Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE"

Transkript

1 Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE

2 Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Forslaget til lokalplan er fremlagt offentligt i 9 uger fra den 27. maj til den 29. juli Hvis du har indsigelser eller forslag til ændringer, skal du sende dem til: Holstebro Kommune Teknik og Miljø, Planafdelingen Kirkestræde Holstebro eller via til: eller som Digital post til: Holstebro Kommune Teknik og Miljø så det er modtaget senest den 29. juli 2015 Efter udløbet af denne frist vil Byrådet tage stilling til lokalplanforslaget. -- Hvis du har spørgsmål til planforslaget, er du velkommen til at kontakte Jane Lærke Hansen, Planafdelingen, tlf (direkte nummer) eller via ovennævnte adresse. Byrådet har besluttet at offentliggøre et forslag til en lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Lokalplanen består af: En redegørelse, der beskriver planens baggrund, forholdet til omgivelserne, miljøvurdering mm. Her anføres også nogle af de særskilte tilladelser, der kan være nødvendige for gennemførelsen af det byggeri, den anvendelse osv., som lokalplanen regulerer. Bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag, der - sammen med blandt andet byggelovens bestemmelser - regulerer områdets udformning og anvendelse mm. 2

3 Indhold Redegørelse Forord til lokalplanforslaget, s. 2 Redegørelse... 4 Lokalplanområdets beliggenhed, s. 4 Baggrund og formål med lokalplanen, s. 4 Eksisterende forhold, s. 4 Lokalplanens indhold, s. 7 Forhold til anden planlægning, s. 12 Miljøvurdering, s. 14 Lokalplanens gennemførelse, s. 14 Tilladelser efter anden lovgivning, s Formål Område Anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende og skiltning Veje og arbejdsarealer Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af ældre lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Kortbilag 1, side 23 Kortbilag 2, side 24 Anvendte kortmaterialer (baggrundskort): Forsidekort og kort på side 6 indeholder data fra Geodatastyrelsen, Kort25, marts 2015 Side 5: Luftfoto DDO2014, copyright Cowi Kortbilag 1 og 2 indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkort, marts 2015, samt FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, marts

4 Redegørelse Redegørelse Skave Hogager Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område i det åbne land sydvest for Hogager, som det er vist med cirkel på skitsen til venstre. Området ligger syd for Hvidmosevej og øst for Hesselåvej. Mod syd grænser området op til kommunegrænsen til Herning Kommune. Tvis Lokalplanområdets beliggenhed sydvest for Hogager Baggrund og formål med lokalplanen I Holstebro Kommuneplan er der udlagt et område til vindmøller sydvest for Hogager. Holstebro Kommune har modtaget en anmeldelse af et vindmølleprojekt med 21 vindmøller indenfor området. Hensigten med lokalplanen er at muliggøre realisering af dette projekt eller et projekt, hvis indhold i overordnede træk svarer til det anmeldte projekt. 4 Eksisterende forhold Lokalplanens område ligger i et drænet agerbrugslandskab. Området er præget af mange levende hegn, der ligger som lige linjer og inddeler landbrugsarealerne i rektangulære marker. I vindmølleområdets nærområde ligger spredt bebyggelse, og mindre grupper af bevoksning og større plantager. I mølleområdet ligger, ud over hegn og grupper af bevoksning, enkelte søer og hedeområder samt en mindre fredskov. I områdets vestlige del ligger arealer til aktiviteter for Holstebro Speedway Klub, Holstebro Moto Cross Club og Skave Jagtforening. Lokalplanens område er vist med hvid afgrænsning på luftfotografiet på side 5. Placeringen af de 21 vindmøller fremgår også af luftfotografiet. Terrænet i projektområdet er fladt og varierer i højde mellem kote Lavest er terrænet omkring det kanaliserede vandløb i områdets midte. Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne ligger der 12 boliger i det åbne land. En af boligerne, Udholmvej 6, som på kortet side 6 er vist med orange firkant, nedlægges i forbindelse med realisering af projektet. Den nærmeste nabobeboelse er Brogårdvej 3, som ligger 540 meter fra nærmeste vindmølle. Ifølge Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller skal

5 Redegørelse afstanden mellem vindmøller og nabobeboelser være minimum fire gange totalhøjden for vindmøllen. Det er for 122 meter høje vindmøller en afstand på 488 meter. Mindsteafstanden er således overholdt ved alle naboboliger. Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet og de enkelte vindmøllers placering Landskabet uden om lokalplanområdet er ligesom lokalplanområdet overvejende præget af landbrugsdrift med markparceller indbyrdes adskilt af læhegn. De nærmeste markante landskabstræk i det omgivende flade landskab er Yllebjerg Bakkeø, der ligger ca. 3 km sydvest for mølleområdet og Storåen, der slynger sig øst og nord om den store Skovbjerg Bakkeø. Den visuelle påvirkning af disse og andre landskabstræk er visualiseret og vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapport for vindmøllepark ved Hogager, maj 2015, herefter kaldet miljørapporten. 5

6 Redegørelse BRUNBJERGVEJ HORNSTRUPVEJ ABILDHOLTVEJ HESSELÅVEJ HVIDMOSEVEJ BIRKMOSEVEJ Meter Kort over projektområdet og nabobeboelser Signaturforklaring Vindmølle Veje Arbejdsareal Transformatorstation og parkering 1 km afstandslinje Kommunegrænse Bolig der nedlægges 6

7 Inden for en afstand på 4,5 kilometer fra lokalplanområdet står én vindmøllegruppe. Vindmøllerne står sydvest for lokalplanområdet og består af tre vindmøller med en totalhøjde på 73,5 meter. Vindmøllerne er opstillet i 1999 og har en forventet restlevetid på minimum fem år. Uden for afstandszonen på 4,5 kilometer fra lokalplanområdet ligger adskillige vindmøllegrupper, herunder fire 150 meter høje vindmøller øst for Tvis. Redegørelse Ifølge Vejledningen til Vindmøllecirkulæret skal det visuelle samspil mellem eksisterende og planlagte vindmøllegrupper vurderes, og hvis de står tættere end 28 gange totalhøjden, skal samspillet være ubetænkeligt. De tre vindmøller nordvest for Hodsager står, med en afstand på ca. 2 km fra lokalplanområdet, indenfor 28 gange totalhøjden. Den nordligste vindmølle tages ned ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager. I miljørapporten er det undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra planlagte og eksisterende vindmøller er ubetænkeligt. Undersøgelserne i miljørapporten viser, at de to vindmøller sydvest for vindmølleområdet, der bliver stående, kun vil ses sammen med de nye vindmøller få steder i landskabet. To visualiseringer i miljørapporten, visualiseringerne fra Yllebjerg Bakkeø og Hodsagervej, viser de to møllegrupper samtidigt. De to møllegrupper er fuldt synlige set fra Yllebjerg Bakkeø. På grund af detaljeringsgraden, placeringen og vingernes rotationshastighed er det tydeligt at se, at der er tale om to vindmøllegrupper. Fra Hodsagervej vil de to grupper kortvarigt kunne opleves sammen. De mange læhegn giver dog en meget ringe synlighed. På baggrund af ovenstående er det vurderet, at samspillet mellem de to anlæg er ubetænkeligt. Enkelte af visualiseringerne fra miljørapporten er indsat som illustrationer på side 8-9. På visualiseringen fra Yllebjerg Bakkeø ses de to eksisterende vindmøller, der bliver stående, til venstre på visualiseringen. For at se visualiseringerne i sammenlignelige størrelser og med ideelle betragtningsafstande henvises til miljørapporten. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger, at der kan etableres op til 21 vindmøller i området. Vindmøllernes omtrentlige placering fremgår af kortbilag 2. Bestemmelser fastlægger endvidere vindmøllernes maksimale højde på 122 meter over reguleret terræn og adskillige bestemmelser for vindmøllernes udseende. Vindmøllerne af denne størrelse kan have en kapacitet på 1,8-3,3 MW. Lokalplanen giver dermed mulighed for installering af en samlet kapacitet på 37,8-69,3 MW. Vindmøllerne opstilles på tre rette, parallelle linjer nord- 7

8 Redegørelse Visualisering fra Hogager ved Langgade 84. Øverst er vist hovedforslaget (navhøjde 72 meter, rotordiameter 100 meter. Nederst er vist alternativet (navhøjde 77 meter, rotordiameter 90 meter). Visualisering fra Skaves sydlige udkant på Hesselåvej. Øverst er vist hovedforslaget (navhøjde 72 meter, rotordiameter 100 meter. Nederst er vist alternativet (navhøjde 77 meter, rotordiameter 90 meter) 8

9 Redegørelse Visualisering fra Viborgvej ved Sevelvej øst for Skave. Øverst er vist hovedforslaget (navhøjde 72 meter, rotordiameter 100 meter. Nederst er vist alternativet (navhøjde 77 meter, rotordiameter 90 meter) Visualisering af hovedforslaget fra Yllebjerg Bakkeø øverst og fra Hodsagervej nederst. 9

10 Redegørelse nordvest-sydsydøst med lige stor indbyrdes afstand, cirka 525 meter. Vindmøllerne vil i rækkerne stå med en indbyrdes afstand på cirka meter. 10 Visualiseringerne i miljørapporten viser de 21 vindmøller fra 19 punkter i landskabet. Fra syd og nord aflæses vindmølleparkens opstillingsmønster tydeligt. Se visualisering fra Viborgvej og Hodsagervej på side 9 eller visualisering nummer 7 og 9 i miljørapporten. Fra østlige og vestlige retninger kan opstillingsmønsteret - tre parallelle rækker - være svært opfatteligt. Den tætte opstilling betyder dog, at parken alligevel opleves som et samlet anlæg, selvom det kan være svært at opfatte de enkelte rækker. Se visualisering nummer 1, 3, 5, og 16 i miljørapporten. Lokalplanens bestemmelser fastlægger, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, det såkaldte harmoniforhold, må være op til 1:1,39. Ved et harmoniforhold på 1:1,39 er rotoren relativ stor - 39 % større end navhøjden. Med Miljøministeriets rapport Store vindmøller i det åbne land - en vurdering af de landskabelige konsekvenser, anbefales et harmoniforhold mellem 1:1,1 og 1:1,35. Oplevelsen af vindmøller med et harmoniforhold på 1:1,39 er vurderet i miljørapporten. Med fem visualiseringer vises vindmøller med harmoniforholdet 1:1,39 (hovedforslag) sammenholdt med vindmøller med et harmoniforhold på 1:1,17 (alternativ). Harmoniforholdet opleves bedst, når hele vindmøllen er synlig. Vindmølleområdet ligger på den flade Karup Hedeslette. Mange levende hegn præger området, og der er kun få steder uhindret udsyn ud over landskabet. Visualiseringerne i miljørapporten viser, at vindmøllernes nederste del ofte vil være skjult bag bevoksning, og vindmøllerne vil kun få steder fremstå synlige i fuld figur. Visualiseringerne viser, at forskellen på vindmøller med et harmoniforhold på 1:1,39 (hovedforslag) og et harmoniforhold på 1:1,17 (alternativ) opleves som ubetydelig i det flade flade landskab. Holstebro Kommune har vurderet, at et harmoniforhold på 1:1,39 er acceptabelt ved vindmølleprojektet sydvest for Hogager, begrundet i de landskabelige forhold beskrevet ovenfor. Af hensyn til beflyvningen af Karup Lufthavn fastsætter lokalplanen, at ingen af vindmøllernes dele må overstige højdebegrænsning på 500 fod (152,4 meter) over havets overflade. Naturligt terræn i vindmølleområdet ligger i kote Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for, at terrænet kan reguleres med op til 1,5 meter, hvilket giver mulighed for at afgrave terræn, så ingen vindmølle overstiger højdebegrænsningen.

11 Den sydlige del af vindmølleområdet er i Holstebro Kommuneplan udlagt til potentielt vådområde. Se afgrænsningen af potentielt vådområde på kortet herunder. Etablering af vindmøllerne må ikke være en hindring for, at området genetableres til vådområde. De vindmøller, der opstilles indenfor afgrænsningen af potentielt vådområde - vindmølle nr. 9, 10, 11 og 12 må derfor ikke stå lavere end i kote 28,5. Fundamenterne til de nævnte vindmøller vil blive anlagt med overkant op til 1,5 meter over eksisterende terræn. Der vil blive lagt jord op omkring hvert enkelt fundament, som derved vil fremstå som en forhøjning i terrænet. Redegørelse Lokalplanen fastlægger beliggenhed og udformning af de til vindmøllerne hørende arbejdsarealer og tilkørselsveje. Se kortet på side 6. Med grøn skravering er vist område udlagt til potentielt vådområde i kommuneplan Tilkørselsvejene udgår fra Hvidmosevej og giver adgang til de enkelte vindmøller ad veje, som altovervejende vil være nyetablerede. De nye adgangsveje bliver etableret med en bredde på op til fem meter. Der anlægges cirka meter ny vej og forstærkes af cirka meter eksisterende markvej. Til hver vindmølle bliver der etableret et service- og arbejdsareal på cirka m 2. Veje indenfor potentielt vådområde kan efter vindmølleejers eget valg etableres i niveau med eksisterende terræn. Såfremt der realiseres et vådområde på stedet, 11

12 Redegørelse vil vejene blive oversvømmet, medmindre vindmølleejer hæver vejene. Vandgennemstrømning under vejene skal sikres i forbindelse hermed. Hævning af vejene skulle ske for vindmølleejers regning og Holstebro Kommune kan i forbindelse hermed stille krav om etablering af foranstaltninger for vandpassage under vejen til sikring af vandudskifte med henblik på optimal kvælstoffjernelse i vådområdet. På arealet syd for speedwaybanen kan der anlægges en 60/10 kv-station med to transformatorenheder på ca. 26 meter i bredden. Se kortet på side 6. På stationen etableres en bygning på op til 150 m 2. Samlet set vil stationen omfatte et areal på maksimalt m 2. Stationen skal indhegnes og afgrænses af levende hegn. Der kan etableres 4-8 koblingsskabe i nær tilknytning til vindmøllerne. Endvidere opstilles en container eller bygning på op til 20 m 2 indeholdende blandt andet SCA- DA-anlæg. Containeren opstilles enten i nær tilknytning til transformatorstationen eller på et af arbejdsarealerne ved vindmøllerne. Ubebyggede araler, der ikke tjener til ovenfor nævnte formål, skal fortsat benyttes til landbrugsformål, med mindre arealet er beskyttet eller genoprettet natur. I VVM-tilladelse for vindmølleprojektet vil indgå vilkår om tinglysning af en deklaration om fjernelse af møllerne og deres fundamenter, når de ikke længere er i drift. 12 Forhold til anden planlægning Kommuneplanen I Holstebro Kommuneplan er udlagt et rammeområde, Vindmølleområde 34.T.03 sydvest for Hogager, til opstilling af indtil 20 vindmøller med en totalhøjde op til 120 meter. Lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for opstilling af vindmøller sydvest for Hogager, og planen anses for at være en hensigtsmæssig realisering af kommunens arealudlæg til vindmøller. Der er mindre uoverensstemmelser mellem lokalplanen og kommuneplanen. Med lokalplanen planlægges for opstilling af op til 21 vindmøller med en maksimal totalhøjde på 122 meter. Kommuneplanen giver mulighed for indtil 20 vindmøller med en totalhøjde på op til 120 meter. Endvidere vil den sydøstligst beliggende vindmølle have vingeoverslag udenfor rammeområde 34.T.03, og adgangsveje i den nordøstlige og den sydvestlige del af området ligger udenfor rammeområdeafgrænsningen.

13 Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 5, hvormed afgrænsningen af rammeområde 34.T.03 tilpasses, så det omfatter det område der reelt benyttes til opstilling af vindmøller, adgangsveje mv. Det betyder, at området reduceres mod nord og vest, og udvides mod øst og mod vest i den sydvestlige del af området. Redegørelse Rammerne for lokalplanlægningen indenfor område 34.T.03 ændres, så det fremgår, at der indenfor området kan opstilles indtil 21 vindmøller med en totalhøjde på op til 122 meter. Afgrænsningen af rammeområde 34.F.06 til fritidsformål ændres således, at et område til adgangsvej mellem motocrossbanen og skydebanen, udgår af rammeområde 34.F.06 og overføres til rammeområde 34.T.03. For yderligere redegørelse for ændringerne af kommuneplanen henvises til kommuneplantillæg nr. 5. Eksisterende lokalplaner Indenfor vindmølleområdet er der i kommuneplanen udlagt et område til fritidsformål, hvis anvendelse er reguleret med lokalplan nr. 190 for et offentligt område i Hvidmose ved Hogager og lokalplan nr. 317 for en motocrossbane m.m. øst for Hesselåvej, Skave. Vindmøller, arbejdsarealer mv. etableres udenfor arealerne omfattet af de to lokalplaner, men der vil forekomme vingeoverslag ind over arealerne. Da nærværende lokalplan omfatter områder, hvor der vil forekomme vingeoverslag, vil der være et mindre overlap ind over områder omfattet af lokalplan nr. 190 og nr Et lille areal i det nordøstlige hjørne af det område, der er omfattet af lokalplan nr. 317 vil blive benyttet som adgangsvej til vindmøllene. På arealet ligger der en jordvold, der vil blive flyttet mod syd, så der bliver plads til vejen. Området, der omfatter adgangsvejen, udgår af lokalplan nr. 317 og bliver i stedet omfattet af lokalplan nr Bestemmelserne i nærværende lokalplan nr vil ikke have indflydelse på benyttelsen af arealerne reguleret af bestemmelserne i lokalplan nr. 190 og nr Hvorledes opstilling af vindmøller vil påvirke omgivelserne generelt, og brugen af motorbanerne er beskrevet i miljørapporten. Drikkevandsinteresser Der er almindelige drikkevandsinteresser (OD) i hele lokalplanens område. I miljørapportens kapitel 6 er risikoen for forurening af grundvandet behandlet. Det er vurderet, at der er minimal 13

14 Redegørelse risiko for forurening af jord eller grundvand som følge af aktiviteter under såvel anlægs-, som drifts- og nedtagningsfasen for vindmøllerne. Zoneforhold Hele lokalplanens område ligger i landzone og forbliver i landzone. Realisering af vindmølleprojektet kræver tilladelse efter Planlovens 35 (landzonetilladelse). Kulturspor i området Holstebro Museum har med baggrund i, at projektområdet ligger i gammelt hede- og vådområde vurderet, at sandsynligheden for at påtræffe væsentlige fortidsminder er lille. Da der imidlertid er tale om store berørte arealer, har museet vurderet, at der bør laves en forundersøgelse for at få afklaret, hvorvidt der er fortidsminder i jorden. Denne forundersøgelse er gennemført, uden at der blev fundet spor af væsentlige fortidsminder. På baggrund af undersøgelsen har Holstebro Museum frigivet projektområdet. Skulle der alligevel mod forventning blive gjort væsentlige fund i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminderne, og fundet skal straks anmeldes til museet. Da museet har frigivet området, er det derefter staten, der afholder udgifter til eventuelle undersøgelser. Miljøvurdering Lokalplanen skal miljøvurderes i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. Opstilling af vindmøller kræver endvidere udarbejdelse af en Vurdering af Virkning på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. er derfor ledsaget af en VVM-redegørelse og miljørapport, der er samlet i ét dokument. På baggrund af miljørapporten vurderes det, at vindmøller, adgangsveje mv. sydvest for Hogager kan opføres uden væsentlige gener for landskabet og omgivelserne. 14 Lokalplanens gennemførelse Lokalplanens område er i sin helhed privatejet, og Holstebro Byråd har ikke aktuelle planer om at drive vindmøllevirksomhed i området. Efter det oplyste er der truffet aftaler mellem bygherre for vindmøllerne og lodsejerne i området om, at de vindmøller og vejanlæg, som lokalplanen muliggør, vil kunne realiseres.

15 Tilladelser efter anden lovgivning Redegørelse Landbrugspligt Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af de eksisterende lovlige forhold på de omfattede matr. nr. 1bn, 1bæ, 1u, 1ø og ejerlav Hessel, Borbjerg og matr. nr. 14d, 14e, 14o, 18i, 19o og 45b ejerlav Den østlige Del, Borbjerg, før der i henhold til landbrugsloven (lovbekendtgørelse nr. 26 af 14. januar 2015, eller senere ændringer heraf) er sket ophævelse eller suspension af landbrugspligten eller meddelt tilladelse til det. Kulturminder og arkæologiske interesser mv. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens 27 standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til fortidsmyndigheden (Holstebro Museum). Skovbyggelinje Naturbeskyttelsesloven fastsætter i 17 bestemmelser for skovbyggelinjer. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse, campingvogne, vindmøller og lignende. Dele af lokalplanområdet er omfattet af 300 meter skovbyggelinje omkring skovene beliggende i og omkring lokalplanområdet. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen dispensere for bestemmelsen i 17. Otte af vindmøllerne placeres inden for skovbyggelinjen, og en gennemførelse af lokalplanen forudsætter derfor en dispensation. Fredskov Fra mølle nr. 17 vil der forekomme vingeoverslag ind over fredskoven beliggende ca. 40 meter sydvest for vindmøllens placering. Naturstyrelsen har i relation til en lignende sag oplyst følgende: I relation til Skovloven er der ikke mulighed for at gøre indsigelse mod, at en møllevinge eventuelt befinder sig/cirkulerer over fredskovspligtigt areal, under forudsætning af, at der ikke efterfølgende kan pålægges fredskoven forpligtelser eller begrænsninger af nogen art, fordi der befinder sig møllevinge over fredskoven. Beskyttet natur Indenfor lokalplanens område ligger nogle mindre søer, heder/moser og et kanaliseret vandløb, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Der etableres ikke vindmøller, adgangsveje, arbejdsarealer eller lignende indenfor de beskyttede områder. Der vil være vingeoverslag ind over de beskyttede områder. Dette kræver ikke 15

16 Redegørelse dispensation. Realisering af vindmølleprojektet er derfor ikke afhængig af dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Luftfartsikkerhed Opførelse af de nye vindmøller, hvis højde overstiger 100 meter, må ikke påbegyndes før Trafikstyrelsen har udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembringe fare for lufttrafikkens sikkerhed jf. lov om luftfart, 67a, stk. 1. Sænkning og udledning af grundvand Vandforsyningslovens 26 stk. 1 og 2 fastsætter, at sænkning af grundvandsstanden ved bygge- og anlægsarbejder ikke må ske uden tilladelse, såfremt indvindingen ske i en periode på mere end to år, at indvindingen overstiger m 3 vand hvert af de to år, og der er givet tilladelse til andre indvindinger over 6000 m 3 indenfor en afstand på 300 meter af projektområdet. Idet den totale indvinding for projektet er estimeret til 1,1-1,3 mio. m 3 vand over ca. 6 mdr., skal Holstebro Kommune derfor meddele tilladelse til grundvandssænkningen før projektopstart. Det oppumpede vand skal bortledes til nedsivning fra terræn. Før grundvandssænkningen kan påbegyndes skal Holstebro Kommune meddelelse nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19. Vandløbsloven Vandløbslovens 47 fastsætter, at broer, opstemningsanlæg eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Etablering af en rørbro over Hvidmose Kanal forudsætter derfor, at Holstebro Kommune meddeler tilladelse efter Vandløbslovens

17 Bestemmelser Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1. Formål Stk. 1. Lokalplanens formål er at sikre at der opstilles 21 vindmøller i området på en måde, der udnytter vindenergien optimalt, dog under hensyntagen til nedenstående formål at vindmøllerne gives sådanne placeringer, at de bedst muligt tager hensyn til omgivelserne, herunder til omkringliggende beboelser, landskabsoplevelsen, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder, rekreative områder, områder til fritidsformål samt landbrugsmæssige interesser. at vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet. at åbne mulighed for anlæggelse af de adgangsveje, arbejdsarealer, elforsyningsanlæg m.v., som er nødvendige for driften af vindmøllerne. 2. Område Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 1bæ, 1z, 1u, 1bx, 1ac, 1c, 1ø og 1bn, alle Hessel, Borbjerg, og del af matr. nr. 18i, 14e, 19o, 44c, 14d, 40b, 45b, 14o, 44f og 44e, alle Den østlige Del, Borbjerg. Stk. 2. Lokalplanområdet er i landzone. 3. Anvendelse Stk. 1. Området skal anvendes til vindmøller og dertil hørende veje, arbejdsarealer og strømforsyningsanlæg. Stk. 2. I tilknytning til ovenstående anvendelse kan området endvidere anvendes til parkering og til telekommunikationsanlæg. Stk. 3. Området kan endvidere anvendes til vådområde. 17

18 Bestemmelser 4. Udstykning Stk. 1. Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel, svarende til areal omfattende vindmølle incl. fundament og arbejdsareal. Stk. 2. Det er en betingelse for tilladelse til udstykning, at det tinglyses, at der må ske vingeoverslag ind over nabomatrikler. Udgiften til tinglysningen afholdes af ansøger. Stk. 3. Det er en betingelse for tilladelse til udstykning, at der tinglyses deklaration med Holstebro Kommune som påtaleberettiget om, at vindmølleejendommen skal geninddrages til landbrugsmæssig drift senest et år efter vindmølledriftens ophør og være sammenlagt med en landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser. Udgiften til tinglysningen afholdes af ansøger. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Der kan placeres op til 21 vindmøller i området i tre lige rækker fra nordnordvest til sydsydøst som vist på kortbilag 2. Stk. 2. Hvis vindmøllerne opføres etapevis, må der ikke være huller i rækkerne. Parken skal hele tiden have et letopfatteligt symmetrisk opstillingsmønster. Vindmøllerne inden for den enkelte række skal stå med tilnærmelsesvis lige stor afstand. Stk. 3. Møllernes højde målt fra reguleret terræn til øverste vingespids (totalhøjden) må ikke overstige 122 meter og skal være minimum 100 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,39. Principtegning af vindmølle Stk. 4. Ingen af vindmøllernes dele må overstige højdebegrænsning på 500 fod (152,4 meter) over havets overflade. Det vil sige at højeste terræn i området skal reguleres til kote 30,4 eller derunder på de lokaliteter, hvor vindmøllerne opstilles. Terrænregulering skal ske iht. bestemmelser om terrænregulering under 8. Stk. 5. Etablering af vindmøllerne må ikke være en hindring for at området genetableres til vådområde. Vindmølle nr. 9, 10, 11 og 12 må derfor ikke stå lavere i terrænet end i kote 28,5. 18 Stk. 6. Alle vindmøller skal have et ensartet udseende, herunder samme rotordiameter, navhøjde og formgivning i øvrigt. Stk. 7. Fundamenterne skal tildækkes så højest 1 meter er synligt over terræn. Stk. 8. Eventuelle antenneanlæg på vindmøllerne må ikke omfatte parabolantenner eller i øvrigt fremtræde iøjnefaldende.

19 Stk. 9. Indenfor området vist med gult på kortbilag 2 kan der opføres elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation, på et grundareal på maksimalt m 2. I tilknytning til elforsyningsanlægget kan der opføres en bygning på op til 150 m 2, med en højde på op til 5 meter. Bestemmelser Stk. 10. Der må opføres op til 8 koblingsstationer placeret ved vindmøllerne. Hver koblingsstation må have et grundareal op til 5 m 2. Højden må ikke overstige 2,5 meter over terræn. Desuden kan der opføres en container/bygning til styring af parken med blandt andet SCADA-anlæg, med et maksimalt grundareal på 20 m 2. Containeren/bygningen kan placeres ved transformatorstationen eller på et af vindmølleparkens arbejdsarealer. Stk. 11. Udover de i stk omhandlede vindmøller og anlæg må der ikke opføres permanent bebyggelse i området. Stk. 12. Der kan i anlægsfasen opstilles midlertidige arbejdsskure og anlægges midlertidige P-pladser og arealer til vindmølledele mv. Arealerne skal bringes tilbage til deres oprindelige stand efter endt anlægsarbejde. Evt. fast belægning skal fjernes. 6. Bebyggelsens udseende og skiltning Stk. 1. Vindmøllerne skal opføres på rørtårn og have tre vinger, hvis omdrejningsretning set forfra (fra vindsiden) skal være med uret, og hvis omdrejningshastighed er dimensioneret til at være ens for alle vindmøllerne. Stk. 2. Vindmøllerne skal fremstå med samme lyse farve (RAL 7035). Vingerne skal antirefleksbehandles, så overfladen har et glanstal på højest 30 %. Stk. 3. Skiltning eller reklamering i området må ikke finde sted. Dog kan diskret synlig angivelse af møllefabrikat eller af mølleejers logo på vindmøllernes kabine/nacelle tillades. Foto af vindmølle med rørtårn og producentens logo på nacellen Stk. 4. Vindmøllerne må ikke belyses eller indeholde lyskilder, der belyser omgivelserne. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at der på møllekabinen installeres lysgiver, som udsender lavintensivt fast rødt lys, der er aktiveret konstant, efter krav fra luftfartsmyndighederne. Stk. 5. De i 5 stk omhandlede teknikbygninger, elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation skal udføres i neutrale farver (teknikbygninger i mørke farver, sort eller mørkgrå). Eksempel på lysafmærkning 19

20 Bestemmelser Anlægget skal afskærmes af beplantning, der opnår mindst samme højde som anlægget og byggeriet. 7. Veje og arbejdsarealer Stk. 1. Vejadgang til vindmøllerne og teknikbygningerne skal ske fra Hvidmosevej efter princippet skitseret på kortbilag 2. Stk. 2. Adgangsveje må udføres med kørebanebredde på op til 5 meter. Sving må udføres efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele. Vejene skal anlægges med en kørefast belægning såsom grus. Stk. 3. Der må etableres permanente arbejdsarealer op til 2000 m² ved hver vindmølle. Arbejdsarealerne skal anlægges med en kørefast belægning såsom grus. Stk. 4. Indenfor området vist med gult på kortbilag 2 kan der udover elforsyningsanlæg og lignende, etableres arealer til parkering. Stk. 5. Der må ikke etableres permanent belysning. 8. Ubebyggede arealer Stk. 1. Ubebyggede arealer, der ikke omfattes af elforsyningsanlæg, veje, parkering eller arbejdsarealer i henhold til 5 og 7, må kun anvendes til jordbrugsformål, herunder skovdrift eller henligge som natur. Stk. 2. Der må højest foretages terrænreguleringer +/- 1,5 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling af vindmøllerne og de tilhørende anlæg. Stk. 3. Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, således at de såvidt muligt fremtræder som en naturlig del af landskabet. Stk. 4. Der må ikke etableres faste hegn omkring vindmøllerne, men det er tilladt omkring transformatorstationen. Hegningen skal ske inden for beplantning. Stk. 5. El- og teleledninger må alene udføres som jordkabler. Stk. 6. Ubebyggede arealer og permanente arbejdsarealer, som ikke anvendes som i 8 stk. 1, skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, belægning eller beplantning. Områderne må ikke bruges til oplag Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse/anlæg Stk. 1. Vilkår for meddelt tilladelse til at påbegynde anlæg-

21 get i henhold til Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-tilladelse), eller senere ændringer heraf, skal være opfyldt, inden vindmøllerne kan sættes i drift. Bestemmelser Stk. 2. Før nye vindmøller sættes i drift, skal området være ryddet for byggeaffald og gennem tilsåning eller belægning være givet et ordentligt udseende. Endvidere skal der være etableret beplantning iht. 6, stk Ophævelse af ældre lokalplaner Stk. 1. Lokalplan nr. 317 for en motocrossbane m.m. øst for Hesselåvej, Skave, vedtaget af Holstebro Byråd den 18. maj 1999 ophæves for så vidt angår den del af lokalplanens område, der omfattes af nærværende lokalplan nr Det gælder udelukkende området i det nordøstlige hjørne, hvor der etableres adgangsvej, og ikke området, hvor indenfor der vil ske vingeoverslag. 11. Lokalplanens retsvirkninger Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 27. maj 2015, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 27. maj Lokalplanens retsvirkninger Stk. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Stk. 2. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestem- 21

22 Bestemmelser melser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Stk. 3. I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Holstebro Byråd den 19. maj 2015 til offentliggørelse i 9 uger fra den 27. maj til den 29. juli H. C. Østerby Borgmester / Lars Møller Kommunaldirektør 22

23 23 Bestemmelser 1t 1c 43a 1u 16cv 44c 44f 1be 1ø 14b 14a 1bu 13a 1ac 14e 1cg 13c 1bi 1da 1bn 13b 1e 14f 14o 18i 44e 2p 1z 1bæ 1bø 15p 37b 40b 15e 1b 1r 1cf 1bz 1bh 1cz 1cæ 15a 17l 19o 1cø 16cæ 1bx 16cz 45b 1ch 1bg 14d 1cy 2l 17k 15s 16c 1bv 15n 16b 17m 3a 14v 15q 16cs 17i 47f 19g 16g 16a 16u 16cr 1d 3k 5f 16e 2n 16s 2ø 15o 16a 39b 18h 38d 1bm 1ca 38e 7000b 7000e 4r 7000r 52 16ax 18a 16ct 16bm 17a 1cu 1ci 16ø 15k 1by 16cu 16m 20 16l 16ag 1ct 16v 16æ 7000c 7000z 7000e 16bp 7000a 14x 16ac 16x 16aæ 16ah 38h 16al 16cc 16t 17d 16bi 16cd 14m 1cv 41d Meter Signaturforklaring: Lokalplanafgrænsning Matrikelgrænse Fredskov Kommunegrænse 1: Kortbilag 1 Lokalplanområdets afgrænsning 1t 1c 43 1u 16cv 44c 44f 1be 1ø 14b 14a 1bu 1ac 14e 13 1bi 1da 1bn 13b 1e 14o 18i 44e 1z 1bæ 1bø 37b 40b 1r 1cf 1bz 1bh 1cz 17l 19o 1cø 16cæ 1bx 45b 1ch 1bg 14d 1cy 17k 15s 1bv 15n 17m 14v 15q 19g 16u 1d 16s 15o 39b 38d 1bm 1ca 38e 7000b 7000e 7000r 1cu 1ci 15k 1by 1ct 7000a 38h 1cv Meter Signaturforklaring: Lokalplanafgrænsning Matrikelgrænse Fredskov Kommunegrænse 1: c 43a 16cv 44c 44f 1ø 14b 14a 13a 1ac 14e 13c 13b 14f 14o 18i 44e 1bæ 37b 40b 15e 1r 15a 17l 19o 16cæ 45b 14d 17k 15s 15n 16b 17m 14v 15q 19g 16a 6e 16s 15o 39b 18h 38d 38e 7000r 16ax 18a 16ø 15k 16ag 16æ 7000c 7000z 7000e 16bp 14x 16aæ 16ah 38h 16al 16t 17d 16bi 41d eter Signaturforklaring: Lokalplanafgrænsning Matrikelgrænse Fredskov Kommunegrænse

24 Bestemmelser ER FELDBORGVEJ HVIDMOSEVEJ HESSELÅVEJ Meter Kortbilag 2 Lokalplanområdets opdeling og anvendelse 24 Signaturforklaring: Lokalplanafgrænsning Vindmølle 2 inkl. nummer Veje Arbejdsareal Transformer og parkering Kommunegrænse

25 Bestemmelser 25

26 Bestemmelser 26

27 Bestemmelser 27

28

Landzonetilladelse: Vindmøller i område 34.T.03 sydvest for Hogager

Landzonetilladelse: Vindmøller i område 34.T.03 sydvest for Hogager Side 1/4 HOGAGER VINDPARK K/S glk@lisby-kjaer.dk Vestergade 25, th 7620 Lemvig Dato: 05-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-153-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager.

Læs mere

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller syd for Ejsing HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller syd for Ejsing HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 1062 Lokalplan for et område til vindmøller syd for Ejsing Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er lagt frem i offentlig

Læs mere

Lokalplan nr Forslag December Vindmølleområde nordøst for Vemb HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Forslag December Vindmølleområde nordøst for Vemb HOLSTEBRO KOMMUNE Vindmølleområde nordøst for Vemb Forslag December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Forslaget til lokalplan er fremlagt i offentlig høring i perioden

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller nordøst for Skave. Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller nordøst for Skave. Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan for et område til vindmøller nordøst for Skave Forslag Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Forslaget til lokalplan er fremlagt offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr Områdeafgrænsning. Område til større vindmøller ved Gedmosevej vest for Holstebro. Oktober : HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Områdeafgrænsning. Område til større vindmøller ved Gedmosevej vest for Holstebro. Oktober : HOLSTEBRO KOMMUNE Ge dm os ev ej e Je r nb an vej Vemb j e v r u B Område til større vindmøller ved Gedmosevej vest for Holstebro 0 500 1.000 1.500 2.000 Oktober 2016 Områdeafgrænsning HOLSTEBRO KOMMUNE 1:25.000 2.500 meter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 5 Kommuneplan 2013 Område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i 9 uger fra den

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager LOKALPLAN NR. 190 et offentligt ved Hogager omrade i Hvidmosen HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 190 FOR ET OFFENTLIGT OM-E HVIDMOSEN VED HOGAGER. I 5 20 - REDEGgRELSE: Lokalplanens forhold

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommenbrogårdvej 1, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8. juni

Læs mere

Tillæg nr. 20. Kommuneplan Område til offentligt formål Staby Efterskole. Forslag. Klosterve. Vand- Nørrevej HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 20. Kommuneplan Område til offentligt formål Staby Efterskole. Forslag. Klosterve. Vand- Nørrevej HOLSTEBRO KOMMUNE Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Område til offentlige formål Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Tillæg nr. 20 V1-kortlagt Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Skovbyggelinje Kommuneplan

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.16.06-P05-3-13/01.02.00-K04-1-13 Scoping Dato: 28-08-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 048 B Tillæg 002 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 048 B Tillæg 002 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 048 B Tillæg 002 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist 26. april 2011 NB Dette planforslag offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan nr. 048 A. Kun én af de to lokalplaner kan vedtages

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 23. Kommuneplan Område til offentlige formål. Udkast. ved Idrætscenter Vest, Holstebro. Idrætscenter Vest. Centerområde.

Tillæg nr. 23. Kommuneplan Område til offentlige formål. Udkast. ved Idrætscenter Vest, Holstebro. Idrætscenter Vest. Centerområde. Tillæg nr. 23 Kommuneplan 2013 V IB O R GV E J Centerområde Idrætscenter Vest Boligområde Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest, Holstebro Udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Redegørelse

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009 Holstebro Kommune Vindmøller øst for Tvis Alternative forslag Udkast 30-08-2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg - alternativ A og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere