Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes"

Transkript

1 juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr af den 7. december 2007 og Den selvejende institution Grønnegade Teater D<tr:.: Sqsrr.: 20U i kulturomrdet kulturskolen, Børnekulturhuset m.fl. i forhold til lærernes opkvalificering af arbejdet professionel kvalitet. Denne opføres i samarbejde med andre interessenter p Professionelt samarbejde med skoler, daginstitutioner, ungdomsskolen, musik- og At Grønnegade Teater i aftaleperioden producerer mindst i samproduktion af høj med drama og dramaundervisning Grønnegade Teaters opgaver er primært: genopsætninger samt gæstespil. Grønnegade Teater forpligter sig til at afvikle minimum 100 scenekunstopførelser årligt fordelt Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Disse opførelser inkluderer bade egne nyproduktioner, over teatersæsonen (september-april) p teatrets stationære scene i Teatersalen p professionel kvalitet. Grønnegade Teater nyproducerer i hvert af de fire aftale& mindst to egenproduktioner af høj Næstved Kommunes kulturpolitiske prioriteringer for Grønnegade Teater er en kunstnerisk prioritering, at Grønnegade Teater har en eksperimenterende profil. profil, der omfatter teatervirksomhed for børn og unge. Derudover er det en kulturpolitisk Kommune. Grønnegade Teater udøver professionel scenekunstvirksomhed med hjemsted i Næstved 3. Indhold Grønnegade Teater tager afsæt i byens og egnens særlige forudsætninger og behov og medvirker til at styrke Næstved Kommunes profil, som en by, der giver meningsfulde oplevelser til byens borgere. samt kulturelle vækstlag i Næstved Kommune og inspirerer til øget kvalitet og samarbejde. Grønnegade Teater inspirerer, understøtter og udvikler de skabende og udøvende kræfter Grønnegade Teater manifesterer sig som en udadvendt og samarbejdsvillig kulturinstitution, der engagerer sig aktivt i Næstved Kommunes øvrige kunst- og kulturliv. scenekunst af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet. Grønnegade Teater producerer og præsenterer som egnsteater i Næstved Kommune 2. Formål driftstilskud til Grønnegade Teaters virke som egnsteater i Næstved Kommune. Nærværende aftale mellem Næstved Kommune og den selvejende institution Grønnegade Teater gælder for perioden den 1. juli juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes 1. Aftalens parter og aftaleperiode Næstved Kommune Egnsteateraftale mellem

2 udviklende eller har en positiv profilerende effekt for teatret og Næstved Kommune kunstneriske profil Grønnegade Teaters opgaver kan sekundært være: kunstforberedende uddannelser og kurser At Grønnegade Teater i aftaleperioden understøtter forløb i ungdomsuddannelser og Fællesaktiviteter og fællesprojekter for børn og unge inden for teatrets kompetencer At hjemtage gæsteforestillinger, danske såvel som internationale iht. teatrets At deltage i udenlandske teateraktiviteter, hvis det er til fordel for teatret Turnvirksomhed, s længe denne bidrager økonomisk, kunstnerisk eller fagligt teaterloven. Næstved 6. Tilskud i kvartalet. 4. Organisation (workshops, åbne prøver, forestillinger mv.) i Teatersalen. Vedtægterne for Grønnegade Teater og ændringer hertil skal godkendes af Grønnegade Teaters bestyrelse og efterfølgende af Næstved Kommune som hovedtilskudsyder. De af Tilskudsgiver, Næstved Kommune, hjemtager statsrefusion af sit tilskud i henhold til følgende beløb: Grønnegade Teaters bestyrelse ansætter en teaterledelse. Vedtægterne for Grønnegade Teater skal som minimum opfylde kravene i af teaterledelsen og de vilkår, der gælder for ansættelsen, jfr. Teaterloven 31. anbefalinger for God ledelse i selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet, 201 1). løbende hen over teatersæsonen afvikles forestillinger og andre publikumsrettetede aktiviteter Grønnegade Teater tilstræber i aftaleperiode at øge den stationære aktivitet og at sikre, at der frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske Grønnegade Teaters vedtægter og organisation skal indeholde bestemmelser, der opfylder Eventuelle tilskud ud over det aftalte tilskud forhandles særskilt. Budgetår Næstved Kommune godkendte vedtægter skal indsendes til Kunststyrelsen til gennemsyn. spørgsmål, jfr. Teaterloven 31, stk. 3. Næstved Kommunes kontakt til Grønnegade Teater er Børne- og Kulturforvaltningen, Kulturog Fritidsafdelingen. Der afholdes mellem forvaltningen og Grønnegade Teater mindst et møde Næstved Kommune er tilsynsmyndighed og skal som hovedtilskudsyder godkende ansættelse Kommune kr kr kr kr kr. Det samlede tilskud fra Næstved Kommune til Grønnegade Teater i de enkelte r udgør Der m ikke uden Kulturministerens samtykke gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til Egnsteaterbekendtgørelsen, jfr Vedtægter betingelserne i Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, nr af den 21. december 2010 samt efterleve Kulturministeriets Dokuetn.: 2011-i 19054

3 Kontraktsummen angives i 2011 priser. Kontraktsummen pristalsreguleres efter kommunens Grønnegade Teater har hjemsted i Næstved Kommune. 7. Lokaler tilskud, og efter nærmere aftale med hovedtilskudsyder. almindelige budgetregler. i-i 9O54 Sqs.. 2Oi1-2Æ48 3 forhold til Næstved Kommune og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere. Budget og aktivitetsplan skal tjene som informations- og styringsmateriale såvel internt som i egenproduktioner, genopsætninger, gæstespil eller andet. Det skal af Grønnegade Teaters budget tydeligt fremg om der er tale om nyproducerede udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger mv. Budgettet skal p overskuelig og gennemsigtig made redegøre for forventede indtægter og operationelle kvalitative og kvantitative mal, herunder med en beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner. Aktivitetsplanen skal understøtte egnsteatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i godkendelse i bestyrelsen, til Næstved Kommune senest den 1. maj. Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert r, efter Grønnegade Teater udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan, der fremsendes til Næstved Kommune og fremlægges Kulturudvalget til orientering. I forbindelse med tilgængeligt. fremlæggelse for Kulturudvalget vil såvel budget som aktivitetsplan blive offentligt 8. Budget og aktivitetsplan mv. budgetreg ler. Husleje angives i 2011 priser. Husleje pristaisreguleres efter kommunens almindelige Egnsteaterbekendtgørelsen, 11. De samlede omkostninger til husieje skal til enhver tid følge gældende regler, jfr. Husleje p i alt kr. (2011-niveau) skal finansieres inden for driftstilskuddet. Holmegaard. og nedtagning af scenografi samt kortere prøveforløb kan salen være lukket for publikum i Teatersalen kan alene anvendes til publikumsrettede aktiviteter. I forbindelse med opsætning kortere perioder. Længere prøve- og produktionsforløb henvises til Gambakkevej 12, 4684 udarbejdes en særskilt lejekontrakt. leje p kr. ekskl. moms og forbrugsafgifter (2011-niveau). Til lejemålet for Teatersalen Grønnegade Teater har fast spillested i Teatersalen, Grønnegades Kasernes Kulturcenter, Grønnegades Kaserne 10, 4700 Næstved. For dette lejemål betaler Grønnegade Teater en årlig lejemålet betaler egnsteatret en årlig leje p kr. ekskl. moms (2011-niveau). Dette lejemål omfatter lokaler til administration, prøvesal, værksteder samt depoter. For Grønnegade Teater har hjemsted p adressen, Gambakkevej 12, Nr. Tvede, 4684 Holmegaard. med stort likviditetsbehov kan der desuden conto forudbetales yderligere 3 måneders Tilskuddet udbetales hvert kvartal forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut. I perioder

4 Do:r,.r: Ophør af aftalen Årsregnskab og årsberetning for det afsluttede regnskabsår, eller teatersæson, fremsendes hvert r, efter godkendelse i bestyrelsen, til Næstved Kommune senest den 1. oktober. Egnsteaterbekendtgørelsen, 18. tilgængeligt. Grønnegade Teaters budget- og regnskabsår gr fra 1. juli til 30. juni. 9. Årsregnskab og årsberetning Teaters drift og status. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale Årsregnskabet skal p overskuelig, gennemsigtig og retvisende made belyse Grønnegade Næstved Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende det reviderede årsregnskab, jfr. Årsregnskabet skal ved fremsendelsen vedlægges en revisionsprotokol. teaterforml i Næstved Kommune efter indstilling af den sidst afgede bestyrelse og efter Grønnegade Teater udarbejder årligt et årsregnskab og en årsberetning, der fremsendes til af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor. Næstved Kommune og fremlægges Kulturudvalget til godkendelse. I forbindelse med godkendelse af Næstved Kommune og efter til de enhver tid gældende regler. fremlæggelse for Kulturudvalget vil såvel årsregnskab som årsberetning blive offentligt forlængelse af aftalen med henblik p, at forhandlingerne herom afsluttes senest den 1. marts regnskabsinstruks, jfr. Egnsteaterbekendtgørelsen, 18, stk. 3. Årsregnskabet revideres af en Kunststyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april af denne aftale. Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i omkostningsenheder, herunder hvor stor en del af tilskuddet, der er anvendt til dækning af 12. Misligholdelse af aftalen I tilfælde af aftalens ophør i aftaleperioden skal et eventuelt overskud anvendes til et andet oversigt over teatrets produktioner med angivelse af instruktør, scenograf, koreograf og de aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af årsberetningen fremgl p hvilken made og i dog aftalt, at der i sensommeren 2014 optages forhandling mellem parterne om eventuel forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse L herunder f.eks. ændringer i lovgivning eller Dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler gælder for denne aftale. hvilket omfang de opstillede ml er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde statistisk 10. Aftaleændring og genforhandling materiale om antal af forestillinger, arrangementer, besøgende (per forestilling) mv. samt en husleje, nyproducerede egenproduktioner, genopsætninger, gæstespil og turnévirksomhed mv. Det skal af rsregnskabet fremgå, hvorledes den tildelte driftsstøtte fordeler sig p de enkelte medmindre der er enighed herom parterne imellem, eller hvis ændringer skyldes konkrete Denne egnsteateraftale udløber den 30. juni 2016, hvorefter aftaleparterne er fritstillet. Det er Næstved Kommune har ret og pligt til at udøve den fornødne kontrol af egnsteatrets opfyldelse påbud fra andre myndigheder. Denne egnsteateraftale gælder for hele aftaleperioden. Aftalen kan i princippet ikke ændres, medvirkende. Saçsnr.: 2Oi12IS43

5 tilskudsrater eller helt standse udbetaling af tilskud. forudsatte aktivitet. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Næstved Kommune helt eller delvist tilbageholde idet der tages forbehold for forhold, der ligger uden for teatrets indflydelse. aftale, eller hvis Grønnegade Teater ikke opfylder aktivitetskravene som beskrevet i 2-3, Grønnegade Teater ikke opfylder betingelser for tilskuddet eller ikke gennemfører den Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor _ Dokm.: 2011-i S3qsnr: 201 : 2]S43 5 den I den 2j/ / /Z& Formand for Kulturudvalget II Formand for bestyrelsen For Næstved Kommune For Grønnegade Teater læsbare filer. Elektronisk afrapportering over for Næstved Kommune skal ske i for Næstved Kommune 13. øvrigt skriftligt har ptalt dette over for Grønnegade Teater, kan Næstved Kommune opsige aftalen med umiddelbar virkning og kræve allerede udbetalte tilskud for indeværende sæson tilbage. Hvis aftalen i gentagne tilfælde misligholdes af Grønnegade Teater, og Næstved Kommune indsender budget, aktivitetsplan, årsregnskab samt årsberetning som beskrevet i nærværende Det betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis Grønnegade Teater ikke rettidigt

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE MELLEM

EGNSTEATERAFTALE MELLEM MELLEM EGNSTEATERAFTALE Høje-Taastrup Kommune 18.05.2010 Fritid og Kultur Lottein 2749545 Sagsbehandler Doknr. Journalnr. gru pper skal tilgodeses. Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af Taastrup

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere