Ombudsmannsrapporter. Ombudsmannarapport Finland. 8 % lägre nivå än året innan. Annars gick året enligt förväntningarna och det ekonomiska resultatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmannsrapporter. Ombudsmannarapport Finland. 8 % lägre nivå än året innan. Annars gick året enligt förväntningarna och det ekonomiska resultatet"

Transkript

1 Ombudsmannarapport Finland Pekka Halme MIL ry Verksamheten under år 2009 var ganska traditionell. De löpande ärendena sköttes av styrelsen själv utan avlönad byråpersonal, vilket provade sig fungera bra. Under året förbereddes en ny struktur för medlemsavgifterna som sedan presenterades för och godkändes av höstmötet. Den största förändringen var att införa en 40 euros avgift för pensionerade medlemmar. Tidigare hade avgiften varit frivillig. Detta med vissa andra mindre ändringar och lättnader på ekonomins utgiftssida möjliggjorde att den normala avgiften kunde sänkas från 85 till 65 euro. Den av några befarade medlemsbortfallet uteblev och föreningens medlemsantal har stabiliserat sig kring MILs webbsidor förnyades (se Lantmäteriundervisning Den positiva trenden i antalet ansökningar till Tekniska högskolans lantmäteristudier (geomatik, fastighetsekonomi) fortsatte även år Två yrkeshögskolor har börjat utveckla en högre yrkeshögskoleexamen. Detta skulle innebära tilläggsstudier som i studieveckor motsvarar de studier som man tar för att ta diexamen efter yrkeshögskolan. De två skolorna anser ytterligare att den nya examen borde ge behörighet att utföra sk. krävande lantmäteriuppgifter som numera är möjliga endast för diplomingenjörer. Ett möte med deltagare från jord- och skogsbruksministeriet, undervisningsministeriet, Lantmäteriverket, de två skolorna, Tekniska högskolan samt yrkeshögskoleingenjörernas förbund har hållits. Tiden tycks ännu inte vara helt mogen för de önskade lagändringarna men diskussionerna fortsätter. Lantmäteriverket Efterfrågan på förrättningar minskar Det globala ekonomiska läget fortsätter att påverka efterfrågan på lantmäteriförrättningar. Under de fira första månaderna i 2009 minskade efterfrågan på förrättningar med 9 % jämfört med motsvarande tid i I 2010 har minskningen fortsatt och efterfrågan var på ca 8 % lägre nivå än året innan. Annars gick året enligt förväntningarna och det ekonomiska resultatet blev bra. Inskrivningsverksamheten I början av år 2010 övergick inskrivningsverksamheten från tingsrätterna till lantmäteriverket. Drygt 200 inskrivningssekreterare som hade tidigare arbetat med inskrivningsärendena i tingsrätterna flyttade över till lantmäteribyråerna i samband med övergången och fortsätter att handlägga ärendena som verkets anställda. Övergången gick utan nämnvärda problem och verksamheten har tagit rutinerade former i den nya omgivningen. Parallellt med övergången pågår utvecklingsarbetet för utvecklande av ett nytt handläggningssystem och ett system för elektronisk fastighetsöverlåtelse som kommer att tas i bruk under åren kring Finlands kvalitetspris till Lantmäteriverket Lantmäteriverket deltog i Finlands kvalitetspristävling år 2009 och fick priset i den offentliga sektorns och allmännyttiga organisationers serie. Evalueringen görs enligt EFQM ramverket. Priset är ett erkännande för verkets högklassiga verksamhet och en logisk följd av en drygt tio år lång period av konsekvent kvalitetsarbete. Den kommunala sektorn I samband med verkställandet av den kommunala service- och strukturreformen minskade kommunantalet i Finland vid årsskiftet 2008/2009 från drygt 400 kommuner till 348 stycken. Antalet minskade ytterligare något i början av 2010 och kom ner till 340. Utvecklingen antas fortsätta under de påföljande åren. Sammanslagningarna påverkar något också ansvarsförhållandena mellan staten dvs. Lantmäteriverket och kommunerna inom lantmäteriuppgifterna. I vissa fall har den sammanslagna nya större staden övertagit skyldigheten att ansvara för fastighetsbildningen inom alla sina detaljplanerade områden medan i övriga fall har detta inte skett. KART OG PLAN

2 Ombudsmannsrapport Norge Ombudsmannsrapporter Leiv Bjarte Mjøs, Arve Leiknes og Inge Revhaug Foreningen Norges Jordskiftekandidatforening, faglig gruppe av Tekna (NJKF) hadde 1103 medlemmer ved årsskiftet 2009/2010. For å være medlem i NJKF må man også være medlem i Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna ivaretar lønns- og interessearbeid, mens NJKF ivaretar medlemmenes faglige interesser innenfor fagområdene kartfag og landmåling, jordskifte, arealplanlegging og vedsetting. Foreningen har gjennom snart 10 år hatt et faglig sekretariat bestående av 2 fagsjefer som hver har arbeidet ca. 20 % av full stilling for foreningen. Arve Leiknes og Hilde Moen har vært fagsjefer i Hilde Moen sluttet i sin stilling som fagsjef ved årsskiftet 2009/2010 med ansvar for foreningens Meldingsblad, internettsider og bistand ved gjennomføring av kurs. Denne stillingen blir erstattet med en stilling som webredaktør. Foreningen har utviklet nye nettsider, og den distribusjon av informasjon til medlemmene som er utført gjennom Meldingsbladet, vil fra være elektronisk. Meldingsbladet er fra dette tidspunktet nedlagt som trykt medlemsblad. Øystein Bjerva er engasjert som webredaktør fra og ansvarlig for å vedlikeholde foreningens internettsider og formidling av informasjon til foreningens medlemmer. Tekna fører regnskap og medlemsregister og utfører praktiske tjenester ved foreningens kurs og konferanser. Lene Nordrum er foreningens sekretær i Tekna. NJKF og Tekna har igangsatt arbeid med utforming av en ny avtale som skal legge grunnlaget for framtidig samarbeid. Tidsskriftet Kart og Plan skal fremdeles utgis som et ordinært trykt tidsskrift. Kart og Plan blir utgitt i samarbeid med Fagbokforlaget og kommer ut i et opplag på og med 4 utgaver pr. år. Tidsskriftet tilbyr fagfellevurdering. Rundt 25 % av artiklene blir fagfellevurdert. Resten av artiklene blir dermed regnet som populærvitenskapelige og redaksjonelt vurdert. Inge Revhaug er redaktør for Kart og Plan. Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet har over mange år vært meget godt for foreningens medlemmer. Finanskrisen som oppsto i 2008 ser ennå ikke ut til å ha fått særlige negative virkninger for våre medlemmer. Dette skyldes nok at det store flertallet av foreningens medlemmer er offentlig ansatt. Den norske økonomien er meget sterk, og et tiltak for å motvirke virkningene av krisen er offentlige utbyggingsprosjekter. Dette kan medvirke til at etterspørselen etter våre tjenester ikke har blitt særlig svekket. Jordskiftedomstolen og Statens kartverk er sentrale arbeidsgivere for foreningens medlemmer. Jordskiftedomstolen utfører jordskifte som er en prosess for å forandre eiendommer eller å regulere samarbeidet mellom dem. Jordskifterettene har også oppgaver knyttet til å klarlegge eiendoms- og bruksrettsforhold til fast eiendom, fastlegge eiendomsgrenser og holde visse skjønn. Jordskifterettene gjennomførte 1094 avslutta saker i Statens kartverk er den nasjonale kartleggingsinstitusjonen og har ansvar for kartlegging og offentlig eiendomsinformasjon. En viktig hendelse i Kartverket i 2009 var åpne karttjenester. Åpne karttjenester betyr at man kan hente oppdaterte kartbilder fra Kartverket og presentere dette gjennom egne applikasjoner. Videre har Kartverket vært sentralt i forhandlingene med Russland som i april 2010 førte fram til en avtale om delelinjene i Barentshavet og Polhavet. Lovarbeid Ny lov om eiendomsregistrering er iverksatt fra 1. januar Et hovedpunkt i loven er hjemmel for etablering og innføring av et nytt eiendomsregister Matrikkelen. Matrikkel er innført for alle kommuner i 2009 og erstatter GAB registeret og digitale eiendomskartverk (DEK). Loven innfører videre hjemmel for oppretting av 3D-eiendom (anleggseiendom) og jordsameier som egne enheter i Matrikkelen. Den kommunale eneretten til å utføre oppmålingsforretninger blir videreført. Innholdet i oppmålingsforretning blir med ny lov utvidet ved at landmåleren får utvidete oppgaver med hensyn til å avklare og dokumentere også rettigheter. Forslag til ny jordskiftelov er lagt fram med høringsfrist 15. januar Det er tatt sikte på å lage en lov som er mer systematisk og oversiktlig enn den tidligere loven. Av endringer kan nevnes at det foreslås at lagmannsretten blir eneste ankeinstans og at jordskifteoverrettene derved bortfaller. Videre endringer i reglene om jordskifterettens sammensetning 96 KART OG PLAN

3 slikt at hovedregelen blir at jordskiftedommeren skal være enedommer. I dag har UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap i Ås) enerett på å utdanne jordskiftedommere. Det blir foreslått at denne eneretten skal bortfalle ved at jordskiftedommerens kvalifikasjoner ikke lenger skal være bundet til UMB. Etter forslaget vil jordskifteretten få mulighet til å holde rettsutgreiing for utomhusareal til seksjoner og grensegangssak for anleggseiendom. Jordskifte blir foreslått til også å kunne opprette sameie. Ny plandel til plan og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget i 2008 med målsetting om bl.a. bedre sikring av strandsonen og større fokus på miljø og transport. Regionale planer kan bli gjort bindende. Plandelen ble gjort gjeldende fra 1. juli 2009 og ny byggesaksdel er nå vedtatt av Stortinget og gjort gjeldende fra 1. juli Målsettingen med den nye byggesaksdelen en mer oversiktlig og logisk oppbygget lov slik at den blir mer systematisk og brukervennlig for alle brukere av loven. Kvalitet i byggesaker blir styrket ved at det blir innført obligatorisk uavhengig kontroll utført av profesjonelle kontrollforetak med sentral godkjenning. Kommunenes tilsyn vil også bli styrket. Kravene til ferdigattest blir styrket. Det blir innført krav om universell utforming slik at nye bygg blir tilpasset alle. Det klargjøres hvordan bygging i fareområder kan skje, og hvordan kravene til arkitektonisk utforming kan gjennomføres. Ombudsmannarapport Sverige Svante Astermo, Ewa Swensson och Birgitta Hansson Sverige Hur går det 2010 Lantmätarnas arbetsmarknad är fortsatt relativt god trots finanskris mm. Efterfrågan på platsannonser i Aspect är fortsatt ganska svag även om optimisten ser en viss ökning jämfört med den djupaste krisen. Lantmäteriet ska under 2010 förbereda en bolagisering av sin uppdragsverksamhet, Metria. Förväntningarna är blandade där en del ser det som en utmaning och andra som ett hot. Konkurrenterna hälsar det med förtjusning eftersom många hävdat att Metria haft fördelar av att tillhöra myndigheten Lantmäteriet. En ganska genomgripande omarbetning av Plan-och Bygglagen har gjorts och lagts på riksdagens bord under våren. Aspect har haft ett-års jubileum. Första året har gått relativt bra med Värdrings-och Lantmäteridagar, kursvecka, frukostseminarier och en förstärkning av kansliet. Glädjande nog har många fler nya medlemmar tillkommit än de fåtal som valt att går ur. De 7 sektionerna har varierande ambitioner och aktiviteter men bemanning finns i alla och en tilltagande verksamhet hos de flesta. Sktionerna är Fastighetsförvaltning, Fastighetsrätt, Fastighetsvärdering, Finansiering och Transaktioner, Miljörätt och miljöekonomi, Teknik för samhällsbyggnad. Dessutom ett Juniornätverk. Vid årsmötet fastställs en ny sektion, «Stadsutveckling» De regionala lantmätareföreningarna och Aspect har ännu inte hittat samverkansformerna men årsmötet 2010 förläggs till Västerås med den lokala lantmätareföreningen som samarbetspart. FIG kongressen i Sydney har inte lockat så många svenskar som senast det var kongress i Australien. Aspect fortsätter att representera Sverige i CLGE och är värd för ett seminarium 2011 i Umeå. Tidningen ASPECT har också ett år på nacken. En medlemsenkät visar entydigt att man vill ha tidning och att den tills vidare ska tryckas och skickas hem till brevlådan. Tidningen har av ekonomiska skäl bytt producent från nr 1/2009. Någon större skillnad har inte skett men förlusten har vänts till en liten vinst per nummer.. Redaktionsrådet har också tillförts nya krafter och idéer. Juniornätverket har bildat en Facebook grupp och inbjuder regelbundet till en eftermiddagsmingel för alla intresserade. Hur har det gått 2009 Det var Aspects första år och har gått i de hjulspår som fanns från SLF och SFF. Målet KART OG PLAN

4 har varit att konsolidera verksamheten och intensifiera samverkan med andra intressenter inom samhällsbyggnadstekniken. Det internationella engagemanget har varit en återkommande diskussion särskilt kring nyttan för medlemmarna i relation till kostnaderna såväl medlemsavgifter som deltagar- och resekostnader. De nordiska kongresserna och ombudsmannamötena har diskuterats utifrån samhällsutvecklingen där det inte längre är naturligt att avsätta semesterdagar med familjen för att delta i Nordiska möten. Värderings- och Lantmäteridagar genomfördes i samarbete med KTH och Lantmäteriverket med ett mycket positivt resultat såväl fackmässigt som ekonomiskt. Aspects kursvecka, vecka 9, har blivit tradition med lite varierande utfall. Några kurser blev lyckade ett par fick ställas pga för få deltagare. Aspect arrangerade en Baltisk värderarkonferens i Visby på Gotland med deltagare från alla länder kring Östersjön samt även Norge. De sju sektionerna har varit mer eller mindre aktiva. Varje sektion har till uppgift bl.a. att anordna två frukostseminarier inom sitt ämnesområde. Aspect genomförde mentorsprojekt i såväl Stockholm som i Lund. Ett 20-tal adepter har anmält sig på båda ställena. Det är en viktig verksamhet som det gäller att slå vakt om och förnya organisationskommittéerna. Lantmätarstugan i Åre har god beläggning och är mycket populär. Den står nu inför en större upprustning. Åre har ju Sveriges i särklass bästa utförsåkning. Aspect och framtiden Aspect har en utmaning i att hitta formerna för att nå ut till medlemmarna och allmänheten som en viktig aktör i samhällsbyggnadsbranchen. Aspect har ökat medlemskadern under 2010 och hoppas kunna fortsätta på samma sätt. Rekryteringen från gymnasierna till högskolorna och sedan att vid högskolorna informera om vad Aspect står för. Aspect ska även fortsättningsvis certifiera värderare (småhus, hyreshus, lantbruk). Vi önskar Aspect lycka till Ewa, Svante och Birgitta Ombudsmandsrapport Danmark Henning Elmstrøm Nordisk møde En milepæl i det nordiske samarbejde er det Nordiske møde hvert fjerde år. Et møde med stolte traditioner tilbage til 1910, hvor de Nordiske deltagere i FIG s første internationale Kongres i Paris drøftede mulighederne for et Nordisk møde i København. I Den danske Landinspektørforening DDL arbejdede man videre med planerne og opnåede på Finansloven et tilskud på 600.-! Det var hensigten at gennemføre det første møde i 1915, men første verdenskrig kom i vejen for en gennemførsel i 1915 og i 1916 var Finland i krig. Efter disse genvordigheder og efter første verdenskrig kunne man samles til det første Nordiske møde den august på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) under præsidium af fhv. Landbrugsminister Kristjan Pedersen. Det 21. Nordiske møde blev afholdt 4 8 august 2009 i Aalborg. Det var forskudt et år på grund af FIG s kongres i 2008 i München. I det Nordiske møde er indbygget det årlige møde mellem de Nordiske ombudsmænd. Et fyldigt fagligt og socialt program førte deltagerne gennem mættede og travle dage, hvor et klassisk højdepunkt var besøget hos de danske landinspektører. Et møde, der på fornem vis førte de gamle traditioner videre, men som også på grund af økonomi og antal deltagere maner til justering af traditionen. Min forgænger Niels Kristian Nielsen skrev sammen med Kjeld Lohmann Schøler i Landinspektøren nr i det Nordiske hæfte om behovet for et tæt og godt Nordisk samarbejde. Konklusionen fra dengang at der er behov for det Nordiske samarbejde står endnu stærkere i dag, hvor uddannelsesreformerne og kravene fra EU påvirker os alle. 98 KART OG PLAN

5 Men alle traditioner skal fornyes. Nordmændene har bolden i 2012 så der er god tid til at finde nye og mere engagerende former inden Danmark står for tur ved det 25 Nordiske møde i Foreningsforhold Efter grundigt og positivt forarbejde kunne DDL på det faglige møde i Nyborg 2010 sætte kronen på værket og indlede enhedsforeningen. PLF landinspektørfirmaerne er opretholdt med opgave indenfor Lov om Landinspektørvirksomhed. Med pænt over 300 deltagere i den stiftende generalforsamling var det den første egentligt demokratiske generalforsamling med reel mulighed for alle foreningens medlemmer til at tage del i mødet. Målstregen blev passeret i fuld fart med Vision 2010 og med en ny faglig struktur under opbygning. Inddragelse af medlemmernes faglighed i en række fora skal sikre, at landinspektøren fortsat har en ledende position indenfor digital forvaltning. Interaktiviteten i foreningen skal øges og medlemmerne gives mulighed for at deltage på forskellige aktivitetsniveauer. Vore offentlige samarbejdspartnere Kort & Matrikelstyrelsen fik i løbet af 2009 bedre styr på Minimaks systemet, hvor udvekslingen af matrikulære data foregår mellem de praktiserende landinspektører og KMS. Det synes at være et gennemgående træk i indførslen af de danske offentlige systemer, at testprocessen skal have større opmærksomhed og at en trinvis indførsel vil være en gevinst for alle. ON-OFF systemerne giver alle parter store og udgiftskrævende problemer. 15. maj 2009 trådte loven om Infrastruktur for Geografisk Information i kraft og KMS blev ansvarlig for infrastrukturen for Geografisk information i Danmark. KMS er herved placeret centralt i den stedfæstede digitale struktur i Danmark. Efter adskillige års forarbejder og tovtrækkeri afsluttede Folketinget den 18. dec arbejdet med at sikre en ensartet matrikulær struktur i Danmark. Lov om ændring af udstykningsloven og overførsel af matrikelmyndigheden fra København og Frederiksbergs kommuner blev vedtaget og træder i kraft den 1. oktober Arbejdet blev indledt først i firserne med tilpasning af det Sønderjyske matrikelvæsen, som blev harmoniseret med det øvrige Danmark i oktober KMS er nu matrikelmyndighed for hele Danmark og de praktiserende landinspektører kan nu arbejde over hele landet. På Nordisk plan har vi nu to velfungerende systemer. I Norge har en ændring mod en privatisering været drøftet ja vedtaget. I Finland og Sverige har man rene offentlige systemer. Tinglysningsretten Den 8. september 2009 trådte det nye digitale tinglysningssystem i kraft med stort kaos til følge. Mangelfuld testning. Mangelfuld vurdering af vigtige faktorer i processen. Mangelfuld kommunikation o.s.v. Mange borgere har tabt store beløb på månedlange forsinkelser. I forhold til KMS, som sender de godkendte sager til registrering i tingbogen med hensyn til adkomstforholdene, opstod rent kaos, fordi systemet helt enkelt ikke kunne modtage materialet fra KMS. Godt 60 % af skøder og pantebreve kører fuldt digitalt, men resten håndteres manuelt. De matrikulære sager når antages det af Domstolsstyrelsen et rimeligt niveau i maj juni Landinspektørforeningen gætter mere på julen KMS og Landinspektørerne har disse kvaler ufortalt fået en central rolle i systemet omkring stedfæstelsen af servitutter. Landinspektøren har desuden fået retten til at give uskadelighedsattester pantfrigørelse indenfor de afstukne rammer, som i forhold til tidligere indebærer en forbedret tilstand. Den efter vores opfattelse mest naturlige placering af tingbogen er derved blevet mere aktuel. Studieplan 2010 En konsekvens af Bologna aftalen, af Servicedirektivet, af anerkendelsesdirektivet har været fokus på landinspektørens rolle i forhold til arbejdskraftens frie bevægelighed. Den nuværende danske studieplan blev skrevet i midten af halvfjerdserne som en ren professionsplan, hvor de enkelte elementer skulle ses i en 5 årig helhed. Med Bologna aftalens krav om Bachelor kompetence sættes dette under pres, fordi det beskikkelsesgivende stof hidtil har været koncentreret på studiets første 3 år. En ny Universitetslov har ændret de danske universiteter til koncernlignende strukturer med betydeligt fokus på indtjening og rentabilitet en stor trussel for små professionsuddan- KART OG PLAN

6 nelser og en udfordring for studiemiljøet omkring landinspektørerne. I forhold til Servicedirektivet og Rom traktatens Artikel 45 (Udøvelse af offentligt myndighed) opnåede de danske praktiserende landinspektører en vis anerkendelse i forhold til artikel 45, men resultatet var ikke udtryk for den holdning omkring landinspektørens relation til offentlig myndighed, som har været gældende siden 1780 erne. Disse faktorer har understreget behovet for en ny studieplan 2010, som er under udarbejdelse. Faglige nøgleord er Rådgiverrollen, Projektledelse, Digital stedbestemt forvaltning, Innovation og Kommunikation. Et perspektiv er desuden samarbejdet med de Nordiske lande omkring en fællesnordisk landinspektør, som i henhold til Ombudsmændenes beslutning skal søges gennemført. I samarbejde mellem DDL, KMS, Danske og svenske universiteter arrangeres i efteråret 2010 / foråret 2011 en Konference om Ejendomsdannelse i Øresundsregionen. INTERNATIONALT FIG skifter præsident med udgangen af 2010, men valget af den nye præsident finder sted i april måned i forbindelse med FIG konferencen i Sydney. Fra dansk side finder jeg, at Danmark gennem Stigs utrættelige indsats er blevet sat på verdenskortet. FIG har opnået et tæt samarbejde med ledende internationale organer som World Bank og FN. Der er sat fokus på nødvendigheden af landinspektørens centrale placering i mange sammenhænge lige fra Coastal Zone management til Disaster management. Organisation har rundet 100 medlemmer og Stig har gjort FIG Truly Global. CLGE passerede 30 medlemslande i oktober 2009 med optagelsen af Croatien og Rusland. Det forventes, at medlemstallet øges yderligere i Island, Tyrkiet og FYROM står på listen over de næste medlemmer. Med vedtagelsen af Code of Conduct nåede CLGE et vigtigt mål omkring den etiske profil af den Europæiske landinspektør. Udover i Europa har den været fremlagt på FIG s working week i Vietnam 2009 og den har vakt interesse i Asien. Sammenlægningen af Geometer Europas og CLGE er nu så tæt på målet, at de første generalforsamlingsvedtagelser er på plads. Processen afsluttes i Bulgarien til september 2010 og i den forbindelse afsluttes den andet danske internationale præsidentskab idet jeg træder tilbage som præsident for CLGE efter 5 års virke. I maj 2010 afholdes konference i Rumænien om «The Cadastral Surveyor paving the way to the Future.» Den holdes I samarbejde med de Rumænske landinspektørorganisation og det Rumænske Matrikelvæsen. Forberedelserne i CLGE rækker videre og maj 2011 afholdes en temakonference om Referencesystemer på Umeå Universitet. For både FIG og CLGE afsluttes en utroligt sammenfald af den danske indsats. Det er næppe troligt, at vi atter ser danske landinspektører på disse poster på samme tid og der vil givet gå mange år før Danmark atter besætter internationale topposter. Men fra Norden er både i FIG og CLGE nye kræfter på vej og vi må anvende vores Nordiske samarbejde til at stå sammen om sådanne initiativer. På FIG Kongressen i Sydney således : Chair Commission 5: Mr. Mikael Lilje, AS- PECT, Sweden. 100 KART OG PLAN

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2009/10 Version

Læs mere

Følelser, ting og museologi

Følelser, ting og museologi Nordisk Museologi 2004 2 Følelser, ting og museologi 1 At der er en nær sammenhæng mellem tingene og museologien turde være velkendt. At der er følelser med i spillet kan heller ikke komme bag på andre

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

Dannelse og transaktioner

Dannelse og transaktioner Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Dannelse

Læs mere

redaktör karin arvidsson

redaktör karin arvidsson kristin clemet åke daun ingibjörg s. gísladóttir bertel haarder eeva kuuskoski jon kvist stefán olafsson jukka pekkarinen marie simonsen benedikte thorsteinsson gunnar wetterberg redaktör karin arvidsson

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Folkeoplysning i de nordiske lande

Folkeoplysning i de nordiske lande Dansk Folkeoplysnings Samråd januar 2010, revideret udgave Folkeoplysning i de nordiske lande - Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009/10 Indhold Sammendrag... 5 Introduktion... 7 Kommissorium

Læs mere

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Tryck: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Omslagsfoto: istockphoto

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

,Når de skal beskrive deres

,Når de skal beskrive deres ungdomsforskning nr. 2 - juli 2003 UNGE I PERIFERIEN,Når de skal beskrive deres marginalisering i samfundet, siger de, at det er fordi, de er vokset op i periferien - a periferia nr. 2 - juli 2003 1 Center

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Immaterialrettens særlige procesformer

Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne 435-454 i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Finsk nationalkunstner. præsenteres i. Råds

Finsk nationalkunstner. præsenteres i. Råds Roskildefreden i 1658 fylder 350 år Ved Roskildefreden mistede Danmark 44 pct af sit areal og knap 30 pct af sin befolkning, da Skåne, Halland og Blekinge blev svensk. Freden er også internationalt berømt,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere