МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ"

Transkript

1 Програм подршке општинама IPA Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007 Добра управа, планирање и пружање услуга Програм подршке општинама IPA 2007 финансира Европска унија а реализује конзорцијум који води немачки Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH International Services укључујући VNG International, Project Management Group и Halifax Consulting. Проф. др Богољуб Милосављевић Доц. др Јелена Јеринић Др Аксел Г. Кец МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Пројекат реализује конзорцијум који води Пројекат финансира Европска унија Новембар 2012.

2 САДРЖАЈ УВОДНО ОБРАЋАЊЕ МИНИСТАРСТВА 3 ПРЕДГОВОР ВОЂЕ ПРОЈЕКТА 5 ПРЕДГОВОР 7 СКРАЋЕНИЦЕ 8 1. ЦИЉЕВИ И МЕТОДОЛОГИЈА 9 2. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА МОДЕЛ 1 (ОПШТИНЕ ДО СТАНОВНИКА) МОДЕЛ 2 (ОПШТИНЕ ОД ДО СТАНОВНИКА) МОДЕЛ 3 (ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ ОД ДО СТАНОВНИКА) МОДЕЛ 4 (ГРАДОВИ СА ВИШЕ ОД СТАНОВНИКА) МОДЕЛ 5 (ГРАД БЕОГРАД) МОДЕЛ 6.1 (БЕОГРАДСКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ) МОДЕЛ 6.2 (НИШКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ) ЗАЈЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВЕ МОДЕЛЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ УПРАВНЕ СТРУКТУРЕ СИСТЕМ РУКОВОЂЕЊА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИМЕНУ МОДЕЛА ОБЕЛЕЖЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЕЛЕМЕНТИ ПРАВНОГ ОКВИРА ПОЛАЗНИ ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ УПРАВОМ ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗИ МОДЕЛА ПРИЛОГ: ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ИЗ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА 45 ДАНСКА/ОПШТИНА РОСКИЛДЕ 45 СЛОБОДНА НЕМАЧКА ДРЖАВА САКСОНИЈА 51 ХОЛАНДИЈА 59 ШВЕДСКА 66

3 МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Припремили Проф. др Богољуб Милосављевић Доц. др Јелена Јеринић Др Аксел Г. Кец Издавач Програм подршке општинама IPA 2007 Добра управа, планирање и пружање услуга Цинцар Јанкова 3, Београд и Досије студио д.о.о, Београд За издавача Др Клаус Рихтер, вођа тима Графичка обрада Атеље, Београд Штампа Interprint d.o.o, Београд Тираж: 500 примерака ISBN Ова публикација направљена је уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај ове публикације искључива је одговорност аутора и конзорцијума који предводи GIZ International Services и ни на који начин не представља ставове Европске уније.

4 3 Уводно обраћање Министарства Развијена локална самоуправа један је од основних услова за функционисање демократског друштва и правне државе. О значају локалне самоуправе сведочи и Европска повеља о локалној самоуправи коју је године донео Савет Европе, а којом се гарантују основе локалне демократије уз дефинисање најважнијих елемената статуса локалне самоуправе. Локалну самоуправу, како је наведено у Повељи, одликују следеће карактеристике: изворна надлежност, одлучивање непосредно или путем представништва, финансијска средства, самосталност која се манифестује кроз право на удруживање локалних заједница у савезе и заштита права на локалну самоуправу. Локална самоуправа представља аутономни систем управљања конституисан на ужим деловима државне територије, док је држава обавезна да створи услове за континуирано функционисање локалне заједнице као целине. Локалне власти, поступајући у складу с постојећом законодавном регулативом, треба да развију оптималан систем локалне управе одговоран грађанима и прилагођен потребама локалне заједнице у целини. Демографске и географске карактеристике и степен развијености полазна су тачка за одабир најадекватнијег модела управе чијом ће се применом заједница унапредити и даље оптимално развијати. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, у складу са својим надлежностима, креира политике за функционисање локалне заједнице, кроз унапређење законодавног оквира и дефинисање стратешких циљева у овој области, поштујући истовремено аутономију и подстичући општинске и градске управе на самосталност у одлучивању и одговорно управљање сопственим људским и материјалним ресурсима. Предложени модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи резултат су детаљне анализе прилика на локалном нивоу у Србији и стручног познавања функционисања локалне управе у неким од најразвијенихих земаља Европске Уније. Њихова Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

5 4 примена прилика је за унапређење управљања политиком и људским ресурсима, уз критички приступ према доносиоцима одлука, али и њихову мотивацију да одговорно поступају на добробит грађана. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе

6 5 Предговор Вође пројекта Ова публикација је резултат обимне анализе коју су спровели чланови тима пројекта MSP IPA 2007, везано за структуру и управљачке надлежности градова и општина у Србији. Ова анализа укључује процену услова, ограничења и прилика за унапређење организационих модела који су тренутно усвојени од стране градова и општина и као такви су представљени у законском оквиру. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи представљају покушај да локалним управама пружи подршка у елиминисању постојећих недостатака у организацији и функционисању. Локалне управе би требало да размотре своје функције и организацију која проистиче из тих функција, а све са циљем да би постале што ефикасније и да би биле у могућности да своје функције обављају што ефикасније. Модели су креирани на основу функционалне анализе коју је спровео пројекат MSP IPA 2007 у 15 локалних самоуправа и градских општина. Штавише, најбоља пракса из одабраних европских земаља је узета у разматрање. То јесу стандардни модели, пошто су засновани на истим надлежностима и функцијама које су засноване на правном оквиру, али које такође узимају у обзир разлике у тренутном статусу појединачних локалних управа. Предложени модели су креирани са циљем да служе као практични алати. Ти модели нису, нити могу да буду, предложени као обавезујуће препоруке. Сврха ових активности је да пруже локалним управама структурни приступ за успостављање оптималне организационе управљачке структуре: унутрашња организациона јединица би требало да има јасно дефинисане одговорности, адекватно особље и финансијске ресурсе, али такође и функционалан систем за комуникацију са другим јединицама. Пројекат MSP IPA 2007 је пружио подршку у четири јединице локалне самоуправе у Србији у сврху представљања таквог унапређења у општинској организацији. Ово искуство омогућава боље разумевање изазова са Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

7 6 којима се јединице локалне самоуправе сусрећу током својих реформи и унапређења управе. Између осталих, у ове изазове спадају, на пример; потреба за дефинисањем новог Акта о систематизацији; припрема радних верзија описа послова, као и борба против опирања променама. Још више, оваква сарадња са јединицама локалне самоуправе је учинила јасним да рационалнија, ефикасна и одговорна локална управа треба да буде заснована на својој оптималној организацији и модерном концепту управљања. Ово јесте предуслов за савладавање главних изазова са којима се сусрећу јединице локалне самоуправе и за суочавање са очекивањима и захтевима за демократским друштвом, а посебно са онима који се односе на ефикасно пружање услуга грађанима и другим заинтересованима, ради неговања локалног економског развоја и промоције међуопштинске, као и сарадње са централним властима. Др Клаус Рихтер Вођа пројекта

8 7 Предговор Материјал објављен у оквиру ове публикације настао је у току године у оквиру компоненте 3 (Административна ефикасност) Програма подршке општинама IPA Први део публикације представља предлог неколико могућих модела организационе структуре и препоручених елемената система управљања у општинама и градовима у Србији, заснован на постојећем стању и важећем правном оквиру. Њега чине делови од I до IV публикације, које су припремили проф. др Богољуб Милосављевић и доц. др Јелена Јеринић. Поред представљања свим градовима и општинама, ови модели су касније, у току године, послужили као основ за реализацију тзв. пакета подршке општинама и градовима у оквиру компоненте 3 MSP IPA Други део, овде представљен као прилог, представљају четири примера добре праксе, које је као део документа под називом Најбоља пракса у општинској управи и основна разматрања за систематске структуре припремио др Аксел Г. Кец. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

9 8 Скраћенице MSP IPA 2007 Програм подршке општинама IPA 2007 ФА Функционална анализа ЗЛС Закон о локалној самоуправи ЕПЛС Европска повеља о локалној самоуправи (1985) ЈЛС Јединице локалне самоуправе (општине, градови и град Београд) ГО Градске општине МК Месне канцеларије МЗ Месне заједнице СКГО Стална конференција градова и општина

10 9 1. Циљеви и методологија Основни циљ овог документа јесте да понуди општинама и градовима Србије моделе за успостављање оптималне организационе структуре и аранжмане за боље управљање људским ресурсима и процесима рада у њиховој управи. Од прихватања понуђених модела и њиховог усавршавања кроз практичну примену очекује се пружање важног доприноса отклањању постојећих недостатака у организацији и функционисању управе јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и градских општина (у даљем тексту: ГО). Пут до рационалније, делотворније и одговорније локалне управе свакако мора да се темељи на њеном оптималном организовању и предвођењу које полази од савремених концепција управљања. Таква управа је предуслов за реализацију крупних изазова који се пред ЈЛС данас постављају, односно захтева и очекивања демократског друштва, а нарочито оних који се тичу јачања владавине права, унапређења капацитета за обављање локалних надлежности и поверених послова, ефикаснијег пружања услуга грађанима и другим странкама, поспешивања локалног економског развоја и унапређења међуопштинске сарадње и сарадње са централним органима. Модели су осмишљени као практичан алат за пружање стручне подршке ЈЛС и ГО приликом дефинисања унутрашње организације управе и система управљања људским ресурсима и процесима рада у управи. У том смислу, они представљају инструктивни, а не обавезујући документ. Такође, не ради се о неком финалном производу у смислу готовог рецепта, већ о осмишљеном скупу иницијалних идеја које нуде организационе и управљачке солуције, а које треба прилагођавати конкретним и специфичним приликама сваке ЈЛС и ГО и, затим, константно усавршавати кроз практичну примену. При том, није на одмет стално имати на уму једну елементарну ствар: сваки успостављени организациони модел је добар онолико колико резултира успешним оба вљањем послова у датом окружењу и подложан је сталном усклађивању са захтевима тог окружења. Међутим, конкретне и специфичне прилике окружења које немају објективно утемељење (већ су резултат субјективизма било које врсте) редовно отежавају, а понекад и сасвим онемогућавају успешно функци онисање, чак и најбоље осмишљене организације. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

11 10 Изради овог документа претходиле су анализа надлежности и функционална анализа у 15 ЈЛС и ГО (у даљем тексту: ФА), као и анализа најбоље праксе једног броја земаља (Данска, Холандија, Немачка и Шведска) и принципа за успостављање системских структура. 1 Такође, коришћени су подаци и запажања Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и Сталне конференције градова и општина (у даљем тексту: СКГО), релевантни правни извори државног права, 2 статути и правни акти о организацији управе (одлуке о организацији управе и правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији управе) у 15 ЈЛС и ГО, 3 одговарајуће анализе и документи Савета Европе, као и други извори практичних, научних и стручних сазнања од значаја за организацију управе. Документ је припремљен кроз следеће фазе: Израда нацрта документа Консултативни састанци (радионице) о нацрту документа у Београду и пет општина Обрада и анализа резултата са консултативних састанака Израда финалне верзије документа. После излагања и описа модела организационе структуре и система управљања, у документу су, као његово образложење и упутства за практичну примену, изложене основне карактеристике постојећег стања и обележја правног оквира, као и полазни принципи од значаја за организацију и управљање у општинској и градској управи. На крају документа су дате опште препоруке. Као прилози документу, дати су шематски прикази модела описаних у делу II. 1 Анализа надлежности јединица локалне самоуправе у Србији из августа године (припремили проф. др Б. Милосављевић и мр Ј. Јеринић); Функционална анализа у 15 јединица локалне самоуправе из априла године (припремили др А. Г. Кец, проф. др В. Ракић, др К. Рихтер и Е. Фракасини); и Најбоља пракса у општинској управи и основна разматрања за системске структуре из августа године (припремио др А. Г. Кец). 2 Устав Републике Србије, Европска повеља о локалној самоуправи (у даљем тексту: ЕПЛС), Закон о локалној самоуправи (у даљем тексту: ЗЛС), Закон о главном граду, Закон о радним односима у државним органима, поједини други закони и други прописи о локалној самоуправи и државној управи. Коришћен је и радни текст Нацрта закона о службеницима ЈЛС (верзија из септембра месеца године). 3 Општине: Вршац, Деспотовац, Житорађа, Инђија, Кнић, Пирот, Рековац, Сремски Карловци и Стара Пазова; градови: Јагодина, Лесковац и Шабац; и градске општине: Врачар, Нови Београд и Медиjана.

12 11 2. Модели организационе струкуре и система управљања 2.1. Модел 1 (општине до становника) Начелник управе Самостални извршилац за управљање кадровима, непосредно подређен начелнику управе (планирање, пријем, обука, евиденције, радни односи и други послови управљања кадровима). 4 Одељење/одсек за привреду и финансије, са три одсека/групе и једном групом/самосталним извршиоцем: 1. Одсек/група за привреду и локални економски развој (про гра мирање и подстицање локалног економског развоја, стручни и управни послови у областима пољопривреде, водопривреде, туризма, предузетништва, угоститељства, занатства, трговине, ветеринарства, задругарства, саобраћаја и локалних путева и др.). 2. Одсек/група за буџет и финансије (припремање и извршење буџета, послови трезора, буџетско рачуноводство, интерна ре ви зија, праћење пословања корисника локалног буџета, буџетска инспекција и јавне набавке, накнаде и зараде запослених). 3. Одсек/група за јавне приходе (утврђивање и наплата јавних прихода, пореска контрола и извршења, пореска инспекција). 4. Група/самостални извршилац за управљање локалном имовином (еви ден тирање имовине, израда аката о располагању имовином, дава ње у закуп непокретности /осим станова/ и други послови управља ња локалном имовином). 4 Код сваке организационе јединице, односно самосталног извршиоца, у заградама су пописани основни послови (делокруг), које би требало детаљније описати у акту о систематизацији. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

13 12 Одељење/одсек за друштвене делатности (стручни и управни послови у областима друштвене бриге о деци и младима, образовања и просветне инспекције, културе, спорта, здравствене, социјалне и борачко-инвалидске заштите, послови Комесаријата за избеглице). Одељење/одсек за урбанизам, изградњу, комуналне и стамбене послове, са два одсека/групе и две групе/самостална извршиоца: 1. Одсек/група за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове (просторно и урбанистичко планирање, издавање урбанистичких аката, уређивање грађевинског земљишта, издавање грађевинских и употребних дозовола, грађевинска инспекција, легализација објеката, експропријације и други имовинско-правни послови). 2. Одсек/група за комуналне и стамбене послове (стручни и управни послови у области комуналних делатности, комунални ред и комунална инспекција, праћење квалитета пружања комуналних услуга, унапређење стамбене политике и услова становања, одржавање и безбедност коришћења стамбених зграда, исељење бесправно усељених станова, давање у закуп и откуп станова). 3. Група/самостални извршилац за заштиту животне средине (при премање програма коришћења и заштите природних вредности, програма заштите животне средине, акционих и санационих планова, праћење реализације одлука о посебној накнади за заштиту животне средине, праћење и контрола стања животне средине, предлагање мера, еколошка инспекција). 4. Самостални извршилац за послове управљања у ванредним ситуацијама и послове одбране. Одељење за општу управу, стручне и заједничке послове, са три одсека, Услужним центром, Јединицом за информатику и комуникације: 1. општу управу (управни и стручни послови у вези са личним стањима грађана, вођењем јединственог бирачког списка, издавањем радних књижица, уверења и потврда, овером потписа, преписа и рукописа, пружањем правне помоћи грађанима, организацијом управе, канцеларијским пословањем, писарницом, архивом и др.). Овом одсеку би припадале и месне канцеларије, у којима се могу обављати послови личних стања грађана, издавања уверења и извода, овере потписа, преписа и рукописа, послови пријемне канцеларије за општинску управу, вођење одређених евиденција и слично, као и послови за потребе месних заједница. 2. стручне послове општинских органа (правни и други стручни и административни послови за потребе скупштине, општинског већа и председника општине).

14 Услужни центар (давање информација, стављање на увид свих локалних прописа и пружање објашњења о њиховој примени, 5 примање поднесака, пружање помоћи у остваривању права и обавеза странака, пружање појединих обједињених услуга, давање обавештења о решавању захтева, примање примедби на рад, издавање одређених потврда, уверења и извода и др.). Јединица за информатику и комуникације (пројектовање, односно аплицирање и одржавање информационог технолошког система и географског информационог система за потребе општинских органа, обучавање корисника тих система, израда и ажурирање вебстранице општинских органа, пружање стручне помоћи оп штин ским органима у увођењу е-управе и администрирању успо стављених система, одржавање сервера и базе података, обезбеђивање заштите и интегритета података, обезбеђивање несметане међусобне електронске комуникације општинских органа и њихове комуникације са грађанима и другим субјектима и др.). заједничке послове (текуће и инвестиционо одржавање пословних објеката и опреме општинских органа, физичко обе збеђење и противпожарна заштита, возни парк, одржавање чистоће, економат, умножавање материјала и други послови логистичке подршке) Модел 2 (општине од до становника) Начелник управе Група за управљање кадровима (послови и непосредна веза са начелником као у Моделу 1) Одељење за привреду и финансије, са три одсека и једном групом: 1. привреду и локални економски развој 2. буџет и финансије 3. јавне приходе 4. Група за управљање локалном имовином (описи послова као у Моделу 1). 5 Уз могућност њиховог бесплатног добијања у електронској форми, односно у штампаном или умноженом облику уз накнаду нужних трошкова. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

15 14 Одељење за друштвене делатности 1. образовање и културу (стручни и управни послови у областима образовања и просветне инспекције, културе и спорта). 2. дечју, социјалну и здравствену заштиту (стручни и управни послови у областима друштвене бриге о деци и младима, здравствене, социјалне и борачко-инвалидске заштите, послови Комесаријата за избеглице). Одељење за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове 1. урбанизам и изградњу (просторно и урбанистичко пла нирање, издавање урбанистичких аката, уређивање гра ђе вин ског земљи шта, издавање грађевинских и употребних дозовола, гра ђевинска инспекција, легализација објеката) 2. имовинско-правне послове (експропијација и други имовинско-правни послови). Одељење за комуналне и стамбене послове и заштиту животне средине 1. комуналне и стамбене послове 2. заштиту животне средине 3. Група/самостални извршилац за послове управљања у ванредним ситуацијама и послове одбране (описи послова као у Моделу 1). Одељење за општу управу и заједничке послове 1. општу управу 2. Услужни центар 3. информатику и комуникације 4. заједничке послове (описи послова као у Моделу 1). Служба за стручне послове општинских органа (опис послова као у Моделу 1) Модел 3 (општине и градови од до становника) Начелник управе Група за управљање кадровима (послови и непосредна веза са начелником као у Моделу 1)

16 Одељење за привреду и локални економски развој 1. привреду (стручни и управни послови у областима по љопривреде, водопривреде, туризма, предузетништва, уго сти тељства, занатства, трговине, ветеринарства, задругарства, саобраћаја и локалних путева и др.). 2. Канцеларија за локални економски развој (програмирање и подстицање локалног економског развоја, припремање и реализација развојних пројеката, организовање промотивних скупова и др.). Одељење за буџет и финансије 1. буџет, трезор и рачуноводство (припремање и извршење буџета, послови трезора, буџетско рачуноводство, интерна ре ви зија, праћење пословања корисника локалног буџета, буџетска инспекција, накнаде и зараде запослених) 2. управљање локалном имовином (опис послов као у Моделу 1) 3. јавне приходе (опис послова као у Моделу 1) 4. Група/самостални извршилац за јавне набавке Одељење за образовање и културу (опис послова као у Моделу 2) Одељење за дечју, социјалну и здравствену заштиту (опис послова као у Моделу 2) Одељење за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове 1. урбанизам и изградњу 2. имовинско-правне послове (описи послова као у Моделу 2) Одељење за комуналне и стамбене послове 1. комуналне и стамбене послове 2. Група за послове управљања у ванредним ситуацијама и послове одбране (описи послова као у Моделу 1) Одељење за заштиту животне средине (опис послова као у Моделу 1) Одељење за општу управу и заједничке послове 1. општу управу 2. Услужни центар 3. информатику и комуникације 4. заједничке послове (описи послова као у Моделу 1) 15 Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

17 16 Служба за стручне послове општинских/градских органа (описи послова као у Моделу 1) У градовима: Одељење комуналне полиције Уколико се општина/град определи за организовање више од једне управе, сугеришемо да се не оснива више од две до три управе: на пример, Управа за привреду, финансије и друштвене делатности; Управа за урбанизам, изградњу и комуналне послове; и Управа за опште и заједничке послове Модел 4 (градови са више од становника) Начелник управе управљање кадровима (послови и непосредна веза са начелником као у Моделу 1) Одељење за привреду и локални економски развој 1. привреду (стручни и управни послови у областима пољопри вреде, водопривреде, туризма, предузетништва, уго сти тељства, занатства, трговине, ветеринарства, задругарства, сао бра ћаја и локалних путева и др.). 2. Канцеларија за локални економски развој (програмирање и подстицање локалног економског развоја, припремање и реа ли за ција развојних пројеката, организовање промотивних скупова и др.). Одељење за буџет и финансије 1. буџет, трезор и рачуноводство (припремање и извршење буџета, послови трезора, буџетско рачуноводство, интерна ревизија, праћење пословања корисника локалног буџета, буџетска инспекција, накнаде и зараде запослених). 2. управљање локалном имовином (опис послова као у Моделу 1) 3. јавне приходе (опис послова као у Моделу 1) 4. Група за јавне набавке Одељење за образовање и културу (опис послова као у Моделу 2) Одељење за дечју, социјалну и здравствену заштиту (опис послова као у Моделу 2)

18 Одељење за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове 1. урбанизам и изградњу 2. имовинско-правне послове (описи послова као у Моделу 2) Одељење за комуналне и стамбене послове 1. комуналне и стамбене послове 2. послове управљања у ванредним ситуацијама и послове одбране (опис послова као у Моделу 1) Одељење за заштиту животне средине Одељење за инспекцијске послове Одељење за општу управу 1. општу управу 2. Услужни центар 3. информатику и комуникације Служба за заједничке послове Одељење/служба за стручне послове градских органа (описи послова као у Моделу 1) Одељење комуналне полиције. Уколико се град определи за организовање више од једне управе, сугеришемо да се не оснива више од четири до пет управа: на пример, Управа за привреду и финансије; Управа за друштвене делатности; Управа за урбанизам, изградњу и комуналне послове; и Управа за опште и заједничке послове; а евентуално посебна Служба за стручне послове градских органа. Нови Сад и Ниш као градови са око , односно становника (по попису из године), могли би да имају и разуђенију организацију управе, полазећи од основних идеја садржаних у овом моделу. 17 Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

19 Модел 5 (Град Београд) Постојећа организација градске управе, као јединственог органа са унутра шњим организационим јединицама, чини се упоредивом са идејама које подржавају ови модели, а њено евентуално прилагођавање могло би да представља посебан задатак Модел 6.1 (Београдске градске општине) 6 Начелник управе Одсек/група за управљање кадровима (послови и непосредна веза са начелником као у Моделу 1) Одељење за буџет и финансије 1. буџет, трезор и рачуноводство 2. Група за јавне набавке Одељење за привреду и друштвене делатности 1. привреду 2. друштвене делатности Одељење за грађевинске, комуналне и стамбене послове 1. грађевинске послове 2. комуналне и стамбене послове Одељење за општу управу и заједничке послове 1. општу управу 2. Услужни центар 3. информатику и комуникације 4. заједничке послове Служба за послове општинских органа. Напомена: овај модел би могао бити основа и за оне градови који би установили градске општине са већим бројем становника и/или већим обимом послова. 6 Разлике у моделима организације управе београдских и нишких градских општина резултат су разлика у њиховим надлежностима, односно пословима.

20 Модел 6.2 (Нишке градске општине) Начелник управе Група/самостални извршилац за управљање кадровима (послови и непосредна веза са начелником као у Моделу 1) Одељење за финансије и развој 1. финансије 2. развојне послове Одељење за комуналне послове Служба за опште и заједничке послове 1. стручне послове општинских органа 2. заједничке послове 3. Услужни центар 4. Јединица за информатику и комуникације Напомена: Овај модел се препоручује као основа и другим градовима који би установили градске општине са мањим бројем становника и/или мањим обимом послова Заједнички елементи за све моделе Модели полазе од тога да се унутрашње организационе јединице организују као одељења (начелник и најмање 7 запослених), одсеци (шеф и најмање 4 запослена) и групе (руководилац и најмање 2 запослена). Уместо одељења може се организовати служба (шеф и најмање 7 запослних), са одсецима и групама (ако природа послова то оправдава). Називи јединица могу да буду и другачији када то боље одражава њихов делокруг (канцеларија, услужни центар, јединица), с тим да буду испуњени услови за образовање одељења, одсека или групе. Уместо унутрашње организационе јединице, могу по изузетку постојати самостални извршиоци (када се послови због своје природе не могу сврстати ни у једну јединицу), а такви извршиоци су непосредно подређени руководиоцу организационе јединице у оквиру које постоје. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

21 20 Начелник управе може основати пројектну или радну групу ради извршења задатка који захтева сарадњу више одељења и одредити њен састав, руководиоца и начин растерећења од редовних послова. Сваки руководилац унутрашње организационе јединице, поред руко вођења радом јединице, треба да обавља и најсложеније послове из делокруга јединице (који се описују у акту о систематизавцији). Поред месних канцеларија, одлуком о организацији могу се одредити и подручне јединице Услужног центра у деловима градског подручја (већи градови) или удаљенијим већим насељима. У сеоским срединама, поједини послови Услужног центра могу се организовати и преко запослених у месним канцеларијама. Алтернативно дати предлози (на пример, одсек/група или група/самостални извршилац) полазе од идеје да се у мањим срединама, односно тамо где је мањи обим послова, образују и мање организационе јединице. Тежња да се у свим моделима очувају по суштини исти или барем сли чни називи организационих јединица руковођена је идејама стан дардизације, као и лакшег сналажења грађана и других субјеката који комуницирају са локалном управом Међуопштинске управне структуре Заједнички органи, организације, службе и јавна предузећа (међу општинске управне структуре) могу се успоставити на основу уговора између две или више суседних општина/градова, с циљем бољег ко ри шћења материјалних и кадровских ресурса и успешнијег пружања услуга корисницима. Уговором би се регулисала међусобна права и обавезе оснивача, начин управљања, начин пружања услуга и друга питања. Типски модел уговора могла би да припреми СКГО, у сарадњи са надлежним министарствима и ЈЛС. Области у којима се могу оснивати међуопштинске управне структуре не би требало унапред ограничавати, а у овом моменту се чини да би најприкладније било успостављање органа, организација и служби за послове израде планова и програма развоја, просторних и урбанистичких планова, планова и програма

22 за заштиту животне средине и других планова. Као заједнички орган би могле постојати поједине инспекције и други органи. Такође, могао би се установити као заједнички орган локални заштитник грађана, као и организација/служба за локално информисање. Области у којима се оснивају локална комунална пре ду зећа изгледа да укључују најшире могућности ове врсте (депоније, водоснабдевање, јавни превоз, одржавање локалних путева и друго). Оснивање међуопштинских управних структура могло би да буде подржано од стране централних органа, на пример кроз систем посебних подстицајних мера Систем руковођења Систем руковођења се овде схвата као део ширег система управљања општинском/градском управом. Управљање општинском/градском упра вом обухвата: 1. Постављање циљева (стратешким и правним актима локалних и централних органа) 2. Усмеравање и усклађивање рада (председник општине, односно градоначелник, а у повереним пословима и инструкције надлежних централних органа) 3. Контролу и надзор (општинско/градско веће, скупштина општине/ града, локални заштитник грађана, грађани и други субјекти у ЈЛС, надлежни централни органи, судови) 4. Руковођење у ужем смислу (које се даље описује), управљање кадровима и управљање квалитетом. Руковођење управом припада начелнику, коме у руковођењу помаже његов заменик. Начелника управе би такође могао замењивати један од начелника одељења (уместо именовања посебног заменика начелника). Редован пут у руковођењу подразумева комуникацију између начелника и руководилаца унутрашњих организационих јединица, али то не искључује могућност непосредне службене комуникације између начелника и запосленог у било којој јединици (уз обавештавање његовог непосредног руководиоца). Радом одељења, према моделима, руководио би начелник одељења, радом одсека шеф одсека и радом групе руководилац групе. Радом организационих јединица другог назива руководили би начелник службе, руководилац канцеларије, услужног центра или јединице. За замењивање начелника одељења може се одредити шеф једног одсека, а шефа одсека и руководиоца групе може замењивати један од запослених у одсеку, односно групи. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

23 22 Процес руковођења треба да обухвата следеће фазе или континуирано предузимане кораке: планирање усмеравање контрола оцењи вање. Планирање рада укључује доношење годишњих планова рада управе, планова рада унутрашњих организационих јединица, планова или радних договора за спровођење појединих важнијих конретних активности, као и посебних планова кадровских потреба, обуке (стручног оспособљавања и усавршавања), техничког опремања и друге. Усмеравање рада укључује давање налога, иницијатива и упутстава за рад, доношење одлука у вези са роковима и одвијањем рада, иницирање нових метода и техника рада и сл. Контрола рада треба да обухвати читав ток и резултате рада, обезбеђење радне дисциплине и пожељне радне атмосфере, увид у поштовање прописа о поштовању права странака, испитивање њихових примедаба и притужби и друго. Оцењивање рада обухвата давање оцене о постигнутом резултату, оцену његовог квалитета и кориговање уочених одступања. Начелник представља општинску/градску управу у екстерним односима и одговара за њен рад. Сваки руководилац унутрашње организационе јединице одговара начелнику, односно непосредно вишем руководиоцу за рад јединице којом руководи Управљање кадровима Систем управљања кадровима 7, тачније главни елементи тог система, биће успостављени новим законом о службеницима у ЈЛС. Овде се под тим системом подразумева скуп мера и активности које се предузимају с циљем планирања, селекције, обуке, развоја каријере, поштовања професионализма и одлучивања о радноправном статусу службеника ЈЛС. На основу процењених кадровских потреба у акту о систематизацији и процене постојећег кадра, у свакој општинској/градској управи треба обезбедити дугорочније планирање потреба за кадровима, а за сваку годину доносити план попуне радних места. 7 У српском језику је боље прихваћем термин француског порекла кадрови од енглеског термина људски ресурси.

24 Селекцију и пријем кадрова треба спроводити у поступку који ће обе збедити избор најбољих, на основу јасних и јавно објављених кри теријума и уз поштовање пуне равноправности кандидата. То прет по ставља искључење било каквих недопуштених утицаја, нарочито запошљавање по партијској припадности, по основу непотизма или било ког другог дискриминаторног основа или забрањене радње. Обука кадрова (почетна и у току трајања радног односа) треба да се одвија на основу осмишљеног и по знањима и вештинама које се стичу релевантног плана, а успех на обуци треба да се вреднује приликом распоређивања на радна места и одлучивања о напредовању. Оцењивање резултата рада свих службеника треба да се успостави као редовна и објективизирана активност, а оцене да буду узете у обзир приликом одлучивања о напредовању, додатној корективној обуци и престанку радног односа. Напредовање службеника (у виша звања или платне разреде) треба да почива на систему заслуга, који се изражава преко јасних и службеницима доступних критеријума. Доношење свих одлука о унапређењима, премештајима, зарадама, дисциплинским мерама, правима и обавезама из радног односа и другим питањима њиховог статуса, треба да буде образложено, а против свих таквих одлука да постоји одговарајућа правна заштита. Службеници морају имати јасну обавезу поштовања кодекса понашања, забране сукоба интереса, мера за сузбијање корупције и других правних и етичких стандарда у свом понашању и раду. Руководиоци су дужни да посебно надзиру спровођење наведених обавеза и покрећу одговарајуће поступке у случају њиховог кршења. Систем управљања кадровима, поред другог, мора се ослањати на уредне кадровске евиденције Управљање квалитетом Систем управљања квалитетом је од прворазредног значаја, али у исто време и систем за чије увођење су потребни далеко највећи напори. Циљеви овог система су да пружи јасну процену квалитета финалних учинака управе Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

25 24 и укаже на оно што у постојећем систему рада није добро, односно што би требало мењати. Потреба за променама се може односити на прописе, процедуре рада, начин руковођења, однос према клијентима и било које друге аспекте од утицаја на финални производ (пружену услугу, обављени управни посао). Да би се могло приступити управљању квалитетом потребно је, најпре, донети неопходне документе који дефинишу вредности, а то би били стратегија управе, повеља клијената и кодекс понашања службеника. Затим, неопходно је израдити профиле услуга, за сваку поједину услугу која се пружа. Стратегија управе је документ дугорочног карактера, који се ажурира према променама управних циљева и очекивањима окружења. У њој треба да буду садржани опис мисије и кључних циљева, вредности за клијенте које се желе постићи и мере које треба спровести у управи да би се ти циљеви достигли. У изради стратегије требало би да се користи отворени процес, у коме учествују грађани, удружења грађана и други субјекти, као и сама управа. Пошто се усвоји, стратегија треба да буде свима доступна, а њено спровођење редовно праћено и процењивано. Полазну основу за ову стратегију би могла да припреми СКГО, уз подршку надлежних министарстава и ЈЛС. Повеља клијената би садржала опис основних очекивања грађана и других клијената у погледу њихових захтева, квалитета пружених услуга, поштовања права и достојанства и слично. Кодекс понашања садржи етичке и професионалне стандарде за понашање службеника ЈЛС (такав је кодекс, по моделу који је припремила СКГО, усвојен од једног знатнијег броја ЈЛС). Највећи изазов свакако представљају профили услуга, који би требало да садрже: назив и врсту услуге, начин комуникације клијената и управе, потребне улазне информације за решавање захтева (документи, подаци и др.), обавештење о евентуалним таксама и другим трошковима, опис тока радног процеса, који су други органи укључени у процедуру решавања, рок за решавање, одговорно лице и руководиоца, разлоге за одбијање захтева, начин преузимања решења/акта којим се захтев решава. Овакви описи треба да буду доступни у Услужном центру, месним канцеларијама и пријемној канцеларији, као и у у електронској форми, уз могућност преузимања образаца. Подаци управе о решавању захтева, поштовању рокова и законитости донетих решења, с једне стране, и задовољство клијената пруженим услугама (добијени путем анкета, представки и примедаба), с друге стране, представљали би основ за мерење квалитета пружених услуга.

26 25 3. Образложење ставова од значаја за примену модела 3.1. Обележја постојећег стања Основне одлике постојећег стања и недостаци које треба отклонити понуђеним моделима су описани у ФА за 15 ЈЛС и ГО. Када се ради о недостацима, они се укратко могу свести на следећих неколико оцена: Број и структура одељења у оквиру општинске и градске управе као јединственог органа, као и број управа и одељења у оквиру њих (у градовима који имају више управа) не стоје у корелацији са величином ЈЛС и обимом послова, нити се може извести било какав јасан закључак о принципима на основу којих су послови обједињени у одељења/ управе. Ни линије разграничења делокруга између одељења/управа нису јасно изведене. Уже организационе јединице у оквиру управа организују се на два до три, а понекад и на четири нивоа (одељења, службе, одсеци, групе), при чему у њиховом успостављању нема неког логичног критеријума. Распон контроле (однос између руководећих функција и броја оних којима се руководи) често је постављен произвољно и креће се од 1:1 до 1:10 и више. Међусобни однос између броја стручних извршилаца, пратећег и помоћног особља је неповољан (недовољно стручних извршилаца, а превише пратећег и помоћног особља). Посебно је лош однос између оних који пружају услуге грађанима и оних који обављају послове подршке (на штету првих). Између броја систематизованих и броја запослених постоје знатне разлике. Раширена је пракса ad hoc запошљавања по уговору и на одређено време. Oписи послова радних места у систематизацији не одговарају ономе што запослени на тим местима стварно раде. Између послова које запослени обављају и функција које треба да буду обављане (према надлежностима) показује се евидентна разлика, која указује на закључак да се низ функција уопште не обавља или да се Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

27 26 непотпуно обавља. Нису дата разложна образложења (са становишта функција) за низ послова који се стварно обављају. У управљању људским ресурсима (и то у свим аспектима), као и у управљању процесима рада, контроли рада и мерењу успешности рада, очигледно постоје евидентни недостаци и слабости. У вези са селекцијом, обуком, напредовањем по систему заслуга, платама и другим питањима службеничког система, веома је изражен проблем још увек недостајућег савременог законског оквира. Надлежности локалне самоуправе нису системски комплетиране (делом су за исте области надлежни централни органи), а сарадња са централним органима није задовољавајућа. Веома је приметан недостатак међуопштинских структура које би могле са удруженим ресурсима да рационалније и ефикасније обављају поједине функције (нарочито заједничких органа, служби и јавних предузећа). Пре осврта на правни оквир, потребно је појаснити однос између модела који се нуде у овом документу и познатих чињеница о вишку запослених у администрацији и јавним службама (на свим нивоима власти) и напорима да се тај број смањи. Модели организационе структуре и система управљања, којима се овај документ бави, никако не представљају инструмент за тренутно одређивање максималног броја запослених. 8 Међутим, њихово прихватање и примена могли би на један поузданији начин и у једном дужем временском периоду да јасно покажу која се радна места могу оправдати обављањем функција локалне самоуправе (и поверених послова) а која не. Како ће се потом политички одлучиоци у локалној самоуправи односити према евентуалним нерационалностима у својој управи, питање је које остаје изван домета утицаја овог документа Елементи правног оквира Правни оквир за организовање (и функционисање) општинске и градске управе чине државни и локални прописи. Уз њих су од значаја и одређени принципи ЕПЛС. Један број питања у вези са организацијом општинске и градске управе уређује ЗЛС, и то: 8 То питање је иначе уређено посебним законом из децембра месеца године (Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији), који је укупан број запослених максимирао на бази критеријума 4 запослена на становника (уз могућност да се тај број увећа применом корективних критеријума).

28 9 Основну садржину њихових послова (улоге или функције); Опште правило о начину организовања општинске управе (образује се као јединствен орган у општинама до становника, а у онима са већим бројем становника могу се образовати и општинске управе за поједине области, с тим што се у управама могу образовати унутрашње организационе јединице; за разлику од тога, градска управа се образује као јединствени орган или као више управа за поједине области; Начин руковођења општинском/градском управом и њен положај (о томе видети став 4); Надлежност за доношење аката о општинској/градској управи (акт о организацији управе доноси скупштина општине/града на предлог општинског/градског већа, а акт о унутрашњем уређењу и систематизацији доноси начелник управе уз сагласност општинског/градског већа); Могућност постављања помоћника председника општине (статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине за поједине области, којих може бити највише три, а у градској управи пет помоћника градоначелника); Услове за обављање послова вођења управног поступка (послове општинске/градске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати запослени који имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописима); Могућност образовања подручних органа (за обављање одређених послова из надлежности општинске/градске управе, посебно послова у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама); Обавезу оснивања појединих служби (општина/град организује службу правне помоћи грађанима и образује инспекцијске службе за вршење надзора над извршавањем прописа и других општих аката из своје надлежности). У ЗЛС је посебно уређено право ЈЛС да установи заштитника грађана, као и право да оснива друге организације и службе, укључујући јавне агенције, установе, јавна предузећа и друге организације које врше јавне службе. Начин оснивања и послови тих других организација и служби могу бити 9 Према члану 52. ЗЛС, општинска управа: 1. припрема нацрте аката и других прописа које доносе скупштина општине, председник општине и општинско веће; 2. извршава одлуке и друге акте истих органа; 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана и других субјеката у управним стварима из надлежности општине; 3. обавља управни надзор над извршавањем прописа и других аката скупштине општине; 4. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; и 5. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће. Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи 27

29 28 уређени посебним законима. У већини случајева законима се конкретно опредељују послови и начин обављања послова локалних органа, нарочито органа управе. Изузетно, законима се (1) прописује обавеза постојања одређене службе у оквиру управе, без утврђивања њене организационе форме (на пример, поједине инспекције, служба надлежна за локалне финансије, интерну ревизију и инспекцију и др.) или (2) уређује обавеза оснивања неких од посебних (неуправних) локалних органа или служби (на пример, општинско и градско јавно правобранилаштво, центри за социјални рад, штабови и јединице за ванредне ситуације, поједине јавне службе). Законом о комуналној полицији прописано је право градова да оснују ову службу као унутрашњу организациону јединицу у саставу јединственог градског органа управе, односно управе образоване за поједину област. 10 У вези са поменутим другим органима, организацијама и службама које се оснивају у ЈЛС, потребно је напоменути да сви такви субјекти, уколико се налазе изван управне структуре, остају и изван пажње у овом документу. 11 Државни прописи у већој мери уређују структуру других органа ЈЛС, него што је то случај са управном структуром. Тако, ЗЛС прописује најмањи и највећи број одборника скупштине општине/града, као и одређује максимални број чланова општинског/градског већа. 12 Свака општина има председника општине, који је инокосни извршни орган и који има заменика. Скупштина општине има председника и заменика председника, као и секретара, који може имати заменика. Исте функције постоје у граду (градоначелник и његов заменик, председеник скупштине града и његов заменик, секретар скупштине града и његов заменик). Ниједног од наведених функционера не именују државни органи, већ органи ЈЛС. 13 У истом закону су уређени и односи општинске/градске управе са скупштином, већем и председником/градоначелником, који и опре дељују њен положај Постоје идеје да се путем измена и допуна Закона о комуналној полицији омогући оснивање ове службе и у општинама. 11 Решавање проблема недовољног утицаја на комунална јавна предузећа и јавне агенције, на који се у одређеним општинама и градовима указује, као и проблема недовољно изведених чистих рачуна између локалног буџета и буџета јавних служби, очигледно мора да се потражи на други, адекватнији начин. 12 Скупштина општине не може имати мање од 19, ни више од 75 одборника, а састав општинског већа, поред председника општине и његовог заменика, може чинити до 11 бираних чланова. Скупштина града може имати до 90 одборника, док Скупштина града Београда има 110 одборника, а њено градско веће 13 бираних чланова. 13 Међутим, не постоји ни било какав правни механизам који би спречио најмању и економски најслабију ЈЛС да именује максимално дозвољени број функционера. 14 Положај локалне управе опредељен је такође и њеним односима према органима Републике и аутономне покрајине, нарочито у вези са извршавањем поверених послова.

30 Као што је већ напоменуто, скупштина доноси одлуку о организацији управе и врши контролу над њеним радом. Председник општине/градоначелник усмерава и усклађује рад управе, а општинско/градско веће поставља начелника управе и врши контролно-надзорну функцију над управом (као и решава у другостепеном управном поступку у стварима из локалног делокруга). Начелник управе одговара за свој рад и рад управе скупштини и већу. У оваквом уређењу положаја управе посебно пада у очи раздвајање функције усмеравања и усклађивања рада управе (која припада председнику/градоначелнику) и контролно-надзорне функције (која припада већу). Мада је то раздвајање резултат примене бицефалног модела извршне власти у општини, чини се да оно отвара извесне проблеме у пракси, односно да би било једноставније да су обе наведене функције поверене једном од два извршна органа. Међутим, за сада је законско решење таво какво јесте. Руковођење управом поверено је начелнику, односно начелницима по једи них управа. Начелнику у руковођењу помаже његов заменик, а радом унутрашњих организационих јединица непосредно рукововоде руководиоци тих јединица, које поставља и разрешава начелник. ЗЛС је прописао и услове за постављење на положај начелника. 15 Поставља га веће на основу јавног конкурса, на период од пет година. За свој рад и рад управе, начелник одговара скупштини и већу, сагласно статуту и одлуци о општинској/градској управи. У круг његових овлашћења спада доношење појединачних аката из надлежности управе, решавање сукоба надлежности између унутрашњих организационих јединица, решавање о изузећу службених лица и одлучивање о статусним питањима запослених. Он организује и непосредно руководи радом запослених у управи и њихов је дисциплински сарешина. Може се закључити да је простор који законодавство у Србији оставља ЈЛС за уређивање њихове управе довољно простран, али не и да је довољно солидан, а ово друго нарочито због већ поменутог недостатка адекватног закона о статусу локалних службеника. Наиме, на сва питања радноправног статуса запослених у општинској и градској управи још увек се сходно примењују 16 одредбе Закона о радним односима у државним органима из године (са каснијим изменама и допунама), који више није на снази у погледу државне управе. Још тада (1991. године) је законодавац стао на становиште да тај пропис није адекватан за општинску и градску управу, због Завршен правни факултет (односно други одговарајући факултет када се образује више управа), положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. 16 То питање је иначе уређено посебним законом из децембра месеца године (Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији), који је укупан број запослених максимирао на бази критеријума 4 запослена на становника (уз могућност да се тај број увећа применом корективних критеријума). Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere