes i forbindelse med befordring mellem kommune og borgere samt mellem forskellige borgere. 2. Stadig flere patienter udskrives tidligere til færdigbehandling i eget hjem. Dette resulterer i behov for koordinering og dialog mellem bl.a. sygehus, praktiserende læge samt kommune om indsatserne for og med borgeren. Samme problematik gør sig gældende for borgere med kroniske lidelser, der kan have behov for øget monitorering i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes, hjertekarsygdom etc. 3. Borgere har i stigende omfang ønsker om og behov for individualiserede løsninger f.eks. ift. forebyggende indsatser, vejledning og monitorering ift. sygdom og behandling, træning i eget hjem evt. i samspil med træningsforløb i kommunalt regi, orientering om digitale hjælpemidler f.eks. til strukturering af hverdagen i forbindelse med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser. Velfærdsteknologiske løsninger inden for telekommunikation, fx call centre, videokonference, forskellige kuffertløsninger, sensorteknologi og app-løsninger digitaliserer kommunens interaktion med borgeren og bidrager til at imødegå disse udfordringer. Derfor prioriteres telekommunikation som særligt indsatsområde i Syddanmarks tværkommunale strategi for velfærdsteknologi. Organisering: Der nedsættes en referencegruppe jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for telekommunikation. 1

2 Referencegruppen har til opgave at: Foreslå konkrete indsatser bl.a. med afsæt i kortlægningen og behovsafdækningen udarbejdet i relation til nærværende strategi. Mål og leverancer: - Udarbejde velfærdsteknologivurdering (VTV) som beskriver: økonomi/business case udgifter og indtægter, borgerperspektiver livskvalitet og anvendelighed, medarbejdere/organisation arbejdsmiljø og arbejdsprocesser, Teknologi ydeevne og stabilitet - Sikre at der afdækkes og udvælges relevante teknologier som svar på påtrængende behov - At afdække om teknologier er modne til hhv. udvikling, pilotafprøvning eller drift samt igangsætte inddragelse af teknologi under hensyntagen til behov, samt teknologiens modenhed. Organisere fremdrift ift. indsatsområdet evt. med uddelegeret ledelse af delprojekter. Mål og leverancer: at sikre projektledelse samt fremdrift og videndeling og udfærdige systematisk evaluering og effektmåling ift. indsatserne med afsæt i den gennemførte VTV Undersøge, beskrive og afprøve løsning med fælleskommunale call centre samlet ift. relevante geografiske eller tematiske afgrænsninger. Mål og leverancer: beskrivelse af opgaver og potentiale samt afprøvning, videndeling og evaluering af call center løsning(er) Gennem projektperioden og ved afsluttende evaluering producere indstilling med anbefalinger ift. hvorvidt og evt. hvordan indsatser udbredes til nye målgrupper blandt borgere samt i forskellige fagområder/forvaltninger. Mål og leverancer: at afklare samt udfærdige indstilling med angivelse af muligheder for løsningens opskallering og/eller anvendelse på nye områder For at sikre ejerskab inviteres en repræsentant fra samtlige deltagende kommuner til en workshop (forventeligt 2-3 månder efter referencegruppens nedsættelse), der tager afsæt i den gennemførte VTV. Det er workshoppens formål at invitere potentielt deltagende kommuner til at kvalificere referencegruppens handlingsplan inden for projektets 3årige løbetid. Indsatsområdet skal koordineres med initiativer i regi af den tværsektorielle digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet. Succeskriterier Mindst 2/3 af de syddanske kommuner har ved projektperiodens (3 år) udløb afprøvet og evt. implementeret en eller flere telekommunikative teknologier. De deltagende kommuner har bidraget til den fælles vi- 2

3 densopsamling. Samtlige deltagende kommuner har haft gavn af fælles VTV, modeller og skabeloner ift. afprøvede teknologierne under indsatsområdet telekommunikation. Opfølgning Referencegruppen sikrer at projektet, herunder succeskriterierne, evalueres midtvejs samt ved projektets udløb (midtvejsevaluering gennemføres m.h.p. eventuelle justeringer ift. projektet). Projektets leverancer (businesscase, VTV, indstilling mm) gøres løbende tilgængelige på den fælles netplatform. Indsatsområde: Virtuel træning Baggrund En række syddanske kommuner arbejder i dag med virtuel træning, fx genoptræn.dk, kuffertløsninger, skærmløsninger med kinect teknologi, spillekonsoller eller dokumentation og registrering af udført genoptræning. Begrundelse Løsninger indenfor virtuel træning kan styrke borgens ressourcer, autonomi og mestring, da borgeren selv varetager træningen og en evt. instruerende terapeut har en mere tilbagetrukket rolle. Da træningen enten sker uden instruktion eller ved at terapeuten alene orienteres, når træningen ikke er tilfredsstillende, er der sandsynligvis et arbejdskraftbesparende potentiale. En fælleskommunal koordinering og udrulning af løsninger til virtuel træning giver mulighed for at dele erfaringer, øge bevidstheden om behov og efterspørgsel og dermed skærpe kravsspecifikationer. Det er i dette perspektiv en fordel, at der blandt de syddanske kommuner er erfaringer med forskellige løsninger inden for feltet. En koordineret tilgang kan bidrage til at tydeliggøre efterspørgslen i markedet. Endelig kan det arbejdskraftbesparende potentiale øges, hvis der samarbejdes på tværs af kommuner om monitorerende terapeuter mv. Formål Indsatsområdet Virtuel træning har som overordnet formål at sikre en koordineret og kvalitetssikret udbredelse af løsninger til virtuel træning i de syddanske kommuner. Indsatsområdet opstiller en model for fælles organisering, koordinering og implementering men ikke for fælles produktvalg. 3

4 Delmål og leverancer - De syddanske erfaringer med virtuel træning indsamles med baggrund i Kortlægning af potentialer og behov for velfærdsteknologiske løsninger (strategiens bilag 3) samt ved inddragelse af Welfare Tech. - Der opstilles 2-3 teknologidefinerede spor, således at kommunerne har mulighed for at vælge det/de spor, der passer til deres behov. Et spor kan fx være terapeutmonitoreret/-instrueret egentræning eller egentræning uden kontinuerlig personlig instruktion. - Som udgangspunkt betragtes de hidtidige gennemførte syddanske projekter som udbredelsesprojektets pilotfase. Der indsamles: o 1) Velfærdsteknologivurderinger, business cases mv. til belysning af den erfarede påvirkning af brugere, medarbejdere og organisation og økonomiske konsekvenser. Materialet kan om nødvendigt suppleres med nye undersøgelser (spørgeskema el.l.). o 2) Positive og negative erfaringer, hvad angår ledelsesmæssig forankring, håndtering af kulturelle, faglige og organisatoriske forhold, fundraising og samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med projektgennemførelsen indsamles. Dette kan ske ved strukturerede interviews eller spørgeskemaundersøgelse. - På dette grundlag opstilles anbefalinger og projektplan for udbredelse og implementering inden for de definerede spor. - I forbindelse med Sundhedsstrategisk Forums godkendelse af anbefalinger og projektplan tilkendegiver kommunerne valg af spor. Herefter igangsættes implementeringen. Region Syddanmark involveres i udarbejdelse af projektplan og implementering i de(t) spor, hvor regionen indgår i dele af opgaveløsningen. Succeskriterier Alle syddanske kommuner har ved udgangen af projektperioden (3 år fra strategiens vedtagelse) implementeret mindst en velfærdsteknologisk løsning til virtuel træning inden for et af de definerede spor. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for virtuel træning. Opfølgning Der følges løbende op på status for implementering i kommunerne, som formidles via den fælles netplatform. 4

5 Indsatsområde: Med hjælp fra mit hjem Baggrund De syddanske kommuner arbejder målrettet med rehabilitering for at borgeren skal bevare sin funktionsog mestringsevne og et selvstændigt og aktivt liv. Fokus er på borgere, som enten allerede modtager ydelser fra kommunen eller som henvender sig vedrørende behov for hjælp. Der er iværksat flere velfærdsteknologiske projekter omkring rehabilitering, som understøtter denne strategiske satsning fx programmer og apps til genoptræning, struktur i hverdagen, adgang til egen journal, hjælpemidler, velfærdsteknologiske hjælperedskaber osv. Initiativerne er ikke generelt udbredte og de er ikke tilgængelige for borgere, som ikke i forvejen er i kontakt med kommunen. De syddanske kommuner arbejder målrettet med inddragelse af pårørende, frivillige, foreninger osv. til at støtte op omkring hjælp til borgerne, både de, som modtager, og de, som ikke modtager ydelser fra kommunen. Der er projekter i gang omkring portalløsninger for frivillige, foreninger og pårørende og virtuel kommunikation med borgere. Initiativerne er ikke generelt udbredte. Begrundelse Borgervendte træningsløsninger, som kan opretholde borgernes fysiske form og kognitive evner, er med til at sikre borgerens funktions- og mestringsevne. Tilgængelige tilbud og information omkring frivillige, foreninger, hjælpemidler og velfærdsteknologiske hjælperedskaber er med til at styrke borgernes ønske om et selvstændigt og aktivt liv uden behov for hjælp fra kommunen. Virtuel kommunikation med pårørende er direkte omsorg og er med til at øge livskvaliteten i dagligdagen for borgerne og kan medvirke til et mindre behov for omsorgsrelaterede kommunale ydelser. En fælles kommunal afdækning og implementering gør indsatsen lettere tilgængelig, mere overkommelig og samtidig også mere forpligtende for den enkelte kommune. Formål og afgrænsning Det overordnede formål med Med hjælp fra mit hjem er at sikre fælles udbredelse af løsninger til understøttelse af et selvstændigt og aktivt liv uden eller med mindst muligt behov for kommunale ydelser. Indsatsområdet opstiller en model for fælles organisering, koordinering, implementering og for mulige individuelle produktvalg. 5

6 Delmål og leverancer Specificering af kortlægning og effekt (bilag 3) på områderne: 1. Apps/løsninger/showrooms omkring fysisk og kognitiv træning, hjælpemidler og velfærdsteknologiske redskaber 2. Apps/løsninger omkring frivilligheds- og foreningsområdet 3. Virtuelle kommunikationsløsninger mellem borgere og pårørende på eksisterende udstyr, fx PC ere, tablets og skærmløsninger Implementeringsplan for de tre områder. Succeskriterier Alle syddanske kommuner har ved udgangen af projektperioden implementeret mindst en indsats indenfor hver af de tre nedenstående kategorier (3 år fra strategiens vedtagelse): 1. Stillet apps/løsninger/showrooms til rådighed omkring fysisk og kognitiv træning, hjælpemidler og velfærdsteknologiske redskaber. 2. Implementeret apps/løsninger omkring frivilligheds- og foreningsområdet. 3. Implementeret virtuelle kommunikationsløsninger mellem borgere og pårørende på eksisterende udstyr, fx PC ere, tablets og skærmløsninger. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for virtuel træning. Opfølgning Der følges løbende op på status for implementering i kommunerne, som formidles via den fælles netplatform. 6

7 Indsatsområde: Lægemiddelhåndtering Kommunernes hjælp til borgere, der har brug for lægemiddelhåndtering, indgår i et forløb, hvor mange aktører er involveret og, hvor der registres mange fejl. De fleste fejl opstår under lægemiddeladministrationen, og de alvorligste fejl opstår under dispensering af lægemidler. Trods forskelle i, hvordan kommunerne organiserer og udfører hjælp til lægemiddelhåndtering, er det generelle billede, at mange kommuner anvender sygeplejersker til manuel dispensering af medicin ordineret af borgerens læge. Opgørelser viser, at sygeplejerskerne bruger meget tid på medicinhåndtering. Udfordringerne Der kan nævnes en række udfordringer i forhold til kommunernes opgaver omkring håndtering af lægemidler: 1) Der udleveres altid det billigste præparat på apoteket. Derved skal borgeren forholde sig til forskellige synonympræparater. Det forøger kompleksiteten og øger risikoen for, at borgeren ikke selv er i stand til lægemiddelhåndtering. Det øger også risikoen for dispenseringsfejl. 2) Lægemiddeldispenseringen kan i dag løses ved hjælp af dosisdispensering fra apoteket og/eller manuel dispensering ved plejepersonalet i kommunerne. Dosisdispensering fra apotek er ikke implementeret ensartet i alle kommuner angiveligt begrundet i lægernes forskellige tilgang til dosisdispensering. Manuel dispensering er en kompleks opgave i kommunerne, og der er registreret utilsigtede hændelser med alvorlige konsekvenser for borgerne. 3) Der er arbejdsmiljømæssige udfordringer for plejepersonalet i kommunen forbundet med opgaven i form af udtrykning af præparater fra blisterpakninger, åbning af pilleglas mm. 7

8 4) Administration af dispenserede lægemidler er en opgave, der løses at enten borgeren selv, pårørende eller plejepersonalet. De fleste borgere skal indtage medicin 1-4 gange daglig. Kommunens plejepersonale doserer typisk lægemidlerne med 14 dages mellemrum. 5) Kommunernes samarbejde med de øvrige aktører er præget af, at det er vanskeligt at ændre samarbejdsform, arbejdsprocesser og udvikle omkostningseffektive arbejdsgange, der indeholder brug af ny teknologi. En af grundene er angiveligt, at der eksisterer interessemodsætninger mellem aktørerne. Formål Formålet med en fælles kommunal indsats omkring lægemiddelhåndtering er 1) at borgerne får de ordinerede lægemidler i rette antal, dosis, type, måde og på rette tidspunkt og 2) at forebygge fejl, frigøre arbejdskraft og udvikle omkostningseffektiv samarbejde og arbejdsprocesser mellem borger/pårørende, kommune, region, sygehuse, læger og apotek. Mål og Succeskriterier I et kommunalt perspektiv kan udfordringerne afgrænses til opgaverne dispensering og lægemiddeladministration. Der kan bl.a. opstilles følgende mål: 1) Der skal fortsat afprøves og videreudvikles på eksisterende velfærdsteknologiske løsninger, der kan dispensere borgernes lægemidler. 2) Alle syddanske kommuner har implementeret huskehjælpemidler til egnede borgere og plejepersonale ved udgangen af projektperioden. 3) I alle kommuner anvender en øget andel af de borgere, der modtager hjælp til lægemiddelhåndtering, apotekernes dosisdispensering. 4) Der er udviklet, godkendt og implementeret en fælleskommunal (regional) standard eller guide til lægemiddelhåndtering. Det forudsætter, at der etableres et resultatorienteret samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læge med henblik på at udvikle eksisterende samarbejdsaftaler. 5) Der forefindes mindst en anvendelig velfærdsteknologisk løsning til hjælp ved manuel dispensering i borgerens hjem ved udgang af projektperioden. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe med fem kommunale repræsentanter jf. strategien afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, der med succes har implementeret dosisdispenseret lægemidler. Referencegruppen skal inden 1. juni 2012 udarbejde et program for, hvordan målene nås. Programmet skal beskrive, hvordan region og praktiserende læger inddrages i arbejdet og forpligtes til at medvirke for at skabe de ønskede resultater. Den udvidede referencegruppe er ansvarlig for at skabe gennemsigtighed omkring arbejdsprocessen og bredt ejerskab blandt deltagerne og relevante aktører. 8

9 Opfølgning Den udvidede referencegruppe udarbejder i projektperioden en årlig statusrapport (katalog), som indeholder information om kommunernes anvendelse af relevant velfærdsteknologi i forbindelse med lægemiddelhåndtering herunder dosisdispensering. Indsatsområde: Forflytning Baggrund Via øget brug af eksisterede forflytningshjælpemidler og implementering af nye forflytningshjælpemidler, omlægninger af arbejdsgange og kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder brug af virtuel forflytningsinstruktion, kan tidsforbruget til forflytninger reduceres, samtidig med at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres og servicen til borgerne opretholdes eller endog forbedres. Det fordrer, at der er udviklet teknologi, som er afprøvet med positive resultater i flere syddanske kommuner. Det kan bl.a. dreje sig om anvendelse af: stationære personløftere med rum-dækkende skinnesystem. elektriske højdeindstillelige toilet/badestole med elektrisk sædelift. oppustelige løftepuder i forbindelse med hjælp til borgere, der er faldet. intelligente senge. Men teknologien gør det ikke alene; erfaringer viser, at det afledte potentiale er helt afhængigt af implementeringsprocessen, en hensigtsmæssig organisering af arbejdet og intensiv uddannelsesindsats, hvor der kan anvendes virtuel kompetenceudvikling og eleaning. Der er et betydeligt potentiale på forflytningsområdet - både i forhold til ressource anvendelser og i forhold til kvalitet i opgaveløsningen, hvis implementeringsprocessen lykkedes. Kommunerne vil derfor kunne drage fordel af at få et samlet overblik over erfaringer i de syddanske kommuner med henblik på vidensdeling og evt. samarbejde på tværs af kommuner. Potentialets omfang afhænger ligeledes af den hidtidige praksis på ældreområdet i den enkelte kommune. Der vil være et potentiale ved udbredelse til handicapområdet. Begrundelse Arbejdet med forflytninger i ældreplejen er en relativt tidskrævende opgave, ligesom stadig tungere og mere fysisk krævende borgere fylder en stadig større del af social- og sundhedsmedarbejdernes arbejdsdag. Som følge heraf sker også arbejdsulykker forårsaget af forkert brug af hjælpemidler eller mangel på samme. Hjemmeplejens daglige arbejde er præget af arbejde under tidspres. Det medfører, at der i nogle 9

10 tilfælde arbejdes under forhold, som vanskeliggør, at personalet reflekterer over en given forflytningssituation. Borgernes selvstændighed og frihed - og dermed livskvalitet - vil kunne styrkes, hvis de kan blive mere selvhjulpne og/eller aktive i forbindelse med forflytninger. Tilbagemelding fra borgere i forbindelse med overgang fra to til en hjælper ved behov for hjælp til forflytninger: Borgerne er meget tilfredse og kommer blandt andet med udsagn som hvor er det dejligt - nu ved jeg, at det er mig, du snakker til. Andre borgere er blevet meget mere aktive i forflytningerne. Nogle af disse også fordi de nu kan følge med. Tidligere blev der talt meget frem og tilbage mellem hjælperne og borgeren vidste ikke, hvornår det var ham, der skulle gøre noget. Formål Indsatsområdet Forflytninger har som overordnet formål at indsamle kommunerne i Syddanmarks erfaringer med håndtering af forflytninger ved brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt kompetenceudvikling på området med henblik på vidensdeling og evt. samarbejde kommunerne imellem. Formålet hermed er: at kombinere bedre kvalitet i forflytninger for den enkelte borger ved at skabe ro i forløbet og samtidig reducere ressourceforbrugt til 2. hjælper i forbindelse med forflytninger. at borgere, som er faldet, kan hjælpes sikkert og skånsomt op af to medarbejdere, uden at medarbejderne belastes. at udvikle sundhedspersonalets kompetencer i forhold til håndtering af forflytninger og brug af rigtige arbejdsstillinger. at forebygge arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Succeskriterier Alle kommuner i Region Syddanmark har ved projektperiodens udløb været involveret i form af at bidrage med erfaringer eller har kunnet drage nytte af vidensdelingen. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har gode erfaringer med håndtering af forflytninger i en ny kontekst. Referencegruppen har til opgave at; - indsamle, strukturere og formidle erfaringer til kommunerne - tilrettelægge og afvikle et temamøde/workshop omhandlende de gode erfaringer i forhold til håndtering og udvikling af forflytningsområdet. 10

11 Opfølgning Projektet evalueres i forbindelse med afvikling af temamøde/workshop. 11

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Godkendt af KKR Syddanmark den 15. april 2013 1) Baggrund De kommunale velfærdsområder står over for store

Læs mere

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Høringsudkast Version 1.0 1) Baggrund De kommunale velfærdsområder står over for store udfordringer i de

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Serviceområde: Omsorg og pleje

Serviceområde: Omsorg og pleje Serviceområde: Omsorg og pleje Fokusområde: Kroniske sygdomme Fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme får fra maj 2010 tilbud om fysisk træning. Tilbuddet er evalueret

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere