Ombudsmannsrapporter. Ombudsmannarapport Finland. 8 % lägre nivå än året innan. Annars gick året enligt förväntningarna och det ekonomiska resultatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmannsrapporter. Ombudsmannarapport Finland. 8 % lägre nivå än året innan. Annars gick året enligt förväntningarna och det ekonomiska resultatet"

Transkript

1 Ombudsmannarapport Finland Pekka Halme MIL ry Verksamheten under år 2009 var ganska traditionell. De löpande ärendena sköttes av styrelsen själv utan avlönad byråpersonal, vilket provade sig fungera bra. Under året förbereddes en ny struktur för medlemsavgifterna som sedan presenterades för och godkändes av höstmötet. Den största förändringen var att införa en 40 euros avgift för pensionerade medlemmar. Tidigare hade avgiften varit frivillig. Detta med vissa andra mindre ändringar och lättnader på ekonomins utgiftssida möjliggjorde att den normala avgiften kunde sänkas från 85 till 65 euro. Den av några befarade medlemsbortfallet uteblev och föreningens medlemsantal har stabiliserat sig kring MILs webbsidor förnyades (se Lantmäteriundervisning Den positiva trenden i antalet ansökningar till Tekniska högskolans lantmäteristudier (geomatik, fastighetsekonomi) fortsatte även år Två yrkeshögskolor har börjat utveckla en högre yrkeshögskoleexamen. Detta skulle innebära tilläggsstudier som i studieveckor motsvarar de studier som man tar för att ta diexamen efter yrkeshögskolan. De två skolorna anser ytterligare att den nya examen borde ge behörighet att utföra sk. krävande lantmäteriuppgifter som numera är möjliga endast för diplomingenjörer. Ett möte med deltagare från jord- och skogsbruksministeriet, undervisningsministeriet, Lantmäteriverket, de två skolorna, Tekniska högskolan samt yrkeshögskoleingenjörernas förbund har hållits. Tiden tycks ännu inte vara helt mogen för de önskade lagändringarna men diskussionerna fortsätter. Lantmäteriverket Efterfrågan på förrättningar minskar Det globala ekonomiska läget fortsätter att påverka efterfrågan på lantmäteriförrättningar. Under de fira första månaderna i 2009 minskade efterfrågan på förrättningar med 9 % jämfört med motsvarande tid i I 2010 har minskningen fortsatt och efterfrågan var på ca 8 % lägre nivå än året innan. Annars gick året enligt förväntningarna och det ekonomiska resultatet blev bra. Inskrivningsverksamheten I början av år 2010 övergick inskrivningsverksamheten från tingsrätterna till lantmäteriverket. Drygt 200 inskrivningssekreterare som hade tidigare arbetat med inskrivningsärendena i tingsrätterna flyttade över till lantmäteribyråerna i samband med övergången och fortsätter att handlägga ärendena som verkets anställda. Övergången gick utan nämnvärda problem och verksamheten har tagit rutinerade former i den nya omgivningen. Parallellt med övergången pågår utvecklingsarbetet för utvecklande av ett nytt handläggningssystem och ett system för elektronisk fastighetsöverlåtelse som kommer att tas i bruk under åren kring Finlands kvalitetspris till Lantmäteriverket Lantmäteriverket deltog i Finlands kvalitetspristävling år 2009 och fick priset i den offentliga sektorns och allmännyttiga organisationers serie. Evalueringen görs enligt EFQM ramverket. Priset är ett erkännande för verkets högklassiga verksamhet och en logisk följd av en drygt tio år lång period av konsekvent kvalitetsarbete. Den kommunala sektorn I samband med verkställandet av den kommunala service- och strukturreformen minskade kommunantalet i Finland vid årsskiftet 2008/2009 från drygt 400 kommuner till 348 stycken. Antalet minskade ytterligare något i början av 2010 och kom ner till 340. Utvecklingen antas fortsätta under de påföljande åren. Sammanslagningarna påverkar något också ansvarsförhållandena mellan staten dvs. Lantmäteriverket och kommunerna inom lantmäteriuppgifterna. I vissa fall har den sammanslagna nya större staden övertagit skyldigheten att ansvara för fastighetsbildningen inom alla sina detaljplanerade områden medan i övriga fall har detta inte skett. KART OG PLAN

2 Ombudsmannsrapport Norge Ombudsmannsrapporter Leiv Bjarte Mjøs, Arve Leiknes og Inge Revhaug Foreningen Norges Jordskiftekandidatforening, faglig gruppe av Tekna (NJKF) hadde 1103 medlemmer ved årsskiftet 2009/2010. For å være medlem i NJKF må man også være medlem i Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna ivaretar lønns- og interessearbeid, mens NJKF ivaretar medlemmenes faglige interesser innenfor fagområdene kartfag og landmåling, jordskifte, arealplanlegging og vedsetting. Foreningen har gjennom snart 10 år hatt et faglig sekretariat bestående av 2 fagsjefer som hver har arbeidet ca. 20 % av full stilling for foreningen. Arve Leiknes og Hilde Moen har vært fagsjefer i Hilde Moen sluttet i sin stilling som fagsjef ved årsskiftet 2009/2010 med ansvar for foreningens Meldingsblad, internettsider og bistand ved gjennomføring av kurs. Denne stillingen blir erstattet med en stilling som webredaktør. Foreningen har utviklet nye nettsider, og den distribusjon av informasjon til medlemmene som er utført gjennom Meldingsbladet, vil fra være elektronisk. Meldingsbladet er fra dette tidspunktet nedlagt som trykt medlemsblad. Øystein Bjerva er engasjert som webredaktør fra og ansvarlig for å vedlikeholde foreningens internettsider og formidling av informasjon til foreningens medlemmer. Tekna fører regnskap og medlemsregister og utfører praktiske tjenester ved foreningens kurs og konferanser. Lene Nordrum er foreningens sekretær i Tekna. NJKF og Tekna har igangsatt arbeid med utforming av en ny avtale som skal legge grunnlaget for framtidig samarbeid. Tidsskriftet Kart og Plan skal fremdeles utgis som et ordinært trykt tidsskrift. Kart og Plan blir utgitt i samarbeid med Fagbokforlaget og kommer ut i et opplag på og med 4 utgaver pr. år. Tidsskriftet tilbyr fagfellevurdering. Rundt 25 % av artiklene blir fagfellevurdert. Resten av artiklene blir dermed regnet som populærvitenskapelige og redaksjonelt vurdert. Inge Revhaug er redaktør for Kart og Plan. Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet har over mange år vært meget godt for foreningens medlemmer. Finanskrisen som oppsto i 2008 ser ennå ikke ut til å ha fått særlige negative virkninger for våre medlemmer. Dette skyldes nok at det store flertallet av foreningens medlemmer er offentlig ansatt. Den norske økonomien er meget sterk, og et tiltak for å motvirke virkningene av krisen er offentlige utbyggingsprosjekter. Dette kan medvirke til at etterspørselen etter våre tjenester ikke har blitt særlig svekket. Jordskiftedomstolen og Statens kartverk er sentrale arbeidsgivere for foreningens medlemmer. Jordskiftedomstolen utfører jordskifte som er en prosess for å forandre eiendommer eller å regulere samarbeidet mellom dem. Jordskifterettene har også oppgaver knyttet til å klarlegge eiendoms- og bruksrettsforhold til fast eiendom, fastlegge eiendomsgrenser og holde visse skjønn. Jordskifterettene gjennomførte 1094 avslutta saker i Statens kartverk er den nasjonale kartleggingsinstitusjonen og har ansvar for kartlegging og offentlig eiendomsinformasjon. En viktig hendelse i Kartverket i 2009 var åpne karttjenester. Åpne karttjenester betyr at man kan hente oppdaterte kartbilder fra Kartverket og presentere dette gjennom egne applikasjoner. Videre har Kartverket vært sentralt i forhandlingene med Russland som i april 2010 førte fram til en avtale om delelinjene i Barentshavet og Polhavet. Lovarbeid Ny lov om eiendomsregistrering er iverksatt fra 1. januar Et hovedpunkt i loven er hjemmel for etablering og innføring av et nytt eiendomsregister Matrikkelen. Matrikkel er innført for alle kommuner i 2009 og erstatter GAB registeret og digitale eiendomskartverk (DEK). Loven innfører videre hjemmel for oppretting av 3D-eiendom (anleggseiendom) og jordsameier som egne enheter i Matrikkelen. Den kommunale eneretten til å utføre oppmålingsforretninger blir videreført. Innholdet i oppmålingsforretning blir med ny lov utvidet ved at landmåleren får utvidete oppgaver med hensyn til å avklare og dokumentere også rettigheter. Forslag til ny jordskiftelov er lagt fram med høringsfrist 15. januar Det er tatt sikte på å lage en lov som er mer systematisk og oversiktlig enn den tidligere loven. Av endringer kan nevnes at det foreslås at lagmannsretten blir eneste ankeinstans og at jordskifteoverrettene derved bortfaller. Videre endringer i reglene om jordskifterettens sammensetning 96 KART OG PLAN

3 slikt at hovedregelen blir at jordskiftedommeren skal være enedommer. I dag har UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap i Ås) enerett på å utdanne jordskiftedommere. Det blir foreslått at denne eneretten skal bortfalle ved at jordskiftedommerens kvalifikasjoner ikke lenger skal være bundet til UMB. Etter forslaget vil jordskifteretten få mulighet til å holde rettsutgreiing for utomhusareal til seksjoner og grensegangssak for anleggseiendom. Jordskifte blir foreslått til også å kunne opprette sameie. Ny plandel til plan og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget i 2008 med målsetting om bl.a. bedre sikring av strandsonen og større fokus på miljø og transport. Regionale planer kan bli gjort bindende. Plandelen ble gjort gjeldende fra 1. juli 2009 og ny byggesaksdel er nå vedtatt av Stortinget og gjort gjeldende fra 1. juli Målsettingen med den nye byggesaksdelen en mer oversiktlig og logisk oppbygget lov slik at den blir mer systematisk og brukervennlig for alle brukere av loven. Kvalitet i byggesaker blir styrket ved at det blir innført obligatorisk uavhengig kontroll utført av profesjonelle kontrollforetak med sentral godkjenning. Kommunenes tilsyn vil også bli styrket. Kravene til ferdigattest blir styrket. Det blir innført krav om universell utforming slik at nye bygg blir tilpasset alle. Det klargjøres hvordan bygging i fareområder kan skje, og hvordan kravene til arkitektonisk utforming kan gjennomføres. Ombudsmannarapport Sverige Svante Astermo, Ewa Swensson och Birgitta Hansson Sverige Hur går det 2010 Lantmätarnas arbetsmarknad är fortsatt relativt god trots finanskris mm. Efterfrågan på platsannonser i Aspect är fortsatt ganska svag även om optimisten ser en viss ökning jämfört med den djupaste krisen. Lantmäteriet ska under 2010 förbereda en bolagisering av sin uppdragsverksamhet, Metria. Förväntningarna är blandade där en del ser det som en utmaning och andra som ett hot. Konkurrenterna hälsar det med förtjusning eftersom många hävdat att Metria haft fördelar av att tillhöra myndigheten Lantmäteriet. En ganska genomgripande omarbetning av Plan-och Bygglagen har gjorts och lagts på riksdagens bord under våren. Aspect har haft ett-års jubileum. Första året har gått relativt bra med Värdrings-och Lantmäteridagar, kursvecka, frukostseminarier och en förstärkning av kansliet. Glädjande nog har många fler nya medlemmar tillkommit än de fåtal som valt att går ur. De 7 sektionerna har varierande ambitioner och aktiviteter men bemanning finns i alla och en tilltagande verksamhet hos de flesta. Sktionerna är Fastighetsförvaltning, Fastighetsrätt, Fastighetsvärdering, Finansiering och Transaktioner, Miljörätt och miljöekonomi, Teknik för samhällsbyggnad. Dessutom ett Juniornätverk. Vid årsmötet fastställs en ny sektion, «Stadsutveckling» De regionala lantmätareföreningarna och Aspect har ännu inte hittat samverkansformerna men årsmötet 2010 förläggs till Västerås med den lokala lantmätareföreningen som samarbetspart. FIG kongressen i Sydney har inte lockat så många svenskar som senast det var kongress i Australien. Aspect fortsätter att representera Sverige i CLGE och är värd för ett seminarium 2011 i Umeå. Tidningen ASPECT har också ett år på nacken. En medlemsenkät visar entydigt att man vill ha tidning och att den tills vidare ska tryckas och skickas hem till brevlådan. Tidningen har av ekonomiska skäl bytt producent från nr 1/2009. Någon större skillnad har inte skett men förlusten har vänts till en liten vinst per nummer.. Redaktionsrådet har också tillförts nya krafter och idéer. Juniornätverket har bildat en Facebook grupp och inbjuder regelbundet till en eftermiddagsmingel för alla intresserade. Hur har det gått 2009 Det var Aspects första år och har gått i de hjulspår som fanns från SLF och SFF. Målet KART OG PLAN

4 har varit att konsolidera verksamheten och intensifiera samverkan med andra intressenter inom samhällsbyggnadstekniken. Det internationella engagemanget har varit en återkommande diskussion särskilt kring nyttan för medlemmarna i relation till kostnaderna såväl medlemsavgifter som deltagar- och resekostnader. De nordiska kongresserna och ombudsmannamötena har diskuterats utifrån samhällsutvecklingen där det inte längre är naturligt att avsätta semesterdagar med familjen för att delta i Nordiska möten. Värderings- och Lantmäteridagar genomfördes i samarbete med KTH och Lantmäteriverket med ett mycket positivt resultat såväl fackmässigt som ekonomiskt. Aspects kursvecka, vecka 9, har blivit tradition med lite varierande utfall. Några kurser blev lyckade ett par fick ställas pga för få deltagare. Aspect arrangerade en Baltisk värderarkonferens i Visby på Gotland med deltagare från alla länder kring Östersjön samt även Norge. De sju sektionerna har varit mer eller mindre aktiva. Varje sektion har till uppgift bl.a. att anordna två frukostseminarier inom sitt ämnesområde. Aspect genomförde mentorsprojekt i såväl Stockholm som i Lund. Ett 20-tal adepter har anmält sig på båda ställena. Det är en viktig verksamhet som det gäller att slå vakt om och förnya organisationskommittéerna. Lantmätarstugan i Åre har god beläggning och är mycket populär. Den står nu inför en större upprustning. Åre har ju Sveriges i särklass bästa utförsåkning. Aspect och framtiden Aspect har en utmaning i att hitta formerna för att nå ut till medlemmarna och allmänheten som en viktig aktör i samhällsbyggnadsbranchen. Aspect har ökat medlemskadern under 2010 och hoppas kunna fortsätta på samma sätt. Rekryteringen från gymnasierna till högskolorna och sedan att vid högskolorna informera om vad Aspect står för. Aspect ska även fortsättningsvis certifiera värderare (småhus, hyreshus, lantbruk). Vi önskar Aspect lycka till Ewa, Svante och Birgitta Ombudsmandsrapport Danmark Henning Elmstrøm Nordisk møde En milepæl i det nordiske samarbejde er det Nordiske møde hvert fjerde år. Et møde med stolte traditioner tilbage til 1910, hvor de Nordiske deltagere i FIG s første internationale Kongres i Paris drøftede mulighederne for et Nordisk møde i København. I Den danske Landinspektørforening DDL arbejdede man videre med planerne og opnåede på Finansloven et tilskud på 600.-! Det var hensigten at gennemføre det første møde i 1915, men første verdenskrig kom i vejen for en gennemførsel i 1915 og i 1916 var Finland i krig. Efter disse genvordigheder og efter første verdenskrig kunne man samles til det første Nordiske møde den august på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) under præsidium af fhv. Landbrugsminister Kristjan Pedersen. Det 21. Nordiske møde blev afholdt 4 8 august 2009 i Aalborg. Det var forskudt et år på grund af FIG s kongres i 2008 i München. I det Nordiske møde er indbygget det årlige møde mellem de Nordiske ombudsmænd. Et fyldigt fagligt og socialt program førte deltagerne gennem mættede og travle dage, hvor et klassisk højdepunkt var besøget hos de danske landinspektører. Et møde, der på fornem vis førte de gamle traditioner videre, men som også på grund af økonomi og antal deltagere maner til justering af traditionen. Min forgænger Niels Kristian Nielsen skrev sammen med Kjeld Lohmann Schøler i Landinspektøren nr i det Nordiske hæfte om behovet for et tæt og godt Nordisk samarbejde. Konklusionen fra dengang at der er behov for det Nordiske samarbejde står endnu stærkere i dag, hvor uddannelsesreformerne og kravene fra EU påvirker os alle. 98 KART OG PLAN

5 Men alle traditioner skal fornyes. Nordmændene har bolden i 2012 så der er god tid til at finde nye og mere engagerende former inden Danmark står for tur ved det 25 Nordiske møde i Foreningsforhold Efter grundigt og positivt forarbejde kunne DDL på det faglige møde i Nyborg 2010 sætte kronen på værket og indlede enhedsforeningen. PLF landinspektørfirmaerne er opretholdt med opgave indenfor Lov om Landinspektørvirksomhed. Med pænt over 300 deltagere i den stiftende generalforsamling var det den første egentligt demokratiske generalforsamling med reel mulighed for alle foreningens medlemmer til at tage del i mødet. Målstregen blev passeret i fuld fart med Vision 2010 og med en ny faglig struktur under opbygning. Inddragelse af medlemmernes faglighed i en række fora skal sikre, at landinspektøren fortsat har en ledende position indenfor digital forvaltning. Interaktiviteten i foreningen skal øges og medlemmerne gives mulighed for at deltage på forskellige aktivitetsniveauer. Vore offentlige samarbejdspartnere Kort & Matrikelstyrelsen fik i løbet af 2009 bedre styr på Minimaks systemet, hvor udvekslingen af matrikulære data foregår mellem de praktiserende landinspektører og KMS. Det synes at være et gennemgående træk i indførslen af de danske offentlige systemer, at testprocessen skal have større opmærksomhed og at en trinvis indførsel vil være en gevinst for alle. ON-OFF systemerne giver alle parter store og udgiftskrævende problemer. 15. maj 2009 trådte loven om Infrastruktur for Geografisk Information i kraft og KMS blev ansvarlig for infrastrukturen for Geografisk information i Danmark. KMS er herved placeret centralt i den stedfæstede digitale struktur i Danmark. Efter adskillige års forarbejder og tovtrækkeri afsluttede Folketinget den 18. dec arbejdet med at sikre en ensartet matrikulær struktur i Danmark. Lov om ændring af udstykningsloven og overførsel af matrikelmyndigheden fra København og Frederiksbergs kommuner blev vedtaget og træder i kraft den 1. oktober Arbejdet blev indledt først i firserne med tilpasning af det Sønderjyske matrikelvæsen, som blev harmoniseret med det øvrige Danmark i oktober KMS er nu matrikelmyndighed for hele Danmark og de praktiserende landinspektører kan nu arbejde over hele landet. På Nordisk plan har vi nu to velfungerende systemer. I Norge har en ændring mod en privatisering været drøftet ja vedtaget. I Finland og Sverige har man rene offentlige systemer. Tinglysningsretten Den 8. september 2009 trådte det nye digitale tinglysningssystem i kraft med stort kaos til følge. Mangelfuld testning. Mangelfuld vurdering af vigtige faktorer i processen. Mangelfuld kommunikation o.s.v. Mange borgere har tabt store beløb på månedlange forsinkelser. I forhold til KMS, som sender de godkendte sager til registrering i tingbogen med hensyn til adkomstforholdene, opstod rent kaos, fordi systemet helt enkelt ikke kunne modtage materialet fra KMS. Godt 60 % af skøder og pantebreve kører fuldt digitalt, men resten håndteres manuelt. De matrikulære sager når antages det af Domstolsstyrelsen et rimeligt niveau i maj juni Landinspektørforeningen gætter mere på julen KMS og Landinspektørerne har disse kvaler ufortalt fået en central rolle i systemet omkring stedfæstelsen af servitutter. Landinspektøren har desuden fået retten til at give uskadelighedsattester pantfrigørelse indenfor de afstukne rammer, som i forhold til tidligere indebærer en forbedret tilstand. Den efter vores opfattelse mest naturlige placering af tingbogen er derved blevet mere aktuel. Studieplan 2010 En konsekvens af Bologna aftalen, af Servicedirektivet, af anerkendelsesdirektivet har været fokus på landinspektørens rolle i forhold til arbejdskraftens frie bevægelighed. Den nuværende danske studieplan blev skrevet i midten af halvfjerdserne som en ren professionsplan, hvor de enkelte elementer skulle ses i en 5 årig helhed. Med Bologna aftalens krav om Bachelor kompetence sættes dette under pres, fordi det beskikkelsesgivende stof hidtil har været koncentreret på studiets første 3 år. En ny Universitetslov har ændret de danske universiteter til koncernlignende strukturer med betydeligt fokus på indtjening og rentabilitet en stor trussel for små professionsuddan- KART OG PLAN

6 nelser og en udfordring for studiemiljøet omkring landinspektørerne. I forhold til Servicedirektivet og Rom traktatens Artikel 45 (Udøvelse af offentligt myndighed) opnåede de danske praktiserende landinspektører en vis anerkendelse i forhold til artikel 45, men resultatet var ikke udtryk for den holdning omkring landinspektørens relation til offentlig myndighed, som har været gældende siden 1780 erne. Disse faktorer har understreget behovet for en ny studieplan 2010, som er under udarbejdelse. Faglige nøgleord er Rådgiverrollen, Projektledelse, Digital stedbestemt forvaltning, Innovation og Kommunikation. Et perspektiv er desuden samarbejdet med de Nordiske lande omkring en fællesnordisk landinspektør, som i henhold til Ombudsmændenes beslutning skal søges gennemført. I samarbejde mellem DDL, KMS, Danske og svenske universiteter arrangeres i efteråret 2010 / foråret 2011 en Konference om Ejendomsdannelse i Øresundsregionen. INTERNATIONALT FIG skifter præsident med udgangen af 2010, men valget af den nye præsident finder sted i april måned i forbindelse med FIG konferencen i Sydney. Fra dansk side finder jeg, at Danmark gennem Stigs utrættelige indsats er blevet sat på verdenskortet. FIG har opnået et tæt samarbejde med ledende internationale organer som World Bank og FN. Der er sat fokus på nødvendigheden af landinspektørens centrale placering i mange sammenhænge lige fra Coastal Zone management til Disaster management. Organisation har rundet 100 medlemmer og Stig har gjort FIG Truly Global. CLGE passerede 30 medlemslande i oktober 2009 med optagelsen af Croatien og Rusland. Det forventes, at medlemstallet øges yderligere i Island, Tyrkiet og FYROM står på listen over de næste medlemmer. Med vedtagelsen af Code of Conduct nåede CLGE et vigtigt mål omkring den etiske profil af den Europæiske landinspektør. Udover i Europa har den været fremlagt på FIG s working week i Vietnam 2009 og den har vakt interesse i Asien. Sammenlægningen af Geometer Europas og CLGE er nu så tæt på målet, at de første generalforsamlingsvedtagelser er på plads. Processen afsluttes i Bulgarien til september 2010 og i den forbindelse afsluttes den andet danske internationale præsidentskab idet jeg træder tilbage som præsident for CLGE efter 5 års virke. I maj 2010 afholdes konference i Rumænien om «The Cadastral Surveyor paving the way to the Future.» Den holdes I samarbejde med de Rumænske landinspektørorganisation og det Rumænske Matrikelvæsen. Forberedelserne i CLGE rækker videre og maj 2011 afholdes en temakonference om Referencesystemer på Umeå Universitet. For både FIG og CLGE afsluttes en utroligt sammenfald af den danske indsats. Det er næppe troligt, at vi atter ser danske landinspektører på disse poster på samme tid og der vil givet gå mange år før Danmark atter besætter internationale topposter. Men fra Norden er både i FIG og CLGE nye kræfter på vej og vi må anvende vores Nordiske samarbejde til at stå sammen om sådanne initiativer. På FIG Kongressen i Sydney således : Chair Commission 5: Mr. Mikael Lilje, AS- PECT, Sweden. 100 KART OG PLAN

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen

Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen [Prognosinstitutet beräknar att det årliga rekryteringsbehovet, trots svängningarna i antalet examinerade, under hela perioden fram till 2025 blir mindre än det årliga antal som examineras] [betyder det

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen. Ordstyrer: Birgitte Dyrvig Carlsson, næstformand i DFM netværk

Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen. Ordstyrer: Birgitte Dyrvig Carlsson, næstformand i DFM netværk Torsdag den 26. januar 2006 kl. 10.00 Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen Ordstyrer: Kl. 10.15 Effektiv kvalitet i infrastruktur til facilitering af samfundet Jesper

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Taxameteret som kontrolinstrument

Taxameteret som kontrolinstrument Taxameteret som kontrolinstrument Kvalitetssikring, kontrol og teknologi inden for erhvervsmæssig personbefordring et internationalt perspektiv 18. august 2014 Mikkel Schiøtz, Finn Frogne A/S. Finn Frogne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen

En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Retur En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Retur En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Hans Monrad Graunbøl Bo Kielstrup Marja-Liisa Muiluvuori

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Lördagen den 20. augusti 2005 kl. 10:00 Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (plenarmöte) Debattledare: Høyesteretsdommer

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

ReflexZoner 3-2015. Förbundstidning för SFRF:s medlemmar

ReflexZoner 3-2015. Förbundstidning för SFRF:s medlemmar ReflexZoner 3-2015 Förbundstidning för SFRF:s medlemmar zonterapi.nu Styrelsemöte i Boberg, Falkenberg 9-11 oktober Christina J. välkomnar oss på fredag eftermiddag och vi ska jobba med bl.a. Fortbildningsdagarna!

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

2/2010. Tegnet af Jørn Villumsen. Bragt i Politiken 12. marts 2010

2/2010. Tegnet af Jørn Villumsen. Bragt i Politiken 12. marts 2010 2/2010 Tegnet af Jørn Villumsen. Bragt i Politiken 12. marts 2010 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

NBO. Til styremøte 20. juni, Island: EU og ICA 2011-06-22

NBO. Til styremøte 20. juni, Island: EU og ICA 2011-06-22 NBO Til styremøte 20. juni, Island: EU og ICA 2011-06-22 Det europeiske semester samordning av økonomisk politikk Januar: Annual Growth survey (forsl. til prioriteringer fra EU-kom) Mars: Prioriteringer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014.

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Biblioteket Kongelige Tekniske Höjskola Velankommet til Stockholm mandag middag mødes vi foran biblioteket ved Kongelig Tekniske

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Ekonomiska utsikter i Norden 2011

Ekonomiska utsikter i Norden 2011 Ekonomiska utsikter i Norden 2011 Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2010 TemaNord 2010:601 Ekonomiska utsikter i Norden 2011 Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2010 TemaNord 2010:601

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person. Veckoresa till Island sommaren 2011. Upplev landet av is & eld

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person. Veckoresa till Island sommaren 2011. Upplev landet av is & eld Nr. 2. mar. - apr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Vest Sverige. (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län) Ansvariga utredare: Hans Briggmar, Attila Fazekas, Torvald Höjerback. Ansvarig utredare:?

Vest Sverige. (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län) Ansvariga utredare: Hans Briggmar, Attila Fazekas, Torvald Höjerback. Ansvarig utredare:? Sverige Lovgivning Sverige var det første land med en TS-lov i 1972 Hvordan Til egen læge, videre til en psykiater eller psykolog. De vil så s eom man lider af ensidnsygdom eller ikke. Der undersøges for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 2. mar. - apr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet.

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet. GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2008/DECEMBER Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-

Læs mere

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen 2002 2012 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Dokument nr. 12:2. (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen

Dokument nr. 12:2. (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen Dokument nr. 12:2 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Næringslivets lånefinansiering

Næringslivets lånefinansiering DI 8. april 2014 Næringslivets lånefinansiering USA Banklån 1/3 Eurosone Tillitsmann = Repræsentant Banklån 2/3 Obligasjoner 2/3 Obligasjoner 1/3 Kommende EU-reguleringer om kapitaldekning for finansinstitusjoner

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun. Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR En berättelse om möten, mentorskap och utveckling AU HERNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. Skandinavisk Innovationskultur En berättelse om möten,

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere