Målsætninger FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger FORSLAG"

Transkript

1 Målsætninger FORSLAG

2 Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer Regeringens ressourceplan Fokusområder Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien: Effekter og status fra ressourceplanen Lokale forhold i Aalborg Fakta om Aalborg Kommune Bæredygtighedsstrategi Klimastrategi Smart City Målsætninger Side 8 af 52

3 1 De formelle rammer Lovgrundlaget for den kommunale affaldshåndteringsplan er Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald nr af 18. december 2012). Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, hvilke elementer den kommunale affaldshåndteringsplan som minimum skal indeholde. Som udgangspunkt skal kommunerne lægge regeringens nationale ressourcestrategi til grund for affaldshåndteringsplanen. I EU s affaldsdirektiv er der opstillet et affaldshierarki. Hierarkiet er indarbejdet i affaldsbekendtgørelsen. Affaldshåndteringen i kommunerne skal ske i overensstemmelse med dette hierarki. Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden nyttiggørelse Bortskaffelse Forberedelse med henblik på genbrug er enhver form for kontrol, rengøring eller reparation, hvor produktet, der er blevet til affald, forberedes, så det kan genbruges uden anden forbehandling. Genanvendelse er enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affald omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer uanset om de bruges til det oprindelige formål (fx papir der indgår i fremstilling af nyt papir) eller til andre formål (fx plast, der omdannes til fleecetrøjer eller lignende). I affaldsbekendtgørelsen skelnes der mellem materialenyttiggørelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Anden nyttiggørelse er enhver operation, hvor affaldet opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, og hvor der ikke er tale om genbrug og genanvendelse. Det er eksempelvis forbrænding med energiudnyttelse. Bortskaffelse sker, når der ikke nyttiggøres. Det er eksempelvis, når affald deponeres, eller hvis det brændes uden energiudnyttelse. Man skelner mellem tre forskellige typer genanvendelse:. Upcycling: tilfører værdi ved at omdanne et udtjent produkt til noget af højere kvalitet. Materialet skal tilføres værdi over tid, Recycling: produktet forarbejdes og genanvendes til det samme formål, fx papir, der indgår i produktion af nyt papir. Downcycling: nedbrydning af materialer til noget af en ringere kvalitet, før de bliver genbrugt. Fx plasttyper der genanvendes til affaldssække, som efterfølgende brændes Side 9 af 52

4 1.1 Regeringens ressourceplan Regeringen har udsendt en national Ressourceplan Danmark uden affald, som er efterfulgt af en ressourceplan, som kommunerne skal ligge til grund for deres kommende affaldshåndteringsplan. Figur 1 Ressourcestrategien Figur 2 Ressourceplanen Fokusområder Et primært fokusområde i ressourceplanen er, at der skal forbrændes mindre affald og være bedre udnyttelse af de værdier og ressourcer, der er i affaldet. Nedenfor er fokusområderne oplistet. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, som er i det. Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø. Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes. Vi skal sørge for, at omlægningen af affaldshåndteringen sker gennem styrket offentligt privat samarbejde. Vi skal have en fleksibel indsats og vil nøje overvåge udviklingen på affaldsområdet, især genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Regeringen vil derfor gennemføre en evaluering af strategien i 2016 og vurdere, om der er behov for yderligere indsats Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien: Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge og anlægsaffald Side 10 af 52

5 1.1.3 Effekter og status fra ressourceplanen 2 Lokale forhold i Aalborg 2.1 Fakta om Aalborg Kommune De bor (1. januar 2014) indbyggere i Aalborg Kommune, fordelt på boliger, hvoraf knap halvdelen er etagebebyggelse. Virksomhederne i Aalborg Kommune beskæftiger cirka personer. Figur 3 viser antal arbejdspladser fordelt efter branche i Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,5% Industri, råstofindvinding og fors. virks. 10,1% Bygge og anlæg 5,4% Handel og transport mv. 23,6% Information og kommunikation 4,5% Finansiering og forsikring 2,4% Ejendomshandel og udlejning 1,6% Erhvervsservice 9,2% Off. Adm., underv. og sundhed 37,5% Kultur, fritid, andenservice, uoplyst 4,2% Figur 3 Arbejdspladser fordelt efter branche 1. januar 2013 Side 11 af 52

6 I Aalborg Kommune er det Miljø og Energiforvaltningen, der varetager opgaverne vedrørende affald. Forvaltningen har ansvaret for planlægnings og myndighedsområdet, mens det driftsmæssige ansvar ligger hos Aalborg Forsyning,Renovation, der er en virksomhed under Miljø og Energiforvaltningen. Renovations opgaver er bl.a.: Administration på affaldsområdet Drift af genbrugspladser Drift af fyldplads Drift af jorddepot Indsamling af dagrenovation (Renovation indsamler selv i ét af syv distrikter) Indsamling af papir og pap fra private Indsamling af småt brændbart affald Indsamling af farligt affald Bestillerordning Tømning af diverse kuber (papir, glas, metal, batterier, småt elektronik) Kundereklamationer 2.2 Bæredygtighedsstrategi Bæredygtighedsstrategi er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø, natur og klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed i den kommunale planlægning indenfor disse områder, men også i forhold til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan m.fl. Strategierne på miljø, natur og klimaområdet skal sikre, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og social udvikling i kommunen, bl.a. indenfor uddannelse, beskæftigelse og sundhedsfremme. Strategien, der tager sit afsæt i Aalborg Commitments, indeholder strategier og strategiske fokusområder indenfor følgende 6 temaer: by & bolig, mobilitet, forsyning, natur & miljø, grøn vækst samt borgerne. På affaldsområdet indebærer Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi følgende paradigmer: at selve affaldshåndteringen skal sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt ud fra et vugge til vugge perspektiv, at fremme genbrug, genanvendelse og ny anvendelse af ressourcer ved at etablere partnerskab med det formål at bistå erhvervslivet med at udveksle ressourcer, at tilbyde rådgivning om affaldsminimering, genbrug og bæredygtig adfærd, og at styrke samarbejdet om genbrug og genanvendelse, og at igangsætte borgerrettede affaldskampagner Elementerne i Bæredygtighedsstrategien ligger som en grundforudsætning for denne affaldshåndteringsplan og er indarbejdet i målsætninger. Side 12 af 52

7 Endvidere vil der være fokus på, om man, i forbindelse med kommende nyanlæg, renoveringer og udbygninger af genbrugspladserne, får mulighed for at etablere synlige grønne tiltag, der kan virke oplysende og motiverende for brugerne af pladserne. 2.3 Klimastrategi Med Klimastrategi vil Aalborg Kommune medvirke til at forebygge yderligere klimaændringer og tilpasse sig til de klimaforandringer, der kommer. Strategien skal samtidigt sikre, at klimapolitikkerne bliver centralt placeret i kommunens planlægning. Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler og være drivhusgasneutrale senest i Klimastrategien fastlægger konkrete mål for reduktion af CO 2. Det gælder for alle sektorer og handlinger, som skal gennemføres frem mod 2015 med henblik på at reducere energiforbruget og brug af fossile brændsler og styrke andelen af vedvarende energi. Klimastrategien er første skridt i retning af at eliminere kommunens samlede CO 2 udledning fra fossile brændsler i For at understøtte hensigterne i Aalborg Kommunes klimastrategi skal mulighederne for at anvende miljøvenlige brændstoffer undersøges, hvilket også er beskrevet i målsætningerne. En forudsætning for at kunne anvende miljøvenlige brændstoffer er, at infrastrukturen for det er på plads. Derudover vil der være fokus på at være til stede i de fora, der kan medvirke til en forstærkning og gennemførelse af målsætningerne i Aalborg Kommunes bæredygtighedsog klimastrategi, f.eks. deltage i tættere samarbejde i offentlig/privat regi i partnerskaber og alliancer og ved at forstærke kommunikationen med borgerne for at påvirke til en bæredygtig og social adfærd og livsstil. 2.4 Smart City Smart Aalborg skal samle hele byen og kommunen omkring fælles indsatser til gavn for udviklingen i Aalborg og i Norddanmark. Dette sker gennem vilje til helhedstænkning, samarbejde og samskabelse mellem kommune, erhvervsliv, videninstitutioner og borgerne. Målet er vækst i erhverv og beskæftigelse via en bæredygtig udvikling drevet af digitale og intelligente løsninger som skaber nye og bedre velfærdsydelser og nedbringer ressourceforbruget Nedenstående konkrete initiativer/fyrtårne er under planlægning i juni 2014: 1. Fyrtårnsprojekt 9220 er et Horizon 2020 Lighthouse Project (25 mio. euro) hvor ansøgningsfristen er marts Open data Lab Aalborgs formål er at stille åbne data til rådighed for alle, hvilket skal skabe mulighed for at der eksperimenteres og innoveres med åbne data, skabe bæredygtig vækst, grobund for iværksætteri, udvikling af miljø og energirigtige løsninger og bedre styring og udnyttelse af ressourcerne i kommunen. 3. Digital Infrastruktur fokuserer på Aalborg Kommunes fremtidige netdækning, idet dækningen i dag er utilstrækkelig for Smart Aalborg. I første omgang handler det Side 13 af 52

8 om at gennemføre en analyse af hvorledes dækningen er i dag, hvilke lovgivningsmæssige forhold der er gældende, forholdet mellem private og offentlige udbydere, herunder alle forvaltninger i AAK. Dernæst skal der sikres en samlet platform for Smart Aalborgs digitale infrastruktur, som gør Aalborg førende på området. 4. Energirigtigt Offentligt Byggeri søger at fremme Bæredygtighedsstrategiens mål om energirigtigt byggeri. Projektet er i første omgang rettet mod at Aalborg går foran gennem øget fokusering på energirigtige løsninger i den offentlige bygningsmasse. 5. Industriel symbiose, hvor affald eller energioverskud udnyttes som råvarer på en nabovirksomhed. Den store koncentration af virksomheder i bl.a. Aalborg Øst og lokaliseringen af Energiproducenter for regionen i Aalborg giver et særligt stort potentiale for industriel symbiose i Aalborg. 6. Den grønne Aalborgenser understøtter en grøn borgeradfærd baseret på mottoet at det skal være let at være bæredygtig. Indsatsen omhandler et tilbud til boligforeninger og grundejerforeninger om at samarbejde med en Grøn Agent, som bistår med at gøre det let at være bæredygtig med særlig fokus på ressourceeffektivitet (sortering af affald), grønne indkøb, energiforbrug og bæredygtig transport. Udviklingen af App s til at understøtte disse indsatser er væsentlige i projektet. I Smart City konceptet er der stor fokus på digitale og intelligente løsninger. På affaldsområdet er der mål om, at dette område fortsat udbygges, så der er tidssvarende og innovative løsninger. Eksempler på eksisterende initiativer er i 2014: Ekstra afhentninger man kan let bestille og betale for en ekstra afhentning af dagrenovation via sms. Så tager Renovation det med ved næste normale tømning. Det er også mulig at bestille og betale via en skidt app, som kan downloades. Småt Skidt app der let viser afhentningstiderne for småt brændbart samt pap og papir på den konkrete adresse. Datoerne kan lægges direkte i telefonens kalender. Genbrugspladser man kan finde nærmeste genbrugsplads, se åbningstider og få andre praktiske informationer på en skidt app. Smidt Skidt tag et billede af henkastet affald og send det, så registreres lokaliteten, og Renovation rydder op. Mit Skidt Giver mulighed for at blive tilmeldt renovations sms og e mail service med besked dagen før den planlagte afhentning af småt brændbart, pap og papir på din adresse. Driftsinfo man kan tilmelde sig en sms service, så der kommer besked, hvis skraldesækken ikke er tømt, hvis bilerne ikke kan komme frem for sne eller andre nyttige driftsinformationer. Side 14 af 52

9 3 Målsætninger Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Der skal ske en optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse. Implementeringen skal ske under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø og økonomi. Efterhånden som nye affaldstyper med fordel kan genanvendes/nyttiggøres, vil der blive afleveringsmuligheder for disse på genbrugspladserne. Det skal sikres, at der til enhver tid er tilstrækkelig lokal modtagekapacitet for deponiaffald og jord. Der etableres mere kapacitet til deponiaffald og jord. Ordningerne skal være lette for borgere og virksomheder, så de føler, det er let at komme af med affald, både det genanvendelige affald og det affald, der belaster miljøet. Der skal laves en ordning, så det er let for borgerne at komme af med sparepærer. Der sættes fokus på indsamling af (småt) elektronik. Side 15 af 52

10 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Der skal sikres en korrekt affaldsbehandling og størst mulig genbrug og genanvendelse, så ressourcerne udnyttes. Som landets trediestørste kommune vil Aalborg Kommune leve op til målene i regeringens ressourceplan. For at opnå en genanvendelse på 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendelige affaldstyper som plast og metal samt organisk affald genanvendes Der iværksættes en ordning for indsamling af genanvendelige affaldstyper ved husholdningerne Eksisterende henteordning og bestillerordning optimeres Når afsætningsmuligheden for organisk affald er på plads, indføres der en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse af denne affaldstype Håndteringen af haveaffald optimeres så regeringens mål om 25% haveaffald til biobrændsel efterleves Mindst muligt affald skal deponeres. Muligheder for yderligere opdeling undersøges løbende med henblik på udnyttelse af ressourcerne i deponiaffaldet. Øget fokus på, hvad der afleveres i deponicontainere og på Rørdal og Rærup. Løbende udnyttelse af muligheder for genanvendelse af ren og lettere forurenet jord. Side 16 af 52

11 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Informationsindsatsen skal intensiveres og målrettes. Informationsniveauet skal være målrettet og tidssvarende for både borgere og virksomheder. Der udarbejdes en informationsstrategi. Apps, mobilsites og hjemmeside skal fortsat udvikles og tilpasses løbende. Digitale løsninger indtænkes i indretning og modernisering af genbrugspladser. Der opretholdes et tidssvarende uddannelsesmiljø for de forskellige målgrupper for at sikre bæredygtig adfærd. Undervisning af de forskellige klassetrin i samarbejde med relevante parter. Oplysning og holdningsbearbejdning af unge evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at sikre rigtig håndtering af affald. Desuden skal initiativet støtte op om Aalborg Kommunes store indsats for at tiltrække og fastholde denne aldersgruppe. Side 17 af 52

12 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Aalborg Kommune vil arbejde for, at der indføres arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal være mulighed for alternativ finansiering til indførelse af teknologier og alternative bortskaffelsesmuligheder, som over tid er økonomisk og miljømæssige fordelagtige. Disse kræver ofte anlægsinvesteringer, hvilket kan være en barriere. Renovation skal kunne støtte op om finansiering af større anlæg, så store anlægsinvesteringer betales via et individuelt tillægsgebyr for at give mulighed for anlægstunge affaldsløsninger, som er billigere i drift, kan indføres Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger ikke mindst i tætbyen hvor det kan være svært at få plads til udstyr. Nogle steder kan det blive nødvendigt at inddrage det offentlige rum. Muligheder for underjordiske containere, centralsug o. lign. skal fortsat undersøges. Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Affaldsplanen vil støtte op om Aalborg Kommune målsætning om at være fossilfri i Der skal arbejdes for udsortering af affaldstyper til erstatning af fossile brændsler. De biler, der er tilknyttet Aalborg Forsyning, Renovation både interne og eksterne skal køre på mere miljøvenlige brændstoffer. Nye muligheder for udsortering følges løbende. Muligheden for, at skraldebiler kan køre på gas, undersøges løbende og medtages i udbud af nye biler, når det bliver aktuelt. Udviklingen af hybridbiler eller andre alternativer følges ligeledes løbende. Side 18 af 52

13 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Grundlæggende skal denne affaldsplans målsætninger indarbejdes i kommunens tværsektorielle opgaver og derved påvirke institutioner og virksomheder til miljørigtig adfærd. Som en af landets store uddannelsesbyer skal ressourcerne på uddannelsesinstitutionerne i højere grad udnyttes gennem gensidig inspiration og samarbejde Det skal sikres, at der i planlægningsfasen ved nye byudviklingsområder ved nybyggeri og renoveringer fokuseres på affaldshåndtering. I forbindelse med tilsyn på virksomheder vil kommunen søge at påvirke virksomheder til at indføre renere teknologi, miljøstyring, industriel symbiose og lignende tiltag. Der ydes rådgivning om hensigtsmæssigt affaldshåndtering til nye virksomheder Der ydes rådgivning om hensigtsmæssig affaldshåndtering ved nybyggeri og renovering. Fastholde samarbejdet med tilsynsansvarlige, så vi sikrer, at virksomhederne er a jour med affaldshåndteringskrav for at sikre høj kvalitet og koordineret rådgivning til virksomheder. Kontrol på forbrændingsanlæg og deponi. Der etableres tættere og mere struktureret kontakt til de videregående uddannelsesinstitutioner Side 19 af 52

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt MILJØMINISTERIET 13. oktober 2014 EU og Internationalt Samlenotat til FEU og MIU Kommenteret dagsorden til miljørådsmøde den 28. oktober 2014

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Grøn omstilling og cirkulær økonomi Grøn omstilling og cirkulær økonomi Hvordan kan kommuner understøtte nye offentlige-private samarbejder om øget genanvendelse af affald fra husholdninger [Serietitel og årstal] Titel: Grøn omstilling og

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD II.1 Indledning Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af sygdomsspredning

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune

Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune Forslag til Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune Baggrundsrapport til klima- og energipolitik 2010-2020 Maj 2011 1 BAGGRUND OG FORMÅL...4 OMFANG...4 LÆSEVEJLEDNING...4 VIRKEMIDDELBESKRIVELSER...4 2 VIRKEMIDLER

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere