UNEP og World Bank (36 måneder) Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607"

Transkript

1 GRV 46.C.52-7.b. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Bæredygtig vandressourceplanlægning UNEP og World Bank 50,0 mio. kr. (UNEP: 30,0 mio.kr., World Bank: 20,0 mio.kr.) (36 måneder) UNEP: , , og (i alt 65,5 mio. kr.) Verdensbanken WPP: (29 mio. kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde: Retten til et bedre liv Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv , På den multilaterale vanddagsorden har Danmark et veletableret samarbejde med UNEP, Verdensbanken og Global Water Partnership (GWP). Samarbejdet med UNEP har hidtil været koncentreret omkring UNEP Centret på DHI, men vil fremover være rettet direkte imod UNEP s globale mandat på vand, herunder opnåelse af målsætninger sat under Rio+20. Verdensbanken er den absolut største udviklingsorganisation på vand, og samarbejdet omkring Water Partnership Program (WPP) har til formål at tilføje nye og innovative bidrag til Bankens store lånefinansierede vandprogram. Programmet er et fleksibelt instrument til afprøvning af nye teknologier og forvaltningsstrukturer og bidrager til øget mellemstatslig læring og udveksling. I løbet af nærværende fase af WPP vil der ske en fuld integration af aktiviteterne i Bankens generelle vandprogram hvor denne fase vil være den afsluttende.den fremtidige støtte til GWP vil blive vurderet og i positiv fald fornyet i

2 Vand er i stigende grad en begrænset ressource. Ifølge FN lever over 1,5 mia. mennesker i områder med kronisk vandmangel og i 2050 forventes dette tal at stige til over 3,5 mia. Mangel på vand er ulige fordelt over regioner med Nordamerika og Europa havende relativt rigelige vandressourcer og Afrika og dele af Asien værende stigende underskudsområder. I underskudsområder vil konflikter over adgang til vand være stigende. Væbnede konflikter i Centralafrika, i Sudan og på Afrikas Horn kan for en stor dels vedkommende tilskrives kampen om knappe ressourcer herunder vand. Stigende befolkningstilvækst, øget urbanisering og ændrede forbrugsmønstre imod mere vandforbrugende fødevarer vil nødvendiggøre indførelse af nye fødevareproduktionsteknologier. Fødevareproduktion beslaglægger nu ca. 70 % af verdens samlede vandforbrug, og den nødvendige ca. 50 % forøgelse i fødevareproduktionen frem mod år 2050 vil ikke kunne ske med en tilsvarende stigning i vandforbrug. Den nye danske udviklingsstrategi Retten til et bedre liv prioriterer vand som et indsatsområde for opnåelse af social og økonomisk fremgang, og dansk støtte til vandsektoren vil derfor blive fortsat. Manglen på vand og kampen imod forurening af vandressourcer skal adresseres på mange niveauer. I mange lande er administration af vandressourcer overladt til lokale myndigheder og brugergrupper, men i stigende omfang sætter nationalregeringer standarder og målsætninger og indfører reguleringer og restriktioner. Mange vandressourcer er delte mellem flere lande. Det gælder bl.a. store flodsystemer som Nilen, Zambezi, Mekong og Niger. Her er konfliktmuligheder i særlig grad til stede og dermed behovet for fælles retningslinjer for udnyttelse af den fælles ressource. De to multilaterale institutioner UNEP og Verdensbanken har begge klare mandater på vand. UNEP s mandat er primært at arbejde for regionale og globale aftaler og retningslinjer for vandadministration, herunder at adressere rettighedsaspekter omkring adgang til vand. Klimaændringer vil i mange regioner påvirke vandbalancer, og UNEP har også på den dagsorden et klart mandat til opfølgning på Rio+20 erklæringen omkring bæredygtig og grøn vækst: The future we want. Verdensbanken understøtter konkrete investeringer i vandressourceplanlægning, beskyttelse af vandressourcer og i teknologier og infrastruktur til sikring af effektiv adgang til og 2

3 anvendelse af vand. Water Partnership Program (WPP) har til formål at understøtte bankens samlede vandprogram via afprøvning af nye og innovative teknologier og forvaltningssystemer. De to programmer supplerer således hinanden, og udgør sammen med støtten til Global Water Partnership (GWP) en sammenhængende dansk støtte til multilaterale indsatser på vand. GWP er et globalt netværk med både statslige og NGO medlemmer og med stigende engagement fra private virksomheder. Den danske støtte til GWP skal vurderes i 2013 mhp en evt. forlængelse, og er dermed ikke inkluderet i nærværende indstilling. UNEP formulerede i 2012 en ny strategi for vand med fokus på bæredygtig anvendelse af vandressourcer. Sammen med Rio+20 erklæringens henvisninger til vand beskriver strategien det UNEP mandat, som den danske støtte rettes imod. Der vil være tre hovedindsatsområder til opfyldelse af mandatet: 1. Styrke landes og regioners kapacitet til at anvende integrerede planlægningsstrategier for vandforvaltning inkl. forvaltning af vandressourcer 2. Yderligere udvikling af redskaber og politikker til imødegåelse af de negative effekter fra klimaændringer 3. Styrke viden-basen og information omkring bæredygtig vandforvaltning Udgangspunktet vil fortsat være Integrated Water Ressource Management (IWRM), og en hovedaktivitet vil derfor fortsat være at udbrede kendskabet til og anvendelse af IWRM, med stigende fokus på beskyttelse af de økosystemer, som har særlig betydning for vandressourcer. UNEP har over de seneste 10 år understøttet integreret vandplanlægning i en lang række lande og kan, som rapporteret til Rio+20, notere en udbredt anvendelse af IWRM i specielt Afrika og Sydøstasien. I særlig grad vil UNEP fokusere på støtte til vandadministration af delte ressourcer i bl.a. de store flodsystemer, hvor konfliktrisici er store. Her vil UNEP udnytte sit FN mandat til at fremme langsigtede politiske og administrative løsninger på anvendelse af delte vandressourcer. Klimaforandringer vil i stigende omfang blive fokus for UNEP s indsatser, idet klimaforandringer vil påvirke vandressourcesituationen i en lang række udviklingslande. UNEP kan bl.a. via sit nære samarbejde med DHI tilbyde avancerede modeller til beregning af klimapåvirkninger på vandressourcer. Et større arbejde med anvendelse af DHIudarbejdede modeller afprøves i Nile-deltaet med støtte fra Sverige. De foreløbige resultater indikerer gode muligheder for at forbedre beslutningsgrundlaget for vandforvaltning i 3

4 politisk og miljømæssigt følsomme flodbassiner. Bl.a. på baggrund af disse resultater er UNEP-Water nu ledende på et stort program til fremme af forvaltning af vandressourcer, som er delt mellem en række lande, hvilket gælder de fleste store flodsystemer og adskillige grundvandsressourcer. Programmet finansieres af Global Environment Facility (GEF). Overordnet vil støtte til forbedret administration af knappe vandressourcer med bl.a. nye modaliteter for offentlig-private partnerskaber blive forøget mhp. at formulere retfærdige fordelingsmodeller, som fremmer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcer under hensyn til både fattigdomsbekæmpelse og miljømæssig bæredygtighed. Støtten til UNEP programmet skal ses i forlængelse af det samarbejde, som blev indledt med UNEP i 2001 omkring UNEP-Centret på DHI. Det hidtidige samarbejde har været koncentreret omkring UNEP-Centrets mange aktiviteter på IWRM, og som understøtter af UNEP s globale mandat på vand, og det forventes, at UNEP fortsat vil understøtte UNEP- Centret og dets arbejde. Den hidtidige binding af den danske bistand til UNEP-Centrets aktiviteter vil ophøre, og tre-partsaftalen mellem Udenrigsministeriet, UNEP og DHI vil blive afløst af en ny bilateral aftale med UNEP, som ikke forpligter UNEP i forhold til Centret. Endelig vil det være en UNEP-Water prioritet at styrke monitoreringen af regionale og globale vandressourcer, som er under hastig stigende pres fra befolkningstilvækst, økonomisk vækst og klimaforandringer. Investeringer i vandressourcebeskyttelse og i infrastruktur til vandforvaltning er generelt omkostningstunge, og det er derfor afgørende at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Vandressourcebeskyttelse og vandforvaltning involverer komplekse sammenhænge og ofte mange partshavere, hvilket øger behovet for veludviklede politikker og administrative og regulerende redskaber. UNEP s globale mandat på vand vil placere UNEP-Water centralt i arbejdet med udarbejdelse af globale bæredygtighedsmål for vand. Verdensbanken er langt den største eksterne investor i vand i udviklingslande med et udlån i 2011 til vandsektoren på 7,5 mia. USD, en stigning på 30 % alene siden WPP vil anvende denne anden fase til at konsolidere resultater og erfaringer fra den første fase og til at sikre, at de WPP aktiviteter, som måtte ønskes videreført, bliver fuldt integrerede i Verdensbankens øvrige vandprogrammer. Nærværende fase bliver dermed også den sidste. WPP vil forsat understøtte de store indsatsområder for Verdensbankens låne-portefølje på vand: Vandressourceforvaltning. Et hastigt stigende investeringsområde for banken fra 274 mio. USD i 2006 til 2 mia. USD i 2011,- Klimaforandringer. I 2011 blev der udlånt 750 mio. USD, primært til investeringer til 4

5 bekæmpelse af oversvømmelser heraf alene 300 mio. USD til Bangladesh,- Urban vandforsyning. Et hastigt voksende investeringsområde med udlån i 2011 på 4,5 mia. USD,- Vandkraft. Verdensbanken er involveret i over 90 projekter med et samlet udlån på 6 mia. USD og med stigende opmærksomhed på de miljømæssige aspekter af vandkraft,- Fødevaresikkerhed. En lang række kunstvandingsprojekter gennemføres med støtte fra Verdensbanken, og også her er der stigende opmærksomhed på langsigtet bæredygtighed. WPP vil forsat investere i en lang række relativt små projekter i tillæg til de 214 projekter, som blev godkendt under fase I. Der vil bliver lagt øget vægt på analyser og dokumentation af vellykket innovation mhp. at overføre flest mulige resultater til andre regioner og lande. Erfaringer fra fase I indikerer, at der især på by-vandforvaltning men også på fødevaresikkerhed - er store gevinster at hente ved øget viden- og erfaringsudveksling regioner og lande imellem. F.eks. er resultater fra et integreret by-vandforsyningsprogram i Latinamerika med stor succes blevet overført til en række projekter i Centralasien, og fra en række lande i Afrika er der udtrykt ønsker om at tilslutte sig programmet. WPP har stor styrke i at kunne respondere på ønsker og udfordringer med stor fleksibilitet og hast. Under formulering af store vandinvesteringer har WPP kunnet bidrage med hurtige del-analyser og med hurtig pilot-afprøvning af nye teknologier som f.eks. under udarbejdelse af et stort program til bekæmpelse af forurening fra bommuldsindustrien i Bangladesh. Her finansierede WPP afprøvning af alternative teknologier og påviste, at den påtænkte teknologi til vandrensning ikke var den optimale. I kraft af at være donor- og ikke lånefinansieret har WPP kunnet gennemføre udvikling og afprøvning af metoder og teknologier i lånefinansierede vandinvesteringer, hvor låntageren ikke har ønsket at afsætte ressourcer til innovation. UNEP-Water har været en nøglespiller i gennemførelse af IWRM siden den første Rio konference i 1992, og det dansk støttede program har understøttet gennemførelse af IWRM politikker og systemer i mere end 20 lande og i en række flodbassiner. Mere end 500 politisk ansvarlige og senior administratorer for vandsektoren fra mere end 40 lande har modtaget træning in IWRM. UNEP-Centret på DHI var hovedbidragyder til FN's 4. World Water Development Report, og UNEP-Centret var hovedansvarlig for FN rapportering til Rio+20 om verdens vandresourceforvaltning. UNEP-Centret på DHI har spillet en stor rolle under udarbejdelse af UNEP s nye strategi for vand og har på klimatilpasning været 5

6 aktiv bidragyder ved udarbejdelse af handlingsplaner i bl.a. Cambodja, Mozambique, Honduras, San Salvador, Gambia og Burundi samt i en række lande omkring Nilen, Volta og Congo floderne. Et review af fase III blev gennemført i 2010 med en klar anbefaling om at fortsætte støtten til UNEP-Water. Under den første fase har WPP gennemført og afsluttet over 130 projektet, og har godkendt i alt 214 projekter i 62 lande. Ca. 30 % af alle projekter er gennemført i Afrika, som dermed er den største aftager. Der er bl.a. gennemført vandplanlægning for flere afrikanske lande og afprøvet nye teknologier og vandforvaltningssystemer i kunstvandingsanlæg og i by-vandanlæg, afprøvet nye teknologier til rensning af industrispillevand, og afprøvet nye administrative strukturer med involvering af lokale bruger inkl. erhvervsvirksomheder. Som for den anden fase har også den første fase været støttet af Holland og UK, og sammen med Danmark har donorgruppen sammen med Verdensbanken arbejdet med at forbedre dokumentation og analyser af opnåede resultater for at sikre størst mulig anvendelse i både Verdensbankens og andre donores vandprojekter. Der er foretaget fælles donor vurderinger af resultaterne fra første fase med klare anbefalinger om at gennemføre en anden og afsluttende fase. For både UNEP-Water og for Verdensbanken er bæredygtig udnyttelse af vandressourcer en absolut prioritet. Vand indgår i stort set alle menneskelige aktiviteter og behov, og må derfor forvaltes under hensyn til såvel økonomisk og social udvikling som miljømæssig bæredygtighed. Både UNEP og Verdensbanken har detaljerede standarder for hensyn til lokale befolkningsgruppers rettigheder, for kvinders rettigheder og deltagelse og for sociale og miljømæssige hensyn. Disse generelle retningslinjer og standarder vil i fuldt omfang gælde for de nærværende indsatsområder. 6

7 : Budget i 1000 DKK for 3 år. UNEP Fresh Water rammebevilling Indkøbte konsulentydelser og træning Udstyr og kontor leje + div Administration 7 % UNEP i alt WPP rammebevilling Administration 7 % WPP i alt For WPP programmet forventes Holland at bidrage med 8 10 mio. USD og UK med mio. USD. Når alle bevillinger er godkendt og det samlede finansieringsgrundlag dermed er på plads, vil der blive udarbejdet et detaljeret budget, som vil blive fremsendt til de tre donorer til godkendelse. UNEP og Verdensbanken er toneangivende multilaterale institutioner, som Danmark har samarbejdet med siden deres oprettelse. Der vurderes derfor ikke at være væsentlige risikoelementer ud over de kalkulerede risici som innovative programmer må og bør tage. For begge programmer anbefaler appraisal gennemførelse af mid-term reviews. For UNEP programmet anbefales appraisal i særlig grad at vurdere UNEP s planer for det fremtidige samarbejde med Centret placeret på DHI mhp. at identificere synergier med øvrige danske indsatser på vand herunder erhvervsstøtteprogrammer. For WPP skal en fremtidige integration af WPP i Verdensbankens generelle vandprogrammer være i fokus. Begge anbefalinger vil blive indarbejdet i de respektive dokumenter. Endelig anbefaler appraisal, at UNEP mere systematisk adresserer anbefalingerne fra review af fase III og mere struktureret budgetter for henholdsvis DHI ydelser og Centrets egne aktiviteter. Begge anbefalinger vil blive inkorporeret i det endelige dokument. Samarbejdet på længere sigt med UNEP Water indgår i den igangværende formulering af en langsigtet strategi for danske indsatser på vand herunder balancen mellem rammebidrag og øremærkede bidrag til multilaterale organisationer. Det fremtidige samarbejde med Verdensbanken indgår ligeledes i strategiarbejdet, dog ikke med WPP som et element, idet nærværende fase som anført vil være den sidste. 7

8 For UNEP-Water programmet er UNEP den eneste direkte partner, mens partnerskabet med DHI - efter afslutning af tre-parts-aftalen alene er UNEP s ansvar. Danmark indgår i UNEPdonorsammenhæng i et Nordisk samarbejde og for vandprogrammet vil der blive søgt samarbejde med andre relevante donorer. For WPP er Verdensbanken værtsorganisation, og donorerne er fortsat Holland, UK og Danmark. Der har været og vil fortsat være et tæt samarbejde de tre donorer imellem, og der vil bl.a. blive gennemført fælles monitorering af programmet. Ud over hovedformålet at øge kvaliteten af Verdensbankens store investeringsprogram på vand har de tre donorer et fælles ønske om at anvende støtten til WPP til understøttelse af bilaterale programmer. Et ønske som fuldt ud støttes af Verdensbanken i lyset at det samarbejde, som foregår på landeprogramniveau mellem Banken og de tre donorer. 8

9 Samarbejdet med UNEP omkring vandsektoren startede i 2001 med oprettelse af UNEP- DHI Centret. Centret har over årene udviklet sig til at være UNEP s hovedaktør på Integrated Water Ressource Management og har via samarbejdet med DHI i høj grad styrket UNEP s indsats på vandområdet. Centret har bl.a. været en hovedbidragyder til FN rapporterne om klodens vandtilstand og var ledende aktør på FN/UNEP s rapportering om vand til Rio+20. Centret har desuden været en hovedbidragyder til formulering af UNEP s nye ferskvandsstrategi som med denne nye fase er målet for den fortsatte danske støtte til UNEP-Water. UNEP har givet klart udtryk for, at DHI-Centret vil bliver opretholdt, men den tidligere binding af den danske bistand til Centrets opretholdelse og funktion er ophørt. Det er nu op til UNEP at formulere en fremtidig strategi for samarbejdet med DHI- Centret, og et mid-term reviw af UNEP-Water støtten vil i særlig grad fokusere på udviklingen i UNEP DHI samarbejdet. Verdensbankens WPP program er en trust fond oprette på Nederlandsk initiativ i Formålet var at tilføje innovation og tvær-nationalt videndeling til Verdensbankens store investeringer i vandsektoren. Verdensbankens lånestruktur med nationale regeringsaftaler gør det vanskeligt at indbygge risikofyldte og innovative tiltag i de store investeringsprogrammer. Nederlandene har som Danmark og UK et relativt omfattende engagement i vandsektoren i udviklingslande, og har dermed en fælles interesse med Banken i at udvikle politikker, teknologier og forvaltningsstrukturer for vandsektorens mange indsatsområder. WPP har en hurtig godkendelsesprocedure og kan tage risici, som låneprogrammerne ikke kan tage. Dertil kommer, at WPP kan foretage komparative analyser og facilitere mellemstatslig læring via dokumentation og kapacitetsopbygning. Den planlagte anden fase af WPP vil konsolidere erfaringer og metoder fra fase I, og vil øge indsatsen på klimatilpasningsinnovation og erfaringsudveksling. Endvidere vil fase II have som en klar målsætning yderligere at integrere WPP aktiviteter med Bankens lånefinansierede investeringer i vandsektoren, og dermed gøre denne fase II til den sidste WPP. 9

10 Danmark har støttet både UNEP og Verdensbanken siden institutionernes oprettelse og har et mangesidet samarbejde med begge institutioner. 10

11 UNEP-Water inkl. Centret ved DHI støttes ikke af andre donorer end Danmark WPP programmet under Verdensbanken støttes foruden af Danmark af Nederlandene og UK med UK som den største donor og Danmark den mindste jvf. budgetkommentarer. 11

12 UNEP-Water Eksempler fra programdokumentet Resultatmål Landes kapacitet til at gennemføre IWRM planer opbygget Policy-instrumenter til forbedret vandforvaltning udviklet og i anvendelse Viden-base om IWRM forbedret og effektiviseret Forslag til SDG mål på vand udarbejdet Værktøjer til udarbejdelse af klimatilpasningshandlingsplaner udviklet og bragt i anvendelse UNEP-Water analyser og forslag indgår i globale miljø- og klimaprocesser Indikatorer Mindst 24 nye lande og 2 regionale myndigheder har udarbejdet IWRM planer med UNEP støtte Policy-instrumenter udviklet og offentliggjort og bragt i anvendelse og mindst 200 nøglepersoner i 10 lande har modtaget træning i anvendelse af nye policy instrumenter Mindst to store analyser om IWRM gennemført og databasen ud SDG mål udarbejdet Mindst 30 lande har udarbejdet klimatilpasningsplaner med støtte fra UNEP-Water Mindst 10 FN organisationer og øvrige internationale organisationer/processer har inkorporeret UNEP-Water data på vand i politikker og forhandlinger WPP Eksempler på resultatmål og indikatorer fra et omfattende katalog af mål og indikatorer inkluderet i programdokumentet Resultatmål Nye teknologier og management systemer udviklet og afprøvet Indikatorer Dokumenteret anvendelse fra WPP udviklede/afprøvede teknologier og systemer i låneprogrammer til en samlet værdi af mindst 2 mia. USD i

13 Et web-baseret viden-base i drift og anvendt Basen oprettet og fungerende med dokumenteret mindst 300 søgninger per projektdokument i 2013 og mindst 2000 søgninger på større analyser Nye landeprogrammer for vandinvesteringer udarbejdet Mindst 100 mio. mennesker skal have udbytte fra WPP støttede investeringer under fase II Træning af administrativt og teknisk personale i vandadministration Min. 30 nye landeprogrammer udarbejdet og indholdet dokumenteret Projektevalueringer med dokumenteret udbytte for kvantificerbare brugergrupper Mindst 4000 personer fra mindst 30 lande har modtaget træning i dokumenterede forløb 13

14 14

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre:

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 461 Offentligt Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil ministeren redegøre for Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn Økonomisk analyse 7. juni 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vand - det 21. århundredes olie Verden præget af ubalancer Verden står i det

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015 2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING - De 17 nye Verdensmål, FN s rolle og civilsamfundets muligheder Aalborg Universitet - København 23. 24. november 2015 Lars Josephsen

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011.

Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011. Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011. Introduktion Danish Water Forum blev stiftet i 2003 som en

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Projektets rationale Det er organisering mere end teknik, der er udfordringen i forhold til optimal håndtering af oversvømmelser

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU Guide to Programme Cycle Management in CKU STAGE ACTION RESPONSIBLE FORMAT OUTPUT 1. GO/NO GO Request Embassy Request form Request Go/No go CKU/MFA Meeting Conclusion

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002

DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002 DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002 INDUSTRI ENTREPRENØR RÅDGIVER VIDEN OM VAND VANDSELSKAB NGO MYNDIGHED FoU INSTITUT Indledning Dette

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Vandsektoren. Den danske vandforsyning Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder

Vandsektoren. Den danske vandforsyning Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder Vandsektoren Den danske vandforsyning Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder Disposition 1. Vandforsyning 2. Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder

Læs mere