Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013"

Transkript

1 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner Retsafdelingen Skifteafdelingen Danmarks Domstoles mål Sø- og Handelsrettens mål for Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Konkurskarantæne Berammelsestider IP-rettens Dag Digital kommunikation Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Forbedring af kvalitet og service Forberede implementeringen af JFS Implementering af domstolenes mål og værdier God trivsel og godt arbejdsmiljø Sø og Handelsrettens indsatser i Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Konkurskarantæne Berammelsestider IP-rettens Dag Digital kommunikation Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Forbedring af kvalitet og service Forberede implementeringen af JFS Implementering af Domstolenes Mål og Værdier God trivsel og godt arbejdsmiljø... 12

3 3 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1 Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle de sager, som anlægges direkte i Sø- og Handelsretten, alternativt kan anlægges ved en byret. Selv om en sag hører til de specielle sagsområder, hvor lovgiver har bestemt at sagen kan anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten, vil dette således kun ske, såfremt sagsøger finder, at retten er et attraktivt forum. De særlige regler om sagkyndige dommeres medvirken, de sagkyndige dommeres kvalifikationer og den direkte ankeadgang til Højesteret påvirker selvsagt valget, men valgfriheden mellem flere fora stiller alligevel særlige krav til såvel kvaliteten i rettens arbejde, som til den service der ydes brugerne, såfremt brugerne også i fremtiden skal bruge Sø- og Handelsretten som tvistløsningsforum i det af lovgiver forudsatte og tilsigtede omfang. Sager som er anlagt ved en byret, men som må anses for at være af principiel karakter, kan henvises til Sø- og Handelsretten, hvis fagkundskab til erhvervsforhold er af særlig betydning. I en række af de sager, som således kan henvises til Sø- og Handelsretten efter retsplejelovens 227, vil der alternativt kunne begæres henvisning til en af de to landsretter. Valget mellem landsretterne og Sø- og Handelsretten påvirker i disse sager ikke, hvortil anke skal ske, hvorfor parternes valg i disse sager alene må antages at ske på baggrund af en vurdering af den faglige kvalitet og den service retten leverer. Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. 1.2 Skifteafdelingen Sø- og Handelsrettens skifteafdeling behandler insolvensskiftesager. På dette sagsområde er Sø- og Handelsrettens skifteafdeling langt større end nogen anden ret, idet afdelingen behandler mellem 1/3 og 1/2 af alle insolvenskifteretlige sager i landet. Antallet af sager fortæller imidlertid ikke hele sandheden om skifteafdelingens sager, idet det også er således, at langt hovedparten af landets meget store konkursboer og boer med internationale elementer behandles i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Der oparbejdes derfor i denne afdeling en omfattende viden og et helt særligt erfaringsgrundlag, som retten ser det som sin samfundsmæssige pligt at stille til rådighed for de øvrige skifteretter og for de advokater og andre professionelle, som beskæftiger sig med insolvensskifteret. Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være DANMARKS INSOLVENSRETLIGE VIDENSCENTER.

4 4 2. Danmarks Domstoles mål Danmarks Domstole vedtog i 2012 nye mål og værdier, der skal gælde for Domstolene frem til Målene og værdierne er beskrevet i pjecen Danmarks Domstole For ret og retfærdighed, der kan læses på De langsigtede mål og værdier har givet sig udslag i domstolenes fælles fokusområder og indsatser for Domstolenes fælles fokusområder for 2012 er: Implementering af vejledning om behandling af civile sager Digitalisering og it-understøttelse Samarbejdet med de professionelle brugere Domstolene vil endvidere i 2013 fortsætte den tidligere iværksatte indsats for: Arbejdet med helhedsorienteret kvalitetsudvikling Implementering af domstolenes fælles værdier og mål

5 5 3. Sø- og Handelsrettens mål for 2013 Sø- og Handelsrettens mål tager udgangspunkt i rettens visioner og de af Domstolsstyrelsens bestyrelse fastsatte fokusområder og indsatser for Danmarks Domstole. Sø- og Handelsretten har defineret følgende lokale fokusområder i 2013: Implementering af nye sagsområder Berammelsestider Forbedre publikumsbetjeningen I det følgende beskrives de mål, retten på denne baggrund har vedtaget for Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Den 1. juli 2013 ændres retsplejelovens regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud (forbudssager). Ændringen medfører, at en række sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud fra denne dato skal behandles i Sø- og Handelsretten. Det overordnede formål med ændringen er at sikre en større kvalitet i behandlingen af sagerne. Behandlingen af sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud adskiller sig markant fra behandlingen af de fleste civile sager i Sø- og Handelsretten, og der ventes et ikke-ubetydeligt antal sager. En god implementering af behandlingen af sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud er derfor et vigtigt mål i Konkurskarantæne I 2013 ventes nye regler om konkurskarantæne at træde i kraft. Formålet med reglerne er at kunne forbyde personer at drive erhvervsmæssig virksomhed, hvis den pågældende gennem groft uforsvarlig forretningsførelse har påført andre tab. Behandlingen af sager om konkurskarantæne sker i den civile retsplejes former, og det forventes at sagerne skal behandles med sagkyndige dommere, ligesom en del af dem vil skulle behandles med 3 juridiske dommere. Sø- og Handelsretten venter, at der vil blive ført et ikke-ubetydeligt antal sager. En god implementering af behandlingen af sager om konkurskarantæne er derfor et vigtigt mål i Berammelsestider Sø- og Handelsretten ønsker at være et attraktivt forum og i den forbindelse er rettens berammelsestid en vigtig parameter. Retten har derfor som mål i 2013 at iværksætte initiativer, der reducerer berammelsestiderne.

6 6 3.4 IP-rettens Dag Inspireret af succesen med Insolvensrettens Dag, der afholdes for tredje gang den 7. marts 2013, indfører Sø- og Handelsretten i 2013 IP-rettens Dag i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen. IP-rettens dag skal sætte fokus på immaterielle rettigheder, og det er intentionen, at dagen på samme måde som Insolvensrettens Dag skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Retten har derfor som mål at gennemføre en succesfuld IP-rettens Dag i Digital kommunikation Digitalisering er et fokusområde i 2013, og Sø- og Handelsretten vil særligt fokusere på rettens kommunikation via digitale medier, herunder brugen af sikre s og ved forbedring af Sø og Handelsrettens hjemmeside. En god kommunikation til og med rettens brugere understøtter både rettens visioner og domstolenes mål om at skabe tidssvarende kommunikation, samt forbedrer samarbejdet med rettens professionelle brugere. Det er derfor et mål at forbedre den digitale kommunikation i Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Danmarks Domstole er som alle andre offentlige institutioner presset på ressourcer, og det er derfor afgørende for, at Sø- og Handelsretten kan realisere sine visioner, at rettens ressourcer anvendes så effektivt som muligt. Retten vil derfor også i 2013 have som mål at optimere sagsgange og arbejdsprocesser. 3.7 Forbedring af kvalitet og service Sø- og Handelsrettens ambition om at være erhvervslivets foretrukne domstol og Danmarks insolvensretlige videnscenter lader sig kun realisere, hvis den faglige kvalitet prioriteres højt, samt hvis servicen over for brugerne er i orden. Det vil derfor også i 2013 være et mål at forbedre den brugeroplevede kvalitet og service. 3.8 Forberede implementeringen af JFS Sø- og Handelsretten får tidligst implementeret de Juridiske FagSystemer (JFS) i Overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem kræver imidlertid en meget grundig forberedelse. Det er derfor et af rettens mål i 2013 at forberede overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem.

7 7 3.9 Implementering af domstolenes mål og værdier Danmarks Domstole mål og værdier skal i 2013 implementeres lokalt ved retterne. Dette er vigtigt for at sikre, at domstolenes mål og værdier bliver forankret hos de enkelte medarbejdere, der er dem, der kan gøre en forskel. Der vil derfor være særligt fokus på, at medarbejderne inddrages i processen for at gøre målene og værdierne til en konkret del af det daglige arbejde God trivsel og godt arbejdsmiljø Danmarks Domstole har som overordnet mål at være en attraktiv arbejdsplads, og Sø- og Handelsrettens visioner lader sig også kun realisere, hvis retten kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Retten vil derfor også i 2013 have som mål at sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

8 8 4. Sø og Handelsrettens indsatser i 2013 For at sikre, at Sø- og Handelsretten når sine mål for 2013, har retten besluttet en række specifikke indsatser i Disse beskrives i det følgende tematisk med udgangspunkt i Sø- og Handelsretten rettens mål. 4.1 Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Retsafdelingen Implementeringen af de nye regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud skal forberedes grundigt, så alt er klar, når reglerne træder i kraft. Der skal derfor udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse, som skal være kvalitetssikret i god tid inden 1. juli Administrationsafdelingen Sagsgangen i forhold til registreringen af den nye sagstype i kassen skal forberedes, og det skal afklares, hvordan sagerne skal behandles i relation til rettens statistik. 4.2 Konkurskarantæne Retsafdelingen Implementeringen af de nye regler om konkurskarantæne skal forberedes grundigt, så alt er klar, når reglerne træder i kraft. Sagerne skal forberedes i retsafdelingen efter samme model, som anvendes vedr. skifteafdelingens konkurs- og likvidationsproceduresager. Der skal derfor udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse, som skal være kvalitetssikret i god tid inden reglerne træder i kraft. Skifteafdelingen Det skal afklares, hvordan sagerne skal fordeles mellem rettens dommere, samt hvordan og i hvilket omfang afdelingens fuldmægtige skal oplæres i sagerne. Administrationsafdelingen Sagsgangen i forhold til registreringen af den nye sagstype i kassen skal forberedes, og det skal afklares, hvordan sagerne skal behandles i relation til rettens statistik. 4.3 Berammelsestider Retsafdelingen Retsafdelingens berammelsestider er under pres, bl.a. pga. mange langvarige 3- dommer-sager. Retsafdelingen skal derfor i 2013 undersøge, om det er muligt at nedbringe berammelsestiderne, bl.a. med inddragelse af LEAN-principper.

9 9 Skifteafdelingen Den væsentligste forsinkende tidsfaktor for berammelsen af konkursbegæringer, hvor der i konkursloven gælder en indkaldelsesfrist på 3 dage, er den tid som må afsættes til forkyndelse. I 2012 iværksatte skifteafdelingen et forsøg med at indkalde pr. post i stedet for ved brug af stævningsmænd i konkurssager. Det skal i 2013 evalueres, om forsøget har medført en hurtigere afvikling af sagerne. To gange om året modtager skifteafdelingen en meget stor mængde tvangsopløsningssager. I 2013 gennemfører skifteafdelingen et forsøg med en ny berammelsesform ( bunkeberammelse ) med henblik på at nedbringe berammelses- og gennemløbstiderne for tvangsopløsningssager. 4.4 IP-rettens Dag Sø- og Handelsretten planlægger i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen at afholde IP-rettens Dag i efteråret Det er tanken, at dagen dels skal byde på indlæg om nogle overordnede emner af interesse for alle, som beskæftiger sig med immaterialret, dels nogle workshops om mere specifikke emner inden for immaterialrettens område. 4.5 Digital kommunikation Ny hjemmeside I 2013 vil retten udarbejde en engelsk hjemmeside. Motivationen for at skabe en engelsksproget hjemmeside er, at det vil være til gavn for erhvervslivet og danske advokater, at kunne henvise til objektiv information, som kan motivere udenlandske kontraktsparter og advokater til at vedtage Sø- og Handelsretten som værneting. Hertil kommer, at der er en del funktionaliteter ved de eksisterende hjemmesider, der både set fra webredaktørens men også brugernes side er uhensigtsmæssige. Der er således behov for generelt at få en større fleksibilitet i redigeringen og dermed skabe større læse- og brugervenlighed, end der kan opnås med den eksisterende webside. Pressemeddelelser Retten vil i 2013 styrke den eksterne kommunikation, hvilket også er i tråd med Danmarks Domstoles mål om at skabe tidssvarende kommunikation. Retten vil i videst muligt omfang udarbejde en pressemeddelelse i sager, der har været omtalt i pressen forud for domsafsigelse og i alle sager der ellers må forventes at have offentligheden interesse. I øvrige sager offentliggøres domsresumé på hjemmesiden. Dermed vil offentlighedens adgang til dommene blive endnu lettere end i dag

10 10 Skifteafdelingens videnbank I 2013 introducerer skifteafdelingen en ny videnbank. Korte, anonymiserede referater af afdelingens afgørelser bliver umiddelbart tilgængelige i en afgørelsesdatabase på rettens hjemmeside, på samme måde som rettens domme er tilgængelige i domsoversigten på hjemmesiden. 4.6 Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Retsafdelingen Retsafdelingen fortsætter sit LEAN-projekt i 2013 og afholder i den forbindelse løbende Kaizen-møder, hvor der er fokus på at optimere afdelingens sagsgange for på den måde at udnytte afdelingens ressourcer på den bedste og mest hensigtsmæssige måde. Skifteafdelingen I 2013 fortsætter den gennemgribende revision og opdatering af afdelingens Visdomsbog (sagsgangsbeskrivelser med videre), som blev igangsat i Afdelingen vil som en del af dette projekt se nærmere på, om det er muligt at optimere afdelingens sagsgange og personaleressourcer gennem en øget brug af 19, stk. 3-bemyndigelser til kontorfunktionærer. Administrationsafdelingen Afdelingen vil i 2013 gennemføre et tilrettet LEAN-projekt, der tager hensyn til, at afdelingen er en afdeling, hvor medarbejderne sidder med meget forskellige arbejdsopgaver. Projektet gennemføres i samarbejde med en af domstolenes Bedste Praksis konsulenter. 4.7 Forbedring af kvalitet og service Retsafdelingen Retsafdelingen vil fortsætte arbejdet med at udarbejde interne arbejdsvejledninger til brug for retssekretariatet for at sikre, at alle sager behandles med samme høje kvalitet. Desuden vil der blive afholdt interne mini-kurser vedrørende særlige sagsbehandlingsspørgsmål for at styrke retssekretærernes kompetencer. Retsafdelingen vil endvidere gennemgå og revidere den eksterne vejledning i behandling af civile sager, som ligger på rettens hjemmeside. For at højne servicen over for rettens brugere planlægger retsafdelingen at gøre øget brug af i kommunikationen med rettens brugere, herunder ved udsendelse af rets- og dombøger pr. mail.

11 11 Retsafdelingen planlægger endelig at iværksætte et forsøg med brug af ipads under hovedforhandlingerne, således at sagens bilag bliver gjort tilgængelige digitalt for dommerne, og ekstrakterne dermed på sigt kan undværes. Skifteafdelingen I forbindelse med projekterne om visdomsbog og bunkeberammelse af tvangsopløsningssager afholdes møder med involverede eksterne samarbejdsparter (Erhvervsstyrelsen, SKAT og LG), ligesom projekterne drøftes på de tilbagevendende møder med kuratorforeningen, herunder med gældssaneringsmedhjælperne, og i Skifterettens Dialogforum. Skifteretten vil i 2013 have særligt fokus på sproget i retsbøger og breve. Der er nedsat et internt tekstudvalg, som skal modtage og gennemgå forslag og koordinere rettelser. Standardretsbøger og breve gennemgås også i forbindelse med revisionen af Visdomsbogen. Administrationsafdelingen Projekt bedre service Med inspirations i et lignende projekt, der har været gennemført med stor succes i Retten i Hillerød, vil administrationsafdelingen udarbejde en manual/vejledning, der beskriver de forskellige arbejdsopgaver i afdelingen, angiver hvem der er ansvarlig for opgaverne og i forhold til den daglige drift, der berører de øvrige afdelinger, angiver hvem man skal kontakte for at få bestemte opgaver løst. Herved skal det undgås, at alle forespørgsler om administration og drift stiles til hele afdelingen og det sikres, at medarbejderne får den bedste og hurtigste service hvilket både er en fordel for medarbejderne i administrationsafdelingen og for rettens øvrige medarbejdere. Bedre publikumsbetjening Administrationsafdelingen vil i 2013 have fokus på at forbedre publikumsbetjeningen. I den forbindelse har retten som mål, at den/de medarbejder(e), der fast arbejder i receptionen skal kunne besvare typiske spørgsmål vedr. alle rettens sagstyper. I 2013 gennemfører administrationsafdelingen i samarbejde med afdelingerne en evaluering af rettens telefonbetjening. Evalueringen skal identificere eventuelle forbedringsmuligheder, både ud fra et brugersynspunkt og ud fra et medarbejdersynspunkt. Det skal endvidere afklares, om der er medarbejdere, der har behov for efteruddannelse i telefonbetjening. 4.8 Forberede implementeringen af JFS Det er fortsat uvist, hvornår de Juridiske FagSystemer (JFS) kan anvendes til alle dele af sagsbehandlingen. I slutningen af 2013 eller starten af 2014 forventes udrulning af dele af JFS (modtagelse, oprettelse og afsendelse), så en del af sagsbehandlingen kan ske i det nye system.

12 12 JFS Modtagelse, Oprettelse og Afsendelse fungerer imidlertid kun sammen med byretternes sagsbehandlingssystem. Sø- og Handelsretten planlægger derfor at overgå til byretternes sagsbehandlingssystem og JFS Modtagelse, Oprettelse og Afsendelse i Forberedelsen af overgangen til byretternes sagsbehandlingssystem og JFS Modtagelse, Oprettelse og Afsendelse sker i samarbejde mellem alle rettens afdelinger. 4.9 Implementering af Domstolenes Mål og Værdier Sø- og Handelsretten vil ved fælles tiltag på tværs af afdelingerne og ved lokale tiltag i afdelingerne arbejde med at implementere domstolenes mål og værdier. Danmarks Domstoles mål og værdier vil være et tema i forbindelse med rettens afdelingsmøder. Retten indfører i 2013 månedlige fælles frokostmøder for alle rettens ansatte og månedlige fælles morgenmøder for alle rettens ansatte, og møderne vil blandt andet blive anvendt til implementering af målene og værdierne God trivsel og godt arbejdsmiljø Sø- og Handelsretten vil også i 2013 gennemføre forskellige konkrete tiltag for at sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø. Intern videndeling I 2013 fokuserer retten på at øge den interne videndeling, særligt internt i afdelingerne. Der vil derfor blive afholdt flere små, interne kurser, og der vil være øget fokus på videndeling efter deltagelse i eksterne kurser mv. Intern kommunikation Retten vil fokusere på god intern kommunikation, da dette er medvirkende til en god ekstern kommunikation, et godt samarbejde og til at sikre de bedste arbejdsgange. Administrations- og serviceafdelingen vil blive styrket ved en indsats for at synliggøre, hvilken service afdelingen tilbyder rettens ansatte. Sikkerhed Retten vil i 2013 forbedre sin indsats for et højt sikkerhedsniveau i forhold til sikkerhed for rettens personale. I den forbindelse indkøbes et nyt overfaldsalarmsystem, og sikkerheden i rettens adgangskontrolsystem forbedres ved overgang til individuelle adgangskoder og/eller adgang ved brug af chip. Retten indkøber i 2013 en hjertestarter og medarbejderne introduceres til brugen af denne. Endvidere afvikles et internt førstehjælpskursus. I 2013 udarbejdes en beredskabsplan, med instrukser for hvordan medarbejderne skal forholde sig ved bl.a. brand mv. Gode rammer for læring et udviklingsprojekt

13 13 Retten påbegyndte i 2012 et udviklingsprojekt med støtte fra Fonden for Udvikling af Statens Arbejdspladser. Projektet har fokus på at udnytte rettens nye rammer til at skabe gode rammer for læring og god sammenhængskraft i retten. I den forbindelse skal projektet motivere til godt samarbejde personalegrupper imellem, give gode værktøjer til oplæring og videndeling, samt medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø. Målet nås ved hjælp af flere læringsformer, så som gruppeundervisning, sidemandsopplæring, e-learning mv. Retten vil i 2013 fortsætte dette projekt, som i sine kommende faser indeholder yderligere faglig undervisning, opfølgning på brugen af feedback/feedforward, tilbud om intern praktik på kryds af afdelinger og faggrupper samt en evaluering af forløbet. Opdatering af personalehåndbog Mange interne sagsgange har ændret sig, efter at retten er flyttet i nye lokaler. Retten vil derfor i 2013 gennemføre en fuld opdatering af rettens personalehåndbog. Dette skal medvirke til at øge de ansattes trivsel, da de nemt kan få overblik over rettens tilbud til eller goder for de ansatte, og da de nemt kan få svar på praktiske spørgsmål i dagligdagen. Opfølgning på resultaterne fra APV Retten har i 2012 gennemført en arbejdspladsvurdering. Denne undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen for så vidt angår arbejdsmiljø, faglige udfordringer, fysiske rammer mv. vil blive gennemgået og evalueret i På de områder, hvor der er behov for tiltag, vil retten gennemføre relevante initiativer.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sø- og Handelsrettens værdigrundlag Året der gik Retsafdelingen...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sø- og Handelsrettens værdigrundlag Året der gik Retsafdelingen... Embedsregnskab 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Sø- og Handelsrettens værdigrundlag...2 1.2. Året der gik...2 1.2.1. Retsafdelingen...2 1.2.2. Skifteafdelingen...2 2. Civile sager... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: Handlingsplan 2011 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Videreudvikle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 7 Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af landsrettens handlingsplan for 2004, som indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer,

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Hovedpunkter fra lovforslaget:

Hovedpunkter fra lovforslaget: Domstolsreformen og Sø- og Handelsretten en oversigt Loven om en politi- og domstolsreform blev vedtaget lige inden Folketingets sommerferie og hedder nu officielt lov nr. 538 af 8. juni 2006. Loven findes

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

1. Indledning Sø- og Handelsrettens værdigrundlag Året der gik Retsafdelingen Skifteafdelingen...

1. Indledning Sø- og Handelsrettens værdigrundlag Året der gik Retsafdelingen Skifteafdelingen... Embedsregnskab 03 Indholdsfortegnelse. Indledning..... Sø- og Handelsrettens værdigrundlag..... Året der gik...... Retsafdelingen...... Skifteafdelingen.... Civile sager... 3.. Rettens kompetence... 3...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Administrationsafdelingen Dato: 03. februar 2015 Dok.: 1481057 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1.Kvalitet gennem videndeling (2014-2015) Deltagelse i videndelingsprojekter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

Højesteret og domstolsreformen

Højesteret og domstolsreformen Den 4. februar 2010 HR j.nr. HR-2010-24-10 Højesteret og domstolsreformen Domstolsreformen Henlæggelsen af nævningesagerne til byretterne og den ændrede instansordning for civile sager, hvorefter landsretterne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere