MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale H5 * Der afholdes formøde for tandlægerne kl i mødelokale H6 Mødeleder: Niels Bruun MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsgården mødelokale H5 MEDLEMMER Erik Sejersten Formand, Udvalgsmedlem Deltog Kirsten Melchior Udvalgsmedlem Deltog Niels Bruun Formand, Udvalgsmedlem Deltog Nina Kümmel Udvalgsmedlem Deltog Pia Illum Udvalgsmedlem Deltog Thorkild Gruelund Udvalgsmedlem Afbud Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 16. juni Kommissorium for Patientsikkerhedsråd for praksissektoren og kommuner 4. Åbne/lukkede sager på dagsorden 5. Orientering om statistikker for sagsbehandlingen af klager over tandlæger til det regionale tandlægenævn 6. Effektivisering af sagsbehandling 7. Gensidig orientering 8. Næste møde 9. Eventuelt Side 2

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Administrationen undersøger, om forretningsorden kan vedlægges dagsorden. Side 3

4 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 16. JUNI 2014 ADMINISTATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Sag nr. 7: Administrationen har konstateret, at priser fremgår af sundhed.dk. Adminitrationen beklager de ukorrekte informationer.tandlægen er informeret. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 4

5 3. KOMMISSORIUM FOR PATIENTSIKKERHEDSRÅD FOR PRAKSISSEKTOREN OG KOMMUNER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at kommissoriet godkendes. RESUME Enhed for kvalitet og patientsikkerhed har revideret kommissoriet for Patientsikkerhedsrådene for praksisområdet. Kommissoriet er blevet udvidet til også at omfatte kommunerne. SAGSFREMSTILLING Patientsikkerhedsrådet for praksissektoren har eksisteret i 3 år. Rådene blev udviklet med henblik på at implementere patientsikkerhedsarbejdet i praksissektoren. Hidtil har patientsikkerhedsrådene koncentreret sig om utilsigtede hændelser på de enkelte yderområder og lagt planer herfor. Dette arbejde er nu kommet så langt, at rådene kan udvide arbejdet til også at omfatte utilsigtede hændelser på tværs af områder, herunder det kommunale område. På den bagrund har regionen revideret de hidtidige patientsikkerhedsråd, således at det fremover bliver et råd bestående af repræsentanter fra alle yderområder i praksissektoren, apotekerne og kommunerne. Enhed for kvalitet og patientsikkerhed har derfor udarbejdet vedlagte kommissorium for det fremtidige arbejde i Patientsikkerhedsrådet. Formålet med det nye råd er at sikre rådgivning og koordinering af patientsikkerhedsarbejdet i relation til både praksissektor og kommuner samt at fremme erfarings - og videndeling. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Helle Søgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. Kommissorium for Patientsikkerhedsrådet Side 5

6 4. ÅBNE/LUKKEDE SAGER PÅ DAGSORDEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at sagen drøftes. 2. at samarbejdsudvalget godkender, at den åbne protokol offentliggøres. RESUME Tandlægesiden i Samarbejdsudvalget ønsker en drøftelse af udvalgets praksis med åbne og lukkede sager på dagsordenen. SAGSFREMSTILLING Tandlæge Niels Bruun har anmodet om, at Samarbejdsudvalget drøfter dets praksis med åbne og lukkede sager på dagsorden. Baggrund I marts 2011 udleverede en region kontrolstatiskker for flere tandlæger. Samtidig udleverede regionen referater fra de regionale samarbejdsudvalg. En af tandlægerne klagede herefter til Statsforvaltningen over udleveringen af både kontrolstatistikker og referater, hvorefter Statsforvaltningen i juli 2014 har givet tandlægen medhold i, at en region kan give aktindsigt i kontrolstatistikker ud fra en konkret vurdering. Statsforvaltningen udtaler, at det falder uden for Statsforvaltningens kompetence at tage stilling til aktindsigt i referater fra regionale samarbejdsudvalg. Pr. 1. januar 2014 overgik Region Hovedstaden til edagsorden. Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger dagsorden og protokol ligger i edagsorden og kan udelukkende ses af udvalgets medlemmer. Dagsorden og protokol er opdelt i åbne og lukkede sager. Den lukkede del omfatter de personrelaterede sager. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Spørgsmålet om aktindsigt i referater fra regionale samarbejdsudvalg oversendes til Landssamarbejdsudvalget (LSU). Parterne indsender hvert deres indlæg, der oversendes samlet til LSU. Opdeling i åbne og lukkede sager fortsætter indtil videre. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Søs Corfitzen BILAGSFORTEGNELSE 1. Afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende aktindsigt i kontrolstatistikker og referater i det regionale samarbejdsudvalg Side 6

7 5. ORIENTERING OM STATISTIKKER FOR SAGSBEHANDLINGEN AF KLAGER OVER TANDLÆGER TIL DET REGIONALE TANDLÆGENÆVN INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning RESUME Tandlægesiden i SU har bedt om at få statistikker over behandlingen af tandlægeklager ved det regionale tandlægenævn. Statistikkerne kan alene udarbejdes manuelt. Det er ikke vurderet hensigtsmæssigt at tage tid ud fra selve sagsbehandlingen til at udarbejde disse. Administrationen giver derfor oplysninger om udfordringer, der påvirker sagsbehandlingstiden og løsningen herpå. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget har på sidste møde anmodet om at få statistikker for sagsbehandlingen ved det regionale tandlægenævn, hvorved man kan se, hvor lang sagsbehandlingstiden er. Administrationen skal hermed orientere om, at der alene kan udarbejdes sagsbehandlingsstatistikker ved en manuel gennemgang af alle afsluttede afgørelser. Administrationen har derfor ikke udarbejdet statistikkerne, da tiden til at udarbejde disse skal tages fra selve sagsbehandlingen. Det kan dog oplyses, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de 300 verserende sager, som sekretariatet arbejder med, er 10, 5 måned. Ca. 20 sager har været under behandling i over to år. Administrationen kan hertil oplyse, at den grundlæggende årsag for, at de sager, der har været meget længe undervejs, er problemer med at indhente materialet til behandlingen af sagen. Der er således én sag, hvor man har brugt 2½ år på at fremskaffe materiale ikke kun fra andre myndigheder, som har benyttet materialet til deres behandling af sagen, men især fra de behandlende tandlæger. Administrationen har derfor strammet op i sin praksis for indhentelse af relevant materiale. Når det er nødvendigt at rykke indklagede tandlæger for materiale, bliver det indføjes i den første rykker, at såfremt sekretariatet ikke modtager materialet, vil sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag, og at det foreliggende grundlag er patientens forklaring. Ved en evt. tredje rykker anføres i rykkerskrivelsen, at manglende udlevering vil medføre en forelæggelse for Samarbejdsudvalget mhp. sanktion. I øvrigt henvises til sag nr. 6, som er udkast til et projekt med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget finder, at det er for ressourcekrævende at fremkomme med statistikker over sagsbehandlingstiden, da der skal foregå en manuel optælling - det står ikke mål med værdien af indsatsen. Samarbejdsudvalget forelægges en opgørelse, jf. 44, stk. 3 på næstkommende møde. Det blev aftalt at i 2. rykkerbrev til indklagede tandlæge vedr. indsendelse af journalmateriale anføres, at sagen forelægges Samarbejdsudvalget, og at sagen behandles i nævnet alene ud fra klagers oplysninger. JOURNALNUMMER x SAGSBEHANDLER Anna Murphy Side 7

8 6. EFFEKTIVISERING AF SAGSBEHANDLING INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget drøfter projektet 2. at projektet indsendes til overenskomstens parter med anmodning om en projektperiode på 2 år med efterfølgende evaluering RESUME Regionen har afholdt møde med formanden for det regionale tandlægenævn og formanden for tandlægeforeningen mhp. at få afklaret, hvorledes sagsbehandlingen for behandling af klagesager kan effektueres med henblik på at få reduceret sagsbehandlingstiden. Regionen har på baggrund af drøftelsen foretaget de ændringer i sagsbehandlingen, som umiddelbart har kunnet effektures. Imidlertid vil flere af ændringerne kræve en ændring af overenskomsten og retningslinjer fastsat i medfør af overenskomsten eller en dispensation af lovgivningen. Regionen har derfor udarbejdet et projekt, som Samarbejdsudvalget anmodes om at tage stilling til. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden har haft et behov for at se nærmere på sagsbehandlingen i det Regionale Tandlægenævn med tilhørende tre delnævn, da der har været en sagsstigning og dermed en øget sagsbehandlingstid. Hertil kommer, at der fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er igangsat en evaluering af klagesagsområdet, hvor netop sagabehandlingstiden forventes at indgå. Regionen har afholdt møde med formanden for det regionale tandlægenævn og formanden for tandlægeforeningen mhp. at få afklaret, hvorledes sagsbehandlingen for behandling af klagesager kan effektueres med henblik på en afkortning af sagsbehandlingstiden. Region Hovedstaden har i vurderingen af de enkelte sagsskridt i klagesagsbehandlingen i det Regionale Tandlægenævn fundet, at der er områder i sagsbehandlingen, som med fordel kan ændres, således at sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres med henblik på en samlet nedbringelse af sagsbehandlingstiden for den enkelte sag. De områder, hvor det har været muligt at effektuere ændringerne med det samme, er dette sket. Men flere af ændringerne vil kræve en ændring af overenskomsten og retningslinjer fastsat i medfør af overenskomsten samt en dispensation af lovgivningen. Regionen har derfor udarbejdet et projekt, som Samarbejdsudvalget anmodes om at tage stilling til. Det drejer sig om: Fremsendelse af afgørelser og anden post via sikker mail i stedet med anbefalet post. At sekretariatet for tandlægenævnet og ikke visitationsudvalget skal kunne afvise åbenlyse forældede sager, idet mange af disse afgørelser alene vil være af juridisk karakter. At sekretariatet umiddelbart skal kunne sende sager til SU, for så vidt angår overenskomstmæssige spørgsmål. Muligheden for at benytte sig af formandsafgørelser, hvor hverken klager eller indklagedes retssikkerhed modsiger dette. Dette benyttes i Patientombuddet og Patientskadeankenævnet, hvor nævnets praksis ikke skønnes at være tvivlsom. Projektet vedlægges som bilag 1 sammen med referat af møde med formanden for det regionale tandlægenævn og formanden for tandlægeforeningen, bilag 2. Administrationen anmoder om at SU drøfter projektet med henblik på fremsendelse til overenskomstens parter med anmodning om projektgodkendelse for 2 år med efterfølgende evaluering. Side 8

9 SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget er enige om, at der er behov for at gå videre med projektbeskrivelsen. Projektet forelægges nævnet med henblik på bemærkninger, hvorefter disse indarbejdes. Projektet forelægges efterfølgende Samarbejdsudvalget på mødet i december til endelig beslutning. JOURNALNUMMER x SAGSBEHANDLER Anna Murphy BILAGSFORTEGNELSE 1. Projektbeskrivelse for behandling af tandklagesager 2. Referat af møde 30. juni 2014 Side 9

10 7. GENSIDIG ORIENTERING Overenskomstforhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Parterne mødes den 15. november Kirsten Melchior er udtrådt af Rådgivende Praksisudvalg. Konstituering af medlemmer for tandlægesiden finder sted i udgangen af november. Side 10

11 8. NÆSTE MØDE Det næste møde i Samarbejdsudvalget for tandlæger er den 11. december 2014 kl Der er formøde kl Side 11

12 9. EVENTUELT Det blev aftalt, at følgende temaer kan drøftes på kommende møder: 1) UTH 2) Drop out 3) Paradentose og hjerte-kar patienter 4) Kriterier for karies - bore/ikke bore 1. møde i Tandlægekoordinationsudvalget er den 24. november Side 12

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

Læs mere

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Beretning til statsrevisorerne om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Marts 2006 RB A502/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Undersøgelsens baggrund og

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Midtvejsstatus for Udfordringsretten

Midtvejsstatus for Udfordringsretten Midtvejsstatus for Udfordringsretten Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Fakta om Udfordringsretten... 5 3. Overordnet status for udfordringsretten... 7 3.1. Fordeling af ansøgninger fra kommuner...

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. oktober 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere