Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev"

Transkript

1 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte tlf.nr.: Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 31. juli 2013 meddelt tillægsgodkendelse af fjerkræbruget Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev, jf. 11, stk. 3 i husdyrbrugloven 1. Tillægsgodkendelsen omfatter de nuværende stalde og gødningsopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med følgende ændringer: Gyllebeholder LA på m 3 Fortank på 30 m 3 Jordfast trykledning fra fortank til gyllebeholderen Der sker ikke ændringer i sammensætningen og størrelsen af dyreholdet og ingen ændringer af arealerne i forhold til miljøgodkendelsen fra den 13. juli 2013 Tillægsgodkendelsen kan i sin helhed ses nedenstående. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Afgørelsens adressat Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens 85 Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87. En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til Aabenraa Kommune skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

2 Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 6. august 2013 på Aabenraa Kommunes hjemmeside En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag den 3. september 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontortids ophør kl. 15:00. Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 11 Klagevejledning. Venlig hilsen Tina Ketelsen

3 Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev 11 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 31. juli 2013 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø og Team Natur Skelbækvej Aabenraa Tlf

4 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrholdet og staldanlæg Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af flydende husdyrgødning Håndtering og udbringning af husdyrgødning Generelt BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Transport Ammoniak generel reduktion Natur Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

5 Datablad Titel: Tillægsgodkendelse af fjerkræbruget på Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev. Miljøgodkendelse meddeles i medfør af 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Tillægget omfatter etablering af gyllebeholder. Godkendelsesdato: 31. juli 2013 Ansøger: Flemming Haugaard, Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Telefonnr.: Mobilnummer: Ejer af ejendommen: Kontaktperson: Husdyrbrugets navn: Flemming Haugaard, Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Flemming Haugaard Haugaard Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 62 Bjolderup Ejerlav, Bjolderup CVR nr.: CVR/p nr.: CHR nr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Ingen Ingen Miljørådgiver: Jens Elvstrøm, Videnscentret for landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Kvalitetssikring, natur: Aabenraa Kommune Lene Kragh Møller Lars Paulsen Tina Hjørne Torben Hansen Sagsnr: 11/44250, dok. 69 3

6 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Flemming Haugaard har ansøgt om tillægsgodkendelse til etablering af en gyllebeholder på m 3 på ejendommen beliggende Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Ansøgning er oprindelig indsendt den 9. november 2011, seneste revision af ansøgning med skema nr , version 5 er indsendt til Aabenraa Kommune den 15. juli 2013 og generet den 15. juli Ansøgningen fremgår af bilag 1. Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 13. juli 2011 efter husdyrbruglovens 11. Ansøgningen vedrører etablering af en gyllebeholder. Der sker ikke udvidelse eller ændringer i dyreholdet eller arealerne. Det godkendte dyrehold er æglæggende høner og stipladser, svarende til 99,22 dyreenheder (DE). Etableringen af gyllebeholderen forventes at ske umiddelbart efter meddelelse af tillægsgodkendelsen. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Der sker ikke ændringer i sammensætningen og størrelsen af dyreholdet og ingen ændringer i arealerne i forhold til miljøgodkendelsen fra den 13. juli Beliggenhed og planmæssige forhold Gyllebeholderen placeres ca. 230 m øst for eksisterende stald. Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for driften og opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Der etableres et hegn nord, syd og vest for gyllebeholderen og eksisterende læhegn øst for gyllebeholderen skal vedligeholdes. Der må være en indkørsel på maksimalt 15 m til gyllebeholderen fra nord. Transport til og fra ejendommen Der vil ikke være flere transporter til og fra ejendommen i forhold til miljøgodkendelsen, da der etableres en pumpeledning fra en fortank ved stalden til gyllebeholderen. Natur, grundvand og overfladevand Etableringen af gyllebeholderen påvirker ikke grundvandet, ændrer ikke næringsstofferne i husdyrgødningen, kvælstofudvaskningen eller beskyttet natur i området. Disse forhold bliver reguleret i den eksisterende miljøgodkendelse fra 13. juli Bedste tilgængelige teknik (BAT) På baggrund af de aktuelle gældende BAT teknikker er der foretaget en systematisk vurdering af, om det eksisterende og fremtidige husdyrbrug i nødvendig omfang bringer BAT i anvendelse Vurderingen er baseret på en gennemgang, hvor de anvendte metoder er sammenstillet med de BAT betragtninger, som bør gøres gældende jf. aktuelle BREF noter, teknologiblade og vejledende emissionsgrænseværdier. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte løsninger for etablering af en gyllebeholder, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 4

7 Ansøger anvender BAT indenfor: Energi og vand, da forbruget følges løbende og installationerne efterses løbende, så utætheder kan repareres. Management, der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen, som ajourføres løbende og mindst en gang årligt. Opblanding af fast husdyrgødning med vand sker manuelt, hvilket minimerer risiko for uheld. Der udarbejdes gødningsplaner. Opbevaring af husdyrgødning, da der anvendes gyllebeholder, som kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderen tømmes hvert år og inspiceres visuelt og er overdækket med flydelag. Alternative løsninger Gyllebeholderen kunne placeres i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal, men dette er tæt på naboerne. Gyllebeholderen placeres væk fra naboerne. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tillægsgodkendelse overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til etablering af en gyllebeholder på m 3 på Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev. 1.3 Offentlighed Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev blev 5. juli 2012 orienteret om ansøgningen. Ansøgningsmaterialet og udkastet til tillægsgodkendelse blev 10. juni 2013 sendt i høring hos ansøger og naboer. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i afsnit 11 Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger til afgivelse af bemærkninger til ansøgningen og udkastet. Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til tillægsgodkendelse. Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentlig annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 6. august Afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 11 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillægsgodkendelse i henhold til 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer til ændring af husdyrbruget på Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev. Miljøgodkendelsen meddeles til: En gyllebeholder på m 3. Fortank 30 m 3 Jordfast trykledning fra fortank til gyllebeholderen Det skal oplyses, at denne tillægsgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Tillægsgodkendelsen gælder for etableringen og driften af gyllebeholderen (LA-68045) på husdyrbruget Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev. 5

8 Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier Den 31. juli 2013 Lene Kragh Møller Miljøsagsbehandler Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Tina Hjørne Natursagsbehandler Kultur, Miljø & Erhverv Team Natur Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Direkte Direkte

9 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr , version 5, indsend den 15. juli 2013 og genereret den 15. juli og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Gyldighed 2. Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet skal 2 års fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klagesagen bortflader, eller hvor Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 2.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift Placering i landskabet 3. Der skal etableres og vedligeholdes et 1-rækket tjørnehegn mod syd, vest og nord for gyllebeholderen. Der må være en indkørsel på maksimalt 15 m til gyllebeholderen fra nord. Beplantningen foretages senest i førstkommende plantesæson efter, at gyllebeholderen er færdigbygget. 4. Eksisterende læhegn mellem matrikel nr. 62 Bjolderup Ejerlav, Bjolderup og matrikel nr. 450 Bolderslev, Bjolderup skal vedligeholdes. Energi- vandforbrug 5. Vilkår 20 i miljøgodkendelsen ændres til: Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % udover kwh, skal der indenfor måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 6. Vilkår 23 i miljøgodkendelsen ændres til: Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruge igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 2.3 Husdyrbrugets ophør 7. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 8. Den fristliggende gyllebeholder (LA-68045) på m 3 skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 2.4 Egenkontrol og dokumentation 9. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i tillægsgodkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. 7

10 10. Gyllebeholderen skal tømmes mindst én gang om året, hvor den gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 11. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 8

11 3 Generelle forhold Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (DE) og større end 75 dyreenheder (DE), og er derfor omfattet af 11 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om reduktion af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgningen. Ansøgninger indsendt første gang i 2011 skal ammoniakemissionen reduceres med 30 %. Ansøgning er indsendt første gang den 9. november Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 3.1 Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Godkendelsen og tillægsgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev med ejendoms nr Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er / Tillægsgodkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 31472, version 5 indsendt den 15. juli 2013 og generet fra den 15. juli Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de godkendte arealer. 3.3 Gyldighed Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 9

12 Herefter gælder det, at hvis den meddelte tillægsgodkendelse, ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 3.4 Retsbeskyttelse Med denne tillægsgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i godkendelsen indtil 31. juli Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse. Det samme er tilfældet, hvis: der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering foretages samtidigt med revurdering af miljøgodkendelsen. 10

13 4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. Redegørelse Gyllebeholderen placeres ca. 230 m øst for eksisterende stald. Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for driften og opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Der etableres et hegn nord, syd og vest for gyllebeholderen og eksisterende læhegn øst for gyllebeholderen skal vedligeholdes. Der etableres en tilkørsel på maksimalt 15 m i læhegnet mod nord. Tabel 1: Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone m Industriområde vest for Bolderslev 50 m Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 18 km Sommerhusområde på Skarrev 50 m m Vollerup 50 m m Bolderslev 50 m Nabobeboelse 350 m Afstand fra gyllebeholderen til nabobeboelse 50 m 11

14 Tabel 2: Afstandskrav placering af anlæg Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Beboelse på samme ejendom 340 m Afstand til gyllebeholder 15 m Levnedsmiddelvirksomhed 2,2 km Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed ligger i Bolderslev 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 1,4 km Gåskær Vandværk 50 m Enkelt vandindvindingsanlæg 300 m DGU.Nr.: er placeret umiddelbart vest for gødningshus. 25 m Vandløb 185 m Syd for gyllebeholderen 15 m Dræn Der er ingen dræn 15 m Sø 2,2 km Afstanden fra fjerkræstalden til Uge Sø 15 m Privat fælles vej/ offentlig vej 370 m Afstand fra Ingebølvej til gyllebeholderen Gyllebeholderen placeres 11 m fra privat vej, som ejes og bruges af ansøger. Der er ikke vejret til vejen. 15 m Naboskel 350 m Afstand fra gødningshus til Ingebølvej m Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af gyllebeholderen kan ske uden konflikt med diverse beskyttelseslinier. 4.2 Placering i landskabet Redegørelse Gyllebeholderen placeres ca. 230 m øst for eksisterende stald. Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for driften og opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Der etableres et hegn nord, syd og vest for gyllebeholderen og eksisterende læhegn øst for gyllebeholderen skal vedligeholdes. En placering af gyllebeholderen lige øst fra laden er fravalgt, da det er tæt på naboerne. Landskabelige værdier Tabel 3: Materialevalg Bygning Grundplan ca. Bygningshøjde ca. Bygningsmaterialer/farver Anvendelse LA Gyllebeholder 24 m i diameter 2 m over terræn Gråt beton Opbevaring af husdyrgødning Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at etableringen af gyllebeholderen ikke vil være i konflikt med udpegningerne i Kommuneplanen. Der er stillet vilkår om etablering af hegn nord, syd og vest for gyllebeholderen, samt vilkår om vedligeholdelse af eksisterende hegn øst 12

15 for gyllebeholderen. Dog etableres der en tilkørsel på maksimalt 15 m fra nord til gyllebeholderen. 13

16 5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 5.1 Husdyrholdet og staldanlæg Husdyrholdet og staldanlægget ændres ikke forhold til det miljøgodkendte, samt driften heraf. 5.2 Energi- og vandforbrug Generelt Redegørelse Ved omdannelse af fast husdyrgødning til fjerkrægylle og pumpning af gyllen til gyllebeholderen stiger forbruget af vand og strøm. Tabel 4: Energiforbrug Type Forbrug før Forbrug Efter Elforbrug kwh kwh Dieselolie l l Træpiller til opvarmning 10 ton 10 ton Tabel 5: Vandforbrug Type Forbrug før Forbrug efter Privat 170 m³ 170 m³ Vask 500 m³ 500 m³ Drikkevand til hønerne m³ m³ Omdannelse af fast husdyrgødning til fjerkrægylle 0 m m 3 I alt vandforbrug m³ m³ Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at det angivne energi- og vandforbrug svarer til normen for omdannelse af fast husdyrgødning til fjerkrægylle og produktion af æg BAT energi- og vandforbrug Redegørelse Blandingen af vand og fast husdyrgødning foregår manuelt og under opsyn i fortanken. Der er BAT i henhold til BREF for intensiv fjerkræ- og svineproduktion, hvis der sker registrering af vandforbruget ved måling, detektering og reparationer af lækage. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltninger til reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT- kravene i BREF dokumentet. 14

17 5.3 Driftsforstyrrelser og uheld Generelt Redegørelse Spild af husdyrgødning minimeres ved at blanding af vand og husdyrgødning foregår manuelt og under opsyn i fortanken, samt at fjerkrægyllen pumpes til gyllebeholderen. Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabsplanen. I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om udarbejdelse af en beredskabsplan for husdyrbruget. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af gødning sker således, at der er minimal risiko for, at der sker uheld med disse, som kan medføre forurening af det omgivende miljø. Der er på ejendommen foretaget de nødvendige forholdsregler og der udarbejdes en beredskabsplan, hvor procedurer ved uheld er beskrevet. Disse procedurer sikrer, at der er minimal risiko for at uheld vil medføre væsentlig forurening. Beredskabsplanen er en vigtig del af ejendommens beredskab i forbindelse med opståede uheld. Denne skal derfor ajourføres mindst en gang årligt BAT driftsforstyrrelser og uheld Redegørelse I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at forebygge uheld og at have nødprocedure i tilfælde af uheld. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT at udarbejde en beredskabsplan og ajourføre denne mindst en gang årlige. Dette giver driftsherren en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Beredskabsplanen vil endvidere være til stor hjælpe for driftsherren og de ansætte, såfremt der måtte ske et uheld, både med hensyn til små hændelser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår udarbejdelse af en beredskabsplan, og at den skal ajourføres mindst en gang årligt. 15

18 6 Gødningsproduktion og håndtering 6.1 Gødningstyper og -mængder Redegørelse Nedenstående tabel viser, hvor meget gødning der produceres på ejendommen. Der modtages ikke husdyrgødning fra andre ejendomme. Der afsættes 42,60 DE fast gødning til eksport til Tyskland til Biogasproduktion (til Handelsfirmaet: Anton Knoll GmbH & Co). Den del af den faste gødning, der ikke eksporteres til Tyskland, vil fremover blive omdannet til fjerkrægylle. Gødningen iblandes vand, således at 23 kg fast gødning omdannes til 100 l pumpbart fjerkrægylle. Ved at omdanne den faste gødning til fjerkrægylle fås en bedre udnyttelsesprocent af næringsstofferne. Fjerkrægyllen pumpes fra fortanken, som er beliggende syd for eksisterende stald, til gyllebeholderen, som foregår ca. 1 gang om ugen med en varighed af ca. 1 time. Opbevaring af fast gødning er vurderet i miljøgodkendelsen fra 13. juli Tabel 6: Produceret husdyrgødning Dyretype Gødningstype Mængde Efter DE Fast Flydende Høner Dybstrøelse 22,74 38,92 t 0 m 3 Høner Fjerkrægylle 25,61 0 t 358 m 3 Høner Fast gødning (eksport) 42,60 72,90 t 0 m 3 Høner Afsat ved græsning 8,27 14,15 t 0 m 3 Sum 99,22 125,97 t 358 m 3 Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at mængden af den producerede husdyrgødning svarer til det ansøgte dyrehold. 6.2 Opbevaring af husdyrgødning Generelt Redegørelse Den del af den faste gødning, der ikke eksporteres til Tyskland, vil fremover blive omdannet til fjerkrægylle. Gødningen iblandes vand, således at 23 kg fast gødning omdannes til 100 l pumpbart fjerkrægylle. Ved at omdanne den faste gødning til fjerkrægylle fås en bedre udnyttelsesprocent af næringsstofferne. Fjerkrægyllen pumpes fra fortanken syd for eksisterende stald til gyllebeholderen. Tabel 7: Opbevaringskapacitet 16

19 Dybstrøelsen køres direkte til udspredning eller lægges i markstak. Dybstrøelsen muges ud en gang årligt i forbindelse med at staldanlægget tømmes for høns. Den faste gødning køres som regel direkte til Anton Knoll, Tyskland (42,60 DE) og oplagring i gødningshuset begrænses mest muligt. Når den faste gødning lægges i gødningshuset overdækkes stakken, hvis der ikke sker daglig tilførsel. Den del af den faste gødning, der ikke eksporteres til Tyskland (25,61 DE), vil fremover blive omdannet til fjerkrægylle. Gødningen iblandes vand, således, at 23 kg fast gødning 17

20 omdannes til 100 l pumpbart fjerkrægylle, svarende til ca. 83,75 tons fast husdyrgødning blandes med ca. 280 m 3 vand. Ved at omdanne den faste gødning til fjerkrægylle fås en bedre udnyttelsesprocent af næringsstofferne. Fjerkrægyllen pumpes fra fortanken, som er placeret syd for eksisterende stald, til gyllebeholderen. Blanding af vand og fast gødning foregår manuelt og under opsyn i fortanken med en kapacitet på m 3. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen. I gødningshuset er opbevaringskapacitet på 500 m 3, svarende til næsten 3 års opbevaringskapacitet, ved en årlig produktion på 169,8 tons fast husdyrgødning. Derudover kommer opbevaringskapaciteten i gyllebeholderen. Desuden vurderer Aabenraa Kommune, at husdyrbrugets opfylder kravet til opbevaring af flydende husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Opbevaringen af husdyrgødning både i form af dybstrøelse og fast husdyrgødning sker miljømæssigt optimalt ved oplag af dybstrøelse i overdækket markstak og oplag af fast husdyrgødning overdækket i gødningshus, når der ikke sker daglig tilførsel BAT opbevaring af flydende husdyrgødning BAT med hensyn til gødningsopbevaring er jf. referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). For gyllebeholderen er der tale om: en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) beholderens bund og vægge er tætte der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter hver tømning)/fast overdækning i form af telt Gyllebeholderne kontrolleres ved beholderkontrollen. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stillede vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. Det oplyste overholder i øvrigt gældende regler på området. 6.3 Håndtering og udbringning af husdyrgødning Generelt Redegørelse I stalden falder gødningen gennem slattet og ned på gødningsbåndet i de 2 øverste etager. Efterfølgende transporteres gødning via bånd enten til fortanken eller ned gennem gulvet i gødningskælderen til lukkede containere for enden af stalden. Gødning i dybstrøelsesarealet fjernes fra stalden i forbindelse med at stalden tømmes ca. en gang årligt. I fortanken blandes den faste gødning med vand og omdannes til flydende husdyrgødning. Blanding af vand og fast gødning sker manuelt og under opsyn. Væskestanden i fortanken reguleres vandstanden ved en flyder, hvorved det sikres, at der ikke sker overløb. Vandet til opblandingen af den fast gødning kommer fra drikkevandsforsyningen, og vandhanen er placeret så højt, at der ikke er mulighed for tilbageløb til vandforsyningen. En gang ugentlige oprøres fortanken, og gyllen pumpes til gyllebeholderen, dette forventes at tage en time ugentligt. Gødningen fra gødningskælderen og fra dybstrøelse køres enten direkte til biogasanlæg, direkte til nedmuldning på marken eller i gødningshus. Gødning fra gødningskælder fjernes i forbindelse med, at huset tømmes for høns. 18

21 6.3.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Redegørelse BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltage er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække, hvorfor det er krav at følge dem. F.eks.: udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligedage, udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, udbringningstidspunkter, der sikrer optimal optagelse i planter, nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 6 timer, maksimale mængde husdyrgødning pr. ha, og krav til efterafgrøder Det er BAT, i henhold til BREF-dokumentet, at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvand ved at afbalancere mængden af gødning med afgrødens krav, samt tage hensyn til de pågældende markers karakteristika. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering og udbringning af husdyrgødning er BAT, idet der udarbejdes en gødningsplan og således tages hensyn til afgrødens behov og arealernes karakteristika. Udbringningen af husdyrgødning foretager i løbet af dagen og det undgås så vidt muligt at sprede husdyrgødning i weekender og på helligedage. Der tages ved afhentning og udbringning højde for vejforhold mv. i jorden ikke tilføres gødning, når den er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket og terrænhældning ned mod vandløb og med de stillede vilkår, er det vurderet, at håndtering og praksis er i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes på at undgå uheld, udslip og påvirkning af miljøet 19

22 7 Forurening og gener fra husdyrbruget 7.1 Lugt Redegørelse Lugten stammer primært fra stalden gennem åbninger og ventilation. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med tømning af staldene pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning. Lugtgenerne fra anlægget vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet hhv. ny beregningsmodel for lugt og Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, udgivet af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj Vurderingen tager udgangspunkt i den længste geneafstand beregnet efter de to modeller. Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stald, hvor der kan forekomme så meget staldlugt, at det karakteriseres som væsentlige lugtgener. Geneafstanden fastsættes under hensyntagen til forskellige områdes følsomhed over for lugt, Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens 11 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktiske afstand, skal der give afslag. I er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede bebyggelse og 3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og de gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. Tabel 8: Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning * De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone overholdt. 20

23 Tabel 9: Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig uddrag fra husdyrgodkendelse.dk Der er ikke andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, hvorfor kravene til geneafstanden i forbindelse med godkendelsen ikke skærpes, Den beregnede geneafstand forøges, hvis der indenfor 300 m til byzone og lignende samt til samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse findes andre staldanlæg på andre ejendomme, hvor der produceres mere end 75 DE. Gyllebeholderen Der kan forekomme lugt i forbindelse med pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning. Vurdering Opbevaringsanlæg indgår ikke i lugtberegningerne, idet den primære kilde til lugt fra husdyrbruget er staldventilationen, som er vurderet i miljøgodkendelsen fra den 13. juli 2011 i forhold til de omboende naboer. Gyllebeholderen er ikke placeret i tilknytning til eksisterende bygning, da denne placering er tættere på naboerne, end den ansøgte placering. Aabenraa Kommune har vurderet, at gyllebeholderen ikke medfører forøget lugtgener. 7.2 Transport Redegørelse Der sker ikke udvidelse af antallet af transport i forbindelse med etableringen af gyllebeholderen, idet der etableres en pumpeledning fra fortanken til gyllebeholderen. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at transport til og fra ejendommen ikke vil være til gene for de omkringboende, idet transporter til og fra ejendommen vil være de sammen som inden etableringen af gyllebeholderen. 7.3 Ammoniak generel reduktion Redegørelse Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens 11 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 2011 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 %. Ansøgningen om tillægsgodkendelse er indsendt til Aabenraa Kommune første gang den 9. november

24 I henhold til 26, stk. 2 i husdyrbrugloven skal Kommunen foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyrbruget, inklusiv bedriftens arealer, dog højest over en 8-årig periode. Siden 1. januar 2007 er der den 13. juli 2011 meddelt miljøgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug til udvidelse af dyreholdet fra 63,25 DE ( årshøner) til 99,22 DE ( årshøner). Nu er der ansøgt om etablering af en gyllebeholder på m 3. Den samlet vurdering foretages på miljøgodkendelsen fra 13. juli 2011 og denne tillægsgodkendelse. I den fiktive ansøgning, nr , version 1 er den samlet emission fra stald og lager på 2.499,18 kg N/år, som er dyreholdet før miljøgodkendelsen fra I ansøgning nr , version 5 er den samlet emission fra stald og lager på 2.444,75 kg N/år, som er ansøgningen om etableringen af gyllebeholder med tilsvarende dyrehold, som er godkendt i miljøgodkendelsen fra Meremissionen fra stald og lager i det ansøgte projekt med etablering af gyllebeholderen er 0,00 kg N/år Den samlede emission fra stald og lager er mindre efter etableringen af gyllebeholderen end det oprindelige husdyrbrug inden miljøgodkendelsen. Samlet vurdering Aabenraa Kommunes samlede vurdering er, at der siden 2007 ikke er sket en merbelastning, som ville kunne give en væsentlig påvirkning af miljøet. 22

25 8 Natur Redegørelse Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Ansøgning nr , version 5, 15. juli 2013 Ansøgning nr , version 7, 24. maj 2011 Fiktiv ansøgning nr , version 1, 18. februar 2013 I ansøgning nr , version 7, 24. maj 2011, som ligger til grund for eksisterende miljøgodkendelse af 13. juli 2011, er den samlede ammoniakemission angivet til kg N/år, meremissionen er -972 kg N/år, og merdepositionen er 0 kg N/ha til nærmeste naturområde (vandhul). I fiktiv ansøgning nr , version 1, 18. februar 2013, som for ammoniak-vurderingen ligger til grund for tillæg til etablering af ny gyllebeholder, er den samlede emission angivet til kg N/år, meremissionen er kg N/år, og merdepositionen er 0 kg N/ha til nærmeste naturområde (vandhul). Beskrivelse af det ansøgte i forhold til: Ammoniakpåvirkning af den nærliggende natur Den fiktive ansøgning nr ligger til grund for ammoniakdepositionsberegningerne. Ansøgningen viser, at ammoniakmerdepositionen (scenarieberegning nr ) til nærmeste naturområde (vandhul beliggende 145 meter syd for stalden) ikke stiger. Den er 0 kg N/ha både i ansøgning nr og Grundvand Forholdene omkring påvirkning af grundvand er ikke ændret med denne ansøgning og bliver reguleret i eksisterende miljøgodkendelse af 13. juli Overfladevand Forholdene omkring indhold af næringsstoffer i husdyrgødning, referencesædskifte, påvirkning af vandløb og søer, kvælstofudvaskning, fosfor og okkerklasser ændres ikke med denne ansøgning og bliver reguleret i eksisterende miljøgodkendelse af 13. juli Natur I ansøgningen om tillægget er der udtaget et areal på 0,57 ha, som udgør randzoner omkring vandhuller og op mod vandløb. Udtagningen af randzoner giver ingen ændringer i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse af 13. juli Herudover ændres forholdene ikke omkring kumulativ effekt, arealstatus, 3 beskyttet natur, kvælstofdeposition, påvirkning af Natura 2000 områder, bilag IV arter, beskyttede arter m.m. Vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt tidligere indsendt ansøgning med heraf givet miljøgodkendelse af 13. juli 2011 vurderer Aabenraa Kommune, at ammoniakemissionen øges ubetydeligt og ammoniakmerdepositionen stadig er negativ ved etablering af ny gyllebeholder og giver ikke anledning til en højere belastning af kvælstoffølsomme naturområder. Beskyttelsesniveauet er overholdt, og der stilles på den baggrund ikke vilkår til ammoniakemissionen fra Ingebølvej 15. Herudover sker der ingen ændringer i forhold til grundvand, overfladevand og natur, hvilket betyder, at det fastsatte beskyttelsesniveau overholdes. Det er hermed sikret, at dette tillæg ikke er medvirkende til, at beskyttelsesniveauet for ammoniak, fosfor og nitrat overskrides. Der er herudover ikke øvrige forhold i ansøgningen til dette tillæg, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet, og der stilles på den baggrund ikke yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 13. juli

26 9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Redegørelse Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder renere teknologi. BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet 1, hvoraf fremgår følgende: I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." Der forstås ved: "teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og lukkes ned. "tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på rimelige vilkår. "bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsættes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring 2. Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågældende industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden forurening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsen 3. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktionen vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik f.eks. en gulvtype bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre henseender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges. 1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 2 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret ), særtryk, side Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret ), særtryk, side

27 Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens 11 skal indeholde oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtgørelsens 5, stk. 2, jf. bilag 2, pkt. G, nr Oplysningerne skal gives i en redegørelse med dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduktion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er således ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. Af Miljøstyrelsens svar nr. 56 på Frequently Asked Questions (FAQ) fremgår, at BATredegørelse i sager efter husdyrbruglovens 12 som minimum skal indeholde følgende: Oplysninger BAT-redegørelse for 12 / 11 Management 1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre husdyrbrugets miljøforhold herunder de anvendte teknologier. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 2. Foder 3. Staldindretning 4. Forbrug af vand og energi 5. Opbevaring/behandling af husdyrgødning 6. Udbringning af husdyrgødning Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere indeholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst tilgængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem. Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli F.eks. under foderteknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det begrundes. For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens 12 er det Miljøklagenævnets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BATbyggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i relation til husdyrbrugloven. 4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion,

28 Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne. I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har omfattet, i hvilke afsnit redegørelse og vurdering. Vilkårene fremgår af afsnit 2. Tabel 10: BAT oversigt BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår Forbrug af vand og energi Afsnit 5.2 Reduktion af ammoniakemission Afsnit 7.3 Nødfremgangsmåde, ikke planlagte hændelser Opbevaring/behandling af husdyrgødning Afsnit 5.3 Kap. 6 Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.3 Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8 Fosforoverskud og udledning af fosfor Afsnit 8 Management Se nedenstående Management BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF-dokumentet (referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. Der er i miljøgodkendelsen fra den 13. juli 2011 stillet vilkår om udarbejdelse af beredskabsplan. Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggende efter behov, samt eftersyn og om reparationer skal gennemføres. Egenkontrol Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderen hver måned. Efter omrøring etablerer flydelaget igen ved tilførsel af smittet halm. Gyllebeholderen tømmes helt en gang om året og inspiceres visuelt. Hvert år bliver der udarbejdet en mark- og gødningsplan for bedriften. Heri er det muligt at se, hvordan husdyrgødningen er afsat og udbragt. Samlet vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen er sket en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik. 26

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, matr.nr. 47 m.fl. Stubbæk, Ensted

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, matr.nr. 47 m.fl. Stubbæk, Ensted Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/33613 Dok.løbenr.: 331167/15 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 10. september 2010 forlænges med ét år.

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 10. september 2010 forlænges med ét år. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 24-08-2012 Sagsnr.: 12/39737 Dok.nr.: 10 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 forlænges med ét år.

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 forlænges med ét år. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 07-08-2012 Sagsnr.: 12/38942 Dok.nr.: 10 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 05-03-2013 Sagsnr.: 13/6483 Dok.nr.: 8 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Skovgaard, Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Skovgaard, Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/41174 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Hjordkærvej 26, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Hjordkærvej 26, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 30-08-2012 Sagsnr.: 12/42280 Dok.nr.: 278258/12 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/21947 Dok.nr.: 78 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Meddelelse af afgørelse om ikke-godkendelsespligt af genopførelse af stald efter brand på Søst Markvej 4, 6230 Rødekro

Meddelelse af afgørelse om ikke-godkendelsespligt af genopførelse af stald efter brand på Søst Markvej 4, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-02-2017 Sagsnr.: 16/36631 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12356 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse til Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup Dato: Den 20. oktober 2014

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere