Udkast til implementeringsplan for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger vedr. organisering og ledelse i Furesø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til implementeringsplan for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger vedr. organisering og ledelse i Furesø Kommune"

Transkript

1 Til: Økonomiudvalget Fra: Direktionen Udkast til implementeringsplan for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger vedr. organisering og ledelse i Furesø Kommune Dato: Sags id: Dok.nr.: Udkast til implementeringsplan Direktionen har i samarbejde med centercheferne gennemgået Mercuri Urvals anbefalinger og udarbejdet en plan for implementeringen i organisationen. Direktionen foreslår, at implementeringen gennemføres i syv spor med følgende overskrifter: 1. Ledelsesstruktur 2. Styringsmodeller og styringsværktøjer 3. Økonomistyring og varetagelsen af økonomiopgaver 4. Styrket politisk betjening 5. Styrket HR-varetagelse og udbygning af den attraktive arbejdsplads 6. Udmøntning af nærhedsprincippet 7. Helhedstænkning og tværgående samarbejde Planen indeholder en nærmere beskrivelse af indholdet af det enkelte spor og en en tidsramme for gennemførelsen. Gennemførelsen vil blive tilrettelagt med inddragelse af decentrale ledere og medarbejdere og i visse tilfælde brugerrepræsentanter. Der er allerede taget skridt til igangsættelse af en række af nedenstående spor, således at de fleste af de organisatoriske justeringer, som måtte blive nødvendige, kan gennemføres inden sommer. Alle organisatoriske justeringer gennemføres ved omplaceringer af medarbejdere og stillinger inden for de løn- og driftsmidler til administrative stillinger, som er indeholdt i budget Direktionen vil holde Økonomiudvalget underrettet om arbejdets fremdrift, og større organisatoriske ændringer vil blive drøftet forud i relevante fora, herunder i MED-systemet.

2 Spor 1: Ledelsesstruktur Mercuri Urval anbefaler en ledelsesstruktur, hvor der konsekvent og éntydigt opereres med 3 ledelsesniveauer i forhold til økonomiansvar og -styring: Niveau 1: Direktører Niveau 2: Centerchefer Niveau 3: Institutionsledere Udover den meget entydige definition på det økonomiske ansvar, indikerer den 3-delte ledelsesstruktur også en enklere og fladere organisation. Den 3-delte ledelsesstruktur er blevet drøftet i centerchefgruppen. Der er her enighed om, at der som supplement til de 3 økonomistyringsniveauer er behov for at definere visse yderligere ledelsesfunktioner. En centerchef med fx. 50 centralt placerede medarbejdere og 20 institutioner vil have behov for at delegere personaleledelse og faglig ledelse til et mindre antal fagledere inden for centerniveauet. Tilsvarende vil en skoleleder med fx lærere fortsat have behov for en struktur med afdelingsledere. Direktionen forslår på denne baggrund følgende 2 principper som styrende for ledelsesstrukturen: Budgetansvaret placeres éntydigt på de 3 ledelsesniveauer: Direktør, centerchef og institutionsledere Med reference til de budgetansvarlige chefer/ledere kan der være supplerende ledere, som varetager personaleledelse og faglig ledelse. Ansvars- og kompetencefordelingen skal være klart forankret på de tre ledelsesniveauer. Det er således direktører, centerchefer og institutionsledere, der uanset den underliggende uddelegering entydigt har ansvaret for budgettet. Implementering af disse principper igangsættes med det samme, så der hurtigst muligt kan opnås en harmonisering af ledelsesniveauerne på tværs i kommunen. De enkelte direktører har ansvaret for gennemførelse af implementeringen, som skal være afsluttet senest 1. maj Fordelingen af ansvar og roller mellem de 3 ledelsesniveauer med budgetansvar er nærmere beskrevet i bilag 1. De skærpede krav til lederne vil blive fulgt op med kompetenceudvikling tilpasset den enkelte leders forudsætninger og udfordringer i overensstemmelse med anbefalingerne i Mercuri Urvals rapport. Side 2 af 13

3 Mercuri Urval foreslår, at det nuværende antal ressourcecentre (stabscentre) på sigt reduceres fra 3 til 2. Direktionen har drøftet denne mulighed for at forenkle organisationen og finder, at den bør gennemføres snarest muligt. Stabsopgaverne foreslås fordelt som nedenfor: 1) Ressourcenter for økonomi, IT og personale Overordnet økonomistyring og controlling Budget og regnskab Personale og løn IT drift 2) Ressourcecenter for effektivisering, kommunikation, digitalisering og politisk betjening (fællessekretariat) Effektivisering Kommunikation Digitalisering Politisk betjening Spor 2: Styringsmodel og styringsværktøjer Mercuri Urval anbefaler en række principper for en fremadrettet styringsmodel for Furesø kommune. Udgangspunktet er, at det politiske niveau skal være leder af den kommunale organisation. Dette skal komme til udtryk ved at den politiske ledelse skal: vedtage politikker, der beskriver den ønskede udviklingsretning, gerne efter fælles skabelon og retningslinier i budgettet vedtage de overordnede økonomiske prioriteringer fastlægge rammerne for aftalestyring, herunder definere resultatkrav mellem det poltiske niveau og direktionen vedtage guidelines for den kommunale virksomhed, eksempelvis retningsliner for økonomistyring, kvalitetskontrakter, effektiviseringer m.v. Politikformulering Siden fusionen har Furesø Kommune fastlagt politikker, stategier og planer på et omfattede antal udvalgs- og fagområder. Nogle politikker er blevet til som følge af centrale og lovgivningsmæssige krav, mens andre er blevet udviklet ud fra lokale beslutninger. Direktionen foreslår, at der udvikles et enkelt og harmoniseret koncept for politikudformning på tværs af kommunens områder. Der bør samtidig skabes et tæt Side 3 af 13

4 samspil mellem politikker og strategier og en række af de øvrige styringsværktøjer, som kommunen dels er forpligtet til, eksempelvis kvalitetskontrakter, kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder m.v. og dels af det kommende aftalestyringssystem som er vedtaget i kommunen. Forvaltningen vil udarbejde en forenklet model for politikformulering forud for den kommende revision af et større antal politikker. Modeller for opfølgning på politikkerne, f.eks. i form af handlingsplaner, kvalitetskontrakter og aftalestyring vil også indgå i arbejdet. Direktionen har ansvar for arbejdet, som skal være tilendebragt, så det kan forelægges på ØU s møde i maj. Aftalestyring Der arbejdes på visse områder i kommunen i dag med aftalestyring (fx ældreområdet). Der er enighed om, at der er behov for et nyt og mere enkelt koncept, samt en fornyet indsats for at implementere aftalestyring bredt i kommunen. Der er i samarbejde med Mercuri Urval sat et arbejde i gang, som skal føre til udvikling af et koncept for aftalestyring, som passer til Furesø Kommune. Det er afgørende, at dette koncept: Kan bruges mellem alle niveauer dvs. fra økonomiudvalg til direktion, fra direktør til fag- og ressourcecenter og fra fagcenter til institution. Kun indeholder få mål (fx 5), og at disse mål har fokus på effekt af indsatsen. Tænkes sammen med de øvrige styringsværktøjer i kommunen. Konceptet vil blive drøftet i MED-systemet, inden endeligt koncept forelægges ØU til godkendelse. Direktionen har ansvar for arbejdet, som skal være tilendebragt, så det kan forelægges på ØU s møde i maj. Spor 3: Økonomistyring og varetagelse af økonomiopgaver Mercuri Urval peger i deres rapport på behovet for en bedre og mere systematisk økonomistyring i kommunen. Der er allerede gennemført en række tiltag på dette område, men ansvarsfordelinger, retningslinier og procedurer vil fremadrettet blive arbejdet sammen til et samlet koncept for økonomistyring og løsning af økonomiopgaver. Side 4 af 13

5 Ansvaret for budgetoverholdelse er i "Ansvars- og rollefordeling i styringskædens tre niveauer" jfr. bilag 1 klart beskrevet for alle ledelsesniveauer. I forhold til direktørerne præciseres bl.a. ansvaret for budgetarbejdet for hele kommunen samt sikring af prioriteringer på tværs. For centercheferne er der forkus på budgetoverholdelse, herunder løbende budgettilpasninger samt kvalificeret økonomisk ledelsesinformation inden for det samlede center. For institutionslederne er budgetansvaret primært knyttet til den daglige drift. I et særskilt oplæg til Økonomiudvalget er fremlagt retningslinier og procedurer for, hvorledes budgettet overholdes ved såvel politikernes som administrationens medvirken. Retningslinierne er en udmøntning og supplement til gældende Principper for Økonomistyring. Som opfølgning på "Indberetning af kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde" er der iværksat en række initiativer på Sundhed, Voksne og Ældre samt Børn og Ungeområdet for at sikre budgetoverholdelsen i Der arbejdes dels med udvikling af registrerings- og afrapporteringsværktøjer samt procedurer og arbejdsgange, der skal sikre lederes og medarbejderes fokus på såvel faglighed som økonomisk optimering. Afgørende er det, at registrere alle udgiftsdrivende dispositioner og sikre at der disponeres inden for den aftalte ramme. De konkrete initiativer fremgår af et særskilt oplæg til Økonomiudvalget. Mercuri Urval anbefaler en ændret organisering af de medarbejdere, der arbejder med økonomistyring og klarere snitflader mellem enhederne. Der er igangsat en proces med inddragelse af en ekstern konsulent samt de implicerede medarbejdere, som skal føre til et forslag til fremtidig organisering af økonomistyringen. Organiseringen skal understøtte de skærpede krav til ledernes ansvar for økonomistyring samt politikernes behov for retvisende ledelsesinformation og fagligt funderede beslutningsoplæg. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af april måned. Spor 4: Styrket politisk betjening Mercuri Urval fremhæver behovet for en styrkelse af den politiske betjening særligt i forhold til udarbejdelse af politiske beslutningsoplæg til udvalgsmøderne og byrådet. Dette særligt for at understøtte det overordnede princip om, at politikerne beskæftiger sig med ledelse AF Furesø Kommune, og forvaltningen beskæftiger sig med ledelse I Furesø Kommune. Direktionen foreslår, at der ved at samle eksisterende medarbejderressourcer og -kompetencer fra borgmestersekretariat, byrådssekretariat og effektiviseringsenheden kan skabes et fagligt miljø, der kan bistå fagcentrene i udarbejdelsen af politiske beslutningsoplæg til udvalg og byråd. Oplæggene vil som hidtil blive Side 5 af 13

6 født i fagcentrene, som også har ansvaret for det faglige indhold. De centralt placerede personer skal kvalitetssikre oplæggene og sikre koordination på tværs. Denne opgave tænkes løst af det ene ressourcecenter som en del af den politiske betjening. Der vil i forlængelse heraf blive fastlagt arbejdsgange, der sikrer, at de politiske beslutningsoplæg udarbejdes på en effektiv og driftssikker måde. Direktionen har ansvar for samlingen, som forventes på plads senest 1. april. Spor 5: Styrket HR-varetagelse og udbygning af den attraktive arbejdsplads Mercuri Urval påpeger behovet for en styrkelse af Human Ressource (HR) indsatsen i Furesø Kommune. Kommunen har gennemgået store forandringer og står foran store udfordringer, hvorfor en strategisk og systematisk HR-indsats er nødvendig for at udbygge Furesø Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Det er samtidig vigtigt, at det fremadrettede HR arbejde kobles tæt både til de igangværende aktiviteter vedr. kompetenceudvikling og udarbejdelse af ny personalepolitik og til de politisk prioriterede tværkommunale indsatser (fx effektiviseringsstrategien). Direktionen foreslår, at der i et af ressourcecentrene sker en samling og styrkelse af de eksisterende HR-kompetencer. Direktionen har ansvar for gennemførelsen, som skal være tilendebragt inden 1. maj. Spor 6: Udmøntning af nærhedsprincippet Nærhedsprincippet står helt centralt i Mercuri Urval s rapport. Serviceproduktionen foregår i det yderste led af organisationen, og derfor skal så meget kompetence som muligt ligge hos institutionerne. Princippet er blevet drøftet i chefgruppen, og det har i den sammenhæng vist sig, at der er et tydeligt behov for en konkretisering af de specifikke implikationer af nærhedsprincippet i kommunen. Da det samtidig er et princip, som potentielt kan have stor betydning for organiseringen af og i kommunen, vurderer direktionen, at der er behov for en dybere drøftelse i organisationen om betydningen af dette princip. Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe på hver af de to områder med flest decentrale institutioner. Det drejer sig om børn og unge området samt området for ældre og voksen handicap. De to arbejdsgrupper igangsætter arbej- Side 6 af 13

7 det pr. 1. august og udarbejder oplæg til drøftelse i direktionen og efterfølgende ØU inden udgangen af Arbejdsgrupperne vil analysere nærhedsprincippets konsekvenser for placeringen af såvel administrative som faglige opgaver. Direktionen har ansvar for nedsættelse af arbejdsgrupperne og arbejdets fremdrift. Spor 7: Helhedstænkning og tværgående samarbejde Mercuri Urval påpeger, at anbefalingen om øget fokus på drift og økonomistyring kan have en negativ effekt på organisationens evne til innovation, helhedstænkning og samarbejde. En række opgaver i kommunen giver endvidere behov for et øget fokus på det tværgående samarbejde. Derfor lægger direktionen op til, at der igangsættes et arbejde, som har fokus på disse områder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter, som har fokus på at sikre innovation og tværkommunalt samarbejde: Der har i januar 2011 været gennemført et innovations- og effektiviseringsforløb for AC ere og ledere på tværs i kommunen. Dette forløb har vist stor interesse og lyst blandt medarbejdere og ledere til at arbejde på tværs i kommunen. Der blev i 2010 uddannet et nyt hold projektledere med henblik på at styrke arbejdet med tværfaglige projekter på basis af Furesø Kommunes projektmodel. Centerchefgruppen er fremadrettet gjort til et mere strategisk forum, som skal rumme drøftelser af tværkommunale udfordringer og indsatsområder samt kunne initiere nye projektidéer. Direktionen vil som et vigtigt element i den fremtidige ledelsesstruktur stille sig i spidsen for en tværgående projektorganisation. Større, strategiske projekter skal følge kommunens projektmodel og have ophæng i direktionen. Direktionen vil videreføre arbejdet med at styrke organisationens evne og muligheder for innovativ og helhedspræget tænkning. Side 7 af 13

8 1. Udkast BILAG 1 Ansvars- og rollefordeling i styringskædens tre niveauer Direktionen Direktionen varetager koncernledelse i forhold til hele den kommunale organisation. Det betyder bl.a. at varetage den overordnede strategiske ledelse, styring og udvikling af kommunen. Direktionen skal i samarbejde med politikere, centre og institutioner styre organisationen samt formulere og formidle visioner, udviklingsstrategier og overordnede mål for organisationen som helhed. Direktionen sætter retning og skaber rammer og grundlag for ledelsesudøvelsen. Direktørerne Direktørerne har såvel et linjeansvar som et ansvar for ledelsen på tværs. Det gælder både som medlem af direktionen og som direktør i linjeorganisationen. I forhold til byråd og udvalg: At give sparring til politikerne i de udvalg, som direktøren er sekretær for, og til borgmesteren, samt at sikre en professionel betjening af udvalg, byråd og borgmester. At der er en tilstrækkelig kvalitet i det beslutningsgrundlag, som stilles til rådighed for byråd og udvalg, herunder sikre, at den politiske ledelse kan følge med i det, der foregår. Det vil sige, at direktøren har ansvaret for alt, hvad der fremlægges for det politiske udvalg. At udfylde rammerne for byrådets og udvalgenes delegation. At de politiske beslutninger og politikker føres ud i livet på de områder, hvor direktøren har et linjeansvar. At tænke nyt og præcentere ideer til den løbende udvikling og forbedring af kommunen. At gribe politiske ideer og forslag fra udvalg, Byråd og borgere og udvikle disse. I forhold til organisationen: At udforme taktiske og strategiske grundlag for udmøntning af de politiske visioner, beslutninger og mål. At fungere som administrationens samlende enhed for drift og udvikling, herunder praktisere en central og sammenhængende styring af organisationen. Side 8 af 13

9 At tilvejebringe og vedligeholde et samlet overblik over strategiske opgaver og projekter der er på vej og igangsat At udforme strategier og prioritere projekter og ressourceforbrug på tværs i organisationen. At udforme et system til aftalestyring og sørge for, at systemet implementeres. At sørge for, at der udformes fælles skabeloner for udformning af politikker, projektbeskrivelser, resultatkontrakter/aftaler, kvalitetsmål etc. samt sikre, at de anvendes i hele organisationen. At sørge for, at der udvikles metoder for styring, herunder budgetoverholdelse. I forhold til økonomi: At varetage det overordnede ansvar for budgettet og budgetarbejdet for hele kommunen og sikre, at der sker en prioritering på tværs af hele organisationen (også inden for budgetåret, hvis det er nødvendigt jf. sidste punkt). At sørge for opstilling af budget og budgetforudsætninger for det område, hvor direktøren har et linjeansvar (opdelt på de enkelte centerchefers ansvarsområder). At sørge for en kvalificeret økonomistyring og budgetoverholdelse på det område, hvor direktøren har linjeansvaret. Ved risiko for budgetoverskridelser at sørge for at der udarbejdes handleplaner, der sikrer at budgettet kan holdes og at eventuelle omprioriteringer på eget område finder sted, hvis det er nødvendigt. Ansvaret for at det samlede budget følges og overholdes på de områder, som direktøren har ansvaret for. Det indebærer ansvaret for at komme med oplæg til omfordeling af budgettet på eget område, hvis det er nødvendigt. At medvirke til en kvalificeret økonomistyring (og budgetoverholdelse) inden for hele organisationen. Det indebærer ansvaret at sørge for, at forventet budgetoverskud- og budgetunderskud på de enkelte udvalgsområder behandles i direktionen. I forhold til personalet: At praktisere en åben og tillidsfuld kommunikation i hele organisationen. At synliggøre strategiske mål og indsatser. At den overordnede personalepolitik og den nødvendige kompetenceudvikling implementeres. At sørge for at skabe attraktive arbejdspladser. Side 9 af 13

10 Den direkte ledelse af de centerchefer, som direktøren har et linjeansvar for, og for de projekter, hvor direktøren er projektleder. Ansættelse og afskedigelser af centerchefer i egen organisation. Udvise en ledelsesstil, som befordrer samarbejde på tværs. I forhold til faglighed, borgere og innovation: At sikre fastholdelse og udvikling af et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, således at den udførende organisation kan levere de bedst mulige ydelser for borgerne. At fokusere på innovation, så organisationen omkostningsbevidst kan levere professionelle ydelser. At udforme strategier for udvikling af fagligheden i organisationen. At skabe grundlag for en tæt og løbende borgerinddragelse. Centercheferne I forhold til byråd og udvalg At bistå direktøren i at give sparring til politikerne, herunder at medvirke til en professionel betjening af udvalg, byråd og borgmester. At bistå direktøren i, at der er en tilstrækkelig kvalitet i det beslutningsgrundlag, der stilles til rådighed for det politiske niveau, herunder sørge for at det politiske niveau kan følge med. At udfylde rammerne for byrådets og direktionens delegation. At omstille og udvikle eget center ud fra politisk fastsatte mål og rammer og sørge for udarbejdelse af den systematiske ledelsesinformation, som det politiske niveau og direktionen har brug for. I forhold til hele organisationen: At bidrage til direktionens arbejde med at udforme taktiske og strategiske grundlag for udmøntning af politiske visioner, beslutninger og mål inden for eget center. At fungere som en samlende enhed for drift og udvikling inden for eget center med tilhørende institutioner, herunder sikre en sammenhængende styring af institutionerne. At udarbejde forslag og strategier for tværgående projekter. At medvirke til, at der udarbejdes fælles skabeloner og styringsmetoder. Side 10 af 13

11 I forhold til økonomi: At sørge for, at der opstilles et budget samt budgetforudsætninger på eget ansvarsområde, herunder at sørge for, at der foreligger et budget for de enkelte institutioner, som centerchefen har ansvaret for At sørge for budgetoverholdelse og drift på det område, hvor centerchefen har linjeansvaret, hvilket indebærer et ansvar for at eventuelle omprioriteringer på eget område finder sted (herunder mellem institutionerne), hvis det er nødvendigt. At sørge for, at den daglige drift optimeres, samt at der sker effektiviseringer og tilpasninger. At sørge for realisering af effektiviseringer og besparelser. Ansvaret for, at det samlede budget følges og overholdes på de områder, som centerchefen har ansvaret for. Ved risiko for budgetoverskridelser udarbejdes handleplaner, der sikrer at budgettet kan holdes og at der udarbejdes oplæg til eventuelle omprioriteringer på eget område, hvis det er nødvendigt. At medvirke til en kvalificeret økonomistyring og budgetoverholdelseinden for hele organisationen. Det indebærer ansvaret for, at budgetoverskud- og budgetunderskud forelægges direktøren, som vurderer, om sagen skal behandles i direktionen. At medvirke til, at direktørerne får et kvalificeret grundlag for at arbejde med det kommende års budget. I forhold til personalet: At praktisere en åben og tillidsfuld kommunikation i hele organisationen. At den overordnede personalepolitik og den nødvendige kompetenceudvikling implementeres på eget område. At sørge for, at der skabes attraktive arbejdspladser. Den direkte ledelse af de institutionsledere, som centerchefen har et linjeansvar for og for de projekter, hvor centerchefen er projektleder. Ansættelse og afskedigelser af ledere, herunder institutionsledere, i egen organisation samt af medarbejdere i centret. Udvise en ledelsesstil, som befordrer samarbejde på tværs. I forhold til faglighed, borgere og innovation: At udforme et grundlag for faglig udvikling af det område, centerchefen har ansvaret, herunder at fokusere på et højt fagligt niveau og innovation og give institutionerne de bedst mulige betingelser for at levere faglig kvalitet. At udforme et grundlag for inddragelse af brugere, pårørende og borgere i udvikling af centrets og institutionernes ydelser. Side 11 af 13

12 At implementere en tæt og løbende borgerinddragelse. At koordinere og videreformidle ny lovgivning, tendenser og praksis inden for centrets område. Institutionslederne I forhold til byråd og udvalg At udfylde rammerne for byrådets og direktionens delegation. At bistå centerchefen i sparringen af politikere. At omstille og udvikle institutionen ud fra politisk fastsatte mål og rammer og bidrage til den systematiske ledelsesinformation, som det politiske niveau, direktionen og centerchefen har brug for. I forhold til hele organisationen At bidrage til med helhedsperspektiv i forhold til hele organisationen. I forhold til økonomi At sørge for budgetoverholdelse og drift af institutionen, herunder sikre implementering af vedtagne besparelser via effektivisering, omstilling m.v. At sørge for, at institutionens daglige drift optimeres, samt at der sker effektiviseringer og tilpasninger og bidrage til videndeling herom i organisationen. At bidrage til centerchefernes og direktionens arbejde med opstilling af budget og budgetopfølgninger, bl.a. via en kvalificeret økonomistyring. I forhold til personalet At praktisere en åben og tillidsfuld kommunikation i hele organisationen. At den overordnede personalepolitik og den nødvendige kompetenceudvikling implementeres i institutionen. At sørge for, at der skabes attraktive arbejdspladser i institutionen. Den direkte ledelse af institutionens medarbejdere. Ansættelse og afskedigelser af medarbejdere i institutionen. Udvise en ledelsesstil, som befordrer samarbejde på tværs. I forhold til faglighed, borgere og innovation: Side 12 af 13

13 At planlægge og implementere udviklingen af egen institution, herunder at fokusere på et højt fagligt niveau og innovation, således at institutionen leverer den bedst mulige ydelse til brugerne. At inddrage brugere og pårørende i udviklingen af ydelserne. At sørge for, at ny lovgivning, nyere tendenser og ny praksis indføres i institutionen. Side 13 af 13

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

NOTAT. Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud

NOTAT. Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud NOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for at tiltrække 800 nye familier til kommunen. Her spiller dagtilbud

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Organisation & Ledelse 2012

Organisation & Ledelse 2012 Organisation & Ledelse 2012 Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev 1. Baggrund Dette

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Styring og udvikling af kvalitet

Styring og udvikling af kvalitet Styring og udvikling af kvalitet Baggrund Som led Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt om styringsmodeller har de deltagende kommuner i efteråret 2008 fordelt sig på fem temagrupper. Temagrupperne blev

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 2013 Ledelse i LW/BBE Oktober -2013 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 s Ledelsesgrundlag... 4 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 5 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede

Læs mere