Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 10. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus) Den 7. oktober 2011 annoncerede Frederikshavn Kommune (indklagede) en ydelse vedrørende børne- og ungetandpleje på sin hjemmeside. Der er tale om indkøb af tjenesteydelser, som er omfattet af tilbudslovens afsnit II, og i overensstemmelse med lovens 15 a, stk. 1, nr. 1, jf. 15 c, blev der i forbindelse med tilbudsindhentningen offentliggjort en annonce på indklagedes hjemmeside. Den pågældende ydelse er omfattet af bilag II B til direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet). EU-udbudsdirektivernes bestemmelser om udbudspligt og de i direktivet foreskrevne procedurer herfor finder ikke anvendelse på den pågældende kontrakt. Den 9. november 2011 indgav klagerne tandlægerne Anne Lise Goth, Erik Jensen og Jens Vollbrecht (klagerne) klage til Klagenævnet for Udbud over indklagedes annoncering. Klagerne fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle

2 2. beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 29. november 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning, idet klagenævnet ikke fandt betingelsen om»fumus boni juris«opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag uden medvirken af en sagkyndig. Klagerne har i replikken anført følgende påstand 1:»Indklagede skal tilpligtes at anerkende, at det i sagen omtvistede mindstekrav til bydere på den udbudte opgave er i strid med almindelige licitations- og udbudsregler, herunder såvel EU-traktatens principper om ligebehandling og ikke-diskrimination, ligesom det er i strid med det forvaltningsretlige princip om saglighed i forvaltningen.«klagenævnet forstår påstanden således, at klagerne nedlægger følgende påstand: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med almindelige licitations- og udbudsregler, herunder EU-traktatens principper om ligebehandling og ikke-diskrimination, og det forvaltningsretlige princip om saglighed i forvaltningen ved i udbudsbetingelsernes punkt 4.2 at fastsætte et minimumskrav om, at»den privatpraktiserende tandlægepraksis af tandlægefaglige grunde [skal] have et patientgrundlag på minimum 300 patienter i aldersgruppen 3-18 år, som sikrer grundlaget for den nødvendige kvalitetsudvikling.«klagerne har herudover i replikken som påstand 2 gentaget påstanden om opsættende virkning. Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Indklagede har oplyst, at minimumskravet er indsat med det formål at sikre, at tilbudsgiverne havde et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag i behandling af børn og unge, som modsvarer den nuværende kommunale tandpleje. Kravet blev medtaget på opfordring fra den tandlægefaglige konsulent, indklagede benyttede til at forberede udbudsbetingelserne. Efter indklagedes opfattelse er det en væsentlig forudsætning for at tildele den pågældende ydelse til en

3 3. privat aktør, at der tilbydes et niveau svarende til den offentlige ydelse, der tilbydes af indklagede selv. Indklagede, som selv afgav kontrolbud, har ikke modtaget tilbud og forventer derfor at annullere tilbudsindhentningen. Andre potentielle tilbudsgivere har ifølge indklagede henvendt sig til indklagede vedrørende tilbudsindhentningen. De pågældende kunne opfylde minimumskravet, men undlod af andre årsager at afgive tilbud. Parternes anbringender Indklagedes afvisningspåstand Indklagede har gjort gældende, at klagerens påstand ikke er egnet til at danne grundlag for en klagesag, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 10, stk. 1, 2.pkt. og 6, stk. 2, og har blandt anført, at der ikke kan nedlægges anerkendelsespåstande ved klagenævnet, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kapitel 5, og at klagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til overholdelse af almindelige forvaltningsretlige principper. Ad påstand 1 Klagerne har gjort gældende, at det er sædvanligt, at privatpraktiserende tandlæger også yder tandpleje til børn og unge i henhold til frit-valg ordningen, som giver mulighed for, at både børn og unge behandles af privatpraktiserende tandlæger og i øvrigt afhængig af organiseringen af tandplejetilbuddet i den enkelte kommune. De har alle tre stor erfaring i at yde tandpleje til børn og unge uden dog at kunne opfylde kravet om minimum 300 patienter på tidspunktet for udløb af tilbudsfristen. Kravet herom er uproportionalt og hindrer nye aktører i at komme ind på markedet for børne- og ungetandpleje. De EU-retlige principper om ligebehandling gælder, uanset om der er tale om en ydelse omfattet af bilag B til udbudsdirektivet. Indklagede har gjort gældende, at minimumskravet er fastsat for at sikre, at tilbudsgiverne havde et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag i behandling af børn og unge, og at kravet herom følgelig er sagligt og ikke er udtryk for forskelsbehandling. Den annoncerede ydelse har ikke interesse for

4 4. tandlæger i andre medlemsstater og EUF-traktaten finder derfor ikke anvendelse. Ad påstand 2 Anbringenderne om denne påstand gengives ikke. Klagenævnet udtaler: Ad afvisning En klage kan i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. håndhævelseslovens 6, stk. 2 afvises, hvis de nedlagte påstande er uegnede til at danne grundlag for klagesagens behandling. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med lovens 10, hvorefter klagenævnet ikke kan tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og ikke kan tage hensyn til forhold, som ikke er gjort gældende, samt med den vejledningspligt, klagenævnet har i medfør af forvaltningslovens 7. Bestemmelserne i håndhævelsesloven er indsat ved lov nr. 618 af 14. juni Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår:»den foreslåede bestemmelse betyder, at Klagenævnet for Udbud er bundet af parternes påstande og kun kan tage hensyn til anbringender, der er gjort gældende. Klagenævnet kan dermed ikke længere bistå med formulering af brugbare påstande og faktiske og retlige forhold, som ikke vedrører parternes oprindelige påstande, ligesom klagenævnet ikke kan tage spørgsmål op af egen drift.«. Klageskriftet indeholdt ikke en præcis påstand, men måtte som angivet i klagenævnets kendelse forstås sådan:»at klagerne ønsker, at klagenævnets skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med i strid med det det EU-retlige ligebehandlingsprincip ved i udbudsbetingelsernes punkt 4.2 at fastsætte et minimumskrav om, at»den privatpraktiserende tandlægepraksis af tandlægefaglige grunde [skal] have et patientgrundlag på minimum 300 patienter i aldersgruppen 3-18 år, som sikrer grundlaget for den nødvendige kvalitetsudvikling.«klagerne har endvidere i replikken anført den ovenfor citerede påstand, der må forstås som ligeledes angivet ovenfor.

5 5. Klagenævnet finder herefter ikke, at der er sådanne mangler ved klagerens oprindelige eller efterfølgende præciserede påstand, at der er grundlag for at afvise klagen. Ad påstand 1 Af klagenævnets kendelse om opsættende virkning fremgår:»vedrørende betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«) bemærker klagenævnet, at der er tale om en tjenesteydelse omfattet af bilag II B til udbudsdirektivet. Der er dermed ikke pligt til at foretage udbud efter procedurerne i direktivet. Det forekommer efter en umiddelbar vurdering usandsynligt, at tildelingen af kontrakt om ordren har interesse for tilbudsgivere i andre medlemsstater. I så fald er ordretildelingen ikke omfattet af EUF-traktatens anvendelsesområde, herunder reglerne om fri bevægelighed af tjenesteydelser. I så fald finder det traktatbaserede EU-retlige ligebehandlingsprincip ikke anvendelse. For så vidt som det EU-retlige lighedsprincip finder anvendelse - og hvad angår ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 15 d, stk. 1 - har ordregivere som indklagede et vidt skøn med hensyn til, hvilke kvalitative minimumskrav, der ønskes stillet ved annoncering eller udbud af en given ydelse. Det af indklagede stillede minimumskrav om et patientgrundlag på minimum 300 patienter i aldersgruppen 3-18 år tjener efter klagenævnets vurdering et sagligt formål om at sikre fornøden erfaring i behandling af børn og unge, og forekommer ikke uproportionalt. Der er dermed ikke grundlag for at antage, at indklagede har overskredet rammerne for skønnet over, hvilke kvalitative krav, der ønskes stillet. Efter klagenævnets foreløbige vurdering er der dermed ikke udsigt til, at klagerne kan få medhold i klagen.«der er trods klagenævnets opfordring hertil ikke fra klagernes side fremkommet oplysninger, som understøtter, at EUF-traktaten finder anvendelse, og der er heller ikke efter de øvrige oplysninger i sagen grundlag for at antage, at dette er tilfældet. Det EU-retlige lighedsprincip finder derfor ikke anvendelse. Klagenævnets kompetence omfatter ikke overholdelse af almindelige forvaltningsretlige principper, hvorved bemærkes, at sådanne principper ikke i en sammenhæng som nærværende kan antages at føre til andre og mere vidtgående resultater, end hvad der følger af de udbudsretlige principper om blandt andet ligebehandling. Herefter og af de i kendelsen anførte grunde og da det, som klagerne yderligere har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages klagen ikke til følge.

6 6. Ad påstand 2 Da klagenævnet har taget stilling til begæringen om opsættende virkning ved kendelsen af 29. november 2011 afvises denne påstand. Herefter bestemmes: Påstand 2 afvises. Klagen tages i øvrigt ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020477 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen og Kaj Kjærsgaard) 4. marts 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Andreas Christensen v/advokatfuldmægtig Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013 K E N D E L S E NFB Transport Systems A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere