Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013"

Transkript

1 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner Retsafdelingen Skifteafdelingen Danmarks Domstoles mål Sø- og Handelsrettens mål for Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Konkurskarantæne Berammelsestider IP-rettens Dag Digital kommunikation Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Forbedring af kvalitet og service Forberede implementeringen af JFS Implementering af domstolenes mål og værdier God trivsel og godt arbejdsmiljø Sø og Handelsrettens indsatser i Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Konkurskarantæne Berammelsestider IP-rettens Dag Digital kommunikation Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Forbedring af kvalitet og service Forberede implementeringen af JFS Implementering af Domstolenes Mål og Værdier God trivsel og godt arbejdsmiljø... 12

3 3 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1 Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle de sager, som anlægges direkte i Sø- og Handelsretten, alternativt kan anlægges ved en byret. Selv om en sag hører til de specielle sagsområder, hvor lovgiver har bestemt at sagen kan anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten, vil dette således kun ske, såfremt sagsøger finder, at retten er et attraktivt forum. De særlige regler om sagkyndige dommeres medvirken, de sagkyndige dommeres kvalifikationer og den direkte ankeadgang til Højesteret påvirker selvsagt valget, men valgfriheden mellem flere fora stiller alligevel særlige krav til såvel kvaliteten i rettens arbejde, som til den service der ydes brugerne, såfremt brugerne også i fremtiden skal bruge Sø- og Handelsretten som tvistløsningsforum i det af lovgiver forudsatte og tilsigtede omfang. Sager som er anlagt ved en byret, men som må anses for at være af principiel karakter, kan henvises til Sø- og Handelsretten, hvis fagkundskab til erhvervsforhold er af særlig betydning. I en række af de sager, som således kan henvises til Sø- og Handelsretten efter retsplejelovens 227, vil der alternativt kunne begæres henvisning til en af de to landsretter. Valget mellem landsretterne og Sø- og Handelsretten påvirker i disse sager ikke, hvortil anke skal ske, hvorfor parternes valg i disse sager alene må antages at ske på baggrund af en vurdering af den faglige kvalitet og den service retten leverer. Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. 1.2 Skifteafdelingen Sø- og Handelsrettens skifteafdeling behandler insolvensskiftesager. På dette sagsområde er Sø- og Handelsrettens skifteafdeling langt større end nogen anden ret, idet afdelingen behandler mellem 1/3 og 1/2 af alle insolvenskifteretlige sager i landet. Antallet af sager fortæller imidlertid ikke hele sandheden om skifteafdelingens sager, idet det også er således, at langt hovedparten af landets meget store konkursboer og boer med internationale elementer behandles i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Der oparbejdes derfor i denne afdeling en omfattende viden og et helt særligt erfaringsgrundlag, som retten ser det som sin samfundsmæssige pligt at stille til rådighed for de øvrige skifteretter og for de advokater og andre professionelle, som beskæftiger sig med insolvensskifteret. Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være DANMARKS INSOLVENSRETLIGE VIDENSCENTER.

4 4 2. Danmarks Domstoles mål Danmarks Domstole vedtog i 2012 nye mål og værdier, der skal gælde for Domstolene frem til Målene og værdierne er beskrevet i pjecen Danmarks Domstole For ret og retfærdighed, der kan læses på De langsigtede mål og værdier har givet sig udslag i domstolenes fælles fokusområder og indsatser for Domstolenes fælles fokusområder for 2012 er: Implementering af vejledning om behandling af civile sager Digitalisering og it-understøttelse Samarbejdet med de professionelle brugere Domstolene vil endvidere i 2013 fortsætte den tidligere iværksatte indsats for: Arbejdet med helhedsorienteret kvalitetsudvikling Implementering af domstolenes fælles værdier og mål

5 5 3. Sø- og Handelsrettens mål for 2013 Sø- og Handelsrettens mål tager udgangspunkt i rettens visioner og de af Domstolsstyrelsens bestyrelse fastsatte fokusområder og indsatser for Danmarks Domstole. Sø- og Handelsretten har defineret følgende lokale fokusområder i 2013: Implementering af nye sagsområder Berammelsestider Forbedre publikumsbetjeningen I det følgende beskrives de mål, retten på denne baggrund har vedtaget for Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Den 1. juli 2013 ændres retsplejelovens regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud (forbudssager). Ændringen medfører, at en række sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud fra denne dato skal behandles i Sø- og Handelsretten. Det overordnede formål med ændringen er at sikre en større kvalitet i behandlingen af sagerne. Behandlingen af sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud adskiller sig markant fra behandlingen af de fleste civile sager i Sø- og Handelsretten, og der ventes et ikke-ubetydeligt antal sager. En god implementering af behandlingen af sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud er derfor et vigtigt mål i Konkurskarantæne I 2013 ventes nye regler om konkurskarantæne at træde i kraft. Formålet med reglerne er at kunne forbyde personer at drive erhvervsmæssig virksomhed, hvis den pågældende gennem groft uforsvarlig forretningsførelse har påført andre tab. Behandlingen af sager om konkurskarantæne sker i den civile retsplejes former, og det forventes at sagerne skal behandles med sagkyndige dommere, ligesom en del af dem vil skulle behandles med 3 juridiske dommere. Sø- og Handelsretten venter, at der vil blive ført et ikke-ubetydeligt antal sager. En god implementering af behandlingen af sager om konkurskarantæne er derfor et vigtigt mål i Berammelsestider Sø- og Handelsretten ønsker at være et attraktivt forum og i den forbindelse er rettens berammelsestid en vigtig parameter. Retten har derfor som mål i 2013 at iværksætte initiativer, der reducerer berammelsestiderne.

6 6 3.4 IP-rettens Dag Inspireret af succesen med Insolvensrettens Dag, der afholdes for tredje gang den 7. marts 2013, indfører Sø- og Handelsretten i 2013 IP-rettens Dag i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen. IP-rettens dag skal sætte fokus på immaterielle rettigheder, og det er intentionen, at dagen på samme måde som Insolvensrettens Dag skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Retten har derfor som mål at gennemføre en succesfuld IP-rettens Dag i Digital kommunikation Digitalisering er et fokusområde i 2013, og Sø- og Handelsretten vil særligt fokusere på rettens kommunikation via digitale medier, herunder brugen af sikre s og ved forbedring af Sø og Handelsrettens hjemmeside. En god kommunikation til og med rettens brugere understøtter både rettens visioner og domstolenes mål om at skabe tidssvarende kommunikation, samt forbedrer samarbejdet med rettens professionelle brugere. Det er derfor et mål at forbedre den digitale kommunikation i Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Danmarks Domstole er som alle andre offentlige institutioner presset på ressourcer, og det er derfor afgørende for, at Sø- og Handelsretten kan realisere sine visioner, at rettens ressourcer anvendes så effektivt som muligt. Retten vil derfor også i 2013 have som mål at optimere sagsgange og arbejdsprocesser. 3.7 Forbedring af kvalitet og service Sø- og Handelsrettens ambition om at være erhvervslivets foretrukne domstol og Danmarks insolvensretlige videnscenter lader sig kun realisere, hvis den faglige kvalitet prioriteres højt, samt hvis servicen over for brugerne er i orden. Det vil derfor også i 2013 være et mål at forbedre den brugeroplevede kvalitet og service. 3.8 Forberede implementeringen af JFS Sø- og Handelsretten får tidligst implementeret de Juridiske FagSystemer (JFS) i Overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem kræver imidlertid en meget grundig forberedelse. Det er derfor et af rettens mål i 2013 at forberede overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem.

7 7 3.9 Implementering af domstolenes mål og værdier Danmarks Domstole mål og værdier skal i 2013 implementeres lokalt ved retterne. Dette er vigtigt for at sikre, at domstolenes mål og værdier bliver forankret hos de enkelte medarbejdere, der er dem, der kan gøre en forskel. Der vil derfor være særligt fokus på, at medarbejderne inddrages i processen for at gøre målene og værdierne til en konkret del af det daglige arbejde God trivsel og godt arbejdsmiljø Danmarks Domstole har som overordnet mål at være en attraktiv arbejdsplads, og Sø- og Handelsrettens visioner lader sig også kun realisere, hvis retten kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Retten vil derfor også i 2013 have som mål at sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

8 8 4. Sø og Handelsrettens indsatser i 2013 For at sikre, at Sø- og Handelsretten når sine mål for 2013, har retten besluttet en række specifikke indsatser i Disse beskrives i det følgende tematisk med udgangspunkt i Sø- og Handelsretten rettens mål. 4.1 Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Retsafdelingen Implementeringen af de nye regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud skal forberedes grundigt, så alt er klar, når reglerne træder i kraft. Der skal derfor udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse, som skal være kvalitetssikret i god tid inden 1. juli Administrationsafdelingen Sagsgangen i forhold til registreringen af den nye sagstype i kassen skal forberedes, og det skal afklares, hvordan sagerne skal behandles i relation til rettens statistik. 4.2 Konkurskarantæne Retsafdelingen Implementeringen af de nye regler om konkurskarantæne skal forberedes grundigt, så alt er klar, når reglerne træder i kraft. Sagerne skal forberedes i retsafdelingen efter samme model, som anvendes vedr. skifteafdelingens konkurs- og likvidationsproceduresager. Der skal derfor udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse, som skal være kvalitetssikret i god tid inden reglerne træder i kraft. Skifteafdelingen Det skal afklares, hvordan sagerne skal fordeles mellem rettens dommere, samt hvordan og i hvilket omfang afdelingens fuldmægtige skal oplæres i sagerne. Administrationsafdelingen Sagsgangen i forhold til registreringen af den nye sagstype i kassen skal forberedes, og det skal afklares, hvordan sagerne skal behandles i relation til rettens statistik. 4.3 Berammelsestider Retsafdelingen Retsafdelingens berammelsestider er under pres, bl.a. pga. mange langvarige 3- dommer-sager. Retsafdelingen skal derfor i 2013 undersøge, om det er muligt at nedbringe berammelsestiderne, bl.a. med inddragelse af LEAN-principper.

9 9 Skifteafdelingen Den væsentligste forsinkende tidsfaktor for berammelsen af konkursbegæringer, hvor der i konkursloven gælder en indkaldelsesfrist på 3 dage, er den tid som må afsættes til forkyndelse. I 2012 iværksatte skifteafdelingen et forsøg med at indkalde pr. post i stedet for ved brug af stævningsmænd i konkurssager. Det skal i 2013 evalueres, om forsøget har medført en hurtigere afvikling af sagerne. To gange om året modtager skifteafdelingen en meget stor mængde tvangsopløsningssager. I 2013 gennemfører skifteafdelingen et forsøg med en ny berammelsesform ( bunkeberammelse ) med henblik på at nedbringe berammelses- og gennemløbstiderne for tvangsopløsningssager. 4.4 IP-rettens Dag Sø- og Handelsretten planlægger i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen at afholde IP-rettens Dag i efteråret Det er tanken, at dagen dels skal byde på indlæg om nogle overordnede emner af interesse for alle, som beskæftiger sig med immaterialret, dels nogle workshops om mere specifikke emner inden for immaterialrettens område. 4.5 Digital kommunikation Ny hjemmeside I 2013 vil retten udarbejde en engelsk hjemmeside. Motivationen for at skabe en engelsksproget hjemmeside er, at det vil være til gavn for erhvervslivet og danske advokater, at kunne henvise til objektiv information, som kan motivere udenlandske kontraktsparter og advokater til at vedtage Sø- og Handelsretten som værneting. Hertil kommer, at der er en del funktionaliteter ved de eksisterende hjemmesider, der både set fra webredaktørens men også brugernes side er uhensigtsmæssige. Der er således behov for generelt at få en større fleksibilitet i redigeringen og dermed skabe større læse- og brugervenlighed, end der kan opnås med den eksisterende webside. Pressemeddelelser Retten vil i 2013 styrke den eksterne kommunikation, hvilket også er i tråd med Danmarks Domstoles mål om at skabe tidssvarende kommunikation. Retten vil i videst muligt omfang udarbejde en pressemeddelelse i sager, der har været omtalt i pressen forud for domsafsigelse og i alle sager der ellers må forventes at have offentligheden interesse. I øvrige sager offentliggøres domsresumé på hjemmesiden. Dermed vil offentlighedens adgang til dommene blive endnu lettere end i dag

10 10 Skifteafdelingens videnbank I 2013 introducerer skifteafdelingen en ny videnbank. Korte, anonymiserede referater af afdelingens afgørelser bliver umiddelbart tilgængelige i en afgørelsesdatabase på rettens hjemmeside, på samme måde som rettens domme er tilgængelige i domsoversigten på hjemmesiden. 4.6 Effektiv anvendelse af rettens ressourcer Retsafdelingen Retsafdelingen fortsætter sit LEAN-projekt i 2013 og afholder i den forbindelse løbende Kaizen-møder, hvor der er fokus på at optimere afdelingens sagsgange for på den måde at udnytte afdelingens ressourcer på den bedste og mest hensigtsmæssige måde. Skifteafdelingen I 2013 fortsætter den gennemgribende revision og opdatering af afdelingens Visdomsbog (sagsgangsbeskrivelser med videre), som blev igangsat i Afdelingen vil som en del af dette projekt se nærmere på, om det er muligt at optimere afdelingens sagsgange og personaleressourcer gennem en øget brug af 19, stk. 3-bemyndigelser til kontorfunktionærer. Administrationsafdelingen Afdelingen vil i 2013 gennemføre et tilrettet LEAN-projekt, der tager hensyn til, at afdelingen er en afdeling, hvor medarbejderne sidder med meget forskellige arbejdsopgaver. Projektet gennemføres i samarbejde med en af domstolenes Bedste Praksis konsulenter. 4.7 Forbedring af kvalitet og service Retsafdelingen Retsafdelingen vil fortsætte arbejdet med at udarbejde interne arbejdsvejledninger til brug for retssekretariatet for at sikre, at alle sager behandles med samme høje kvalitet. Desuden vil der blive afholdt interne mini-kurser vedrørende særlige sagsbehandlingsspørgsmål for at styrke retssekretærernes kompetencer. Retsafdelingen vil endvidere gennemgå og revidere den eksterne vejledning i behandling af civile sager, som ligger på rettens hjemmeside. For at højne servicen over for rettens brugere planlægger retsafdelingen at gøre øget brug af i kommunikationen med rettens brugere, herunder ved udsendelse af rets- og dombøger pr. mail.

11 11 Retsafdelingen planlægger endelig at iværksætte et forsøg med brug af ipads under hovedforhandlingerne, således at sagens bilag bliver gjort tilgængelige digitalt for dommerne, og ekstrakterne dermed på sigt kan undværes. Skifteafdelingen I forbindelse med projekterne om visdomsbog og bunkeberammelse af tvangsopløsningssager afholdes møder med involverede eksterne samarbejdsparter (Erhvervsstyrelsen, SKAT og LG), ligesom projekterne drøftes på de tilbagevendende møder med kuratorforeningen, herunder med gældssaneringsmedhjælperne, og i Skifterettens Dialogforum. Skifteretten vil i 2013 have særligt fokus på sproget i retsbøger og breve. Der er nedsat et internt tekstudvalg, som skal modtage og gennemgå forslag og koordinere rettelser. Standardretsbøger og breve gennemgås også i forbindelse med revisionen af Visdomsbogen. Administrationsafdelingen Projekt bedre service Med inspirations i et lignende projekt, der har været gennemført med stor succes i Retten i Hillerød, vil administrationsafdelingen udarbejde en manual/vejledning, der beskriver de forskellige arbejdsopgaver i afdelingen, angiver hvem der er ansvarlig for opgaverne og i forhold til den daglige drift, der berører de øvrige afdelinger, angiver hvem man skal kontakte for at få bestemte opgaver løst. Herved skal det undgås, at alle forespørgsler om administration og drift stiles til hele afdelingen og det sikres, at medarbejderne får den bedste og hurtigste service hvilket både er en fordel for medarbejderne i administrationsafdelingen og for rettens øvrige medarbejdere. Bedre publikumsbetjening Administrationsafdelingen vil i 2013 have fokus på at forbedre publikumsbetjeningen. I den forbindelse har retten som mål, at den/de medarbejder(e), der fast arbejder i receptionen skal kunne besvare typiske spørgsmål vedr. alle rettens sagstyper. I 2013 gennemfører administrationsafdelingen i samarbejde med afdelingerne en evaluering af rettens telefonbetjening. Evalueringen skal identificere eventuelle forbedringsmuligheder, både ud fra et brugersynspunkt og ud fra et medarbejdersynspunkt. Det skal endvidere afklares, om der er medarbejdere, der har behov for efteruddannelse i telefonbetjening. 4.8 Forberede implementeringen af JFS Det er fortsat uvist, hvornår de Juridiske FagSystemer (JFS) kan anvendes til alle dele af sagsbehandlingen. I slutningen af 2013 eller starten af 2014 forventes udrulning af dele af JFS (modtagelse, oprettelse og afsendelse), så en del af sagsbehandlingen kan ske i det nye system.

12 12 JFS Modtagelse, Oprettelse og Afsendelse fungerer imidlertid kun sammen med byretternes sagsbehandlingssystem. Sø- og Handelsretten planlægger derfor at overgå til byretternes sagsbehandlingssystem og JFS Modtagelse, Oprettelse og Afsendelse i Forberedelsen af overgangen til byretternes sagsbehandlingssystem og JFS Modtagelse, Oprettelse og Afsendelse sker i samarbejde mellem alle rettens afdelinger. 4.9 Implementering af Domstolenes Mål og Værdier Sø- og Handelsretten vil ved fælles tiltag på tværs af afdelingerne og ved lokale tiltag i afdelingerne arbejde med at implementere domstolenes mål og værdier. Danmarks Domstoles mål og værdier vil være et tema i forbindelse med rettens afdelingsmøder. Retten indfører i 2013 månedlige fælles frokostmøder for alle rettens ansatte og månedlige fælles morgenmøder for alle rettens ansatte, og møderne vil blandt andet blive anvendt til implementering af målene og værdierne God trivsel og godt arbejdsmiljø Sø- og Handelsretten vil også i 2013 gennemføre forskellige konkrete tiltag for at sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø. Intern videndeling I 2013 fokuserer retten på at øge den interne videndeling, særligt internt i afdelingerne. Der vil derfor blive afholdt flere små, interne kurser, og der vil være øget fokus på videndeling efter deltagelse i eksterne kurser mv. Intern kommunikation Retten vil fokusere på god intern kommunikation, da dette er medvirkende til en god ekstern kommunikation, et godt samarbejde og til at sikre de bedste arbejdsgange. Administrations- og serviceafdelingen vil blive styrket ved en indsats for at synliggøre, hvilken service afdelingen tilbyder rettens ansatte. Sikkerhed Retten vil i 2013 forbedre sin indsats for et højt sikkerhedsniveau i forhold til sikkerhed for rettens personale. I den forbindelse indkøbes et nyt overfaldsalarmsystem, og sikkerheden i rettens adgangskontrolsystem forbedres ved overgang til individuelle adgangskoder og/eller adgang ved brug af chip. Retten indkøber i 2013 en hjertestarter og medarbejderne introduceres til brugen af denne. Endvidere afvikles et internt førstehjælpskursus. I 2013 udarbejdes en beredskabsplan, med instrukser for hvordan medarbejderne skal forholde sig ved bl.a. brand mv. Gode rammer for læring et udviklingsprojekt

13 13 Retten påbegyndte i 2012 et udviklingsprojekt med støtte fra Fonden for Udvikling af Statens Arbejdspladser. Projektet har fokus på at udnytte rettens nye rammer til at skabe gode rammer for læring og god sammenhængskraft i retten. I den forbindelse skal projektet motivere til godt samarbejde personalegrupper imellem, give gode værktøjer til oplæring og videndeling, samt medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø. Målet nås ved hjælp af flere læringsformer, så som gruppeundervisning, sidemandsopplæring, e-learning mv. Retten vil i 2013 fortsætte dette projekt, som i sine kommende faser indeholder yderligere faglig undervisning, opfølgning på brugen af feedback/feedforward, tilbud om intern praktik på kryds af afdelinger og faggrupper samt en evaluering af forløbet. Opdatering af personalehåndbog Mange interne sagsgange har ændret sig, efter at retten er flyttet i nye lokaler. Retten vil derfor i 2013 gennemføre en fuld opdatering af rettens personalehåndbog. Dette skal medvirke til at øge de ansattes trivsel, da de nemt kan få overblik over rettens tilbud til eller goder for de ansatte, og da de nemt kan få svar på praktiske spørgsmål i dagligdagen. Opfølgning på resultaterne fra APV Retten har i 2012 gennemført en arbejdspladsvurdering. Denne undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen for så vidt angår arbejdsmiljø, faglige udfordringer, fysiske rammer mv. vil blive gennemgået og evalueret i På de områder, hvor der er behov for tiltag, vil retten gennemføre relevante initiativer.

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: Handlingsplan 2011 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Videreudvikle

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11 2010 Årsberetning Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse

Læs mere