Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade"

Transkript

1 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf : Fax : Web : januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Sagens faktiske omstændigheder Styrelsen for Bibliotek og Medier fremsendte i forbindelse med udbetalingen af biblioteksafgift den 30. juni 2010 en opgørelse over biblioteksafgift for 2010 til forfatteren Rolf Boysen. I en mail af 30. juni 2010 til Styrelsen for Bibliotek og Medier meddelte Rolf Boysen, at sidetallet for værket Rodinas Brigade fejlagtigt var angivet til 241 sider i stedet for 341 sider på den fremsendte titelliste. Rolf Boysen anførte, at han formodede, at styrelsen ville efterbetale forskellen for årene 2007, 2008, 2009 og Styrelsen for Bibliotek og Medier svarede i et brev af 7. juli 2010 til Rolf Boysen, at der ved beregning af biblioteksafgift bruges det sidetal for en bog, som opgives i Nationalbibliografien, jf. 6 i bekendtgørelse nr af 7. december Styrelsen oplyste endvidere, at der ved denne opgørelse ikke medregnes eventuelle upaginerede sider bagerst i bogen, hvorfor disse sider heller ikke tæller med ved beregningen af biblioteksafgift. I brevet oplyste styrelsen yderligere, at såfremt en bogs sidetal ikke umiddelbart fremgår, dvs. hvis siderne eller en del af dem ikke er nummererede, er det fastsat i internationale regler 1, at denne del af bogens beskrivelse udelades i Nationalbibliografien. Videre oplyste styrelsen, at der i sådanne tilfælde anvendes et skønnet tal, som for bøger er 100 sider, og at der, hvor et skønnet tal er anvendt, vil være anført en * foran sidetallet i titellisten. Styrelsen oplyste, at Rolf Boysens titel i Nationalbibliografien er registreret til at være 241 sider, hvorfor det ikke på det foreliggende grundlag var muligt for styrelsen at imødekomme ønsket om at korrigere titlens sideantal. 1 De danske katalogiseringsregler er baseret på Anglo-American Cataloguing Rules Second Edition (AACR2) 1988 Revision med Amendments Dok. nr

2 Side 2 I brevet oplyste styrelsen tillige, at biblioteksafgift ydes til de berettigede efter lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 i henhold til en bevilling, der årligt opføres på finansloven, hvorfor et krav på biblioteksafgift bortfalder med udgangen af vedkommende finansår. Ved mail af 12. juli 2010 til Styrelsen for Bibliotek og Medier meddelte Rolf Boysen, at sidetallet for værket Rodinas Brigade var korrigeret til 341 sider, hvilket ifølge hans oplysninger skulle fremgå af Nationalbibliografien. Rolf Boysen anførte, at han derfor var berettiget til efterbetaling for 2010, og at styrelsen for så vidt angår de forrige tre år burde overveje, hvorvidt det var rimeligt, at Rolf Boysen ikke modtager efterbetaling, nu hvor fejlen blev begået af det offentlige ved registreringen af bogen. Ved mail af 15. september 2010 til Styrelsen for Bibliotek og Medier meddelte Rolf Boysen, at han så sig berettiget til biblioteksafgift for perioden fra 2006, hvor Gyldendal udsendte værket, da han ikke havde indflydelse på, hvad en offentlig myndighed fastsatte af sidetal. Ved mail af 16. september 2010 til Rolf Boysen svarede Styrelsen for Bibliotek og Medier, at det var korrekt, at Nationalbibliografien havde ændret sidetallet for værket, og at Rolf Boysen ville modtage en revideret titelliste og opgørelse i forbindelse med en regulering af biblioteksafgiften for 2010 i slutningen af året. I brevet gentog Styrelsen for Bibliotek og Medier, at biblioteksafgift ydes til de berettigede efter lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 i henhold til en bevilling, der årligt opføres på finansloven, hvorfor et krav på biblioteksafgift bortfalder med udgangen af vedkommende finansår. Styrelsen oplyste endvidere, at det ifølge 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 7. december 2007 påhviler de til biblioteksafgift berettigede personer at kontrollere oplysningerne på de udsendte titellister og at meddele eventuelle fejl eller mangler til styrelsen senest den 15. oktober i udbetalingsåret. Af brevet til Rolf Boysen fremgik det videre, at Styrelsen for Bibliotek og Medier ikke fandt, at styrelsen havde udvist erstatningspådragende adfærd i forbindelse med beregningen af biblioteksafgift, og at der i overensstemmelse med styrelsens praksis ikke var grundlag for eller hjemmel til at foretage efterbetaling af biblioteksafgift. Ved mail af 20. september 2010 til Styrelsen for Bibliotek og Medier meddelte Rolf Boysen, at han ønskede at anke afgørelsen til Biblioteksafgiftsnævnet. Rolf Boysen anførte, at det ikke ifølge hans opfattelse bør være den, der er berettiget til biblioteksafgift, der skal kontrollere styrelsens beregninger m.v., og at det er urimeligt, at styrelsen har indført en tidsfrist for indgivelse af meddelelse om eventuelle fejl og mangler i opgørelsen. Ved brev af 21. september 2010 gjorde styrelsen opmærksom på for så vidt angår efterbetaling af biblioteksafgift for 2006, at det er bibliotekernes bogbestand, som den forelå registreret ved årsskiftet, der indberettes, og at bøger, der er indgået senere, først tælles med det følgende år. Styrelsen oplyste, at værket Rodinas Brigade udkom i 2006 og

3 Side 3 blev registreret i Nationalbibliografien i uge 14 i 2006, hvilket betyder, at Rolf Boysens anmodning om efterbetaling af biblioteksafgift tidligst kan vedrøre årene 2007, 2008 og Videre fremgik det af brevet for så vidt angår efterbetaling af biblioteksafgift for årene 2007, 2008 og 2009, at Styrelsen for Bibliotek og Medier ikke fandt, at Rolf Boysen var berettiget til efterbetaling i henhold til lovgivning om biblioteksafgift. Styrelsen gengiver sagsforløbet og indholdet af styrelsens brev af 7. juli 2010 og mail af 16. september Styrelsen for Bibliotek og Medier bemærkede videre i brevet, at Rolf Boysen den 30. juni til udbetaling af biblioteksafgift for 2007, til udbetaling af biblioteksafgift for 2008, til udbetaling af biblioteksafgift for 2009 og til udbetaling af biblioteksafgift for 2010 har modtaget et brev fra Styrelsen for Bibliotek og Medier sammen med en opgørelse og titelliste, hvori styrelsen gør opmærksom på, at det er vigtigt, at Rolf Boysen nøje kontrollerer titellisten og kontakter styrelsen, hvis der er fejl eller mangler. Styrelsen bemærkede dernæst, at en eventuel henvendelse skulle være styrelsen i hænde senest den 15. oktober kl.16.00, hvis en rettelse skulle have virkning fra det indeværende år, jf. 21 i bekendtgørelse nr af 7. december Styrelsen for Bibliotek og Medier meddelte dertil, at anmodningen om efterbetaling for årene 2007, 2008, og 2009 ikke kunne imødekommes, da Rolf Boysen først den 30. juni 2010 gjorde styrelsen opmærksom på, at sidetallet på titellisten var forkert. Styrelsen oplyste dernæst, at anmodningen om efterbetaling for 2010 var rettidigt indgivet. Styrelsen anførte afslutningsvist, at brevet udgjorde styrelsens afgørelse i sagen, og henviste til, at afgørelsen kunne indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet. Ved mail af 11. oktober 2010 klagede Rolf Boysen til Biblioteksafgiftsnævnet over afgørelsen truffet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. I klagen anførte Rolf Boysen, at han har opfattet det, at forfatteren skal kontrollere, om de årlige opgørelser er korrekte, som om at forfatteren skal kontrollere, hvorvidt vedkommende er berettiget til biblioteksafgift, og om alle titler er medtaget. Rolf Boysen anførte videre, at man som forfatter forventer, at selve udregningen af biblioteksafgiften, herunder antal bind, antal sider, antal point, samt pointværdi m.v. er minutiøst korrekte og uden for forfatterens ansvar. I klagen gjorde Rolf Boysen gældende, at såfremt forfatteren selv skal kontrollere alt, fx antal bind, ville det betyde, at vedkommende måtte kontakte samtlige biblioteker for at kontrollere, hvor mange bind de enkelte biblioteker ligger inde med. Rolf Boysen anførte, at det er hans opfattelse, at han er berettiget til efterbetaling af biblioteksafgift for Rodinas Brigade tilbage til 2006.

4 Side 4 Ved mail af 4. november 2010 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier om en udtalelse i sagen på baggrund af Rolf Boysens klage, hvilket Rolf Boysen blev orienteret om samme dato. Ved mail af 17. november 2010 modtog Biblioteksafgiftsnævnet en udtalelse i sagen fra styrelsen. Det fremgår af udtalelsen, at bogen Rodinas Brigade udkom i 2006, og at den blev registereret første gang i uge 14 i 2006 med 241 sider. Videre fremgår det, at DBC efter Rolf Boysens anmodning ændrede sidetallet for værket til 341 sider i uge 28 i I udtalelsen oplyser styrelsen, at man ved beregning af biblioteksafgift bruger det sidetal for en bog eller minuttal for en lydbog, som opgives i Nationalbibliografien, jf. 6 i bekendtgørelse nr af 7. december Styrelsen oplyser, at på baggrund af Nationalbibliografiens ændrede registrering af bogens sidetal i 2010 og Rolf Boysens henvendelse pr. mail den 30. juni 2010, er Rolf Boysen berettiget til en efterregulering af biblioteksafgiften for Styrelsen bemærker videre, at der ikke kan ydes biblioteksafgift med tilbagevirkende kraft [for de øvrige år], da Rolf Boysen først meddeler styrelsen om fejlen i opgørelsen af sidetallet for bogen den 30. juni I udtalelsen følger videre, at styrelsen ikke finder, at styrelsen har udvist erstatningspådragende adfærd i forbindelse med beregning af biblioteksafgift og sagbehandlingen i øvrigt. Styrelsen anfører hertil, at I overensstemmelse med styrelsens praksis og regelgrundlaget er der på den baggrund ikke grundlag for eller hjemmel til at foretage efterbetaling af biblioteksafgift [for de øvrige år]. I udtalelsen henvises til 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 7. december 2007 hvoraf følger, at det påhviler de til biblioteksafgift berettigede personer at kontrollere oplysningerne på de udsendte titellister og at meddele eventuelle fejl og mangler til Styrelsen for Bibliotek og Medier senest den 15. oktober i udbetalingsåret. I udtalelsen henviser styrelsen til Biblioteksafgiftsnævnets tidligere afgørelser om efterbetaling af biblioteksafgift ved fejl i Nationalbibliografien, jf. Biblioteksafgiftsnævnets 5. beretning, s. 10, og Biblioteksafgiftsnævnets 6. beretning, s. 26. Styrelsen henviser til sag , hvor nævnet ikke gav klageren medhold i efterbetaling af biblioteksafgift, idet der ikke forelå administrative fejl fra styrelsens side, og da det var muligt for de berettigede at foretage en kontrol af listerne. Af udtalelsen følger det, at styrelsen fastholder sin afgørelse om, at der ikke er grundlag for eller hjemmel til at foretage efterbetaling af biblioteksafgift for årene 2007, 2008 og Styrelsen anfører videre, at styrelsen henholder sig til sine afgørelser i sagen og de deri anførte begrundelser [herunder for så vidt angår biblioteksafgift for år 2006].

5 Side 5 Styrelsen anfører afslutningsvist, at der ikke efter styrelsens vurdering er forhold, der kan føre til en anden vurdering. Ved mail af 23. november 2010 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Rolf Boysen om eventuelle bemærkninger til Styrelsen for Bibliotek og Mediers udtalelse af 17. november Ved mail af 25. november 2010 modtog Biblioteksafgiftsnævnet Rolf Boysens bemærkninger til Styrelsen for Bibliotek og Mediers udtalelse af 17. november Det fremgår af mailen, at Rolf Boysen bliver forstemt ved tanken om, at en offentlig myndighed med en relativ kort tidsfrist kan dække sig ind over for fejl, begået af samme myndighed, hvorimod en forfatter i en lignende situation er på herrens mark. Videre bemærker Rolf Boysen, at han tvivler på, at styrelsen havde ignoreret fejlen, hvis der over en årrække var blevet udbetalt biblioteksafgift for 100 sider for meget for en bog. Ved mail af 29. november 2010 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier om en eventuel supplerende udtalelse i sagen på baggrund af Rolf Boysens bemærkninger af 25. november, hvilket Rolf Boysen blev orienteret om samme dato. Ved mail af 30. november 2010 modtog Biblioteksafgiftsnævnet Styrelsen for Bibliotek og Mediers supplerende udtalelse i sagen. Det fremgår af udtalelsen, at styrelsen har det overordnede ansvar for den nationalbibliografiske registrering, men at selve registreringen af bøger til Nationalbibliografien udføres af DBC. I udtalelsen oplyser styrelsen videre, at DBC ikke er en del af Styrelsen for Bibliotek og Medier, og at der ikke er organisatorisk sammenfald mellem styrelsen og DBC. Styrelsen henviser til DBC s hjemmeside, hvoraf fremgår følgende oplysninger vedrørende DBC s opgaver: I henhold til aftale med Kulturministeriet varetager DBC den nationalbibliografiske registrering af bøger, musik, film, lydbøger, multimedier, internetdokumenter, samt artikler og anmeldelser i aviser og tidsskrifter. Styrelsen bemærker videre, at DBC i uge 14 i 2006 havde registreret Rolf Boysens bog med 241 sider, og at Rolf Boysen efter udbetalingen af biblioteksafgift for 2007 kunne have rettet henvendelse til styrelsen om fejl i angivelse af sidetallet til værket. Styrelsen oplyser videre, at Rolf Boysen først efter udbetalingen af biblioteksafgift i 2010 rettede henvendelse til styrelsen om fejlen, hvor det i første omgang ikke var muligt at rette sidetallet, da styrelsen ved beregning af biblioteksafgiften, anvendte det sidetal, som var opgivet i Nationalbibliografien, jf. 6 i bekendtgørelse nr af 7. december I udtalelsen oplyser styrelsen videre, at Rolf Boysen efterfølgende rettede henvendelse til DBC, som rettede sidetallet til 341 sider i uge 28 i 2010, hvilket resulterede i en supplerende udbetaling af biblioteksafgift til Rolf Boysen den 30. november 2010.

6 Side 6 Til Rolf Boysens kommentar om en situation, hvor en forfatter over en årrække har fået udbetalt for 100 sider for meget biblioteksafgift for en bog, henviser styrelsen til 20, stk. 2, i bekendtgørelsen, hvoraf følger, at det påhviler de til biblioteksafgift berettigede personer at kontrollere oplysningerne på de udsendte titellister og at meddele eventuelle fejl og mangler til styrelsen senest den 15. oktober i udbetalingsåret. Styrelsen for Bibliotek og Medier bemærker videre, at styrelsen ved en henvendelse senest den 15. oktober i et givent udbetalingsår fra en forfatter om, at vedkommende har fået udbetalt for meget biblioteksafgift over en årrække, vil bede forfatteren om at refundere det i udbetalingsåret for meget udbetalte biblioteksafgift. Ved mail af 17. december 2010 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Rolf Boysen om eventuelle bemærkninger til Styrelsen for Bibliotek og Mediers supplerende udtalelse af 30. november Biblioteksafgiftsnævnet modtog ingen yderligere bemærkninger fra Rolf Boysen. Retsregler Biblioteksafgiftsnævnet Ifølge 7 i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, skal Biblioteksafgiftsnævnet træffe den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser om fordeling af biblioteksafgift truffet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne hjemmel er nærmere reguleret i 22 i bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om biblioteksafgift. Nævnets virksomhed er desuden reguleret i bekendtgørelse nr. 683 af 27. juni 2008 (Forretningsorden for Biblioteksafgiftsnævnet). Formelle krav og proces Rolf Boysen er klageberettiget, da han er part i sagen. Forfatterens klage over opgørelsen af biblioteksafgiften for 2007, 2008, 2009 og 2010 blev indgivet til Styrelsen for Bibliotek og Medier ved mail den 30. juni 2010, mens klage over opgørelsen af biblioteksafgiften for 2006 blev indgivet ved mail den 15. september Af 6, stk. 2, i lov om biblioteksafgift fremgår, at klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår skal være indgivet til styrelsen senest den 15. oktober i det pågældende år. Klagen var således rettidigt indgivet for så vidt angår udbetalingen af biblioteksafgift for Klager har den 30. november 2010 modtaget efterbetaling af biblioteksafgift for For så vidt angår årene 2006, 2007, 2008 og 2009, har Styrelsen for Bibliotek og Medier realitetsbehandlet klagen, selvom klagefristen for disse forhold var udløbet. Ved brev af 10. august 2010 klagede Rolf Boysen til Biblioteksafgiftsnævnet over afgørelsen truffet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Der findes ingen klagefrist for indgivelse af klage til Biblioteksafgiftsnævnet i gældende lovgivning 2. 2 Det bemærkes, at en klagefrist foreslås indført i forbindelse med en revidering af bekendtgørelsen om biblioteksafgift med forventet ikrafttræden den 1. marts 2011.

7 Side 7 Krav om biblioteksafgift Det følger af 1 i lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, at der årligt opføres en bevilling til biblioteksafgift på finansloven, som fordeles efter reglerne i biblioteksafgiftsloven som støtte til de berettigede. Det følger af 6, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, at klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår skal være indgivet til styrelsen senest den 15. oktober i det pågældende år. Det følger implicit af biblioteksafgiftslovens 1, jf. 6, stk. 2, samt af bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om biblioteksafgift, at et krav på biblioteksafgift i et givent år bortfalder med udgangen af vedkommende finansår. Der findes ingen eksplicitte regler om efterbetaling af biblioteksafgift i biblioteksafgiftsloven eller bekendtgørelsen om biblioteksafgift. Tidspunkt for indberetning Det er bibliotekernes bogbestand, som den forelå registreret ved årsskiftet, der indberettes. Bøger, der er indgået senere, tælles først med det følgende år, jf. biblioteksafgiftslovens 5, stk. 2, hvoraf følger at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes bibliotekerne skal foretage indberetning, samt bekendtgørelsens 5, stk. 3, hvoraf følger, at styrelsen kan fastsætte nærmere retsningslinier for bibliotekernes indberetninger. Kontrolpligt Ifølge 20, stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelse om biblioteksafgift påhviler det de biblioteksafgiftsberettigede personer at kontrollere oplysningerne på de ved udbetalingen udsendte titellister. Meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal være styrelsen i hænde senest den 15. oktober i udbetalingsåret, jf. bekendtgørelsens 20, stk. 2, 2. pkt. Biblioteksafgiftsnævnets praksis Klagefrist I Biblioteksafgiftsnævnets 5. beretning, s. 10, henvises til en sag, hvor styrelsen ikke ville give klagers supplerende oplysninger til den i øvrigt korrekte nationalbibliografiske registrering virkning for foregående afgiftsår. Nævnet gav styrelsen medhold i, at da det drejede sig om oplysninger, der supplerede den nationalbibliografiske registrering, og ikke rettelse af en administrativ fejl, kunne ændringen først få virkning fra og med det år, hvor oplysningerne var indsendt. Nævnet udtalte, at klagefristen i lovens 6, stk. 2, set i den pågældende sammenhæng måtte anses som bindende, og at det er lovens forudsætning, at den afgiftsberettigede i egen interesse foretager kontrol af den årlige opgørelse fra styrelsen.

8 Side 8 Fejl i Nationalbibliografien I Biblioteksafgiftsnævnets 6. beretning, s. 26, henvises til en sag ( ), hvor en klager ønskede efterbetaling for biblioteksafgift for fire bøger som følge af fejl i oplysningerne i Nationalbibliografien, herunder fejl i angivelsen af sidetal. Klageren gjorde gældende, at de korrekte forhold fremgik af den trykte bogfortegnelse, og at det ikke kunne være ham, der skulle bære konsekvenserne af fejlene, samt at de årlige titellister var abstrakte og uigennemskuelige. Nævnet gav ikke klager medhold, da Det må konstateres, at det registreringsmæssige grundlag for udbetaling af biblioteksafgift ikke fuldt ud udelukker, at fejl kan forekomme. Nævnet lagde vægt på, at bekendtgørelsens 20, stk. 2, hvoraf følger, at afgiftsmodtageren skal kontrollere de modtagne titellister og meddele styrelsen eventuelle fejl, havde betydning, når opståede fejl som her ikke beror på administrative forhold. Nævnet fandt, at der i det af styrelsen udsendte informationsmateriale er givet tilstrækkelig oplysning herom, og at selv om det må medgives, at de udsendte lister over registrerede værker kan virke uoverskuelige, så finder nævnet, at en kontrol fra den berettigedes side er mulig. Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse Grundlaget for fastlæggelsen og fordelingen af biblioteksafgiften er som udgangspunkt de oplysninger, der findes i Nationalbibliografien. Sidetallet for værket Rodinas Brigade var i Nationalbibliografien i årene 2007, 2008 og 2009 opgivet til 241. Det korrekte sidetal var 341. Afgiften blev derfor i disse tre år af styrelsen beregnet på baggrund af et forkert og et for lille sidetal. Spørgsmålet om efterbetaling for disse tre år skal afgøres efter bekendtgørelse om biblioteksafgift 20, stk. 2, der fastslår, at det påhviler den afgiftsberettigede at kontrollere oplysningerne på de udsendte titellister, og at eventuelle fejl eller mangler skal meddeles til styrelsen senest den 15. oktober i udbetalingsåret. Det fremgår endvidere af Biblioteksafgiftsnævnets praksis, at rettelse af fejl i den nationalbibliografiske registrering først kan få virkning fra og med det år, hvor rettelsen sker. Sagerne er gennemgået ovenfor side 7-8 under punktet Biblioteksafgiftsnævnets praksis. Sidetallet for værket Rodinas Brigade fremgår udtrykkeligt og klart af de titellister, der er fremsendt af styrelsen til Rolf Boysen i forbindelse med de årlige udbetalinger i 2007, 2008 og Sidetallet for Rodinas Brigade var i alle årene fejlagtigt opgivet til 241. Titellisterne blev fremsendt af styrelsen til Rolf Boysen i et brev, hvori styrelsen gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at Rolf Boysen nøje kontrollerede titellisten og kontaktede styrelsen, hvis der var fejl eller mangler. Det fremgår endvidere af dette brev, at en evt. rettelse skulle være styrelsen i hænde senest den 15. oktober kl. 16, hvis rettelsen skulle have virkning fra det indeværende år. Det har således efter nævnets opfattelse været muligt for Rolf Boysen at foretage en kontrol af listerne og herunder kontrollere, om sidetallet for de enkelte værker var opgivet korrekt. Rolf Boysen er som de øvrige afgiftsberettigede direkte blevet opfordret af styrelsen til nøje at kontrollere de fremsendte titellister, ligesom han er blevet gjort bekendt med den frist, der gælder, hvis en rettelse skal have virkning for det pågældende år. Nævnet bemærker, at der i

9 Side 9 øvrigt ikke i denne sag foreligger administrative fejl eller på anden vis er udvist erstatningspådragende adfærd fra styrelsens side i forbindelse med beregningen af biblioteksafgiften. I overensstemmelse med regelgrundlaget og nævnets praksis er der på denne baggrund ikke grundlag for eller hjemmel til at foretage efterbetaling af biblioteksafgift for årene 2007, 2008 og For så vidt angår 2006 bemærker nævnet, at Rodinas Brigade udkom i 2006 og derfor ikke er berettiget til biblioteksafgift før Der kan derfor ikke gives Rolf Boysen medhold i sin klage. Hanne Kirk Deichmann Formand for Biblioteksafgiftsnævnet

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail: BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNETS 14. BERETNING Afgiftsår: 2015 Side 2 Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf: 33 92 33 77 Mail: kum@kum.dk www.kum.dk/biblioteksafgiftsnaevnet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748 Notat Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr. 15/00086, klage fra Simon Skov Fougt vedrørende adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter af undervisningsmaterialet Tid til Skrivning 1,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser INDLEDNING Denne vejledning beskriver reglerne om adgangen til at klage over Det Frie Forskningsråds afgørelser og ministeriets

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere