Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner"

Transkript

1 Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder, at stadig flere mennesker lever længere og mange med ønsker om at blive længst muligt i eget liv og eget hjem. Selv med øget fokus på vedligeholdelse af fysiske, sociale og kognitive funktioner oplever en række borgere akutte eller gradvise forandringer i funktioner, der er afgørende for et meningsfuldt og uafhængigt hverdagsliv. Til støtte for disse borgere bidrager kommunerne med pleje og omsorg samt sundhedsydelser. Også i fx psykiatrien og sundhedsplejen leverer kommunen ydelser på baggrund af service- og/eler sundhedsloven i borgerens hjem. Udfordringerne 1. I mange sammenhænge løftes arbejdsopgaverne via kommunale fagpersoners besøg i borgerens hjem. Dette er ofte en god og betryggende praksis, men også en praksis der kan være ubelejlig for borgeren, som kan opleve mange besøg gennem et døgn, og som kan være afhængig af at vente på hjælp indtil en kommunal fagperson kan indfinde sig. For kommunerne er det ressourcekrævende at sikre medarbejdere til de mange opgaver, ligesom mange ressourcer anvendes i forbindelse med befordring mellem kommune og borgere samt mellem forskellige borgere. 2. Stadig flere patienter udskrives tidligere til færdigbehandling i eget hjem. Dette resulterer i behov for koordinering og dialog mellem bl.a. sygehus, praktiserende læge samt kommune om indsatserne for og med borgeren. Samme problematik gør sig gældende for borgere med kroniske lidelser, der kan have behov for øget monitorering i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes, hjertekarsygdom etc. 3. Borgere har i stigende omfang ønsker om og behov for individualiserede løsninger f.eks. ift. forebyggende indsatser, vejledning og monitorering ift. sygdom og behandling, træning i eget hjem evt. i samspil med træningsforløb i kommunalt regi, orientering om digitale hjælpemidler f.eks. til strukturering af hverdagen i forbindelse med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser. Velfærdsteknologiske løsninger inden for telekommunikation, fx call centre, videokonference, forskellige kuffertløsninger, sensorteknologi og app-løsninger digitaliserer kommunens interaktion med borgeren og bidrager til at imødegå disse udfordringer. Derfor prioriteres telekommunikation som særligt indsatsområde i Syddanmarks tværkommunale strategi for velfærdsteknologi. Organisering: Der nedsættes en referencegruppe jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for telekommunikation. 1

2 Referencegruppen har til opgave at: Foreslå konkrete indsatser bl.a. med afsæt i kortlægningen og behovsafdækningen udarbejdet i relation til nærværende strategi. Mål og leverancer: - Udarbejde velfærdsteknologivurdering (VTV) som beskriver: økonomi/business case udgifter og indtægter, borgerperspektiver livskvalitet og anvendelighed, medarbejdere/organisation arbejdsmiljø og arbejdsprocesser, Teknologi ydeevne og stabilitet - Sikre at der afdækkes og udvælges relevante teknologier som svar på påtrængende behov - At afdække om teknologier er modne til hhv. udvikling, pilotafprøvning eller drift samt igangsætte inddragelse af teknologi under hensyntagen til behov, samt teknologiens modenhed. Organisere fremdrift ift. indsatsområdet evt. med uddelegeret ledelse af delprojekter. Mål og leverancer: at sikre projektledelse samt fremdrift og videndeling og udfærdige systematisk evaluering og effektmåling ift. indsatserne med afsæt i den gennemførte VTV Undersøge, beskrive og afprøve løsning med fælleskommunale call centre samlet ift. relevante geografiske eller tematiske afgrænsninger. Mål og leverancer: beskrivelse af opgaver og potentiale samt afprøvning, videndeling og evaluering af call center løsning(er) Gennem projektperioden og ved afsluttende evaluering producere indstilling med anbefalinger ift. hvorvidt og evt. hvordan indsatser udbredes til nye målgrupper blandt borgere samt i forskellige fagområder/forvaltninger. Mål og leverancer: at afklare samt udfærdige indstilling med angivelse af muligheder for løsningens opskallering og/eller anvendelse på nye områder For at sikre ejerskab inviteres en repræsentant fra samtlige deltagende kommuner til en workshop (forventeligt 2-3 månder efter referencegruppens nedsættelse), der tager afsæt i den gennemførte VTV. Det er workshoppens formål at invitere potentielt deltagende kommuner til at kvalificere referencegruppens handlingsplan inden for projektets 3årige løbetid. Indsatsområdet skal koordineres med initiativer i regi af den tværsektorielle digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet. Succeskriterier Mindst 2/3 af de syddanske kommuner har ved projektperiodens (3 år) udløb afprøvet og evt. implementeret en eller flere telekommunikative teknologier. De deltagende kommuner har bidraget til den fælles vi- 2

3 densopsamling. Samtlige deltagende kommuner har haft gavn af fælles VTV, modeller og skabeloner ift. afprøvede teknologierne under indsatsområdet telekommunikation. Opfølgning Referencegruppen sikrer at projektet, herunder succeskriterierne, evalueres midtvejs samt ved projektets udløb (midtvejsevaluering gennemføres m.h.p. eventuelle justeringer ift. projektet). Projektets leverancer (businesscase, VTV, indstilling mm) gøres løbende tilgængelige på den fælles netplatform. Indsatsområde: Virtuel træning Baggrund En række syddanske kommuner arbejder i dag med virtuel træning, fx genoptræn.dk, kuffertløsninger, skærmløsninger med kinect teknologi, spillekonsoller eller dokumentation og registrering af udført genoptræning. Begrundelse Løsninger indenfor virtuel træning kan styrke borgens ressourcer, autonomi og mestring, da borgeren selv varetager træningen og en evt. instruerende terapeut har en mere tilbagetrukket rolle. Da træningen enten sker uden instruktion eller ved at terapeuten alene orienteres, når træningen ikke er tilfredsstillende, er der sandsynligvis et arbejdskraftbesparende potentiale. En fælleskommunal koordinering og udrulning af løsninger til virtuel træning giver mulighed for at dele erfaringer, øge bevidstheden om behov og efterspørgsel og dermed skærpe kravsspecifikationer. Det er i dette perspektiv en fordel, at der blandt de syddanske kommuner er erfaringer med forskellige løsninger inden for feltet. En koordineret tilgang kan bidrage til at tydeliggøre efterspørgslen i markedet. Endelig kan det arbejdskraftbesparende potentiale øges, hvis der samarbejdes på tværs af kommuner om monitorerende terapeuter mv. Formål Indsatsområdet Virtuel træning har som overordnet formål at sikre en koordineret og kvalitetssikret udbredelse af løsninger til virtuel træning i de syddanske kommuner. Indsatsområdet opstiller en model for fælles organisering, koordinering og implementering men ikke for fælles produktvalg. 3

4 Delmål og leverancer - De syddanske erfaringer med virtuel træning indsamles med baggrund i Kortlægning af potentialer og behov for velfærdsteknologiske løsninger (strategiens bilag 3) samt ved inddragelse af Welfare Tech. - Der opstilles 2-3 teknologidefinerede spor, således at kommunerne har mulighed for at vælge det/de spor, der passer til deres behov. Et spor kan fx være terapeutmonitoreret/-instrueret egentræning eller egentræning uden kontinuerlig personlig instruktion. - Som udgangspunkt betragtes de hidtidige gennemførte syddanske projekter som udbredelsesprojektets pilotfase. Der indsamles: o 1) Velfærdsteknologivurderinger, business cases mv. til belysning af den erfarede påvirkning af brugere, medarbejdere og organisation og økonomiske konsekvenser. Materialet kan om nødvendigt suppleres med nye undersøgelser (spørgeskema el.l.). o 2) Positive og negative erfaringer, hvad angår ledelsesmæssig forankring, håndtering af kulturelle, faglige og organisatoriske forhold, fundraising og samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med projektgennemførelsen indsamles. Dette kan ske ved strukturerede interviews eller spørgeskemaundersøgelse. - På dette grundlag opstilles anbefalinger og projektplan for udbredelse og implementering inden for de definerede spor. - I forbindelse med Sundhedsstrategisk Forums godkendelse af anbefalinger og projektplan tilkendegiver kommunerne valg af spor. Herefter igangsættes implementeringen. Region Syddanmark involveres i udarbejdelse af projektplan og implementering i de(t) spor, hvor regionen indgår i dele af opgaveløsningen. Succeskriterier Alle syddanske kommuner har ved udgangen af projektperioden (3 år fra strategiens vedtagelse) implementeret mindst en velfærdsteknologisk løsning til virtuel træning inden for et af de definerede spor. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for virtuel træning. Opfølgning Der følges løbende op på status for implementering i kommunerne, som formidles via den fælles netplatform. 4

5 Indsatsområde: Med hjælp fra mit hjem Baggrund De syddanske kommuner arbejder målrettet med rehabilitering for at borgeren skal bevare sin funktionsog mestringsevne og et selvstændigt og aktivt liv. Fokus er på borgere, som enten allerede modtager ydelser fra kommunen eller som henvender sig vedrørende behov for hjælp. Der er iværksat flere velfærdsteknologiske projekter omkring rehabilitering, som understøtter denne strategiske satsning fx programmer og apps til genoptræning, struktur i hverdagen, adgang til egen journal, hjælpemidler, velfærdsteknologiske hjælperedskaber osv. Initiativerne er ikke generelt udbredte og de er ikke tilgængelige for borgere, som ikke i forvejen er i kontakt med kommunen. De syddanske kommuner arbejder målrettet med inddragelse af pårørende, frivillige, foreninger osv. til at støtte op omkring hjælp til borgerne, både de, som modtager, og de, som ikke modtager ydelser fra kommunen. Der er projekter i gang omkring portalløsninger for frivillige, foreninger og pårørende og virtuel kommunikation med borgere. Initiativerne er ikke generelt udbredte. Begrundelse Borgervendte træningsløsninger, som kan opretholde borgernes fysiske form og kognitive evner, er med til at sikre borgerens funktions- og mestringsevne. Tilgængelige tilbud og information omkring frivillige, foreninger, hjælpemidler og velfærdsteknologiske hjælperedskaber er med til at styrke borgernes ønske om et selvstændigt og aktivt liv uden behov for hjælp fra kommunen. Virtuel kommunikation med pårørende er direkte omsorg og er med til at øge livskvaliteten i dagligdagen for borgerne og kan medvirke til et mindre behov for omsorgsrelaterede kommunale ydelser. En fælles kommunal afdækning og implementering gør indsatsen lettere tilgængelig, mere overkommelig og samtidig også mere forpligtende for den enkelte kommune. Formål og afgrænsning Det overordnede formål med Med hjælp fra mit hjem er at sikre fælles udbredelse af løsninger til understøttelse af et selvstændigt og aktivt liv uden eller med mindst muligt behov for kommunale ydelser. Indsatsområdet opstiller en model for fælles organisering, koordinering, implementering og for mulige individuelle produktvalg. 5

6 Delmål og leverancer Specificering af kortlægning og effekt (bilag 3) på områderne: 1. Apps/løsninger/showrooms omkring fysisk og kognitiv træning, hjælpemidler og velfærdsteknologiske redskaber 2. Apps/løsninger omkring frivilligheds- og foreningsområdet 3. Virtuelle kommunikationsløsninger mellem borgere og pårørende på eksisterende udstyr, fx PC ere, tablets og skærmløsninger Implementeringsplan for de tre områder. Succeskriterier Alle syddanske kommuner har ved udgangen af projektperioden implementeret mindst en indsats indenfor hver af de tre nedenstående kategorier (3 år fra strategiens vedtagelse): 1. Stillet apps/løsninger/showrooms til rådighed omkring fysisk og kognitiv træning, hjælpemidler og velfærdsteknologiske redskaber. 2. Implementeret apps/løsninger omkring frivilligheds- og foreningsområdet. 3. Implementeret virtuelle kommunikationsløsninger mellem borgere og pårørende på eksisterende udstyr, fx PC ere, tablets og skærmløsninger. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har erfaring med et projekt inden for virtuel træning. Opfølgning Der følges løbende op på status for implementering i kommunerne, som formidles via den fælles netplatform. 6

7 Indsatsområde: Lægemiddelhåndtering Kommunernes hjælp til borgere, der har brug for lægemiddelhåndtering, indgår i et forløb, hvor mange aktører er involveret og, hvor der registres mange fejl. De fleste fejl opstår under lægemiddeladministrationen, og de alvorligste fejl opstår under dispensering af lægemidler. Trods forskelle i, hvordan kommunerne organiserer og udfører hjælp til lægemiddelhåndtering, er det generelle billede, at mange kommuner anvender sygeplejersker til manuel dispensering af medicin ordineret af borgerens læge. Opgørelser viser, at sygeplejerskerne bruger meget tid på medicinhåndtering. Udfordringerne Der kan nævnes en række udfordringer i forhold til kommunernes opgaver omkring håndtering af lægemidler: 1) Der udleveres altid det billigste præparat på apoteket. Derved skal borgeren forholde sig til forskellige synonympræparater. Det forøger kompleksiteten og øger risikoen for, at borgeren ikke selv er i stand til lægemiddelhåndtering. Det øger også risikoen for dispenseringsfejl. 2) Lægemiddeldispenseringen kan i dag løses ved hjælp af dosisdispensering fra apoteket og/eller manuel dispensering ved plejepersonalet i kommunerne. Dosisdispensering fra apotek er ikke implementeret ensartet i alle kommuner angiveligt begrundet i lægernes forskellige tilgang til dosisdispensering. Manuel dispensering er en kompleks opgave i kommunerne, og der er registreret utilsigtede hændelser med alvorlige konsekvenser for borgerne. 3) Der er arbejdsmiljømæssige udfordringer for plejepersonalet i kommunen forbundet med opgaven i form af udtrykning af præparater fra blisterpakninger, åbning af pilleglas mm. 7

8 4) Administration af dispenserede lægemidler er en opgave, der løses at enten borgeren selv, pårørende eller plejepersonalet. De fleste borgere skal indtage medicin 1-4 gange daglig. Kommunens plejepersonale doserer typisk lægemidlerne med 14 dages mellemrum. 5) Kommunernes samarbejde med de øvrige aktører er præget af, at det er vanskeligt at ændre samarbejdsform, arbejdsprocesser og udvikle omkostningseffektive arbejdsgange, der indeholder brug af ny teknologi. En af grundene er angiveligt, at der eksisterer interessemodsætninger mellem aktørerne. Formål Formålet med en fælles kommunal indsats omkring lægemiddelhåndtering er 1) at borgerne får de ordinerede lægemidler i rette antal, dosis, type, måde og på rette tidspunkt og 2) at forebygge fejl, frigøre arbejdskraft og udvikle omkostningseffektiv samarbejde og arbejdsprocesser mellem borger/pårørende, kommune, region, sygehuse, læger og apotek. Mål og Succeskriterier I et kommunalt perspektiv kan udfordringerne afgrænses til opgaverne dispensering og lægemiddeladministration. Der kan bl.a. opstilles følgende mål: 1) Der skal fortsat afprøves og videreudvikles på eksisterende velfærdsteknologiske løsninger, der kan dispensere borgernes lægemidler. 2) Alle syddanske kommuner har implementeret huskehjælpemidler til egnede borgere og plejepersonale ved udgangen af projektperioden. 3) I alle kommuner anvender en øget andel af de borgere, der modtager hjælp til lægemiddelhåndtering, apotekernes dosisdispensering. 4) Der er udviklet, godkendt og implementeret en fælleskommunal (regional) standard eller guide til lægemiddelhåndtering. Det forudsætter, at der etableres et resultatorienteret samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læge med henblik på at udvikle eksisterende samarbejdsaftaler. 5) Der forefindes mindst en anvendelig velfærdsteknologisk løsning til hjælp ved manuel dispensering i borgerens hjem ved udgang af projektperioden. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe med fem kommunale repræsentanter jf. strategien afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, der med succes har implementeret dosisdispenseret lægemidler. Referencegruppen skal inden 1. juni 2012 udarbejde et program for, hvordan målene nås. Programmet skal beskrive, hvordan region og praktiserende læger inddrages i arbejdet og forpligtes til at medvirke for at skabe de ønskede resultater. Den udvidede referencegruppe er ansvarlig for at skabe gennemsigtighed omkring arbejdsprocessen og bredt ejerskab blandt deltagerne og relevante aktører. 8

9 Opfølgning Den udvidede referencegruppe udarbejder i projektperioden en årlig statusrapport (katalog), som indeholder information om kommunernes anvendelse af relevant velfærdsteknologi i forbindelse med lægemiddelhåndtering herunder dosisdispensering. Indsatsområde: Forflytning Baggrund Via øget brug af eksisterede forflytningshjælpemidler og implementering af nye forflytningshjælpemidler, omlægninger af arbejdsgange og kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder brug af virtuel forflytningsinstruktion, kan tidsforbruget til forflytninger reduceres, samtidig med at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres og servicen til borgerne opretholdes eller endog forbedres. Det fordrer, at der er udviklet teknologi, som er afprøvet med positive resultater i flere syddanske kommuner. Det kan bl.a. dreje sig om anvendelse af: stationære personløftere med rum-dækkende skinnesystem. elektriske højdeindstillelige toilet/badestole med elektrisk sædelift. oppustelige løftepuder i forbindelse med hjælp til borgere, der er faldet. intelligente senge. Men teknologien gør det ikke alene; erfaringer viser, at det afledte potentiale er helt afhængigt af implementeringsprocessen, en hensigtsmæssig organisering af arbejdet og intensiv uddannelsesindsats, hvor der kan anvendes virtuel kompetenceudvikling og eleaning. Der er et betydeligt potentiale på forflytningsområdet - både i forhold til ressource anvendelser og i forhold til kvalitet i opgaveløsningen, hvis implementeringsprocessen lykkedes. Kommunerne vil derfor kunne drage fordel af at få et samlet overblik over erfaringer i de syddanske kommuner med henblik på vidensdeling og evt. samarbejde på tværs af kommuner. Potentialets omfang afhænger ligeledes af den hidtidige praksis på ældreområdet i den enkelte kommune. Der vil være et potentiale ved udbredelse til handicapområdet. Begrundelse Arbejdet med forflytninger i ældreplejen er en relativt tidskrævende opgave, ligesom stadig tungere og mere fysisk krævende borgere fylder en stadig større del af social- og sundhedsmedarbejdernes arbejdsdag. Som følge heraf sker også arbejdsulykker forårsaget af forkert brug af hjælpemidler eller mangel på samme. Hjemmeplejens daglige arbejde er præget af arbejde under tidspres. Det medfører, at der i nogle 9

10 tilfælde arbejdes under forhold, som vanskeliggør, at personalet reflekterer over en given forflytningssituation. Borgernes selvstændighed og frihed - og dermed livskvalitet - vil kunne styrkes, hvis de kan blive mere selvhjulpne og/eller aktive i forbindelse med forflytninger. Tilbagemelding fra borgere i forbindelse med overgang fra to til en hjælper ved behov for hjælp til forflytninger: Borgerne er meget tilfredse og kommer blandt andet med udsagn som hvor er det dejligt - nu ved jeg, at det er mig, du snakker til. Andre borgere er blevet meget mere aktive i forflytningerne. Nogle af disse også fordi de nu kan følge med. Tidligere blev der talt meget frem og tilbage mellem hjælperne og borgeren vidste ikke, hvornår det var ham, der skulle gøre noget. Formål Indsatsområdet Forflytninger har som overordnet formål at indsamle kommunerne i Syddanmarks erfaringer med håndtering af forflytninger ved brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt kompetenceudvikling på området med henblik på vidensdeling og evt. samarbejde kommunerne imellem. Formålet hermed er: at kombinere bedre kvalitet i forflytninger for den enkelte borger ved at skabe ro i forløbet og samtidig reducere ressourceforbrugt til 2. hjælper i forbindelse med forflytninger. at borgere, som er faldet, kan hjælpes sikkert og skånsomt op af to medarbejdere, uden at medarbejderne belastes. at udvikle sundhedspersonalets kompetencer i forhold til håndtering af forflytninger og brug af rigtige arbejdsstillinger. at forebygge arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Succeskriterier Alle kommuner i Region Syddanmark har ved projektperiodens udløb været involveret i form af at bidrage med erfaringer eller har kunnet drage nytte af vidensdelingen. Deltagere og deltagernes rolle Der etableres en referencegruppe for indsatsområdet med fem repræsentanter jf. strategiens afsnit 4.2. Formandskabet varetages af en kommune, som har gode erfaringer med håndtering af forflytninger i en ny kontekst. Referencegruppen har til opgave at; - indsamle, strukturere og formidle erfaringer til kommunerne - tilrettelægge og afvikle et temamøde/workshop omhandlende de gode erfaringer i forhold til håndtering og udvikling af forflytningsområdet. 10

11 Opfølgning Projektet evalueres i forbindelse med afvikling af temamøde/workshop. 11

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Godkendt af KKR Syddanmark den 15. april 2013 1) Baggrund De kommunale velfærdsområder står over for store

Læs mere

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Høringsudkast Version 1.0 1) Baggrund De kommunale velfærdsområder står over for store udfordringer i de

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Baggrund Plejepersonale er en af de grupper der er mest udsat for

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme Fællesmål for 13, Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre: (=Udfordring i (=Årsmål i SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler Vi skal sikre mere kvalitet

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere