Bestyrelsesmøde. 24. april Peter Fugmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann

2 Årsrapport 2014 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol Samt it-revision og anlægsrapportering

3 Årsrapport 2014

4 Årsrapport 2014 Udarbejdelse iht. Årsregnskabsloven Ledelsesberetning, samfundsansvar, risici samt opstilling med noter. Resultatopgørelsen følger interne regnskab Suppleret med relevante firmaoplysninger

5 Hovedtal side 12 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsudgifter Bruttoresultat Fællesomkostninger Driftsresultat Indtægter fra asso. virk Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

6 Segmentoplysninger side 16 Det væsentligt forbedrede driftsresultat (på 93,7 mio. kr.) kan i al væsentlighed henføres til: Energiafdelingen 87,5 mio. kr. Genbrugspladserne 4,2 mio. kr. Deponi og kompostering 1,1 mio. kr.

7 Resultatopgørelse, nettoomsætning side NETTOOMSÆTNING Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

8 Resultatopgørelse, produktionsomkostninger side PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

9 Resultatopgørelse, fællesomkostninger side Bruttoresultat FÆLLESOMKOSTNINGER Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

10 Resultatopgørelse, finansielle poster side Driftsresultat Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægt af andre kapitalandele og værdipapirer Andre finansielle indtægter 0 0 Øvrige finansielle omkostninger Årets resultat

11 Segmentoplysninger side 16 SEGMENTOPLYSNINGER Anlægsaktiver Egenkapital* Energi Deponi og kompostering Genanvendelige materialer Kubeordning 0-33 Farligt affald Genbrugspladser Kommune specifikke ydelser Fællesadministration I alt Egenkapital er ikke et udtryk for sædvanlig kapitaldannelse, men svarer til over-/underdækning indenfor de enkelte segmenter.

12 Anlægsaktiver side 18 NOTE 4 AFSKRIVNINGER OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg I alt Anskaffelser 1. januar Årets tilgang Tilgang afsluttede anlæg Årets afgang Anskaffelsespris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Nedskrivning Afskrevet på afgang Afskrivninger 31. december Saldo 31. december Ejendomsværdier: t.kr.

13 Administrationsomkostninger side 17. NOTE 3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Lønninger, feriepenge og pensioner Lønning direktør Tjenestemandspensioner Efteruddannelse Forsikring mv I alt Øvrige administrations- og PR-omkostninger I alt

14 Tvister og retssager side 23 Orientering om seneste udvikling

15

16 Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann

17 Budget 2016

18 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet efter de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Konsekvenser af øvrige sager - SKAT samt Energitilsynet er ikke indregnet.

19

20 Takstudvikling Forbrændingen uændret Deponi uændret. Kompostering. Haveaffald reduceres med 37 kr./t (fra 212 kr./t til 175 kr./t.) Træstød reduceres med 172 kr./t (fra 212 kr./t til 40 kr./t) Genbrugspladser uændret. Kommunespecifikke ydelser stigning på 2,24 kr. pr. indbygger. (på grund af planlagt aktivitet som følge af affaldsplaner i 2017/2018) Genbrugsterminalen - markedsafhængige

21 Bilag 8 - takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag / /2016 Dagrenovation kr./ton ,30% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,19% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton ,08% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,95% 67,95% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ / ,13% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 13,50 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 37,23% 65,31% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 127,8 130,2 131,3 132,3 6,18%

22 Budget 2016 Rev.Budget Budget Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

23 Budget 2016 Rev.Budget Budget Forskel Note Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

24 Budget 2016 Rev.Budget Budget Forskel Note Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

25 Budget 2016 Note Rev.Budget Budget Forskel Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger

26 Budget 2016 Resultat Rev.Budget Budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt

27 Budget pengestrømme Rev.Budget Budget Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Anlæg overført fra 2015 til Likvider primo Likvider ultimo

28 Budget 2016 samt overslagsår Overslagsår Budget Nettoomsætning I alt Produktionsomkostninger I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter I alt Årets resultat (- = underskud)

29 Budget 2016 samt overslagsår Budget Overslagsår Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2015 til Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Likvider primo Likvider ultimo

30 Bilag 9 - Segmentopdelt egenkapital Revideret Årsrapport budget Budget Ultimo Energi Deponi og kompostering Genanvendelig materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugspladser Kommunspecifikke ydelser Total Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps.

31

32 Bestyrelsesmøde 24. januar 2015 Peter Fugmann

33 Perioderegnskab 28/

34 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Underdækning i tidligere priseftervisninger. Eventuel mulig indregning foretages ikke i perioderegnskaber

35 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.

36

37 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

38 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

39 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

40 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

41 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

42 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

43 Økonomirapport 28/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - feb 2015 jan - feb 2015 Forskel jan - feb 2014 Energiafdeling Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelse Administration mv I alt

44

45 Studietur april 2015 Punkt 6 Nils Olsen

46 Program 31. maj Afgang bus AffaldPlus, Næstved Opsamling Ringsted GBP Mødetid terminal Seneste check ind Afgang København Ankomst San Francisco Transfer til Hotel Focus, South San Francisco Middag South San Francisco

47 Program 1. juni Afgang hotel Møde med San Francisco Department of the Environment. Præsentation af byens miljøpolitikker og -programmer herunder klimastrategi med focus på zero waste politikken og tilhørende programmer Besøg Recology - Sorteringsanlæg samt the Dump med The John A. Legnitto Environmental Learning Center and the ecology Artist in Residence Program Tur San Francisco og nærmeste omegn (Golden Gate Bridge, redwood skove nord for San Francisco (Muir Woods National Monument), Chinatown, Fishermann s Wharf, Pier 39) Middag - Pier 39, San Francisco.

48 Program 2. juni Afgang hotel Indsamlingssystemer for husholdningsaffald og affald fra handels- og kontorvirksomheder Aftaler ikke på plads endnu Bestyrelsesmøde Middag South San Francisco

49 Program 3. juni Heldagstur i San Francisco s omegn. Besøg Jepsen Prarie Composting Facility samt brugere af kompost fra anlægget i Napa Valley. Urban Ore Ecopark i Berkely stor genbrugsbutik (også byggematerialer). D3 Mattress Recycling i Oakland virksomhed, der ophugger madrasser mhp. genanvendelse af de forskellige materialer Middag South San Francisco

50 Program 4. juni Afgang hotel Møde med City of San Jose - Integrated Waste Management. Præsentation af byens zero waste strategier Besøg 2 sorteringsanlæg til henholdsvis affald fra husholdninger og handels og kontorvirksomheder Middag - Pacific Ocean Coast

51 Program 5. juni Afgang hotel Besøg Biogasanlæg i San José (tør proces, husholdningsaffald) Besøg genanvendelsesanlæg for bygge- og anlægsaffald i San José Besøg biogasanlæg baseret på affald fra levnedsmiddelindustri i San Carlos (våd proces) Middag South San Francisco

52 Program juni juni Check out fra hotel Tur Pacific Ocean, Andreas Forkastningen og Silicon Valley Check-in Afgang San Francisco 7. juni Ankomst København Afgang bus Kastrup Afsætning Ringsted GBP Ankomst AffaldPlus, Næstved

53 Kort https://www.google.dk/maps/place/san+francisco+bay+area,+ca,+usa ,9z/data=!4m2!3m1!1s0x808583a3a688d7b5:0x8c891b fa9

54 Budget for studietur Deltagerantal Alle beløb ekskl. moms. 15 Bus til og fra CPH Flybilletter Hotelophold ( 6 nætter) Billeje + brændstof+afgifter USA Aftensmad 6 dage Frokost 7 dage Kaffe, forfriskninger Uforudsigeligt Sum Deltagerpris

55 Program og budget lægges på hjemmesiden umiddelbart efter bestyrelsesmødet

56 Status for samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus 24. april 2015 Punkt 8 Nils Olsen

57 Status samling af driftsopgaver Næstved, Vordingborg, Faxe og Slagelse har sagt nej Ringsted og Sorø fortsætter arbejdet beslutning på junimøderækken (skal behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd). I givet fald er realistisk tidspunkt for overdragelse årsskiftet 2015/16

58 Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD 24. april 2015 Punkt 10 Nils Olsen

59 Baggrund Bestyrelsens behandling 27. februar 2015 af lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlæg til KOD Usikkerhed om kommunernes opfølgning på affaldsplan Anmodning om principiel stillingtagen til indsamling af KOD sendt 9. marts 2015

60 Status kommunernes svar Slagelse. Vil fortsætte med KODindsamling. Energiindhold skal udnyttes. Næstved. Vil indsamle KOD. Foreslår afventning til mængder kendes. Ringsted. TMU indstiller indsamling af KOD senest fra maj måned ØU/BR 4. og 11. maj. Vordingborg. TMU 6. maj. Næppe ØU/BR. Faxe. TMU 20. maj. Næppe ØU/BR. Sorø. Maj- eller junimøderækken

61 Konklusion og udfordringen Alle kommuner svarer inden sommerferien Sagen kan derfor genoptages senest på augustmødet Men - Der trækkes i forskellig retning mht. etableringstidspunkt - Villighed til at dele omkostningerne i opbygningsfasen for de sidste leverandører?

62 Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD 24. april 2015 Punkt 10 Nils Olsen

63 Baggrund Bestyrelsens behandling 27. februar 2015 af lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlæg til KOD Usikkerhed om kommunernes opfølgning på affaldsplan Anmodning om principiel stillingtagen til indsamling af KOD sendt 9. marts 2015

64 Status kommunernes svar Slagelse. Vil fortsætte med KODindsamling. Energiindhold skal udnyttes. Næstved. Vil indsamle KOD. Foreslår afventning til mængder kendes. Ringsted. TMU indstiller indsamling af KOD senest fra maj måned ØU/BR 4. og 11. maj. Vordingborg. TMU 6. maj. Næppe ØU/BR. Faxe. TMU 20. maj. Næppe ØU/BR. Sorø. Maj- eller junimøderækken

65 Konklusion og udfordringen Alle kommuner svarer inden sommerferien Sagen kan derfor genoptages senest på augustmødet Men - Der trækkes i forskellig retning mht. etableringstidspunkt - Villighed til at dele omkostningerne i opbygningsfasen for de sidste leverandører?

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr. 46076753 INDHOLD Side 01 02 03 04 05 06 Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen

ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Årsrapport 2013 Dirigenten på generalforsamling: Dato for godkendelse: en del af byen Interessentskabsoplysninger ARC - I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.:

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 64 59 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62 Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 A/S CVR-nr. 3115 20 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt ps selskabets ordinære generalforsamling den lø/q- 13 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere